Кафедра англійської філології
2020
Статті
Novoseletskyy О. MODELLING OF THE BANK’S CLIENTS’ BEHAVIOR IN CASE OF OVERDUE DEBT / O. Novoseletskyy, Y. Kleban, Y. Zablotskyi // European Journal of Economics and Management. — 2020. — Volume 6, Issue 6. — Р. 103–110.
2017
Статті
Заблоцький Ю. В. Частиномовний аналіз економічної термінології в американському політичному дискурсі (на матеріалі передвиборчих промов кандидатів на пост президента США 2012 року) / Ю. В. Заблоцький // «Південний архів» : збірник наукових праць. Філологічні науки. — Херсон : Херсонський державний університет, 2017. — Вип. LXVII. — С. 92–95.
Zablotskyi Yu. V. Structural Peculiarities of Multicomponent Economic Terms in American Political Discourse / Yu. V. Zablotskyi // Scientific development and achievements : Proceedings of the International Scientific Conference (December 1, 2017 in the city St. Andrews, Scotland, UK) / ed. for the production Holdenblat M. A. NGO «European Scientific Platform». — Odessa : Printing House «Drukarik», 2017. — P. 1. — P. 135–139.
Заблоцький Ю. В. Структурні особливості функціонування економічної термінології в американському політичному дискурсі (на матеріалі передвиборчих промов кандидатів у президенти США 2012 року) / Ю. В. Заблоцький // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія : збірник наукових праць. — Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2017. — № 28. — С. 108–111.
2016
Статті
Заблоцький Ю. В. Функціональна спрямованість економічної термінології у передвиборчих промовах кандидатів у президенти США 2012 року М. Ромні та Б. Обами / Ю. В. Заблоцький // Наукові записки. Серія : Філологічні науки. — Кіровоград, 2016. — № 146. — С. 431–436.
Заблоцький Ю. В. Напрямки розвитку сучасного термінознавства / Ю. В. Заблоцький // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC) : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Я. Т. Билиця, О. Я. Остапович. — Івано-Франківськ : ТОВ «ВГЦ”Просвіта”», 2016. — С. 48–53.
2015
Статті
Заблоцький Ю. В. Аналіз передвиборчих промов кандидатів у президенти США у 2012 році (М. Ромні та Б. Обама) / Ю. В. Заблоцький // Одеський лінгвістичний вісник. — Одеса, 2015. — Вип. 5. — С. 57–63.
Заблоцький Ю. В. Сучасні підходи до вивчення термінології / Ю. В. Заблоцький // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. — Луцьк, 2014. — № 5. — С. 193–197.
2014
Статті
Заблоцький Ю. В. Екстралінгвальні особливості економічної терміносистеми англійської мови / Ю. В. Заблоцький // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. — Луцьк, 2014. — № 5. — С. 193–197.
2011
Статті
Заблоцький Ю. В. Розвиток термінологічної системи сучасної англійської мови внаслідок процесу функціонально-семантичної трансформації / Ю. В. Заблоцький // Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізацій них процесів : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичній конференції (15–16 жовтня 2011 р.). — Тернопіль : ТНЕУ, 2011. — С. 49–51.
2010
Статті
Заблоцький Ю. В. Особливості функціонування англійських економічних термінів в мові американських публіцистичних текстів / Ю. В. Заблоцький // Наукові записки. Серія “Філологічна” : матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість” (22–23 квітня 2010 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 14. — С. 236–248.
2009
Статті
Заблоцький Ю. В. Лінгвопрагматичний аналіз передвиборчих промов президента Сполучених Штатів Америки Барака Обами / Ю. В. Заблоцький // Наукові записки. Серія "Філологічна". — Острог : Вид-во НаУ ОА, 2009. — Вип. 11. — С. 25–34.
Заблоцький Ю. В. Прагматична спрямованість текстів масової комунікації / Ю. В. Заблоцький // Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізацій них процесів : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичній конференції (15–16 жовтня 2009 р.). — Тернопіль : ТНЕУ, 2009. — С. 84–87.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Завдання для перевірки знань та умінь із курсу «Англійська мова» для студентів економічного факультету (заочна форма навчання) / Ю. В. Заболоцький, О. Ю. Костюк, Л. І. Ляшенюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — 92 с.
Статті
Заблоцький Ю. В. Прагматичні особливості використання лексичних засобів у сфері політичної пропаганди американських мас-медіа / Ю. В. Заблоцький // Наукові записки. Серія "Філологічна". — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 9. — С. 123–135.
2007
Статті
Заблоцький Ю. В. Когнітивний аспект функціонування новотворів у публіцистичних текстах США / Ю. В. Заблоцький // Наукові записки. Серія "Філологічна". — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 7. — С. 109–116.
Заблоцький Ю. В. Прагматичні особливості функціонування фразеологічних одиниць в американських публіцистичних текстах / Ю. В. Заблоцький // Наукові записки. Серія "Філологічна". — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 8. — С. 82–91.
2006
Статті
Заблоцький Ю. В. Прагматичний аспект використання оказіональної лексики в сучасних американських публіцистичних текстах / Ю. В. Заблоцький // Наукові записки. Серія "Філологічна". — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — Вип. 6. — С. 68–79.
2021
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
English for Specific Purposes : збірник наукових тез / Ред. кол.: Д. М. Шевчук, І. В. Ковальчук, О. Ю. Юр’єва, Г. В. Крайчинська. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. — Вип. 8. — 90 с.
У збірнику вміщено тези, присвячені проблемі викладання професійної англійської мови у закладах вищої освіти. Тези стосуються таких основних тем: особливості викладання професійної англійської мови студентам немовних спеціальностей; сучасні підходи до викладання професійної англійської мови; інтерактивні методи навчання професійної англійської та інформаційні технології в освіті; духовна і культурна спадщина при викладанні професійної англійської; лінгвістичні аспекти викладання англійської мови професійного спрямування.
2020
Статті
Коцюк Л. М. Класифікаційна парадигма корпусу текстів за особливостями його дизайну, структури та способами використання, а також способом фіксації та індексації текстових даних / Л. М. Коцюк, Ю. А. Коцюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2020. — Вип. 9 (77). — С. 106–110.
2018
Статті
Коцюк Л. Зміни у семантиці лексеми daughter як відображення соціокультурних змін британського суспільства / Л. Коцюк, М. Степанюк // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / редкол. В. І. Кушнерик та ін. — Чернівці : Видавничий дім "РОДОВІД", 2018. — Вип. 1 (15). — С. 178–182.
Коцюк Л. М. Парадигма типологічних характеристик корпусу за типом текстових даних / Л. М. Коцюк, Ю. А. Коцюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — Вип. 4 (72). — С. 18–22.
2017
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О. Ю. Костюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — Вип. 66. — 104 с.
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О. Ю. Костюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — Вип. 64, ч. 1. — 226 с.
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О. Ю. Костюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — Вип. 64, ч. 2. — 226 с.
Статті
Коцюк Л. М. Переваги та недоліки електронного формату тестування при оцінюванні знань іноземної мови (на прикладі досвіду використання тестових інструментів інформаційно-навчальної системи Moodle) / Л. М. Коцюк, Н. В. Ломінська // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О. Ю. Костюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — Вип. 64, ч. 1. — C. 205–209.
2016
Статті
Коцюк Л. М. Класичний підхід до аналізу помилок у процесі вивчення іноземної мови / Л. М. Коцюк, О. О. Пелипенко // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна». — Острог, 2016. — Вип. 60. — С. 37–40.
