Кафедра кримінально-правових дисциплін
2020
Статті
Боржецька Н. Л. Остаточність рішень слідчого, прокурора та слідчого судді про закриття кримінального провадження / Н. Л. Боржецька // Матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 22 травня 2020). — Острог, 2020. — С. 82–84.
2018
Тези
Боржецька Н. Л. Проблематика закінчення досудового розслідування в кримінальному процесі України через призму рішень ЄСПЛ / Н. Л. Боржецька // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 7 грудня 2018 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — С. 47–49.
2017
Тези
Боржецька Н. Л. Особливості закінчення попереднього (досудового) розслідування у кримінальному процесі ФРН / Н. Л. Боржецька // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 17 листопада 2017 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — С. 11–13.
2016
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Боржецька Н. Л. Форми закінчення досудового розслідування: правові, теоретичні та прикладні проблеми : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність» / Наталія Леонідівна Боржецька. — Острог, 2016. — 252 с.
Тези
Боржецька Н. Особливості виправдання (реабілітації) осіб, підозрюваних чи обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, в Європі XVI ст. / Н. Боржецька // Малиновські читання : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. — Острог, 2016. — С. 34–36.
2015
Статті
Боржецкая Н. Л. Проблемы прекращения уголовного производства на стадии досудебного расследования по п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК Украины / Н. Л. Боржецька // Legea si viata. — № 6/3. — S.15–18.
Боржецька Н. Л. Порядок закінчення досудового слідства у формі звернення до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності / Н. Л. Боржецька // Часопис Академії адвокатури України. — 2015. — Т. 8. — № 2 (27). — С. 31–36.
Тези
Боржецька Н. Л. Застосування аналогії на етапі завершення досудового слідства / Н. Л. Боржецька // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Малиновські читання"(м. Острог, 13–14 листопада 2015 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — С. 155–156.
2014
Статті
Боржецька Н. Л. Підстави та умови складання обвинувального акта / Н. Л. Боржецька // Юридична Україна. — 2014. — № 8. — С. 77–83.
Боржецька Н. Л. Подання та розгляд клопотань на етапі завершення досудового розслідування / Н. Л. Боржецька // Прикарпатський юридичний вісник : збірник наукових праць. — Івано-Франківськ, 2014 р. — Вип. 2 (5). — С. 182–190.
Боржецька Н. Л. Поняття «форма закінчення досудового розслідування» / Н. Л. Боржецька // Підприємництво, господарство і право. — 2014. — № 10. — С. 76–81.
2012
Статті
Боржецька Н. Л. Складання обвинувального висновку як форма закінчення попереднього слідства в кінці 20-х – у 30-і рр. XX ст. в УСРР / Н. Л. Боржецька // Малиновські читання : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (16–17 листопада 2012 р., м. Острог). — Острог, 2012. — С. 245–248.
2011
Статті
Боржецька Н. Л. Винесення постанови про направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності як окрема форма закінчення досудового слідства [Електронний ресурс] / Н. Л. Боржецька // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2011. — № 2 (4). — Режим доступу : http: // lj.oa.edu.ua/articles/2011/n2/11bnlzds.pdf. — Назва з екрана.
2021
Статті
Gatseliuk V. The Influence of Religion on the Norms of Criminal Law and Process: an International-Comparative Study / Gatseliuk Vitalii, Strelbitska Lesia, Herasymchuk Oleh, Pavlyshyn Andriy, Khrystiuk Valeriia // Amazonia Investiga. — 2021. — Vol.10, Is. 42. — Р. 226–234.
2016
Статті
Герасимчук О. П. Уголовно-правовая охрана правосудия согласно Статута ВКЛ 1566 г. / О. П. Герасимчук //«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК» (г. Минск, 15 апреля, 2016 г.). — Минск : БИП, 2016.
Тези
Герасимчук О. П. Засада диспозитивності: теоретичні аспекти / О. П. Герасимчук // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти" (м. Івано-Франківськ, 11–12 березня 2016 р.). — 2018. — С. 204–207.
Герасимчук О. П. Процессуальный статус близких родственников потерпевшего / О. П. Герасимчук // "Россия в современном мире: политико-правовой аспект" : материалы второй Международной науч. конф. (с. Дивноморское, 24–29 мая 2016 г.). — Ростов н/Д : ДГТУ, 2016. — С. 93–99.
2015
Статті
Герасимчук О. П. Сутність конституційної держави у працях Є. В. Спекторського / О. П. Герасимчук // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 13–14 листопада 2015 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — С. 14–17.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні рекомендації до написання студентських наукових робіт / В. О. Попелюшко, О. П. Герасимчук. — Острог, 2012. — 44 с.
Наводяться рекомендації для організації наукової роботи студентів в Інституті права ім. І. Малиновського Національного університету «Острозька академія», вимоги до виконання та оформлення курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт.
Статті
Герасимчук О. П. Процесуальне регулювання звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим / О. П. Герасимчук // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання” (м. Острог, 16–17 листопада 2012 р.). — Острог, 2012. — С. 251–253.
Герасимчук О. П. Взаємозв’язок кримінального права та процесу в дослідженні І. Малиновським вчення про злочин за Литовськими статутами / О. П. Герасимчук // Матеріали І Міжнародного науково-практичного семінару "Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення" (16 березня 2012 р., м. Острог). — Острог, 2012. — С. 29–32.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Герасимчук О. П. Методичні рекомендації до написання контрольних робіт з курсу «Кримінальне право України» / О. П. Герасимчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 80 с.
Наводяться завдання для контрольних робіт, методичні рекомендації для їх розв'язання, критерії оцінювання, питання на заліки та іспити з курсу «Кримінальне право України» для студентів Інституту довузівського, заочного та дистанційного навчання НаУОА. Також доне видання може бути корисним для студентів стаціонарної форми навчання правничого факультету при підготовці до занять, проміжного та підсумкового контроль, іспитів з курсу «Кримінальне право України».
Статті
Герасимчук О. П. Реалізація потерпілим прав під час перегляду справи за нововиявленими обставинами / О. П. Герасимчук // Адвокат. — 2011. — № 3 (126). — С. 20–22.
2010
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Герасимчук О. П. Історія держави і права України : практикум / О. П. Герасимчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — 430 с.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Форми кримінально-процесуальних документів : посібник / упоряд. Попелюшко В. О., Стрельбіцька Л. Я., Герасимчук О. П. ; за заг. ред. В. О. Попелюшка. — К. : Прецедент, 2009. — 192 с.
У посібнику представлено розроблені на основі чинного КПУ України та з урахуванням практики його застосування форми більшості процесуальних документів досудових стадій кримінального процесу. Розрахований на дізнавачів, слідчих, прокурорів, суддів та адвокатів. Може бути корисний для студентів та викладачів юридичних навчальних закладів при підготовці та проведенні практичних занять з навчальних курсів «Кримінальний процес України», «Методика складання кримінально-процесуальних документів».
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Герасимчук О. П. Реалізація потерпілим диспозитивності у кримінальному судочинстві України : монографія / О. П. Герасимчук. — К. : Прецедент, 2009. — 175 с.
У монографії комплексно розглядаються проблеми визначення меж диспозитивності у реалізації потерпілим процесуальних прав у кримінальному судочинстві України, сформульовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення Кримінально-процесуального кодексу України.
Статті
Герасимчук О. П. Нормативне закріплення принципу диспозитивності у кримінальному процесі [Електронний ресурс] / О. П. Герасимчук. — 2009.
2008
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Герасимчук О. П. Диспозитивність та її реалізація потерпілим у кримінальному судочинстві України : автореферат дис. ... к. ю. н. спец. 12.00.09 / О. П. Герасимчук ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — К., 2008. — 18 с.
2007
Статті
Герасимчук О. П. Гарантії прав особи, потерпілої від злочину, на стадії порушення кримінальної справи / О. П. Герасимчук // Держава і право : збірник наукових праць. "Юридичні і політичні науки". — 2007. — Вип. 36. — С. 448–453.
Герасимчук О. П. Правонаступництво у кримінальному процесі у разі смерті потерпілого / О. П. Герасимчук // Адвокат. — 2007. — № 8. — С. 12–25.
Герасимчук О. П. Відшкодування потерпілому втрати працездатності, зумовленої злочином / О. П. Герасимчук // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Острог, 26–27 квітня 2007 р.). — Острог, 2007. — С. 128–130.
Герасимчук О. П. Порівняльний аналіз правового статусу потерпілого за кримінально-процесуальним законодавством Польщі, Росії та України / О. П. Герасимчук // Проблеми державотворення і захисту прав людини : матеріали XIII регіональної науково-практичної конференції (Львів, 8–9 лютого 2007 р.). — Львів, 2007. — С. 591–594.
Герасимчук О. П. Структура принципу диспозитивності у кримінальному процесі / О. П. Герасимчук // Право України. — 2007. — № 3. — С. 128–131.
Герасимчук О. П. Визнання особи потерпілим від злочину / О. П. Герасимчук // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. — 2007. — № 1. — С. 208–212.
2006
Статті
Герасимчук О. П. Захист прав потерпілого при зміні та відмові прокурора від обвинувачення / О. П. Герасимчук // Вісник Академії прокуратури України. — 2006. — № 4. — С. 80–85.
2005
Статті
Герасимчук О. П. Набуття особою статусу потерпілого в кримінальному судочинстві України / О. П. Герасимчук // Реформування кримінального та кримінально-процесуального законодавства України: сучасний стан та перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Івано-Франківськ, ЗО вересня – 1 жовтня 2005 р.). — Івано-Франківськ, 2005. — С. 186–189.
2021
Статті
Гонгало С. Психолого-почеркознавча експертиза як новий вид дослідження почеркових об’єктів / С. Гонгало // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : міжнар. наук.-практ. конф.-полілогу (м. Харків, 15 –16 квіт. 2021 р.). — Харків, 2021. — С. 1–5.
Гонгало С. Профілювання особи підозрюваного з використанням графологічних методів / С. Гонгало // Матеріали постійно діючого науково-практичного семінару. — 2021. — Вип. 11. — С. 125–127.
Гонгало С. Й. Графологія у судовому почеркознавстві: другий прихід чи новий підхід? / С. Й. Гонгало // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 19 лютого 2021 року). — Львів, 2021. — С. 92–97.
Гонгало С. Щодо розширення кола суб’єктів судово-експертної діяльності / С. Гонгало // Матеріали XI Всеукраїнської навчально-наукової конференції "Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні". — 2021. — С. 218–221.
