Кафедра регіональних студій
2022
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» / редкол.: В. В. Трофимович (голов. ред.) та ін.. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2022. — Вип. 33. — 116 с.
Науковий журнал присвячений проблемам української і світової історії, історіографії та джерелознавства. У ньому представлені наукові зацікавлення дослідників Національного університету «Острозька академія» та інших освітніх і наукових установ України. Для фахівців-істориків, викладачів, аспірантів і студентів закладів вищої освіти.
2021
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кулаковський П. М. Країни світу: державний устрій : навчально-наочний посібник / Кулаковський П. М. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. — 164 с.
У посібнику в схемах подаються системи державного устрою провідних країн світу. Особлива увага приділена поділу влади та механізму взаємодії гілок влади між собою. Схематично простежена роль законодавчої, виконавчої та судової влад в реалізації державних функцій. Акцентується увага на джерелах формування гілок влади та їх можливостях стримування одна одної. Окремо подано відомості про територію й населення країни, її територіально-адміністративний устрій. Просте жено еволюцію становлення й вдосконалення конституційного ладу визначеної країни у звʼязку зі схваленням нової Конституції, її реда гування чи призупинення чинності як наслідок узурпації влади. Позначено виникнення найбільш важливих державних інститутів у контексті функціонування конституційного ладу. Для викладачів, студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за освітніми програмами «Країнознавство» та «Регіональні студії».
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» / редкол. : В. В. Трофимович (голов. ред.) та ін. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. — Вип. 32. — 146 с.
Науковий журнал присвячений проблемам української і світової історії, історіографії та джерелознавства. У ньому представлені наукові зацікавлення дослідників Національного університету «Острозька академія» та інших освітніх і навчальних установ України. Для фахівців-істориків, викладачів, аспірантів і студентів закладів вищої освіти
Статті
Кулаковський П. М. Міжнародний туризм у Каталонії в умовах політичної невизначеності (2017–2020 роки) / П. М. Кулаковський // Географія та туризм. — 2021. — Вип. 63.
Кулаковський П. М. Матеріальне забезпечення урядників Київщини і Волині в середині XVI століття / П. М. Кулаковський // Ukraina Lithuanica : Студії з історії Великого князівства Литовського. — Київ, 2021. — Т. VI. — С. 43–59.
2020
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Студентські наукові записки. Серія «Країнознавство і міжнародний туризм» / ред. кол. : О. Фомін, А. Верховецька, А. Колдомасов ; рец. Рудько С. О., Кулаковський П. М. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. — Вип. 7. — 174 с.
Збірник студентських наукових праць містить результати досліджень з країнознавства та міжнародного туризму, що розкривають проблеми європейської інтеграції, відносин його членів з Україною, динаміки розвитку міжнародного туризму як одного з глобалізацій них процесів сучасного світу.
Студентські наукові записки. Серія «Країнознавство і міжнародний туризм» / ред. кол. : О. Фомін, А. Заруцька, О. Януль ; рец. Рудько С. О., Кулаковський П. М. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. — Вип. 8. — 160 с.
Збірник студентських наукових праць містить результати досліджень з країнознавства та міжнародного туризму, що розкривають проблеми європейської інтеграції, відносин його членів з Україною, динаміки розвитку міжнародного туризму як одного з глобалізаційних процесів сучасного світу.
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» / редкол. : В. В. Трофимович (голов. ред) та ін. — Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2020. — Вип. 30. — 106 с.
Науковий журнал присвячений проблемам української і світової історії, історіографії та джерелознавства. У ньому представлені наукові зацікавлення дослідників Національного університету «Острозька академія» та інших освітніх і наукових установ.Для фахівців­істориків, викладачів, аспірантів і студентів закладів вищої освіти.
Статті
Кулаковський П. М. Посольства Московської держави до Речі Посполитої в першій половині XVII ст.: організація перебування та дипломатичний церемоніал / П. М. Кулаковський // Історія торгівлі, податків і мита : зб. наук. пр. — Дніпро, 2020. — № 1 (21). — С. 35–51.
Кулаковський П. М. Сеймик Київського воєводства і сейм 1645 року / П. М. Кулаковський // Археографічний щорічник. — К., 2020. — Т. 26/27. — С. 203–268.
2019
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кулаковський П. М. Писар, шляхтич і пастир: Біографія володимирсько-берестейського єпископа Йосифа Мокосія-Баковецького (1595–1654) / П. М. Кулаковський. — Львів : Вид-во УКУ, 2019. — 504 с.
Монографія є успішною спробою «тотальної біографії» одного з яскравих і водночас маловідомих представників духовної еліти Унійної Церкви першої половини XVII ст. – володимирського і берестейського єпископа Йосифа (Мокосія-Баковецького). Використовуючи велике коло джерел, автор простежує генеалогію роду Баковецьких та багатогранну діяльність владики Йосифа: писарство в Руській канцелярії Речі Посполитої, настоятельство в Жидичинській архимандрії та управління Володимирсько-Берестейською єпархією. Постать архиєрея представлена в ширшому контексті складних трансформаційних процесів, характерних для культурно-релігійного життя Волині цього періоду. Йдеться про ментальну спорідненість зі шляхетським станом, глибоку прив’язаність до родинних традицій, активну економічну діяльність, різноманітні пастирські ініціативи та реалізацію за посередництвом Церкви особистих і родових кар’єрних стратегій. Різні аспекти еклезіальної й суспільної за ангажованості єпископа Йосифа та «ідеологію» всього роду Баковецьких репрезентують два тогочасні стародруки, – «Генеалогія» авторства Василя Рудомича і «Згромаджених вод похвала» Кипріяна Стефановського, публікація яких здійснена вперше.
