Кафедра міжнародної мовної комунікації
2020
Тези
Крайчинська Г. ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК ДЖЕРЕЛО ПОПОВНЕННЯ СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ / Г. Крайчинська, В. Бобков // English for Specific Purposes. — Острог : Національний університет “Острозька академія”, 2020. — С. 76–84.
2019
Статті
Бобков В. О. Лінгвокультурологічний аспект англійської метрологічної фразеології (на прикладах мовознавчих часописів 2018–2019) / В. О. Бобков // English for specific purposes. — 2019. — C. 31–34.
2018
Статті
Бобков В. О. Стереотипне сприйняття метрологічної фразеології (англ., нім., пол., урк. мови) / В. О. Бобков // English for Specific Purposes. — Острог : НаУОА, 2018. — С. 18–22.
2016
Статті
Бобков В. О. Основні теоретичні засади контекстологічного, описового та варіаційного методів дослідження фразеології / В. О. Бобков // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія". — Острог, 2016. — Вип. 62. — С. 368–371.
Бобков В. О. Метрологічні ФО описового характеру на позначення приблизного виміру відстані та глибини в англійській, польській, українській мовах / В. О. Бобков // Кременецькі компаративні студії. — Крем’янець : Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, 2016. — Вип. VI.
2009
Статті
Бобков В. О. Відтворення фразеології з метрологічною назвою мішок/worek/bag у слов'янському і германському мовному просторі / В. О. Бобков // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна». — Острог, 2009. — Вип. 11. — С. 120–127.
2021
Статті
Galetskyi S. Information and communication technologies as a means of forming the communicative competence of young teachers of foreign languages at the university / Galetskyi S., Turzhanska O., Galetska T. // Youth Voice Journal. — 2021. — Р. 43–60.
Тези
Галецький С. М. Зміст та особливості ресурсів, що використовуються у процесі формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами ІКТ / С. М. Галецький, О. С. Туржанська // Матеріали IІ Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи» (Суми, 12-13.11.2020 р.). — Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. — С. 344–348.
Галецький С. М. Особливості діяльнісного підходу до проблеми формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій / С, М. Галецький // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «EUROPEAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS» (1–3 лютого 2021 р., Рим, Італія). — Рим, 2021. — С. 433–437.
Галецький С. М. Співвідношення критеріїв та показників комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов / С. М. Галецький // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції з Е-навчання та освіти (2–5 лютого 2021 р.). — Лісабон, Португалія, 2021. — С. 303–307.
2020
Статті
Галецький С. М. Особливості системного підходу до проблеми формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій / С. М. Галецький // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія "Педагогічні науки" : зб. наук. пр. — Бердянськ : БДПУ, 2020. — Вип. 3. — С. 241–249.
Галецький С. М. Структура комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов / С. М. Галецький // «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології». — Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2020. — № 5–6 (99–100). — С. 24–37.
Тези
Галецький С. М. Особливості лінгвокультурного підходу до проблеми формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій / С. М. Галецький // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Dynamics of the development of world science”. — Vancouver, Canada, 2020. — С. 161–165.
Галецький С. М. Особливості професійної комунікації майбутнього викладача іноземних мов / С. М. Галецький // Abstracts of I International Scientific and Practical Conference «Fundamental and applied research in the modern world». — Boston, USA, 2020. — С. 131–136.
Галецький С. М. Структура сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов / С. М. Галецький // Збірник наукових тез ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. — Вип. 7. — С. 20–26.
2019
Статті
Галецький С. М. Комунікативна компетентність майбутніх викладачів іноземних мов як предмет наукових досліджень / С. М. Галецький // Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету «Інноватика у вихованні». — Рівне : РДГУ, 2019. — Вип. 9. — С. 327–338.
Galetskyi S. Peculiarities of approaches to designing the structure of the communicative competency Of specialists / S. Galetskyi // Znanstvena misel. — Slovenia, 2019. — VOL. 2. — P. 39–41.
Галецький C. М. Критерії, показники та рівні сформованості комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій / С. М. Галецький // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2019. — № 6 (90). — С. 24–37.
Галецький С. М. Особливості апробації моделі формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій на формувальному етапі експерименту / С. М. Галецький // Znanstvena misel (Slovenia). — 2019. — VOL. 2. — № 35. — Р. 51–54.