2020
Тези
Гонгало С. Й. Графологія: досліджувати чи критикувати?/ С. Й. Гонгало // Криміналістичний процес і криміналістика: виклики часу : збірник статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 20-ти річчя кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка (24 січня 2020 р., м. Львів) / орг. ком. В. Т. Нор, Н. Р. Бобенко, І. І. Когутич та ін. — Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. — С. 288–294.
Гонгало С. Й. "Рукописне письмо: можливості експертного дослідження та приховані проблеми" / С. Й. Гонгало // Теорія і практика судової експертизи і криміналістики : матеріали ІІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 27 лютого 2020 року). — Київ ; Маріуполь, 2020. — С. 78–81.
Гонгало С. Й. Графологія: модна тенденція чи вимога часу? / С .Й. Гонгало // Актуальні проблеми право творення в сучасній Україні : матеріали X Всеукраїнської навчально-наукової конференції (м. Рівне, Рівненський інститут КУП НАНУ 25 травня 2020 р.). — Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2020. — С. 175–178.
Гонгало С. Графологія як перспективний метод вирішння окремих діагностичних завдань у судово-почеркознавчій експертизі / С. Гонгало // Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу : матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 19 листпада 2020 р.). — Київ, 2020. — С. 134–138.
Гонгало С. Використання положень графології у виявленні та попередженні булінгу та домашнього насильства / С. Гонгало // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Малиновські читання» (22 травня 2020 року, м. Острог). — Острог, 2020. — С. 1–4.
2019
Тези
Гонгало С. Й. Використання положень графології у судовому почеркознавстві / С. Й. Гонгало // Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу : мат. міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 5.11.2019 р.) / за заг. ред. О. Г. Рувіна, Н. В. Нестор ; уклад. О. І. Жеребко, А. О. Полтавський, О. В. Юдіна. — К. : КНДІСЕ Мінюста України, 2019. — С. 136–139.
2018
Тези
Гонгало С. Й. Щодо можливості співпраці експерта-поліграфолога та графолога при проведенні поліграфічних досліджень / С. Й. Гонгало // Теорія і практика судової експертизи і криміналістики : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 85-річчя доктора юридичних наук, професора Ніни Іванівни Клименко (м. Київ, 27 лютого 2018 р.). — Київ ; Маріуполь, 2018. — С. 85–87.
2017
Тези
Гонгало С. Й. Щодо запровадження інновацій у криміналістичну тактику / С. Й. Гонгало // Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування : збірник матеріалів конференції / редкол. : Кобилянський О. Л., Свобода Є. Ю. — К. : Навчально-науковий інститут Національної академії внутрішніх справ, 2017. — № 2. — С. 128–130.
Гонгало С. И. Инновации в криминалистической тактике / С. И. Гонгало // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук : материалы VI международной научной коференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов (Минск, 14 апреля 2017 г.) : в трех частях / ред. кол. С. Ф. Сокол и др. — Минск : БИП, 2017. — Ч. 1. — С. 140–141.
2016
Тези
Гонгало С. Й. Зразки для судової почеркознавчої експертизи: проблемні питання одержання та можливі шляхи їх вирішення / С. Й. Гонгало, І. М. Гоменюк // Криміналістичний вісник : наук.-практ. зб. / голов. ред. В. В. Чернєй / ДНДЕКЦ МВС України ; НАВС. — К. : ПК «Типографія від «А» до «Я», 2016. — № 1 (25). — С. 122–125.
Гонгало С. Й. Підпис: етапи формування та проблемні питання діагностичного почеркознавчого дослідження конструктивно-простих підписів / С. Й. Гонгало // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 30 вересня – 1 жовтня 2016 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2016. — С. 167–168.
Гонгало С. Й. Методики почеркознавчих досліджень потребують змін / С. Й. Гонгало // Теорія і практика судової експертизи : збірник матеріалів круглого столу / редкол. Кобилянський О. Л., Черноус Ю. М., Свобода Є. Ю. — К. : Навчально-науковий інститут № 2 НАВС, 2016. — С. 114–116.
Гонгало С. Й. Науковий статус графології у світі / С. Й. Гонгало // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук : материалы VI международной научной коференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов (Минск, 15 апреля 2016 г.) : в двух частях / ред. кол. С. Ф. Сокол и др. — Минск : «БИП-Институт правоведения». — 2016. — Ч. 1. — С. 107–109.
2015
Статті
Гонгало С. Й. Психологічні знання та їх значення у судовому почеркознавстві / С. Й. Гонгало // Зб. наук. статей за мат. IV Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (13–14 листопада 2015 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — С. 162–163.
Гонгало С. Й. Графологія чи почеркознавча експертиза? / С. Й. Гонгало // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали Міжнародного круглого столу (29 травня 2015 р., м. Одеса) / відп. за вип. О. П. Ващук ; НУ ОЮА ; ПРЦ НАПрН України. — Одеса : Юридична література, 2015. — С. 77–81.
Гонгало С. Й. Неідентифікаційні дослідження у почерку: сучасний стан та перспективи розвитку / С. Й. Гонгало, О. Г. Гайдук, Л. С. Волчук // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — Острог, 2015. — № 1 (11).
2014
Статті
Гонгало С. Й. Застосування силіконових відтисних мас на "STOMAFLEX SOLID" та "ZETAPLUS" для отримання зліпків з об'ємних слідів [Електронний ресурс] / О. Г. Гайдук, С. Й. Гонгало // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". — Острог, 2014. — №1 (9). — С. 1–19. — Режим доступу : http: // lj.oa.edu.ua/articles/2014/n1/14hohzos.pdf. — Назва з екрана.
Данілін С. С. Загальна характеристика автотоварознавчої експертизи / С. С. Данілін, С. Й. Гонгало // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — Острог, 2014. — № 1 (9).
Гонгало С. Й. Чи є місце графології у сучасній криміналістиці / С. Й. Гонгало // Зб. наук. статей за мат. IІI Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (14–15 листопада 2014 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — С. 243–244.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Правила огляду паспортів та методи виявлення їхніх підробок / підгот. Інна Бернацька, Сергій Гонгало. — К., 2013. — 80 с. — (Бібліотечка нотаріуса).
Правила огляду паспортів та методи виявлення їхніх підробок / підгот. Інна Бернацька, Сергій Гонгало. — К., 2013. — 80 с. — (Бібліотечка нотаріуса).
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Гонгало С. Й. Судова техніко-криміналістична експертиза документів: сучасні можливості дослідження та перспективи розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / С. Й. Гонгало ; Київський Національний університет ім. Т. Г. Шевченка. — Київ, 2013. — 21 с.
Статті
Гонгало С. Й. Електронні документи як об’єкти судової техніко-криміналістичної експертизи та їх класифікація / С. Й. Гонгало // Адвокат. — 2013. — № 1. — С. 33–36.
Гонгало С. Й. Классификация электронных документов как объектов судебной технико-криминалистической экспертизы документов / С. И. Гонгало // Вестник Томского государственного университета. — 2013. — № 367. — С. 95–97.
2012
Статті
Гонгало С. Й. Електронні пластикові картки як об’єкт судової техніко-криміналістичної експертизи документів / С. Й. Гонгало // Малиновські читання : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (16–17 листопада 2012 р., м. Острог). — Острог, 2012. — С. 253–254.
2010
Статті
Гонгало С. Й. Про співвідношення документів-доказів та речових доказів / С. Й. Гонгало // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. статей за матеріалами VII Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 червня 2010 р., м. Луцьк). — Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2010. — С. 579–581.
Гонгало С. Й. Сучасний стан судової техніко-криміналістичної експертизи документів / С. Й. Гонгало // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — Острог, 2010. — № 2.
2009
Статті
Гонгало С. Й. Матеріали технічного запису судового засідання як об’єкти криміналістичних експертиз [Електронний ресурс] / С. Й. Гонгало // Вісник Академії адвокатури України. — 2009. — № 2. — С. 136–139. — Режим доступу : http: // nbuv.gov.ua/j-pdf/vaau_2009_2_21.pdf. — Назва з екрана.
Гонгало С. Й. Сучасні можливості судової техніко-криміналістичної експертизи документів та перспективи її розвитку / С. Й. Гонгало // Право України. — 2009. — № 10. — С. 162–167.
2008
Статті
Гонгало С. Й. Використання криміналістичних знань захисником при роботі з документами [Електронний ресурс] / С. Й. Гонгало // Вісник Академії адвокатури України. — 2008. — № 2. — С. 104–107. — Режим доступу : http: // nbuv.gov.ua/j-pdf/vaau_2008_2_18.pdf. — Назва з екрана.
2007
Статті
Гонгало С. Й. Проблеми дослідження документів при розслідуванні злочинів у кредитно-фінансовій сфері / С. Й. Гонгало // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами IV міжнародної нуково-практичної конференції (1–2 червня 2007 р., м. Луцьк) : у 2–х т. / уклад. Т. Д. Канчук, І. М. Якумев. — Луцьк : РВВ «Вежа» Волинського державного університету ім. Лесі Українки, 2007. — Т. II. — С. 177–179.
2006
Статті
Гонгало С. Й. Поняття документів, їх види, способи розпізнання та захисту / С. Й. Гонгало // Наукові записки. Серія «Право». — Острог, 2006. — С. 153–160.
2002
Статті
Гонгало С. Й. Щодо визнання предметів «холодною зброєю» / С. Й. Гонгало // Наукові записки. Серія «Право». — Острог : НаУОА, 2002. — С. 206–212.
2020
Статті
Колос М. І. Руське кримінальне право: проблеми достовірності поширення на території проживання народів угрофінської мовної групи / М. І. Колос // Криминалист первопечатный. — 2020. — № 20. — С. 29–67.
Колос М. І. Руська держава: конститутивні основи природного формування та критика посягань на її історичну та правову сутність [Електронний ресурс] / М. І. Колос // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2020. — No 2 (22). — С. 1–35. — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2020/n2/20kmiips.pdf. — Назва з екрана.
2019
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Колос М. І. „Українське кримінальне право: походження, розвиток і сучасність“ / М. І. Колос. — Київ, 2019. — 836 с.
Тези
Колос М. І. Кримінально-правова природа окремих конституційних цінностей: походження і розвиток / М. І. Колос // Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції ( м. Хмельницький, 17 травня 2019 р.) / у 2–х част. — 2019. — Ч. 1. — С. 232–236.
Колос М. І. Удосконалення сучасного українського кримінально-правового законодавства: причини та підстави / М. І. Колос // Матеріали міжнародної наукової конференції (м. Харків, 17–19 жовтня 2019 р.). — Харків, 2019. — С. 47–50.