Коцюк Л. Досвід комплексного дослідження терміносистеми екотуризму сучасної англійської мови (студентський проект) / Леся Коцюк, Катерина Лелях // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / редкол. В. І. Кушнерик та ін. — Чернівці : Видавничий дім "РОДОВІД", 2016. — Вип. 11–12 , ч. 1. — С. 331–336.
Коцюк Л. М. Корпусно-базоване дослідження терміносистеми хірургії / Леся Коцюк, Лідія Прокіп // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. — Луцьк, 2016. — Вип № 6 (331). — С. 270–274.
Коцюк Л. Параметразиційні характеристики корпусу текстів біатлону сучасної англійської мови / Л. Коцюк, О. Очеретович // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2016. — Вип. 62. — С. 366–368.
2015
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Modern English Lexicology : Recommended by the Ministry of Education and Science of Ukraine as a course book for the students of higher educational establishments: №1/11-15800, 02.11.15 / Ye. I. Horot, E. K. Kolyada, L. M. Kotsyuk, L.K. Malimon. — Ostroh : Publishing house of Ostroh Academy National University, 2015. — 328 p.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — Вип. 51.
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — Вип. 53.
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — Вип. 54.
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — Вип. 55.
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — Вип. 56.
Статті
Коцюк Л. М. Визначення україномовними та російськомовними науковцями поняття «корпусна лінгвістика» (на матеріалі web-корпусу) / Л. М. Коцюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — Вип. 54. — С. 122–125.
Коцюк Л. М. Результати опитування перекладачів, працівників-лінгвістів перекладацьких компаній, представників перекладацьких відділів на підприємствах щодо їх роботи з термінами / Л. М. Коцюк, Т. В. Струк // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Термінологічні проблеми перекладу та навчання фахових мов» з міжнародною участю. — Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 2015. — С. 47–50.
Kotsyuk L. English Language Error Analysis of the Written Texts Produced by Ukrainian Learners: Data Analysis / Lessia Kostyuk // Cognitive Studies. — Warsaw : SOW Publishing House, 2015. — 15. — DOI : 10.11649/cs.2015.027. — P. 389–395.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014.
Статті
Коцюк Л. Про досвід інтеграції автентичного подкасту CNN Student News у заняття з англійської мови для студентів-філологів [Електронний ресурс] / Леся Коцюк. — Режим доступу : http://naub.oa.edu.ua/2013/pro-dosvid-intehratsiji-avtentychnoho-podkastu-cnn-student-news-u-zanyattya-z-anhlijskoji-movy-dlya-studentiv-filolohiv/. — Назва з екрана.
Коцюк Л. М. Особливості репрезентації слова в лексикографічній праці з позиції корпусної лінгвістики / Л. М. Коцюк. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. — Луцьк, 2014. — Вип. 5 (282). — С. 221–226.
Kotsyuk L. Learner Corpora as a Feedback on Curriculum / Lessia Kotsyuk // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 46. — С. 10–14.
2013
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013.
2012
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012.
Статті
Коцюк Л. М. Концептуальне наповнення поняття міжмовна комунікація / Л. М. Коцюк // Мова і культура : науковий журнал. — К. : ВД Д. Бураго, 2012. — Вип. 15, т. V (159). — С.60–66.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011.
Англо-український/українсько-англійський розмовник для співробітників дорожньо-патрульної служби / О. Ю. Костюк, Л. М. Коцюк, Т. М. Ширяєва, К. Д. Степанова. — Острог : Вид-во НауОА, 2011. — 196 с.
Береза Т. Практичний англо-український словник фразеологічних синонімів / авт.-уклад. Береза Т. А., Коцюк Л. М., Кулинський О. С. — Львів : БаК, 2011. — 402 с.
“Практичний англо-український словник фразеологічних синонімів” показує фразеологічне багатство англійської та української мов, є практичним виданням. Тому він може задовольнити широкі потреби цільової аудиторії. Словник допоможе носіям англійської і української мов, глибше зрозуміти та засвоїти паралельні фразеологічні структури, яких немає в інших словниках. Містить близько 19 000 фразеологічних одиниць. Головними гаслами, є крилаті вислови відомі імена літературних героїв, назви популярних книжок та кінострічок, а також вислови, що вживаються у мовленні. Словник розрахований для професіоналів та широкого кола читачів, не байдужих до мови.
Статті
Коцюк Л. Проект створення двомовного тезауруса фразеологічних одиниць / Леся Коцюк, Тарас Береза // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики : матеріали міжнародної Інтернет-конференції (23–24 червня 2011 р.). — Умань, 2011. — С. 36–39.
Коцюк Л. М. До проблеми впорядкування термінів лексикографії: назви словників, що здійснюють лексикографічний опис декількох мов і зв’язків між ними / Л. М. Коцюк // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 20. — С. 237–244.
2010
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010.
Статті
Коцюк Л. М. Лексикографічний огляд подяки через дієслово "thank» / Л. М. Коцюк, О. В. Тишко // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2010. — Вип. 8. — С. 395–402.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Коцюк Л. М. Методичні рекомендації з питань підготовки та проведення державної атестації студентів на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра за напрямом «Філологія. Англійська мова та література» / Л. М. Коцюк. — 2-ге вид. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — 56 с.
Коцюк Л. М. Методичні рекомендації по написанню курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт з напрямку Філологія / Л. М. Коцюк. — перевид. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — 46 с.
Коцюк Л. М. Навчально-методичні матеріали з курсу «Англійська мова» для студентів правничого факультету заочної форми навчання / Л. М. Коцюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — 88 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009.
Статті
Тишко О. В. Лінгвістичний аналіз поняття фрейму / О. В. Тишко, Л. М. Коцюк // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 11. — С. 391–399.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Коцюк Л. М. Методичні рекомендації по написанню курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт з напрямку Філологія / Л. М. Коцюк. — Острог, 2008. — 46 с.
Методичні рекомендації з питань підготовки та проведення державної атестації студентів на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра за напрямом «Філологія. Англійська мова та література» / С. В. Новоселецька, І. В. Ковальчук, Н. А. Семенова, А. О. Худолій ; за заг. ред. Л. М. Коцюк. — 2-е вид. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — 30 с.
Тестові завдання з англійської мови / укл. С. В. Новоселецька, Л. М. Коцюк, С. А. Ткачук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008.
Статті
Коцюк Л. М. Проблеми використання навчальних словників англійської мови / Л. М. Коцюк // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 9.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні рекомендації з питань підготовки та проведення державної атестації студентів на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра за напрямом «Філологія. Англійська мова та література» / С. В. Новоселецька, В. Л. Поліщук ; за заг. ред. Л. М. Коцюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — 29 с.
Статті
Коцюк Л. М. Програми-конкондарси в лінгвістичній обробці мовного матеріалу / Л. М. Коцюк // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 8.
Коцюк Л. М. Про вагу прикладів у навчальному словнику / Л. М. Коцюк // Наукові записки. Серія «Філологічна» — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 7.
2006
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Англо-український словник / Гороть Є. І., Коцюк Л. М., Малімон Л. К., Павлюк А. Б.; під заг. кер. Є. І. Гороть. — Вінниця : Нова Книга, 2006. — 1700 с.
Англо-український словник охоплює близько 100 000 англійських слів та словосполучень, включаючи фразеологічні звороти, прислів’я та приказки. Поряд із загальновживаними словами у словнику подано спеціальну лексику з різних галузей науки. До багатьох словникових статей, під рубрикою USAGE додані коментарі, націлені на попередження можливих помилок. Словник призначається для фахівців англійської мови, але може стати у пригоду усім тим, хто вивчає англійську мову чи удосконалює своє володіння нею.