Galetskyi S. E-learning as a leading component of information and communication technologies in the educational process / S. Galetskyi // Инновации в социально-гуманитарных науках. — Гомель : Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, 2019. — С. 139–147.
Галецький С. Особливості підходів до проектування структури комунікативної компетентності фахівців / С. Галецький // Znanstvena misel. — 2019. — № 2 (32). — С. 39–41.
Тези
Галецький С. Основні педагогічні цілі використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі освіти / С. Галецький // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «цифрові інформаційно-комунікаційні технологїї в освіті: досвід і виклики». — 2019. — С. 30–33.
Галецький С. Компетентність як основа професійності викладача іноземних мов // Матеріали VІІ Міжнародної науково- практичної конференції «Актуальні проблеми вищої професійної освіти».— 2019. — С. 30–31.
Галецький С. Особливості організації експериментального дослідження формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій / С. Галецький // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи». — 2019. — № 2. — С. 47–51.
2018
Статті
Галецький С. М. Дистанційне навчання як елемент інформаційно-комунікаційних технологій в освіті / С. М. Галецький, Т. І. Галецька // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. — Умань, 2018. — Вип. 1. — С. 54–62.
Жуковський В. М. Особливості сучасного дистанційного навчання: потенціал та нові можливості використання / В. М. Жуковський, С. М. Галецький // Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія “Педагогіка”. — 2018. — № 6/38. — С. 154–165.
Жуковський В. М. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі студентів ВНЗ / В. М. Жуковський, С. М. Галецький // Збірник наукових праць Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми». — 2018. — № 50. — С. 270–274.
Галецький С. М. Історія розвитку дистанційної освіти у світі / С. М. Галецький, Т. І. Галецька // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. — 2018. — № 1. — С. 11–16.
Галецький С. М. Основні переваги та недоліки електронного навчання (e-learning) / С. М. Галецький, Т. І. Галецька // Наукові записки РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. Серія : Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 167.
2017
Статті
Галецький С. М. Дистанційне навчання як один із провідних компонентів підвищення якості освіти / С. М. Галецький // Молодіжна політика: проблеми та перспективи : збірник наукових праць / наук. ред. С. А. Щудло. — Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. — Вип. 2. — С. 474–478.
2011
Статті
Галецький С. М. Дистанційне навчання як один із провідних компонентів підвищення якості освіти / С. М. Галецький // Молодіжна політика: проблеми та перспективи : збірник наукових праць / наук. ред. С. А. Щудло. — Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. — Вип. 2. — С. 474–478.
2019
Статті
Stattin H. Schools can be supporting environments in disadvantaged neighborhoods / Stattin H., Svensson Y., Korol L. // International Journal of Behavioral Development. — 2019. — 43 (5). — Р. 383–392.
2018
Статті
Korol L. Does multicultural personality moderate the relationship between cross-group friendship and positive outgroup attitudes? / L. Korol // Journal of Social Psychology. — 2018. — 159 (6). — Р. 649–663.
Korol L. Relationship between multicultural personality, intergroup contact, and positive outgroup attitudes towards Asian Americans / Korol L., Fietzer A., Ponterotto J. // Asian American Journal of Psychology. — 2018. — 9 (3). — Р. 200–210.
Bayram Özdemir S. Adolescents’ engagement in ethnic harassment: Prejudiced beliefs in social networks and classroom ethnic composition / Bayram Özdemir S., Sun Sh., Korol L., Özdemir M., Stattin H. // Journal of Youth and Adolescence. — 2018. — 47. — Р. 1151–1163.
2017
Статті
Korol L. Is the association between multicultural personality and ethnic tolerance explained by cross-group friendships? / L. Korol // The Journal of General Psychology. — 2017. — 144 (4). — Р. 264–282.
2016
Статті
Korol L. The impact of multicultural personality on tolerance of diversity in a sample of Portuguese university students / Korol L., Goncalves G., Cabral M. // Revista Psicologia: Teoria e Prática. — 2016. — 18 (2). — Р. 57–74.
2011
Статті
Король Л. Д. Використання інноваційних методів навчання у формуванні національного характеру студентів / Л. Д. Король // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — 2011. — Вип.19. — С. 463–472.
2010
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Король Л. Д. ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ У СТУДЕНТІВ : автореф. дис. ... канд. психол. наук / Л. Д. Король. — Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки. — 2010. — 21 с.
Статті
Король Л. Д. Діагностика формування національного характеру у студентів / Л. Д. Король // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — 2010. — Вип. 7. — С. 289–298.