2016
Статті
Колос М. І. Конституційні основи кримінально-правової політики Української народної Республіки (1917–1918 роки) / М. І. Колос // Вісник Конституційного Суду України. — 2016. — № 2–3. — С. 216–224.
Колос М. І. Судебник Казимира Ягайловича: кримінально-правова охорона власності / М. І. Колос // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право". — Ужгород : ВД "Гельветика", 2016. — Вип. 40, Т. 2. — С. 86–90.
Колос М. І. Особливості формування українського кримінального права в період правління Гетьманату й директорії (1918–1921 рр.) / М. І. Колос // Jurnalul juridic national : teotie si practica S.R.L. — 2016. — № 2 (18). — С. 128–131.
2015
Статті
Колос М. І. Криміналізація зради держави і монарха у "Правах, за якими судиться малоросійський народ" / М. І. Колос // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія : Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" : збірник наукових праць. — К. : НАУ, 2015. — № 1 (34). — С. 30–35.
Колос М. І. Стародавній Схід: генезис кримінально-правового регулюванян та охорони суспільних відносин [Електронний ресурс] / М. І. Колос // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". — Острог, 2015. — № 2 (12). — Режим доступу : http: // lj.oa.edu.ua / articles /2015/n2/15kmiosv.pdf. — Назва з екрана.
Колос М. І. Особливості радянської кримінально-правової політики в Україні 1917–1922 років [Електронний ресурс] / М. І. Колос // Часопис Національного університету „Острозька академія“. Серія „Право“. — Острог, 2015. — № 1 (11). — Режим доступу : http: // Ij. oa. edu. ua / articles / 2015 / n1 / 15 kmivur. pdf. — Назва з екрана.
2014
Статті
Колос М. И. Литовский Статут 1588 года: теоретическая сущность уголовно-правовых положений / М. И. Колос // Legea si viata. — 2014. — № 2/3 (266). — С. 21–25.
Колос М. И. Римское право: кодификация и юридическая сущность основных уголовно-правовых положений / М. И. Колос // Legea si viata. — 2014. — № 4/2 (268). — С. 138–142.
Колос М. И. Клевета и оскорбление: генезис ответственности и проблемы современной криминализации – декриминализации / М. И. Колос // Jurnalul juridic national : teotie si practica S.R.L. — 2014. — № 4 (8). — С. 158–163.
Колос М. И. Литовский Статут: уголовно-правовая ответственность за измену государству и Великому князю литовскому / М. И. Колос // Jurnalul juridic national : teotie si practica S.R.L. — 2014. — № 5 (9). — С. 154–159.
Колос М. І. Становлення та розвиток науки кримінального права в Україні [Електронний ресурс] / М. І. Колос // Вісник Асоціації кримінального права України. — 2014. — № 1 (2). — Режим доступу : http: // nauka. Jur –academy. ua /site. ru/ index. php? option = com_content &task=view&id = 653. — Назва з екрана.
2013
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Колос М. Становлення та розвиток науки кримінального права / М. Колос // Правова доктрина України : у 5 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова. — Х. : Право, 2013. — Т. 5 : Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку. — С. 41–55.
Статті
Колос М. Войско Запорожское: преступления, наказания и их значение / М. Колос // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал. — 2013. — № 10/3 (262). — С. 107–111.
Колос М. Конституційна юстиція як гарант забезпечення належної кримінально-правової охорони прав і свобод людини / М. Колос // Вісник Конституційного Суду України. — 2013. — № 5. — С. 82–91.
Колос М. І. Кримінальна відповідальність: до проблеми основ формування // Актуальні проблеми кримінальної відповідальності. — Х. : Право, 2013. — С. 98–101.
Колос М. І. Кримінально-правова охорона прав і свобод людини і гарантії конституційної юстиції / М. І. Колос // Питання захисту прав людини і громадянина органами конституційної юрисдикції у сучасних умовах. — К. : Логос, 2013. — С. 111–122.
Колос М. Перший голова Конституційного Суду України : альфа й омега (за матеріалами доповіді 25 січня 2013 року ) / М. Колос // Вісник Конституційного Суду України. — 2013. — № 1. — С. 99–104.
Колос М. Старозавітні передумови формування кримінального права християнської цивілізації / М. Колос // Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. / редкол. : В. Я. Тацій та ін. — Х. : Право, 2013. — № 1 (72). — С. 224–234.
2012
Статті
Колос М. І. Академік О. О. Малиновський – видатний дослідник генезису кримінального права / М. І. Колос // Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення : матеріали І-го Міжнародного науково-пракичного семінару (Острог, 16 березня 2012 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — С. 61–65.
Колос М. І. Свобода і право: проблеми співіснування в межах статті 43 Кримінального кодексу України? [Електронний ресурс] / Михайло Іванович Колос // Науковий блог НаУОА. — Режим доступу : http://goo.gl/kwzNxj. — Назва з екрана.
Колос М. І. Теологічні основи кримінально-правової охорони прав і свобод людини в Руській державі [Електронний ресурс] / М. І. Колос // Часопис Національного університету «Острозька академія». — 2012. — № 1 (5). — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n1/12kmivrd.pdf. — Назва з екрана.
Колос М. І. Джерела генезису українських кримінально-правових законів: до ідеї охорони основних прав і свобод людини / М. І. Колос // Вісник Конституційного Суду України. — 2012. — № 6. — С. 56–67.
Колос М. І. Суб'єктивні ознаки кримінально-правових положень Руської Правди / М. І. Колос // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія : Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" : збірник наукових праць. — К. : НАУ, 2012. — № 3 (24). — С. 130–134.
Колос М. І. Об'єктивні ознаки кримінально-правових положень Руської Правди / М. І. Колос // Університетські наукові записки : Часопис Хмельницького університету управління та права. — 2012. — Вип. 1 (41). — С. 561–565.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Колос М. І. Кримінальне право в Україні (Х – початок ХХІ століття) : монографія / М. І. Колос. — К. ; Острог, 2011. — Т. 1 : Освіта, наука, законодавство. — 448 с.
У монографії досліджено питання виникнення, становлення і розвитку кримінального права в Україні у період X – початок XXI століття. Аналіз цього процесу автор здійснив крізь призму договорів Руської держави з Візантією 911 і 944 років, положень Руської Правди, Статутів Великого князівства Литовського, Конституції Пилипа Орлика, звичаєвих прав Запорізької Січі, Прав, за якими судиться малоросійський народ, кримінального законодавства Російської імперії 1845 і 1903 років, Союзу РСР і УРСР 1917-2000 років та сучасного кримінального права України. У праці висвітлено загальні питання виникнення на Українських землях писемності, освіти, науки, зокрема кримінально-правової. Автор обґрунтовує нелегітимність поширення на українській території кримінального законодавства Російської імперії, РСФРР. Звертається увага на наслідки, що були викликані організованими керівниками центральних органів державної влади зловживаннями кримінальним законодавством у 30-40 роки минулого століття. Досліджено і детально описано сучасні проблеми організації науково-дослідної діяльності вчених у галузі кримінального права, у тому числі щодо вибору і формулювання теми наукового пошуку, застосування методів дослідження, типових помилок, які допускаються науковцями під час підготовки кандидатських і докторських праць. Наведено широкий перелік бібліографічних джерел, опублікованих науково-дослідних праць, досліджень на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора юридичних наук за 1941-2009 роки. Для наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів.
Колос М. І. Кримінальне право в Україні (Х – початок ХХІ століття) : монографія / М. І. Колос. — К. ; Острог, 2011. — Т. 2 : Бібліографія. — 640 с.
У бібліографії, систематизованій у томі, наведено інформацію про наукові, навчальні, навчально-методичні праці українських та іноземних учених-криміналістів у галузі кримінального права, захищені дисертації, автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук з кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права, а також про договори, законодавство, судову практику кримінально-правового змісту за 911 – 2009 роки. Для наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів.
Статті
Колос М. І. Об’єктивні ознаки злочинів у кримінально-правових положеннях русько-візантійських договорів 911 та 944 років / М. І. Колос // Держава і право. — 2011. — № 52. — С. 415–420.
Колос М. І. Перший голова Конституційного Суду України: штрихи до портрету / М. І. Колос // Вісник Конституційного Суду України. — 2011. — № 4–5. — С. 26–31.
Колос М. І. Русько-візантійські договори 911, 944 років: генезис українського кримінального права / М. І. Колос // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. — 2011. — Вип. 4. — С. 251–261.
Колос М. І. Розвиток українського кримінального права в першій половині ХVIII століття / М. І. Колос // Новітні наукові дослідження держави і права – 2011 : збірник наукових праць / за ред. С. В. Ківалова, В. О. Тулякова, О. В. Козаченка. — Миколаїв : Іліон, 2011. — Т. 1. — С. 137–141.
2010
Статті
Колос М. І. Свобода як основа реалізації права в кримінальному процесі [Електронний ресурс] / М. І. Колос // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2010. — № 2. — Режим доступу : http://www.lj.oa.edu.ua/articles/2010/n2/10kmivkp.pdf. — Назва з екрана.
2008
Статті
Колос М. І. Свобода як основа реалізації права (до проблеми джерел і поняття свободи) / М. І. Колос // Актуальні проблеми конституційного права та державотворення : збірник наукових праць, присвячений 70-й річниці з дня народження першого голови Конституційного Суду України Л. П. Юзькова : у 2 ч. — Хмельнцький : Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2008. — Ч. 1. — С. 211–216.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Колос М. І. Кримінальне право України. Загальна частина : навчальний посібник / М. І. Колос. — К. : Атіка, 2007. — 608 с.
У навчальному посібнику викладені основні положення чинного кримінального законодавства, науки кримінального права, з урахуванням судової практики і досвіду вивчення та застосування кримінально-правових норм в Україні. Методичні рекомендації щодо розв’язання задач, формулювання відповідей на практичних заняттях, під час заліків, екзаменів та написання курсових, кваліфікаційних, дипломних і магістерських робіт сприятимуть належній організації навчального процесу, зокрема у сфері дослідницької діяльності студентів.
2005
Статті
Колос М. І. Роль суду у забезпеченні прав і свобод особи при затриманні і взятті під варту / М. І. Колос // Судовий контроль за дотриманням конституційних прав особи під час досудового розслідування / за ред. О. П. Корнієнко. — К. : АДЕФ – Україна, 2005. — С. 62–69.