Статті
Коцюк Л. М. Використання корпусів текстів у процесі укладання словників / Л. М. Коцюк // Лексикографічний бюлетень : зб. наук. праць. — К., 2006. — Вип. 13. — С. 15–19.
Коцюк Л. М. Лінгвістичні та лексикографічні прийоми створення термінологічних автоматичних словників / Л. М. Коцюк // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — Вип. 6.
2005
Статті
Коцюк Л. М. Функціонування прислівника close у значеннях «розташування на малій відстані», «розташування на певній відстані» / Л. М. Коцюк // Новые науки. — Дніпропетровськ, 2005.
2002
Статті
Kotsyuk L. M. The Combinatory Abilities of Adverbs of Place and Direction with Verbs on the Lexical Level / L. M. Kotsyuk // Exploring EFL Challenges with TESOL Community. 7th TESOL National Ukraine Conference. — Khmelnytsky : Univer, 2002. — P. 102–103.
2001
Статті
Коцюк Л. М. Семантична структура англійських прислівників місця та напрямку / Л. М. Коцюк // Актуальні проблеми металінгвістики : науковий збірник. — Черкаси : Вид. відділ ЧДУ, 2001. — Ч. І. — С. 108–112.
Коцюк Л. М. Семантична структура англійських прислівників на позначення статичних просторових відносин / Л. М. Коцюк // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. — Луцьк, 2001. — № 10. — С. 56–60.
Коцюк Л. М. Характер співвідношень між елементами семантичної структури англійського прислівника місця та напрямку back в текстах художнього та наукового стилів / Л. М. Коцюк // Вісник Сумського державного університету. Серія філологічні науки. — Суми : Вид-во СДУ, 2001. — № 5 (26). — С. 73–76.
Коцюк Л. М. Лексична сполучуваність прислівників на позначення динамічних просторових відносин з семантичними групами/підгрупами дієслів / Л. М. Коцюк // Наукові записки. Серія "Філологічна". — Острог : Видавничий комплекс Острозької академії, 2001. — С. 69–73.
2000
Статті
Коцюк Л. М. Функціонування прислівника there в текстах художньої прози / Л. М. Коцюк // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. — Луцьк, 2000. — № 2. — С. 154–158.
Коцюк Л. М. Категорія простору та засоби її мовної інтерпретації в англійській мові / Л. М. Коцюк // Наукові записки. Серія "Філологічна". — Острог : Видавничий комплекс Острозької академії, 2000. — С. 87–91.
2017
Статті
Pelypenko О. Transmisión del concepto de poquedad en las traducciones del ingles al castellano / О. Pelypenko // VII Congreso de hispanistas de Ucrania. Actas (Kamianets-Podilskyi, 7 by 8 de octubre de 2016). — 2016. — Р. 170–185.
Pelypenko О. El lenguaje no sexista en culturas europeas: ¿Bandera común, objetivos opuestos? / О. Pelypenko, О. Pelypenko // VIII Congreso de hispanistas de Ucrania. Actas (Odesa, 15 y 16 de septiembre de 2017). — Odesa ; Львів : Астролябія. — С .159–172.
2016
Статті
Пелипенко О. А. Засоби номінації малих сукупностей в українській та іспанській мовах / О. А. Пелипенко // «Мовознавство» : науково-теоретичний журнал інституту мовознавства ім. О. О. Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАН України. — Київ : Видавничий дім «Академперіодика» НАН України, 2016. — № 3. — С. 41–49.
Pelypenko О. Transmisión del concepto de poquedad en las traducciones del ingles al castellano / Oleksiy Pelypenko, Olha Pelypenko // VII Congreso de hispanistas de Ucrania. Actas. — Kamianets'Podilskyi, 2016. — Р. 170–185.
2014
Статті
Пелипенко О. А. Вербалізація концепту невизначено малої кількості в періодичних виданнях Великобританії / О. А. Пелипенко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Мовна комунікацівя і сучасні технології у форматі різнорівневих систем» (до 75-річчя ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» та 65-річчя Горлівського інституту іноземних мов). — Горлівка : Вид-во ГІІМ ДВНЗ ДДПУ, 2014. — С. 169–173.
Pelypenko О. А. Verbalización del concepto de poquedad en la prensa hispánica / О. А. Pelypenko, О. О. Pelypenko // Actas del V Congreso de hispanistas de Ucrania. — Dnipropetrovsk, 2014. — Р. 130–137.
2013
Статті
Пелипенко О. А. Representación del cambio del indicio cuantitativo en las bellas letras españolas y en sus versiones en ucraniano / О. А. Пелипенко // Actas del IV Congreso de hispanistas de Ucrania. — Lviv, 2013. — Р. 204–209.
Пелипенко О. А. Відтворення засобів номінації невизначено-малої кількості в англо-іспанських перекладах / О. А. Пелипенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання іноземних мов та перекладу». — К. : Вид. Центр КНЛУ, 2013. — С. 68–70.
2011
Статті
Pelypenko O. A. Verbalización del concepto de poquedad en la novela “Cien años de soledad” de Gabriel García Márquez y su restitución en las traducciones al inglés y ucraniano / О. А. Pelypenko // Actas del II Congreso de hispanistas de Ucrania. — Donetsk, 2011. — Р. 133–148.
2010
Статті
Пелипенко О. А. Концепт малої відстані в іспаномовній прозі / О. А. Пелипенко // Наукові записки. Серія "Філологічна". — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 14. — С. 134–140.
Пелипенко О. А. Засоби номінації малої тривалості в романі Габріеля Гарсіа Маркеса «Сто років самотності» та їх відтворення при перекладі / О. А. Пелипенко // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. "Філологічні науки. Мовознавство". — Луцьк, 2010. — № 9. — С. 297–301.
2009
Статті
Pelypenko O. A. Consideración de la interferencia lingüistica en la enseñanza del castellano como segunda lengua extranjera / О. А. Pelypenko // Actas del І Congreso de hispanistas de Ucrania. — Kyiv, 2009. — Р. 274–285.
2008
Статті
Пелипенко О. А. Східноєвропейські традиції дослідження семантичних полів / О. А. Пелипенко // Наукові записки. Серія "Філологічна". — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 9. — С. 66–73.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні рекомендації з проходження перекладацької практики для студентів IV курсу факультету романо-германських мов / укл. О. А. Пелипенко. — Острог : НаУОА, 2007. — 36 с.
Навчальний посібник з курсу «Вступ до усного перекладу» / укладачі С. В. Новоселецька, О. А. Пелипенко. — Острог, 2007 — 193 с.
Статті
Пелипенко О. А. Засоби передачі невизначено-малої кількості в англійській мові та їх вживання в романі Дж. Лондона «Місячна долина» / О. А. Пелипенко // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 8. — С. 246–252.
2006
Статті
Пелипенко О. А. Засоби вираження невизначено-малої кількості в іспанській мові (на матеріалі оповідань латиноамериканських письменників та іспасньсо-російського фразеологічного словника / О. А. Пелипенко // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — Вип. 6. — С. 241–249.
2005
Статті
Пелипенко О. А. Проблеми передачі власних назв при перекладі з української мови / О. А. Пелипенко // Матеріали Всеукраїнського щорічного науково-практичного семінару з питань практики перекладу та підвищення конкурентоспроможності перекладацьких послуг (04 червня 2005 року, м. Київ). — Київ, 2005.
