Кафедра філософії та культурного менеджменту
2021
Статті
Альошина О. Фінансове забезпечення православних братств Правобережної України у другій половині ХІХ ст. / О. Альошина // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Історія. — 2021. — Вип. 1 (44). — С. 26–32.
2020
Статті
Альошина О. А. Діяльність бібліотеки Шепетівського православного братства Волинської губернії у ХІХ ст. / О. А. Альошина // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. — Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2020. — Вип. 27. — Том 1. — С. 9–13.
2019
Статті
Альошина О. Просвітницька діяльність Житомирського православного братства у Волинській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / О. Альошина // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Серія : Історія. — Запоріжжя : ЗНУ, 2018. — Вип. 52.
Альошина О. Функціонування ремісничої школи при Кам’янецькому православному братстві Подільської губернії у ХІХ ст. / О. Альошина // Науковий журнал «Молодий вчений». — Херсон : Видавництво «Молодий вчений», 2019. — Вип. 2 (66). — С. 376–380.
Альошина О. Функціонування сільських православних братств Волинської губернії у другій половині ХІХ ст. / О. Альошина // Луцьке Хрестовоздвиженське братство – інституційний розвиток та місце в суспільному русі України та Білорусі. Науковий збірник : матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 400-літтю Луцького Хрестовоздвиженського братства (м. Луцьк, 28–29 вересня 2017 р.) / упоряд. О. Бірюліна, О. Карліна. — Луцьк : Вежа, 2019. — С. 271–278.
Альошина О. Благодійна дільність Камянецького православного братсва Подільської губернії у другій половині ХІХ ст. / О. Альошина // Evropsky filozoficky a historicky diskurz. — Прага, 2019. — Т. 2. — Вип. 6.
Альошина О. А. Освітня діяльність Кам’янецького православного братства у другій половині ХІХ ст. / О. А. Альошина // Evropsky filozoficky a historicky diskurz. — Прага, 2019. — Том 5. — Вип. 2. — С. 12–17.
2018
Статті
Альошина О. А. Організаційні засади та культурно-освітня діяльність Луцького Хрестовоздвиженського братства в другій половині ХІХ ст. – початку ХХ ст. / О. А. Альошина // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Історія : збірник наукових праць / за заг. ред. проф. О. А. Мельничука. — Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. — Вип. 26. — С. 17–21.
Альошина О. А. Антикатолицький напрям діяльності православних братств Правобережної України у другій половині ХІХ ст. / О. А. Альошина // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Серія : Історія. — Запоріжжя : ЗНУ, 2018. — Вип. 51. — С. 143–147.
Альошина О. А. Організація та проведення народних читань православними братствами у Волинській губернії у другій половині ХІХ ст. / О. А. Альошина // Актуальні питання гуманітарних наук Дрогобицького педагогічного університету. — Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2018. — Вип. 20. — Т. 1. — С. 10–13.
Альошина О. Організаційні засади православних церковних братств Правобережної України у другій половині ХІХ ст. / О. Альошина // Evropsky filozoficky a historicky diskurz. — Прага, 2018. — Т. 4. — Вип. 4. — С. 12–18.
2017
Статті
Альошина О. Організаційні засади та набутки культурно-освітньої діяльності луцького хрестовоздвиженського братства в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття / О. Альошина // Наукові запистки Наіонального університету "Острозька академія". Серія "Релігієзнавство". — Острог, 2017. — Вип. 2 (14). — С. 17–25.
Альошина О. Заснування православних братств у Волинській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / О. Альошина // Наукові записки. Серія "Релігієзнавство". — Острог, 2017.
Альошина О. Діяльність Житомирського Володимиро-Василівського братства у Волинській губернії у другій половині ХІХ ст. / О. Альошина // «Історія релігій в Україні» (16–17 травня 2017 р.). — Львів, 2017.
Альошина О. Виникнення та діяльність Кременецького Свято-Миколаївського братства у другій половині ХІХ ст. / О. Альошина // Емінак. — 2017. — С. 62–65.
2016
Статті
Альошина О. Початки громадсько-церковної діяльності А. Річинського на Волині у 20-х рр. ХХ ст. / О. Альошина // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство». — 2016. — Вип. 1 (13). — С. 3–11.
2015
Статті
Альошина О. Громадська діяльність Арсена Річинського у кінці 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст. / О. Альошина // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». — 2015. — Вип. 12. — С. 16–24.
2014
Статті
Альошина О. А. Соціальні питання у соціальному вченні Лева ХІІІ / О. А. Альошина // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 9. — С. 16–24.
Альошина О. А. Перебіг українізації у Православній церкві на Волині у 20-х р. ХХ ст. / О. А. Альошина // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 11. — С. 16–24.
Альошина О. А. Тілесність як поняття сучасної філософії / О. А. Альошина // Філософські проблеми сучасності : матеріали ІІ Всеукраїнської науко-практичної конференції (присвяченої Всесвітньому дню філософії) / ред. кол. : Берегова Г. Д., Геросимова Е. М., Лень Т. В. — Херсон : Колос, 2014. — С. 13–15.
2013
Статті
Alioshyna O. Arsen Richynsky’s research in to the process of ukrainization of Polish Orthodox Church / O. Alioshyna // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. — Kosice, 2013. — P. 6–8.
Альошина О. Аналіз твору «Апокрисис» Христофора Філалета / О. Альошина // Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні : матеріали ІІІ всеукр. Наук. конфер. з міжнар. участю (м. Сімферополь, 26 квітня 2013 р.) : у 4-х частинах. — Д. : Інновація, 2013. — Ч. 2. — С. 5–7.
Альошина О. Соціальне вчення католицької церкви / О. Альошина // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог, 2013. — Вип. 8. — С. 3–11.
Альошина О. А. Положення та інституційне оформлення Православної церкви в Польщі у 20 – 30-х рр. ХХ ст. / О. А. Альошина // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць. — К., 2013. — Вип. 79. — С. 33–35.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Альошина О. А. Філософська пропедевтика : навчально-методичний посібник / О. А. Альошина. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 136 с.
У навчально-методичному посібнику коротко і доступно викладено основні проблеми філософії. Посібник має на меті зорієнтувати студентів на поглиблене вивчення актуальних питань специфіки філософії, онтології, поняття свідомості та буття людини. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів усіх форм навчання та зацікавлених у питаннях філософії.
Статті
Альошина О. Становище Православної церкви в Польщі у 20-х рр. ХХ ст. / О. Альошина // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету ВДНУ. — Луцьк : ВВ Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2012. — Вип. 2. — С. 41–47.
Альошина О. Відлучення Арсена Річинського від Православної церкви / О. Альошина // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 6. — С. 3–11.
Альошина О. Позиція громадських діячів щодо внутрішнього устрою Православної церкви на Волині у 20-х рр. ХХ ст. / О. Альошина // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя, 2012. — Вип. 23. — С. 3–10.
Альошина О. Роль Арсена Річинського в роботі Церковного комітету / О. Альошина // Матеріали VIII міжнародних Річинських читань : науковий збірник. — Кременець, 2012. — С. 124–131.
Альошина О. З’їзд української православної громадськості та культурно-освітніх організацій Волині / О. Альошина // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог, 2012. — Вип. 7. — С. 3–10.
2011
Статті
Альошина О. Видавнича діяльність А. Річинського на Волині у 20-х рр. ХХ ст. / О. Альошина // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство". — 2011. — Вип. 4. — С. 3–10.
Альошина О. Процес українізації православ'я на Волині у міжвоєнний період / О. Альошина // Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство". — 2011. — Вип. 5. — С. 32–40.
Альошина О. Громадська і церковна діяльність Арсена Річинського на Волині / О. Альошина // Історія релігій в Україні : праці ХІІ-ї міжнародної наукової конференції (Львів, 23–27 травня 2011 р.). — Львів : Логос, 2011. — Кн.1. — С. 430–436.
2009
Статті
Альошина О. Національно-церковний рух на Волині / О. Альошина // Історія релігії в Україні і світі : збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”. — 2009. — Вип. 1. — С. 3–12.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Жилюк С. І. Справа архієпископа Орлика: доля духовенства Житомирщини 20-х – 30-х рр. ХХ століття / С. І. Жилюк, О. А. Альошина. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — 150 с.
У книзі на основі архівних документів і матеріалів висвітлено історію УАПЦ на Житомирщині у 20 – 30 роках ХХ ст., показано трагічну долю архієпископа Степана Орлика та багатьох інших священиків і віруючих, які зазнали жорстоких репресій від комуністичного режиму.
2020
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Жилюк С. Актуальні проблеми сучасного релігієзнавства : навчальний посібник / Сергій Жилюк, Сергій Шаправський. — Острог : Вид-во Національного університету "Острозька академія", 2020. — 128 с.
Посібник підготовлений для студентів-магістрантів відповідно до змісту навчальної програми курсу «Актуальні проблеми вітчизняного релігієзнавства та богослов’я». Окремі теми посібника є базовими для поглибленого вивчення нших дисциплін і формування необхідних знань та компетентностей для здобувача вищої освіти за напрямком «релігієзнавство». Робота над темами практичної частини сприятиме науковому вирішенню кваліфікаційних досліджень. Запропоновані до роботи наукові тексти належать авторству С. Жилюка та С. Шаправського, які були раніше опубліковані.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Жилюк С. Синодальні архієреї Волині / С. Жилюк, С. Шаправський. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. — 88 с.
2019
Статті
Жилюк С. І. «ТОМОС 2019»: ДИСКУРС ЗУМОВЛЕНЬ УТВОРЕННЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ України / С. І. Жилюк, С. А. Шаправський // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне. 2019. — Вип. 28. — С. 202–214.
Жилюк С., Шаправський С. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКОВНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ ВОЛИНІ: МЕТОД І ПРАКТИКА / С. Жилюк, С. Шапрвський // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне. 2019. — Вип. 31, кн. 2. — С. 118–123.
2015
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Жилюк С. І. Право церкви в історико-канонічному дискурсі : навчальний посібник / С. І. Жилюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — 264 с.
У навчальному посібнику висвітлено досвід кодифікації канонічного/церковного права у католицькій, православній і протестантській традиціях; у загальних рисах відображено концептуальні підходи наукового і конфесійного розуміння особливостей дисципліни. Головні теми посібника присвячені невирішеним проблемам вселенського православ’я – автокефальності, канонічності, благодатності, визнання/невизнання помісного статусу церков, де право церкви розкривається в історико-канонічному дискурсі його застосування, інтерпретації або ігнорування.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Жилюк С. І. Всеукраїнська православна автокефальна синодальна церква : монографія / С. І. Жилюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — 268 с.
У монографії на основі широкого кола джерел, у тому числі періодики 1920-х рр., висвітлено діяльність обновленської церкви (ВПАСЦ) в Україні 1922 – 1928 рр., здійснено аналіз внутрішньоцерковного життя та міжцерковних суперечностей у контексті партійно-державної релігійної політики більшовицького режиму. Видання розраховане на фахівців з церковної історії, релігійних діячів, викладачів, студентів й усіх тих, хто цікавиться актуальними проблемами релігієзнавства.
Статті
Жилюк С. І. Релігієзнавчі експертизи сучасної української православно-церковної ситуації в системі міфологем / С. І. Жилюк // Актульні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : наукові записки РДГУ. — Рівне, 2015. — Вип. 26. — С. 56–60.
2014
Статті
Жилюк С. Автокефальний церковний рух Житомирщини на початку 1990-х рр. [Електронний ресурс] / Сергій Жилюк // Центр дослідження духовної культури Тернопілля. — Режим доступу. — http://eprints.oa.edu.ua/3725/1/Zhyliuk.pdf. — Назва з екрана.
Жилюк С. І. Право церкви як предмет навчальної дисципліни / С. І. Жилюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 10. — С. 74–83.
Жилюк С. І. Теоретико-методологічний дискурс релігієзнавчих досліджень: постмодернізм у пошуку нових парадигм / С. І. Жилюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 9. — С. 44–59.
2013
Статті
Жилюк С. І. Канонізація святих і грішних / С. І. Жилюк // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 8. — С. 75–89.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Організація науково-дослідної роботи : навчально-методичний посібник / авт.-упоряд. : С. І. Жилюк, О. В. Іщук, К. І. Якуніна. — 2-ге вид., перер. та доп. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 84 с.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Жилюк С. І. Релігійне життя Житомирщини наприкінці 1970-х – початку 1990-х рр. : монографія / С. І. Жилюк, Л. А. Паніна. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 272 с.
У монографії на основі широкого кола джерел, переважно документальних даних різних архівосховищ, висвітлено основні напрямки, форми і методи реалізації партійно-державної релігійної політики на Житомирщині впродовж 1970-х – 1991 рр.; головна увага зосереджена на тих суспільно-релігійних змінах, які відбулись в області наприкінці «перебудови». Видання розраховане на фахівців, релігійних діячів, викладачів, студентів й усіх тих, хто цікавиться історією рідною краю.
Релігійна політика радянської влади на Житомирщині (у документах 1979 – 1991 рр.) : збірник документів / упоряд. С. І. Жилюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 308 с.
У книзі вміщено документи і матеріали Державного архіву Житомирської області, які розкривають релігійну політику радянського режиму на Житомирщині, висвітлюють внутрішньо-професійне становище православних, римо-католицьких, протестантських та іудейських громад (статистичні дані, фінансово-господарську діяльність, рівень релігійної активності населення та ін.). Видання розраховане на фахівців, краєзнавців, викладачів, студентів і всіх тих, хто цікавиться історією рідною краю.
Статті
Жилюк С. І. Досвід вселенського визнання: політична кон’юнктура міжцерковного діалогу / С. І. Жилюк // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 4. — С. 71–77.
Жилюк С. І. Позиція обновленської церкви щодо більшовицької влади в Україні у контексті державно-церковних та міжцерковних відносин 1920-х рр. / Жилюк С. І. // Слов’янський вісник : збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки» / Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету. — Рівне : РІС КСУ, 2011. — Вип. 11. — С. 42–47.
Жилюк С. І. Становище іудейських громад на Житомирщині в роки радянської влади / С. І. Жилюк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць. Наукові записки РДГУ. — 2011. — Вип. 21. — С. 346–357.
2010
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Організація науково-дослідної роботи : навчально-методичний посібник / авт.-упоряд. : Жилюк С. І., Ткачук І. В., Якуніна К. І. — Острог, 2010. — 84 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Жилюк С. І. Релігійна політика царизму на Волині (1793 – 1917 рр.) : монографія / С. І. Жилюк, Б. Є. Бойко. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — 228 с.
Статті
Жилюк С. І. Історико-канонічна практика у розвитку православ’я / С. І. Жилюк // Матеріали Першої регіональної міжвузівської науково-практичної конференції. — Київ ; Дубно, 2010. — Вип. 1. — С. 210–212.
Жилюк С. І. Канонічна творчість в історії Вселенського православ’я / С. І. Жилюк // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 3. — С. 56–66.
Жилюк С. І. Особливості українського національно-визвольного церковного руху на Житомирщині (1990–1992 рр.) / С. І. Жилюк, Л. А. Паніна // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 2. — С. 43–53.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Канонічне право : навч. пос. / авт.-упоряд. : Жилюк С. І., Іщук О. В., Якубович М. М. ; за ред. С. І. Жилюка. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — 212 с.
Охарактеризовано процес формування канону, висвітлено розуміння канонічного права у католицькій, православній та протестантській традиціях. Проаналізовано проблеми канонічного характеру в історії східного християнства. Увагу приділено джерелам канонічного та церковного права, екклезіологічним і правовим вимірам автокефалії. Показано місце канонічної творчості в історії православної церкви. Розглянуто канонічність богослужбової мови.
Статті
Жилюк С. І. Формування радянського антицерковного законодавства у 60–70-х рр. ХХ ст. / С. І. Жилюк // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 1. — С. 51–62.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Жилюк С. І. Вселенське православ’я: невирішені проблеми в контексті міжцерковних відносин / Жилюк С. І., Іщук О. В. — Острог, 2008. — 92 с.
Навчально-методичний посібник «Вселенське православ’я: невирішені проблеми у контексті міжцерковних відносин» підготовлений на базі прочитаних у Національному університеті «Острозька академія» лекцій з курсу «Вселенське православ’я». Посібник має на меті зорієнтувати студентів на поглиблене вивчення актуальних для сучасного православ’я проблем канонічності, автокефальності, Вселенського визнання. Поміщені у ньому тестові завдання та контрольні питання допоможуть студентам у підготовці до семінарських занять та складанні підсумкового заліку. Для викладачів і студентів вищих світських навчальних закладів, богословських інститутів та семінарій.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Жилюк С. І. Справа архієпископа Орлика: доля духовенства Житомирщини 20-х – 30-х рр. ХХ століття / С. І. Жилюк, О. А. Альошина. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — 150 с.
У книзі на основі архівних документів і матеріалів висвітлено історію УАПЦ на Житомирщині у 20 – 30 роках ХХ ст., показано трагічну долю архієпископа Степана Орлика та багатьох інших священиків і віруючих, які зазнали жорстоких репресій від комуністичного режиму.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Історія : методичні рекомендації для абітурієнтів / С. І. Жилюка. — Рівне : РДГУ, 2007. — 72 с.
Жилюк С. І. Християнська середньовічна церква : бібліографічний нарис / С. І. Жилюк. — Рівне, 2007. — 68 с.
У навчальному посібнику здійснено історіографічний огляд праць зарубіжних і вітчизняних дослідників з проблеми християнської середньовічної церкви. Показано основні концептуальні підходи та конфесійні інтерпретації у висвітленні різних аспектів середньовічної історії католицизму та протестантизму в країнах Західної, Північної та Центральної Європи.
Статті
Жилюк С. Краєзнавство на вершинах академічної науки / Сергій Жилюк // Волинь – Житомирщина : історико-філологічний збірник з регіональних проблем. — Житомир, 2007. — Вип. 16. — С. 212–213.
Жилюк С. І. Болгарське національне питання в другій половині ХІХ ст. / С. І. Жилюк // Збірник матеріалів першої наукової міжвузівської конференції «Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблем». — Рівне : РДГУ, 2007. — С. 21–24.
2006
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Жилюк С. Метаморфози відносин КПУ і РПЦ: від антагонізму до політичного партнерства : архівні документи та матеріали / Сергій Жилюк. — Рівне : Перспектива, 2006. — 174 с.
Книга доктора історичних наук, релігієзнавця Сергія Жилюка складається із двох різних за змістом частин, але об’єднаних однією проблемою – ідеєю захисту національних інтересів України у духовно-релігійній сфері. У передмові показано антиукраїнську сутність УПЦ Московського патріархату. Автор обґрунтовує необхідність вирішення цієї проблеми шляхом запровадження нової політики державно-церковних відносин згідно практики європейських демократичних країн. Архівні матеріали, які розкривають антирелігійну політику комуністичної влади в роки «перебудови» (1985 – 1991 рр.), подано з метою вивчення історичного досвіду роботи державних органів влади з релігійними організаціями.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Жилюк С. І. Метаморфози відносин КПУ і РПЦ: від антагонізму до політичного партнерства (архівні документи та матеріали) / С. І. Жилюк. — Рівне : Перспектива, 2006. — 174 с.
Доктор історичних наук, релігіознавець Сергій Жилюк за допомогою архівних матеріалів розкриває у книзі антирелігійну політику комуністичної влади в роки «перебудови» (1985 – 1991 рр.). У передмові автор обґрунтовує необхідність вирішення проблеми захисту національних інтересів України у духовно-релігійній сфері.
Статті
Жилюк С. Собороправність у контексті проблем православного церковного оновлення / С. Жилюк, А. Киридон // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне : РДГУ, 2006. — Вип. 8. — С. 59–65.
2005
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Жилюк С. І. Ідейні засади православного оновлення та практична діяльність Всеукраїнської православної автокефальної синодальної церкви : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 09.00.11 / Жилюк Сергій Іванович. — К., 2005. — 31 c.
Проаналізовано ідейні засади православного оновлення та діяльності Обновленської церкви в Україні. Зроблено висновок, що рух за оновлення традиційного православ’я обумовлений необхідністю подолання кризових явищ у церкві, головними ознаками яких є надмірний консерватизм і заполітизованість. Він має глибоке історичне коріння та змістовну ідейно-теоретичну базу, яка відображена в обновленських програмах церковного реформування 1920-х рр. З’ясовано характер міжправославного протистояння в Україні зазначеного періоду та показано основні риси кризи сучасного українського православ’я, що дало змогу визначити загальні тенденції у полеміці між церквами щодо питань канонічного устрою, автокефальності, благодатності, Вселенського визнання. На підставі результатів досліження з’ясовано політичну мотивацію цієї полеміки та запропоновано відмовитися від апелювання проблем канонічності у процесі налагодження конструктивного діалогу між церквами. Відзначено, що розв’язання внутрішньоцеркової кризи є можливим за умов сутнісних змін у догматично-канонічній, богослужбовій, морально-етичній, соціальній сферах.
Статті
Жилюк С. І. Вплив національних і соціальних суперечностей на формування догматичних постанов / С. І. Жилюк // Актуальні проблеми вітчизняної і всесвітньої історії : збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне : РДГУ, 2005. — С. 134–150.
Жилюк С. І. Розвиток релігійного реформаторства в Російській імперії (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.) / С. І. Жилюк // Слов’янський вісник : збірник наукових праць. Серія «Історичні науки». — Рівне : РІС КСУ, 2005. — Вип. 5. — С. 54–64.
2004
Статті
Жилюк С. Благодатність ієрархії: вселенська практика і політична кон’юнктура РПЦ / Сергій Жилюк // Відомості митрополії УАПЦ у діяспорі й єпархії у Великій Британії. — Лондон, 2004. — Ч. 2 (318). — С. 31–38.
Жилюк С. «Нова церква». Обновленські ідеї і програми церковного реформування 20-х років ХХ ст. / Сергій Жилюк // Людина і світ. — 2004. — № 6. — С. 44–48.
Жилюк С. Політичний аспект міжцерковного протистояння в Україні / Сергій Жилюк // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. — Львів : Логос, 2004. — Кн. ІІ. — С. 96–102.
Жилюк С. Релігійне реформаторство і церковний традиціоналізм (1917–1918 рр.) / Сергій Жилюк // Науковий Вісник Чернівецького університету : Філософія : збірник наукових праць. — Чернівці, 2004. — Вип. 203–204. — С. 65–70.
Жилюк С. І. Діяльність «Автокефально-української комісії» Обновленської церкви у 20-х роках ХХ ст. / С. І. Жилюк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне : РДГУ, 2004. — Вип. 3. — С. 20–25.
Жилюк С. І. Проблема міжправославного конфлікту на початку 20-х рр. ХХ ст. у контексті становлення Обновленської церкви в Україні / С. І. Жилюк // Сторінки історії : збірник наукових праць / відп. ред. Н. Ф. Гнатюк. — К., 2004. — Вип. 19. — С. 65–77.
2003
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Червоний терор проти духовенства і віруючих на Східній Волині (Житомирщині) у 20-х – 30-х роках XX ст. : архівні док. та матер. / упоряд. С. І. Жилюк. — Рівне : Волинські обереги, 2003. — 152 с.
Статті
Жилюк С. Відносини Обновленської Церкви з більшовицькою владою в Україні / Сергій Жилюк // Відомості митрополії УАПЦ у діяспорі й єпархії у Великій Британії. — Лондон, 2003. — Ч. 2 (314). — С. 32–40.
Жилюк С. Відносини Обновленської Церкви з Вселенським Патріархатом у 1920-х роках / Сергій Жилюк // Відомості митрополії УАПЦ у діяспорі й єпархії у Великій Британії. — Лондон, 2003. — Ч. 1 (313). — С. 22–26.
Жилюк С. Другий Всеукраїнський Помісний Собор Обновленської Церкви 1925 р. / Сергій Жилюк // Відомості митрополії УАПЦ у діяспорі й єпархії у Великій Британії. — Лондон, 2003. — Ч. 3 (315). — С. 28–37.
Жилюк С. З історії Обновленської церкви в Україні: передсоборна нарада 1927 року / С. Жилюк // Українське релігієзнавство. — 2003. — № 26. — С. 107–115.
Жилюк С. Обновленський церковний рух 1920-х років у Північній Америці / Сергій Жилюк // Питання історії України : збірник наукових статей. — Чернівці : Зелена Буковина, 2003. — Т. 6. — С. 152–154.
Жилюк С. Утвердження і розвиток Обновленської церкви в Україні в 20-х роках ХХ століття / С. Жилюк // Українське релігієзнавство. — 2003. — № 27–28. — С. 76–90.
Жилюк С. І. Вища Богословська школа в Києві – духовний навчальний заклад Обновленської церкви 1920-х років / С. І. Жилюк // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей. — Переяслав-Хмельницький, 2003. — С. 408–415.
Жилюк С. І. Канонічна творчість в історії Православної Церкви / С. І. Жилюк // Відомості Митрополії УАПЦ у діяспорі й Єпархії у Великій Британії. — Лондон, 2003. — Ч. 4 (316). — С. 15–16.
2002
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Жилюк С. І. Обновленська церква в Україні (1922 – 1928) / С. І. Жилюк. — Рівне : РДГУ, 2002. — 384 с.
В монографії висвітлено діяльність Обновленської (Синодальної) церкви в Україні, показано характер державно- церковних і міжцерковних відносин 20-х років XX ст. Автор з наукових позицій розкриває актуальні для сучасного православ’я проблеми автокефальності, канонічності, Вселенського визнання, мови богослужіння, обгрунтовує ідею утворення єдиної Української православної церкви та її реформування.
Статті
Жилюк С. Репресії проти духовенства та віруючих на Житомирщині у 30-х роках / Сергій Жилюк // Людина і світ. — 2002. — № 7–8. — С. 40–44.
Жилюк С. І. Справа архиєпископа Орлика / С. І. Жилюк // Людина і світ. — 2002. — № 2. — С. 46–50.
2001
Статті
Жилюк С. І. До питання про оновлення православ’я / С. І. Жилюк // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія». — К. : Вид. центр КНЛУ, 2001. — Вип. 5. — С. 357–363.
Жилюк С. І. Протестантський рух та Обновленська церква в Україні: особливості міжконфесійних відносин / С. І. Жилюк // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей. — К. : Інститут історії України НАН України, 2001. — Вип. 5. — С. 103–114.
Жилюк С. І. Українська автокефальна православна церква на Житомирщині в 20-х роках / С. І. Жилюк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне : РДГУ, 2001. — Вип. 2. — С. 52–57.
2000
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Жилюк С. І. Без апологетики. Оновлення православної церкви в Україні / С. І. Жилюк. — Житомир : Полісся, 2000. — 164 с.
Обгрунтовано ідею реформування православної церкви в Україні. З наукових позицій розкрито актуальні для сучасного православ’я історичні, правові та еклезеологічні основи національно-церковної автокефалії, проблеми канонічності, мови богослужіння, Вселенського визнання. Проаналізовано вплив національних і соціальних протиріч на формування догматичних постанов у епоху Вселенських соборів.
Статті
Жилюк С. І. Історична практика богослужбової мови / С. І. Жилюк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне : РДГУ, 2000. — Вип. 1. — С. 96–102.
Жилюк С. Любарський Свято-Георгіївський монастир / С. Жилюк, М. Костриця // Болохівщина: земля і люди : матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Велика Волинь», 23–24 черв. / відп. ред. О. І. Журко, М. Ю. Костриця. — Хмельницький ; Стара Синява ; Любар, 2000. — Т. 20 : Велика Волинь. — С. 121–122.
Жилюк С. І. Сектанти України та Волині в 20-х роках XX ст. / С. І. Жилюк // Житомирщина на зламі тисячоліть : науковий збірник / відп. ред. М. Ю. Костриця. — Житомир : М.А.К., 2000. — Т. 21 : Велика Волинь. — С. 162–165.
1999
Статті
Жилюк С. Питання про «розвиток догматів» / С. Жилюк // Духовність українства : збірник наукових праць / ред. кол. : Ю. М. Білодід та ін. — Житомир : РВВ ЖДПУ, 1999. — Вип. 1. — С. 74–77.
Жилюк С. І. Репресії духовенства на Житомирщині в 30-х роках / С. І. Жилюк // Актуальні проблеми історії і літератури Волині та Київщини : збірник наукових праць / Єршова В. О. — Житомир : Волинь, 1999. — С. 373–375.
1997
Статті
Жилюк С. Антоній Храповицький, архієпископ Житомирський і Волинський / С. Жилюк // Волинь – Житомирщина : історико-філологічний збірник з регіональних проблем. — Житомир, 1997. — № 1. — С. 75–80.
Жилюк С. І. До питання колабораціонізму на прикладі церковного життя Житомирщини / С. І. Жилюк // Житомирщина крізь призму століть : наук. зб. / відп. ред. М. Костриця. — Житомир : Журфонд, 1997. — Т. 16 : Велика Волинь. — С. 87–88.
1996
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Жилюк С. І. Монастирі Волині: історико-краєзнавчий нарис / С. І. Жилюк, М. Ю. Костриця. — Житомир : М.А.К. Лтд, 1996. — 64 с.
Жилюк С. І. Російська православна церква на Волині (1793 – 1917) / С. І. Жилюк. — Житомир : Журфонд, 1996. — 174 с.
Статті
Жилюк С. І. Євлогій Георгієвський – архієпископ Волинський і Житомирський / С. І. Жилюк // Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції до 130-річчя Житомирської обласної наукової універсальної бібліотеки / відп. ред. Костриця М. Ю. — Житомир, 1996. — С. 169–171.
Жилюк С. І. Православна Волинь в Польщі (1922 – 1939 рр.) / С. І. Жилюк // Малинщина у просторі і часі : матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції / відп. ред. Костриця М. Ю. — Малин, 1996. — С. 112–113.
1995
Статті
Жилюк С. І. 200-літня історія Волино-Житомирської єпархії / С. І. Жилюк // Зв’ягель древній і молодий : тези Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції. — Новоград-Волинський, 1995. — С. 7–10.
Жилюк С. І. Духовенство Волині і польське повстання 1830–1831 рр. / С. І. Жилюк // Тези наукової краєзнавчої конференції, присвяченої 450-річчю Володарськ-Волинського. — Володарськ-Волинський ; Житомир, 1995. — С. 23–25.
Жилюк С. І. Уніатська церква на Правобережному Подніпров’ї (1768–1773 рр.) // Поділля і Волинь у контексті історії українського національного відродження : науковий збірник, присвячений 400-річчю від дня народження Богдана Хмельницького. — Хмельницький : Доля, 1995. — С. 205–206.
Костриця М. Ю. Архієпископ Модест Стрельбицький – випускник Кам’янець-Подільської духовної семінарії / М. Ю. Костриця, С. І. Жилюк // Поділля і Волинь у контексті історії українського національного відродження : науковий збірник, присвячений 400-річчю від дня народження Богдана Хмельницького. — Хмельницький : Доля, 1995. — С. 276–278.
2021
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Острозькі культурологічні читання : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Острог, 15 квітня 2021 р.) / ред. кол. : Дмитро Шевчук (відпов.ред.), Марія Петрушкевич, Микола Зайцев, Жанна Янковська, Максим Карповець. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. — 166 с
Збірник містить матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Острозькі культурологічні читання». Автори тез доповідей презентують результати досліджень проблематики з теорії та історії культури, філософії, інших сфер гуманітаристики. Матеріли збірника можуть бути використані для подальших досліджень культури, а також при вивченні культурологічних дисциплін.