2002
Статті
Колос М. І. Застосування окремих термінів у кримінальному, кримінально-процесуальному та кримінально-виконавчому законодавстві України / М. І. Колос // Адвокат. — 2002. — № 4–5 (31–32). — С. 38–40.
Колос М. І. Гносеологічні та емпіричні засади вирішення проблеми забезпечення прав затриманих і взятих під варту осіб / М. І. Колос // Наукові записки. Серія „Право“. — Острог : Національний університет „Острозька академія“, 2002. — С. 221–236.
2001
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Завдання до практичних занять з кримінального права / М. І. Колос, О. І. Мельниченко. — Острог : Національний університет "Острозька академія", 2001. — 76 с.
Статті
Колос М. І. Теоретична модель підстав відповідальності та правозастосовчих дій – основа організації захисту прав і свобод людини в кримінальному процесі / М. І. Колос // Наукові записки. Серія «Право». — Острог, 2001. — Вип. 2. — С. 359–367.
2000
Статті
Колос М. І. До проблеми змісту поняття і деяких аспектів застосування затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину / М. І. Колос // Наукові записки. Серія «Право». — Острог, 2000. — Вип. 1. — С. 163–171.
1999
Статті
Колос М. І. Теоретичні основи правового регулювання каральних засобів, застосовуваних до ув’язнених / М. І. Колос // Наукові записки : у 2 т. — Острог : ВК Острозької академії, 1999. — Т. 2, ч. 1. — С. 201–203.
1992
Статті
Колос М. І. Необхідні пенітенціарні суди / М. І. Колос, М. М. Михеєнко // Водник. — 1992. — № 67–68 (7428–7429). — 29 серпня. — С. 2.
1990
Статті
Колос М. І. Прокурорський нагляд за законністю карально-виховного впливу на засуджених в умовах гуманізації діяльності виправно-трудових колоній / М. І. Колос // Сучасні проблеми держави та права / упоряд. : В. Г. Гончаренко, Л. К. Воронова, Я. І. Безугла. — К. : Вид-во „Либідь“, 1990. — С. 180–184.
1984
Статті
Колос М. І. Повніше застосовувати законодавство про відповідальність за порушення правил користування електроенергією / М. І. Колос // Радянське право. — 1984. — № 2. — С. 39–40.
2013
Статті
Попелюшко В. О. Принципи кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників [Електронний ресурс] / В. О. Попелюшко, Є. Д. Лук’янчиков // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2013. — № 1 (17). — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2013/n1/13pvopiu.pdf. — Назва з екрана.
2012
Статті
Лук’янчиков Б. Є. Дискусійні питання пред’явлення для впізнання / Б. Є. Лук’янчиков, Є. Д. Лук’янчиков // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання” (м. Острог, 16–17 листопада 2012 р.). — Острог, 2012. — С. 286–288.
Лук’янчиков Є. Д. Зняття інформації з каналів зв’язку – засіб формування судових доказів / Є. Д. Лук’янчиков, Б. Є. Лук’янчиков // Матеріали І-го Міжнародного науково-практичного семінару «Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення». — 2012. — С. 196–202.
2020
Статті
Матвійчук М. А. Смертна кара в Московській державі та Російській імперії в працях І. Малиновського: кримінально-виконавчий аспект / М. А. Матвійчук // Прикарпатський юридичний вісник. — 2020. — Вип. 4 (33). — С. 82–88.
Матвійчук М. А. Кровава помста в Московській державі та Російській імперії в працях І. Малиновського: кримінально-виконавчий аспект / М. А. Матвійчук // Науковий віник Міжнародного гуманітарного університету. Серія ЮРИСПРУДЕНЦІЯ. — 2020. — Вип. 44. — С. 120–125.
Матвійчук М. А. Погляди І. Малиновського на зародження та становлення кримінально-виконавчого права / М. А. Матвічук // EVROPSKY POLITICKY A PRAVNI DISCURZ. — 2020. — Svazek 7, 6 vydani. — Р. 174–181.
Матвійчук М. А. Іоаннікій Малиновський про заслання: кримінально-виконавчий аспект / М. А. Матвійчук // Держава та регіони. Серія : ПРАВО. — 2020. — № 4. — С. 78–84.
Тези
Матвійчук М. А. До питання про кроваву помсту у Московській державі та Російській імперії у працях І. Малиновського / М. А. Матвійчук // International scientific and practical conference "LEGAL SCIENCE, LEGISLATION AND LAW ENFORCEMENT PRACTICE : REGULARITIES AND DEVELOPMENT TRENDS. — Lublin ; Poland, 2020. — 307–311.
Матвійчук М. А. І. Малиновський про смертну кару в Московській державі та Російській імперії / М. А. Матвійчук // Міжнародна науково-практична конференція «FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH IN THE MODERN WORLD» ( 21–23 жовтня 2020 р.). — Бостон, США, 2020. — С. 424–435.
Матвійчук М. А. І. О. Малиновський про зародження кримінально-виконавчого права / М. А. Матвійчук // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми юридичної науки та практики в ХХІ столітті» (м. Рівне, 16–17 жовтня 2020 року). — Рівне, 2020. — С. 134–137.
Матвійчук М. А. Погляди І. Малиновського на заслання / М. А. Матвійчук // Міжнародна науково-практична конференція «Цінність права як найефективнішого регулятора суспільних відносин» (м. Харків, 2–3 жовтня 2020 р.). — Харків, 2020. — С. 98–102.
2016
Тези
Матвійчук М. А. Генеза кримінально-виконавчого права в працях І. О. Малиновського / М. А. Матвійчук // Материалы VI международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов "Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук". — Минск, 2016. — Ч. 1. — С. 122–123.
2020
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 22 травня 2020 року) / редкол. Пасічник І. Д., Дробуш І. В., Попелюшко В. О., Фесенко Є. В. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. — 144 с.
У збірнику публікуються матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 22 травня 2020 року) на актуальну правову та державну проблематику. Наведені тези та статті науковців будуть цікаві як дослідникам питань історії, права та держави, так і практикам, викладачам, аспірантам та студентам.
Статті
Попелюшко В. О. Люди, видоки, мужі, послухи у древньому судовому процесі України / В. О. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2020. — № 1 (21). — С. 1–20.
Попелюшко В. О. Іоаннікій Малиновський про походження «русских» як етносу (нації) / В. О. Попелюшко // Матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 22 травня 2020). — Острог, 2020. — С. 23–25..
Попелюшко В. О.. Цивільний позов у кримінальному провадженні: практичний аспект [Електронний ресурс] / В. О. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2020. — № 2 (22). — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2020/n2/20pvoppa.pdf. — Назва з екрана.
2019
Статті
Попелюшко В. О. До питання про зародження адвокатури України / В. О. Попелюшко // Вісник Академії адвокатури України. — 2019.— № 2. — С. 22–31.
2018
Тези
Попелюшко В. О. Засада забезпечення обвинуваченому права на захист / В. О. Попелюшко // Матеріали VII Міжнародної наукової конференції "Малиновські читання" (м. Острог, 7 грудня 2019 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — С. 72–74.
2017
Статті
Гринюк В. О. Теоретико-праксеологічне дослідження проблем застосування заходів забезпечення кримінального провадження / В. О. Гринюк, В. О. Попелюшко // Вісник кримінального судочинства. — 2017. — Вип. 3. — С. 244–247.
Тези
Попелюшко В. О. Адвокатура України та Білорусі: історичний аспект / В. О. Попелюшко // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук : материалы VII международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов (Минск, 14 апреля 2017 г.) : в трьох частях / ред. кол. С. Ф. Сокол. — Минск : БИП, 2017. — ч. 1. — С. 119–120.
Попелюшко В. О. Коли і як з’явилася адвокатура України / В. О. Попелюшко // Проблеми формування національної правової системи України та її адаптація до європейського права : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 5–6 травня 2017 року). — Івано-Франківськ : редакц. – видавн. відділ Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького, 2017. — С. 210–213.
2016
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні рекомендації до написання студентських наукових робіт / В. О. Попелюшко, О. П. Герасимчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2016. — 52 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Малиновський І. О. Стародавній державний лад східних слов’ян і його пізніші зміни / із вступ. статтею докт. юрид. наук, проф. В. О. Попелюшка. — Острог : Вид-во НаУОА, 2016. — 248 с.
У роботі досліджуються проблеми предмета доказування у кримінальній справі та пов’язані ними питання, що постають перед захисником у ході вибору адекватної позиції захисту та його побудови. Доказування у кримінальній справі, в тому числі доказова діяльність захисника, розглядається з двох боків – практичного (доказування як дослідження) та розумового, логічного (доказування як обґрунтування (спростування) висунутої тези). Для науковців, аспірантів, викладачів та студентів вищих юридичних навчальних закладів, практикуючих юристів.
Статті
Попелюшко В. О. Доменіальний (вотчинний, панський, поміщицький) суд на теренах України [Електронний ресурс] / В. О. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — Острог, 2016. — № 2 (14). — Режим доступу : http://www.lj.oa.edu.ua/articles/2016/n2/16pvontu.pdf. — Назва з екрана.
Попелюшко В. О. Щодо питання про зародження та становлення адвокатури України [Електронний ресурс] / В. О. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — Острог, 2016. — № 1 (13). — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n1/16pvosau.pdf. — Назва з екрана.
Попелюшко В. О. Зародження та інституційне становлення адвокатури України / В. О. Попелюшко // Вісник кримінального судочинства. — 2016. — № 2. — С. 159–168.
Тези
Попелюшко В. О. Вотчинний (доменіальний) суд на теренах України за литовсько-руської та польської доби / В. О. Попелюшко // Матеріали V Міжнародної науково-практичної кнференції "Малиновські читання"(м. Острог, 30 вересня–1 жовтня 2016 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2016. — С. 28–29.
Попелюшко В. О. Копний суд на рубежі XVI-XVII століть / В. О. Попелюшко // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук : материалы VI международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов (г. Минск, 15 апреля 2016 г.) : в двух частях / ред. кол. С. Ф. Сокол и др. — Минск : БИП - Институт правоведения". — 2016. — Ч. 1. — С. 173.
2015
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Малиновский И. А. Лекции по истории русского права / И. А. Малиновский ; под. ред. В. А. Попелюшка. — М. : Юрлитинформ, 2015. — 696 с.