2004
Статті
Пелипенко О. А. Засоби вираження розмитої кількості в українській мові (на прикладі творів Михайла Коцюбинського, Олександра Довженка та Остапа Вишні) / О. А. Пелипенко // Наукові записки. Серія "Філологічна". — Острог : Вид-во НаУОА, 2004. — Вип. 6. — С. 89–96.
2021
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» / ред. кол. : А. О. Худолій, І. В. Ковальчук. --- Острог : Видавництво Націо­нального університету «Острозька академія». 2021. — Вип. 14. — 64 с.
У збірнику містяться статті студентів та молодих науковців, присвячені проблемам мовознавства, перекладознавства, літературознавства та методики викладання. Збірник рекомендується студентам-філологам та всім, хто цікавиться філологічною наукою.
Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та перекладознавства : збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної студентської інтернет-конференції (м. Острог, 19 травня 2021 року) / за заг. ред. А. О. Худолія. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. — 108 с.
У збірнику містяться статті студентів та молодих науковців, присвячені проблемам мовознавства, перекладознавства, літературознавства та методики викладання. Збірник рекомендується студентам-філологам та всім, хто цікавиться філологічною наукою
2020
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» / ред. кол. : А. О. Худолій, І. В. Ковальчук. — Острог : Вид-во Національ­ного університету «Острозька академія», 2020. — Вип. 13. — 204 с.
Статті
Худолій А. О. Кібербезпека: сучасні виклики перед Україною / А. О. Худолій // Acta De Historia & Politica: Saeculum XXI. — .2020. — С. 138–146.
Тези
Худолій А. О. "Доктринальні засади політики Д. Трампа" / А. О. Худолій, В. М. Жигайло // Збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції "Філософсько-психологічні аспекти духовності в діяльності громадських організацій" (22 квітня 2020 року) / за ред. Л. В. Рижак. — Львів, 2020. — С. 189–191.
2019
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна". Scientific proceedings of the National University of "Ostroh Academy"."Philology" Series / відпов. ред. Худолій А. О. — 2019. — № 5 (73).
Статті
Худолій А. О. Політичне лідерство США / А. О. Худолій, В. М. Жигайло // Збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції "Філософсько-психологічні аспекти лідерства в бізнесі, освіті та державі" (15 березня 2019 р.) / за редакцією В. П. Мельник ; відпов. за випуск Н. І. Жигайло ; Ю. В. Максимець. — Львів : Сполом, 2019. — С. 163–165.
Bruno Ferreira Costa. The relevance of public speech in the presidency of Donald Trump – the US elections in analysis / Bruno Ferreira Costa, Anatoliy Oleksiyovych Khudoliy // Estudos em Comunicação. — 2019. — № 29. — P. 103–126.
2018
Статті
Худолій А. О. Метафорична концептуалізація в сучасних американських публіцистичних текстах / А. О. Худолій // Наукові записки. Серія «Філологія» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — Вип. 1 (69), ч. 2. — С. 217–222.
Худолій А. О. Регіональна політика Ізраїлю та Туреччини / А. О. Худолій // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини» / ред. І. Д. Пасічник, Т. В. Сидорук, Г. М. Перепелиця. — Острог : НаУОА, 2018. — Вип. 2. — С. 48–66.
Худолій А. О. Підйоми та спади ізраїльсько-турецьких відносин у ХХІ столітті / А. О. Худолій // S.P.A.C.E. Society. Politics, Administration in Central Europe. — Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2018. — № 8. — С. 50–53.
Худолій А. О. Імміграція в Португалію в ХХІ столітті / А. О. Худолій // Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія «Політичні науки». — 2018. — № 3. — С. 32–40.
Худолій А. О. Сучасні виклики в АТР / А. О. Худолій // Американська історія та політика : науковий журнал. — К. : «ІМВ», 2018. — № 6. — С. 72–81.
Khudoliy A. Conceptual metaphors in American Journalistic Texts / Khudoliy Anatoliy // Advanced Education (Новітня Освіта). — Київ : Вид-во КПІ імені Ігоря Сікорського, 2018. — Іs. 10. — P. 175–184.
Тези
Худолій А. О. Сучасні тенденції розвитку політичного дискурсу / А. О. Худолій // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 28 лютого 2018 р.). — Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2018. — С. 253–254.
Худолій А. О. Зовнішньополітичні пріоритети США за каденції Д. Трампа / А. О. Худолій // Всеукраїнська наукова конференція «Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки». — Київ : Інститут Всесвітньої Історії НАН України, 2018. — С. 7.
Худолій А. О. Зовнішньополітичні пріоритети США за каденції Д. Трампа / А. О. Худолій // Всеукраїнська наукова конференція «Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки» (29 березня 2018 року). — Київ : Інститут Всесвітньої Історії НАН України. — С. 7.
Худолій А. О. Сучасні англійські неологізми в українській мові / А. О. Худолій // ХХІІІ наукова викладацько-студентська конференція “Дні Науки ” (Острог, 27–30 березня 2018 р. ). — Острог, 2018. — С. 4.
Худолій А. О. Американо-турецькі відносини на початку ХХІ століття / А. О. Худолій // Друга Міжнародна наукова конференція «Україна і США: досвід та перспективи співпраці, присвячена 25-річчю встановлення дипломатичних відносин» (Київ, 23 листопада 2017 року). — Київ, 2017. — С. 5.
2017
Статті
Худолій А. О. Зовнішня політика Туреччини на Близькому Сході / А. О. Худолій // Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія «Політичні науки». — 2017. — С. 57–62.
Худолій А. О. Американо-турецькі відносини на початку ХХІ століття / А. О. Худолій // «Американська історія та політика» : науковий журнал. — К. : «ІМВ», 2017. — № 3. — С. 103–113.
Худолій А. О. США-ІРП на початку ХХІ століття: кооперація чи конфронтація (українською мовою) / А. О. Худолій // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — 2017. — Вип. 118 (3). — С. 329–334.
Худолій А. О. Регіональні виміри зовнішньої політики Пакистану (українською мовою) / А. О. Худолій // S.P.A.C.E. Society. Politics, Administration in Central Europe. — Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. — № 2. — С. 94–98.
2016
Статті
Худолій А. Лексико-стилістичні маркери мовних змін в американських публіцистичних текстах / А. Худолій // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». — Острог, 2016. — Вип. 61. — С. 144–148.
Худолій А. О. Регіональні та глобальні виклики в Азійсько-Тихоокеанському Регіоні / А. О. Худолій // “Politicus”. — Одеса : Вид-во Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, 2016. — № 1. — С. 237–241.
Худолій А. О. Американо-українські відносини в світлі викликів ХХІ століття / А. О. Худолій // «Американська історія та політика» : науковий журнал. — К. : «ІМВ», 2016. — № 1. — С. 115–122.
Khudoliy А. Semantic-cognitive Analysis of the Concept Ukraine in Speeches of B. Obama (2014) / А. Khudoliy // Cognitive Studies / Etudes Cognitives. — PAS : Іnstitute of Slavic Studies, University of Silesia and The Slavic Foundation, 2016. — Vol. 16. — P. 153–163.
Khudoliy А. US-China Relations in the Light of the Current Events / А. Khudoliy // «США: история, общество, культура» : материалы IV Международной научно-практической конференции (20 Мая 2016 г., г. Симферополь) : научное интернет-издание [Электронный ресурс]. — Симферополь : Таврическая академия Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского / отв. за выпуск Д. В. Дорофеев, 2016. — С. 2.