Статті
Кулаковський П. М. Новгород-сіверська гродська канцелярія: персональний склад / П. М. Кулаковський // Наукові записки. Історичні науки. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2019. — Вип. 28.
Кулаковський П. М. Печатка на вихідній документації урядів канцелярій українських воєводств Речі Посполитої ( друга половина XVI – перша половина XVII ст.) / П. М. Кулаковський // Сфрагістичний щорічник. — К., 2019. — Вип. VIII.
Кулаковський П. Наплив шляхти великого князівства литовського на Чернігово-Сіверщину (1618–1648 рр.) / П. Кулаковський // VІ Міжнародна наукова конференція «Україна і Велике князівство Литовське в ХІV–ХVІІІ ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі». — 2019. — С. 54–62.
Kulakovskyi Р. The Gentry of the Grand Duchy of Lithuania on the Chernihiv-Siversky Lands (1618–1648) / Р. Kulakovskyi // Ukraina Lithuanica : Студії з історії Великого князівства Литовського. — К. ; Кам’янець-Подільський, 2019. — Т. V. — С. 63–77.
Кулаковський П. «Апокрисис» Христофора Філалета / П. Кулаковський // Острозька академія. Історія та сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопедичне видання. — Острог, 2019. — С. 58–-61.
Кулаковський П. Броневський Мартин / П. Кулаковський // Острозька академія. Історія та сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопедичне видання. — Острог, 2019. — С. 123–126.
Кулаковський П. Гарабурда Михайло / П. Кулаковський // Острозька академія. Історія та сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопедичне видання. — Острог, 2019. — С. 142–143.
Кулаковський П. «Ликарство на оспалый оумысл чоловічій» Д. Наливайка / П. Кулаковський // Острозька академія. Історія та сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопедичне видання. — Острог, 2019. — С. 287–290.
Кулаковський П. Метрика Литовська / П. Кулаковський // Острозька академія. Історія та сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопедичне видання. — Острог, 2019. — С. 34–--343.
Кулаковський П. Метрика Руська (Волинська) / П. Кулаковський // Острозька академія. Історія та сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопедичне видання. — Острог, 2019. — С. 342–344.
Кулаковський П. Острозька Анна-Алоїза / П. Кулаковський // Острозька академія. Історія та сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопедичне видання. — Острог, 2019. — С. 418–419.
Кулаковський П. Острозька ординація / П. Кулаковський // Острозька академія. Історія та сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопедичне видання. — Острог, 2019. — С. 425–428.
Кулаковський П. Острозький Януш / П. Кулаковський // Острозька академія. Історія та сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопедичне видання. — Острог, 2019. — С. 454–456.
Кулаковський П. Пекалід (Пенкаля, Пенкальський) Симон / П. Кулаковський // Острозька академія. Історія та сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопедичне видання. — Острог, 2019. — С. 473–476.
Кулаковський П. Скарга Петро / П. Кулаковський // Острозька академія. Історія та сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопедичне видання. — Острог, 2019. — С. 534–536.
Кулаковський П. М. У згасаючому світлі Гадяча: козацька інструкція на сейм 1662 року / П. М. Кулаковський // Вісник Львівського університету. Серія історична. — 2019. — Спецвипуск. — С. 191– 226.
2018
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кулаковський П. Методика країнознавчих досліджень : навчальний посібник / Петро Кулаковський. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — 162 с.
У посібнику висвітлено становлення країнознавства як науки, її зв’язок з географією та іншими дисциплінами, що склали синтетичну основу регіональних досліджень. Подано коротку характеристику методологічних підходів у країнознавчих дослідженнях. Основна частина посібника присвячена тематичній структурі регіональних студій та викладу головних методів, за допомогою яких елементи цієї структури аналізуються. В окремому розділі подано методи туристичного вивчення країни. Як складові дослідницького країнознавчого інструментарію викладені методи політичних наук, вивчення історії та картографії.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Прикладом своїх предків. Історія парламентаризму на українських землях в 1386 –1648 роках. Польське королівство тв. Річ Посполита / В. Михайловський, О. Вінниченко, І. Тесленко, П. Кулаковський. — Київ : Темпора, 2018. — 384 с. — ( розділ IV : З ради інструкцію від нас взявши: козацькі парламентські практики. — С. 227–296 ; 313–314 ; 372–376).
Статті
Кулаковський П. М. Формування території Звинигородського староства у другій половині XVIII століття / П. М. Кулаковський // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 2018. — Т. CCLXXІ : Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. — С. 641–660.
Кулаковський П. М. Генеалогія дому володимирського і берестейського владики Йосифа Баковецького авторства Василя Рудомича: джерела і достовірність / П. М. Кулаковський // Студії і матеріали з історії Волині. — Кременець, 2018. — С. 197–212.