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» : науковий журнал. — Острог : Вид-во НаУОА», 2021. — Вип. 22. — 58 с.
У збірнику осмислено актуальні філософські проблеми. Проаналізовано історико-філософські, культурно-філософські та естетичні аспекти сучасності й минулих культурно-історичних епох. Матеріали збірника можна використовувати для подальших досліджень окресленої проблематики та під час проведення дидактичних занять.
2020
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Україна та цінності Європи: культура, політика, освіта : матеріали Міжнародної наукової конференції / ред. кол. Шевчук Д. М., Зайцев М. О., Лебедюк В. М., Шершньова О. В., Карповець М. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2020. — 128 с.
В збірнику представлені матеріали Міжнародної наукової конференції «Україна та цінності Європи: культура, політика, освіта», яка була проведена в Національному університеті «Острозька академія» 5 червня 2020 року в рамках проекту «European Values and Identity Studies». Автори зосереджують увагу на актуальних проблемах європейський студій. Зокрема, роглянуто питання суті європейських цінностей, поширення євроскептицизму, формування європейської ідентичності, культурні та освітні проблеми, які постають перед європейськими суспільствами.
Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гуманітарні науки» / редкол. Карповець М. В., Якуніна К. І., Зайцев М. О., Хом'як І. М., Кочерга С. О., Вісич А. О., Пухонська О. Я., Годунок З. В., Максимчук В. В., Шаправський С. А. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. — Вип. 11. — 304 с.
Збірник присвячено актуальним проблемам у галузі кульутрології, філософії, лінгвістики, дидактики, літературознавства, журналістики та релігієзнавства. У ньому вміщено кращі наукові статті студентів гумані ­ тарного факультету Національного університету «Острозька академія». Для науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти й усіх тих, хто цікавиться гуманітарними науками.
Статті
Зайцев М. Ідея університету Вільгельма Гумбольдта та сучасність / М. Зайцев // Quo vadis, Університете?. — Острог : Вид-во НаУОА, 2020. — С. 9–17.
2019
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали XІІ міжнародної наукової конференції (Острог, 17–18 травня 2019 року) / ред. кол. : І. Д. Пасічник, Д. М. Шевчук та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — Вип. 20. — 172 с.
Збірник містить наукові статті, у яких розглянуто різні аспекти культурної ідентичності. Звернено увагу на сучасні стратегії ідентичності, проблеми ідентичності в Україні, проблеми релігійної та політичної ідентичності, проблеми ідентичності в контексті української та європейської культур. Матеріали збірника можна використовувати в подальших дослідженнях проблем ідентичності, а також під час вивчення культурологічних, історичних і філософських дисциплін.
Статті
Зайцев М. Ідея людини та питання її визначеностей / М. Зайцев // Людина і культура. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — С. 16–21.
Зайцев М. О. Культурне різноманіття в смисловому вимірі / М. О. Зайцев // Духовність. Культура. Глобалізація. — Львів, 2019. — С. 30–34.
2018
Статті
Зайцев М. О. Право людини на культуру, або право людини бути людиною / М. О. Зайцев // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філософські науки. — 2018. — № 13–14 (362–363). — С. 19–22.
Зайцев М. О. Політика подвійних стандартів у онтологічному вимірі / М. О. Зайцев // Partnersnwo Wschodnie. Etyczne i spoleczno-prawne aspekty relacji między Unią Europejską a Ukraina. — Gorzow Wielkopolsk, 2018. — T. 1. — C. 27–36.
2017
Статті
Зайцев М. О. Природа людини як вихідний принцип філософського концепту людини / М. О. Зайцев // Антропний принцмп в контексті актуальних проблем філософії науки. — Львів, 2017. — С. 97–103.
Зайцев М. О. Діалог культур, що мається на увазі? / М. О. Зайцев // Філософія, наука і освіта. — Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. — С. 107–109.
2016
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Зайцев М. О. Ранні грецькі філософи (від Фалеса до Демокрита) : курс лекцій / М. О. Зайцев. — Острог : Вид-во НаУОА, 2016. — 178 с.
В посібнику розглянуто становлення античної філософії від Фалеса до софістів і Сократа. Здійснено виклад ідей перших філософів як в змістовно предметному плані, так і в плані логіки стоновлення філософії як специфічно теоретичного способу осягнення світу. Посібник виник на основі і в формі лекцій курсу історії філософії, що протягом ряду років читався для студентів-культорологів Національного університету "Острогзька академія".
Статті
Zaycev M. Edukacja przed wyzwaniem nieokreśloności środowiska społeczno-kulturowego / М. Zaycev, D. Shevchuk // Pedagogika filozoficzna on-line. — 2016. — Nr 1. — S. 37–43
2015
Статті
Зайцев М. Європа як ідея (передумови та початкове становлення) / М. Зайцев // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія». — Острог, 2015. — Вип. 16. — С. 96—104.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
99 питань та відповідей про наукову роботу студентів-культурологів : методичні матеріали з наукової роботи студентів та написання курсових і випускних робіт / авт.-упорядн. : М. О. Зайцев, Д. М. Шевчук, М. В. Карповець, Ж. О. Янковська. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 148 с.
У методичних матеріалах висвітлено найбільш поширені питання, що виникають у студентів у процесі занять науково-дослідною роботою та під час підготовки курсових і випускних робіт. Посібник розрахований перш за все на студентів-культурологів, але багато цікавого знайдуть у ньому й аспіранти та молоді науковці.
Статті
Зайцев М. Європа як ідея (передумови та початкове становлення) / Микола Зайцев // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 16. — С. 96–104.
Зайцев М. Ідея університету В. Гумбольдта та сучасність / Микола Зайцев // Філософія як культурна політика сучасності : тези доповідей II всеукраїнської наукової конференції (17–18 жовтня 2014 р., м. Острог). — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — C. 74–75.
Зайцев М. О. Європа як концепт / М. О. Зайцев // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філософські науки». — Луцьк, 2014. — № 28 (277). — С. 74–80.
Зайцев М. О. Культурне різноманіття як проблема соціокультурного поступу людства / М. О. Зайцев // Нова парадигма: філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць. — К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. — Вип. 121. — С. 95–107.
2013
Статті
Зайцев М. Культурологія і принцип доповнюваності / Микола Зайцев // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 13. — С. 177–181.
Зайцев М. Цивілізаційний вибір України як проблема культурної взаємодії / Микола Зайцев // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 12. — С. 166–174
2012
Статті
Нестеренко В. Культурний центр у системі культури: до методології дослідження / Владислав Нестеренко, Микола Зайцев // Наукові записки. Серія «Культурологія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 10. — С. 205–218.
2010
Статті
Зайцев М. Античність як форма розгортання регулятивних принципів європейської парадигми культури / Микола Зайцев // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 7. — С. 243–247.
Зайцев М. Культурна реальність як безпосередність людського буття / Микола Зайцев // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 6. — С. 236–245.
Зайцев М. Людська індивідуальність у смисловому полі християнства та ісламу / Микола Зайцев // Філософські діалоги’2010. Філософсько-антропологічні читання: творча спадщина В. І. Шинкарука та сьогодення (до 80-ліття від дня народження). — К., 2010. — Ч. 1. — С. 241–247.
2009
Статті
Зайцев М. Індивідуально-особистісні визначеності людини в культурологічному вимірі / Микола Зайцев // Історія. Філософія. Релігієзнавство : наук. журнал. — К., 2009. — № 2. — С. 20–25.
Зайцев М. Людська індивідуальність в системі християнського світобачення / Микола Зайцев // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 5. — С. 189–194.
Зайцев М. Стражденність як характерна риса світу буття української людини (за творами Т. Шевченка) / Микола Зайцев // Українознавчий альманах. — К., 2009. — Вип. 1. — С. 114–117.
Зайцев М. О. Європейська людина в індивідуалізованих визначеностях (від Ренесансу до Нового часу) / М. О. Зайцев // Мультиверсум. Філософський альманах / гол. ред. В. В. Лях. — К., 2009. — Вип. 2 (90). — С. 50–62.
Зайцев М. О. Європейська людина в ситуації ерозії духовних підвалин буттєвості / М. О. Зайцев // Мультиверсум. Філософський альманах / гол. ред. В. В. Лях. — К., 2009. — Вип. 81. — С. 50–62.
Зайцев М. О. Індивідуально-особистісне самоствердження людини в смислових координатах середньовіччя / М. О. Зайцев // Філософія і соціологія в контексті сучасної культури : збірник наукових праць. — Дніпропетровськ : Пороги, 2009. — С. 69–74.
Зайцев М. О. Криза раціоналізму чи історичні межі розуму? / М. О. Зайцев // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць. — Харків : ХАІ, 2009. — № 2. — С. 5–11.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні рекомендації по написанню магістерських робіт з культурологічних дисциплін / укл. Зайцев М. О. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — 24 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Зайцев М. О. Особистісне буття в смисловому полі європейської культури : монографія / Зайцев М. О. — К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. — 200 с.
У монографії досліджуються особливості здійснення людини індивідуально-особистісним буттям в смисловому полі європейської культури. Аналізуються наріжні принципи європейської парадигми культури та їх історичні преформації, розглядаються соціокультурні визначеності людини та історичні форми її індивідуального самовизначення.
Статті
Зайцев М. Людина і Бог – взаємність реальності / Микола Зайцев // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Філософія. — Тернопіль, 2008. — Вип. 16. — С. 151–154.
Зайцев М. Питання етнічної самосвідомості у працях острозьких книжників / Микола Зайцев // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 4. — С. 65–71.
Зайцев М. Принципи європейської парадигми культури в системі світоглядних координат Західноєвропейського середньовіччя / Микола Зайцев // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 3. — С. 15–29.
Зайцев М. Сучасна соціокультурна ситуація та проблема здійснення людини індивідуально-особистісним буттям / Микола Зайцев // Сіверянський літопис. — 2008. — № 3 (18). — С. 180–185.
Зайцев М. О. Індивідуально-особистісне самоствердження людини в світоглядних координатах Ренесансу / М. О. Зайцев // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філософські науки. — Луцьк, 2008. — № 12. — С. 135–140.
Зайцев М. О. Криза антропоцентризму і проблема людської індивідуальності / М. О. Зайцев // Філософсько-антропологічні студії 2008. Філософська антропологія та сучасність (пам’яті В. Г. Табачковського). — К. : Стилос, 2008. — С. 179–185.
Зайцев М. О. Людська індивідуальність в ситуації постмодерну / М. О. Зайцев // Нова парадигма: філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць. — К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. — Вип. 74, ч. 1. — С. 11–19.
Зайцев М. О. Осягнення людської індивідуальності як соціокультурна проблема / М. О. Зайцев // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. — Вип. 41. — С. 3–6.
Зайцев М. О. Становлення смислотворчих принципів європейської парадигми культури / М. О. Зайцев // Вісник Черкаського університету. Серія філософія. — Черкаси, 2008. — Вип. 130. — С. 97–104.
2007
Статті
Зайцев М. О. Європейський вибір України як проблема соціокультурної інтеграції / М. О. Зайцев // Нова парадигма: філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць. — К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. — Вип. 65, ч. 1. — С. 168–173.
Зайцев М. О. Здійснення людини індивідуально-особистісним буттям як проблема сучасної соціокультурної ситуації / М. О. Зайцев // Вісник Черкаського університету. Серія філософія. — Черкаси, 2007. — Вип. 110. — С. 68–74.
Зайцев М. О. Історичні форми здійснення людини індивідуальним буттям: від архаїки до античності / М. О. Зайцев // Дні науки філософського факультету – 2007. Міжнародна наукова конференція (18–19 квітня 2007 року) : матеріали доповідей та виступів. — К. : Видавничо-поліграфічнй центр «Київський університет», 2007. — Ч. III. — С. 49–50.
Зайцев М. О. Особливості міфологічного сприйняття простору та часу / М. О. Зайцев // Традиція і культура. Культурний набуток людства у свідомості нових поколінь : матеріали міжнародної наукової конференції (8–9 червня 2007 р.). — К., 2007. — Ч. 1. — С. 33–36.
2006
Статті
Зайцев М. Проблеми культурної ідентичності в ситуації модернізації / Микола Зайцев // Наукові записки. Серія «Культурологія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — Вип. 1. — С. 66–70.
Зайцев М. О. Культурні традиції та проблеми національної ідентичності в ситуації глобалізації / М. О. Зайцев // Традиція і культура : матеріали міжнародної наукової конференції (8–9 грудня 2006 р., м. Київ). — К., 2006. — Ч. 1. — С. 18–20.
2005
Статті
Зайцев М. О. Модернізація і проблеми національної ідентичності / М. О. Зайцев // Україна в контексті євроінтеграції : матеріали доп. і виступів міжнар. наук.-теорет. конф. 1–3 грудня 2005 р. — Суми : Вид-во СумДУ, 2005. — С. 64.
2004
Статті
Зайцев М. О. Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу як чинник реформування освіти в контексті Болонського процесу: проблеми та прогнози / М. О. Зайцев // Болонський процес: перспективи і розвиток у контексті інтеграції України в європейському просторі вищої освіти : монографія / В. М. Бебика. — К. : МАУП, 2004. — С. 135–137.
2002
Статті
Зайцев М. О. Наріжні визначеності людини: до проблеми становлення / М. О. Зайцев // Наукові записки. Спеціальний випуск : у двох частинах. — К. : КМ Академія, 2002. — Т. 20, ч. 1. — С. 99–103.
2000
Статті
Зайцев М. О. Європа як культурний феномен / М. О. Зайцев // Наукові записки. Спеціальний випуск : у двох частинах. — К. : КМ Академія, 2000. — Т. 189, ч. 1. — С. 64–67.
1997
Статті
Зайцев М. Біблійні заповіді як реальність культури / Микола Зайцев // Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України : збірник наукових праць. — Острог, 1997. — С. 19–25
1996
Статті
Зайцев М. О. Індивідуальне буття як соціокультурний феномен / М. О. Зайцев // Філософія як складова сучасної педагогічної освіти : зб. наук. статей. — К. : УДПУ ім. М. П. Драгоманова, 1996. — С. 54–57.
2021
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Острозькі культурологічні читання : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Острог, 15 квітня 2021 р.) / ред. кол. : Дмитро Шевчук (відпов.ред.), Марія Петрушкевич, Микола Зайцев, Жанна Янковська, Максим Карповець. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. — 166 с
Збірник містить матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Острозькі культурологічні читання». Автори тез доповідей презентують результати досліджень проблематики з теорії та історії культури, філософії, інших сфер гуманітаристики. Матеріли збірника можуть бути використані для подальших досліджень культури, а також при вивченні культурологічних дисциплін.
Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гуманітарні науки» / укл. К. І. Якуніна. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. — Вип. 12. — 150 с.
Збірник присвячено актуальним проблемам у галузі культурології, філософії, лінгвістики, дидактики, літературознавства, журналістики та релігієзнавства. У ньому вміщено кращі наукові статті студентів гуманітарного факультету Національного університету «Острозька академія». Для науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти й усіх тих, хто цікавиться гуманітарними науками.
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» : науковий журнал. — Острог : Вид-во НаУОА», 2021. — Вип. 22. — 58 с.
У збірнику осмислено актуальні філософські проблеми. Проаналізовано історико-філософські, культурно-філософські та естетичні аспекти сучасності й минулих культурно-історичних епох. Матеріали збірника можна використовувати для подальших досліджень окресленої проблематики та під час проведення дидактичних занять.
Статті
Kraliuk P. The Gnoseological and Ontological Dualism of Lesia Ukrainka’s “The Forest Song” / Kraliuk Petro, Karpovets Maksym // Slavia Orientalis. — 2021. — TOM LXX, NR (2). — Р. 331–345.
Karpovets M. A .Performative Perspective on Online Learning of Students in Higher Education / Karpovets Maksym, Karpovets Khrystyna // Youth Voice Journal: Young People In Education,. — 2021. — V. 1. — Р. 61–72.
2020
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Україна та цінності Європи: культура, політика, освіта : матеріали Міжнародної наукової конференції / ред. кол. Шевчук Д. М., Зайцев М. О., Лебедюк В. М., Шершньова О. В., Карповець М. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2020. — 128 с.
В збірнику представлені матеріали Міжнародної наукової конференції «Україна та цінності Європи: культура, політика, освіта», яка була проведена в Національному університеті «Острозька академія» 5 червня 2020 року в рамках проекту «European Values and Identity Studies». Автори зосереджують увагу на актуальних проблемах європейський студій. Зокрема, роглянуто питання суті європейських цінностей, поширення євроскептицизму, формування європейської ідентичності, культурні та освітні проблеми, які постають перед європейськими суспільствами.
Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гуманітарні науки» / редкол. Карповець М. В., Якуніна К. І., Зайцев М. О., Хом'як І. М., Кочерга С. О., Вісич А. О., Пухонська О. Я., Годунок З. В., Максимчук В. В., Шаправський С. А. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. — Вип. 11. — 304 с.
Збірник присвячено актуальним проблемам у галузі кульутрології, філософії, лінгвістики, дидактики, літературознавства, журналістики та релігієзнавства. У ньому вміщено кращі наукові статті студентів гумані ­ тарного факультету Національного університету «Острозька академія». Для науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти й усіх тих, хто цікавиться гуманітарними науками.
Статті
Shevchuk D. The Performative Practices in Politics: The Ukrainian Maidan and its Carnivalization / D. Shevchuk, М. Karpovets // Symposion. — 2020. — Volume 7, Issue 1. — С. 85–97.
Shevchuk D. The Ukrainian Maidan and its Carnivalization / D.Shevchuk, M.Karpovets // Symposion. — 2020. —Vol. 7, Issue 1. — Р. 85–97.
2019
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали XІІ міжнародної наукової конференції (Острог, 17–18 травня 2019 року) / ред. кол. : І. Д. Пасічник, Д. М. Шевчук та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — Вип. 20. — 172 с.
Збірник містить наукові статті, у яких розглянуто різні аспекти культурної ідентичності. Звернено увагу на сучасні стратегії ідентичності, проблеми ідентичності в Україні, проблеми релігійної та політичної ідентичності, проблеми ідентичності в контексті української та європейської культур. Матеріали збірника можна використовувати в подальших дослідженнях проблем ідентичності, а також під час вивчення культурологічних, історичних і філософських дисциплін.
Статті
Карповець М. Перформативність як умова гетерогенності суспільства: культурно-антропологічний аспект / М. Карповець // Людина і культура. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — С. 134–156.
2018
Статті
Карповець М. В. Антикорупційна етика в системі європейських цінностей / М. В. Карповець // Partnerstwo Wschodnie. Etyczne i spoleczno-prawne aspekty relacji miedzy Unia Europeiska a Ukraina. — Gorzow Wielkopolski, 2018. — T. 1. — S. 105–115.
Карповець М. Лондон очима Клариси Делловей: образ міста в романі Вірджинії Вулф / М. Карповець // Урбанізм і фемінізм. — 2019. — С. 128–142.
2017
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Студентські наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Гуманітарні науки” / гол. ред. М. Карповець та ін. — Острог, 2017. — Вип. 9. — 534 с.
Статті
Карповець М. В. Перформативна природа соціальної реальності / М. В. Карповець // Гуманітарний часопис. — 2017. — № 3 (4). — С. 50–61.
2016
Статті
Карповець М. Філософське осмислення шуму в культурі / М. Карповець // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. — Дрогобич, 2016. — Вип. 15. — С. 119–127.
Карповець М. Філософія культури Михайла Грушевського / М. Карповець // Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). — Острог, 2016. — С. 187–189.
2015
Статті
Карповець М. Мода як форма влади / М. Карповець // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія». — Острог, 2015. — Вип. 17. — С.148–153.
Карповець М. Філософія літератури: варіант онтологічного питання / М. Карповець // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія». — Острог, 2015. — Вип. 16. — С. 128–132.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
99 питань та відповідей про наукову роботу студентів-культурологів : методичні матеріали з наукової роботи студентів та написання курсових і випускних робіт / авт.-упорядн. : М. О. Зайцев, Д. М. Шевчук, М. В. Карповець, Ж. О. Янковська. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 148 с.
У методичних матеріалах висвітлено найбільш поширені питання, що виникають у студентів у процесі занять науково-дослідною роботою та під час підготовки курсових і випускних робіт. Посібник розрахований перш за все на студентів-культурологів, але багато цікавого знайдуть у ньому й аспіранти та молоді науковці.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Карповець М. Місто як світ людського буття : монографія / Максим Карповець. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 258 с.
Монографія присвячена філософському осмисленню міста як специфічного, складного та неоднозначного феномену культури. Місто розглядається як світ людського буття, що проявляється у просторовому та часовому, світоглядному та ідентичністному, повсякденному та святковому, тілесному та артефактному вимірі. Винятковою рисою дослідження є спроба помислити місто як ідею, реалізовану та визначену людським буттям, а відтак – неможливу без людини в жодному історичному інваріанті.
Статті
Карповець М. Антропологія міста: до питання культурної ідентичності городянина / М. Карповець // Наукові записки. Серія “Філософія”. — 2014. — С. 173–179.
Карповець М. Етичний плюралізм у постмодерній культурі: антропологічно-виховна перспектива / М. Карповець // Наукові записки. Серія "Педагогіка. Психологія”. — 2014. — Вип. 7. — С. 66–69.
Карповець М. Людське тіло та індивідуально-особистісне буття / М. Карповець // Гуманізм. Людина. Особистість : матеріали 26 Міжнародних людинознавчих філософських читань. — Дрогобич : Вид. Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2014. — С. 56–58.
Карповець М. Філософія літератури: варіант онтологічного питання / М. Карповець // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філософія”. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 16. — С. 128–132.
Карповець М. Філософська рецепція геніальності як антропологічного феномену / М. Карповець. — Луцьк, 2014.
Karpovets М. The Theoretical Background of Understanding Urban Identity in the Anthropological Perspective / М. Karpovets // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. — 2014. — № 1. — Р. 77–93.
2013
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Карповець М. Місто як світ людського буття: філософсько-антропологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук / М. Карповець ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». — Київ, 2013. — 19 с.
Статті
Карповець М. Антропологія геніальності: текст та його трансцендентний запас / М. Карповець // Традиція і культура. Платон. Актуальність філософської традиції : матеріали міжнародної наукової конференції (29–30 листопада 2013 р., м. Київ). — Київ, 2013. — Ч. 1. — С. 25–27.
Карповець М. Межі та перспективи методології філософії постмодерну / М. Карповець // Філософія як культурна політика сучасності : матеріали всеукраїнської конференції. — Острог, 2013. — С. 12–13.
Карповець М. Перспективи герменевтики кіно: випадок прочитання фільмів Бела Тарра / М. Карповець // Наукові записки. Серія “Культурологія”. — Острог, 2013. — Вип. 13. — С. 30–40.
Карповець М. Розуміння статі у теорії влади Мішеля Фуко / М. Карповець // Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках (22 листопада 2012 року) ; Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури (21 лютого 2013 року) : збірник матеріалів круглих столів. — С. 39–49.
Карповець М. Текстура міста: антропологічна ревізія прочитання / М. Карповець // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 12. — С. 320–331.
Карповець М. Тіло, мода, ідентичність: постмодерні конфігурації / М. Карповець // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог, 2013. — Вип. 14. — С 156–161.
Карповець М. Шум культури / М. Карповець // Критика. — 2013. — № 3–4 (185–186). — С. 46–47.
2012
Статті
Карповець М. Амбівалентність людського переживання у світі міста / М. Карповець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Cерія «Філософські науки». — 2012. — № 723. — С. 30–34.
Карповець М. Джазові візерунки кіна / М. Карповець // Критика : Рецензії. Ессеї. Огляди. — 2012. — № 7/8. — С. 42–43.
Карповець М. Межовість людського буття у світі міста (Г. Тютюнник «День мій суботній») / М. Карповець // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : наукові записки РДГУ. — Рівне, 2012. — Вип. 17. — C. 161–166.
Карповець М. Міська ідентичність як відкритий проект людського буття / М. Карповець // Гуманітарний часопис Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». — Харків, 2012. — № 2 (31). — С. 20–28.
Карповець М. Модуси людського тіла у світі міста / М. Карповець // Наукові записки. Серія «Культурологія». — Острог, 2012. — Вип. 8. — С. 150–158.
Карповець М. Ономастичні одиниці у складі юкстапозитів народнопоетичної творчості / М. Карповець, М. Кушнер, А. Семенчук. — 2012.
Карповець М. Парадокси сінефілії: конструювання ідеального глядача / М. Карповець // Наукові записки. Серія «Культурологія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 10. — С. 35–46.
Karpovets М. The Problem of Urban Identity in Philosophical Anthropology / М. Karpovets // Гілея : науковий вісник. — 2012. — Вип. 64 (№ 9). — С. 278–284.
2011
Статті
Карповець М. Антропологічні особливості переживання часу в світі міста / М. Карповець // Наукові записки НаУКМА. Серія «Філософія та релігієзнавство». — Київ, 2011. — Т. 115. — С. 8–12.
Карповець М. Діалектика публічного і приватного простору людського буття у світі міста / М. Карповець // Вісник Черкаського університету. Серія «Філософія». — Черкаси, 2011. — Вип. 200. — С. 52–59.
Карповець М. Людське тіло як онтологічно-культурний феномен у світі міста / М. Карповець // Наукові записки НаУОА. Серія «Філософія». — Острог, 2011. — Вип. 9. — С. 192–203.
Карповець М. Модуси людського тіла у світі міста / М. Карповець // Наукові записки НаУОА. Серія «Культурологія». — Острог, 2011. — Вип. 8. — С. 150–159.
Карповець М. Розуміння темпоральності людського буття у світі міста / М. Карповець // Людина в часі – 2 (філософські аспекти української літератури ХХ – ХХІ ст.). — К. : Пульсари, 2011. — С. 209–229.
Карповець М. Справа мислення: пам’ять та відзнака (відгук) / М. Карповець // Філософська думка. — 2011. — № 2. — С. 20–21.
Карповець М. Час міської культури як спосіб репрезентації людського буття / М. Карповець // Час у дзеркалі науки : І міжнародна наукова міждисциплінарна конференція : матеріали виступів. — К. : Центр учбової літератури, 2011. — С. 22–25.
2010
Статті
Карповець М. Людське буття в культурно-історичному просторі міста / М. Карповець // Наукові записки НаУОА. Серія «Філософія». — Острог, 2010. — Вип. 7. — С. 248–256.
Карповець М. Людське буття в культурно-історичному просторі міста / М. Карповець // Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińsjich Uniwersytetow. — Lublin, 2010. — T. 6. — С. 207–214.
Карповець М. Смислове обрамлення світу міста в романі «Стежка в траві. Житомирська сага» Валерія Шевчука / М. Карповець // Людина в часі (філософські аспекти української літератури ХХ – ХХІ ст.) : колективна праця. — К. : Унів. Вид-во ПУЛЬСАРИ, 2010. — C. 222–239.
Карповець М. Філософсько-антропологічне осмислення міста як світу людського буття / М. Карповець // Наукові записки НаУОА. Серія «Філософія». — Острог, 2010. — Вип. 6. — С. 28–38.
Карповець М. Час і його смислові модуси в місті як світі людського буття / М. Карповець // Час в дзеркалі науки. — 2010. — Ч. 1. — С. 66–67.
2009
Статті
Карповець М. Міське середовище як результат інтерпретацій суб’єктом феноменів культури / М. Карповець // Екологія простору культури. Проблеми та рішення : матеріали міжнародної наукової конференції (5–6 червня 2009 р.). — 2009. — С. 3–6.
Карповець М. Світ міста як особлива людська реальність / М. Карповець // Традиція і культура – Людина і всесвіт. Всеєдність буття : збірник матеріалів VII міжнародної наукової конференції. — 2009. — Ч. 3. — С. 16–17.
Карповець М. Смислове обрамлення світу міста / М. Карповець // Дні науки філософського факультету – 2009 Київського університету ім. Т. Г. Шевченка : матеріали міжнародної конференції. — Київ, 2009. — Ч. ІІІ. — С. 98–101.
Карповець М. Фланер як особлива модель ідентичності в урбаністичній теорії Вальтера Беньяміна / М. Карповець // Наукові записки НаУОА. Серія «Культурологія». — Острог, 2009. — Вип. 4. — С. 11–15.
2008
Статті
Карповець М. Категорія метафізичного хронотопу в осмисленні міста як культурного феномену / М. Карповець // Дні науки філософського факультету – 2008 Київського університету ім. Т. Г. Шевченка : матеріали конференції. — Київ, 2008. — Ч. IV. — С. 76–77.
Карповець М. Місто в просторі та простір в місті / М. Карповець // Наукові записки НаУОА. Серія «Культурологія». — Острог, 2008. — Вип. 3. — С. 62–67.
Карповець М. Організація простору в сучасному міському середовищі: принципи надбудови та культурного паразитизму / М. Карповець // Традиція і культура. Минуле, теперішнє та майбутнє: когерентність в історії : матеріали міжнародної наукової конференції (12–13 грудня 2008 р., м. Київ). — К. : Асоціація «Новий Акрополь», 2008. — С. 34–36.
Карповець М. Осмислення соціального конфлікту через категорію «часо-простір» у місті / М. Карповець // Конфлікт через призму віри : матеріали міжнародної наукової конференції УКУ (16–18 березня, 2008 р.). — 2008. — С. 52–55.
2007
Статті
Карповець М. Криза особистості в культурному діалозі постсучасної епохи / М. Карповець // Діалог культур і людей як шлях нового гуманізму : матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та молодих науковців УКУ (23–24 березня, 2007 р.). — 2007. — С. 121–125.
Карповець М. Кризова ситуація в культурі та переоцінка цінностей у філософії Фрідріха Ніцше / М. Карповець // Традиція і культура. Моральна традиція: інваріантність та поліфонічність : матеріали міжнародної наукової конференції (30 листопада – 1 грудня 2007 р.). — 2007. — С. 18–20.
Карповець М. Передчуття кризи європейської культури Фрідріхом Ніцше / М. Карповець // Дні науки філософського факультету – 2007 Київського університету ім. Т. Г. Шевченка : матеріали конференції. — Київ, 2007. — С. 76–78.
Карповець М. Феномен ідентичності у філософії Мартіна Бубера / М. Карповець // Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали третьої міжнародної наукової конференції (22–23 травня 2007 р.). — 2007. — С. 141–144.
2021
Статті
Мініч А. Раціональність християнської молитви з точки зору економічної теорії / А. Мініч // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» : науковий журнал. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — № 22. — С. 44–47.
2019
Статті
Мініч А. П. Права, свободи і обов’язки людини: проблема визначення понять [Електронний ресурс] / А. П. Мініч // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2019. — No 1 (19). — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2017/n1/17mappspdf. — Назва з екрана.
Мініч А. Російсько-українська інформаційна війна і університет/ Анатолій Мініч // Освіта і наука у сфері національної безпеки. Проблеми та пріоритети розвитку: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (24 червня 2019 р., м.Острог). — Острог, 2019. — С.153–156.