2009
Статті
Король Л. Д. Психолінгвістичні особливості формування національного характеру в контексті міжкультурного порівняльного підходу / Л. Д. Король // Актуальні проблеми психології : Етнічна психологія. Історична психологія. Психолінгвістика. — 2009. — № 9, ч. 4. — С. 167–176.
Король Л. Д. Український національний характер та фактори його формування / Л. Д. Король // Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". — 2009. — Вип. 13. — С. 234–242.
2020
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Крайчинська Г. В. Навчально-методичний посібник "Uсzymy się pisać poprawnie" / Крайчинська Г. В., Лазарович О. М. — Івано-Франківськ : Прикарпатський національний ун. ім. Василя Стефаника ; Острог : Національний університет Острозька академія, 2020. — 110 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
English for Specific Purposes: збірник наукових тез / ред. кол. Шевчук Д. М., Ковальчук І. В., Крайчинська Г. В. — Острог: Вид-во НаУОА, 2020. — Вип. 7. — 190 с.
У збірнику вміщено тези, присвячені проблемі викладання про-фесійної англійської у вищих навчальних закладах. Тези стосуються таких основних тем: контроль рівня володіння англійською мовою як складова оптимізації навчання професійної англійської; професійна англійська для немовних спеціальностей; інтерактивні методи навчан-ня професійної англійської та інформаційні технології в освіті; країно-знавство у навчанні професійної англійської; комунікативний підхід при викладанні професійної англійської.
Статті
Крайчинська Г. Опис англійської тематичної лексики на тему глобалізаційні процеси / Г. Крайчинська // English for Specific Purposes. — Острог : Національний університет “Острозька академія”, 2020. — С. 38–45.
Тези
Крайчинська Г. ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК ДЖЕРЕЛО ПОПОВНЕННЯ СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ / Г. Крайчинська, В. Бобков // English for Specific Purposes. — Острог : Національний університет “Острозька академія”, 2020. — С. 76–84.
2019
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
English for Specific Purposes : збірник наукових тез / ред. кол. : Г. В. Крайчинська, І. В. Ковальчук, Д. М. Шевчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — Вип. 6. — 136 с.
У збірнику вміщено тези, присвячені проблемі викладання професійної англійської у вищих навчальних закладах. Тези стосуються таких основних тем: контроль рівня володіння англійською мовою як складова оптимізації навчання професійної англійської; професійна англійська для немовних спеціальностей; інтерактивні методи навчання професійної англійської та інформаційні технології в освіті; країнознавство у навчанні професійної англійської; комунікативний підхід при викладанні професійної англійської.
Статті
Крайчинська Г. В. Англійська фразеологія на позначенняи поняття нерозумна людина / Г. В. Крайчинська // English for Specific Purposes. — Острог : НаУОА, 2019. — С. 59–61.
Тези
Ковальчук І. КОНОТАТИВНИЙ АСПЕКТ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ФРАНЦУЗЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ НЕРОЗСУДЛИВОЇ, ПРОСТАКУВАТОЇ ЛЮДИНИ / І. Ковальчук, Г. Крайчинська // English for Specific Purposes. — Острог : Національний університет “Острозька академія”, 2019. — С. 70–75.
2018
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
English for Specific Purposes : збірник наукових тез / ред. кол. : Г. В. Крайчинська, І. В. Ковальчук, Д. М. Шевчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — Вип. 5. — 167 с.
Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку : збірник матеріалів тез науково-практичної конференції (з міжнародною участю) / за ред. І. В. Гущука, А. Ю. Гільман, Г. В. Крайчинської, В. В. Максимчука, М. С. Романова. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — 226 с.
Статті
Крайчинська Г. В. Розвиток комунікативних навичок студентів немовних спеціальностей (на основі професійно спрямованих комплексів з англійської мови видавництв Cambridge, Longman, Oxford University Press) / Г. В. Крайчинська // English for Specific Purposes. — Острог : НаУОА, 2018. — С. 79–83.
2017
Статті
Крайчинська Г. Гра слів як стилістичний прийом увиразнення висловлювання (на матеріалі американського анімаційного телевізійного серіалу «Таємниці Гравіті Фолс») (Puns as a stylistic tool for accentuation of speech (based on the material of the American TV series Secrets of Gravity Falls) / Г. Крайчинська, Т. Кириєвська // English for Specific Purposes. — Острог : НаУОА, 2017. — С. 61–65.