Тези
Кулаковський П. М. Шляхта українських воєводств Речі Посполитої і Гадяцька унія / П. М. Кулаковський // Wielki projekt. 360 rocznica Unii Hadziackiej 1658–2018. Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona 360 rocznice Unii Hadziackiej (16 września 2018 roku). — Warszawa, 2018. — С. 52–55.
2017
Статті
Кулаковький П. М. Козацька рада і шляхетський сеймик: інституційні запозичення / П. М. Кулаковський // Przemiany polityczno-ustrojowe, gospodarczo-społeczne, kulturalno-religijne w prowincji małopolskiej w epoce nowożytnej : рolsko-ukraińska sympozja epoki nowożytnej / red. W. Michajłowski, J. Stolicki. — Kraków, 2017. — С. 25–26.
Кулаковський П. М. Матеріальне забезпечення урядів Київщини і Волині в середині XVI ст. / П. М. Кулаковський // V Міжнародна наукова конференція «Україна і Велике князівство Литовське в ХІV–ХVІІІ ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі» : тези доповідей. — К. ; Кам’янець-Подільський, 2017. — С. 36–39.
Кулаковський П. М. Україна в системі міжнародних відносин в Центрально-Східній Європі (1632–1648 рр.) / П. М. Кулаковський // Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. — Хмельницький : ХНУ, 2017. — С. 59–63.
Кулаковський П. М. Волиняни в структурі унійної церкви на землях Великого князівства Литовського (кінець XVI – перша половина XVII ст.) / П. М. Кулаковський // Ukraina Lithuanica: Студії з історії Великого князівства Литовського. — К. ; Кам’янець-Подільський, 2017. — Т. ІV. — С. 171–188.
Кулаковський П. Деконструкція історичної Звинигородщини (середина XVI – середина XVII ст.) / П. Кулаковський // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 2017. — Т. CCLXX : Праці Історично-філософської секції. — С. 165–187.
2016
Статті
Кулаковський П. Михайло Грушевський як дослідник Архіву Коронного скарбу / П. Кулаковський // Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). — Острог, 2016. — С. 92–96.
2015
Статті
Кулаковський П. Волинський сеймик і зовнішня політика Речі Посполитої (1632–1648 роки) / П. Кулаковський // Patrimonium. Studie z historii nowożytnej Europy Środkowo-Wschodniej. — Kijów ; Kraków, 2015. — T. I : Wcześnie nowożytny człowiek: przestrzeń – władze – prawo w XVI–XVIII wieku / red. W. Mychałowski, J. Stolicki. — C. 211–224.
Кулаковський П. Звинигородський повіт у литовську добу / П. Кулаковський // Ukraina Lithuanica: Студії з історії Великого князівства Литовського. — К., 2015. — Т. ІІІ. — С. 204–237.
Кулаковський П. Люстрація Звинигородського староства 1789 року / П. Кулаковський // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 2015. — Т. CCLXVIII : Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. — С. 219–237.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кулаковський П. Українські землі під час Смоленської війни (1632 – 1634 рр.) / Петро Кулаковський // Нариси воєнно-політичної історії України : навч. пос. / Атаманенко В., Близняк М., Вєдєнєєв Д. та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — С. 86–114.
Статті
Кулаковський П. Урядники киевских имений князя Януша Острожского: карьера и судьба после смерти патрона / Петро Кулаковський // Магнацкі двор і сацыяльнае ўзаемадзеянне (XV–XVIII ст.) : зборник навуковых прац. — Мінск : Медысонт, 2014. — С. 226–251.
Кулаковський П. М. Кордон між Чернігівським та Київським воєводством (перша половина XVII ст.) / П. М. Кулаковський // Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Хмельницький, 2014. — С. 134–139.
2013
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кулаковський П. М. Тивун / П. М. Кулаковський // Енциклопедія історії України. — К. : Наукова думка, 2013. — Т. 10 : Т – Я. — С. 76–77.
Кулаковський П. М. Чернігівське воєводство / П. М. Кулаковський // Енциклопедія історії України. — К. : Наукова думка, 2013. — Т. 10 : Т – Я. — С. 519–520.
Статті
Кулаковський П. Звенигородський повіт у литовську добу / Петро Кулаковський // Україна і Велике князівство Литовське в ХІV–ХVІІІ ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі (16–19 жовтня 2013 р., м. Кам’янець-Подільський) : тези доповідей. — К., 2013. — С. 45–49.
Кулаковський П. Роль печатки у практиці Руської канцелярії / П. Кулаковський // Сфрагістичний щорічник. — К., 2013. — Вип. 4. — С. 260–276.
Кулаковський П. М. Політичні угрупування на сеймику Волинського воєводства в 1633–1648 рр. / П. М. Кулаковський // Студії і матеріали з історії Волині. — Кременець, 2013. — С. 304–316.
Кулаковський П. М. Родина Єльців на Київщині у другій половині XV ст. / П. М. Кулаковський // Генеалогія : збірка наукових праць. — К. : Простір, 2013. — Вип. 1. — С. 157–173.
Кулаковський П. М. Роль князя Костянтина Острозького в організації оборони південних рубежів Великого князівства Литовського у першій половині XVII ст. / П. М. Кулаковський // Ukraina Lithuanica : Студії з історії Великого князівства Литовського. — К., 2013. — Т. ІІ. — С. 82–95.