2018
Статті
Мініч А. П. Географічні центри Європи як туристичні локації / А. П. Мініч, С. М. Остапчук // Туризм: наука, освіта, практика : матеріали міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 5-ої річниці створення кафедри туризму та готельно-ресторанної справи у Національному університеті водного господарства та природокористування (15–17 березня 2018 р., м. Рівне). — Рівне : видавець О. Зень, 2018. — С. 234 –238.
Мініч А. П. Пропаганда і туризм: автомобільні дороги Рівненщини як інструмент в Російсько – Українській інформаційній війні / А. П. Мініч, С. М. Остапчук // Туризм: наука, освіта, практика : матеріали міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 5-ої річниці створення кафедри туризму та готельно-ресторанної справи у Національному університеті водного господарства та природокористування (15–17 березня 2018 р., м. Рівне). — Рівне : видавець О. Зень, 2018. — С. 157–161.
Мініч А. П. Теорія пропаганди як теорія прийняття рішень / А. П. Мініч // Феномен пропаганди та антипропаганди у сучасному світі: історико-політичний дискурс : кол. моногр. / за науковою редакцією Г. М. Васильчука, О. М. Маслюк, М. М. Бессонової. — Запоріжжя : Інтер-М, 2018. — С. 22–27.
2017
Статті
Мініч А. Етика відповідальності: релігійний вимір / А. Мініч // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія». — Острог, 2017. — Вип. 20. — С. 112–115.
Мініч А. П. Проблема малої кількості виправдувальних вироків в українському кримінальному судочинстві: погляд соціального філософа [Електронний ресурс] / А. П. Мініч // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2017. — № 1 (15). — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2017/n1/17mappspdf. — Назва з екрана.
2016
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні : монографія / Мініч А. П., Андрощук М. С., Бабікова К. О., Берташ Б. М. та ін. — Рівне : Видавець Олег Зень, 2016. — 264 с.
Статті
Мініч А. Теорія раціональності Петера Козловські: аналіз і перспективи розвитку / Анатолій Мініч // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2016. — Вип. 19. — С. 80–84.
2014
Статті
Мініч А. Міждисциплінарний підхід дослідження соціального інституту: аналіз і перспективи розвитку / А. Мініч // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія". — Острог, 2014. — Вип.14, ч. 1. — С. 299–309.
2021
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Острозькі культурологічні читання : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Острог, 15 квітня 2021 р.) / ред. кол. : Дмитро Шевчук (відпов.ред.), Марія Петрушкевич, Микола Зайцев, Жанна Янковська, Максим Карповець. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. — 166 с
Збірник містить матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Острозькі культурологічні читання». Автори тез доповідей презентують результати досліджень проблематики з теорії та історії культури, філософії, інших сфер гуманітаристики. Матеріли збірника можуть бути використані для подальших досліджень культури, а також при вивченні культурологічних дисциплін.
Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гуманітарні науки» / укл. К. І. Якуніна. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. — Вип. 12. — 150 с.
Збірник присвячено актуальним проблемам у галузі культурології, філософії, лінгвістики, дидактики, літературознавства, журналістики та релігієзнавства. У ньому вміщено кращі наукові статті студентів гуманітарного факультету Національного університету «Острозька академія». Для науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти й усіх тих, хто цікавиться гуманітарними науками.
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» : науковий журнал. — Острог : Вид-во НаУОА», 2021. — Вип. 22. — 58 с.
У збірнику осмислено актуальні філософські проблеми. Проаналізовано історико-філософські, культурно-філософські та естетичні аспекти сучасності й минулих культурно-історичних епох. Матеріали збірника можна використовувати для подальших досліджень окресленої проблематики та під час проведення дидактичних занять.
Статті
Петрушкевич М. Феміністичні електронні мас-медіа в українському сегменті Інтернету: тематична різноманітність релігійної проблематики / М. Петрушкевич // Гуманітарне поле гендерних досліджень: колективна монографія / за ред. Марії Петрушкевич. — Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2021. — С. 25–53.
2019
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали XІІ міжнародної наукової конференції (Острог, 17–18 травня 2019 року) / ред. кол. : І. Д. Пасічник, Д. М. Шевчук та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — Вип. 20. — 172 с.
Збірник містить наукові статті, у яких розглянуто різні аспекти культурної ідентичності. Звернено увагу на сучасні стратегії ідентичності, проблеми ідентичності в Україні, проблеми релігійної та політичної ідентичності, проблеми ідентичності в контексті української та європейської культур. Матеріали збірника можна використовувати в подальших дослідженнях проблем ідентичності, а також під час вивчення культурологічних, історичних і філософських дисциплін.
РЕЛІГІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ВПЛИВУ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук / М. А. Петрушкевич. — Острог, 2019. — 40 с.
Статті
Петрушкевич М. С. Ритуальна модель масової релігійної комунікації та нові медіа / М. С. Петрушкевич // Гілея : науковий вісник. Філософські науки. — К. : «Видавництво «Гілея», 2019. — Вип. 140 (1), ч. 2. — С. 78–82.
Петрушкевич М. С. Релігійний контент у нових медіа: український сегмент / М. С. Петрушкевич // Гілея : науковий вісник. Філософські науки. — К. : «Видавництво «Гілея», 2019. — Вип. 141 (2), ч. 2. — С. 78–82.
Петрушкевич М. С. Методологічні виклики у дослідженні масової релігійної комунікації / М. С. Петрушкевич // Гілея : науковий вісник. Філософські науки. — К.: «Видавництво «Гілея», 2019. — Вип. 143 (4), ч. 2. — С. 119–123.
Петрушкевич М. С. Актуалізація ідей Торонтської школи у дослідженні релігійної комунікації / М. С. Петрушкевич // Мультиверсум. Філософський альманах : зб. наук. праць / гол. ред. В. В. Лях. — К., 2019. — Вип. 1–2 (167–168). — С. 159–173.
Петрушкевич М. Сучасна людина в комунікативному полі культури / М. Петрушкевич // Людина і культура. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — С. 67–85.
2018
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Петрушкевич М. Релігійна комунікація у контексті масової культури : монографія / М. С. Петрушкевич. — Острог, 2018. — 408 с.
Статті
Петрушкевич М. С. Конструювання релігійного дискурсу за допомогою мас-медіа / М. С. Петрушкевич // Вісник Черкаського університету. Серія : філософія. Науковий журнал. — 2018. — № 2. — С. 53–59.
2017
Статті
Петрушкевич М. С. Особенности конструирования моделей массовой религиозной коммуникации [Элллектронный ресурс] / М. С. Петрушкевич // Studia Humanitatis : международный электронный научный журнал. — 2017. — № 2. — Режим доступа : http://st-hum.ru/content/petrushkevich-ms-osobennosti-konstruirovaniya-modeley-massovoy-religioznoy-kommunikacii. — Название с экрана.
Петрушкевич М. С. Нові медіа та можливості діалогізму у середовищі масової релігійної комунікації / М. С. Петрушкевич // Вісник Черкаського університету. Серія : філософія. Науковий журнал. — 2017. — № 2. — С. 24–32.
Тези
Петрушкевич М. С. Гендерні стереотипи у релігійних мас-медіа: деякі роздуми про особливості використання / М. С. Петрушкевич // Гендер. Екологія. Злоров’я : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 20–21 квітня 2017 р.). — Харків : ХНМУ, 2017. — С. 144–146.
2016
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження" / укл. М. С. Петрушкевич. — Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2016. — Вип. 2. — 172 с.
Статті
Петрушкевич М. Релігійна преса в Україні: спроба світоглядно-статистичного аналізу / М. Петрушкевич // Історія релігій в Україні : науковий збірник, світлій пам’яті професора Ярослава Дашкевича (1926–2010). — 2016. — Ч. 1. — С. 221–231.
Петрушкевич М. Релігійне телебачення та феномен медіа-релігійності / М. Петрушкевич // Людина віртуальна: нові горизонти : збірник наукових праць. — 2016. — С. 46–48.
Петрушкевич М. С. Особливості конструювання масової релігійної комунікації: релігійне радіо / М. С. Петрушкевич // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2016. — Вип. 19. — С. 16–21.
2015
Статті
Петрушкевич М. С. Антигендерна політика (антигендер, стоп-гендер) / М. С. Петрушкевич // Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник / І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін. ; за наук. ред. Хоми Н. М. — Львів : «Новий Світ-2000», 2015. — С. 16.
Петрушкевич М. С. Геральдика політична / М. С. Петрушкевич // Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник / І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін. ; за наук. ред. Хоми Н. М. — Львів : «Новий Світ-2000», 2015. — С. 51.
Петрушкевич М. С. Мережеві форми управління / М. С. Петрушкевич // Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник / І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін. ; за наук. ред. Хоми Н. М. — Львів : «Новий Світ-2000», 2015. — С. 165–164.
Петрушкевич М. С. Політико-семантичний простір / М. С. Петрушкевич // Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник / І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін. ; за наук. ред. Хоми Н. М. — Львів : «Новий Світ-2000», 2015. — С. 217–215.
Петрушкевич М. С. Релігія політична / М. С. Петрушкевич // Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник / І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін. ; за наук. ред. Хоми Н. М. — Львів : «Новий Світ-2000», 2015. — С. 242.
Петрушкевич М. С. «Скляна стеля» / М. С. Петрушкевич // Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник / І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін. ; за наук. ред. Хоми Н. М. — Львів : «Новий Світ-2000», 2015. — С. 260.
Петрушкевич М. С. Фемократія / М. С. Петрушкевич // Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник / І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін. ; за наук. ред. Хоми Н. М. — Львів : «Новий Світ-2000», 2015. — С. 297.
Петрушкевич М. С. «Телепіпли» / М. С. Петрушкевич // Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник / І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін. ; за наук. ред. Хоми Н. М. — Львів : «Новий Світ-2000», 2015. — С. 334.
2014
Статті
Петрушкевич М. Комунікація як проблема та проблеми комунікації у сучасному світі / М. Петрушкевич // Антропологічні виміри філософських досліджень : матеріали 3-ої міжнародної наукової конференції (17–18 квітня 2014 р., м. Дніпропетровськ). — Д. : ДНУЗТ, 2014. — С. 18–21.
Петрушкевич М. Релігійна комунікація та її ціннісні орієнтації в інформаційному суспільстві / М. Петрушкевич // Зміни в людському самоосмисленні за умов сучасних інформаційних процесів : матеріали Міжнародної наукової конференції «XXVI-ті читання присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи Казимира Твардовського» (10–11 лютого 2014 р., м. Львів) / відп. ред. В. Л. Петрушенко ; редагування І. В. Карівець. — Львів : «Новий світ – 2000», 2014. — С. 182–185.
Петрушкевич М. Релігійна комунікація у контексті медіа-культури / М. Петрушкевич // Антропологічні виміри філософських досліджень. — 2014. — Вип. 5. — С. 56–68.
Петрушкевич М. Чи важлива/можлива комунікація сьогодні? / М. Петрушкевич // Філософія як культурна політика сучасності : матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції (17–18 жовтня 2014 р., м. Острог). — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — С. 49.
Петрушкевич М. Вызовы в сфере коммуникации: их причины и последствия (Maria Petrushkevych, Wyzwania w zakresie komunikacji – przyczyny i konsekwencje) / М. Петрушкевич // Paweł Dziekański, Andrzej Limanski, Ireneusz Drabik (redakcja naukowa) Zarzadznie : wybrane zagadnienia (management – select isue). — Katowice : Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, 2014. — S. 16–31.
Петрушкевич М. Репрессивность массовой культуры и современная коммуникативная ситуация / М. Петрушкевич // Наука: ценности личности : сборник научных трудов международного научно-практического семинара «Личность в современном мире: быть или казаться?» международной научной конференции «Дулатовские чтения» (11–12 апреля 2014 г., г. Костанай) / отв. ред. П. Ф. Дик [спец. выпуск]. — Костанай : КИнЭУ, 2014. — С. 212–216.
2013
Статті
Петрушкевич М. Аналіз поняття релігійної комунікації / М. Петрушкевич // Філософія науки: традиції та інновації. — Суми : СумДНУ імені А. С. Макаренка, 2013. — №2 (8). — С. 217–227.
Петрушкевич М. Гендерне питання у релігійно спрямованих ЗМК в Україні / М. Петрушкевич // Українознавчий альманах. — К., 2013. — Вип. 11. — С. 152–155.
Петрушкевич М. С. Інтерпретація масової культури у філософії Х. Ортеги-і-Гасета: комунікативний аспект / М. С. Петрушкевич // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7. «Релігієзнавство. Культурологія. Філософія» : зб. наукових праць / ред. рада : В. П. Андрущенко (голова). — К. : Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. — Вип. 29 (42). — С. 59–66.
Петрушкевич М. Основні аспекти функціонування невербальної релігійної комунікації / М. Петрушкевич // Вісник Національного авіаційного університету. Серія «Філософія. Культурологія» : збірник наукових праць. — К. : НАУ, 2013. — Вип. 2 (18). — С. 107–110.
Петрушкевич М. Особливості розвитку інформаційного суспільства та релігійна комунікація: стаття друга / М. Петрушкевич // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал. — Дніпропетровськ, 2013. — Вип. 5. — С. 111–116.
Петрушкевич М. Підходи до розуміння масової комунікації / М. Петрушкевич // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філософські науки». — 2013. — № 11 (260). — С. 101–107.
Петрушкевич М. Різновиди релігійної комунікації культурологічний аналіз / М. Петрушкевич // Вісник Національного авіаційного університету. Серія «Філософія. Культурологія» : збірник наукових праць. — К. : НАУ, 2013. — Вип. 1 (17). — С. 129–133.
Петрушкевич М. Тлумачення поняття «комунікація» у вітчизняних дисертаційних дослідженнях: стаття друга / М. Петрушкевич // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 12. — С. 20–32.
Петрушкевич М. Тлумачення поняття «комунікація» у вітчизняних дисертаційних дослідженнях: стаття третя / М. Петрушкевич // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 13. — С. 24–29.
Петрушкевич М. Масс-медиа как основа массовой коммуникации / М. Петрушкевич // Актуальные проблемы современности : международный научный журнал. — Караганды : РИО «Болашак-Баспа», 2013. — № 1. — С. 61–67.
Петрушкевич М. Религиозная коммуникация: особенности Интернет-практик в Украине / М. Петрушкевич // Свеча – 2013. (Религия, religio и религиозность в региональном и глобальном измерении). — Владимир : Издательство ВАГУ, 2013. — Т. 25. — С. 62–78.
Петрушкевич М. Философско-антропологический анализ массовой культуры: идеи Макса Шелера / М. Петрушкевич // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. — Kosice (Slovakia), 2013. — No. 3, vol. 1. — P. 55–58.
Петрушкевич М. Ценностные ориентации религиозной коммуникации в информационном обществе [Электрон. текстовые данные] / М. Петрушкевич // Философия и ценности современной культуры : материалы Международной научной конференции (10–11 октября 2013 г., г. Минск) / А. И. Зеленков и др. ; редкол. : А. И. Зеленков, А. А. Легчилин, В. Т. Новиков ; М-во образования, БРУ, ГНУ «Ин-т философии НАН Беларуси». — Минск : БГУ, 2014. — С. 745–748. — Название с экрана.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Петрушкевич М. С. Конфлікт як соціокультурний феномен : навчально-методичний посібник / М. С. Петрушкевич. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 64 с.
Статті
Петрушкевич М. Аналіз татуювання через призму теорії М. Маклюена: християнський контекст / М. Петрушкевич // Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика : матеріали міжнародної наукової конференції. — К. : «Стародавній світ», 2012. — С. 155–157.
Петрушкевич М. Масова людина в індивідуалістичному суспільстві: комунікативний аспект / М. Петрушкевич // Людина. Мова. Культура : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції (15 листопада 2012 р., м. Горлівка). — Горлівка : Видавництво ГДПІІМ, 2012. — С. 102–104.
Петрушкевич М. Ординація жінок як прояв релігійної ідентичності (соціокультурний огляд) / М. Петрушкевич // Наукові записки. Серія «Культурологія» . — Острог, 2012. — Вип. 9. — С. 266–273.
Петрушкевич М. Особливості розвитку інформаційного суспільства та релігійна комунікація: стаття перша / М. Петрушкевич // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал. — Дніпропетровськ, 2012. — Вип. 4 (3). — С. 186–194.
Петрушкевич М. Тлумачення поняття «комунікація» у вітчизняних дисертаційних дослідженнях: стаття перша / М. Петрушкевич // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 11. — С. 277–286.
Петрушкевич М. Тлумачення поняття "комунікація" у вітчизняних дисертаційних дослідженнях / М. Петрушкевич // Наукові записки. Серія "Філософія ". — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип.12. — С. 20–32.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Петрушкевич М. Релігійні комунікації: християнський контекст : монографія / Марія Петрушкевич. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 288 с.
У комплексному філософсько-релігієзнавчому дослідженні особливостей релігійної комунікації у православ’ї, католицизмі та протестантизмі розкрито місце комунікаційної функції у системі християнства, охарактеризовано вплив соціокультурної ситуації на становлення та розвиток християнських конфесійних комунікаційних систем. Автор аналізує основні складові комунікаційної системи християнства: вербальну комунікацію, яка включає усну та письмову мову, канонічні релігійні тексти, книгодрукування, молитву, сповідь, проповідь; та невербальну комунікацію, що включає міміку, жестикуляцію, колір, одяг, храм, ікону та ін. Окрема увага приділена змішаній комунікації, яка найчастіше використовується у сучасному християнстві, розглянуто подієву комунікацію. Особливе місце у монографії посідає проблема зв’язку засобів передачі інформації та специфіки комунікаційних систем християнських конфесій. Аналізуються трансформації конфесійної комунікації під впливом сучасних технологій, особливості сприйняття такої комунікації, психологічні зміни у віруючих.
Статті
Петрушкевич М. Інший та гендер: практика істерії / М. Петрушкевич // Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (26–27 травня 2011 р.). — 2011. — С. 80–84.
Петрушкевич М. Представленість християнських конфесій в Інтернеті / М. Петрушкевич // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 9. — С. 117–125.
Петрушкевич М. Релігійна комунікація: специфіка проповіді у християнських конфесіях / М. Петрушкевич // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. — Луцьк, 2011. — № 24 (221). — С. 138–142.
Петрушкевич М. С. Сучасні інтерпретації чоловічої сексуальності [Електронний ресурс] / М. С.Петрушкевич // Волинські наукові студії : науковий вісник Рівненського інституту ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна”». — 2011. — № 2. — Режим доступу : http: // www.univerua.rv.ua/VNS2-2011/Petrushkevych%20M.%20S..pdf. — Назва з екрана.
2010
Статті
Петрушкевич М. Ґендерна тематика: особливості висвітлення у дисертаційних дослідженнях / М. Петрушкевич // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 7. — С. 264–272.
Петрушкевич М. Католицька комунікативна система / М. Петрушкевич // Наукові записки. Серія «Культура та соціальна комунікація» / за заг. ред. Л. В. Квасюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 2. — С. 106–114.
Петрушкевич М. Конфесійні особливості протестантської комунікативної системи / М. Петрушкевич // Наукові записки. Серія «Культурологія». Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри : матеріали міжнародної наукової конференції (23–24 квітня 2010 р., м.Острог). — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 5. — С. 467–471.
Петрушкевич М. Проблема символу і природи творчості у психоаналізі / М. Петрушкевич // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 6. — С. 246–255.
2009
Статті
Петрушкевич М. До питання висвітлення проблеми християнської комунікації / М. Петрушкевич // Філософські пошуки. — Львів ; Одеса : Cotio – Центр Європи, 2009. — Вип. 31. — С. 329–336.
Петрушкевич М. До проблеми зміни парадигм осмислення суті сучасної людини / М. Петрушкевич // Актуальні питання культурології : альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Культура ХХІ століття: стан, проблеми, перспективи» : у 2-х т. — Рівне : РДГУ, 2009. — Вип. 7, Т. 1. — С. 12–14.
Петрушкевич М. Інтернет та християнська комунікація / М. Петрушкевич // Наукові записки. Серія «Культура та соціальні комунікації» / за заг. ред. В. Л. Квасюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 1. — С. 144–151.
Петрушкевич М. Карнавально-сміхові елементи середньовічної культури / М. Петрушкевич // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 5. — С. 182–188.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Петрушкевич М. С. Основи гендеру : навчально-методичний посібник / М. С. Петрушкевич. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — 88 с.
Статті
Петрушкевич М. Міфологічний горизонт класичного психоаналізу / М. Петрушкевич // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 3. — С. 93–101.
Петрушкевич М. Проблема мудрості у системі «Схід-Захід» / М. Петрушкевич // Наукові записки. Серія «Культурологія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 4. — С. 34–38.
2007
Статті
Петрушкевич М. Ігровий простір: сучасні ритуально-перформансні дійства / М. Петрушкевич // Дні науки філософського факультету : міжнародна наукова конференція (18–19 квітня 2007 р., м. Острог). — К. : Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2007. — Ч. ІІ. — С. 104–106.
Петрушкевич М. Маршал Маклюен та комунікативне питання / М. Петрушкевич // Наукові записки. Серія „Культурологія”. — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 2. — С. 93–99.
Петрушкевич М. Проблема мови у православній комунікаційній системі та погляди Івана Огієнка / М. Петрушкевич // Творча спадщина Івана Огієнка в контексті сучасного розвитку гуманітарних наук : збірник доповідей. — К. : НАУ, 2007. — С. 116–118.
Петрушкевич М. Трансформація стереотипів маскулінності у постмодерній культурі / М. Петрушкевич // Ґендерні стереотипи індивідуального здоров’я : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. — Луцьк, 2007. — С. 165–169.
2006
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Петрушкевич М. С. Історія культур Сходу : навчально-методичний посібник / М. С. Петрушкевич. — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — 80 с.
Статті
Петрушкевич М. Вертикальний та горизонтальний зрізи комунікативної функції релігії у християнських конфесіях / М. Петрушкевич // Наукові записки. Серія „Культурологія”. — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — Вип. 1. — С. 171–186.
Петрушкевич М. Елементи православної комунікативної системи / М. Петрушкевич // Українське релігієзнавство. Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. — К., 2006. — № 39. — С. 79–92.
Петрушкевич М. Невербальна комунікативна система у християнських конфесіях / М. Петрушкевич // Українське релігієзнавство. Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. — К., 2006. — № 38. — С. 46–60.
Петрушкевич М. Специфіка протестантської та православної комунікативних систем у контексті об’єднання Європи / М. Петрушкевич // Україна та об’єднана Європа: християнське коріння та перспективи : матеріали VIII всеукраїнської науково-практичної студентської конференції. — Львів : Інститут релігії та суспільства УКУ, 2006. — С. 63– 67.
Петрушкевич М. Сучасні проблеми християнської релігійної комунікації / М. Петрушкенвич // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2006 рік : у 2 кн. — Львів : Логос, 2006. — Кн. І. — С. 429–438.
Петрушкевич М. Християнська комунікація у сучасному вимірі / М. Петрушкевич // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Філософія. — Чернівці : Рута, 2006. — Вип. 291–292. — С. 145–148.
2005
Статті
Петрушкевич М. Архетипне підґрунтя релігійної комунікації у християнстві / М. Петрушкевич // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць. — Кривий Ріг : КДПУ, 2005. — Вип. 6. — С. 95–108.
Петрушкевич М. Специфіка вербальної комунікації у протестантських конфесіях / М. Петрушкевич // ІІ Харківські студентські філософські читання : матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції (присвячені 200-річчю Харківському національному університету ім. В. Н. Каразіна). — Харків, 2005. — С. 176–178.
2020
Статті
Стоколос Н. Г. Духовно-культурна і художньо-мистецька діяльність римо-католицького чернечого ордену бригідок на теренах Речі Посполитої / Н. Г. Стоколос, Р. М. Шеретюк // Le tendenze e modelli di sviluppo della ricerche scientifice : Raccolta di articoli scientifici "ΛΟΓΟΣ" con gli ati della Conferenza scientifica e pratica internazionale. — Roma, Italia : Piattaforma scientifica europea. — 2020. — Т. 3. — P. 99–102.
Стоколос Н. Г. Видатні постаті польської гуманітаристики кінця XVIII - початку XIX ст. / Н. Г. Стоколос, Р. М. Шеретюк // Topical issues of the development ofmodern science. Abstract of the 8th International scientific and practical conference. Publishing House "ACCENT". — Sofia, Bulgaria, 2020. — P. 559–565.
2019
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали XІІ міжнародної наукової конференції (Острог, 17–18 травня 2019 року) / ред. кол. : І. Д. Пасічник, Д. М. Шевчук та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — Вип. 20. — 172 с.
Збірник містить наукові статті, у яких розглянуто різні аспекти культурної ідентичності. Звернено увагу на сучасні стратегії ідентичності, проблеми ідентичності в Україні, проблеми релігійної та політичної ідентичності, проблеми ідентичності в контексті української та європейської культур. Матеріали збірника можна використовувати в подальших дослідженнях проблем ідентичності, а також під час вивчення культурологічних, історичних і філософських дисциплін.
Статті
Стоколос Н. Г. Педагогічні новації Йосифа де Каласанса (1557–1648) як «соціальна реформа» ранньомодерної доби / Н. Г. Стоколос, Р. М. Шеретюк // Нова педагогічна думка. — 2019. — № 4.
Стоколос Н. Г. Педагогічна система Йосифа де Каласанса (1557–1648) в контексті культурних практик Нового часу / Н. Г. Стоколос, Р. М. Шеретюк // Інноваційна педагогіка. — 2019. — № 4.
Стоколос Н. Г. Окремі аспекти релігійно-церковного життя в Україні під час Другої світової війни через призму німецьких аналітичних матеріалів / Н. Г. Стоколос // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. — Рівне : РДГУ, 2019. — Вип. 31.
2018
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Стоколос Н. Г. "Pietas et Litterae" ("Благочестя та освіта"). Культурно-освітня діяльність ордену піарів на Волині (кінець XVII - перша третина XIX ст.) / Н. Г. Стоколос, Р. М. Шеретюк. — Рівне : Видавництво О. Зень, 2018. — 289 с.
Статті
Стоколос Н. Феномен «упорствующих» уніатів Холмщини і Південного Підляшшя як вияв поразки етноконфесійної політики російського самодержавства в регіоні (остання чверть ХІХ – початок ХХ ст.) / Н. Стоколос // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство». — Острог, 2018. — № 2 (14). — С. 84–101.
Стоколос Н. Г. Місіонерська діяльність римо-католицьких чернечих орденів на теренах Волині (XVII - перша половина XIX ст.): сутність, спрямованість, наслідки / Н. Г. Стоколос // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне : РДГУ, 2018. — Вип. 30. — С. 19–25.
Стоколос Н. Г. Станіслав Конарський як видатний реформатор сфери освіти та виховання Речі Посполитої (середина – друга половина XVIII ст.) / Н. Г. Стоколос, Р. М. Шеретюк // Емінак : науковий щоквартальник. — 2018. — №1 (21). — Т. 2. — С. 12–21.
2017
Статті
Стоколос Н. Медична справа як один із векторів діяльності римо-католицьких чернечих орденів на теренах Волині (XVII – перша половина XIX ст.) / Н. Стоколос // Емінак : науковий щоквартальник. — 2017. — № 2. — Т. 1. — С. 19–25.
Стоколос Н. Скасування осередків ордену піарів у Російській імперії: чинники та наслідки / Н. Стоколос // Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університетут. — Рівне, 2017. — Вип. 29. — С. 122–128.
Стоколос Н. Обставини завершення інкорпорації Російською православною церквою уніатської Холмської єпархії (1875 р.) / Н. Стоколос // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Історія : збірник наукових праць. — Вінниця : ФОП Курзун Д. Ю., 2017. — Вип. 25. — С. 38–42.
Стоколос Н. Масштаби та набутки культурно-освітньої праці православних братств Волинської губернії у 80-90-х рр. XIX ст. / Н. Стоколос // Державотворення і помісність церкви: історичні процеси та сучасні реалії : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк 18.05.2017 р.). — Луцьк : Вид-во Волинської православної богословської академії, 2017. — С. 11–21.
Стоколос Н. Діяльність осередків ордену піарів на Волині в кінці XVII – у першій третині XIX ст. як один із виявів ремінісценції Реформації / Н. Стоколос // Матеріали шостої всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 27–28 квітня 2017 р.). — Тернопіль ; Київ : ФП Осадца Ю. В., 2017. — С. 28–33.
Стоколос Н. Г. Набутки культурно-освітньої праці ордену піарів на Волині (кінець XVII – перша третина XIX ст.) / Н. Г. Стоколос // Емінак : науковий щоквартальник. — 2017. — № 1 (17). — Т. 1. — С. 40–47.
2016
Статті
Стоколос Н. До питання становища кліриків – вихідців із Галичини після скасування уніатської Холмської єпархії (1875 р.) / Н. Стоколос // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство». — Острог, 2016. — № 1 (13). — С. 67–80.
Стоколос Н. Г. Насилля як один із засобів прозелітичної діяльності Російської Православної Церкви на теренах Холмщини і Південного Підляшшя (60-ті рр. – перша половина 70-х рр. ХІХ ст.) / Н. Г. Стоколос // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Українська Греко-Католицька Церква в історії та сучасних процесах розвитку українського суспільства". — Тернопіль. — С. 117– 125.
Стоколос Н. "Благочестя і освіта". Просвітницькі ідеї Йосифа де Каласанса та їхній вплив на духовно-культурне життя Волині (XVII – перша половина XIX ст.) / Н. Стоколос // Актуальні проблеми вітчизняної та всессвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне : РДГУ, 2016. — Вип. 27. — С. 208–214.
2015
Статті
Стоколос Н. Г. Російсько-православне «очищення обрядів» Греко-уніатської церкви та його трагічні наслідки / Н. Г. Стоколос // Україна – Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер пересічного буття : науковий збірник / за ред. Л. Филипович і П. Яроцького. — К. : УАР, 2015. — С. 122–129.
Стоколос Н. Г. До питання специфіки церковно-релігійного життя в Україні на завершальному етапі Другої світової війни / Н. Г. Стоколос // Волинський благовісник. — 2015. — № 3. — С. 103–114.
2009
Статті
Стоколос Н. Трансформаційні процеси в уніатській церкві періоду поділів Польщі (1772–1795 рр.) / Н. Стоколос, Р. Шеретюк // Історія релігії в Україні і світі : збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”. — 2009. — Вип. 1. — С. 228–243.
2019
Статті
Стратонова Н. Морально-етичні проблеми трансгуманізму / Н. Стратонова // Людина і культура. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — С. 103–116.
2016
Статті
Стратонова Н. Історичний процес та його чинники в дослідженнях М. Грушевського: історіософський аспект / Н. Стратонова // Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). — Рівне, 2016. — С. 131–133.
2015
Статті
Стратонова Н. Християнська перцепція дохристиянських києворуських богів у літературних пам’ятках Київської Русі / Н. Стратонова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія». — Острог, 2015. — Вип. 17. — С. 117–123.
Стратонова Н. Кіберкультура: антропологія Інтернету / Н. Стратонова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія». — Острог, 2015. — Вип. 16. — С. 90–95.