2016
Статті
Крайчинська Г. В. Семантичні моделі функціонування англійських і українських ФО з видовими назвами-орнітонімами на позначення свійських птахів chicken/ципля, goose/гуска [Електронний ресурс] / Г. В. Крайчинська. — Переяслав-Хмельницький, 2016. — Режим доступу : htth:// conferences.neasmo.org.ua. — Назва з екрана.
2015
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Крайчинська Г. В. Переклад на укр. Педагогічний аспект зрілості і старості / Г. В. Крайчинська. — Острог : НаУОА, 2015. — 150 с.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Крайчинська Г. В. English for Specific Purposes / Г. В. Крайчинська. — Острог : НаУОА, 2014. — Вип. 2. — 190 с.
Статті
Крайчинська Г. В. Інноваційні підходи до вивчення професійної англійської для студентів немовних спеціальностей / Г. В. Крайчинська // English for Specific Purposes. — Острог : НаУОА, 2014. — С. 76–81.
2013
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Крайчинська Г. В. English for Specific Purposes / Г. В. Крайчинська. — Острог : НаУОА, 2013. — Вип. 1. — 170 с.
Статті
Крайчинська Г. В. Самостійна робота студентів при вивченні професійної англійської / Г. В. Крайчинська // English for Specific Purposes. — Острог : НаУОА, 2013. — С. 28–34.
2012
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Крайчинська Г. В. Склад і функціонуванняи польської нумізматичної фразеології / Г. В. Крайчинська. — Острог : НаУОА, 2012. — 164 с.
2011
Статті
Крайчинська Г. В. Етнокультурні маркери в українській нумізматичній фразеології з компонентом – загальною назвою грошей / Г. В. Крайчинська // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2011. — Вип. 19. — С. 266–271.
2010
Статті
Крайчинська Г. В. Елемент одягу pocket / кишеня як кодовий знак логічно підпорядкованого світу (на матеріалі англійської та української мов) / Г. В. Крайчинська // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. "Мовознавство". — Луцьк, 2010. — № 7. — С. 252–255.
Крайчинська Г. В. Роль загальної назви металевих грошових одиниць monetа / монета у мотивації значення ФО / Г. В. Крайчинська. — Чехія : ROSSICA OLOMOUCENCIA, 2010. — С. 84–96.
2009
Статті
Крайчинська Г. В. Тематична група «Способи заробляння грошей» як фразеологічний фрагмент дійсності в польській, українській та англійській мовах / Г. В. Крайчинська // Прикарпатський Вісник Наукового товариства ім. Шевченка. — Івано-Франківськ, 2009. — С. 38–46.
2007
Статті
Крайчинська Г. В. Варіантно-синонімічні відношення у сфері нумізматичної фразеології / Г. В. Крайчинська // Наукові записки. Серія „Філологічна”. — Острог : НаУОА, 2007. — С. 87–98.
2006
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Крайчинська Г. Czasownik / Г. Крайчинська. — Острог : НаУОА, 2006. — 52 с.
Крайчинська Г. Ortografia języka polskiego / Г. Крайчинська. — Острог : НаУОА, 2006. — 50 с.
Статті
Крайчинська Г. В. Етимологія польських та українських нумізматичних фразеологізмів / Г. В. Крайчинська // Слов’янський вісник. — Рівне : Рівненський державний гуманітарний університет ; Рівненський інститут слов’янознавства ; Київський славістичний університет, 2006. — С. 131–138.
Крайчинська Г. В. Паралелізм образного сприйняття нумізматичних фразеологізмів (на матеріалі польських та українських ФО з компонентом – видовою назвою грошової одиниці grosz, що складають тематичні групи “Господарська діяльність і товарно-грошові відносини”; “Міжлюдські стосунки”) / Г. В. Крайчинська // Наукові записки. Серія „Філологічна”. — Острог : НаУОА, 2006. — С. 144–156.
2005
Статті
Крайчинська Г. В. Розвиток фразеологічної науки у працях польських вчених / Г. В. Крайчинська // Проблеми слов’янознавства. — Львів : Львівський національний університет імені І. Франка, 2005. — Вип. 55. — С. 164–180.
2004
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Крайчинська Г. В. Функціонально-семантичний аналіз польських фразеологізмів з компонентами-назвами грошових одиниць / Г. В. Крайчинська. — Острог : НаУОА, 2004. — 205 с.