Кулаковський П. М. Татарські напади на Київщину і Брацлавщину в 1605 – 1620 роках / П. М. Кулаковський // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. Праці історично-філософської секції. — Л., 2013. — Т. CCLXIV. — С. 413–458.
2012
Статті
Кулаковський П. Князь Василь-Костянтин Острозький і справці Київського воєводства / П. Кулаковський // Theatrum Humane Vitae. Студії на пошану Наталі Яковенко. — К. : Laurus, 2012. — С. 217–-230.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Бондар Н. «Апокрисис» Христофора Філалета (Острог, 1598 –1599 рр.) / Наталія Бондар, Петро Кулаковський, Олександр Скрипнюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 19–22.
Бондар Н. «Книга о постничєствѣ» Василія Великого (Острог, 1594) / Наталія Бондар, Микола Ковальський, Петро Кулаковський // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 161–166.
Кулаковський П. Гарабурда Михайло (після 12.07.1586) / Петро Кулаковський // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 83–84.
Кулаковський П. Броневський Мартин (Marcin Broniewski) (1568 – 1624) / Петро Кулаковський // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 62–64.
Кулаковський П. «Лѣкарство на оспалый оумысл чоловѣчій» Д. Наливайка (Острог, 1607) / Петро Кулаковський // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 191–194.
Кулаковський П. Метрика Литовська / Петро Кулаковський, Олександр Скрипнюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 228–229.
Кулаковський П. Метрика Руська (Волинська) / Петро Кулаковський, Олександр Скрипнюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 229–230.
Кулаковський П. Міська проблематика на шляхетському сеймику Волинського воєводства (1-а половина XVII ст.) / П. Кулаковський // Студії і матеріали з історії Волині. 2009 / ред. В. Собчук. — Кременець, 2009. — С. 15–24.
Кулаковський П. Острозька Анна-Алоїза (у заміжжі – Ходкевич) / Петро Кулаковський // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 310–311.
Кулаковський П. Острозька ординація / Петро Кулаковський // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 314–315.
Кулаковський П. Острозький Януш / Петро Кулаковський // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 331–333.
Кулаковський П. Пекалід (Пенкаля, Пенкальський) Симон / Петро Кулаковський // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 349–350.
Кулаковський П. Скарга Петро / Петро Кулаковський // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 410–411.
Статті
Кулаковський П. Князь Костянтин Іванович Острозький і оборона українських земель від татарської агресії (кінець XV – перша третина XVI ст.) / Петро Кулаковський // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». — Острог : Вид-во наУОА, 2011. — Вип. 18. — С. 67–83.
Кулаковський П. М. Володимирський і берестейський єпископ Йосиф Баковецький (бл.1590–1654 рр.) / П. М. Кулаковський // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 4. — С. 124–137.
Кулаковський П. М. Острозькі храми як місця поховання князів і шляхти у першій половині XVII ст. / П. М. Кулаковський // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 5. — С. 122–133.
Kulakovskyi Р. Integracja Czernihowo-Siewierszczyzny z Koroną / Р. Kulakovskyi // Unia lubelska z 1569 roku. Z tradycji unifikacyjnych I Rzeczypospolitej. — Toruń, 2011. — S. 217–226.
2010
Статті
Кулаковський П. М. Анатолій Бойко у Дніпропетровському університеті: спостереження і спогади / П. М. Кулаковський // У боях за історію (до 50-річчя професора Анатолія Бойка). — Запоріжжя, 2010. — С. 70–76.
Кулаковский П. М. Люблинская уния 1569 г. и эволюция правовой системы украинских воеводств Речи Посполитой / П. М. Кулаковский // Праблемы інтэграцыі і інкарпарацыі ў разіцці Цэнтральнай і Усходней Еўропы у перыод ранняга Новага часу : матэриялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвячанай 440-годдзю Люблинскай уніі. — Мінск : «БІП-С ПЛЮС», 2010. — С. 246–259.
Кулаковський П. Полянівський мирний договір 1634 р. і спроби створення військового союзу між Річчю Посполитою та Московською державою / Петро Кулаковський // Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 2. — С. 3–24.
Кулаковський П. М. Заснування монастирів на Чернігово-Сіверщині у першій половині ХVІІ ст. / П. М. Кулаковський // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 3. — С. 119–131.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кулаковський П. Римське приватне право : практикум / П. Кулаковський. — Острог, 2009. — 42 с.
Статті
Кулаковський П. Дерманський Свято-Троїцький монастир: приєднання до унії в 20-х роках ХVІІ ст. / П. Кулаковський, Н. Лопацька // Покликання : збірник праць на пошану професора о. Юрія Мицика. — Київ, 2009. — С. 76–96.
Кулаковський П. Документи Брацлавського воєводства 1566–1606 років / упор. : Микола Крикун, Олексій Піддубняк ; вступ Микола Крикун ; покажчики Олексій Вінниченко, Микола Крикун ; відпов. ред. Олег Купчинський (НТШ. Серія «Історичні джерела»). — Львів, 2008. — Т. 8. — 1220 с. : рецензія / П. Кулаковський // Вісник НТШ : Інформаційне видання Світової ради Наукових товариств ім. Шевченка. — 2009. — Число 41. — С. 56–58.
Кулаковський П. Міська проблематика на сеймику Волинського воєводства (перша половина ХУІІ ст ) / П. Кулаковський // Волинський регіональний збірник. — Кременець, 2009. — С. 123–139.