2012
Статті
Стратонова Н. Двовір'я як феномен релігійної ідентичності Київської Русі / Н. Стратонова // Наукові записки. Серія : Культурологія. — 2012. — Вип. 7. — С. 294–302.
2010
Статті
Ветвінська Н. Прояви міфологічної свідомості та соціального протесту в Київській Русі на прикладі "Повстання волхвів" у "Повісті минулих літ" / Н. Ветвінська // Історія релігій в Україні і світі : збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”. — 2010. — Вип. 3. — С. 47–55.
2008
Статті
Ветвінська Н. Соціокультурна роль тексту в Київській Русі / Н. Ветвінська // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог, 2008. — Вип. 3. — С. 5–14.
2006
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Ветвінська Н. О. Історія зарубіжної культури : навчально-методичний посібник (для студентів заочної форми навчання) / Н. О. Ветвінська, В. І. Маключенко. — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — 220 с.
2019
Статті
Fylypchuk S. Special spheres of the ugcc charitable activity in the light of confessional media: religious analysis / S. Fylypchuk // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. — 2019. — № 6 (158). — С. 92–98.
Филипчук С. В. Відповідь християнських конфесій сучасної України на гендерний дискурс / С. В. Филипчук // Evropský filozofický a historický diskurz. — Praha, 2019. — № 1. — С. 129–134.
Филипчук С. В. Протиабортна позиція християнських конфесій сучасної України як вектор гендерного дискурсу / С. В. Филипчук // Гілея. — Київ, 2019. — № 145.
Филипчук С. В. Вектори благодійної діяльності християнських церков України в світлі конфесійних медіа: Релігієзнавчий аналіз / С. В. Филипчук // Вісник Львівського національного університету імені І. Франка. Серія "Філософські науки" / гол. ред. проф. А. Карась. — Львів, 2019. — № 21. — С. 108–119.
Филипчук С. В. Гендерний дискурс у дільності християнських конфесій сучасної України / С. В. Филипчук // Святість людського життя / упоряд. В. Вакін. — К. : Дух і літера, 2019. — С. 326–336.
2018
Статті
Кралюк П. Українсько-кримськотатарські відносини у ХХ ст.: генеза і сучасний стан / П. Кралюк, С. Филипчук // Evropský filozofický a historický diskurz. — Praha, 2018. — № 4. — С. 51–60.
Филипчук С. В. Вияви конфесійної ідентичності в книговидавничій сфері / С. В. Филипчук // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія» / ред. кол. О. Ткаченко (головний редактор) та ін. — Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. — Вип. 39. — С. 126–140.
Филипчук С. В. Тенденції розвитку книговидавничої сфери протестантських конфесій / С. В. Филипчук // Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland. — Stalowa Wola, 2018. — С. 160–164.
Филипчук С. Трансформації нових медіа християнських конфесій України / С. Филипчук // СХІД. — 2018. — 5 (157). — С. 92–98.
Филипчук С. Медіатизація православ’я у вимірі діяльності навколоцерковних організацій та об’єднань УПЦ МП та УПЦ КП / С. Филипчук // European philosophical historical discource. — 2018. — Volume 4, Issue 1. — С. 101–107.
2017
Статті
Филипчук С. В. Інформаційна діяльність християнських конфесій сучасної України у телевізійному просторі: функціональні, жанрові, змістові виміри / С. В. Филипчук // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / гол. ред. В. Г. Воронкова. — Запоріжжя : «Вид-во ЗДІА», 2017. — Вип. 69 (1). — С. 161–167.
Филипчук С. В. Роль провідних речників у соціальних комунікаціях православних та греко-католиків сучасної України / С. В. Филипчук // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / гол. ред. В. Г. Воронкова. — Запоріжжя : «Видавництво ЗДІА», 2017. — Вип. 71. — С. 197–106.
Филипчук С. В. Медіа-простір як рефлексія культової і позакультової діяльності християнських конфесій / С. В. Филипчук // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія / гол. ред. К. В. Балабанов. — Маріуполь : «Видавництво МДУ», 2017. — Вип. 14. — С. 164–173.
Fylypchuk S. The orthodoxy mediatization in the survey of the near-church organizations and associations of the UOC-MP and the UOC-KP activities / S. Fylypchuk // Evropský filozofický a historický diskurz.. — Praha, 2018. — № 1. — С. 101–107.
Филипчук С. В. Інформаційні відділи УПЦ МП та УПЦ КП як генератори суспільно-релігійно інформації / С. В. Филипчук // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : зб. наук. праць / відп. ред. О. С. Токовенко. — Дніпро : Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2017. — Вип. 6 (21). — С. 100–108.
Филипчук С. В. Cегментування аудиторії християнських медіа відповідно до напрямів інформаційної діяльності християнських конфесій / С. В. Филипчук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Історія. Філософія. Політологія : зб. наук. праць / відп. ред. В. Н. Пищемуха. — Одеса : Фенікс, 2017. — Вип. 14. — С. 79–84.
Филипчук С. В. Телебачення протестантських конфесій сучасної України: функціональна, жанрова, змістова специфіка контенту / С. В. Филипчук // Протестантизм в Україні: Волинь. — Луцьк : РТ МКФ «Християнське життя», 2017. — С. 60–65.
Филипчук С. В. Телебачення протестантських конфесій сучасної України: функціональна, жанрова, змістова специфіка контенту / С. В. Филипчук // «Протестантські церкви у контексті вітчизняної історії та суспільних трансформацій» (до 500-ліття Реформації) : матеріали IV Всеукр. наук.-практич. конф. з міжнародною участю (27–28 квітня 2017 р.). — Тернопіль : Вид-во Тернопільського НПУ ім. Гнатюка, 2017. — С. 151–155.
2016
Статті
Филипчук С. В. Соціальні комунікації християнських конфесій в українському радіопросторі / С. В. Филипчук // Історія релігій в Україні : наук. зб. / за заг. ред. М. Капраля та ін. — Львів : Логос, 2016. — Ч. 2–3. — С. 211–220.
2015
Статті
Филипчук С. Досвід капеланства в умовах АТО / С. Филипчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». — 2015. — Вип. 12. — С. 161–169.
Филипчук С. В. Сегментування цільової аудиторії православних та католицьких медіа відповідно до напрямів інформаційної діяльності / С. В. Филипчук // Людина між Церквою і світом: від антагонізму до синергії : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (31.05.2018) / орг. ком. : прот. Володимир Вакін (голов. орг. ком.). — Луцьк : Вид-во Волинської Православної богословської академії, 2015. — С. 233–245.
Филипчук С. В. Вияви «русского мира» в друкованих медіа УПЦ МП / С. В. Филипчук // Гілея : науковий вісник : зб. наук. праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — К. : Вид-во «Гілея», 2015. — Вип. 94 (3). — С. 214–219.
Филипчук С. В. Друковані медіа УПЦ МП як дзеркало політики «русского мира» патріарха Кіріла / С. В. Филипчук // Християнська традиція Київської Русі : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (19.05.2015 р.) / орг. ком. : прот. Володимир Вакін (голов орг. ком.) та ін. — Луцьк : Вид-во Волинської Православної богословської академії, 2015. — С. 213–224.
Филипчук С. В. Християнські видавництва в сучасній Україні / С. В. Филипчук // Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика в сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : зб. наук. праць / за заг. ред. д. філос. н. Журби М. А. — Рубіжне : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. — С. 104–108.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Навчальна програма підготовки вчителів з курсів духовно-морального спрямування в системі післядипломної педагогічної освіти (на основі християнського віровчення) / Жуковський В. М., Филипчук С. В. та ін. — Острог ; Київ : Вид-во НаУОА, 2014. — 112 с.
Статті
Филипчук С. В. Християнські видавництва в сучасній Україні / С. В. Филипчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 10. — С. 144–151.
Филипчук С. В. Фестивалі християнського кіно як засіб місіонерської роботи українських церков / С. В. Филипчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 9. — С. 147–155.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Филипчук С. В. Релігія і Церква в ЗМІ: практикум : навчально-методичний посібник / С. В. Филипчук. — Рівне : ПП ДМ, 2012. — 136 с.
Практикум включає в свій зміст перелік тестів, контрольних та проблемних питань, творчих та пошукових завдань, а також набір фрагментів із наукових, публіцистичних, богословських праць до всіх зазначених тем курсу «Релігія і Церква в ЗМІ».
Статті
Филипчук С. В. Релігієвибір сучасних ромів Закарпаття: протестантизм / С. В. Филипчук // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 7. — С. 261–266.
Филипчук С. В. Опір і покірливість: Д. Бондхоффер / С. В. Филипчук // Слово вчителю. — № 3. — 2012. — С. 57–58.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи християнської етики. 1 – 4 класи / Жуковського В. М., Филипчук С. В. та ін. — К. : Літера, 2011. — 48 с.
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи християнської етики. 5 – 11 класи / Жуковського В. М., Филипчук С. В. та ін. — К. : Літера, 2011. — 64 с.
Основи християнської етики. 5 клас : підручник / Жуковського В. М., Филипчук С. В. та ін. — К. : Літера ЛТД, 2011. — 224 с.
Статті
Филипчук С. В. Діяльність українських християнських конфесій та партій християнського спрямування через призму суспільно-політичного життя країни (2006 – 2007 рр.) / С. В. Филипчук // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 4. — С. 191–200.
Филипчук С. В. Здобутки, проблеми й перспективи євангельських церков України: досвід 20 років в умовах незалежності / С. В. Филипчук // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 5. — С. 211–219.
Филипчук С. В. Молодіжна робота ВСО ЄХБ у світлі конфесійних ЗМІ / С. В. Филипчук // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя, 2011. — Вип. ХХХІ. — С. 266–269.
Филипчук С. В. Інтерпретація християнськими конфесіями власної інформаційної політики / С. В. Филипчук // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. — Львів : Логос, 2011. — Кн. 1. — С. 737–745.
Филипчук С. В. Семінар з особливостей богословського розвитку євангельського руху / С. В. Филипчук // Рівненщина релігійна. — № 2. — 2011. — С. 16–18.
2010
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Основи християнської етики. 6 клас : підручник / Жуковського В. М., Филипчук С. В. та ін. — К. : Літера ЛТД, 2010. — 192 с.
Статті
Филипчук С. В. Сфери релігійної та соціальної роботи громадських організацій Рівненщини / С. В. Филипчук // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 3. — С. 262–268.
Филипчук С. В. Інформаційна політика сучасних українських протестантських церков / С. В. Филипчук // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць. Наукові записки РДГУ. — Рівне : РДГУ, 2010. — Вип. 19. — С. 100–103.
Филипчук С. В. Рівненська міжцерковна рада як зразок взаєморозуміння та співпраці між християнськими конфесіями краю руху / С. В. Филипчук // Рівненщина релігійна. — 2010. — № 1. — С. 19–21.
2009
Статті
Филипчук С. В. Сфери суспільно-політичної діяльності нового покоління протестантів України / С. В. Филипчук // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. — Львів : Логос, 2009. — Кн. 1. — С. 949–956.
Филипчук С. В. Християнство і суспільство: прямі, що перетинаються? Роздуми після прочитання книги Р. Нібура «Христос і культура» / С. В. Филипчук // Слово вчителю. — Рівне, 2009. — С. 13–15.
Филипчук С. В. Інформаційна політика українських християнських церков / С. В. Филипчук // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 1. — С. 244–255.
2008
Статті
Филипчук С. В. Участь УПЦ МП та УПЦ КП у суспільно-політичних процесах України крізь призму церковних документів та богословських праць / С. В. Филипчук // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. — Львів : Логос, 2008. — Кн. ІІ. — С. 822–829.
2007
Статті
Филипчук С. В. Діяльність українських християнських конфесій через призму політичного життя країни (2005 – 2006 рр.) / С. В. Филипчук // Наукові записки. Серія «Історичні науки». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 8. — С. 379–389.
Филипчук С. В. Діяльність християнських партій сучасної України / С. В. Филипчук // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць. Наукові записки РДГУ. — Рівне : РДГУ, 2007. — Вип. 11. — С. 263–275.
Филипчук С. В. Суспільно-політична діяльність українських християнських конфесій у 2006 р. через призму їх соціального вчення / С. В. Филипчук // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. — Львів : Логос, 2007. — Кн. ІІ. — С. 435–443.
2006
Статті
Филипчук С. В. Сучасні християнські партії України: уроки, перспективи / С. В. Филипчук // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. — Львів : Логос, 2006. — Кн. ІІ. — С. 489–494.
2005
Статті
Филипчук С. В. Участь і роль українських християнських церков у президентських виборах 2004 року / С. В. Филипчук // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць. Наукові записки РДГУ. — Рівне : РДГУ, 2005. — Вип. 6. — С. 65–71.
Филипчук С. В. Християнські партії у незалежній Україні / С. В. Филипчук // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. — Чернівці, 2005. — С. 203–206.
2020
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Жилюк С. Актуальні проблеми сучасного релігієзнавства : навчальний посібник / Сергій Жилюк, Сергій Шаправський. — Острог : Вид-во Національного університету "Острозька академія", 2020. — 128 с.
Посібник підготовлений для студентів-магістрантів відповідно до змісту навчальної програми курсу «Актуальні проблеми вітчизняного релігієзнавства та богослов’я». Окремі теми посібника є базовими для поглибленого вивчення нших дисциплін і формування необхідних знань та компетентностей для здобувача вищої освіти за напрямком «релігієзнавство». Робота над темами практичної частини сприятиме науковому вирішенню кваліфікаційних досліджень. Запропоновані до роботи наукові тексти належать авторству С. Жилюка та С. Шаправського, які були раніше опубліковані.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гуманітарні науки» / редкол. Карповець М. В., Якуніна К. І., Зайцев М. О., Хом'як І. М., Кочерга С. О., Вісич А. О., Пухонська О. Я., Годунок З. В., Максимчук В. В., Шаправський С. А. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. — Вип. 11. — 304 с.
Збірник присвячено актуальним проблемам у галузі кульутрології, філософії, лінгвістики, дидактики, літературознавства, журналістики та релігієзнавства. У ньому вміщено кращі наукові статті студентів гумані ­ тарного факультету Національного університету «Острозька академія». Для науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти й усіх тих, хто цікавиться гуманітарними науками.
Жилюк С. Синодальні архієреї Волині / С. Жилюк, С. Шаправський. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. — 88 с.
2019
Статті
Жилюк С. І. «ТОМОС 2019»: ДИСКУРС ЗУМОВЛЕНЬ УТВОРЕННЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ України / С. І. Жилюк, С. А. Шаправський // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне. 2019. — Вип. 28. — С. 202–214.
Жилюк С., Шаправський С. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКОВНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ ВОЛИНІ: МЕТОД І ПРАКТИКА / С. Жилюк, С. Шапрвський // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне. 2019. — Вип. 31, кн. 2. — С. 118–123.
2018
Статті
Шаправський С. Роль релігійного чинника у суспільнополітичних процесах сучасної Європи / С. Шаправський // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство». — Острог, 2018. — № 2 (14). — С. 125–135.
2017
Тези
Шаправський С. А. Польська модель державно-церковних відносин: історія та сучасність / С. А. Шаправський // Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (12–13 травня 2017, м. Хмельницький). — Хмельницький : ХНУ, 2017. — С. 119.
2016
Статті
Шаправський С. Часопис «Життя і церква» як джерело до вивчення діяльності УАПЦ в Екзилі (1956–1967) / С. Шаправський // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». — Острог, 2016. — Вип. 25. — С. 175–182.
Шаправський С. Розвиток закордонної релігійної періодики УАПЦ в екзилі на прикладі часопису «Життя і Церква» / С. Шаправський // Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції (27–28 вересня 2016 р., м. Острог). — Острог, 2016. — С. 318–320.
Шаправський С. Роль релігії у формуванні української нації в історіософській спадщині М. С. Грушевського / С. Шаправський // Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). — Острог, 2016. — С. 153–155.
2015
Статті
Шаправський С. Моделі державно-церковних відносин: європейський контекст / С. Шаправський // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог, 2015. — Вип. 12. — С. 183–198.
2014
Статті
Шаправський С. Конституційно-правове забезпечення державно-церковиних відносин країн Центрально-Східної Європи / С. Шаправський // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог, 2014. — Вип. 11. — С. 154–168.
Шаправський С. Релігійність сучасної політичної еліти України / С. Шаправський // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог, 2014. — Вип. 10. — С. 161–177.
2011
Статті
Шаправський С. Трактування основних елементів православних кладовищ з позицій християнської символіки / С. Шаправський // Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство". — Острог, 2011. — Вип. 5. — С. 220–230.
2010
Статті
Шаправський С. Проблеми забезпечення релігійної безпеки України та шляхи її вирішення / С. Шаправський // Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство". — Острог, 2010. — Вип. 2. — С. 167–175.
Шаправський С. Стан та шляхи врегулювання проблем державного кордону між Україною та Білоруссю / С. Шаправський // Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”. — Острог, 2010. — Вип. 2. — С. 165–172.
Шаправський С. А. Основні символічні зображення ордену розенкрейцерів / С. А. Шаправський // Історія релігій в Україні і світі : збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”. — 2010. — Вип. 3. — С. 325–334.
2021
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Острозькі культурологічні читання : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Острог, 15 квітня 2021 р.) / ред. кол. : Дмитро Шевчук (відпов.ред.), Марія Петрушкевич, Микола Зайцев, Жанна Янковська, Максим Карповець. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. — 166 с
Збірник містить матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Острозькі культурологічні читання». Автори тез доповідей презентують результати досліджень проблематики з теорії та історії культури, філософії, інших сфер гуманітаристики. Матеріли збірника можуть бути використані для подальших досліджень культури, а також при вивченні культурологічних дисциплін.
Філософія Романа Інґардена і сучасність : колективна монографія / за ред. Дмитра Шевчука. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. — 232 с.
Книга присвячена ідеям відомого польського філософа Романа Інґардена, представника феноменології і засновника так зв. «другої феноменології». Автори наукових розвідок, поміщених у цьому виданні, аналізують погляди Романа Інґардена, які стосуються проблем зі сфери онтології, епістемології, антропології, естетики, аксіології, філософії літератури. Крім того, у книзі окреслено значення Романа Інґардена для сучасної філософії та здійснено порівняння його поглядів з іншими сучасними філософами – представниками феноменології, Львівсько-Варшавської школи, сучасної семіотики, філософії діалогу та ін. Книга буде цікавою для дослідників сучасної філософії та широкого кола читачів.
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» : науковий журнал. — Острог : Вид-во НаУОА», 2021. — Вип. 22. — 58 с.
У збірнику осмислено актуальні філософські проблеми. Проаналізовано історико-філософські, культурно-філософські та естетичні аспекти сучасності й минулих культурно-історичних епох. Матеріали збірника можна використовувати для подальших досліджень окресленої проблематики та під час проведення дидактичних занять.
English for Specific Purposes : збірник наукових тез / Ред. кол. : Д. М. Шевчук, І. В. Ковальчук, О. Ю. Юр’єва, Г. В. Крайчинська. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. — Вип. 8. — 90 с.
У збірнику вміщено тези, присвячені проблемі викладання професійної англійської мови у закладах вищої освіти. Тези стосуються таких основних тем: особливості викладання професійної англійської мови студентам немовних спеціальностей; сучасні підходи до викладання професійної англійської мови; інтерактивні методи навчання професійної англійської та інформаційні технології в освіті; духовна і культурна спадщина при викладанні професійної англійської; лінгвістичні аспекти викладання англійської мови професійного спрямування.
2020
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Course “Europe after Communism: democratic culture and integration”. Academic year 2019-2020. Didactic materials / еd. Vitalii Lebediuk, Dmytro Shevchuk, Olena Shershnova. — Ostroh , 2020. — 88 p.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Україна та цінності Європи: культура, політика, освіта : матеріали Міжнародної наукової конференції / ред. кол. Шевчук Д. М., Зайцев М. О., Лебедюк В. М., Шершньова О. В., Карповець М. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2020. — 128 с.
В збірнику представлені матеріали Міжнародної наукової конференції «Україна та цінності Європи: культура, політика, освіта», яка була проведена в Національному університеті «Острозька академія» 5 червня 2020 року в рамках проекту «European Values and Identity Studies». Автори зосереджують увагу на актуальних проблемах європейський студій. Зокрема, роглянуто питання суті європейських цінностей, поширення євроскептицизму, формування європейської ідентичності, культурні та освітні проблеми, які постають перед європейськими суспільствами.
Quo vadis, Університете? / за редакцією Дмитра Шевчука. — Острог : Вид-во НаУОА, 2020. — 248 с.
Книга присвячена аналізові сучасного становища Університету. Автори звертають увагу на ідею та місію Університету в сучасних умовах, вказують на зміни, які мають відбутися у вищій освіті, вивчають вплив глобальних трансформацій на університети та роль традиції для існування цієї інституції. Увага дослідників зосереджена також на розвитку науки в сучасних університетах, місці та ролі світоглядних дисциплін в університетських освітніх програмах. Книга адресована усім, хто цікавиться розвитком вищої освіти в умовах сучасності.
English for Specific Purposes: збірник наукових тез / ред. кол. Шевчук Д. М., Ковальчук І. В., Крайчинська Г. В. — Острог: Вид-во НаУОА, 2020. — Вип. 7. — 190 с.
У збірнику вміщено тези, присвячені проблемі викладання про-фесійної англійської у вищих навчальних закладах. Тези стосуються таких основних тем: контроль рівня володіння англійською мовою як складова оптимізації навчання професійної англійської; професійна англійська для немовних спеціальностей; інтерактивні методи навчан-ня професійної англійської та інформаційні технології в освіті; країно-знавство у навчанні професійної англійської; комунікативний підхід при викладанні професійної англійської.
Статті
Shevchuk D. The Performative Practices in Politics: The Ukrainian Maidan and its Carnivalization / D. Shevchuk, М. Karpovets // Symposion. — 2020. — Volume 7, Issue 1. — С. 85–97.
Шевчук Д. Сучасний університет: традиція, яка творить майбутнє / Д. Шевчук // Quo vadis, Університете?. — Острог : Вид-во НаУОА, 2020. — С. 17–33.
Shevchuk D. The Ukrainian Maidan and its Carnivalization / D.Shevchuk, M.Karpovets // Symposion. — 2020. —Vol. 7, Issue 1. — Р. 85–97.
2019
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Людина і культура / за ред. Д. Шевчука. — Острог : Вид-во Національного університету "Острозька академія", 2019. — 224 с.
В книзі представлені філософські розвідки, присвя-чені проблематиці співвідношення людини і культури. Автори зосереджують увагу на невизначеності людського буття, здійсненні людини індивідуально-особистісним буттям в просторі культури, викликах, які постають перед людиною в умовах сучасності. Для філософів, культурологів та усіх, хто цікавиться філософською антропологією та філософією культури.
Course “European Identity Politics”. Academic year 2018-2019. Didactic materials / еd. Vitalii Lebediuk, Dmytro Shevchuk, Olena Shershnyova. — Ostroh, 2019. — 60 p.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
English for Specific Purposes : збірник наукових тез / ред. кол. : Г. В. Крайчинська, І. В. Ковальчук, Д. М. Шевчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — Вип. 6. — 136 с.
У збірнику вміщено тези, присвячені проблемі викладання професійної англійської у вищих навчальних закладах. Тези стосуються таких основних тем: контроль рівня володіння англійською мовою як складова оптимізації навчання професійної англійської; професійна англійська для немовних спеціальностей; інтерактивні методи навчання професійної англійської та інформаційні технології в освіті; країнознавство у навчанні професійної англійської; комунікативний підхід при викладанні професійної англійської.
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали XІІ міжнародної наукової конференції (Острог, 17–18 травня 2019 року) / ред. кол. : І. Д. Пасічник, Д. М. Шевчук та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — Вип. 20. — 172 с.
Збірник містить наукові статті, у яких розглянуто різні аспекти культурної ідентичності. Звернено увагу на сучасні стратегії ідентичності, проблеми ідентичності в Україні, проблеми релігійної та політичної ідентичності, проблеми ідентичності в контексті української та європейської культур. Матеріали збірника можна використовувати в подальших дослідженнях проблем ідентичності, а також під час вивчення культурологічних, історичних і філософських дисциплін.
Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку / За ред. : І. Пасічника, П. Кралюка, Д. Шевчука та ін. — Острог : Вид-во НаУОА. — 2019. — С. 696–697.
У виданні вміщені статті та матеріали, які стосуються історії та сучасності Острозької академії, її культурного контексту, а також історіографії, історичної пам’яті та процесу відродження першого вищого навчального закладу на теренах Східної Європи.
Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопедичне видання / За ред. І. Пасічника, П. Кралюка, Д. Шевчука та ін. — Вид. 3-тє, доп. і переобл. — Острог : Видавництво НаУОА, 2019. — 622 с.
У виданні вміщені статті та матеріали, які стосуються історії та сучасності Острозької академії, її культурного контексту, а також історіографії, історичної пам’яті та процесу відродження першого вищого навчального закладу на теренах Східної Європи. Для науковців (істориків, літературознавців, мистецтвознавців, теологів, релігієзнавців, культурологів, педагогів), а також усіх, хто цікавиться історією української культури
Статті
Shevchuk D. The Contemporary University: A Tradition that Creates the Future (Współczesny uniwersytet: Tradycja, która buduje przyszłość) / D. Shevchuk // Ethos. — 2019. — 4 (128). — С. 315–327.
Шевчук Д. Індивідуально-особистісне буття людини перед викликами сучасності / Д. Шевчук // Людина і культура. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — С. 42–52.
2018
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Демократичний транзит у країнах Вишеградської групи й Україні: вибрані аспекти : навчальний посібник / за ред. Дмитра Шевчука, Віталія Лебедюка. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — 224 с.
Course “European Values: Politics and Culture”. Academic year 2017-2018. Didactic materials / еd. Vitalii Lebediuk, Dmytro Shevchuk, Olena Shershnyova. — Ostroh, 2018. — 72 c.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
English for Specific Purposes : збірник наукових тез / ред. кол. : Г. В. Крайчинська, І. В. Ковальчук, Д. М. Шевчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — Вип. 5. — 167 с.
Статті
Шевчук Д. Як приборкати тирана / Д. Щевчук // Критика. — 2018. — № 3–4.
Shevchuk D. The Philosophy of Extraordinary Politics and the State of Exception / D. Shevchuk // Revue Roumaine de Philosophie. — 2018. — Nr 1. — Р. 81–91.
Шевчук Д. Теорії модернізації і демократичний транзит / Д. Шевчук // Демократичний транзит у країнах Вишеградської групи й Україні: вибрані аспекти. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — С. 36–55.
Shevchuk D. Politics between theology and messianism in secular times / Shevchuk D., Shevchuk K. // Journal for the Study of Religions and Ideologies. — 2018. — Vol. 17, issue 51. — Р. 148–161.
2017
Статті
Шевчук Д. Рецензия на книгу А. В. Шипилов. Неистория. — Москва : Прогресс-Традиция, 2012. — 448 с. / Д. Шевчук // Ab Imperio. — 2017. — № 2. — С. 361–368.
Shevchuk D. The Three Dimensional Model of the Political World: A Philosophical Interpretation / D. Shevchuk // “Problemos”. — 2017. — Nr 92. — Р. 7–22.
Shevchuk D. Discursive Identity and Problem of Social Identification / D. Shevchuk, Т. Matusevych // Analele Universităţii din Craiova. Seria : Filosofie. — 2017. — Nr 39. — S. 194–201.
Shevchuk D. Рolitics between theology and messianism in secular times / Dmytro Shevchuk, Kateryna Shevchuk // Journal for the Study of Religions and Ideologies. — 2017. — Вип. 51. — С. 148–161.
2016
Статті
Шевчук Д. Українська духовна культура та ідеї філософії релігії. Рецензія на книгу: Тіменик З. Ідеї філософії релігії у контексті української духовної культури 30–ті роки ХІХ ст. – 80–ті роки ХХ ст. — Львів : Вид. Львівської політехніки, 2014. — 312 с. / Д. Шевчук // Гілея : науковий вісник. — 2016. — Вип. 107. — С. 474–476.
Шевчук Д. Українська діаспора в сучасному змінному світі: до проблеми культурної ідентичності / Д. Шевчук // Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції (27–28 вересня 2016 р., м. Острог). — Острог, 2016. — С. 39–40.
Шевчук Д. «Хто такі українці...»: рефлексії на полях книги Михайла Грушевського / Д. Шевчук // Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). — Острог, 2016. — С. 185–186.
Шевчук Д. Чому потрібна революція у школі? / Д. Шевчук // Філософія освіти. — 2016. — № 2 (19). — С. 275–283.
Zaycev M. Edukacja przed wyzwaniem nieokreśloności środowiska społeczno-kulturowego / М. Zaycev, D. Shevchuk // Pedagogika filozoficzna on-line. — 2016. — Nr 1. — S. 37–42
Shevchuk D. Humanities and their politics in the perspective of modernity / D. Shevchuk // Papyri : Scientific Journal. — 2016. — P. 8–18.
Шевчук Д. Рецензия на книгу David R. Marples, Frederick V. Mills (Eds.) Ukraine’s Euromaidan. Analyses of Civil Revolution. — Stutt¬gart : Ibidem-Verlag, 2015. — 292 p. / Д. Шевчук // Ab Imperio. — 2016. — № 1. — С. 493–500.
Шевчук Д. Як наше Я "вплітається" у мережі соціального простору [Електронний ресурс] / Д. Шевчук // Філософія освіти. — 2016. — Вип. 16. — С. 242–251. — Режим достуру : http://www.philosopheducation.com/images/Files/PDF/2015_issue_1/19.pdf. — Назва з екрана.
2015
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Шевчук Д. Онтологічні виміри сучасного політичного світу (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. філософ. наук / Д. Шевчук ; Національна академія педагогічних наук України Інститут вищої освіти. — 2015. — 36 с.
Статті
Шевчук Д. До проблеми соціально-філософського осмислення засад освітньої політики / Д. Шевчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія». — Острог, 2015. — Вип.16. — С. 133–137.
Шевчук Д. Майдан (не)довіри в горизонті соціально-філософської рефлексії / Д. Шевчук // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філософія”. — Острог, 2015. — Вип.18. — С. 19–24.
Шевчук Д. Як наше Я «вплітається» в мережі соціального простору / Д. Шевчук // Філософія освіти. — 2015. — № 1 (16). — С. 242–250.
Шевчук Д. «Конец утопии» как парадокс современности / Д. Шевчук // Topos. — 2015. — 2–3. — С. 109–120.
Шевчук Д. Рецензия на книгу Hosking Geoffrey. Trust. A History. — Oxford : Oxford University Press, 2014. / Д. Шевчук // Ab Imperio. — 2015. — Nr 1. — C. 527–536.
Шевчук Д. Рецензия на книгу Шипилов А. Изнанка равенства. — Воронеж : Воронежский госпедуниверситет, 2011. / Д. Шевчук // Ab Imperio. — 2015. — Nr 2. — C. 461–470.
Шевчук Д. Нестерпна легкість зла / Д. Шевчук // Критика. — 2015. — № 1–2.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
99 питань та відповідей про наукову роботу студентів-культурологів : методичні матеріали з наукової роботи студентів та написання курсових і випускних робіт / авт.-упорядн. : М. О. Зайцев, Д. М. Шевчук, М. В. Карповець, Ж. О. Янковська. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 148 с.