«Лекции по истории русского права» И. А. Малиновского – последний досоветский учебник, в котором в обобщающем виде на основании первоисточников и достижений исторической и историко-юридических наук России в повествовательной форме всесторонне освещена история русского права от доисторических времен до октября 1917 года. Актуальность учебника в том, что в нем впервые в историко-правовой науке относительно равномерно и достаточно полно представлена история не только государственного права, как это имело место до этого, но и права уголовного, гражданского и судебного, причем представлена история этих отраслей права всех славян.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Актуальні проблеми соціального права : збірник матеріалів учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2014 р. / за заг. ред. М. І. Іншина, В. Л. Костюка, В. О. Попелюшка. — К, 2015. — 288 с.
Малиновский И. А. Кровавая месть и смертные казни / И. А. Малиновский ; под ред. и статья от ред. В. А. Попелюшка. — М. : Юрлитинформ, 2015. — 488 с.
Вниманию читателей предлагается книга историка и правоведа И. А. Малиновского, в которой подробно рассмотрена проблема смертной казни (определяемой автором как наказание, налагаемое по воле государства) в связи с формой мести, совершаемой руками частного лица (потерпевшего) и названной в книге «кровавой местью». Книга будет полезна историкам, обществоведам, правоведам, политологам, а также широкому кругу читателей, интересующихся историей России и закономерностями общественного развития.
Статті
Попелюшко В. О. Первісний кримінальний суд та перша форма кримінального процесу у східних слов’ян [Електронний ресурс] / В. О. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — Острог, 2015. — №1 (11). — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2015/n1/15pvouss.pdf. — Назва з екрана.
Попелюшко В. О. Перше вітчизняне капітальне дослідження системи кримінальних процесуальних функцій / В. О. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — Острог, 2015. — № 2 (12).
Попелюшко В. О. Альтернативи заочному провадженню (in absentia): на досвіді Німеччини / В. О. Попелюшко // Вісник Академії адвокатури України. — 2015. — Т. 12, ч. 2 (33). — С. 138–144.
Попелюшко В. О. Провадження in absentia у кримінальному процесі Німеччини / В. О. Попелюшко // Право України. — 2015. — № 7. — С. 34–42.
Попелюшко В. Правила огляду документів та їх приєднання до справи / В. Попелюшко // Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні» (30–31 травня 2008 р.). — Острог, 2015. — Вип 51. — С. 277–280.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні рекомендації до написання студентських наукових робіт / В. О. Попелюшко, О. П. Герасимчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 60 с.
Наводяться рекомендації для організації наукової роботи студентів в Інституті права ім. І. Малиновського Національного університету «Острозька академія», вимоги до виконання та оформлення курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Конвенція ООН про права інвалідів: чотири роки практичної дії : збірник матеріалів всеукраїнської конференції ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» (Острог, 20–21 вересня 2013 р.) / за заг. ред. М. І. Іншина, В. Л. Костюка, В. О. Попелюшка. — К. : ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2014. — 200 с.
Малиновский И. А. Кровавая месть и смертные казни / под ред. и с предислов. В. А. Попелюшка. — Острог : Изд-во НаУОА, 2014. — 260 с.
В книге И. А. Малиновский последовательно, упорно и решительно выступает против смертной казни. На богатейшем историческом материале ученый убедительно доказал, что смертная казнь – институт общечеловеческий. Этот институт находится в генетической связи с кровавой местью как проявлением животного инстинкта, свойственного животным и людям. Месть – дикий животный инстинкт, со временем трансформировалась в право, санкционированное юридическими нормами. Книга «Кровавая месть и смертные казни» (1908 – 1909 гг.) сразу стала бестселлером. Ее широко обсуждали в научных кругах, в прессе, в среде политиков. Имперский режим расценил книгу иначе. За эту книгу И. А. Малиновского судили за «возбуждение к бунтовщическим деяниям и к ниспровержению существующего строя». Вашему вниманию предлагается полная версия монографии.
Статті
Попелюшко В. О. Слідчий суддя у кримінальному провадженні [Електронний ресурс] / В. О. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2014. — № 1 (9). — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n1/14pvoukp.pdf — Назва з екрана.
Попелюшко В. О. Судовий арешт як запобіжний захід у кримінальному процесі ФРН [Електронний ресурс] / В. О. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2014. — № 2 (10). — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n2/14pvokpf.pdf — Назва з екрана.
Попелюшко В. О. Untersuchungshaft: слідчий (попередній) арешт як запобіжний захід у кримінальному процесі ФРН / В. О. Попелюшко // Адвокат. — 2014. — № 9 (168). — С. 3–9.
2013
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Малиновский И. А. Общественное значение литературной деятельности Гоголя / под ред. и с предислов. В. А. Попелюшка. — Острог : Изд-во НаУОА, 2013. — 24 с.
Малиновский И. А. Русские писатели-художники о смертной казни / под ред. и с предислов. В. А. Попелюшка. — Острог : Изд-во НаУОА, 2013. — 122 с.
В книге изложены художественные изображения смертной казни более 50-тью русскими писателями и поэтами XIX – начала XX века и их единодушная позиция на смертную казнь как меру уголовного наказания: смертная казнь, не акт правосудия, а убийство – дело варварское, безумное, безгранично жестокое, бесчеловечное. Рассчитана на широкий круг читателей.
Малиновський І. О. Радянські поправчо-трудові установи порівнюючи з буржуазними тюрмами / за ред. та від ред. В. О. Попелюшко. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 306 с.
В монографії автором представлена цілісна концепція виправно-трудового (пенітенціарного) права та пенітенціарної справи як таких, що розраховані на запобігання злочинам, виправлення злочинців і пристосування їх до умов суспільного життя. Викладені в ній положення та ідеї не втратили своєї актуальності й нині. Розрахована на юристів, істориків права, працівників пенітенціарної справи. Може бути цікавою широкому колу читачів.
Статті
Попелюшко В. Допит експерта в суді / Василь Попелюшко // Правова ситема України: сучасний стан та актуальні проблеми : збірник матеріалів другої Всеукраїнської науково-практичної конференції (24–25 травня 2013 р., м. Івано-Франківськ). — Івано-Франківськ, 2013. — С. 152–156.
Попелюшко В. Допит свідка в суді за новим КПК України / Василь Попелюшко // Юридичний вісник України. — 2013. — № 23 (936). — С. 10.
Попелюшко В. Подання суду доказів за новим КПК України / Василь Попелюшко // Юридичний вісник України. — 2013. — № 14 (927). — С. 4.
Попелюшко В. О. Генеза інституту слідчого судді у кримінальному судочинстві / В. О. Попелюшко // Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.: кримінально-правові та процесуальні аспекти : тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції (19–20 вересня 2013 р.). — Львів, 2013. — С. 322–330.
Попелюшко В. О. Принципи кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників [Електронний ресурс] / В. О. Попелюшко, Є. Д. Лук’янчиков // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2013. — № 1 (17). — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2013/n1/13pvopiu.pdf. — Назва з екрана.
Попелюшко В. О. Проблема із розкриттям злочинів, створена законом / Попелюшко Василь Олександрович // Актуальні питання досудового розслідування слідчими органами внутрішніх справ: проблеми, теорії, практики : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (18–19 квітня 2013 р., м. Дніпропетровськ). — Дніпропетровськ, 2013. — С. 197–202.
Попелюшко В. О. Формування кримінальної справи на стадії судового провадження / Попелюшко Василь Олександрович // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. — 2013. — № 1(5). — С. 44–49.
Попелюшко В. О. Експертні знання в кримінальному провадженні за новим КПК України та допит експерта в суді / В. О. Попелюшко // Криминалистика и судебная экспертиза. — 2013. — № 58 (2). — С. 68–74.
Попелюшко В. О. Слідчий суддя у кримінальному провадженні: процесуальний статус та процесуальні функції / В. О. Попелюшко // Право України. — 2013. — № 11. — С. 145–151.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні рекомендації до написання студентських наукових робіт / В. О. Попелюшко, О. П. Герасимчук. — Острог, 2012. — 44 с.
Наводяться рекомендації для організації наукової роботи студентів в Інституті права ім. І. Малиновського Національного університету «Острозька академія», вимоги до виконання та оформлення курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кримінальний процесуальний кодекс України : науково-практичний коментар / В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. — К. : Юстініан, 2012. — 1224 с. [гл. 9 (С. 320–334) ; гл. 18 ( С. 401–462) ; Розділ VIII (М. 1063–1085)].
У коментарі детально роз’яснюються норми чинного Кримінального процесуального кодексу України з урахуванням норм Конституції України, інших законодавчих актів, міжнародно-правових документів, рішень КСУ, Європейського суду з прав людини, роз’яснень, що містяться в постановах Пленуму Верховного Суду України та Вищих спеціалізованих судів, вітчизняних наукових доктрин.
Малиновский И. А. Война и суд / под ред. и с предислов. В. А. Попелюшка. — Острог : Изд-во НаУОА, 2012. — 32 с.
В брошюре изложены взгляды автора на справедливый суд, кровную месть и ее наследие – войну, доводы о необходимости разрешения конфликтов не силой, а правом, не войной, а судом. Рассчитана на юристов и историков. Может быть интересна широкому кругу читателей.
Малиновский И. А. Древнейшая русская аристократия / под ред. и с предислов. В. А. Попелюшка. — Острог : Изд-во НаУОА, 2012. — 32 с.
Предлагаемый читателю очерк представляет начало задуманного автором исследования по истории общественных классов восточных славян, которое завершится написанием крупной монографии, изданной в 1929 г. в Киеве на украинском языке, – «Стародавній державний лад східних слов’ян і його пізніші зміни». Здесь же автор повествует о первоначальном расслоении древних славян на богатых и бедных, причинах такого расслоения, о нравственных качествах первых русских светских и духовных аристократов. Рассчитана на историков, юристов и может быть интересна широкому кругу читателей.
Малиновский И. А. Народ и власть в русской истории / под ред. и с предислов. В. А. Попелюшка. — Острог : Изд-во НаУОА, 2012. — 92 с.
В монографии дан краткий, но глубокий и содержательный анализ развития взаимных отношений народа и власти в государственных образованиях восточных славян от их древнейшего общественного строя к началу XX в., к 1905 г. включительно. Рассчитана на юристов, историков, политиков, а также может быть интересна широкому кругу читателей.
Малиновский И. А. О том, как воевали в старину и как теперь воюют / под ред. и с предислов. В. А. Попелюшка. — Острог : Изд-во Национального университета «Острожская академия», 2012. — 36 с.
Брошюра в популярной форме повествует об истории войн, их жестокостях и ужасах. Она пронизана идеей привнесения в войну гуманных законов и правил, что возможно путем просвещения народов. Рассчитана на широкий круг читателей.