Крайчинська Г. В. Функціонально-семантичний аналіз польських фразеологізмів з компонентами-назвами грошових одиниць : автореф. канд. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук / Г. В. Крайчинська. — Острог ; НаУОА, 2004. — 18 с.
Статті
Крайчинська Г. В. Грошова одиниця dukat і її реалізація у фразеологічній системі польської мови / Г. В. Крайчинська // Наукові записки. Серія „Філологічна”. — Острог : НаУОА, 2004. — С. 31–41.
2003
Статті
Крайчинська Г. В. Польські фразеологізми з компонентом pieniądze на позначення рис характеру людини / Г. В. Крайчинська // Проблеми слов’янознавства. — Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. — Вип. 53. — С. 256–264.
Крайчинська Г. В. Польські фразеологізми з компонентами – історичними назвами грошових одиниць (на матеріалі польської та української мов) / Г. В. Крайчинська // Українська історична та діалектна лексика. — Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2003. — Вип. 4. — С. 293–308.
2002
Статті
Крайчинська Г. В. Польські фразеологізми з компонентом – загальною назвою грошових одиниць pieniądze на позначення фінансового та соціально-економічного стану людини, їх функціонально-семантичний аналіз / Г. В. Крайчинська // Наукові записки. Серія „Філологічна”. — Острог : НаУОА, 2002. — С. 91–100.
Крайчинська Г. В. Фразеологія у польських пареміологічних та лексикографічних джерелах / Г. В. Крайчинська // Проблеми слов’янознавства. — Львів : Львівський національний університет імені І. Франка, 2002. — Вип. 52. — С. 168–178.
2001
Статті
Крайчинська Г. В. Польські фразеологізми з нумізматичним компонентом szeląg (у зіставленні з українськими) / Г. В. Крайчинська // Наукові записки. Серія „Філологічна”. — Острог : НаУОА, 2001. — С. 74–87.
2000
Статті
Крайчинська Г. В. Функціонально-семантичний аналіз польських фразеологізмів з компонентом „гріш” (у зіставленні з українськими) / Г. В. Крайчинська // Наукові записки. Серія „Філологічна”. — Острог : НаУОА, 2000. — С. 92–100.
1998
Статті
Крайчинська Г. В. Контроль як засіб підвищення ефективності і мотивації навчального процесу / Г. В. Крайчинська // Наукові записки. — Острог : НаУОА, 1998. — С. 102–108.
Крайчинська Г. В. Теоретичні аспекти українсько-польської фразеології / Г. В. Крайчинська // Наукові записки. — Острог : НаУОА, 1998. — Т. І, ч. І. — С. 129–132.
1997
Статті
Kraichynska G. Intensyfikacja nauczania języka polskiego jako obcego w warunkach sztucznej trójjęzyczności / G. Kraichynska // Nauczanie języka polskiego jako obcego / рod redakcją W. Miodunki. — Kraków : W–wo Naukowe „Księgarnia Akademicka” Uniwersytetu Jagiellońskiego,1997. — S. 209–214.
2017
Тези
Мараренко О. Місце релігійної світи у навчальних планах загальноосвітініх шкіл Норвегії. Південна фундація педагогіки / О. Мараренко // Міжнародна науково-практична конференція "Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика" (Одеса, 20–21 січня 2017 р.). — Одеса, 2017.
2020
Статті
Novoseletska S. Conceptual and linguistic worldview in modern linguistics / Svetlana Novoseletska, Natalia Shapran, Tatiana Musiichuk // The Asian International Journal of Life Sciences. — 2020. — 22 (2). — Р. 287–300.
2018
Статті
Мусійчук Т. Сенсорна лексика як засіб образотворення в поезії Маргот Озборн / Т. Мусійчук, Е. Коляда, О. Ботвінко-Ботюк // Україна – Канада: сучасні наукові студії : колективна монографія. — Луцьк, 2018. — С. 40–48.
Мусійчук Т. І. Невербальні засоби вираження обурення / Т. І. Мусійчук // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія. — 2018. — Вип. 18. — С. 240–249.
Мусійчук Т. І. Взаємодія вербальних і невербальних компонентів висловлення обурення / Т. І. Мусійчук // 5th International conference –Science and society‖ (June 15, 2018). — Hamilton, Canada, 2018. — Р. 871–879.
Тези
Мусійчук Т. Сенсорна лексика в поезії Маргот Озборн / Т. Мусійчук, Е. Коляда, О. Ботвінко-Ботюк // Україна – Канада : матеріали І Міжнародного науково-практичного конгресу з канадознавства (21–21 червня 2018 р., м. Луцьк). — Луцьк, 2018. — С. 170–174.