У методичних матеріалах висвітлено найбільш поширені питання, що виникають у студентів у процесі занять науково-дослідною роботою та під час підготовки курсових і випускних робіт. Посібник розрахований перш за все на студентів-культурологів, але багато цікавого знайдуть у ньому й аспіранти та молоді науковці.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Шевчук Д. Громадянське суспільство в горизонті філософського осмислення / Дмитро Шевчук // Розвиток громадянського суспільства в Україні: минуле, сучасність, перспективи : колективна монографія / заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — С. 8–20.
Шевчук Д. Смисл і межі політичного: філософська інтерпретація : монографія / Дмитро Шевчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 374 с.
Монографію присвячено дослідженню феномену політичного та онтологічних відношень сучасного політичного світу. На основі досвіду феноменології, герменевтики та політичної антропології розроблено інтерпретативний аналіз політичних феноменів, спрямований на виявлення смислу та меж політичного. У дослідженні розглянуто основні типи політичного і найбільш узагальнені форми його проявлення, а саме як антаґоністичного, агоністичного, уявного та символічного. Окреслення цих типів закладає орієнтири для представлення смислового розгортання онтологічних вимірів політичного світу. Зокрема, здійснено спробу показати, що для кожного політичного світу універсальними є співвідношення між публічним і приватним, індивідуальним і суспільним, сакральним і профанним, центральним і периферійним. Сучасний політичний світ характеризується низкою спотворень, тому закономірним етапом дослідження є діагностика неавтентичних проявів політичного в умовах сучасності (таких як «машина політичного», біополітика, певні форми політичної теології). Цей аспект проведеного дослідження має на меті відкрити передумови для пошуку способів їх подолання.
Статті
Шевчук Д. «Анґажований університет» і його культурна політика / Д. Шевчук // Філософія як культурна політика сучасності : матеріали II всеукраїнської наукової конференції. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — C. 29–30.
Шевчук Д. До проблеми соціально-філософського осмислення засад освітньої політики / Д. Шевчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 16. — С. 133–137.
Шевчук Д. Інтерпретативний аналіз феномену політичного: методологічні засади та просвітницький потенціал / Д. Шевчук // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис. — К., 2013. — № 2. — дод. 1 : Наука і вища освіта. — С. 88–95.
Шевчук Д. Онтологічні виміри політичного світу: центральне і периферійне / Д. Шевчук // Філософія науки: традиції та інновації. — 2014. — № 1 (9). — С. 163–170.
Шевчук Д. Особливості освітньої політики в умовах сучасності / Д. Шевчук // Філософські проблеми сучасності: статті й тези : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Херсон : РВВ «Колос», 2014. — С. 250–252.
Шевчук Д. Політика ідентичності як проблема сучасної політичної філософії / Д. Шевчук // Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія “Культурологія”. Проблеми ідентичності в контексті соціокультурного різноманіття : матеріали міжнародної наукової конференції (4–5 квітня 2014 р., м. Острог). — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 15, ч. 2. — С. 308–310.
Шевчук Д. Становище університету: від діагностики кризи до перспективи культурної політики / Д. Шевчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 15. — С. 114–119.
Шевчук Д. Особенности проявления «сакрального» и «профанного» в горизонте политического / Д. Шевчук // Вестнік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 1. ”Філасофія, паліталогія, сацыялогія”. — 2014. — № 1. — С. 78–85.
Шевчук Д. Философское понимание политики и современная (пост-)политическая ситуация / Д. Шевчук // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. — Томск, 2014. — № 2 (26). — С. 122–129.
Shevchuk D. Przyjaźń polityczna a rozumienie polityczności / D. Shevchuk // Hybris. — 2014. — № 25. — S. 33–46.
Shevchuk D. Problem tożsamości mniejszości narodowych w perspektywie współczesnej filozofii polityki / D. Shevchuk // Facta Simonidis. — 2014. — 1 (6). — S. 37–52.
Shevchuk D. Problem tożsamości instytucjonalnej współczesnego uniwersytetu a polityka edukacyjna / D.Shevchuk // Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A : Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne. — 2014. — № 3 (1). — S. 69–81.
2013
Статті
Предборська І. М. Університет, Болонський процес та освітня політика: виклики часу / І. М. Передборська, Д. М. Шевчук // Вища освіта України. Тематичний випуск: «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу». — 2013. — № 3 (дод. 2). — С. 75–79.
Шевчук Д. М. До проблеми визначення позиції філософа в політичному світі // Традиція і культура. Платон. Актуальність філософської традиції : матеріали міжнародної наукової конференції (29–30 листопада 2013 р., м. Київ). — К., 2013. — Ч. 2. — С. 28–30.
Шевчук Д. М. До проблеми ідентифікації «друга» у сфері політики / Д. М. Шевчук // Наукові записки. Серія «Культурологія» : матеріали VI міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12–13 квітня 2013 р., м. Острог). — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 12, ч. 2. — С. 341–344.
Шевчук Д. М. До проблеми соціально-філософського аналізу феномену політичної самотності / Д. М. Шевчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7. «Релігієзнавство. Культурологія. Філософія» : зб. наукових праць / ред. рада В. П. Андрущенко. — К. : Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. — Вип. 29 (42). — С. 286–293.
Шевчук Д. М. Людина і політика в контексті функціонування «машини політичного» / Д. М. Шевчук // Антропологічні виміри філософських досліджень : матеріали 2-ої міжнародної наукової конференції (18–19 квітня 2013 р., м. Дніпропетровськ). — Дніпропетровськ : ДНУЗТ, 2013. — C. 57–59.
Шевчук Д. М. Мистецтво бути неконсеквентним / Д. М. Шевчук // Критика. — 2013. — № 7–8 (189–190). — С. 36–37.
Шевчук Д. М. Надзвичайний стан і межі політичного: соціально-філософський аналіз / Д. М. Шевчук // Філософська думка. — 2013. — № 2. — С. 82–92.
Шевчук Д. М. Паcтки посткомунізму / Д. М. Шевчук // Критика. — 2013. — № 11–12 (193–194). — С. 33–35.
Шевчук Д. М. Політизація життя в контексті біополітики: соціально-філософський аналіз // Наукові записки НаУОА. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип.13. — С.119–124.
Шевчук Д. М. Політика і сакральне: проблема взаємозв’язку / Д. М. Шевчук // Наукові записки НаУОА. Серія «Культурологія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип.13. — С. 108–120.
Шевчук Д. М. Сучасна політична філософія: рефлексії на тлі постполітики / Д. М. Шевчук // Філософія як культурна політика сучасності : матеріали всеукраїнської наукової конференції. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — C. 9–10.
Шевчук Д. Універсальний метод учителя-незнайка, або емансипація через навчання / Д. Шевчук // Філософія освіти. — 2013. — 2 (13). — С. 159–165.
Шевчук Д. М. У пошуках політичного порядку / Д. М. Шевчук // Український гуманітарний огляд. — К. : Смолоскип, 2013. — Вип. 18.
Шевчук Д. М. Особенности феноменологического подхода в исследовании политических феноменов / Д. М. Шевчук // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. — 2013. — № 3, v. 1. — S. 84–88.
Шевчук Д. М. «Центр – периферия» как смыслопорождающее измерение современного политического мира / Д. М. Шевчук // Общество, общности, человек: в поисках «вечного мира» : материалы VI Международной научной интернет-конференции (11 ноября 2013 г., г. Тамбов). — Тамбов : Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2013. — С. 205–212.
Shevchuk D. M. Problem tożsamości mniejszości narodowych w perspektywie współczesnej filozofii polityki / D. M. Shevchuk // Facta Simonidis. — Zamość : Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im Sz. Szymonowica, 2013. — Nr 1 (6). — S. 37–52.
Shevchuk D. M. Wojciech Zajączkowski. Rosja i narody. Ósmy kontynent. Szkic dziejów Eurazji. — Warszawa : Wydawnictwo MG, 2009. — 253 s. / D. M. Shevchuk // Ab Imperio. — 2013. — № 2. — С. 388–396.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Шевчук Д. Сучасна політична філософія : навчальний посібник / Дмитро Шевчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 348 с.
Навчальний посібник містить курс сучасної політичної філософії. В окремих частинах посібника здійснено розгляд найбільш суттєвих проблем, які стали предметом дискусій у межах сучасної політичної філософії (наприклад, питання про сутність самої політичної філософії, зв’язок філософів із політикою, сучасне розуміння влади, дискурсивізація політичного світу), та феноменів, що впливають на сучасну політику (наприклад, міф, релігія, ідеологія, утопія, глобалізація); проаналізовано основні напрямки сучасної політичної філософії та визначено їх основні ідеї; здійснено інтерпретацію поглядів найбільш значимих постатей сучасної політичної філософії, які у своїх працях розробили оригінальні підходи до осмислення політичних та соціальних проблем сьогодення
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Шевчук Д. Проблеми методології гуманітарного пізнання у творчості Густава Шпета : монографія / Дмитро Шевчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 200 с.
У монографії здійснено дослідження методологічної проблематики в працях відомого російського філософа початку ХХ століття Густава Шпета. Розробка принципів гуманітарного пізнання є центральною темою усієї творчості мислителя й пов’язана з його метафілософськими поглядами, концепцією історії російської філософії, феноменологією та герменевтикою, обґрунтуванням принципів етнопсихологічних досліджень.
Статті
Шевчук Д. Що таке політична філософія? / Д. Шевчук // Сучасна політична філософія. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — С. 9–19.
Шевчук Д. Взаємовідношення людини і полісу як проблема класичної політичної філософії (Платон і Аристотель) / Д. Шевчук // Традиція і культура. Ідеї Платона у сучасному бутті : матеріали міжнародної наукової конференції (14–15 грудня 2012 р., м. Київ ). — К., 2012. — Ч. 1. — С. 32–34.
Шевчук Д. М. Від bios politikos до homo sacer: антропологічний аспект сучасної (біо-) політики / Д. М. Шевчук // Антропологічні виміри філософських досліджень : матеріали І Міжнародної наукової конференції (2012 р., м. Дніпропетровськ). — Дніпропетровськ, 2012. — С. 115–116.
Шевчук Д. М. Історичні трансформації та сучасні концепції політичної теології / Д. М. Шевчук // Наукові записки НаУОА. Серія «Культурологія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 10. — С. 176–187.
Шевчук Д. Культурна критика і проблема осмислення сучасних феноменів культури / Д. Шевчук // Наукові записки. Серія «Культурологія». — Острог, 2012. — Вип. 7. — С. 49–58.
Шевчук Д. «Машина політичного» в горизонті взаємодії техніки і політики / Д. Шевчук // Мультиверсум. — 2012. — Вип. 5 (113). — С. 51–60.
Шевчук Д. Особливості культурної критики в умовах (пост-)сучасності / Д. Шевчук // Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика : матеріали міжнародної наукової конференції. — К. : Стародавній світ, 2012. — С. 143–144.
Шевчук Д. Сучасна філософська рефлексія феномену політичного: особливості розуміння і критики / Д. Шевчук // Вісник Черкаського університету.Серія» Філософія». — Черкаси, 2012. — Вип. 11 (224). — С. 23–28.
Шевчук Д. Уявне та символічне як способи репрезентації політичних феноменів (соціально-філософський аналіз) / Д. Шевчук // Інтелект. Особистість. Цивілізація : темат. зб. наук. пр. із соц.-філософ. проб. — Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. — Вип. 10. — С. 163–169.
Шевчук Д. Феноменологічна естетика Г. Шпета / Д. Шевчук // Наукові записки. Серія «Культурологія». — Острог, 2012. — Вип. 8. — С. 17–26.
Шевчук Д. Феноменологічна перспектива в політичній теорії: методологічний аспект / Д. Шевчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Філософські науки». — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — № 723. — C. 99–103.
Шевчук Д. Філософські передумови політичної теорії / Д. Шевчук // Актуальні проблеми духовності : збірник наукових праць. — Кривий Ріг, 2012. — Вип. 13. — С. 184–192.
Шевчук Д. Социально-философский анализ политического как предпосылка политической теории / Д. Шевчук // Социальная онтология в структурах теоретического знания : материалы IV международной научно-практической конференции. — Ижевск, 2012. — С. 351–355.
2011
Статті
Шевчук Д. Антагоністичний вимір політичного світу: соціально-філософський аналіз / Д. Шевчук // Інтелект. Особистість. Цивілізація : темат. зб. наук. пр. із соц.-філософ. проб. — Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. — Вип. 9. — С. 148–156.
Шевчук Д. Антропологічний підхід до феноменів політичного світу: методологічний аспект / Д. Шевчук // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. «Філософія». — Чернівці : Чернівецький нац. університету, 2011. — Вип. 541–542. — С. 23–27.
Шевчук Д. Герменевтика як спосіб розуміння феноменів політичного світу Д. Шевчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7. «Релігієзнавство. Культурологія. Філософія" : зб. наукових праць / ред. рада В. П. Андрущенко. — К. : Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. — Вип. 26 (39). — С. 219–228.
Шевчук Д. Культура у мереживі мереж / Д. Шевчук // Критика. — 2011. — № 3–4. — С. 14–16.
Шевчук Д. Культурна критика і проблема осмислення сучасних феноменів культури / Д. Шевчук // Наукові записки НаУОА. Серія «Культурологія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 7. — С. 49–58.
Шевчук Д. Межі Європи: конструкція, реконструкція, деконструкція / Д. Шевчук // Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i intergracji. Wymiar kulturowy / Pod red. H. Chałupczak, M. Pietraś, Ł. Potocki. — Zamość, 2011. — S. 65–77.
Шевчук Д. Політичне як уявлене та символічне: до онтології політичного світу / Д. Шевчук // Наукові записки НаУОА. Серія «Філософія». — Острог, 2011. — Вип. 8. — С.413–424.
Шевчук Д. Постмодерні виміри політичної філософії / Д. Шевчук // Філософія. Педагогіка. Суспільство : збірник наукових праць РДГУ. — Рівне, 2011. — Вип. 1. — С. 76–89.
Шевчук Д. Проблема неавтентичного буття людини в сучасному політичному світі: соціально-філософські та антропологічні аспекти / Д. Шевчук // Дні науки філософського факультету – 2011 : міжн. наук. конференція (2011р., м. Київ). — К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. — С. 142–144.
Шевчук Д. Публічне і приватне в горизонті соціального буття людини / Д. Шевчук // Вісник Національного авіаційного університету. Серія «Філософія. Культурологія» : збірник наукових праць. — К. : НАУ, 2011 — Вип. 2 (14). — С. 76–80.
Шевчук Д. Соціально-політична критика як спосіб осмислення політичного світу / Д. Шевчук // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія "Філософські науки". — 2011. — № 24 (221). — С. 112–117.
Шевчук Д. Толерантність в умовах аґонічності політичного світу / Д. Шевчук // Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-теоретичної конференції (19–20 травня 2011 р., м. Житомир). — Житомир, 2011. — С. 189–191.
Шевчук Д. Трансформація людського в сучасному політичному світі: соціально-філософський аналіз / Д. Шевчук // Наукові записки НаУОА. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 9. — С. 64–74.
Шевчук Д. Трансценденція та іманенція в політичній теорії й проблема буття людини в політичному світі / Д. Шевчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія "Філософські науки". — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. — № 692. — C. 80–84.
Шевчук Д. Феноменологічна естетика Г. Шпета / Д. Шевчук // Наукові записки НаУОА. Серія «Культурологія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 8. — С. 17–26.
Шевчук Д. Феноменологія як спосіб осягнення політичного світу / Д. Шевчук // Філософські виміри сучасної соціальної реальності : матеріали міжнародної наукової конференції. — Донецьк, 2011. — Т. 1. — С. 134–136.
Шевчук Д. Социально-философский анализ политического как предпосылка политической теории / Д. Шевчук // Социальная онтология в структурах теоретического знания : материалы IV Международной научно-практической конференции. — 2011. — С. 351–355.
2010
Статті
Шевчук Д. Біополітика як парадигма розуміння феномену політичного в сучасній філософії / Д. Шевчук // Наукові записки НаУОА. Серія «Філософія». — Острог, 2010. — Вип. 7. — С. 59–70.
Шевчук Д. «Видимі» й «невидимі» межі Європи: соціокультурний та політичний аспекти / Д. Шевчук // Наукові записки НаУОА. Серія «Політичні науки». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 4. — С. 69–78.
Шевчук Д. Культурна ідентичність та глобалізація / Д. Шевчук // Наукові записки НаУОА. Серія «Культурологія». — Острог, 2010. — Вип. 5. — С. 4–15.
Шевчук Д. Обгрунтування існування Бога в аналітичній філософії релігії / Д. Шевчук // Парадигма творення в сучасній науці: на шляху до інтегрованого світогляду : матеріали науково-практичної конференції (2010 р., м. Острог). — Острог, 2010. — C. 576–585.
Шевчук Д. Політика в часи нетократії: проблема реалізації влади в інформаційному суспільстві / Д. Шевчук // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативногорозвитку ЗМК в Україні : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — С. 73–82.
Шевчук Д. Політичний дискурс: реалізація політики поміж текстом і контекстом / Д. Шевчук // Наукові записки НаУОА. Серія «Культура і соціальні комунікації». — Острог, 2010. — Вип. 2. — С. 151–159.
Шевчук Д. Проблема відродження класичної традиції в сучасній політичній філософії / Д. Шевчук // Наукові записки НаУОА. Серія «Філософія». — Острог, 2010. — Вип. 6. — С. 12–19.
Шевчук Д. Проблема розуміння політичного як агоністичного в сучасній філософії / Д. Шевчук // Історія. Філософія. Релігієзнавство. — 2010. — № 3–4. — С. 54–59.
Шевчук Д. Феноменологія політичного світу і сучасна політична філософія / Д. Шевчук // Актуальні проблеми духовності : збірник наукових праць. — Кривий Ріг, 2010. — Вип. 11. — С. 327–335.
Шевчук Д. Філософ і політика: до проблеми формування політичної культури / Д. Шевчук // Наукові записки НаУОА. Серія «Культурологія». — Острог, 2010. — Вип. 6. — С. 18–27.
2009
Статті
Шевчук Д. Герменевтика (ре-)конструйованої історичної пам’яті: досвід посткомуністичних країн / Д. Шевчук // Актуальні проблеми духовності : збірник наукових праць. — Кривий Ріг, 2009. — Вип. 10. — С. 360–367.
Шевчук Д. Дискурсивна ідентичність як спосіб окреслення Іншого / Д. Шевчук // Наукові записки НаУОА. Серія «Філософія». — Острог, 2009. — Вип. 5. — С. 28–37.
Шевчук Д. До теорії теорії змови / Д. Шевчук // Ї. — 2009. — № 54. — С. 120–129.
Шевчук Д. Концепція мультикультуралізму і культурна ситуація в Україні / Д. Шевчук // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : збірник наукових праць / наук. зап. Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне : РДГУ, 2009. — Вип. 15, Т. 2. — С. 74–79.
Шевчук Д. Постполітичне позасвідоме / Д. Шевчук // Критика. — 2009 — № 11–12 (145–146). — С. 2–3.
Шевчук Д. Проблема універсальності принципів справедливості у філософії Джона Ролза / Д. Шевчук // Філософські діалоги – 2009. Етика і політика: національний і світовий досвід : за матеріалами наукової конференції. — К., 2009. — Вип. 3. — C. 54–63.
Шевчук Д. Ситуація «семіотичної експансії» як контекст сучасних мас-медіа / Д. Шевчук // Наукові записки НаУОА. Серія «Культура і соціальні комунікації". — Острог, 2009. — Вип. 1. — С. 209–221.
Shevchuk D. Fenomenologia i Hermeneutyka Gustawa Szpieta: uzasadnienie „naukowości” humanistyki / D. Shevchuk // Fenomenologia jako dialog. Rozwój europejskiej fenomenologii przez transfer idei między Wschodem i Zachodem. — Zielona Góra, 2009. — S. 11–22.
Shevchuk D. Gustav Špets Phänomenologie und Hermeneutik: Begründung der ‘Wissenschafttlichkeit’ der Geisteswissenschaften / D. Shevchuk // Phänomenologie als Dialog. Der Einfluss des Ideentransfers Zwischen Ost und West auf das Phänomenologische Denken Europas. — Zielona Góra, 2009. — P. 11–25.
Shevchuk D. Mentalna geografia Europy [Електронний ресурс] / D. Shevchuk // Kultura Enter. Miesięcznik wymaniy idei. — czerwiec/lipiec 2009. — Nr. 11/12. — Режим доступу : mentalna: // kulturaenter.pl/-geografia-europy/2009/09/. — Назва з екрана.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Шевчук Д. Сучасні теорії культури : навчально-методичний посібник / Д. Шевчук. — Острог, 2008. — 77 с.
Шевчук Д. Філософія культури : навчально-методичний посібник. — Острог, 2008. — 56 с.
Статті
Шевчук Д. Гіперпростір: наукова одіссея крізь паралельні світи, викривлений час-простір і десятий вимір / Д. Шевчук, М. Кайку // Філософська думка. — 2008. — № 1. — С. 156–159.
Шевчук Д. Концепція історії російської філософії в творчості Густава Шпета / Д. Шевчук // Вісник Національного університету водного господарства і природокористування. — Рівне, 2008. — Вип. 2. — С. 134–141.
Шевчук Д. Концепція філософії в творчості Густава Шпета / Д. Шевчук // Наукові записки НаУОА. Серія «Флософія». — Острог, 2008. — Вип. 3. — С. 136–145.
Шевчук Д. «Ландшафт» постсучасності в Україні: виклики для культури / Д. Шевчук // Традиція і культура. Вічні цінності в сучасній культурі : матеріали міжнародної наукової конференції (6–7 червня 2008 р., м. Київ ). — К., 2008. — Ч. 2. — С. 25–26.
Шевчук Д. Ментальна географія Европи / Д. Шевчук // Критика. — 2008. — № 12.
Шевчук Д. Постмодерний стан культури: пропозиція концептуального осмислення / Д. Шевчук // Наукові записки НаУОА. Серія «Культурологія». — Острог, 2008. — Вип. 3. — С. 39–44.
Шевчук Д. Проблема культурних меж Європи: сучасні дискусії / Д. Шевчук // Наукові записки. Серія „Культурологія”. — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 2. — С. 100–109.
Шевчук Д. Проблеми культурної ідентичності в Україні й культурний проект Європи / Д. Шевчук // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : збірник наукових праць / наук. зап. Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне : РДГУ, 2008. — Вип. 14. — С. 76–80.
Шевчук Д. Суть Європи: діалог цінностей та ідентичностей / Д. Шевчук // Традиція і культура. Минуле, теперішнє, майбутнє: когерентність в історії. — К., 2008. — Ч. 1. — С. 37–38.
Шевчук Д. Українська культура перед викликом постсучасності / Д. Шевчук // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : збірник наукових праць / наук. зап. Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне : РДГУ, 2008. — Вип. 13. — С. 91–95.
2007
Статті
Шевчук Д. Категорія „натхнення” в аспекті осмислення процесу культуротворчості / Д. Шевчук // Традиція і культура. Культурний набуток людства у свідомості нових поколінь : матеріали міжнародної наукової конференції (8–9 червня 2007 р., м. Київ). — К., 2007. — Ч. 1. — С. 22–23.
Шевчук Д. Націоналізм в сучасній Європі: проблема національної ідентичності в епоху наднаціональності / Д. Шевчук // Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали третьої міжнародної наукової конференції (22–23 травня 2007 р., м. Острог). — Острог, 2007. — С. 30–37.
Шевчук Д. Чатування на плаґіят: польський досвід / Д. Шевчук // Критика. — 2007. — № 3 (113). — С.19–20.
2006
Статті
Шевчук Д. Густав Шпет про предмет, завдання і принципи етнічної психології / Д. Шевчук // Наукові записки. Серія „Культурологія”. — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — Вип. 1. — С. 225–337.
Шевчук Д. Естетичні ідеї в творчості Густава Шпета / Д. Шевчук // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : збірник наукових праць. — Рівне : РДГУ, 2006. — Вип. 11. — С. 56–62.
Шевчук Д. Концепція історії російської філософії в творчості Густава Шпета / Д. Шевчук // Вісник Національного університету водного господарства і природокористування. — Рівне, 2006. — Вип. 2, ч. 2. — С. 134–141.
Шевчук Д. Поняття “колективної інтенціональності” в філософії суспільства Джона Серля / Д. Шевчук // Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińsjich Uniwersytetow. — Lublin : Wyd. UMCS, 2006. — T. 3. — С. 334–342.
Шевчук Д. Творення культурної реальності в рамках сучасної масової культури / Д. Шевчук // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : збірник наукових праць / наук. зап. Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне : РДГУ, 2006. — Вип. 11. — С. 88–93.
2005
Статті
Шевчук Д. Безгріховність раціональної постави / Д. Шевчук // Філософська думка. — 2005. — № 3.
Шевчук Д. Ґалерея авторитетів польського дисидента / Д. Шевчук // Критика. — 2005. — № 8.
Шевчук Д. Стихія естетики – естетика стихій / Д. Шевчук // Критика. — 2005. — № 1–2.
2004
Статті
Шевчук Д. Герменевтика як теорія історичного пізнання: Вільгельм Дільтей, Густав Шпет / Д. Шевчук // Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińsjich Uniwersytetow. — Lublin : Wyd. UMCS, 2004. — T. 2. — С. 221–225.
2003
Статті
Шевчук Д. Погляди Густава Шпета на логіку історичного пізнання / Д. Шевчук // Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińsjich Uniwersytetow. — Lublin : Wyd. UMCS, 2003. — T. 1. — С. 344–350.
2021
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» : науковий журнал. — Острог : Вид-во НаУОА», 2021. — Вип. 22. — 58 с.
У збірнику осмислено актуальні філософські проблеми. Проаналізовано історико-філософські, культурно-філософські та естетичні аспекти сучасності й минулих культурно-історичних епох. Матеріали збірника можна використовувати для подальших досліджень окресленої проблематики та під час проведення дидактичних занять.
2019
Статті
Шевчук К. Людина та її відповідальність у сучасному світі / К. Шевчук // Людина і культура. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — С. 86–102.
2018
Статті
Шевчук К. Естетичні цінності в концепціях представників універсалізму та плюралізму в польській естетиці першої половини хх ст. / К. Шевчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» : науковий журнал. — Острог, 2018. — Вип. 21. — С. 44–49.
Shevchuk D. Politics between theology and messianism in secular times / Shevchuk D., Shevchuk K. // Journal for the Study of Religions and Ideologies. — 2018. — Vol. 17, issue 51. — Р. 148–161.
2017
Статті
Шевчук К. Художні й естетичні цінності в польській естетиці першої половини XX ст. / К. Шевчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» Серія «Філософія». — Острог, 2017.— Вип. 20. — С. 116–120.
2016
Статті
Шевчук К. Словесність як естетична система в «Історії української літератури» М. Грушевського / К. Шевчук // Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). — Острог, 2016.— С. 129–130.
2015
Статті
Шевчук К. Естетичне переживання і естетичні цінності в концепції Станіслава Оссовського / К. Шевчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія». — Острог, 2015. — Вип. 17. — С. 92–96.
Шевчук К. Kонцепція естетичної цінності Генрика Ельзенберга / К. Шевчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія». — Острог, 2015. — Вип. 16. — С. 39–43.
Шевчук К. Станіслав Віткєвіч – естетик та митець / К. Шевчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». — Острог, 2015. — Вип. 16. — С. 142–151.
2014
Статті
Шевчук К. Концепція естетичного переживання в естетиці Романа Інгардена / К. Шевчук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія". — Острог, 2014. — Вип. 15. — С. 131–134.
2013
Статті
Шевчук К. Внутрішній конфлікт культури у п'єсі-монолозі П. Зюскінда "Контрабас" / К. Шевчук // Студентські наукові записки. Серія "Філологічна". — Острог, 2013. — Вип. 6. — С. 255–258.
Шевчук К. Поняття матерії і форми в онтології Романа Інгардена / К. Шевчук // Наукові записки. Серія "Філософія ". — Острог, 2013. — Вип. 12. — С. 88–99.
Шевчук К. Плюралізм естетики Владислава Татаркевича / К. Шевчук // Наукові записки. Серія «Культурологія». — 2013. — Вип. 13. — С. 3–11.
Шевчук К. Предмет і методологічна орієнтація естетики Станіслава Оссовського / К. Шевчук // Наукові записки. Серія "Філософія". — 2013. — Вип. 14. — С. 161–165.
2012
Статті
Шевчук К. До проблеми ідентичності естетики навколишнього середовища / К. Шевчук // Наукові записки. Серія: «Культурологія». — 2012. — Вип. 7. — С. 18–26.
2020
Статті
Стоколос Н. Г. Духовно-культурна і художньо-мистецька діяльність римо-католицького чернечого ордену бригідок на теренах Речі Посполитої / Н. Г. Стоколос, Р. М. Шеретюк // Le tendenze e modelli di sviluppo della ricerche scientifice : Raccolta di articoli scientifici "ΛΟΓΟΣ" con gli ati della Conferenza scientifica e pratica internazionale. — Roma, Italia : Piattaforma scientifica europea. — 2020. — Т. 3. — P. 99–102.
Стоколос Н. Г. Видатні постаті польської гуманітаристики кінця XVIII - початку XIX ст. / Н. Г. Стоколос, Р. М. Шеретюк // Topical issues of the development ofmodern science. Abstract of the 8th International scientific and practical conference. Publishing House "ACCENT". — Sofia, Bulgaria, 2020. — P. 559–565.
2019
Статті
Стоколос Н. Г. Педагогічні новації Йосифа де Каласанса (1557–1648) як «соціальна реформа» ранньомодерної доби / Н. Г. Стоколос, Р. М. Шеретюк // Нова педагогічна думка. — 2019. — № 4.
Стоколос Н. Г. Педагогічна система Йосифа де Каласанса (1557–1648) в контексті культурних практик Нового часу / Н. Г. Стоколос, Р. М. Шеретюк // Інноваційна педагогіка. — 2019. — № 4.
2018
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Стоколос Н. Г. "Pietas et Litterae" ("Благочестя та освіта"). Культурно-освітня діяльність ордену піарів на Волині (кінець XVII - перша третина XIX ст.) / Н. Г. Стоколос, Р. М. Шеретюк. — Рівне : Видавництво О. Зень, 2018. — 289 с.
Статті
Стоколос Н. Г. Станіслав Конарський як видатний реформатор сфери освіти та виховання Речі Посполитої (середина – друга половина XVIII ст.) / Н. Г. Стоколос, Р. М. Шеретюк // Емінак : науковий щоквартальник. — 2018. — №1 (21). — Т. 2. — С. 12–21.
Шеретюк Р. Діяльність Кароля Гюбеля в контексті мистецьких набутків ордену піарів на Волині (друга половина XVIII ст.) / Р. Шеретюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство». — Острог, 2018. — № 2 (14). — С. 136–146.
2016
Статті
Шеретюк Р. М. «Записки Иосифа, митрополита Литовского» (1883 р.) як унікальне джерело з історії скасування Греко-уніатської церкви на Правобережній Україні / Р. М. Шеретюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство». — Острог, 2016. — Вип. 1 (13). — С. 114–124.