Малиновский И. А. Ссылка в Сибирь / под ред. и с предислов. В. А. Попелюшка. — Острог : Изд-во НаУОА, 2012. — 92 с.
В брошюре в научно-просветительском аспекте повествуется о ссылке в Сибирь как уголовном и административном наказании, тяготах его отбывания, социальных, экономических и иных последствиях. Рассчитана на юристов и историков. Может быть интересна широкому кругу читателей.
Малиновский И. А. Учение о преступлении по Литовскому Статуту / под ред. и от ред. В. А. Попелюшка. — Острог : Изд-во НаУОА, 2012. — 260 с.
Предложенная читателю монография представляет собой научную студенческую работу выпускника (1892 г.) юридического факультета Киевского Императорского университета св. Владимира (ныне КНУ им. Т. Шевченка), в будущем выдающегося научного, общественного, просветительского деятеля России и СССР первой трети ХХ в., Оианикия Алексеевича Малиновского (1868 – 1932 гг.). В ней автор представил казуистическое построение уголовного права в Литовских Статутах в виде его стройной системы, состоящей из Общей и Особенной частей, а также осветил важнейшие вопросы судоустройства и судопроизводства.
Статті
Попелюшко В. Запобіжні заходи в новому КПК України: поняття, мета, підстави, види та загальна характеристика / Василь Попелюшко // Юридичний вісник України. — 2012. — № 39 (900). — С. 6–7.
Попелюшко В. А. Интересная и полезная работа по судебной дактилоскопии (рецензия на монографию И. С. Фоминых «Судебная дактилоскопия». — Томск : ТМЛ-Прес, 2010. — 128 с. [Електронний ресурс] / В. А. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2012. — № 2 (6). — Режим доступу : http://eprints.oa.edu.ua/2649/1/Popeliushko_13022014.pdf. — Назва з екрана.
Попелюшко В. А. Стадия исполнения судебных решений в новом УПК Украины / В. А. Попелюшко // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (16–17 листопада 2012 р., м. Острог). — Острог, 2012. — С. 293–295.
Попелюшко В. Новим КПК змінена сама сутність кримінального процесу / Попелюшко Василь // Юридичний журнал. — 2012. — № 12. — С. 5–9.
Попелюшко В. А. Вопросы судопроизводства в работе И. Малиновского «Учение о преступлении по Литовскому Статуту» / В. А. Попелюшко // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (16–17 листопада 2012 р., м. Острог). — Острог, 2012. — С. 34–38.
Попелюшко В. А. Украинский след в становлении и развитии Томского университета (рецензия на монографию С. А. Некрылова «Томский университет – научный центр в азиатской части России (середина 1870-х гг.—1919 г.)». — Т. 1. — Томск, 2010. — 514 с. ; Т. 2. — Томск, 2011. — 598 с.) [Електронний ресурс] / В. А. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2012. — № 2 (6). — Режим доступу : http://eprints.oa.edu.ua/2645/1/Popeliushko_13022014.pdf. — Назва з екрана.
Попелюшко В. А. Штрихи к «портрету» нового уголовного процесса Украины / В. А. Попелюшко // Евразийская адвокатура. — 2012. — № 1 (1). — С. 89–97.
Попелюшко В. О. Запобіжні заходи в новому КПК України: поняття, мета, підстави, порядок та суб’єкти застосування / В. О. Попелюшко // Адвокат. — 2012. — № 9. — С. 4–6.
Попелюшко В. О. Кого треба допускати до здійснення захисту у кримінальному процесі? [Електронний ресурс] / Василь Олександрович Попелюшко // Науковий блог НаУОА. — Режим доступу : http://naub.oa.edu.ua/2012/koho-treba-dopuskaty-do-zdijsnennya-zahystu-u-kryminalnomu-protsesi/. — Назва з екрана.
Попелюшко В. О. Погляди І. Малиновського на суд і судочинство в дорадянський період та сучасність / В. О. Попелюшко // Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення : матеріали І-го Міжнародного науково-практичного семінару (Острог, 16 березня 2012 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — С. 122–124.
Попелюшко В. О. Починаємо жити за новим КПК: але чи треба з 20 листопада 2012 р. переглядати запобіжні заходи / В. О. Попелюшко // Юридичний вісник України. — 2012. — № 46 (907). — С. 11.
Попелюшко В. О. Оскарження захисником рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування та прокурора / В. О. Попелюшко // Адвокат. — 2012. — № 10. — С. 12.
Попелюшко В. О. Чому конституційну формулу презумпції невинуватості треба змінити [Електронний ресурс] / В. О. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія». — 2012. — № 1 (5). — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n1/12pvontz.pdf. — Назва з екрана.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Криміналістика. Академічний курс : підручник / Т. В. Варфоломеєва, В. Г. Гончаренко, В. І. Бояров, С. В. Гончаренко, В. О. Попелюшко. — К. : Юрінком Інтер, 2011. — 504 с.
Підручник підготовлений на основі сучасних правових концепцій та досягнень різних наук і відображає нинішній стан та перспективи розвитку вітчизняної криміналістики, яка предметно вийшла далеко за межі досудового слідства і вивчає закономірності виникнення інформації про злочин або про будь-яке явище в суспільстві, що вимагає правового врегулювання шляхом доказування. Розгнянуто аспекти збирання, дослідження і використання цієї інформації з метою активного вирішення завдань оперативно-розшукової роботи, розслідування, судового розгляду та встановлення у будь-якій сфері людської діяльності фактів, що мають юридичне значення.
Статті
Попелюшко В. Рецензія на навчальний посібник кандидата юридичних наук, доцента Олександра Острогляда «Діяльність захисника в апеляційному провадженні» / Василь Попелюшко // Підприємництво, господарство і право. — 2011. — № 1 (181). — С. 141.
Попелюшко В. Щодо призначення Верховного Суду України в системі кримінальної юстиції / В. Попелюшко // Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства України на сучасному етапі : матеріали круглого столу (м. Київ, 20 травня 2011 р.) — К. : Видавець Ліпкан О. С., 2011. — С. 47–49.
Попелюшко В. О. Адвокат як cуб’єкт доказування / В. О. Попелюшко // Філософські, методологічні, соціологічні та психологічні проблеми права : матеріали ІV Міжнародної науково-теоретичної конференції (28–29 травня 2011 р., м. Чернівці). — Чернівці, 2011. — С. 581–601.
Попелюшко В. О. Академік Іонікій Малиновський (1808–1932 р.р.) – видатний науковий, просвітницький, політичний та громадський діяч [Електронний ресурс] / В. О. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Парво». — 2011. — № 2 (4). — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n2/11pvothd.pdf — Назва з екрана.
Попелюшко В. О. Виникнення та інституційне становлення адвокатури Франції / В. О. Попелюшко // Адвокат. — 2011. — № 1 (124). — С. 9–13.
Попелюшко В. О. Мирові суди: міжнародний та вітчизняний досвід [Електронний ресурс] / В. О. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2011. — № 1 (3). — С. 1–14. — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n1/11pvotvd.pdf. — Назва з екрана.
Попелюшко В. О. Напрями гуманізації арешту в кримінальному процесі / В. О. Попелюшко // Гуманізація у сфері кримінальної юстиції: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали круглого столу (18 лютого 2011 року). — Одеса, 2011. — С. 78–82.
Попелюшко В. О. Нормативні новели щодо надання адвокатами правової допомоги в кримінальному судочинстві / В. О. Попелюшко // Вісник Академії адвокатури України. — 2011. — № 1. — С. 93–104.
Попелюшко В. Сприяння захисту / В. Попелюшко // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами VIII Міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 17–19 червня 2011 р.). — Луцьк, 2011. — С. 307–309.
Попелюшко В. Політика розбалансування функції захисту в кримінальному судочинстві України / В. Попелюшко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Політика в сфері боротьби зі злочинністю: актуальні проблеми сьогодення» (Івано-Франківськ, 25–26 лютого 2011 р.). — Івано-Франківськ, 2011. — С. 44–46.
2010
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Попелюшко В. О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми : монографія / В. О. Попелюшко. — 2-ге вид., змінене і доп. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — 600 с.
У монографії досліджено комплекс правових, теоретичних та прикладних проблем, пов’язаних із змістом та реалізацією функції захисту в кримінальному судочинстві як категорії кримінально-процесуального права і процесу. Розглянуто предмет захисту в кримінальній справі, участь захисника в доказуванні та охарактеризовано інститут адвокатського розслідування, питання логіки і аргументації в діяльності адвоката-захисника. Адресована науковцям, викладачам та студентам вищих юридичних навчальних закладів, практикуючим юристам.
Статті
Попелюшко В. Нова, основана на системомиследіяльнісній методології концепція доказування в кримінальному процесі / В. Попелюшко // Адвокат. — 2010. — № 12. — С. 8–11.
Попелюшко В. О. Генеза принципу презумпції невинуватості в кримінальному процесі Франції / В. О. Попелюшко // Часопис Академії адвокатури України. — 2010. — № 4. — С. 1–4.
Попелюшко В. О. Достовірне (істинне) встановлення обставин предмета доказування – запорука їх правильної кваліфікації / В. О. Попелюшко // Вісник Академії адвокатури України. — 2010. — Число 1 (17). — С. 180–182.
Попелюшко В. О. Інститут слідчого судді в історії кримінального процесу Франції (до Кодексу кримінального розслідування 1808 р.) [Електронний ресурс] / В. О. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2010. — № 1. — С. 41–45. — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2010/n1/10pvokkr.pdf. — Назва з екрана.
Попелюшко В. О. Реформа і контрреформа кримінального судочинства в Італії / В. О. Попелюшко // Адвокат. — 2010. — № 8. — С. 10–15.
Попелюшко В. О. Система органів розслідування та їх повноваження за КПК Франції 1808 р. [Електронний ресурс] / В. О. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2010. — № 2. — С. 39–43. — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2010/n2/10pvokfr.pdf. — Назва з екрана.
Попелюшко В. О. Щодо документів як виду доказів в кримінальному судочинстві України / В. О. Попелюшко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. — 2010. — № 6. — С. 12–15.
Попелюшко В. Органи розслідування за КПК Франції 1808 р. / В. Попелюшко // Збірник наукових статей за матеріалами VII Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання реформування правової системи України». — Луцьк, 2010. — С. 656–659.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Форми кримінально-процесуальних документів : посібник / упоряд. Попелюшко В. О., Стрельбіцька Л. Я., Герасимчук О. П. ; за заг. ред. В. О. Попелюшка. — К. : Прецедент, 2009. — 192 с.