2017
Тези
Мусійчук Т. І. Справедливість як мірило людських відносин / Т. І. Мусійчук // Іншомовна комунікативна культура: специфіка, традиції, інновації : матеріали Всеукраїнської конференції. — Луцьк, 2017.
2016
Статті
Мусійчук Т. І. Обурення як конфліктоген і як реакція на конфліктоген / Т. І. Мусійчук // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. — Чернівці, 2016. — № 1–2 (11–12). — С. 85–89.
Мусійчук Т. І. Комунікативна ситуація обурення / Т. І. Мусійчук // Актуальні питання іноземної філології. — Луцьк, 2016. — № 4. – С. 104–111.
2015
Статті
Мусійчук Т. І. Іменникова репрезентація гніву як вияву обурення / Т. І. Мусійчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». — Острог : Національний університет «Острозька академія», 2015. — Вип. 56. — С. 214–217.
Мусійчук Т. І. Категоріальна емоційна ситуація «обурення» / Т. І. Мусійчук // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів. — Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2015 — Т. 1. — С. 404–406.
2017
Статті
Попчук М. А. Особливості метакогнітивного контролю в навчальній діяльності студентів / М. А. Попчук // Матеріали міжнародного науково-практичного конгресу педагогів та психологів "Mind technologies: Science" (31 березня 2017 р., м. Женева, Швейцарія). — Женева, 2017. — С.117–120.
2016
Статті
Попчук М. А. Особливості метакогнітивного контролю студентів у процесі засвоєння лексичного матеріалу / М. А.Попчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія».— Острог, 2016. — Вип. 3. — С. 169–177.
Тези
Попчук М. А. Психологічні особливості засвоєння лексичного матеріалу / М. А. Попчук // International scientific-practical congress of teachers and psychologists "The generation of scientific ideas" (the 27th of November). — 2016, Geneva Switzerland. — Р. 146–148.
2015
Статті
Попчук М. А. Метакогнітивний підхід у навчанні лексичного матеріалу SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION» / М. А. Попчук // «PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY». — Budapest, 2015. — III (24,) Issue : 48. — Р. 107–109.
Popchuk M. A. The metacognitive approache in student’s learning activity / М. А. Попчук // International scientific professional periodical journal "The unity of science". — Vienna, 2015. — Р. 90–92.
Тези
Попчук М. А. Стильовий підхід в організації навчальної діяльності студентів / М. А. Попчук // International scientific professional periodical journal "The unity of science". — Vienna, 2015. — Р. 116–118.
2014
Статті
Ковальчук І. Метакогнітивний та компетентнісний підходи в процесі засвоєння лесичного матріалу студентами ВНЗ / І. Ковальчук, М. Попчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». — Острог, 2014. — Вип. 30. — С. 69–71.
Попчук М. А. Теоретичні аспекти дослідження стильових особливостей в контексті метакогнітивного моніторингу та контролю студентів / М. А. Попчук // «Проблеми емпіричних досліджень». — Київ, 2014. — Вип. 9. — С. 377–383.
Попчук М. А. Особливості метакогнітивного контролю студентів в процесі навчальної діяльності / М. А. Попчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». — Херсон, 2014. — Вип. 2. — Т. 1. — С. 253–257.
Тези
Popchuk M. A. Metamemory and Personality / M. A. Popchuk // XIX Международная научно-практическая конференция «Психология и Педагогика в современном мире: вызовы и решения» : материалиы конференции. — Москва : Московский центр психологии и педагогики, 2014. — C. 17–21.
Popchuk M. A. Theoretical analysis of stylistic approaches in psychology / М. А. Popchuk // International scientific professional periodical journal «The unity of science». — Vienna, 2014. — Р. 114–118.
Попчук М. А. Система метакогнітивного моніторингу та контролю при вивченні іноземної мови / М. А. Попчук // Міжнародна інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології». — 2014. — С. 174–176.
Попчук М. А. Стильові параметри метапізнання / М. А. Попчук // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан психологічних та педагогічних наук : матеріали конференції. — Київ, 2014. — С. 122–124.
2013
Статті
Попчук М. А. Особливості метакогнітивної саморегуляції у контесті прийняття рішень / М. А. Попчук // Матеріали міждисциплінарної науково-практичної конферен­ції студентів та молодих вчених «Проблема вибору: психологіч­ний, суспільно-політичний та інформаційний аспекти». — С. 80–82.