2014
Статті
Шеретюк P. «Змагання за душіІ» як один із засобів зміцнення позицій Російської православної церкви на Правобережній Україні (серединв – друга половина ХІХ ст.) / Р. Шеретюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог, 2014. — Вип. 11. — С. 169–180.
Шеретюк Р. М. Реалізація етноконфесійної політики російського уряду напередодні "возз’єднання" греко-уніатів Правобережної України з Російською православною церквою 1839 р. (за матеріалами державного архіву Російської Федерації) / Р. М. Шеретюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог, 2014. — Вип. 10. — С. 187–196.
Шеретюк Р. М. Заходи урядових і церковних структур щодо нейтралізації реакції населення Правобережжя на його «возз’єднання» з Російською православною церквою 1839 р. / Р. М. Шеретюк // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство". — Острог, 2014. — Вип. 9. — С. 185–198.
2009
Статті
Стоколос Н. Трансформаційні процеси в уніатській церкві періоду поділів Польщі (1772–1795 рр.) / Н. Стоколос, Р. Шеретюк // Історія релігії в Україні і світі : збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”. — 2009. — Вип. 1. — С. 228–243.
2019
Статті
Шляхова О. Як треба бути, щоб бути людиною міста/села в глобалізаційних умовах сучасності? / О. Шляхова // Людина і культура. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — С. 184–220.
Шляхова О. Сакральний locus «дому» у профанному просторі «будинку» / О. Шляхова // EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE. — Чехія, 2019. — Вип. 5, ч. 1. — С. 135–141.
2018
Статті
Shliaсhowa O. Cielesne wyrażenie i «język» codzienności za pośrednictwem mody / О. Shliacowa // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Сер. Філософія. — Луцьк, 2018. — С. 32–37.
2017
Статті
Шляхова О. Тілесна ідентичність як самоідентичність у контексті культури повсякдення / О. Шляхова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія». — Острог, 2017. — Вип. 20. — С. 39–44.
Шляхова О. Ідея структури повсякдення в умовах глобалізації / О. Шляхова // Вісник Черкаського університету. Сер. Філософія. — Черкаси, 2017. — Вип. 17. — С. 76–83.
Шляхова О. Аксіологія повсякдення в умовах глобалізації / О. Шляхова // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Філософія. — Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. — Вип. 54 (799). — С. 116–121.
Тези
Шляхова О. Цінності в комунікативних координатах простору культури повсякдення / О. Шляхова // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Гуманітарно-наукове знання: комунікативні засади». — Чернівці, 2017. — С. 185–187.
Шляхова О. «Живе тіло» у хронотопі культури повсякдення / О. Шляхова // Матеріали всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Духовність. Культура. Виклики сьогодення». — Львів, 2017. — С. 131–132.
2016
Тези
Шляхова О. Тенденції розвитку науки про повсякдення в умовах глобалізації: український контекст / О. Шляхова // Матеріали ХІХ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». — Переяслав-Хмельницький, 2016. — С. 503–505.
2019
Статті
Якубович М. Арабская философская традиция: основные вехи и идеи / М. Якубович, В. Шепанский // Национальная философия / ред. Али Аббасов, Абульгасан Аббасов. — Баку : Azerbaycan Nesriyyati, 2019. — C. 246–258.
2018
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Татари Волині: історія, культура, контакти / Михайло Якубович, Петро Кралюк, Віталій Щепанський. — Вінниця : Твори, 2018. — 206 с.
Монографія розглядає історичні, суспільні та культурні зв'язки Волині й мусульманського світу. На основі джерел, частина з яких уперше вводиться в науковий обіг, розглянуто свідчення арабських мандрівників, істориків та географів про історичну Волинь, а також суміжні регіони Західної України. Простежено історію татарської присутності на Волині в період від часів Великого Князівства Литовського до 30-их років минулого століття. Книга рекомендується усім, хто цікавиться історією кримських татар та ісламу на Волині.
Статті
Щепанський В. В. "Герметичне мистецтво" алхімії в культурному ландшафті православних слов'ян XVI–XVII ст.: алхімічний аналіз гравюри "Чистота аки Девица" / В. В. Щепанський // Схід. — 2018. — № 2. — С. 124–128.
Shchepanskyi V. Hermes Trismegist and the image of the scientist-magician Skhariia Skara in the Orthodox Slavic environment / V. Shchepanskyi // Esotericism, Literature and Culture in Central and Eastern Europe / edited by Nemanja Radulović. — Beograd : Faculty of Philology, 2018. — Р. 29–45.
Щепанський В. Джерела походження ономантичної таблиці з рукопису «таємниці таємниць» ХVI ст. / В. Щепанський // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство». — Острог, 2018. — № 2 (14). — С. 147–153.
2017
Статті
Shchepanskyi V. Islamic Leadership: Ukraine / Vitalii Shchepanskyi, Mykhaylo Yakubovych, Ayder Bulatov // Islamic Leadership in the European Lands of the Former Ottoman and Russian Empires: Legacy, Challenges and Change. — Brill, 2017. — Vol. 27. — Р. 314–328.
Щепанський В. В. Турецький фактор гуманітарної політики на південному сході України в період 2014–2016 рр. / В. В. Щепанський // Politicus. — 2017. — № 1. — С. 219–222.
Щепанський В. В. Медична астрологія православних слов'ян у період Раннього Модерну: місія Теофраста Парацельса у Великому Князівстві Литовському / В. В. Щепанський // Наукові записки НаУОА. Серія «Історичні науки». — Острог, 2017. — № 26. — С. 117–125.
Щепанський В. В. АТО на Сході: внесок українських мусульман / В. В. Щепанський, М. М. Якубович // Від Майдану до АТО: українські мусульмани в умовах військово-політичної кризи (2013-2016). — Вінниця : Нілан, 2017. — С. 84–113.
2016
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Щепанський В. Кістка шамана. Нарис з історії ранньомодерного слов'янського езотеризму : монографія / В. Щепанський. — Рівне : О. Зень, 2016. — 160 с.
Щепанський В. В. Рецепція релігійної філософії середньовіччя у «Треносі» М. Смотрицького : дис. ... канд. філософ. наук. : спец. 09.00.11 "релігієзнавство" / Щепанський Віталій Вікторович ; Національний університет "Острозька академія". — Острог, 2016. — 195 с.
Статті
Щепанський В. Тексти магічного змісту східних слов’ян у ранньомодерну добу (XV–XVII ст.) / В. Щепанський // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство». — Острог, 2016. — Вип. 1 (13). — С. 194–205.
Щепанський В. Походження «метереологічної магії» в слов’янському рукописі XVI ст. / В. Щепанський // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». — Острог, 2016. — Вип. 25. — С. 208–213.
Щепанський В. В. Гермес Трисмегіст у культурному-релігійному просторі Slavia Orthodoxa: письмова традиція / В. В. Щепанський // Схід. — Маріуполь, 2016. — № 2 (142). — С. 100–103.
2014
Статті
Щепанський В. Ерос і магія ренесансної культури в релігієзнавчих роботах І. Куліану / В. Щепанський // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог, 2014. — Вип. 11. — С. 181–190.
2012
Статті
Якубович М. Передмова до "Перестороги" Яна Лятоса 1599 року як джерело до вивчення ренесансної філософії в Острозькій академії / М. Якубович, В. Щепанський // Наукові записки. Серія "Філософія ". — Острог, 2012. — Вип. 11. — С. 330–338.
2021
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» / редкол. : В. В. Трофимович (голов. ред.) та ін. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. — Вип. 32. — 146 с.
Науковий журнал присвячений проблемам української і світової історії, історіографії та джерелознавства. У ньому представлені наукові зацікавлення дослідників Національного університету «Острозька академія» та інших освітніх і навчальних установ України. Для фахівців-істориків, викладачів, аспірантів і студентів закладів вищої освіти
2020
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» / редкол. : В. В. Трофимович (голов. ред) та ін. — Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2020. — Вип. 30. — 106 с.
Науковий журнал присвячений проблемам української і світової історії, історіографії та джерелознавства. У ньому представлені наукові зацікавлення дослідників Національного університету «Острозька академія» та інших освітніх і наукових установ.Для фахівців­істориків, викладачів, аспірантів і студентів закладів вищої освіти.
Статті
Yakubovych М. Khan’s Ukraine: The Borders of the Past / М. Yakubovych М. — 2020.
Yakubovych М. Combating Hate Speech from the Perspective of Islamic Philosophy:Building a Moral Paradigm / М. Yakubovych // Religions-Adyan Journal. — 2020. — С. 89–97.
2019
Статті
Якубович М. Півмісяць над Східною Європою. Парадокси довкола ісламу у постсоціалістичних країнах / Михайло Якубович // Український тиждень. — 2019. — № 6. — С. 48–50.
Якубович М. Суданська весна. Що чекає на мусульманську частину Чорного континенту / Михайло Якубович // Український тиждень. — 2019. — № 19. — С. 46–48.
Якубович М. Народ-легенда. Як склалася доля волинських татар у ХХ столітті / Михайло Якубович // Український тиждень. — 2019. — № 23. — С. 55–58.
Якубович М. АВІЦЕННА Й АВІЦЕНІЗМ У МУСУЛЬМАНСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ: ПОСТКЛАСИЧНИЙ ПЕРІОД (XVII – XVIII СТ) / М. Якубович // Sententiae. — 2019. — 38 : 1. — С. 27–40.
Yakubovych М. Ukraine / М. Yakubovych // Yearbook of Muslims in Europe. — Leiden ; Boston : Brill, 2019. — Vol. 10. — Р. 690–702.
Yakubovych М. Islamophobia in Ukraine and Occupied Crimea: National Report 2018 / М. Yakubovych // Enes Bayraklı & Farid Hafez, European Islamophobia Report, 2018. — Istanbul, SETA, 2019. — Р. 829–844.
Якубович М. Арабская философская традиция: основные вехи и идеи / М. Якубович, В. Шепанский // Национальная философия / ред. Али Аббасов, Абульгасан Аббасов. — Баку : Azerbaycan Nesriyyati, 2019. — C. 246–258.
Якубович М. Ісламська поміркованість у релігійному житті польських татар / М. Якубович // Rocznik Tatarów Polskich. — 2019. — VI (XX). — С. 25–36.
Jakubowycz M. Ciężkie losy wołyńskich muzułmanów / М. Jakubowycz // Przegląd tatarski. — 2019. — 4. — С. 21–22.
Jakubowycz M. Skomplikowane losy krymskotatarskich rękopisów / М. Jakubowycz // Przegląd tatarski. — 2019. — 2. — С. 9–10.
Jakubowycz M. Tłumaczenia Koranu na język ukraiński: zarys historii / М. Jakubowycz // Рrzegląd tatarski. — 2019. — 2. — С. 11–16.
2018
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Татари Волині: історія, культура, контакти / Михайло Якубович, Петро Кралюк, Віталій Щепанський. — Вінниця : Твори, 2018. — 206 с.
Монографія розглядає історичні, суспільні та культурні зв'язки Волині й мусульманського світу. На основі джерел, частина з яких уперше вводиться в науковий обіг, розглянуто свідчення арабських мандрівників, істориків та географів про історичну Волинь, а також суміжні регіони Західної України. Простежено історію татарської присутності на Волині в період від часів Великого Князівства Литовського до 30-их років минулого століття. Книга рекомендується усім, хто цікавиться історією кримських татар та ісламу на Волині.
Якубович М. Коран. Переклад смислів українською : монографія / М. Якубович. — Стамбул, 2018.
Якубович М. Кримськотатарські рукописи в бібліотеках материкової частини України : монографія / М. Якубович. — Острог, 2018.
Статті
Yakubovych М. Islam in Ukraine: 2016 / М. Yakubovych // Yearbook of Muslims in Europe / еd. by Oliver Scharbrodt. — Leiden ; Brill, 2018. — Vol. 8. — Р. 696–710.
Yakubovych М. Ukraine (in co-authorship) / М. Yakubovych // Islamic Leadership in the European Lands of the Former Ottoman and Russian Empires Legacy, Challenges and Change / ed. by. Egdūnas Račius and Antonina Zhelyazkova. — Leiden ; Boston ; Brill, 2018. — Р. 314–328.
Якубович М. М. Онтологія людини в ранньомодерному кримському суфізмі / М. М. Якубович // Sententiae. — 2018. — 31 (1). — С .4.
Yakubovych М. CRIMEAN SCHOLARS IN MAMLUK SYRIA (13 th -14 th CENTURIES): CAREERS AND LEGACY / М. Yakubovych // Golden Horde Review. — 2018. — (6) 4. — Р. 719–728.
Якубович М. Ostrogscy tatarzy / М. Якубович // PRZEGLĄD TATARSKI. — 2018. — № 3. — С. 17–18.
Якубович М. The occupied legacy. Who should protect the cultural heritage of Crimea? / М. Якубович // Ukrainian Week. — 2018. — № 9 (127). — С. 48–49.
Якубович М. Переводы Корана на украинский язык: краткая история / М. Якубович // Rocznik Tatarow Polskich. —2018. — Seria 2, Т. V (XIX). — С. 45–60.
2017
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Якубович М. Від Майдану до АТО: українські мусульмани в умовах військово-політичної кризи (2013–2016) / Михайло Якубович. — Вінниця : Нілан, 2017. — 156 с.
Презєнтована книга - одна з перших в українській науці розвідок, присвячена висвітленню ролі мусульман в подіях Революції гідності, підтримці українських військових на початку окупації Криму, та в Антитерористичній операції на Донбасі. На основі інтерв'ю, статей в газетах, журналах, сайтах та інших джерел і матеріалів показано, мусульмани приймали активну участь в Революції гідності, боротьбі за єдність України, та захисті країни від агресора. Розкрито чимало цікавих фактів з подій, що відбувались в Україні протягом 2013--2016 років
Статті
Якубович М. Коментарі до українського перекладу аль-Фарабі "Послання, що вказує шлях до щастя" / М. Якубович // Sententiae. — Вінниця, 2017. — ХХХVI, Is.1. — С. 105–109.
Shchepanskyi V. Islamic Leadership: Ukraine / Vitalii Shchepanskyi, Mykhaylo Yakubovych, Ayder Bulatov // Islamic Leadership in the European Lands of the Former Ottoman and Russian Empires: Legacy, Challenges and Change. — Brill, 2017. — Vol. 27. — Р. 314–328.
Якубович М. От слова к смыслу: герменевтическая теория ’Абу ал-Бака’ ал-Кафауви / М. Якубович // «Рассыпанное» и «собранное»: когнитивные приемы арабо-мусульманской культуры / отв. ред. А. В. Смирнов. — М. : ООО «Садра», Издательский Дом ЯСК, 2017. — С. 258–273.
Щепанський В. В. АТО на Сході: внесок українських мусульман / В. В. Щепанський, М. М. Якубович // Від Майдану до АТО: українські мусульмани в умовах військово-політичної кризи (2013-2016). — Вінниця : Нілан, 2017. — С. 84–113.
Yakubovych М. Islam in Ukraine: Year 2015 / М. Yakubovych // Yearbook of Muslims in Europe. — Leiden ; Boston ; Brill, 2017. — Vol. 8. — Р. 701–715.
Якубович М. От слова к смыслу: герменевтическая теория ’Абу Aл-Бака’ Aл-Кафауви / М. Якубович // «Рассыпанное» и «собранное»: когнитивные приемы арабо-мусульманской культуры. — 2017. — С. 258–273.
Yakubovych М. Non-existent Islamism. How the Kremlin propaganda is affecting Ukrainian Muslims / М. Yakubovych // Ukrainian Weekly. — 2017. — № 9 (115). — С. 42–44.
Якубович М. Абу Наср аль-Фарабі. Послання, що вказує шлях до щастя* [три шляхи до щастя]. Переклад з арабської та коментарі М. М. Якубовича / М. Якубович // Sententiae. — 2017. — № 1. — С. 93–104.
Yakubovych М. Crimean Scholars and the Kadizadeli Tradition in the 18th Century / М. Yakubovych // Osmanlı Araştırmaları.The Journal of Ottoman Studies. — 2017. — XLIX. — С. 155–170.
Yakubovych М. Krimtataren am Scheideweg Welche Form wird der Islam auf der besetzten Krim annehmen? / М. Yakubovych // Islamische Zeitung. — 2017.
Yakubovych М. Islam in Ukraine [year 2015] / М. Yakubovych // Yearbook of Muslims in Europe. — 2017. — Volume 8. — S. 701–716.
2016
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Якубович М. Велика Волинь і мусульманський Схід / М. Якубович. — Рівне : Доцент, 2016. — 120 с.
Якубович М. Коран: переклад смислів українською мовою: монографія / М. Якубович. — Ankara : Türkiye Diyanet Vakfı, 2016.
Якубович М. Іслам в Україні. Історія і сучасність : монографія / М. Якубович. — Вінниця : Твори, 2016.
Якубович М. Філософська думка Кримського ханства: монографія / М. Якубович. — Київ : Комора, 2016.
Статті
Yakubovych М. Islam in Ukraine: 2014 / М. Yakubovych // Yearbook of Muslims in Europe / еd. by Oliver Scharbrodt. — Leiden ; Brill, 2016. — Vol. 7. — Р. 592–606.
Якубович М. Кадизаделизм в Крымском Ханстве: Мухаммад аль-Кафауви / М. Якубович // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность/ — 2016. — No. 5. — C. 64–71.
Шамсимухаметова М. Р. Абу Бакр Каландар. Каландар-наме. Глава 8. «Восхваление четырех имамов» / М. Р. Шамсимухаметова, Д. А. Шагавиев, М. М. Якубович // Золотоордынское обозрение. — 2016. — № 2. — С. 443–449.
Yakubovych М. Traces of Islam in Western Ukraine / М. Yakubovych // The Ukrainian Week. — 2016. — 2 (96). — С. 40–42.
2015
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кралюк П. М. Інтелектуальні традиції українсько-тюркського пограниччя ХVІ–ХVІІ ст. : монографія / П. М. Кралюк, М. М. Якубович. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — 306 с.
У монографії розглянуто як мусульманські, так і українські культурні традиції українсько-тюркського пограниччя ранньомодерного періоду. Зокрема, звернуто увагу на мусульманську філософію, яка була представлена у Кримському ханстві. Водночас мова йде про відображення українсько-тюркських взаємин в літературі України ХVІ-ХVІі століть. Розраховано на науковців, викладачів, студентів.
Якубович М. Коран. Вступ, переклад та коментарі / М. Якубович. — К. : Основи, 2015. — 442 с.
Якубович М. Ісламська рукописна спадщина Кримського ханства (українською і кримськотатарською) : монографія / М. Якубович. — Київ : ДУМАРК, 2015.
Статті
Якубович М. М. «Собирание знаний» в постклассической исламской философии: реконструкция логико-смысловой парадигмы / М. М. Якубович // «Рассыпанное» и «собранное»: стратегии организации смыслового пространства в арабо-мусульманской культуре / А. В. Смирнова. — М. : Институт философии РАН, 2015. — С. 105–122.
Yakubovych M. A Neglected Ottoman Sufi Treatise from 16th century: Mawāhib al-Raģman f bayān Marātib al-Akwān by Ibrāhіm al-Qirіmі / Mykhaylo Yakubovych // The Journal of Ottoman Studies. — 2015. — № XLV. — Р. 137–160.
Yakubovych М. Islam in Ukraine / М. Yakubovych // Yearbook of Muslims in Europe / еd. by Oliver Scharbrodt. — Leiden ; Brill, 2015. — Vol. 7. — Р. 594–606.
Якубович М. Онтологія Ібн Арабі та Садр ад-Діна аль-Кунаві в інтерпретації кримського мислителя Ахмада бін Абдаллаха аль-Кримі / М. Якубович // Sententiae. — 2015. — Т. 32. — № 1. — C. 36–46.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кралюк П. М. Острозька академія в філософській культурі України : монографія / П. М. Кралюк, І. Д. Пасічник, М. М. Якубович. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 482 с.
Монографія "Острозька академія в філософській культурі України" присвячена інтелектуальній спадщині першого вищого навчального закладу України - Острозької академії ХVІ - ХVІІ ст. На основі джерел, частина яких раніше була недоступна вітчизняним дослідникам, автори показують значимість надбань Острозької академії для розуміння інтелектуального життя в середньовічній та ранньомодерній Україні. Особливості філософських пошуків острозьких книжників простежуються у зв"язку із давньоруською та ренесансною філософією на українських землях. На підставі віднайдених документів автори вказують на розмаїття та неоднозначність української філософської культури, її зв"язок із релігійними, політичними та суспільними процесами. На особливу увагу заслуговують два головних напрями філософської думки острозьких книжників - православний традиціоналізм, представлений Василем Суразьким, Іваном Вишенським та іншими авторами, а такж ренесансний гуманізм, який можна віднайти в творах Симона Пекаліда та Яна Лятоса. Монографія розкриває й філософсько-теологічні погляди Мелетія Смотрицького, які раніше не були предметом грунтовних наукових досліджень. Відзначено у монографії й особливості подальшого розвитку традицій Острозької академії в Україні та за її межами. Видання орієнтоване на філософів, богословів, викладачів, студентів та усіх, кому небайдужі здобутки української філософської думки.
Статті
Yakubovych M. M. Jan Latosz (1539–1608) and his Natural Philosophy: Reception of Arabic Science in Pre-Modern Poland / M. M. Yakubovych // Cultures in Motion: Studies in the Medieval and Early Modern Periods / eds. Adam Izdebski, Damian Jasiński. — Krakow : Jagiellonian University Press, 2014. — P. 235–255.
Якубович М. М. Татарское наследие Западной Украины: рукописный Коран 1804 года / М. М. Якубович // Крымское историческое обозрение. — Казань-Бахчисарай : Крымский научный центр Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, 2014. — №. 1. — С. 234–243.
Якубович М. М. Человек как идеальный круг: к антропологии ибн ас-Сида аль-Батальявси / М. М. Якубович // Ишрак: ежегодник исламской философии. — М. : Восточная литература, 2014. — № 5. — С. 238–249.
Якубович М. М. Становление философской мысли в золотоордынском Крыму: Шараф ал-Кырыми / М. М. Якубович // Золотоордынское обозрение. — Казань : Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, 2014. — № 3 (5). — С. 139–153.
Якубович М. М. Татарское наследние западной Украины / М. М. Якубович // Дуслык-Дружба. — Киев : Туган Тел, 2014. — Сентябрь. — С. 30–34.
Кралюк П. М. Астрономія у натурфілософській спадщині Яна Лятоса / П. М. Кралюк, М. М. Якубович // Українське небо: студії над історією астрономії в Україні /за заг. ред. О. Петрука. — Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2014. — С. 184–199.
Якубович М. М. Крымский ученый в средневековом Египте: творческий путь Дийа ад-Дина аль-Крыми / М. М. Якубович // Минарет ислама. — № 1–2 (35–36). — Москва ; Нижний Новгород : Медина, 2014. — С. 35–45.
Yakubovych M. Eine muslimische Stimme aus der Ukraine / M. Yakubovych // Islamische Zeitung. — September 2014. — P. 2–3.
Jaкубович М. Предговор / М. Jaкубович // Тренчевска-Чековиќ Е., Чековиќ Т. Од Исус до Мухаммед. Сличноста на верувањето помеѓу раното христијанство и исламот. — Скопje : Повик кон Вистината, 2014. — С. 5–8.
2013
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кралюк П. М. Острозька академія в філософській культурі України : монографія / П. М. Кралюк, І. Д. Пасічник, М. М. Якубович. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 482 с.
Мнографія «Острозька академія в філософській культурі України» присвячена інтелектуальній спадщині першого вищого навчального закладу України – Острозької академії XVI – XVII ст. На основі джерел, частина яких раніше була недоступна вітчизняним дослідникам, автори показують значимість надбань Острозької академії для розуміння інтелектуального життя в середньовічній та ранньомодерній Україні. Особливості філософських пошуків острозьких книжників простежуються у зв’язку із давньоруською та ренесансною філософією на українських землях. На підставі віднайдених документів автори вказують на розмаїття та неоднозначність української філософської культури, її зв’язок із релігійними, політичними та суспільними процесами в Східній Європі. На особливу увагу заслуговують два головних напрями філософської думки острозьких книжників – православний традиціоналізм, представлений Василем Суразьким, Іваном Вишенським та іншими авторами, а також ренесансний гуманізм, який можна віднайти в творах Симона Пекаліда та Яна Лятоса. Монографія розкриває й філософсько-теологічні погляди Мелетія Смотрицького, які раніше не були предметом ґрунтовних наукових досліджень. Відзначено у монографії й особливості подальшого розвитку традицій Острозького академії в Україні та за її межами.
Статті
Yakubovych M. Muḥammad al-Aqkirmānī and his ‘Iqd al-La’ālī: the Reception of Ibn Sīnā in Early Modern Ottoman Empire / Mykhaylo Yakubovych // The Journal of Ottoman Studies. — 2013. — No. 41. — Р. 197–219.
Якубович М. Шараф бін Камаль аль-Кримі: кримський філософ часів Золотої Орди / М. Якубович // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 12. — С. 137–149.
Yakubovych M. A Cultural Significance of the Modern Islamic Exegetics for the Theory of Religious Tolerance / Mykhaylo Yakubovych // International Studies Journal. — Spring, 2013. — Vol. 9, No. 4. — P. 79–91.
Якубович М. М. Исламское образование в независимой Украине: достижения и перспективы / М. М. Якубович // Ислам в странах Содружества Независимых Государств: международная политика и сфера безопасности : ежеквартальный научный альманах. — М. ; Н. Новгород : Медина, 2013. — Вып. 1 (10). — С. 50–62.
Якубович М. Філософські проблеми у «Книзі загальних понять» Абу ль-Бака’ аль-Кафауві (1618–1682/1683 рр.) / М. Якубович // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 14. — С. 21–25.
Якубович М. Исламская философия и наука в наследии крымского мыслителя Абуль-Бака’ аль-Кафауви / М. Якубович // Минарет ислама : ежеквартальный евразийский журнал мусульманской общественной мысли. — 2013. — № 1 (34). — C. 40–48.
Якубович М. «Татарский шейх» Ибрахим аль-Крыми и его труд «Подарки Всемилостивого» / М. Якубович // Ислам в странах Содружества Независимых Государств: международная политика и сфера безопасности : ежеквартальный научный альманах. — М. ; Н. Новгород : Медина, 2013. — Вып. 2 (11). — С. 42–50.
Yakubovych M. Post-Classical Islamic Philosophy in the Medieval Crimea: Sharaf al-Din al-Qirimi and Ahmad al-Qirimi / Mykhaylo Yakubovych // Studia Antyczne i Mediewistyczne. — 2013. — Vol. 11 (46). — S. 207–221.
Пасичник И. Острожская академия XVI – XVII веков в дискурсе западной культуры = Ostroh Academy of 16th – 17th centuries in the Western cultural discourse / И. Пасичник, П. Кралюк, М. Якубович // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky / M. Varchola. — Kosice, 2013 — Vol. 1, No. 3. — P. 51–54.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Якубович М. М. Іслам: практичні аспекти : навч. метод. пос. / М. М. Якубович. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 188 с.
У межах презентованого навчального посібника автор передусім намагався розкрити найбільш актуальні питання ісламської обрядовості, звертаючись до першоджерел: Корану, Суни, свідчень релігійних авторитетів. Особливу увагу приділено й важливим аспектам ісламського віровчення, які дають можливість зрозуміти й процеси, що відбуваються в сучасному ісламі – питання ціннісних орієнтирів, релігії та політики, буття ісламу в Європі. Окремо розглядаються й аспекти розвитку ісламу на українських землях.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Преславний Коран. Переклад смислів українською мовою / пер. з арабської, передмова, коментарі, дослідження М. М. Якубовича. — Медіна : Центр короля Фагда з друку Преславного Сувою, 2012. — 998 с.
Перший повний переклад смислів Корану українською мовою, виконаний безпосередньо з арабського оригіналу. Супроводжується відповідними коментарями, укладеними на основі екзегетичних праць видатних ісламських учених ат-Табарі, аль-Багавві та ібн Касіра
Статті
Якубович М. М. Мухаммад аль-Аккирмани: забытый исламский философ с украинских земель / М. М. Якубович // Медина аль-Ислам. — 2012. — № 127. — С. 3–4.
Якубович М. М. Фундаментальна онтологія ібн Сіни: поняття вуджуд / М. М. Якубович // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 10. — С. 351–359.
Якубович М. М. Герменевтика ібн Сіни в контексті раціоналістичних витлумачень Корану (на прикладі 41 айау сури «Фуссілат») / М. М. Якубович // Дні науки філософського факультету – 2012 : міжнародна наукова конференція (18–19 квітня 2012 року) : матеріали доповідей та виступів / редкол. : А. Є. Конверський та ін. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. — Ч. 1. — С. 230–232.
Якубович М. М. Культура литовских татар в Беларуси, Украине и Польше: новые направления исследования / М. М. Якубович // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перпективы : сборник трудов VI международной научно-практической конференции, УО «Полесский государственный университет» (г. Пинск, Республика Белорусь, 26–27 апреля 2012 г.) / редкол. : К. К. Шебеко и др. — Пинск : ПолесГУ, 2012. — С. 184–185.
Якубович М. М. Неклассический ориентализм Агатангела Крымского / М. М. Якубович // Украина и исламский мир. — 2012. — № 6. — С. 34–37.
Yakubovych M. An Issue of Freedom of Belief in Modern Islamic Exegetics [Abstract] / Mykhaylo Yakubovych // Mu’ttamar al-Islam wa s-Salam. Dalil al-Mulakhisat wa s-Siyar az-Zatiyyah li-l-Bahithina wa l-Bahithat. — Ad-Dammam : Jami’ah ad-Dammam, 1433/2012. — P. 231–232.
Yakubovych, Mykhaylo. An Issue of Freedom of Belief in Modern Islamic Exegetics / Mykhaylo Yakubovych // Mu’ttamar al-Islam wa s-Salam. — Ad-Dammam : Jami’ah ad-Dammam, 1433/2012. — Vol. 2. — P. 1345–1391.
Yakubovych M. A Cultural Significance of the Modern Islamic Exegetics for the Theory of Religious Tolerance / Mykhaylo Yakubovych // Non-Aligned Movement Yearbook on Human Rights and Cultural Diversity. Edited by : Kamran Hashemi and Linda Briskman. — Tehran : NAM Center for Human Rights and Cultural Diversity, 2012. — Vol. 1. — P. 205–220.
Якубович М. Ислам в Западной Украине: историко-культурный экскурс / Михаил Якубович // Ислам в странах Содружества Независимых Государств: международная политика и сфера безопасности : ежеквартальный научный альманах. — М. ; Н. Новгород : Медина, 2012. — Вып. 1 (6). — С. 31–38.
Якубович М. Забытый перевод Корана на украинском языке / М. Якубович // Украина и исламский мир. — 2012. — № 7. — C. 32–34.
Yakubovych M. Reception of ibn Sina in Early Modern Ottoman Philosophy: Case of al-Aqkirmani / Mykhaylo Yakubovych // Inter-cultural Transmission of Intellectual Traditions in the Middle Ages and the Early Modern Period A comparative perspective: Warsaw (27th-29th September 2012). — Warsaw : Faculty of History, University of Warsaw & Institute of History, Polish Academy of Sciences. — 2012. — P. 31–33.