У посібнику представлено розроблені на основі чинного КПУ України та з урахуванням практики його застосування форми більшості процесуальних документів досудових стадій кримінального процесу. Розрахований на дізнавачів, слідчих, прокурорів, суддів та адвокатів. Може бути корисний для студентів та викладачів юридичних навчальних закладів при підготовці та проведенні практичних занять з навчальних курсів «Кримінальний процес України», «Методика складання кримінально-процесуальних документів».
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Попелюшко В. О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України : монографія / В. О. Попелюшко. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — 634 с.
У монографії досліджено комплекс правових, теоретичних та прикладних проблем, пов’язаних із змістом та реалізацією функції захисту в кримінальному судочинстві як категорії кримінально-процесуального права і процесу. Розглянуто предмет захисту в кримінальній справі, участь захисника в доказуванні та охарактеризовано інститут адвокатського розслідування, питання логіки і аргументації в діяльності адвоката-захисника. Адресована науковцям, викладачам та студентам вищих юридичних навчальних закладів, практикуючим юристам.
2008
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Попелюшко В. О. Проблеми кримінального процесу та захисту у кримінальній справі : збірник наукових статей / В. О. Попелюшко ; укл. Аврамишин С. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — 400 с.
Статті
Попелюшко В. Початок та закінчення захисту в кримінальному судочинстві / В. Попелюшко // Актуальні проблеми тлумачення і застосування юридичних норм : збірник статей учасників міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф. П. О. Недбайла (Львів, 28–29 березня 2008 р.). — Львів, 2008. — С. 206–208.
Попелюшко В. О. «Адвокатська таємниця» – нові межі та строки її дотримання / В. О. Попелюшко // Юридична газета. — 2008. — № 3–4. — С. 8.
Попелюшко В. О. Правила огляду документів та їх приєднання до справи / В. О. Попелюшко // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30–31 травня 2008 р., м. Острог). — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — С. 277–280.
Попелюшко В. О. Презумпція невинуватості за законом, на грані закону та поза його межами / В. О. Попелюшко // Часопис Академії адвокатури України: Електронне наукове фахове видання. — 2008. — № 1. — С. 78–82.
Попелюшко В. О. Стратегія і тактика захисту в судовому розгляді справи / В. О. Попелюшко // Вісник Академії адвокатури України. — 2008. — № 12. — С. 96–98.
Попелюшко В. О. Функція захисту в кримінальному процесі до входження України та в складі СРСР (1917–1960 рр.) / В. О. Попелюшко // Адвокат. — 2008. — № 6. — С. 4–10.
Попелюшко В. О. Функція захисту в кримінальному процесі за часів Російської імперії (1864–1917 рр.) / В. О. Попелюшко // Адвокат. — 2008. — № 5. — С. 28–29.
Попелюшко В. О. Функція захисту в кримінальному процесі на сучасному етапі / В. О. Попелюшко // Адвокат. — 2008. — № 8. — С. 1–12.
Попелюшко В. О. Функція захисту в кримінальному процесі у пореформенний період та упродовж десятиріччя незалежності України (1960–2001 рр.) / В. О. Попелюшко // Адвокат. — 2008. — № 7. — С. 13–20.
Попелюшко В. О. Щодо питання інституту адвокатського розслідування та його джерельної бази / Попелюшко В. О. // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. — 2008. — Вип. 20. — С. 276–284.
Попелюшко В. Вчення П. О. Недбайла про застосування правових норм в аспекті забезпечення суб'єктивних прав особи у кримінальному процесі / В. Попелюшко // Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Львів : Львівський державнийуніверситет внутрішні справ, 2008. — С. 150–152.
2007
Статті
Попелюшко В. О. Вступ адвоката-захисника у справу / В. О. Попелюшко // Адвокат. — 2007. — № 11–12. — С. 3–7.
Попелюшко В. О. Обставини, що пом’якшують кримінальну відповідальність і покарання як предмет захисту / В. О. Попелюшко // Адвокат. — 2007. — № 3. — С. 3–7.
Попелюшко В. О. Особливості предмета виправдання у справах про злочини неповнолітніх / В. О. Попелюшко// Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами IV міжнародної нуково-практичної конференції (Луцьк, 2007, 1–2 червня). — Луцьк : Вежа, 2007. — Т. II. — С. 328–332.
Попелюшко В. О. Предмет доказування у справах про звільнення особи від кримінальної відповідальності, покарання та його відбування (з позицій захисту) / В. О. Попелюшко // Формування правової держави в Україні. Проблеми і перспективи : зб. наук. ст. за матеріалами IX Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Тернопіль, 2007, 13 квітня 2007). — Тернопіль, 2007.
Попелюшко В. О. Про допустимість доказів у контексті статей 334 та 335 Кримінально-процесуального кодексу України / В. О. Попелюшко // Вісник Верховного Суду України. — 2007. — № 11 (87). — С. 41–45.
2006
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Попелюшко В. О. Завдання до практичних занять з кримінального процесу / В. О. Попелюшко, Л. Я. Стрельбіцька. — Острог : НаУОА, 2006. — 68 с.
Попелюшко В. О. Судовий розгляд кримінальної справи : навч. пос. / В. О. Попелюшко. — К. : Кондор, 2006. — 234 с.
У навчальному посібнику на основі аналізу чинного Кримінально-процесуального кодексу україни, з врахуванням істотних змін і доповнень, внесених законами України від 21 червня та 12 липня 2001 р. «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України», реформування судової системи держави (закон про судоустрій України 2002 р.), розглядається питання двох стадій кримінального судочинства: попереднього розгляду кримінальної справи суддею і її судового розгляду та вирішення. Принагідно охоплені також питання підсудності кримінальних справ.
Статті
Попелюшко В. А. Классификация доказательственных прав защитника по УПК Украины / В. А. Попелюшко // Эволюция уголовного судопроизводства на постсоветском пространстве : материалы международной научно-практической конференции. — К., 2006. — Кн. ІІІ. — С. 79–85.
Попелюшко В. О. Адвокати та близькі родичі як захисники обвинуваченого: проблемні питання / В. О. Попелюшко // Юриспруденція: теорія і практика. — 2006. — № 9. — С. 28–35.
Попелюшко В. О. Державно-правова політика в Україні щодо захисту в кримінальному процесі: новітня історія та її уроки / В. О. Попелюшко // Адвокат. — 2006. — № 9.
Попелюшко В. О. Доказування у кримінальній справі: логічний аспект / В. О. Попелюшко // Наукові записки. Серія «Право». — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — Вип. 7. — С. 110–118.
Попелюшко В. О. Захист у кримінальному судочинстві / В. О. Попелюшко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції (9–10 лютого 2006 р., м. Львів). — Львів, 2006. — С. 450–451.
Попелюшко В. О. Крок до визнання вироком суду доказів недопустимими? / В. О. Попелюшко // Актуальні проблеми боротьби та попередження злочинності : матеріали науково-теоретичного семінару (12–13 травня 2006 р., м. Івано-Франківськ). — Івано-Франківськ, 2006. — С. 41–42.
Попелюшко В. О. Предмет захисту у кримінальній справі / В. О. Попелюшко // Адвокат. — 2006. — № 4 — С. 18–21.
Попелюшко В. О. Спеціальні знання в кримінальному процесі та захист / В. О. Попелюшко // Вісник Академії адвокатури України. — К. : ВЦ Академії адвокатури України, 2006. — № 3. — С. 71–81.
Попелюшко В. О. Цілі та завдання захисника-адвоката у кримінальній справі / В. О. Попелюшко // Кримінальне право України. — 2006. — № 2. — С. 36–44.
Попелюшко В. О. Чи можливий справжній змагальний судовий розгляд в українському кримінальному процесі? / В. О. Попелюшко // Право України. — 2006. — № 3. — С. 94–97.
Попелюшко В. О. Чи потрібна істина в кримінальній справі / В. О. Попелюшко // Юридична Україна. — 2006. — № 2. — С. 95–98.
2005
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Попелюшко В. О. Завдання до практичних занять з кримінального процесу / В. О. Попелюшко, Л. Я. Стрельбіцька. — Острог : НаУОА, 2005. — 69 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Попелюшко В. О. Предмет захисту та його доказування в кримінальній справі : монографія / В. О. Попелюшко. — К. : Прецедент, 2005. — 232 с.
У роботі досліджуються проблеми предмета доказування у кримінальній справі та пов’язані ними питання, що постають перед захисником у ході вибору адекватної позиції захисту та його побудови. Доказування у кримінальній справі, в тому числі доказова діяльність захисника, розглядається з двох боків – практичного (доказування як дослідження) та розумового, логічного (доказування як обґрунтування (спростування) висунутої тези). Для науковців, аспірантів, викладачів та студентів вищих юридичних навчальних закладів, практикуючих юристів.
Статті
Попелюшко В. О. Поняття захисту у кримінальному процесі / В. О. Попелюшко // Вісник Академії адвокатури України. — 2005. — № 3 (4). — С. 87–96.
Попелюшко В. О. Щодо питання підсудності кримінальних справ у проекті КПК / В. О. Попелюшко // Реформування кримінального та кримінально-процесуального законодавства України : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 вересня – 1 жовтня 2005 р., м. Івано-Франківськ). — Івано-Франківськ, 2005. — С. 127–128.
2004
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Попелюшко В. О. Завдання до практичних занять з кримінального процесу / В. О. Попелюшко, Л. Я. Стрельбіцька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2004. — 90 с.
Статті
Попелюшко В. О. Аналогія та забезпечення прав особи в кримінальному судочинстві / В. О. Попелюшко // Актуальні проблеми боротьби та попередження злочинності : матеріали науково-практичного семінару (20 лютого 2004 р., м. Івано-Франківськ). — Івано-Франківськ, 2004. — С. 112–119.
Попелюшко В. О. Аналогія кримінально-процесуального права чи самостійне його джерело / В. О. Попелюшко // Наукові записки. Серія «Право». — Острог : НаУОА, 2004. — С. 324–327.
Попелюшко В. О. Способи подолання прогалин, види та місце застосування аналогії в кримінальному процесі / В. О. Попелюшко // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : збірник наукових статей. — Івано-Франківськ, 2004. — Вип. 13.
2003
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Попелюшко В. О. Завдання до практичних занять з кримінального процесу / В. О. Попелюшко, Л. Я. Фурманюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2003. — 92 с.
Попелюшко В. О. Судовий розгляд кримінальної справи : навч. пос. / В. О. Попелюшко. — Острог, 2003. — 196 с.