Худолій А. О. Порівняльний аналіз промов американських очільників (Дж. Буша та Дж. Байдена) в українському парламенті / А. О. Худолій // X Міжнародна науково-практична конференція «МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: МОВА-КУЛЬТУРА-ОСОБИСТІСТЬ». — Острог : НаУОА, 2016. — С. 3.
Худолій А. О. Тенденції мовних змін в американських публіцистичних текстах кінця ХХ – початку ХХІ століття / А. О. Худолій // Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку: традиции и инновации : сб. науч. ст. / под общ. ред. В. И. Рахубы. — Брест : Изд-во БрГТУ, 2016. — С. 67–72.
Khudoliy А. Perspectives of US Foreign Policy after the Elections of 2016 / А. Khudoliy // V Американские студии» : материалы V Международной научно-практической конференции (23 Декабря 2016 г., г. Симферополь) : научное интернет-издание [электронный ресурс]. — Симферополь : Таврическая академия Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского / отв. за выпуск Д. В. Дорофеев, 2016. — С. 17–28.
2015
Статті
Khudolii А. East-European Policy of the USA in the Light of Russian-Ukrainian Conflict / А. Khudolii // «США: История, Общество, Культура» : материалы ІІІ международной научно-практической конференции (29 мая 2015 г., Симферополь) / отв. за выпуск Д. В. Дорофеев : научное интернет-издание [электронный ресурс]. — Симферополь : Таврическая академия Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, 2015. — 63 с.
Khudoliy A. Role of NATO in Russian-Ukrainian Conflict of 2014–2015 / Anatoliy Khudoliy // «Актуальные проблемы новой и новейшей истории зарубежных стран» : материалы международной научно-практической конференции (18 сентября 2015 г., г. Симферополь) : научное интернет-издание. — Симферополь : Таврическая академия Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского / отв. за выпуск Д. В. Дорофеев., 2015. — С. 8–11.
Khudoliy А. Concept of “War” in B. Obama Political Speeches / А. Khudoliy // «Профессиональная иноязычная подготовка специалистов в вузе: опыт, проблемы, перспективы» : сб. науч. ст. / под общ. В. И. Рахубы. — Брест : Изд-во БрГТУ, 2015. — С. 43–46.
Тези
Худолий А. Роль НАТО в Российско-Украинском конфликте 2014-2015 гг. / Анатолий Худолий // «Актуальные проблемы новой и новейшей истории зарубежных стран» : материалы международной научно-практической конференции (18 сентября 2015 г., г. Симферополь) : научное интернет-издание. — Симферополь : Таврическая академия Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского / отв. за выпуск Д. В. Дорофеев, 2015. — С. 2.
Худолий А. Восточноевропейская политика США в свете Российско–Украинского конфликта / Анатолий Худолий // ІІІ Международная научно-практическая конференция "США: история, общество, культура". — Симферополь, 2015. — С. 1.
Khudoliy А. Concept of “War” in Obama’s political speeches / А. Khudoliy // «Профессиональная иноязычная подготовка специалистов в вузе: опыт, проблемы, перспективы» : программа ІІ Международной научно-практической конференции (20–21 ноября 2015 г., г. Брест). — Брест : Брестский Государственный Технический Университет, экономический факультет, кафедра иностранных языков по экономическим специальностям, 2015. — С. 6.
2014
Статті
Khudolii А. B. Obama vs. V. Putin (comparative analysis of political discourse and foreign policy) / А. Khudolii // Collection of academic works “The Peculiarity of Man”. — Kielce, 2014. — Nr. 19. — S. 199–215.
Khudolii А. Foreign policy of the USA in the Light of Syrian Conflict / А. Khudolii // Academic Works of CDU named after Petro Mohyla. — Mykolayiv : Petro Mohyla Mykolayiv CDU, 2014. — Vol. 228. — P. 52–55.
Худолій А. О. Американо-російські відносини в постбіполярному світі / А. О. Худолій // Слинкинские чтения : материалы II Международной научно-практической конференции памяти профессора М. Ф. Слинкина (14 февраля 2014 г., Симферополь) : в 2-х томах / отв. за выпуск Д. В. Дорофеев. — Симферополь : Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского, 2014. — Том I. — С. 20–27.
Худолій А. Стереотипи «холодної війни» та відносини між США та Україною / А. Худолій // Ѓілея : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — Київ, 2014. — Вип. 81 (2). — С. 304–308.
Худолій А. Перезавантаження риторики Б. Обами / А. Худолій // Ѓілея : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — Київ, 2014. — Вип. 82 (3). — С. 447–452.
Худолій А. Зовнішня політика США в світлі сирійського конфлікту / А. Худолій //«Наукові праці» : науково-методичний журнал. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. — Вип. 216, Т. 228 : Політологія. — С. 52–55.
Худолій А. Публічний дискурс та американо-російські відносини (упродовж каденції Б. Клінтона та Дж. Буша-мол.) / А. Худолій // «США: история, общество, культура» : сборник докладов II Международной научной конференции (22 ноября 2013 г., г. Симферополь) / от. ред. Д. В. Дорофеев. — Симферополь : Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского, 2014. — С. 8–11.
Худолій А. Політичний дискурс як об’єкт лінгвістичного аналізу / А. Худолій // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 42. — С. 174–177.
Худолій А. Картина світу американських політиків (на матеріалі промов президентів США) / А. Худолій // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 46. — С. 208–211.
Худолій А. Лінгвістичні особливості політичних текстів / А. Худолій // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія „Філологічні науки. Мовознавство ”. — 2014. — № 4 (281). — С. 133–137.
Худолій А. Концепт «ВОРОГ» в політичному дискурсі американських президентів (1989–2008) / А. Худолій // Альманах «Studia Methodologica» / гол. ред. О. Лещак. —Тернопіль : ТНПУ, 2014. — № 39. — С. 100–107.
Худолій А. Концепт СВОБОДА в політичних промовах американських президентів / А. Худолій // Журнал «Новітня філологія». — Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2014. — № 49. — С. 5–16.
Худолій А. Вербальне вираження концепту МИР в політичних промовах американських президентів / А. Худолій // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». — 2014. — № 10, Том 1. — С. 194–197.
2013
Статті
Khudolii А. Information and Communication Technologies / А. Khudolii // Sustainable Development : monograph / Executive editor Olena Slozko. — Kyiv : Institute of World Economy and International Relations, National University of Food Technologies ; Kaunas : Vilnius University ; Szczecin : University of Szczecin. — K. : LAT&K, 2013. — P. 416–423.
Худолій А. Громадянська освіта: український вимір / А. Худолій // Передмова до збірника статей «Актуальні проблеми громадянської освіти: український та зарубіжний досвід : матеріали Першої науково-практичної конференції (Острог, 19 червня 2013 р.) / відп. ред. О. С. Батіщева. — Острог : ГО «Центр демократичного лідерства" НаУОА, 2013. — С. 4–5.
2012
Статті
Худолій А. Риторика американських президентів та способи утвердження американізму / А. Худолій // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / гол. редактор С. А. Квітка. — 2012. — № 1 (81). — С. 150–155.
Худолій А. Політична риторика інтервенціонізму Б. Обами / А. Худолій // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / гол. редактор С. А. Квітка. — 2012. — № 3 (83). — С. 107–112.
Худолій А. Риторика та зовнішня політика президента Трумена періоду розв’язання «холодної війни» / А. Худолій // Ѓілея : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — Київ, 2012. — Вип. 57 (2). — С. 646–652.