Якубович М. История ислама в Западной Украине / М. Якубович // Украина и исламский мир. — 2012. — № 7. — C. 37–40.
Якубович М. Перспективы Крыма в геополитических реалиях современности / М. Якубович // Ислам в странах Содружества Независимых Государств: международная политика и сфера безопасности : ежеквартальный научный альманах. — М. ; Н. Новгород : Медина, 2012. — Вып. 3 (8). — С. 70–77.
Якубович М. Передмова до «Перестороги» Яна Лятоса 1599 року як джерело до вивчення ренесансної філософії в Острозькій академії / М. Якубович, В. Щепанський // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 11. — С. 330–338.
Yakubovych M. The Qur’anic Ideals of Human Reason in Qur’anic Ideals of Human Reason in Abdessalam Yassine’s Theory of the Prophetic Method / Mykhaylo Yakubovych // Kitab ‘Amal al-Mu’ttamar al-‘Alami ad-Dawli al-Awwal fi Mawdhu’ «Markaziyah al-Qur’an al-Karim fi Nazariyah al-Manhaj an-Nabbauwi ‘inda al-Ustadh ‘Abd as-Salam Yassine. — Istanbul : IESI, ISAV, C.I.R.E.E.S, 2012. — Vol. 3. — P. 1628–1644.
Якубович М. Хадж украинских мусульман в годы независимости / М. Якубович // Украина и исламский мир. — 2012. — № 8. — С. 8–11.
Якубович М. Исламское образование в независимой Украине: достижения и перспективы / М. Якубович // Украина и исламский мир. — 2012. — № 8. — С. 34–41.
Якубович М. Рамадан по-итальянски / М. Якубович // Журнал «Минарет». — 2012. — № 3 (33). — С. 74–89.
Якубович М. М. Національне та релігійне в сучасному ісламському традиціоналізмі / М. М. Якубович // Релігія – Світ – Україна : колективна монографія : в 3-х книгах. Кн. 3 : Релігійні процеси в перспективі їх виявів / за наук. ред. А. Колодного, Л. Филипович // Українське релігієзнавство. — К. : УАР, 2012. — № 61. — С. 161–169.
Якубович М. М. Ісламський традиціоналізм за умов процесів глобалізації / М. М. Якубович // Релігія – Світ – Україна : колективна монографія : в 3-х книгах. Кн. 3 : Релігійні процеси в перспективі їх виявів / за наук. ред. А. Колодного, Л. Филипович // Українське релігієзнавство. — К. : УАР, 2012. — № 61. — С. 236–256.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кралюк П. М. Ян Лятос: ренесансна філософія на українських землях : монографія / П. М. Кралюк, М. М. Якубович. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 144 с.
Презентоване видання – перша в українській та зарубжній науці монографія, присвячена творчості польсько-українського вченого ЯнаЛятоса (1539 – 1608 рр.) – найбільш послідовного критика календарної реформи папи Григорія ХІІІ. Емігрувавши в 1598 році до Острога, Ян Лятос продовжував роботу над астрономічними, астрологічними та математичними дослідженнями, які викликали резонанс у Речі Посполитій та далеко за її межами. У монографії висвітлено специфіку наукових поглядів Яна Лятоса, простежено їхній зв’язок із творчим доробком інших ренесансних авторів. У якості додатку представлено критичне видання та переклад твору «Прогностикон» (1594 р.). Видання орієнтоване на науковців, богословів, викладачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться визначними здобутками українського Ренесансу.
Кралюк П. М. Василь Суразький: апологія православної традиції : монографія / П. М. Кралюк, М. М. Якубович. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 212 с.
Монографію присвячено маловідомим сторінкам творчості українського полеміста і богослова Василя Суразького (сер. 50-х рр. ХVI ст. – між 1604 – 1608 рр.). Висвітлено специфіку православного традиціоналізму на українських землях, показано фундаментальні особливості світогляду мислителя в контексті автохтонних рис української філософської думки. Досліджено значення творів Василя Суразького для розвитку православної апологетики в Україні та Московії. У монографії як додаток здійснено перевидання тексту «Книги про єдину істинну православну віру».
Рушд І. Вирішальне слово про зв’язок релігійного закону та людської мудрості / Ібн Рушд / критичні. досл., перекл. з араб. та комент. М. М. Якубовича. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 84 с.
Працю присвячено творчості відомого середньовічного арабського мислителя ібн Рушда аль-Куртубі (1126 – 1198 рр.). У матеріалі розкрито особливості філософської думки ісламського світу, висвітлено роль, яку спадщина ібн Рушда відіграла в розвитку середньовічної філософії та науки. Виокремлено полемічні аспекти поглядів мислителя, а також оцінку його філософських ідеалів представником ісламського традиціоналізму, Шейхом аль-Ісламом ібн Таймійєю (1268 – 1328 рр.). Уперше українському читачеві пропонується твір «Вирішальне слово про зв’язок між релігійним законом та людською мудрістю», перекладений з новітніх арабомовних видань, із відповідними коментарями до нього. Видання орієнтоване на науковців, богословів, викладачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться визначними здобутками ісламської культури.
Якубович М. М. Ісламський традиціоналізм у контексті глобалізаційних процесів / М. М. Якубович // Ісламські процеси у світі та в Україні: реалії та прогнози : колективна монографія / А. В. Арістової. — К. : УАР, 2011. — С. 46–69.
Якубович М. М. Ad fontes: ідеологічний ресурс українського ісламу // Ісламські процеси у світі та в Україні: реалії та прогнози : колективна монографія / А. В. Арістової. — К. : УАР, 2011. — С. 149–161.
Статті
Якубович М. М. Іслам в об’єднаній Європі: регіональний досвід суспільно-політичної активності в умовах інтеграційних процесів / М. М. Якубович // Wybrane aspekty konkurencyjnosci samorzadu terytorialnego. Red. Pawel Dziekanski. — Ostrowiec Swietokrzyski : WBIP, 2011. — C. 510–523.
Якубович М. М. Мусульманські громади в Україні та Польщі / М. М. Якубович // Europa Srodkowo – Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar kulturowy. — Zamosc : Wydawnictwo Officina Simonidis, 2011. — C. 447–459.
Якубович М. М. Релігія vs. політика: улеми та еміри в суспільних доктринах середньовічних ісламських апологетів / М. М. Якубович // Українське релігієзнавство. — 2011. — № 59. — C. 44–54.
Якубович М. М. Максими розуміння в герменевтичному методі сунітського екзегета Мухаммада б. Мустафи аль-Аккірмані / М. М. Якубович // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 9. — С. 126–137.
Якубович М. М. «Prognoscticon» Яна Лятоса 1594 р.: суспільно-політичний контекст / М. М. Якубович // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 18. — С. 165–175.
Якубович М. М. Арабська та українська філософія: питання про спільність / М. М. Якубович // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — Львів : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — Вип. 53. — С. 72–80.
Якубович М. М. Арабська та українська філософія: порівняльний аналіз смислових основ / М. М. Якубович / Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2011», 20-21 квіт. 2011 р. : матеріали доповідей та виступі / редкол. : А. Є. Конверський та ін. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2011. — Ч. 2. — С. 73–75.
Якубович М. М. Образ ісламу в творах острозьких просвітників / М. М. Якубович // Наукові записки. Серія «Культурологія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 8. — С. 140–150.
Кралюк П. Василь Суразький та Іван Вишенський як діячі українського православного традиціоналізму: історико-філософський контекст / П. Кралюк, М. Якубович // Релігія та Соціум : міжнародний часопис. — Чернівці, 2011. — № 2 (6). — С. 50–55.
Якубович М. М. Ислам в «континентальной» Украине и сопредельных государствах Содружества: главные проблемы развития общин / М. М. Якубович // Ислам в странах Содружества Независимых Государств: международная политика и сфера безопасности : ежеквартальный научный альманах. — М. ; Н. Новгород : Медина, 2011. — Вып. 4 (5). — С. 67–77.
Yakubovych M. Translation as a Form of Da’wah: a Unique Cultural Experience of King Fahd Glorious Qur’an Printing Complex and Its influence on Islamic Ummah / Mykhaylo Yakubovych // Abhath al-Mu’ttamar al-‘Alami al-Awwal ‘an Juhud al-Mamlakah al-‘Arabiyah as-Sa’udiyah fi Khidmah al-Qadayah al-Islamiyah. — Madinah-Riyadh : Islamic University-Archive of King Abd al-‘Aziz, 2011. — Vol. 2. — P. 437–477.
2010
Статті
Yakubovych M. Islam and Muslims in Contemporary Ukraine: Common Backgrounds, Different Images / Mykhaylo Yakubovych // Religion, State and Society. — 2010. — Vol. 38, No. 3. — P. 289–302.
Якубович М. М. Сучасний іслам та проблеми інтерпретації: історична ретроспектива / М. М. Якубович // Українське релігієзнавство. — 2010. — Спецвип. 1. — С. 67–77.
Якубович М. М. Татарсько-мусульманське населення Південно-Східної Волині ХVІ – ХХ століть: історична ретроспектива / М. М. Якубович // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 2. — С. 186–196.
Якубович М. М. Такі ад-Дін ібн Таймійя (1263 – 1328 рр.) та його концепція виникнення релігії як складова ідеологічних доктрин мусульманського традиціоналізму / М. М. Якубович // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 3. — С. 343–356.
Якубович М. М. «Ат-Тафсір аль-Муйассар» («Спрощене тлумачення») в контексті сучасної мусульманської екзегетики / М. М. Якубович // Сакральні тексти: коментарі, переклади, інтерпретації : матеріали Першого Всеукраїнського круглого столу (6 листопада 2010 р., м.Острог) / за ред. І. Д. Пасічника. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — С. 53–55.
2009
Статті
Yakubovych M. Prophethood as a Historical Necessity: Βetween Τhe Islamic Traditionalism and Τhe Eastern Neoplatonism / Mykhaylo Yakubovych // Studia Antyczne i Mediewistyczne. — No. 7 (42). — 2009. — P. 57–43.
Якубович М. М. Співвідношення національного та релігійного у вченні сучасних представників ісламського традиціоналізму / М. М. Якубович // Українське релігієзнавство. — 2009. — № 52. — C. 60–69.
Якубович, М. М. Проблема релігійного конфлікту в традиційній сунітській екзегезі / М. М. Якубович // Конфлікти і примирення крізь призму віри : матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 11–12 квітня 2008 року) / за ред. І. Новицької. — Львів : Український Католицький Університет, 2009. — С. 79–84.
Якубович М. М. Ісламська перспектива глобалізації в контексті соціологічного вчення ’Абд ар-Рахмана ібн Хальдуна / М. М. Якубович // Іслам і сучасний світ : роботи учасників другого та третього всеукраїнських конкурсів ісламознавчих досліджень ім. А. Кримського / упор. М. І. Кирюшко. — К. : Ансар Фаундейшн, 2009. — С. 243–263.
Якубович М. М. Ноологічна антропологія ібн ас-Сіда аль-Батальявсі / М. М. Якубович // Екологія простору культури : матеріали міжнародної наукової конференції. — К. : Новий Акрополь, 2009. — Ч. 1. — С. 33–35.
2008
Статті
Якубович М. М. Аль-Фарабі. Книга релігії. Передмова, переклад з арабської та коментарі / М. М. Якубович // Українське релігієзнавство. — 2008. — № 47. — С. 232–252.
Якубович М. М. Співвідношення «знання – дія» у філософській думці ісламського світу / М. М. Якубович // Філософські пошуки. — Львів ; Одеса : Cogito-Центр Європи, 2008. — Вип. ХХVII. — С. 330–340.
Якубович М. М. Філософська лексика арабського середньовіччя: спроба україномовної реконструкції / М. М. Якубович // Вісник Львівського національного університету. Серія філологічна. — Львів : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2008. — Вип. 45. — С. 134–143.
Якубович М. М. Мудрість, закон, інтерпретація: герменевтика Ібн Рушда / М. М. Якубович // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 4. — С. 150–164.
Якубович М. М. Іслам і гуманізм: проблема діалогу культур у середньовічній арабській філософії / М. М. Якубович // Діалог людей і культур як шлях нового гуманізму : матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та молодих науковців. — Львів : Український Католицький Університет, 2008. — С. 73–78.
Якубович М. М. Україна. Культура. Іслам: парадигма монологу / М. М. Якубович // Проблеми безпеки особистості, суспільства, держави : інформаційно-аналітичний бюлетень. — 2008. — № 8. — С. 93–96.
2007
Статті
Yakubovych M. Ukrainian Translations of the Meanings of the Glorious Qur’an: Problems and Prospects / Mykhaylo Yakubovych // Journal of Qur’anic Research and Studies. — 2007. — Issue 4. — Vol. 2. — P. 29–54.
Якубович М. М. ’Абд ар-Рахман ібн Хальдун. Мукаддіма / М. М. Якубович // Філософські пошуки. Філософія і життя: форми і шляхи взаємовпливів. — Львів ; Одеса : Cogito-Центр Європи, 2007. — Вип. ХХІII. — С. 288–302.
Якубович М. М. Виникнення та становлення християнства в контексті історіософських поглядів Ібн Хальдуна (теоретико-методологічні засади) / М. М. Якубович // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне : РДГУ, 2007. — Вип. 11. — С. 211–215.
Якубович М. М. Соціальні імплікації наукового та релігійного знання: антропологічний аспект (за «Мукаддімою» ’Абд ар-Рахмана ібн Халдуна аль-Хадрамі) / М. М. Якубович // Філософія: нове покоління : матеріали ІІ всеукраїнської студентсько-аспірантської філософсько-релігієзнавчої конференції 1–3 березня 2007 року. — К. : КМА, 2007. — С. 60–61.
Якубович М. М. Ісламська ідентичність та арабізм: парадигмальне осмислення / М. М. Якубович // Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали третьої міжнародної наукової конференції 22–23 травня 2007 року. — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — С. 127–132.
Якубович М. М. Проблема іншого у філософії ісламського світу та діалогічна етика Абу Хайана ат-Тавхіді / М. М. Якубович // Традиція і культура. Моральна традиція: інваріантність та поліфонічність : матеріали міжнародної наукової конференції 30 листопада – 1 грудня 2007. — К. : Новий Акрополь, 2007. — Ч. 2. — С. 48–50.
2021
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гуманітарні науки» / укл. К. І. Якуніна. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. — Вип. 12. — 150 с.
Збірник присвячено актуальним проблемам у галузі культурології, філософії, лінгвістики, дидактики, літературознавства, журналістики та релігієзнавства. У ньому вміщено кращі наукові статті студентів гуманітарного факультету Національного університету «Острозька академія». Для науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти й усіх тих, хто цікавиться гуманітарними науками.
2020
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гуманітарні науки» / редкол. Карповець М. В., Якуніна К. І., Зайцев М. О., Хом'як І. М., Кочерга С. О., Вісич А. О., Пухонська О. Я., Годунок З. В., Максимчук В. В., Шаправський С. А. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. — Вип. 11. — 304 с.
Збірник присвячено актуальним проблемам у галузі кульутрології, філософії, лінгвістики, дидактики, літературознавства, журналістики та релігієзнавства. У ньому вміщено кращі наукові статті студентів гумані ­ тарного факультету Національного університету «Острозька академія». Для науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти й усіх тих, хто цікавиться гуманітарними науками.
Філософія: терміни, поняття. Енциклопедичний словник-довідник / наук. ред. докт. філософ. н., проф. В. Л. Петрушенко. — Львів: Новий Світ-2000, 2020. — 520 с. — (АЛЬТРУЇЗМ, ГІДНІСТЬ, ДЕПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ).
Статті
Бондар В. Д. Патріотизм як інтерсуб’єктивне явище: соціально-філософський дискурс [Електронний ресурс] / В. Д. Бондар, К. І. Якуніна // Молодий вчений. — 2020. — № 9 (85). — С. 148–152. — Режим доступу : http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/9/32.pdf. — Назва з екрана.
Kraliuk Р. "Religious Organizations under Quarantine: Ukrainian Realities" / Kraliuk Petro, Bogdanovskiy Igor, Yakunina Kateryna // Occasional Papers on Religion in Eastern Europe. — 2020. — Vol. 40, Iss. 7. — Article 5.
2019
Статті
Якуніна К. Засади міжцерковних і міжконфесійних відносин у контексті діяльності Руської православної церкви у Волинській та Рівненській областях у 1944–1953 рр. / К. Якуніна // Волинський Благовісник : богословсько-історичний науковий журнал Волинської Православної Богословської Академії Православної Церкви України / ред. кол. : протоієрей Володимир Вакін (голов. ред.). — Луцьк : Видавництво Волинської православної богословської академії ΈΊΚΏΝ, 2019. — № 7. — C. 177–187.
2018
Статті
Якуніна К. Становище і діяльність адвентистів сьомого дня у Волинській та Рівненській областях у 1944–1953 рр. / К. Якуніна // Гілея. — 2018. — № 10. — С. 54–57.
2015
Статті
Бондар В. Д. Докумети релігійних громад як масове джерело до вивчення історії регіону / В. Д. Бондар, К. І. Якуніна // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — Вип. 12. — С. 48–56.
2014
Статті
Якуніна К. І. Впровадження нового курсу релігійної політики радянської влади (1944 – 1953 рр.): законодавча база (на прикладі Волинської та Рівнеської областей) / К. І. Якуніна // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць. — К., 2014. — Вип. 81 (№ 2). — С. 50–54.
Якуніна К. І. Вплив місцевих органів радянської влади на становище християнських конфесій у Волинській та Рівненській областях (1944 – 1953 рр.) / К. І. Якуніна // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 11. — С. 191–199.
2013
Статті
Yakunina K. Functioning of Pentecostals in Rivne and Volyn region in the conditions of unifying religious policy of soviet power 1944 – 1953 / Kateryna Yakunina // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. — UK TU Kosice, 2013. — Vol. I. — № 3. — P. 98–100.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Організація науково-дослідної роботи : навчально-методичний посібник / авт.-упоряд. : С. І. Жилюк, О. В. Іщук, К. І. Якуніна. — 2-ге вид., перер. та доп. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 84 с.
Статті
Якуніна К. І. Регіональне відображення зовнішньополітичного аспекту протистояння між СРСР і Ватиканом у 1944 – 1953 рр.: на прикладі Рівненської та Волинської обл. / К. І. Якуніна // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 6. — С. 345–353.
Якуніна К. І. Позиція євангельських християн-баптистів і п’ятидесятників у процесі їх організаційного об’єднання в 1944 – 1953 рр. на прикладі Рівненської та Волинської обл. / К. І. Якуніна // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя : ЗНУ, 2012. — Вип. 34. — С. 179–184.
Якуніна К. І. Порівняльна характеристика сектантського руху на Волині та Житомирщині у 1940 – 1970-х рр. / К. І. Якуніна // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне : РДГУ, 2012. — Вип. 23. — С. 226–234.
2011
Статті
Якуніна К. І. Становище православних громад і духовенства Волинсько-рівненської єпархії у 1944 – 1953 рр. / К. І. Якуніна // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 5. — С. 241–250.
2010
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Організація науково-дослідної роботи : навчально-методичний посібник / авт.-упоряд. : Жилюк С. І., Ткачук І. В., Якуніна К. І. — Острог, 2010. — 84 с.
Статті
Якуніна К. І. Становище Римо-католицької громади м. Острога в ХХ ст. / К. І. Якуніна // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 2. — С. 205–210.
2009
Статті
Якуніна К. І. Державно-церковні відносини на Житомирщині в роки незалежності / К. І. Якуніна // Матеріали Всеукраїнської наукової краєзнавчої міжнародної конференції присвяченої 125-річчю від дня народження І. А. Фещенка-Чопівського «Україна від епохи УНР до початку ХХІ ст.» / гол. ред. М. Ю. Костриця. — Житомир : М. Косенко, 2009. — Вип. 41. — С. 363–370.
Якуніна К. Співпраця держави і молодіжних релігійних організацій / К. І. Якуніна // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. — Львів : Логос, 2009. — Кн. І. — С. 982–985.
Якуніна К. Релігійність як форма буття релігії / К. Якуніна // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 1. — С. 268–276.
Якуніна К. І. Становище релігійних організацій Острожчини в умовах радянської дійсності (1950 – 1980-ті рр.) / К. І. Якуніна // Історичні студії Волинського національного університету імені Лесі Українки. — Луцьк, 2009. — Вип. 2. — С. 66–71.
2021
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Острозькі культурологічні читання : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Острог, 15 квітня 2021 р.) / ред. кол. : Дмитро Шевчук (відпов.ред.), Марія Петрушкевич, Микола Зайцев, Жанна Янковська, Максим Карповець. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. — 166 с
Збірник містить матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Острозькі культурологічні читання». Автори тез доповідей презентують результати досліджень проблематики з теорії та історії культури, філософії, інших сфер гуманітаристики. Матеріли збірника можуть бути використані для подальших досліджень культури, а також при вивченні культурологічних дисциплін.
Статті
Yankovska Z. O. Anthropological Dimension of the Philosophical "Literature-Centric" Model of Ukrainian Romanticism / Yankovska Z. O., Sorochuk L. V. // Anthropological Measurements of Philosophical Research. — 2021. — Nо19. — С. 127–137.
Янковська Ж. Відображення архетипу Mудрого Cтарого в романі Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" / Ж. Янковська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — 2021. — С. 44–46.
Янковська Ж. Екзистенційні виміри роману у віршах Ліни Костенко Маруся Чурай / Ж. Янковська // Studia Ukrainica Posnaniensia. — 2021. — Vol. IX/1. — Р. 187–201.
2020
Статті
Янковська Ж. Фольклорні інтенції вибраної лірики Івана Франка / Ж. Янковська // «Поезії дивнії чари». Франкознавчі та інші студії : збірник наукових праць. — 2020. — С. 66–74.
Янковська Ж. Відображення архетипного образу землі у новелах Василя Ткачука (за збіркою «Сині чічки») / Ж. Янковська, О. Рарицький, Л. Марчук // Hlavný redaktor: Peter Žeňuch. – SLAVICA SLOVACA. — Bratislava: SLAVISTIKA, 2020. — Ročník 55, № 2. — S. 296–306.
Янковська Ж. Регіональні аспекти української прози доби романтизму / Ж. Янковська // Література та культура Полісся. Серія «Філологічні науки». — Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2020. — Вип. 98, № 14. — С. 122–130.
Янковська Ж. Поема Т. Шевченка «Наймичка» та його однойменна повість: до порівняльних студій Івана Франка / Ж. Янковська // STUDIA UKRAINICA POSNANIENSIA. — Posnań, 2020. — ZESZYT VІІІ/1. — С. 253–265.
Янковська Ж. Наукові історико-методологічні основи вивчення фольклоризму української літературної прози першої половини ХІХ століття / Ж. Янковська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — Кам’янець-Подільський, 2020. — Вип. 52. — С. 120–125.
Yankovska Z. O. NTHROPOCENTRIC IMENSIONS OF UKRAINIAN CULTURE (IN THE CONTEXT OF THE ARCHETYPE OF THE WISE OLD MAN) [Електронний ресурс] / Z. O. Yankovska, L. V. Sorochuk // Anthropological measurements of philosophical research. — 2020. — No 18. — P. 87–101. — Режим доступу : http://ampr.diit.edu.ua/issue/archive. — Назва з екрана.
JANKOWSKA Ż . Відображення концепту “Дім – Поле – Храм” у поемі Т. Шевченка Наймичка та його однойменній російськомовній повісті: порівняльний аналіз / ŻANNA JANKOWSKA // Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura : мonografia ze studiów slawistycznych IV / pod red. A. Kołodziej, E. Tyszkowskiej-Kasprzak, M. Ślawskiej, A. Ursulenko przy współpracy M. Stryszewskiej, A. Oleckiej. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT 2020. — С. 399–409.
Янковська Ж. Осяжність образу Дому в новелах Григора Тютюнника / Ж. Янковська // Х Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik "Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht" Reihe : Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2019. Herausgegeben von Olena Novikova und Ulrich Schweier. Verlag readbox unipress / Open Access LMU. — München, 2020. — S. 761–772.
Янковська Ж. Основні вербально-візуальні семантичні локуси української літературної прози доби романтизму / Ж. Янковська // Українське літературознавство. — Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. — № 85. — С. 142–152.
Янковська Ж. О. АНТРОПОЦЕНТРИЧНІ ВИМІРИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ (в контексті архетипу Мудрого Старого) [Електронний ресурс] / Ж. О. Янковська, Л. В. Сорочук // Антропологічні виміри філософських досліджень. — 2020. — № 18. — С. 87–101. — Режим доступу : http://ampr.diit.edu.ua/issue/archive. — Назва з екрана.
2019
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Янковська Ж. Архетипний складник української літератури (аналітичні студії) : навчальний посібник (для викладачів, учнів та студентів середніх спеціальних навчальних закладів і закладів вищої освіти) / Ж. Янковська. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — 354 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали XІІ міжнародної наукової конференції (Острог, 17–18 травня 2019 року) / ред. кол. : І. Д. Пасічник, Д. М. Шевчук та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — Вип. 20. — 172 с.
Збірник містить наукові статті, у яких розглянуто різні аспекти культурної ідентичності. Звернено увагу на сучасні стратегії ідентичності, проблеми ідентичності в Україні, проблеми релігійної та політичної ідентичності, проблеми ідентичності в контексті української та європейської культур. Матеріали збірника можна використовувати в подальших дослідженнях проблем ідентичності, а також під час вивчення культурологічних, історичних і філософських дисциплін.
Статті
Янковська Ж. Національно-концептний простір у романі П. Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні? : паралельне прочитання (топос «Дім») / Ж. Янковська // STUDIA UKRAINICA POSNANIENSIA. Zeszyt VІІ. — Poznan : wydawnictwo naukowe, 2019. — S. 175–185.
Янковська Ж. Лексично-стильові засоби фольклоризму творів Ганни Барвінок (на прикладі оповідання «Не було змалку – не буде й до’станку» / Ж. Янковська // Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти формування комунікативної компетентності фахівця : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21 лютого 2019 р). — Ірпінь, 2019. — С. 175–187.
Янковська Ж. О. «Штирнайцятий рік сумний настав»: фольклорно-філософське бачення «трудної» історії України та її на роду в період першої половини ХХ століття. Рецензія на монографію О. М. КУЗЬМЕНКО «Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових війн)». — 728 с. / Ж. О. Янковська // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наукових праць. — Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2019. — С. 473–481.
Янковська Ж. Людина як центр етнічного буттєвого простору (крізь призму роману П. Куліша «Чорна рада») / Ж. Янковська // Людина і культура: збірник праць / за редакцією Д. Шевчука (До 70-річчя М. О. Зайцева). — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — С. 157–183.
Янковська Ж. Море як Поле: архетипні топоси буття у повісті Е. Хемінгуея «Старий і море» / Ж. Янковська // Наукові записки БДПУ. Серія «Філологічні науки». — Бердянськ : БДПУ, 2019. — Вип. 19. — С. 165–174.
Янковська Ж. П. Куліш як літературний критик: на сторожі рідного слова та національної культури / Ж. Янковська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство. — 2019. — Вип. 21. — С. 82–86
Янковська Ж. Відображення образу дому в малій прозі П. Куліша / Ж. Янковська // Філологічні трактати. — 2019. — Т. 11, № 3–4. — С. 140–149.
Янковська Ж. Мовностилістична канва художньої прози Олени Пчілки / Ж. Янковська // Волинь філологічна: текст і контекст. — Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2019. — Вип. 28. Олена Пчілка в літературному процесі порубіжжя. — С. 46–52.
Янковська Ж. Кафедра культурології та філософії / Ж. Янковська // Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопедичне видання. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — С. 636–637.
Янковська Ж. Мовностилістична канва художньої прози Олени Пчілки / Ж. Янковська // Волинь філологічна: текст і контекст. — 2019. — Вип. 28. — С. 46–52.
Тези
Янковська Ж. Відображення архетипу Мудрого Старого у романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» / Ж. Янковська // Матеріали Міжнародної конференції «Фольклор – стратегічний ресурс нації». Дванадцяті всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2019. — С. 105–109.
2018
Статті
Янковська Ж. О. Фольклоризм роману з народних уст С. Пушика «Страж-гора» крізь призму одного героя / Ж. О. Янковська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. — Вип. 46. — С. 54–61.
Yankovska Zh. Folk and Philosophical Nature of Comic-Tragic Dichotomy in Oleksa Storozhenko's Short Stories about Cossacks / Zhanna Yankovska, Oksana Iurieva // Slavica Slovaca. — 2018. — Rocnik 53. — P. 38–48.
Янковська Ж. Відображення архетипного топосу «Поле» у романі Панаса Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”: до проблеми нового прочитання роману / Ж. Янковська // STUDIA METHODOLOGICA. — Ternopil ; Kielce, 2018. — Is. 47. — S. 7–18.
Янковська Ж. Історико-релігійна монографія Івана Огієнка «Дохристиянські вірування українського народу» в контексті поступування народознавчої науки / Ж. Янковська // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник. Серія філологічна. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-подільський університет імені Івана Огієнка, 2018. — Вип. ХV. — С. 254–260.
Yankovska Z . Hauptetappen der rezeptiven Verbindungen ukrainischer Folklore- und Literaturnarrative in den 30er-60er Jahren des 19. Jahrhunderts im Verständnis Ivan Denysjuks: Der analytische Aspekt (Основні етапи рецептивних зв’язків українського фольклорного та літературного наративу 30–60 років ХІХ ст. в осмисленні Івана Денисюка: аналітичний аспект) / Z. Yankovska // Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. VIII. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. — München : readbox unipress Open Publishing LMU, 2018. — S. 374–385.
Тези
Янковська Ж. Фольклорні джерела та особливості категорії «комічне» в українській літературній прозі доби романтизму / Ж. Янковська // Одинадцяті всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2018. — С. 105–109.
2017
Статті
Янковська Ж. Парадигма фольклорно-літературної архетипності / Ж. Янковська // Studia ukrainica posnaniensia. — Poznan, 2017. — Zeszyt V. — С. 269–277.
Янковська Ж. «Концепт “Храм” крізь призму оповідання Богдана Лепкого “Дзвони”» / Ж. Янковська // STUDIA METHODOLOGIKA. — Тернопіль ; Кельце, 2017. — Вип. 44.
Янковська Ж. Взаємодія української романтичної прози з фольклором: генологічний аспект / Ж. Янковська // Наукові праці Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. — Вип. 43. — С. 66–72.
Янковська Ж. О. Архетипний образ Мудрого Старого (Старця) в українській культурній традиції / Ж. О. Янковська // Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky. — Bratislava ; Sofia, 2017. — С. 149–165.
Янковська Ж. Образ оповідача (розповідача) в українській літературній прозі 30-60-х років ХІХ століття / Ж. Янковська // Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. VI. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. — München : Readbox unipress – readbox publishing gmbh Open Publishing LMU, 2017. — С. 618–628.
Янковська Ж. До проблеми дефініції та смислових характеристик поняття «фольклоризм літератури» / Ж. Янковська // Література. Фольклор. Проблеми поетики. — К. : ВПЦ: «Київський університет», 2017. — Вип. 42. — С. 73–82.