Кулаковський П. Прикордонна торгівля між Річчю Посполитою і Московською державою (1618–1648 рр.) / П. Кулаковський // Історія торгівлі, податків та мита : збірник наукових праць / за ред. О. О. Дячка. — Дніпропетровськ, 2009. — Вип. 2. — С. 148–163.
Кулаковський П. Роль і значення Путивля в Смоленській війні 1632–1634 рр. / П. Кулаковський // Путивльський краєзнавчий збірник. Державний історико-культурний заповідник у м. Путивлі. — Суми : Університетська книга, 2009. — Вип. 5. — С. 96–109.
Кулаковський П. Посольський звичай у стосунках між Річчю Посполитою та Кримським ханством (початок XVII ст.) / Петро Кулаковський // Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 1. — С. 3–24.
2008
Статті
Кулаковський П. Еволюція принципів і перспективи видання документів метрики в Україні / Петро Кулаковський // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 12. — С. 93–109.
Кулаковський П. Козацьке посольство на сейм 1659 року / П. Кулаковський // Гадяцька унія 1658 року. — Київ, 2008. — С. 109–27.
Кулаковський П. Колонізаційна діяльність Конецпольських на київському Задніпров’ї / П. Кулаковський // Наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 2008. — Т. CCLVI : Праці Історично-філософської секції. — С. 497–523.
2006
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кулаковський П. Чернігово-Сіверщина у складі Речі Посполитої (1618–1648) : монографія / Петро Кулаковський. — К. : Темпора, 2006. — 496 с.
У монографії досліджується входження та перебування Чернігово-Сіверщини у складі Речі Посполитої, простежується процес поширення на цей регіон польського адміністративного устрою, аналізуються колонізаційні та соціально-економічні процеси протягом 1618–1648 рр.
Статті
Kulakovskyi Р. Kancelaria krόlewska a dokument czernihowski / Р. Kulakovskyi // .Polska kancelaria krόlewska czasόw nowożytnych. Między władzą a społeczeństwem, część druga. — Krakόw 2006. — S. 107–116.
2005
Статті
Кулаковський П. Новгород-Сіверський напередодні та в роки Смоленської війни 1632–1634 рр. / П. Кулаковський // Наукові записки : збірник праць молодих вчених та аспірантів. — К., 2005. — Вип. 10. — С. 162–182.
Кулаковський П. Земельна політика Вазів щодо Чернігово-Сіверщини (1618–1632 роки) / П. Кулаковський // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). — Київ, 2005. — С. 182–196.
2003
Статті
Кулаковський П. Інтеграція Чернігово-Сіверщини до складу Речі Посполитої (1618–1635) / П. Кулаковський // Вісник Львівського університету. Серія "Історична". — Львів, 2003. — Вип. 38. — С. 63–81.
2002
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кулаковський П. Канцелярія Руської (Волинської) метрики 1569–1673 рр.: студія з історії українського регіоналізму в Речі Посполитій : монографія / Петро Кулаковський. — Острог ; Львів, 2002. — 304 с.
У монографії розглянуто діяльність канцелярії Руської (Волинської) метрики – однієї з загальнодержавних інституцій у Речі Посполитій другої половини XVI – XVII ст., що забезпечували реалізацію регіональних інтересів української шляхти. Значну увагу в праці приділено аналізу чинників, які протягом зазначеного періоду підживлювали ці інтереси, а також впливали на функціонування канцелярії. Охарактеризовані методи роботи канцелярського персоналу, наведена класифікація продукції канцелярії, подані біограми її працівників.
Статті
Кулаковський П. Землеволодіння Пісочинських на Чернігово-Сіверщині (1633–1646) / П. Кулаковський // Вісник Львівського університету. Серія "Історична". — Львів, 2002. — Вип. 37, ч. 1. — С. 183–197.
Кулаковський П. Смоленська війна 1632–1634 років і Чернігово-Сіверщина / П. Кулаковський // Записки НТШ. Праці Історико-філософської секції. — Львів, 2002. — Т. ССХLІІІ. — С. 30–60.
2001
Статті
Кулаковський П. М. Інструкція сеймику Чернігівського воєводства 1646 року / П. М. Кулаковський // Україна модерна. — Львів, 2001. — Ч. 6. — С. 113–138.
2000
Статті
Kulakovskyi Р. Urzędnicy ziemscy Czernihowszczyzny i Siewierszczyzny (do 1648 r..) / Р. Kulakovskyi // Źródła dziejowe. — Warszawa, 2000. — T. XXXVIII. — S. 53-–80.
1999
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Пам’ятки історії Східної Європи. Джерела XV – XVII ст. — Т. V : Руська (Волинська) метрика. Книга за 1652–1673 pp. / укл. П. Кулаковський. — Острог ; Варшава ; Москва, 1999. — 608 с.
Том вміщує книгу Руської або Волинської метрики – джерела, генетично спорідненого з Коронною метрикою, але, яке в останні два століття має спільну архівну історію з Литовською метрикою. Загальновідомо, що ці метрики є джерельними комплексами, без яких важко собі уявити сучасні дослідження історії Східної та Центрально-Східної Європи початку Нового часу.