2011
Статті
Худолій А. Роль стереотипів у політичному дискурсі американських президентів / А. Худолій // Політологічний вісник : зб-к наук. праць. — К. : «ІНТАС», 2011. — Вип. 51. — С. 303–312.
Худолій А. Дихотомія зовнішньої політики США / А. Худолій // Ѓілея : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — Київ, 2011. — Вип. 44 (2). — С. 742–749.
Худолій А. Політичні стереотипи в риториці американських президентів / А. Худолій // Ѓілея : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — Київ, 2011. — Вип. 54 (2). — С. 630–637.
Худолій А. Особливості влади та риторики американських президентів / А. Худолій // Ѓілея : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — Київ, 2011. — Вип. 55 (2). — С. 614–619.
2010
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Сучасна англомовна публіцистика: лінгвістичний вимір : монографія / А. Е. Левицький, С. І. Потапенко, А. О. Худолій та ін. ; за заг. ред. А. Е. Левицького. — Ніжин : Вид-во НДУ імені Миколи Гоголя, 2010. — 255 с.
У монографії розглядаються когнітивно-дискурсивні особливості сучасної англомовної публіцистики. Значну увагу приділено виявленню жанрових, композиційних, комунікативних, лінгвокогнітивних, функціонально-семантичних, прагмалінгвістичних, лексико-стилістичних і лінгвокультурологічних властивостей сучасних англомовних мас-медійних текстів суспільно-політичної, юридичної, кінематографічної, спортивної спрямованості й приватних газетних оголошень. Поряд із висвітленням основних засад дослідження мас-медійної комунікації у ракурсі сучасних підходів до аналізу мови та мовлення, монографія окреслює ' перспективи подальших студій у прикладних галузях мовознавства: перекладознавстві, зіставній медіалінгвістиці та міжкультурній комунікації. Для аспірантів, студентів і викладачів, які спеціалізуються у галузі філології.
Худолій А. Америка в постбіполярному світі: інерція політичних стереотипів : монографія / Анатолій Худолій. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — 128 с.
У книзі розглядаються вузлові аспекти зовнішньої політики Америки в постбіполярний період (з 1989 по 2008 роки) крізь призму впливу стереотипних уявлень. Висвітлено вплив стереотипів на формування зовнішньополітичного курсу країни, починаючи від Дж. Буша-старшого до Дж. Буша-молодшого. Проаналізовано особливості розвитку України та розвиток взаємовідносин із США після закінчення «холодної війни». Увагу зосереджено на обрисах нового світового порядку, колізіях відносин з Росією та трансформації політичної стратегії Сполучених Штатів на світовій арені. Книга розрахована на широке коло читачів, які досліджують проблеми зовнішньої політики, цікавляться політичними колізіями реалій світу, що глобалізується.
Статті
Худолій А. О. Сучасна американська публіцистика у комунікативно-функціональному висвітленні / А. О. Худолій // Сучасна англомовна публіцистика: лінгвістичний вимір : монографія / А. Е. Левицький, С. І. Потапенко, А. О. Худолій та ін. ; за заг. ред. А. Е. Левицького. — Ніжин : Вид-во НДУ імені Миколи Гоголя, 2010. — С. 20–54.
Худолій А. Зовнішня політика Трумена та «синдром антирадянщини» / А. Худолій // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / гол. редактор С. А. Квітка. — 2010. — № 1 (69). — С. 137–142.
Худолій А. Аналіз зовнішньополітичного курсу Б. Клінтона / А. Худолій // Ѓілея : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — Київ, 2010. — Вип. 36. — С. 485–493.
Худолій А. Підготовка до війни в Афганістані та зовнішня політика американського президента Дж. Буша після подій 11 вересня 2001 року / А. Худолій // Політологічні та соціологічні студії : збірник наукових праць / науковий редактор А. М. Круглашов. — Чернівці : Букрек, 2010. — Том ІХ. — С. 486–495.
2009
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Худолій А. Політичні стереотипи у геостратегії США : монографія / Анатолій Худолій. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — 148 с.
У монографії досліджено теоретичні, методологічні та практичні аспекти зовнішньої політики США крізь призму впливу стереотипних уявлень. Розкрито зміст стереотипів за допомогою використання політичної риторики, їхню роль у формуванні політики американських президентів на зовнішній арені, починаючи від Г. Трумена і закінчуючи Дж. Бушем-старшим. Висвітлено процеси формування політичних стереотипів. Увагу зосереджено на тому, як система стереотипів під впливом політичної традиції позначається на змінах зовнішньополітичного курсу Сполучених Штатів.
Статті
Худолій А. Взаємозумовленість стереотипного мислення та зовнішньої політики колишнього американського президента Р. Рейгана / А. Худолій // Ѓілея : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — Київ, 2009. — Вип. 18. — С. 356–364.
Худолій А. Стереотипи холодної війни та зовнішня політика Ричарда М. Ніксона / А. Худолій // Нова парадигма : журнал наукових праць / голов. ред. В. П. Бех. — Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. — Вип. 83. — С. 199–208.
Худолій А. Українсько-американські відносини на початку 90-х років ХХ століття / А. Худолій // Ѓілея : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — Київ, 2009. — Вип. 21. — С. 397–404.
Худолій А. Зовнішня політика Дж. Ф. Кеннеді та протистояння з СРСР / А. Худолій // Ѓілея : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — Київ, 2009. — Вип. 22. — С. 422–430.
Худолій А. Україна в зовнішньополітичному вимірі США (огляд зовнішньої політики з 1993 по 2006 рр.) / А. Худолій // Вісник Дніпропетровського університету. — 2009. — Том 17, № 9/2. — С. 372–377.
Худолій А. Зовнішня політика США у Східній Європі та перспективи розвитку України в 90-х роках ХХ століття / А. Худолій // Науковий Вісник Ужгородського університету. Серія : Політологія, Соціологія, Філософія. — 2009. — Вип. 12. — С. 194–198.
Худолій А. Еволюція стереотипів американських президентів з 1964 по 2000 рік / А. Худолій // Ѓілея : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — Київ, 2009. — Вип. 24. — С. 411–420.
Худолій А. Стереотип ворога та підготовка до війни Дж. Буша в Іраку / А. Худолій // Нова парадигма : журнал наукових праць / гол. ред. В. П. Бех. — Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. — Вип. 86. — С. 201–211.
Худолій А. Імперські амбіції, зовнішня політика та риторика американських президентів / А. Худолій // Наукове Пізнання: Методологія та Технологія. — 2009. — № 1 (23). — С. 123–130.
Худолій А. Кореляція стереотипів СВОБОДА / ТИРАНІЯ з зовнішньополітичною діяльністю американських президентів (від Г. Трумена до Дж. Кеннеді) / А. Худолій // Вісник Одеського Національного Університету. — 2009. — Т. 14, Вип. 13. — С. 673–681.
Худолій А. Вплив політичних стереотипів на зовнішньополітичний курс адміністрації Рейгана / А. Худолій // Науковий Вісник Чернівецького університету : збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. — Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. — Вип. 486–487. — С. 158–161.
Худолій А. Наслідки холодної війни та зовнішньополітичний курс американського президента Дж. Г. Буша / А. Худолій // Політологічний вісник : зб-к наук. праць. — К. : «ІНТАС», 2009. — Вип. 45. — С. 543–552.
2008
Статті
Худолій А. Філософія зовнішньої політики екс-президента США Д. Ейзенхауера / А. Худолій // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / гол. редактор С. А. Квітка. — 2008. — № 4 (60). — С. 129–132.