2012
Статті
Попчук М. А. Психолігвістичні особливості діалогічного мовлення / М. А. Попчук // Студентські наукові записки. Серія "Філологічна". — Острог, 2012. — Вип. 5. — С. 154–156.
Попчук М. А. Теоретичні аспекти дослідження метапам’яті особистості / М. А. Попчук // Міжнародна інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» : матеріали конференції. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 1. — С. 90–91.
Тези
Попчук М. А. Теоретичні аспекти дослідження метапам’яті в контексті метапізнання особистості / М. А. Попчук // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 228–233. — (Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології).
2019
Тези
Ревенко Л. М. Тактика компліменту похвали в конструюванні позитивного образу жінки-співрозмовниці, на прикладі ток-шоу / Л. М. Ревенко // "English for Specific Purposes" : збірник наукових тез. — Острог : Національний університет "Острозька академія", 2019. — Вип. 5.
Ревенко Л. М. Явище омонімії в англійській мові / Л. В. Ревенко // "English for Specific Purposes" : збірник наукових тез. — Острог : Національний університет "Острозька академія", 2019. — Вип. 7. — С. 153–155.
2016
Статті
Ревенко Л. Вербальні та невербальні складові сучасної англомовної реклами / Л. Ревенко // «English for Specific Purposes» : збірник наукових тез. — 2016. — Вип. 3. — С. 80–89.
2018
Статті
Yankovska Zh. Folk and Philosophical Nature of Comic-Tragic Dichotomy in Oleksa Storozhenko's Short Stories about Cossacks / Zhanna Yankovska, Oksana Iurieva // Slavica Slovaca. — 2018. — Rocnik 53. — P. 38–48.
Тези
Юр'єва О. Навчання служінню громаді у канадських ВНЗ як інноваційний педагогічний підхід / Оксана Юр'єва // Україна – Канада : матеріали І Міжнародного науково-практичного конгресу з канадознавства (21–21 червня 2018 р., м. Луцьк). — Луцьк, 2018. — С. 240–244.
2017
Статті
Yurieva О. A Task-based Approach in Teaching ESL Reading / О. Yurieva // Наукові записки. Серія «Філологічна» : матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість». — Острог, 2017.
2016
Тези
Юр'єва О. Ю. Розвиток навичок критичного мислення у студентів засобами англійського професійного спрямування / О. Ю. Юр'єва // English for Specific Purposes : збірник наукових тез. — Острог : Вид-во НаУОА, 2016. — Вип. 3. — С. 36–40.
Юр'єва О. Сучасні тенденції формування змісту гендерної освіти у вищих навчальних закладах Канади / Оксана Юр'єва // Рівність, лідерство, спілкування в європейських прагненнях української молоді: гендерний дискурс : зб. мат. наук.-практ. к-ції. — Тернопіль, 2016. — С. 135–137.
2015
Статті
Юр'єва О. Ю. Врахування гендерного компонента у викладанні англійської мови у ВНЗ / О. Ю. Юр’єва // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна» : зб. наук. праць. / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — Вип. 56. — С. 357–360.
Юр’єва О. Розвиток навичок критичного мислення у студентів засобами англійської мови за професійним спрямуванням / О. Юр’єва // «English for Specific Purposes» : збірник наукових тез. — 2015. — Вип. 3. — С. 36–40.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Юр’єва О. Ю. Гендерна освіта бакалаврів гуманітарних спеціальностей у вищих навчальних закладах Канади : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Юр’єва Оксана Юріївна. — Острог ; Національний університет "Острозька академія", 2014. — 297 с.
2013
Статті
Юр'єва О. Ю. Діяльність жіночих центрів у вищих навчальних закладах Канади / Оксана Юр’єва // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць / гол. ред. З. П. Бакум. — Кривий Ріг : ДВНЗ «КНУ», 2013. — Вип. 38. — С. 287–292.
Юр'єва О. Ю. Підготовка бакалаврів гуманітарних наук із жіночих та гендерних досліджень у вищих навчальних закладах Канади / О. Ю. Юр’єва // Наукові записки. Сер. : Психологія і педагогіка / відп. ред. І. Д. Пасічник. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 22. — С. 225–229.