Статті
Kulakovskyi Р. Kolonizacja Kijowszczyzny i Czernihowszczyzny (1569–1648) / P. Kulakovskyi // Modernizacja struktur władzy w warunkach opóżnienia. Europa Środkowa i Wchodnia na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych. — Warszawa, 1999. — S. 127–141.
1998
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичний посібник з курсу «Історія держави і права зарубіжних країн» : завдання і матеріали до семінарських і контрольних занять / укл. П. М. Кулаковський. — Острог, 1998. — 61 с.
Статті
Кулаковський П. М. М. Грушевський як дослідник Руської (Волинської) метрики / П. М. Кулаковський // Український історик. — 1998. — Т. ХХХV, ч. 1–4. — С. 166–171.
1995
Статті
Кулаковський П. Нові матеріали до історії козацьких рухів 1590-х рр. / П. Кулаковський // Архіви України. — 1995. — № 4–6. — С. 62–73.
1992
Статті
Ковальский Н. П. Издание и изучение документов Литовской метрики на Украине в ХІХ–ХХ вв. / Н. П. Ковальский, П. М. Кулаковский // Литовская метрика. Исследования 1988. — Вильнюс, 1992. — С. 142–59.
2021
Статті
Сидорук Т. Східне партнерство як слабка спроба трансформації східного сусідства ЄС / Сидорук Т., Павлюк В. // Правові засади європейської та євроатлантичної інтеграції України: досягнення та перспективи. Збірник матеріалів П'ятої міжнародної науково-практичної конференції. — Львів : Національний університет "Львівська політехніка", 2021. — С. 25–29.
Сидорук Т. В. Обмеження "трансформаційної сили" ЄС у державах Східного партнерства / Сидорук Т. В., Павлюк В. В. // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, — 2021. — № 3 (11).
2020
Статті
Павлюк В. В. МІЖНАРОДНІ ПРОЄКТИ Е. МАКРОНА: КОНЦЕПЦІЇ І ПРАКТИЧНЕ ВТІЛЕННЯ / В. В. Павлюк // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії". — Луцьк, 2020. — № 2 (8).
Тези
Сидорук Т. Тенденції розвитку відносин між Україною та ЄС у рамках Європейської політики сусідства та Східного партнерства / Т. Сидорк, В. Павлюк // Правові засади європейської та євроатлантичної інтеграції України: досягнення та перспективи : матеріали учасників четвертої міжнародної науково-практичної конференції (20 листопада 2020 р.). — Львів, 2020.
2019
Тези
Сидорук Т. Східне партнерство: підсумки першого десятиріччя / Т. Сидорук В. Павлюк // Правові засади європейської та євроатлантичної інтеграції України: досягнення та перспективи : матеріали учасників третьої всеукраїнської науково-практичної конференції (22 листопада 2019 р., м. Львів). — Львів, 2019. — С. 14–18.
2018
Тези
Сидорук Т. В. Вплив «російського чинника» на відносини Європейського Союзу з державами Східної Європи / Т. В. Сидорук, В. В. Павлюк // Збірник тез учасників Другої науково-практичної конференції «Правові засади європейської та євроатлантичної інтеграції України: досягнення та перспективи» (23 листопада 2018 р., м. Львів). — Львів : Національний університет «Львівська політехніка». — С. 30–35.
2015
Статті
Павлюк В. В. Консервативна течія у польському національному русі першої третини ХІХ ст. / В. В. Павлюк // Studia Politologica Ucraino-Polona. — Житомир ; Київ ; Краків, 2015. — Вип. 5. — С. 255–261.
Павлюк В. В. Міжнародна діяльність РПЦ в контексті зовнішньої політики РФ / В. В. Павлюк // Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 15 травня 2015 р.) / упорядники : Мальський М. З., Вовк Р. В., Кучик О. С. — Львів, 2015. — С. 54–57.
2014
Статті
Павлюк В. В. Польське питання і слов’янська проблема у зовнішньополітичних планах Адама Чарторийського / В. В. Павлюк // Studia Politologica Ucraino-Polona. ­— Житомир ; Київ ; Краків, 2014. ­— Вип. 4.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Сидорук Т. Європейська інтеграція України : навчальний посібник для студ. ВНЗ / Тетяна Сидорук, Віктор Павлюк, Валерій Малькін. — Львів : ПАІС, 2011. — 272 с.
У посібнику детально проаналізовано сучасні виклики, які стоять як перед Україною, так і перед Європейським Союзом, і ускладнюють їх зустрічний рух. У випадку України йдеться, передусім, про необхідність глибоких реформ, стабільне функціонування інститутів влади, адаптацію українського законодавства і стандартів до європейських тощо. Що стосується ЄС – це імплементація Лісабонського договору і, фактично, набуття ним нової якості, подолання наслідків фінансово-економічної кризи, збереження здатності Союзу абсорбувати постійно зростаючу кількість членів, зосередження фокусу розширення не лише на державах-кандидатах у балканському регіоні, а й на східному напрямку, і накінець, узгодження послідовної політики стосовно пострадянських держав Східної Європи зі стратегічним партнерством з Російською Федерацією, яка має власне бачення та інтереси щодо цього регіону.
Статті
Павлюк В. Римо-католицька церква у суспільному житті Правобережної України кінця ХVІІІ – першої третини ХІХ ст. / В. Павлюк // Наукові записки НаУОА. Серія "Історичне релігієзнавство". — Острог, 2011. — Вип. 4. — С. 138–144.