У навчальному посібнику на основі аналізу чинного Кримінально-процесуального кодексу україни, з врахуванням істотних змін і доповнень, внесених законами України від 21 червня та 12 липня 2001 р. «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України», реформування судової системи держави (закон про судоустрій України 2002 р.), розглядається питання двох стадій кримінального судочинства: попереднього розгляду кримінальної справи суддею і її судового розгляду та вирішення. Принагідно охоплені також питання підсудності кримінальних справ
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Попелюшко В. О. «Мала» судова реформа в Україні та захист прав громадян : монографія / В. О. Попелюшко. — Острог, 2003. — 123 с.
У монографії на основі аналізу положень запроваджених Законами України від 21 червня та 12 липня 2001 р. «Про внесення змін до кримінально-процесуального кодексу України» та «Про судоустрій України» від 7 лютого 2001 р. Здійснена спроба з’ясувати, що дала «мала» судова реформа для захисту прав громадян у кримінальному судочинстві, які шляхи підвищення рівня судового захисту їхніх прав, у якому можливому напрямку законодавцеві слід спрямовувати свої зусилля в напрямку удосконалення кримінально-процесуального законодавства.
Статті
Попелюшко В. Принцип забезпечення доведеності вини в кримінальному судочинстві / В. Попелюшко // Вісник прокуратури. — 2003. — № 5. — С. 80–83.
Попелюшко В. О. Виконання вироку, ухвали і постанови суду та захист прав громадян / В. О. Попелюшко // Наукові записки. Серія «Право». — Острог, 2003. — Вип. 4. — С. 235–244.
Попелюшко В. О. Пояснення та висловлення своєї думки захисником як засоби доказування у кримінальній справі / В. О. Попелюшко // Тактика, методика, етика захисту та представництва : доповіді учасників міжнародної конференції. — К., 2003. — С. 128–132.
Попелюшко В. О. Публічність кримінального судочинства і захист / В. О. Попелюшко // Адвокат. — 2003. — № 2. — С. 7–10.
Попелюшко В. О. Справи приватного обвинувачення: актуальні проблеми, законодавчі парадокси / В. О. Попелюшко // Право України. — 2003. — № 4. — С. 98–100.
Попелюшко В. О. Юрисдикція суду при провадженні кримінальних справ та права людини / В. О. Попелюшко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції (13–14 лютого 2003 р., м. Львів). — Львів, 2003. — С. 544–547.
2002
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Попелюшко В. О. Завдання до практичних занять з кримінального процесу / В. О. Попелюшко, Л. Я. Фурманюк. — Острог, 2002.
Статті
Попелюшко В. Рівність громадян перед законом і судом в аспекті повноважень (компетенції) суду та підсудності кримінальних справ / В. Попелюшко // Наукові записки. Серія «Право». — Острог, 2002. — С. 304–308.
Попелюшко В. О. До питання про зміст та правовий механізм забезпечення та реалізації права обвинуваченого на захист / В. О. Попелюшко // Адвокат. — 2002. — № 1. — С. 18–21.
Попелюшко В. О. Право обвинуваченого на захист (зміст, правовий механізм забезпечення та реалізації) / В. О. Попелюшко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали VІІІ регіональної науково-практичної конференції (13–14 лютого 2002 р., м. Львів). — Львів, 2002. — С. 274–277.
Попелюшко В. О. Процесуальні аспекти кримінально-правових норм / В. О. Попелюшко // Нові Цивільний і Кримінальний кодекси — важливий етап кодифікації законодавства України : матеріали науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2002 р., м. Івано-Франківськ). — Івано-Франківськ, 2002. — С. 188–191.
Попелюшко В. О. Публічність і захист / В. О. Попелюшко // Організація адвокатури і надання правової допомоги в демократичному суспільстві : матеріали міжнародної наукової конференції. — К., 2002. — С. 37–43.
Попелюшко В. О. Ще раз про спрощену процедуру правосуддя / В. О. Попелюшко // Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи : матеріали науково-практичної конференції (18–19 квітня 2002 р., м. Харків). — К. ; Харків : Юрінком Інтер, 2002. — С. 246–248.
2001
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Попелюшко В. О. Завдання до практичних занять з кримінального процесу / В. О. Попелюшко, Л. Я. Фурманюк. — Острог, 2001.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Попелюшко В. О. Предмет доказування в кримінальному процесі (кримінально-процесуальні та кримінально-правові аспекти) : монографія / В. О. Попелюшко. — Острог, 2001. — 196 с.
В монографії розглядаються питання про об’єкт пізнання в кримінальному процесі, предмет доказування, його структуру, зміст, проблеми класифікації, взаємозв’язок матеріального кримінального та процесуального права в регламентації предмета доказування. В ній досліджуються матеріально-правові та процесуально-правові аспекти предмета доказування крізь призму складу злочину, питання конкретизації його обставин при розслідуванні та судовому розгляді кримінальних справ з метою встановлення об’єктивної істини та виконання завдань кримінального судочинства.
Статті
Попелюшко В. О. Скорий суд – неправий суд / В. О. Попелюшко // Юридичний вісник України. — 2001. — № 37 (325). — С. 22–24.
Попелюшко В. О. Ще раз про протокол судового засідання / В. О. Попелюшко // Наукові записки. Серія «Право». — Острог, 2001. — Вип. 2. — С. 377–379.
2000
Статті
Попелюшко В. О. Закриття кримінальних справ з нереабілітуючих особу підстав і співучасть / В. О. Попелюшко // Адвокат. — 2000. — № 3 — С. 12–13.
Попелюшко В. О. Механізм взаємодії матеріального і процесуального права в регламентації предмету доказування / В. О. Попелюшко // Наукові записки. Серія «Право». — Острог, 2000. — Вип. 1. — С. 172–183.
1992
Статті
Попелюшко В. О. Незалежність судової влади / В. О. Попелюшко // Закон і бізнес. — 1992. — № 43. — С. 3.
1989
Статті
Попелюшко В. А. Прекращение уголовных дел по порочащим лицо основаниям и соучастие / В. А. Попелюшко // Основания и порядок реализации уголовной ответственности : межвузовский сборник научных статей. — Куйбышев : Изд-во Куйбыш. ун-та, 1989. — С. 136–140.
1987
Статті
Попелюшко В. Протокол судового засідання / В. Попелюшко // Радянське право. — 1987. — № 8. — С. 50–52.
1984
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Попелюшко В. А. Уголовно-процессуальные и уголовно-правовые аспекты предмета доказывания : дис. … канд. юрид. Наук : 12.00.08 / В. А. Попелюшко. — М., 1984. — 212 c.
Попелюшко В. А. Уголовно-процессуальные и уголовно-правовые аспекты предмета доказывания : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. А. Попелюшко. — М., 1984. — 18 c.
Статті
Попелюшко В. О. Способ совершения преступления как элемент предмета доказывания / В. О. Попелюшко // Советское государство и право. — 1984. — № 1. — С. 122–125.
1983
Статті
Попелюшко В. О. Про предмет доказування в радянському кримінальному процесі / В. О. Попелюшко // Радянське право. — 1983. — № 1. — С. 61–64.
1982
Статті
Попелюшко В. А. Время совершения преступления в структуре предмета доказывания / В. А. Попелюшко // Суд и применение закона. — М. : ИГП АН СССР, 1982. — С. 132–138.
Попелюшко В. А. Преступление, состав преступления и предмет доказывания / В. А. Попелюшко // Тезисы докладов на теоретической конференции аспирантов института государства и права АН СССР и юридического факультета МГУ им. Ломоносова. — М. : Изд-во ИГиП АН СССР, 1982. — С. 162–163.
2020
Тези
Скарбарчук О. Г. Межі доказування: визначення поняття на основі алгоритмічного підходу / О. Г. Скарбарчук // Кримінальний процес і криміналістика: виклики часу : збірник статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 20-ти річчя кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка (24 січня 2020 року, м. Львів) / орг. ком. В. Т. Нор, Н. Р. Бобечко, І. І. Когутич та ін. — Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. — С.111–116.
2019
Статті
Скарбарчук О. Г. Майновий стан юридичної особи як елемент доказування у вирішенні питання про розстрочення штрафу в порядку ч. 3 ст. 96-7 Кримінального кодексу України / О. Г. Скарбарчук // Підприємництво, господарство і право. — 2019. — № 3. — С. 322–326.
Скарбарчук О. Г. Предмет та межі доказування під час застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру / О. Г. Скарбарчук // Visegrad Jurnal on Human Rights . — 2019. — № 4. — С. 181–185.
Skarbarchuk O. H. Crime Commited on Behalf of Legal Entity: Fact in Issue Features / О. Н. Skarbarchuk // Danish Scientific Journal. — 2019. — Nr 27/1. — Р. 13–16.
Скарбарчук О. Г. Межі доказування: визначення поняття на основі алгоритмічного підходу / О. Г. Скарбарчук // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". — 2019. — № 2 (20). — С. 1–14.
Тези
Скарбарчук О. Г. Загальний предмет доказування у кримінальному провадженні при застосуванні заходів кримінально-правового характеру на підставі п.2. ч.1 ст. 96-3 КК України / О. Г. Скарбарчук // Тридцять дев'яті економіко-правові дискусії : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет конференції. — Львів, 2019. — С. 96.
2017
Тези
Скарбарчук О. Г. Проблемні аспекти у доказуванні одержання неправомірної вигоди юридичною особою як форми вчинення злочину в інтересах юридичної особи її уповноваженою особою / О. Г. Скарбарчук // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція» (м. Київ, 7 грудня 2017 р.). — К. : Видавничий дім «АртЕк», 2017. — С. 165–167.
2020
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 22 травня 2020 року) / редкол. Пасічник І. Д., Дробуш І. В., Попелюшко В. О., Фесенко Є. В. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. — 144 с.
У збірнику публікуються матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 22 травня 2020 року) на актуальну правову та державну проблематику. Наведені тези та статті науковців будуть цікаві як дослідникам питань історії, права та держави, так і практикам, викладачам, аспірантам та студентам.
2013
Статті
Фесенко Є. В. Проблема класифікації кримінальних правопорушень / Є. В. Фесенко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — Острог, 2013. — № 2 (8). — С. 1–6.
2012
Статті
Фесенко Є. В. Права людини як найважливіша цінність, що потребує кримінально-правового захисту / Є. В. Фесенко // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання” (м. Острог, 16–17 листопада 2012 р.). — Острог, 2012. — С. 225–226.