Юр'єва О. Ю. Порівняльно-педагогічний аналіз реалізації гендерної освіти бакалаврів гуманітарних спеціальностей у вищих навчальних закладах України та Канади / О. Ю. Юр’єва // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. праць / відп. ред. І. П. Маноха. — К. : Гнозис, 2013. — Дод. 1 до вип. 31, Т. І (43). — С. 469–478. — (Темат. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»).
Юр'єва О. Ю. Реалізація гендерної освіти бакалаврів гуманітарних спеціальностей у вищих навчальних закладах Канади / Оксана Юр’єва // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць / гол. ред. З. П. Бакум. — Кривий Ріг : ДВНЗ «КНУ», 2013. — Вип. 39. — С. 341–347.
Юрьева О. Волонтёрская деятельность студентов канадских университетов в контексте реализации учебного плана по женским и гендерным исследованиям / Оксана Юрьева // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky : scientific journal / ch. ed. M. Varchola. — Košice : Academic Society of Michal Baludansky, 2013. — Vol. 1, № 3. — Р. 93–97.
Iurieva O. Yu. The Experience and Problems of Institutionalization of Gender Education in Higher Education in Ukraine / O. Yu. Iurieva // Вестник Семипалатинского государственного педагогического института : науч.-метод. журн. / гл. ред. М. А. Бектемесов. — Семей : Семипалатинский государственный педагогический институт, 2013. — № 2 (32). — С. 136–140.
Тези
Юр'єва О. Ю. Гендерний підхід у викладанні англійської мови як іноземної (Канадський досвід) / Оксана Юр’єва // English for Specific Purposes : зб. наук. тез. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — С. 82–87.
2012
Тези
Юр'єва О. Ю. Реалізація засад феміністської педагогіки у вищій освіті Канади / О. Ю. Юр’єва // Актуальні питання педагогічних та психологічних наук : зб. тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 9–10 лист. 2012 р.). — Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2012. — С. 9–13.
Юр'єва О. Ю. Сучасний стан жіночих досліджень у вищих навчальних закладах Канади / О. Ю. Юр’єва // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Сер. : Педагогіка, психологія, філософія : зб. наук. праць / гол. ред. В. П. Коцур. . — К. : Гнозис, 2012. — Дод. 1 до вип. 27, т. І (34). — С. 546–556. — (Темат. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»).
2011
Статті
Юр'єва О. Ю. Розуміння сутності гендерної освіти українськими та канадськими вченими / О. Ю. Юр’єва // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. / відп. ред. І. П. Маноха. — К. : Гнозис, 2011. — Дод. 2. до № 3, Т. І (26). — С. 675–686. — (Темат. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»).
Юр'єва О. Ю. Становлення та розвиток феміністської педагогіки у Канаді / О. Ю. Юр’єва // Наукові записки. Сер. : Психологія і педагогіка / відп. ред. І. Д. Пасічник. — Острог : Вид-во НАУОА, 2011. — Вип. 17. — С. 435–442.
Тези
Юр'єва О. Ю. Інституціоналізація жіночих досліджень у Канаді в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. / Оксана Юр’єва // Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє : матеріали П’ятої міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3–5 лист. 2011 р.) / за ред. Віри Троян. — К. : ГО «Жінка в науці», 2011. — С. 306–312.
2010
Статті
Юр'єва О. Ю. Ґендерний підхід в освіті: історія та сучасність / О. Ю. Юр’єва // Наукові записки. Сер. : Психологія і педагогіка / відп. ред. І. Д. Пасічник. — Острог : Вид-во НАУОА, 2010. — Вип. 15. — С. 264–272.
Тези
Юр'єва О. Ю. Ґендерний підхід у вищій освіті Канади: передумови виникнення / Оксана Юр’єва // Ґендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / ред. кол. В. П. Кравець, Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді (Тернопіль, 27–28 квіт. 2011 р.). — Тернопіль, 2011. — С. 236–238.
Юр'єва О. Ю. Проблеми та стратегії впровадження ґендерного підходу в систему вищої освіти України / Оксана Юр’єва // Через освіту до рівності : тези наук. конф. в рамках всеукр. ґендерного освітнього форуму (Київ, 17–18 лютого 2010 р.). — К. : ФОП Клименко, 2010. — С. 230–234.
2009
Статті
Юр'єва О. Ю. Особливості невербальної передачі інформації в процесі міжкультурної комунікації / О. Ю. Юр'єва // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна». — 2009. — Вип. 11. — С. 95–102.