Павлюк В. Уніатська церква в суспільному житті правобережної України кінця XVIII – першоі третини XIX ст. / В. Павлюк // Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство". — Острог, 2011. — Вип. 5. — С. 150–157.
2010
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Павлюк В. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (1918-1945 рр.) : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Віктор Павлюк. — Львів : Піраміда, 2010. — 284 с.
Аналізуються загальні тенденції та основні проблеми розвитку західної цивілізації та її провідних країн – Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, США та Канади в період від закінчення Першої світової війни до завершення Другої світової війни. Формується системне уявлення про історичний розвиток країн Західної Європи та Північної Америки протягом першого етапу новітньої історії, розглядаються основні події, факти і процеси, які характеризували розвиток країн Заходу у період 1918 – 1945 рр. Для студентів та викладачів історичних і гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів.
Статті
Павлюк В. Адам Єжи Чорторийський і зовнішня політика Росії на початку ХІХ ст. / В. Павлюк // Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”. — 2010. — Вип. 2. — С. 22–32.
Павлюк В. В. Адам Єжи Чарторийський і зовнішня політика Росії на початку XIX ст. / В. В. Павлюк // Гілея : збірник наукових праць. — К., 2010. — Вип. 36. — С. 42–52.
Павлюк В. В. Еволюція політичних поглядів Станіслава Ворцеля: від демократії до соціалізму / В. В. Павлюк // Гілея : збірник наукових праць. — К., 2010. — Вип. 31. — С. 26–32.
Павлюк В. В. Передмова / В. В. Павлюк // Шаправський С. А. Політична та освітня діяльність Гуго Коллонтая. — Хмельницький : ЦЮПАК, 2010. — С. 4–5.
Павлюк В. В. Польська аристократія в суспільному житті Правобережної України після поділів Речі Посполитої / В. В. Павлюк // Український історичний журнал. — 2010. — № 6. — С. 154–166.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Атаманенко А. Є. Історія України : посібник для неісторичних спеціальностей та підготовчого відділення / А. Є. Атаманенко, В. Б. Атаманенко, В. В. Павлюк. — Острог, 1999. — 70 с.
Статті
Павлюк В. Польське питання у міжнародних відносинах початку ХІХ ст. / В. Павлюк // Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”. — 2009. — Вип. 1. — С. 25–37.
Крупський І. Життєпис української нації (рецензія на навчальний посібник С. А. Макарчука «Етнічна історія України») / І. Крупський, В. Павлюк // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету. — Луцьк, 2009. — Вип. 15. — С. 212–214.
Павлюк В. Еміграційний період діяльності Ст. Ворцеля / В. Павлюк // Велика Волинь : науковий збірник. Праці житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. — 2009. — Вип. 42. — С. 282–289.
Павлюк В. В. Польське питання у політиці європейських держав на початку ХІХ ст. / В. В. Павлюк // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету. — Луцьк, 2009. — Вип. 16. — С. 64–69.
2006
Статті
Шостак І. В. Суспільна діяльність луцько-житомирського римо-католицького єпископа М. Пивницького / І. В. Шостак, В. В. Павлюк // Наукові записки. Історичні науки. — Острог, 2006. — Вип. 6. — С. 159–169.
2000
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Павлюк В. Магнатерія Волині в соціально-економічному та культурному житті Правобережжя у ХІХ ст. : монографія / Віктор Павлюк. — Острог, 2000. — 184 с.
У праці досліджується вплив магнатських родів Волині на соціально-економічний і культурний розвиток Правобережної України у XIX ст., розкривається проблема земельної власності, зародження і розвиток промислових підприємств в магнатських господарствах, формування капіталістичних відносин, місце магнатерії в розвитку торгівлі, банківської справи, освіти, культури.
Статті
Павлюк В. Деякі проблеми економічного розвитку Правобережної України першої половини ХІХ століття в дослідженнях О. Оглоблина / Віктор Павлюк // Український Історик. — 2000. — Т. ХХХVІІ, ч. 1–3 (144–146). — С. 220–224.
1999
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Атаманенко А. Є. Історія України : посібник для неісторичних спеціальностей та підготовчого відділення / А. Є. Атаманенко, В. Б. Атаманенко, В. В. Павлюк. — Острог, 1999. — 70 с.
1998
Статті
Павлюк В. В. Стан магнатських господарств Волині в І пол. ХІХ ст. / В. В. Павлюк // Наукові записки. — Острог : Вид. Комплекс Острозької Академії, 1998. — Т. І, ч. ІІ. — С. 43–50.
Павлюк В. В. Підприємницька діяльність князів Сангушків / В. В. Павлюк // Наукові записки. — Острог : Вид. Комплекс Острозької Академії, 1998. — Т. І, ч. ІІ. — С. 51–57.
2020
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Подворна О. Г. Дипломатичний протокол та етикет : навчальний посібник / О. Г. Подворна. — Вид. 2-ге : перероб. та доп. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. — 218 с.