Yankovska Z. The issue of the national nature of Ukrainian literary prose as a genre in the period of its formation in interaction with the folk narrative / Z . Yankovska // Ukraine und ukrainische Identität in Europa: Beiträge zur Standortbestimmung aus/durch Sprache, Literatur / Kultur Herausgegeben von Olena Novikova, Oleksandr Pronkevyč, Leonid Rudnyc’kyj, Ulrich Schweier. — München : Verlag readbox unipress und Abteilung Open Publishing LMU, 2017. — S. 89–100.
Тези
Янковська Ж. До питання про сучасні методи вивчення фольклорно-літературних взаємозв’язків / Ж. Янковська // Матеріали Дев’ятих всеукраїнських наукових фольклористичних читань, присвячених професору Лідії Дунаєвській : тези. — Київ, 2016. — С. 127–130.
Янковська Ж. Науково-методологічні зауваги до вивчення міфологічного фольклоризму літературної прози доби романтизму / Ж. Янковська // Десяті всеукраїнські читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській : програма, тези доповідей. — К. : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2017. — С. 98–102.
2016
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Янковська Ж. Фольклоризм української романтичної прози : монографія / Ж. Янковська. — Львів, 2016. — 610 с.
Статті
Янковська Ж. О. Особливості міфологічного рівня фольклоризму оповідань Ганни Барвінок / Ж. О. Янковська // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. — Ужгород, 2016. — Вип. 2 (36). — С. 335–340.
Янковська Ж. О. Відображення концепту «Дім – Поле – Храм» в оповіданні Ганни Барвінок «Домонтар» / Ж. О. Янковська // Народознавчі зошити. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2016. — № 3 (129). — С. 696–703.
Янковська Ж. Відображення архетипу Мудрого Старого в українській короткій прозі 30-60-х років ХІХ століття / Ж. Янковська // Ukrainische Wissenschaft im europäischen Kontext. Deutsch-Ukrainischen wissenschaftsbeziehungen. Sammelband. ІХ. Band (Українська наука в європейському контексті. Німецько-українські наукові зв’язки) : збірник наукових праць. — Мюнхен, 2016. — Т. ІХ. — С. 210–217.
Янковська Ж. Відображення інтердисциплінарного концепту «Дім – Поле – Храм» у творчості Ганна Барвінок / Ж. Янковська // Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht : VI. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik (München, 29 Oktober – 1 November 2015) (Діалог мов – діалог культур. Україна і світ : матеріали VІ Міжнародної наукової інтернет-конференції досліджень з україністики (Мюнхен, 29 жовтня – 1 листопада 2015 р.) : збірник праць. — München : Readbox unipress – readbox publishing gmbh Open Publishing LMU, 2016. — С. 699–713.
2015
Статті
Янковська Ж. О. Модус «національного буття» та «генетично-чуттєвий» фольклоризм поеми Т. Шевченка «Наймичка» / Ж. О. Янковська // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць. — К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. — Вип. 41. — С. 147–155.
Янковська Ж. Рецепція архетипних образів хліба та дороги в українській літературній прозі першої половини ХІХ століття / Ж. Янковська // Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky / еd. Mgr. Katarína Žeňuchová. — Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV ; Slovenský komitét slavistov, 2015. — S. 187–208.
Янковська Ж. Від «божого чоловіка» до «перебенді»: рецепція архетипного образу кобзаря в українській літературі 30-60-х років ХІХ століття / Ж. Янковська // Ukrainistika: minulost, pritomnost a budoucnost ІІІ. Literaturaakultura : кolektivní monografie věnovaná 20 / výročí zahajenivyukyukrajinštinyjakostudijníhooboruna Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. — Brno : Vydal Jan Sojnek. — Galium, 2015. — S. 315–324.
Янковська Ж. Рецепції фольклорного наративу в українській прозі І половини – середини ХІХ століття: особливості становлення літературного розповідного жанру / Ж. Янковська // Сучасні дослідження української культури (Wspőlczesne badania nad ukraiňska kultura) / за редакцією Марти Замбжицької, Пауліни Олеховскої та Катажини Якубовської-Кравчик. — Варшава ; Івано-Франківськ, 2015. — С. 131–149.
Янковська Ж. О. Архетипний образ воріт в українській літературній прозі 30–60-х рр. ХІХ століття / Ж. О. Янковська // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. праць (філологічні науки). — К. : Київський університет ім. Б. Грінченка / ред. кол. : О. Є. Бондарева, О. В. Єременко, І. Р. Буніятова та ін., 2015. — № 5. — С. 143–148.
Янковська Ж. Новий погляд на фольклористичні студії та фольклористичну концепцію Івана Франка. Рецензія на: Пилипчук С. Фольклористична концептосфера Івана Франка : монографія. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. — 466 с. / Ж. Янковська // Міфологія і фольклор. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. — № 3–4. — С. 156–158.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
99 питань та відповідей про наукову роботу студентів-культурологів : методичні матеріали з наукової роботи студентів та написання курсових і випускних робіт / авт.-упорядн. : М. О. Зайцев, Д. М. Шевчук, М. В. Карповець, Ж. О. Янковська. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 148 с.
У методичних матеріалах висвітлено найбільш поширені питання, що виникають у студентів у процесі занять науково-дослідною роботою та під час підготовки курсових і випускних робіт. Посібник розрахований перш за все на студентів-культурологів, але багато цікавого знайдуть у ньому й аспіранти та молоді науковці.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Янковська Ж. О. К проблеме лингвостилистических аспектов фольклоризма краткой украинской прозы 30–60-х годов ХІХ века (на примере рассказа Анны Барвинок «Не было с детства – не будет и до конца») / Ж. О. Янковська // Современное состояние и перспективные векторы развития филологии, лингвистики, языкознания и коммуникативистики : многотомная коллективная монография / под ред. О. П. Чигишевой : у 3-х т. –– Ростов-на-Дону : Издательство Международного исследовательского центра «Научное сотрудничество», 2014. — Том 1, гл. 7. — С. 159–183.
Статті
Янковська Ж. О. Архетипи національного буття крізь призму соціально-побутових поем Т. Г. Шевченка «Наймичка» і «Катерина»: компаративний зріз (до 200-річчя від дня народження / Ж. О. Янковська // Slavica Slovaca. — 2014. — roč. 49, č. 2. — S. 172–178.
Янковська Ж. О. Стильові особливості фольклоризму малої прози П. Куліша та І. Франка (визначення основних напрямів до компаративних студій) / Ж. О. Янковська // Українське літературознавство. — Львів : ЛНУ, 2014. — Вип. 78. — С. 237–246.
2013
Статті
Янковська Ж. О. Визначальні семантично-стильові вектори фольклоризму української літературної прози першої половини ХІХ століття / Ж. О. Янковська // Алманах Болгарска украинистика. — София : Софийский университет «Св. Климент Охридски», 2013. — Брой 3. — С. 126–138.
Янковська Ж. О. Використання інтердисциплінарних локусів при вивченні історичного роману П. Куліша «Чорна рада» / Ж. О. Янковська // Взаємозв’язок курсів естетики і художньої культури з викладанням літератури, музики і образотворчого мистецтва в школі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( 21–22 березня 2013 р., м.Чернігів). — Чернігів, 2013. — С. 62–67.
Янковська Ж .О. Відображення архетипів національного буття у поемі Т. Шевченка “Катерина”» / Ж. О. Янковська // Українознавство. Альманах. — К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013. — Вип. 12. — С. 92–95
Янковська Ж. О. До питання про з’ясування теоретичних аспектів фольклоризму української літературної прози І пол. ХІХ ст.: загальні зауваги / Ж. О. Янковська // Українське літературознавство. —Львів : ЛНУ, 2013. — Вип. 77. — С. 102–110.
Янковська Ж. О. Міфологізм української прози першої половини ХІХ століття як один із проявів її фольклоризму / Ж. О. Янковська // Література. Фольклор. Проблеми поетики. — К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013. — Вип. 38. — С. 335–343.
Янковська Ж. О. Пантелеймон Куліш як представник та ідеолог національно-інтелектуальної еліти середини ХІХ ст. / Ж. О. Янковська // Українознавчий альманах. — К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Центр українознавства, 2013. — Вип. 14. — С. 96–99.
Янковська Ж. О. П. Куліш і народна творчість: введення «думового епосу» до наукового дискурсу (На матеріалі фольклорно-етнографічної збірки «Записки о Южной Руси) / Ж. О. Янковська // Література. Фольклор. Проблеми поетики. — К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013. — Вип. 39, ч. І. — С. 218–230.
Янковська Ж. О. Семантично-символічні модуси лексеми «ворота» в українській культурній традиції / Ж. О. Янковська // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал. — Тернопіль, 2013. — № 4 (106). — С. 63–70.
Янковська Ж. О. Трансформація символіки фольклорних та етнобуттєвих смислів у літературу як форма стилістичної естетизації тексту (на прикладі української романтичної прози першої половини ХІХ століття)» / Ж. О. Янковська // Jazyk a kultura na Slovensku v slovanskych a neslovanskych suvislostiach. — Bratislava, 2013. — S. 131–144.
Янковська Ж. О. Фольклоризм малої прози П. Куліша: гендерний аспект / Ж. О. Янковська // Українознавчий альманах. — К. : Київський університет імені Тараса Шевченка, 2013. — Вип. 11. — С. 171–173.
Янковская Ж. Научно-методологические основы исследования фольклоризма в украинской прозе первой половины ХІХ века / Ж. Янковская // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. — 2013. — № 3, v. I. — S. 101–105.
2012
Статті
Янковська Ж. О. Висвітлення фольклорно-етнографічного матеріалу на сторінках журналу “Кіевская Старина” (рік 1882) / Ж. О. Янковська // Наукові записки. Серія "Культурологія". — Острог, 2012. — Вип. 8. — С. 81–92.
Янковська Ж. О. До питання про джерела фольклоризму ранніх повістей Миколи Гоголя / Ж. О. Янковська // Література. Фольклор. Проблеми поетики. — К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. — Вип. 37, ч. 1. — С. 348–355.
Янковська Ж. О. До питання про стильові та стилістично-естетичні особливості фольклоризму роману П. Куліша «Чорна рада» / Ж. О. Янковська // Київська старовина. — 2012. — № 3. — С. 109–118.
Янковська Ж. О. Купальські пісні та особливості перебігу свята Івана Купала на Славутчині (село Лисиче Славутського району Хмельнцької області) / Ж. О. Янковська // Матеріали до української етнології : зб. наук. праць / голов. ред. Г. Скрипник ; НАНУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. — К., 2012. — Вип. 11 (14). — С. 79–84.
Янковська Ж. О. Купальські пісні та особливості перебігу свята Івана Купала на Славутчині (село Лисиче Славутського району Хмельнцької області) / Ж. О. Янковська // Українознавчий альманах. — К. : Ніжинська приватна друкарня, 2012. — Вип. 8. — С. 82–91.
Янковська Ж. О. Митці малої Вітчизни: співвідношення традиційного та новаторського у творчості художниці з м. Нетішин Світлани Лелях / Ж. О. Янковська // Наукові записки. Серія "Культурологія". — Острог, 2012. — Вип. 7. — С. 438–452.
Янковська Ж. О. Символіка воріт як межової зони в українській культурній традиції / Ж. О. Янковська // Наукові записки. Серія «Культурологія. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 10. — С.153–169.
Янковська Ж. О. Фольклорна стилізація в українській прозі першої половини ХІХ століття як засіб для вираження етнічної ідентичності / Ж. О. Янковська // Наукові записки. Серія «Культурологія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 9. — С. 126–135.
Янковська Ж. О. Фольклоризм української романтичної прози першої половини ХІХ століття: стилістичні формовияви / Ж. О. Янковська // Література. Фольклор. Проблеми поетики. (Присвячений дослідженню творчої спадщини Л. Ф. Дунаєвської). — К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. — Вип. 36. — С. 340–347.
Янковська Ж. О. Фольклоризм як визначальний стильовий засіб в українській прозі першої половини ХІХ століття / Ж. О. Янковська // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць. "Філологічні науки". — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. — № 1. — С. 63–67.
Янковська Ж. О. Фольклоризм як засіб індивідуалізації образів у повісті Г. Квітки- Основ’яненка «Маруся» / Ж. О. Янковська // Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (16–17 березня 2012 р., м. Острог). — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 36. — С. 136–145.
Янковськая Ж. Фольклоризм исторического романа П. Кулиша «Чёрная рада»: попытка этнофилософской трактовки поэтики символических смысловых локусов» / Ж. Янковская // Современные проблемы филологии, искусствоведения и культурологи. — Новосибирск, 2012. — С. 99–110.
2011
Статті
Янковська Ж. О. До питання про студії Олени Пчілки над українським фольклором / Рецензія на монографію О. Мікули «Творчість Олени Пчілки і фольклор». — Ужгород : Ґражда, 2011. — 311 с. / Ж. О. Янковська // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал. — Львів : Національний університет імені Івана Франка, 2011. — № 3–4. — С. 123–127.
Янковська Ж. О. Дорога як символ міжсвіття в українській культурній традиції / Ж. О. Янковська // Література. Фольклор. Проблеми поетики. — К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011. — Вип. 35. — С. 647–655.
Янковська Ж. О. Концепт «Дім-Поле-Храм» крізь призму історичного роману П. Куліша «Чорна рада» / Ж. О. Янковська // Вісник Чернігівського національного університету.Серія «Філософські науки» : ІІІ Всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури, присвячені пам’яті Сергія Борисовича Кримського «Феноменологія софійності в українській культурі. Запити філософських смислів у мові, мистецтві, літературі». — Чернігів : редакційно-видавничий відділ ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2011. — Вип. 95. — С. 21–25.
Янковська Ж. Роль жінки-матері у весільному обряді українців / Ж. Янковська // Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (26–27 травня 2011 р., м. Острог). — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 7. — С. 102–107.
Янковська Ж. Солярна символіка в українській культурній традиції: символіка вінка / Ж. Янковська // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Філологія». Соціальні комунікації. — Ужгород : Говерла, 2011. — Вип. 26. — С. 164–169.
Янковська Ж. Специфіка українських народознавчих досліджень по розробці народного календаря представниками діаспори у ХХ столітті ( К. Сосенко, С. Килилимник, О. Воропай) / Ж. Янковська // Українознавчий альманах. — К. : КДУ, 2011. — Вип. 5. — С. 247–251.
2010
Статті
Янковська Ж. О. Вивчення фольклору як спосіб усвідомлення культурної ідентичності: творчі стосунки П. Куліша з українськими фольклористами першої половини-середини ХІХ ст. / Ж. О. Янковська // Наукові записки. Серія «Культурологія». — Острог, 2010. — Вип. 5. — С. 627–644.
Янковська Ж. О. Видання та спроби аналізу українських дум П. Кулішем у “Записках о Южной Руси” / Ж. О. Янковська // Наукові записки. Серія “Культурологія”. — Острог, 2010. — Вип. 6. — С. 41–55.
Янковська Ж. Відображення культу предків у родинній обрядовості українців / Ж. Янковська // Література. Фольклор. Проблеми поетики. (Присвячений дослідженню творчої спадщини Л. Ф. Дунаєвської). — К. : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2010. — Вип. 34. — С. 465–474.
Янковська Ж. Використання фольклорно-етнографічних мотивів у романі П. Куліша «Чорна рада» / Ж. Янковська // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія « Філософські науки». Другі Кулішеві читання з філософії етнокультури. — Чернігів, 2010. — Вип. 75. — С. 52–57.
Янковська Ж. До питання про збереження ідентичності та студії з українським фольклором славіста Осипа Бодянського в середині ХІХ ст. у Москві / Ж. Янковська // Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті : збірник матеріалів. — Львів, 2010. — С. 286–288.
Янковська Ж. Кобзарство як національно-культурний феномен: відображення в українській літературі ХІХ ст. / Ж. Янковська // Українознавчий альманах. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2010. — Вип. 2. — С. 199–201.
Янковська Ж. Патріотичний символізм Олександра Олеся / Ж. Янковська // Наукові записки. Серія "Історичні науки". — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип.15. — С. 432–444.
Янковська Ж. Фольклорно-етнографічні мотиви роману П. Куліша «Чорна рада» / Ж. Янковська // Вісник Львівського університету. Серія «Філологічна». — Львів : Львівський національний університет ім. І. Я. Франка, 2010. — Вип. 43. — С. 208–210.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Янковська Ж. Фольклористична діяльність Пантелеймона Куліша : навчальний посібник / Жанна Янковська. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — 168 с.
Особистість Пантелеймона Олександровича Куліша, безсумнівно, складна, багатогранна і, попри нові численні видання, які з’явилися уже в післярадянські часи, залишається до кінця не збагненою. Знаємо його як видатного майстра художнього слова, історика, публіциста, перекладача, видавця, майстра епістолярного стилю, мислителя-філософа. Зроблено спробу розкрити ще одну грань його, хоч іноді й суперечливої, але, безумовно, талановитої особистості. П. Куліш як науковець зробив ще й неоціненний внесок у галузі фольклористики, під впливом життєвих обставин сформувавшись сам як шанувальник народної творчості, створивши власну школу і методологію запису фольклору, видавши фольклорно-етнографічний збірник «Записки о Южной Руси», де чи не вперше подано не лише зафіксовані народні твори, але й широко застосовано теоретико-аналітичні узагальнення. У своїх оповіданнях та історичному романі «Чорна рада» письменник не тільки показав широку панораму народного життя, використавши зразки фольклорно-етнографічних реалій – у цих творах проглядається трансформація фольклорного світогляду народу, його стилю мислення, навіть на рівні символіки.
Статті
Янковська Ж. Відображення культу предків у родинній обрядовості українців / Ж. Янковська // Вісник (Літературознавчі студії). — К. : Вид-во «Київський міжнародний університет», 2009. — Вип. 10. — С. 148–153.
Янковська Ж. Відображення культу предків у календарній обрядовості українців / Ж. Янковська // Література. Фольклор. Проблеми поетики. — К. : ВПЦ «Київський університет, 2009. — С. 463–473.
Янковська Ж. Відображення національного образу світу в україномовній прозі П. Куліша: хронологічний аспект / Ж. Янковська // Українознавчий альманах. Український образ світу: особливість у світовому контексті. — К. : ВПЦ Київський університет, 2009. — Вип 1. — С. 98–101.
Янковська Ж. Символіка різних форм хліба у календарній обрядовості українців / Ж. Янковська // Наукові записки. Серія «Культурологія». — Острог, 2009. — Вип. 4. — С. 236–249.
Янковська Ж. Формування Куліша-фольклориста (біографічні зауваги) / Ж. Янковська // Література. Фольклор. Проблеми поетики (Присвячений дослідженню творчої спадщини Л. Ф.Дунаєвської). — К. : ВПЦ Київський університет, 2009. — Вип. 31. — С. 551–557.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні рекомендації по написанню курсових робіт з культурологічних дисциплін / укл. Янковська Ж. О., Маключенко В. І. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — 36 с.
Методичні рекомендації по написанню кваліфікаційних та дипломних робіт з культурологічних дисциплін / укл. Янковська Ж. О., Маключенко В. І. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — 24 с.
Статті
Янковська Ж. Роль традиційного одягу в українській літературі ХІХ ст. (на матеріалах творів І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка та П. Куліша) / Ж. Янковська // Український modus vestiendi – спосіб зодягання : монографія. — К. : Видавничий центр «Київський університет», 2008. — С. 150–158.
Янковська Ж. Відображення еміграційних процесів в українській літературі (аналітичний екскурс) / Ж. Янковська // Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті : збірник доповідей другої міжнародної практичної конференції (18–20 червня 2008 р., м. Львів). — Львів, 2008. — С. 77–81.
Янковська Ж. М. В. Гоголь і українська народна культура та фольклор (за спогадами, висловлюваннями та листами) / Ж. Янковська // Наукові записки. Серія «Культурологія». — Острог, 2008. — Вип. 3. — С. 71–81.
Янковська Ж. Мотиви ностальгії в українській художній літературі митців діаспори / Ж. Янковська // Наукові записки. Серія «Історичні науки». — Острог, 2008. — Вип. 11. — С. 440–448.
2007
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Янковська Ж. Фольклористична діяльність Пантелеймона Куліша : монографія / Жанна Янковська. — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — 182 с.
Особистість Пантелеймона Олександровича Куліша, безсумнівно, складна, багатогранна і, попри нові численні видання, які з’явилися уже в післярадянські часи, залишається до кінця не збагненою. Знаємо його як видатного майстра художнього слова, історика, публіциста, перекладача, видавця, майстра епістолярного стилю, мислителя-філософа. Зроблено спробу розкрити ще одну грань його, хоч іноді й суперечливої, але, безумовно, талановитої особистості. П. Куліш як науковець зробив ще й неоціненний внесок у галузі фольклористики, під впливом життєвих обставин сформувавшись сам як шанувальник народної творчості, створивши власну школу і методологію запису фольклору, видавши фольклорно-етнографічний збірник «Записки о Южной Руси», де чи не вперше подано не лише зафіксовані народні твори, але й широко застосовано теоретико-аналітичні узагальнення. У своїх оповіданнях та історичному романі «Чорна рада» письменник не тільки показав широку панораму народного життя, використавши зразки фольклорно-етнографічних реалій – у цих творах проглядається трансформація фольклорного світогляду народу, його стилю мислення, навіть на рівні символіки.
Статті
Янковська Ж. П. Куліш у спілкуванні з українськими фольклористами першої половини-середини ХІХ ст. / Ж. Янковська // Вісник Львівського університету. Серія «Філологічна». — Львів, 2007. — Вип. 41. — С.16–26.
Янковська Ж. Поведінкові стереотипи мовленнєвого етикету українців / Ж. Янковська // Поведінкові типи в українському соціокультурному середовищі: історичний досвід та аналіз тенденцій : збірник наукових праць за результатами міжнародної наукової конференції (25 жовтня 2007 р., м. Київ). — К., 2007. — С. 234–239.
Янковська Ж. Провідник ідеї згуртування українства (до 110-річчя від дня смерті Пантелеймона Куліша) / Ж. Янковська // Українознавство : календар-щорічник. 2006. — К., 2007. — С. 214–217.
Янковська Ж. Роль традиційного одягу в українській літературі ХІХ ст. (на мотивах творів І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка та П. Куліша) / Ж. Янковська // Наукові записки. Серія «Культурологія». — Острог, 2007. — Вип. 2. — С. 44–54.
Янковська Ж. Рослинна символіка в українському фольклорі: полісемантичність символу верби / Ж. Янковська // Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали третьої міжнародної наукової конференції ( 22–23 травня 2007 р., м. Острог). — Острог, 2007. — С. 161–165.
Янковська Ж. Традиції і новаторство в іконописних творах Якова Гніздовського / Ж. Янковська // Наукові записки. Серія «Історичні науки» : матеріали другої Міжнародної конференції «Українська діаспора: проблеми дослідження» (22–23 травня 2006 р., м. Острог). — Острог, 2007. — Вип. 9. — С. 304–308.
2006
Статті
Янковська Ж. Для захисту православ’я (до 425-річчя виходу Острозької Біблії) / Ж. Янковська // Українознавство : календар-щорічник. 2005. — К., 2006. — С. 117–118.
Янковська Ж. До проблеми традицій та новацій у творчості митців української діаспори ХХ ст. (на прикладі творчості Якова Гніздовського) / Ж. Янковська // Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті : зб. праць Міжнародної конференції ( 8–10 березня 2006 р., м. Львів). — Львів, 2006. — С. 423–427.
Янковська Ж. До проблеми традиції та новації у творчості митців української діаспори / Ж. Янковська // Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті : тези доповідей. — Львів, 2006. — С. 340–341.
Янковська Ж. Кобзарі як носії високої моральності та духовні наставники українського народу (за матеріалами поеми Т. Г. Шевченка „Перебендя” і роману П. Куліша „Чорна рада”) / Ж. Янковська //Наукові записки. Серія „Культурологія”. — Острог, 2006. — С. 268–273.
Янковська Ж. Особливості структури праці П. Куліша «Записки о Южной Руси» з погляду історії та сьогодення / Ж. Янковська // Наукові записки. Серія «Культурологія». — Острог, 2006. — Вип. 1. — С. 274–308.
2005
Статті
Янковська Ж. Національний університет „Острозька академія”: 10 років діяльності – 10 років співпраці з українською діаспорою / Ж. Янковська // Український вимір : міжнар. збірник освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. — Ніжин, 2005. — Вип. 4, кн. 1. — С. 121–125.
Янковська Ж. „Некоронований король України” (до 480-річчя від дня народження князя Василя-Костянтина Острозького) / Ж. Янковська // Українознавство : календар-щорічник. 2004. — К., 2005. — С. 189–192.
Янковська Ж. Роль традиційного одягу в українській літературі ХІХ ст. (за матеріалами творів І. Котляревського, І. Квітки-Основ’яненка та П. Куліша) / Ж. Янковська // Український костюм у часі і просторі. — К., 2005. — С. 147–154.
2004
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Янковська Ж. О. Навчально-методичний посібник до курсу «Культура Київської Русі» (для студентів-культурологів денної та заочної форми навчання) / Ж. О. Янковська. — Острог : Вид-во НаУОА, 2004. — 56 с.
2001
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Положення про кваліфікаційні роботи з культурологічних дисциплін (методика написання, правила оформлення та порядок захисту) / укл. Янковська Ж. О., Маключенко В. І. — Острог, 2001. — 19 с.
Положення про дипломні роботи з культурологічних дисциплін (методика написання, правила оформлення та порядок захисту) / укл. Янковська Ж. О., Маключенко В. І. — Острог, 2001. — 18 с.
2000
Статті
Янковська Ж. Виховання молоді на принципах християнської моралі засобами літератури першої половини ХІХ ст.: Г. Квітка-Основ’яненко / Ж. Янковська // Наукові записки. — Острог, 2000. — Т. 3. — С. 625–629.
Янковська Ж. Павло Жолтовський (1904–1986) / Ж. Янковська // Острозькі просвітники XVI – ХХ ст. — Острог, 2000. — С. 304–315.
1999
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Педагогічна практика. Гуманітарний факультет (за напрямом 02.01 «Культура» 6.02.0100 «Культурологія» : методичний посібник / укл. Янковська Ж. О., Пастушок С. Є. — Острог, 1999. — 24 с.
Статті
Янковська Ж. Біблійні мотиви у творчості П. Куліша / Ж. Янковська // Наукові записки. — Острог, 1999. — Том ІІ. — С. 450–454.
Янковська Ж. Поетична символіка хліба в українському обрядовому фольклорі (на матеріалах фольклору) / Ж. Янковська // Etnolingwistyka. Problemy jęzuka i kultury. — Lublin, 1999. — C. 107–128.
Янковська Ж. Фольклорно-етнографічна праця П. Куліша «Записки о Южной Руси» в оцінці його сучасників / Ж. Янковська // Осягнення історії : зб. праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського. — Острог ; Нью-Йорк, 1999. — С. 548–551.
1998
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Положення про курсові роботи з культурологічних дисциплін : методичний посібник / укл. Янковська Ж. О., Маключенко В. І. — Острог, 1998. — 16 с.
Статті
Янковська Ж. Відображення людських взаємин, основаних на принципах християнської моралі у «Чорній раді» П. Куліша / Ж. Янковська // Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України : зб. наук. праць. — Острог, 1998. — С. 349–356.
Янковська Ж. До історії української різдвяно-новорічної маски / Ж. Янковська // Проблеми успадкування зимових звичаїв та обрядів : зб. наук. праць Міжнародної конференції в контексті IV-го слов’янського фольклорного фестивалю «Коляда». — Рівне, 1998. — С. 42–44.
Янковська Ж. «Записки о Южной Руси» П. Куліша: до питання про методику запису фольклору та історію видання збірки / Ж. Янковська // Наукові записки : зб. наук. праць. — Острог, 1998. — С. 161–164.
Янковська Ж. Записи та спроби аналізу П. Кулішем українських народних дум, опублікованих у його фольклорно-етнографічному збірнику «Записки о Южной Руси» / Ж. Янковська // Слово молодим дослідникам : збірник матеріалів і тез міжвузівської науково-теоретичної конференції РДІК. — Рівне, 1998. — С. 91–99.
Янковська Ж. Значення праці П. Куліша «Записки о Южной Руси» в історії української фольклористики першої половини ХІХ ст. / Ж. Янковська // Народознавчі зошити. — Львів, 1998. — №1. — С. 48–52.
Янковська Ж. Текстологічні особливості записування та коментування дум, опублікованих у фольклорно-етнографічній збірці «Записки о Южной Руси» П. Куліша / Ж. Янковська // Слово молодим дослідникам : зб. наук. статей. — Рівне, 1998. — С. 91–99.
Янковська Ж. О. Фольклорні записи з архіву П. Куліша / Ж. О. Янковська // Народознавчі зошити. — Львів, 1998. — № 1. — С. 53–56.
Янковська Ж. О. Вплив наукового оточення на формування П. Куліша як фольклориста / Ж. О. Янковська // Наукові записки. — Острог : Вид. Комплекс Острозької Академії, 1998. — Т. І, ч. ІІ. — С. 141–148.
1997
Статті
Янковська Ж. Відображення національної ідеї у літературно-художній спадщині П. Куліша / Ж. Янковська // Наукові записки : зб. наук. праць. — Острог, 1997. — № 1. — С. 47–50.
Янковська Ж. Національна ідея через призму фольклорної та літературної діяльності П. Куліша / Ж. Янковська // Література. Фольклор. Проблеми поетики. — К., 1997. — С. 211–215.
Янковська Ж. Трансформація народних національно-культурних традицій у романі П. Куліша «Чорна рада» / Ж. Янковська // Нова педагогічна думка. — Рівне, 1997. — № 3. — С. 16–18.
Янковська Ж. Трансформація «славословія» в епічних формах різдвяно-новорічного фольклору / Ж. Янковська // Проблеми успадкування зимових звичаїв та обрядів : зб. наук. праць Міжнародної конференції в контексті ІІІ-го слов’янського фольклорного фестивалю «Коляда». — Рівне, 1997. — С. 51–54.
Янковська Ж. Феномен Острога та Острозької академії за романом А. Чайковського «Сагайдачний» / Ж. Янковська // Наукові записки : зб. наук. праць. — Острог, 1997. — С. 24–26.
Янковська Ж. Фольклоризм як основний критерій малої прози П. Куліша / Ж. Янковська // Наукові записки : зб. наук. праць. — Острог, 1997. — № 1. — С. 47–50.
1996
Статті
Янковська Ж. До питання про дослідження фольклору та етнографічних особливостей населення Волині у працях М. Грушевського / Ж. Янковська // Матеріали конференції, присвячені діяльності М. Грушевського . — Острог, 1996. — С. 31–33.
Янковська Ж. Краєзнавець П. З. Андрухов / Ж. Янковська // Слово молодим дослідникам : збірник матеріалів і тез міжвузівської науково-теоретичної конференції ( 28–29 листопада 1996 р., м. Рівне). — Рівне, 1996. — С. 32–34.
Янковська Ж. Фольклористична діяльність Івана Франка / Ж. Янковська // Іван Франко і творення української суверенної держави : матеріали міжвузівської наукової конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Івана Яковича Франка. — К., 1996. — С. 124–126.