Худолій А. Актуальні питання дослідження стереотипів / А. Худолій // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / гол. редактор С. А. Квітка. — 2008. — № 6 (62). — С. 131–136.
Худолій А. Вплив зовнішньої політики США на розвиток відносин з Росією та Україною / А. Худолій // Вісник Одеського Національного Університету. — 2008. — Т. 13, Вип. 5. — С. 867–873.
Худолій А. Механізми формування суспільно-політичних стереотипів та їхній вплив на свідомість громадян / А. Худолій // Ѓілея : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — Київ, 2008. — Вип. 15. — С. 202–209.
Худолій А. Риторика та нова зовнішньополітична доктрина американського президента США Дж. Буша після подій 11 вересня 2001 р. / А. Худолій // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. — Київ : Український центр політичного менеджменту, 2008. — Політичний менеджмент. — С. 206 –215.
Худолій А. Вплив стереотипів холодної війни на зовнішню політику Л. Джонсона / А. Худолій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / відп. редактор А. Г. Дерев’янко. — Київ, 2008. — Вип. 77, ч. І. — С. 46–52.
Худолій А. Зовнішньополітичний курс Р. М. Ніксона. Стереотипи сприйняття комунізму / А. Худолій // Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини» / відп. секретар Ю. І. Присяжнюк. — Львів, 2008. — Вип. 25. — С. 111–119.
Худолій А. Вплив стереотипів на зовнішню політику Б. Клінтона у вирішенні конфлікту в Югославії / А. Худолій // Ученые Записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. — Симферополь, 2008. — Том 21 (60), № 2 : Политические науки. — С. 75–82.
2007
Статті
Худолій А. Конфлікт інтересів, стереотипні уявлення та їхній вплив на зовнішню політику екс-президента США Дж. Ф. Кеннеді / А. Худолій // Наукове Пізнання: Методологія та Технологія. — 2007. — № 2 (20). — С. 144–148.
Худолій А. Аналіз зовнішньої політики колишнього американського президента Дж. Форда крізь призму ідеологічних стереотипів / А. Худолій // Перспективи : науковий журнал. Серія : Філософія, історія, соціологія, політологія / відп. секретар З. М. Атаманюк. — Одеса, 2007. — Вип. 2 (38). — С. 107–113.
2006
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Худолій А. О. Функціональні зміни у мові американської публіцистики кінця ХХ – початку ХХІ століття : монографія / А. О. Худолій. — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — 368 с.
Монографію присвячено функціональним змінам лексико-фразеологічного складу сучасної англійської мови на основі функціонально-семантичного, функціонально-прагматичного та функціонально-когнітивного чинників. Встановлено й обгрунтовано лінгвокогнітивні засади функціональних змін у мові американських публіцистичних текстів. Розглянуто когнітивні механізми стереотипізації уявлень американської спільноти про суспільно-політичне життя. Проаналізовано особливості концептуалізації дійсності та чинники впливу на процеси формування концептуальних метафор. Виокремлено основні напрями лексичної та фразеологічної динаміки у мові американської публіцистики, зокрема лексико-семантичні, словотворчі, морфолого-синтаксичні та синтаксичні зміни.
Статті
Худолій А. Словотворчі особливості лексичних і фразеологічних новотворів суспільно-політичної сфери у мові американських публіцистичних текстів / А. Худолій // Слов’янський вісник. Філологія. — Рівне : РІКСУ, 2006. — Том 7. — С. 260–268.
2005
Статті
Худолій А. Функціональні зміни суспільно-політичної термінології у мові американських публіцистичних текстів / А. Худолій // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. — K. : Нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2005. — Вип. 6. — С. 268–273.
Худолій А. Особливості тематичного використання новотворів у мові сучасних американських публіцистичних текстів / А. Худолій // Проблеми семантики слова, речення та тексту. — K. : Видавничий центр КНЛУ, 2005. — Вип. 13. — С. 315–323.
Худолій А. Використання концептуальних метафор СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ – ДЕНЬ-НІЧ / СВІТЛО-ТЕМРЯВА у мові сучасних американських публіцистичних текстів / А. Худолій // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Oстрог : Вид-во НаУОА, 2005. — Вип. 5. — С. 150–158.
Худолій А. Мовні показники прагматичної спрямованості американських публіцистичних текстів кінця ХХ – початку ХХІ століть / А. Худолій // Видавничий центр КНЛУ, 2005. — Вип. 11. — С. 90–98.
2004
Статті
Худолій А. Лінгвокогнітивні особливості картини світу сучасного американського суспільства / А. Худолій // Слов’янський вісник. Серія “Філологічні науки”. — Рівне : РІСКСУ, 2004. — Вип. 5. — С. 262–269.
Худолій А. Функціональна спрямованість метафор у мові сучасних американських публіцистичних текстів / А. Худолій // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Oстрог : Вид-во НаУОА, 2004. — С. 97–111.
2002
Статті
Худолій А. Оказіональні топоніми в сучасних американських публіцистичних текстах / А. Худолій // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей. — K. : КНЛУ, 2002. — Вип. 8. — С. 397–402.
Худолій А. Лексичні зміни в публіцистичних текстах американського варіанта англійської мови / А. Худолій // Записки з романо-германської філології. — Oдеса : Вид-во Латстар, 2002. — Вип. 12. — С. 189–201.
Худолій А. Лінгво-когнітивні особливості метонімічного переносу в сучасній американській публіцистиці / А. Худолій // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія "Філологія. Педагогіка. Психологія". — K. : Видавничий центр КНЛУ, 2002. — Вип. 6. — С. 193–198.
Худолій А. Комунікативні фактори ефективності впливу сучасних американських публіцистичних текстів на читачів / А. Худолій // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Oстрог : Вид-во НаУОА, 2002. — С. 133–141.
2001
Статті
Худолій А. Військова концептуальна метафора у текстах публіцистичного стилю США / А. Худолій // Проблеми семантики слова, речення та тексту. — K. : Видавничий центр КНЛУ, 2001. — Вип. 7. — С. 282–286.
Худолій А. Роль соціальних факторів у розвитку американського варіанта англійської мови / А. Худолій // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Oстрог : Вид-во НаУОА, 2001. — С. 130–133.
Худолій А. Функціонально-стилістичні особливості фразеологічних одиниць в американській публіцистиці / А. Худолій // Науковий вісник ВДУ імені Лесі Українки. "Філологічні науки". — Луцьк : Вид-во ВДУ імені Лесі Українки, 2001. — С. 230–236.
2000
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Худолій А. О. Метафора у мові американських публіцистичних текстів : навч. пос. / А. О. Худолій. — Острог : Вид-во НаУОА, 2000. — 128 с.
У навчальному посібнику пропонується аналіз функціональних особливостей метафори у публіцистичних текстах США, підґрунтям якої є існування асиметрії в структурі та функціонуванні мовного знака. Розглядається концептуально-метафоричний простір американських публіцистичних текстів, який охоплює різні сфери суспільно-політичного життя. Досліджуються закономірності появи концептуальних метафор у мові публіцистичних текстів. Простежуються особливості концептуалізації дійсності та чинники впливу на процеси формування концептуальних метафор.
Статті
Худолій А. Комунікативно-когнітивні особливості публіцистичного стилю американського варіанта англійської мови / А. Худолій // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Oстрог : НаУОА, 2000. — С. 148–152.
2020
Статті
Tsolin D. The Participle Morphosyntax in Middle Aramaic: Some Important Observations / D. Tsolin // Journal of Northwest Semitic Languages. — 2020. — 46.2. — Р. 47–86.
2017
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Цолін Д. В. Арамейська мова біблійних текстів і Тарґума Онкелоса / Д. В. Цолін. — Київ : "Дух і Літера", 2017. — 392 с.
Статті
Tsolin D. Archaic Verbal Conjugations in Exod. 15.2-18, 21 and Deut. 32.1-43: Their Rendering in the Targums / Dmytro Tsolin // Aramaic Studies. — 2017. — № 15.1. — P. 44–77.
2016
Статті
Tsolin D. Ten Poems from the Shavu‘oth Fest from the Manuscript Paris Hébr. 110 of the Fragmentary Targum / Dmytro Tsolin // Judaica Ukrainica. — Kyiv : Judaica Ukrainica, 2016. — № 5. — P. 1–35
2015
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Цолін Д. В. Синтаксис поезії тарґумів : монографія / Дмитро Васильович Цолін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — 466 с.
Цолін Д. В. Синтаксичні основи поетичного дискурсу. На матеріалі юдейської літургійної поезії арамейською мовою 2 - 8 ст. : дис.... доктора філологічних наук. спец. : 10.02.13 "Синтаксис поезії тарґумів" / Цолін Дмитро Васильович ; Національний університет "Острозька академія". — Острог, 2015. — 466 с.
Статті
Цолін Д. В. Діахронічний аналіз біблійної давньоєврейської мови та історико-критичний метод у біблеїстиці / Д. В. Цолін // Східний світ. — 2015. — № 1. — С. 92–105.
Цолін Д. В. Поетичний дискурс: синтаксичний аспект / Д. В. Цолін // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна». — Острог, 2015. — № 52. — С. 269–274.
Tsolin D. Review of the Book: Yakerson Semen. Ozar Sefarad: Sefardic Treasury. Sefardic Books from Tenth to Fiftinth Century. From Manuscripts to Printed Books / D. Tsolin // Judaica Ukrainica. — 2015. — № 4. — Р. 163–166.
Цолін Д. В. Синтаксична зв’язність поетичного тексту. На матеріалі юдейської літургійної поезії арамейською мовою / Д. В. Цолін // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». — 2015. — № 58. — С. 130–135.
Цолін Д. В. Давньоєврейське віршування: до питання про роль синтаксису / Д. В. Цолін // Сходознавство. — 2015. — № 69. — С. 126–143.
Tsolin D. Ten Poems from the Shavu‘oth Fest from the Manuscript Paris Hébr. 110 of the Fragmentary Targum / Dmytro Tsolin // Judaica Ukrainica. — Kyiv : Judaica Ukrainica, 2015. — № 5. — P. 1–36.
2014
Статті
Цолін Д. В. До питання про синтаксис часток у середньоарамейській мові / Д. В. Цолін // Східний Світ. — 2014. — № 3. — С. 114–124.
Цолін Д. В. Палестинські Тарґуми як літературна пам’ятка. Переклад Тарґума Псевдо-Йонатана до Бут. 1–25 / Д. В. Цолін // «Дух і Літера». — 2014. — № 27. — С. 248–339.
Цолін Д. В. Перспективи дослідження синтаксичного аспекту лінгвопоетики. На матеріалі арамеомовної літургійної поезії ІІ – VIII ст. / Д. В. Цолін // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна». — Острог, 2014. — № 49. — С. 238–243.
Цолін Д. В. Десять поем на свято Шавуот з рукопису Paris Hébr. 110 Фрагментарного Тарґума: переклад з арамейської, коментарі, примітки. Частина І / Д. В. Цолін // Східний Світ. — 2014. — № 1. — С. 110–130.
Цолін Д. В. Десять поем на свято Шавуот з рукопису Paris Hébr. 110 Фрагментарного Тарґума: переклад з арамейської, коментарі, примітки. Частина ІІ / Д. В. Цолін // Східний Світ. — 2014. — № 2. — С. 111–130.
Цолин Д. В. Некоторые особенности синтаксиса в еврейской литургической поэзии на арамейском языке IV–VIII вв. / Д. В. Цолин // Сходознавство. — 2014. — № 65–66. — С. 131–144.
Цолин Д. В. Пиюты к празднику Песах в Палестинских Таргумах. Перевод, комментарии, заметки / Д. В. Цолин // Иудаика и арамеистика : сборник научных статей на основе материалов Третьей ежегодной конференции по иудаике и востоковедению / отв. ред. К. А. Битнер, Л. А. Лукинцова. — СПб. : Петербургский ин-т иудаики, 2014. — Вып. 3. — С. 86–150. — (Труды по иудаике. Сер. «Филология и культурология»).
Цолин Д. В. Синтаксис глагола в еврейской литургической поэзии на арамейском языке. На материале тарґумов / Д. В. Цолин // Сходознавство. — 2014. — № 67. — С. 138–170.
Цолин Д. В. Синтаксис поэтической строки в еврейской литургической поэзии на арамейском языке IV–VIII вв. / Д. В. Цолин. // Вестник Санкт-Петербургского Государственного Университета. Серия «Востоковедение». — 2014. — № 13. — С. 91–111.
Цолин Д. В. Эллипсис в поэзии таргумов / Д. В. Цолин // Східний Світ. — 2014. — № 4. — С. 143–156.
Tsolin D. Hebrew poetry in the Targum Onqelos: some syntactic aspects of the verse structure / Dmytro Tsolin. // Aramaic Studies. — 2014. — № 12. 1. — Р. 53–88.
Tsolin D. Transformation of poetical lines of the Song at the Sea (Ex. 15:1–18, 21) in the Targum Onqelos / Dmytro Tsolin. // Judaica Ukrainica. — 2014. — № 3. — С. 5–23.
Tsolin D. Hebrew poetry in the Targum Onqelos: some syntactic aspects of the verse structure / Dmytro Tsolin // Aramaic Studies. — 2014. — № 12.1. — Р. 53–88.
2013
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Цолин Д. В. Арамейский язык библейских текстов и Тарґума Онкелоса / Дмитрий Васильевич Цолин. — Черкассы : Коллоквиум, 2013. — 354 с.
Статті
Цолін Д. В. Релікти архаїчного західно-семітського дієвідмінювання в давньоєврейській поезії / Д. В. Цолін // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна». — Острог, 2013. — № 38. — С. 234–237.
Цолин Д. В. Перифрастические формы императива и юсива в арамейском языке тарґумов / Д. В. Цолин // Письменные памятники Востока. — 2013. — №18. 1. — С. 159–170.
2012
Статті
Цолин Д. В. Перевод библейских поэтических архаизмов в тарґумах / Д. В. Цолин // Труды по иудаике. Академическая серия. — 2012. — № 41. — С. 83–100.
Tsolin D. Elements of rhetoric in the targums. Appeals to audience / Dmytro Tsolin. // Aramaic Studies. — 2012. — № 10. 2 — Р. 249–270.
2010
Статті
Цолін Д. В. Первісний Пролог (Бут. 1–11) згідно з Тарґумом Псевдо-Йонатана : переклад українською мовою / Д. В. Цолін // Наукові записки НаУОА. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог, 2010. — № 3. — С. 282–325.
Цолін Д. В. Техніка перекладу сакральних текстів в добу пізньої античності: уроки для сучасного перекладознавства (на матеріалі Таргумів) / Цолін Дмитро Васильович // Сакральні тексти: коментарі, переклади, інтерпретації : матеріали Першого Всеукраїнського круглого столу (6 листопада 2010 р., м. Острог) / за ред. І. Д. Пасічника. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — С. 53–55.