У навчальному посібнику висвітлені основи та принципи здійснення протокольного виміру дипломатичної діяльності центральних і закордонних органів зовнішніх зносин. Подана інформація про загальні вимоги щодо здійснення дипломатичних відносин, дипломатичного листування, організації і проведення візитів, бесід та дипломатичних прийомів, міжнародної ввічливості, наводяться рекомендації щодо зовнішнього вигляду дипломатичних працівників, показана специфіка роботи протокольної служби у відомстві зовнішніх зносин та в дипломатичному представництві за кордоном. Посібник може бути використаний для підготовки до практичних занять із курсу «Дипломатичний протокол та етикет».
Статті
Подворна О. Г. Арктична політика Сполучених Штатів Америки за президентства Дональда Трампа / О. Г. Подворна // Філософія та політологія в контексті сучасної культури. — 2020. — Т. 12, № 2. — С. 112–124.
2019
Статті
Podvorna O. NATO Arctic Policy in Statu Nascendi / О. Podvorna , Т. Zhovtenko // Romanian Political Science Review. — 2019. — Vol. XIX, no. 2. — Р. 163–186.
Podvorna О. Arktyczny wymiar polityki zagranicznej oraz polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej / О. Podvorna // Polityka Federacji Rosyjskiej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego / M. Banasik (red.). — Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2019. — S. 159–184.
2017
Статті
Podvorna О. Postmajdanowe relacje USA i Ukrainy: rzeczywiste zmiany czy zmarnowane szanse? / О. Podvorna // Przemiany na Ukrainie po Euromajdanie / red. L. Hurska-Kowalczyk, S. E. Serwońska. — Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017. — S. 179–196.
2016
Статті
Podvorna О. Transformacja polityki Stanów Zjednoczonych wobec Ukrainy po Rewolucji Godności / О. Podvorna // Ukraina po (Euro) majdanie. Od autorytaryzmu do protodemokracji / red. A. Stelmach, L. Hurska-Kowalczyk. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. — S. 251–271.
Подворна О. Г. Політика Королівства Норвегії щодо регіону Арктики у ХХІ столітті: специфіка зовнішнього виміру / О. Г. Подворна // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Філософія. Соціологія. Політологія : збірник наукових праць. — Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2016. — Вип. 6 (34). — С. 77–90.
2015
Статті
Podvorna О. Wspólnota zachodnia wobec rozwiązywania konfliktu na Ukrainie / О. Podvorna // Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne. — Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Centrum Europy Wschodniej UMCS, 2015. — Nr 1 (2). — S. 183–210.
Подворна О. Г. Політика Сполучених Штатів щодо Арктики в ХХІ столітті / О. Г. Подворна // Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство : зб. матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15.05.2015) / упоряд. Калитчак Р. Г., Зазуляк З. М. — Львів : Центр американських студій ФМВ ЛНУ ім. І. Франка, 2015. — Ч. 1. — С. 133–138.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Подворна О. Г. Дипломатичний протокол та етикет : навчально-методичний посібник / О. Г. Подворна. — Острог, 2014. — 225 с.
2013
Статті
Подворна О. Г. Ізраїль та Іран в зовнішній політиці Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації / О. Г. Подворна // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. — Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2013. — Вип. 23 (3). — С. 43–52.
Подворна О. Г. Проблема ПРО у взаємовідносинах США та Росії / О. Г. Подворна // Слов’янський вісник : збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки». — Рівне : Рівненський державний гуманітарний університет ; Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету, 2013. — Вип. 15. — С. 135–142.
Podvorna О. Complicated Road of Russia’s Transformation: Is There A Way Out Of the Vicious Circle? / О. Podvorna // International Interdisciplinary Conference “Challenges of Transition: The Post-Communist Experience(s)”. Book of Abstracts. — Bucharest : Doctoral School of Political Science, University of Bucharest, 2013. — Р. 72–74.
Podvorna О. Twenty years of Russian transformation: From democracy to authoritarianism? / О. Podvorna // Warsaw East European Conference 2013. Across the Borders. Abstracts. — Warsawa : Studium Europy Wschodniej UW, 2013. — Р. 30–31.
2012
Статті
Подворна О. Безпековий вимір зовнішньої політики Російської Федерації на Балканах / О. Подворна // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. — Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2012. — Вип. 22 (3). — С. 65–72.
2010
Статті
Подворна О. Стратегічне партнерство Росії та США: економічна площина / О. Подворна // Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”. — 2010. — Вип. 2. — С. 86–96.
2009
Статті
Подворна О. Стратегічне партнерство Росії та США: політично-військова площина / О. Подворна // Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”. — 2009. — Вип. 1. — С. 100–114.
2021
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Україна на світовому туристичному ринку: студентський збірник наукових праць / за ред. Сергія Рудька. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. — 112 с.
Збірник містить студентські наукові дослідження, підготовлені слухачами і слухачками університетського курсу «Україна на світовому туристичному ринку». Є частиною мультимедійного студентського проєкту, у межах якого також створено цикл відеопрезентацій на Youtube-каналі про сучасні види туризму в Україні. В опублікованих статтях розкрито сучасний стан і динаміку розвитку українського туристичного ринку, місце України на світовому ринку туризму, актуальні проблеми і тенденції таких видів туризму, як: лікувально-оздоровчий, спортивний, діловий, релігійний і паломницький, темний та енотуризм. Особливістю збірника є те, що кожна публікація містить QR-код із лінком на відео на YouTube, яке аудіовізуально доповнює текст
Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива : збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених / ред. колегія: О. Януль, В. Велешко, В. Давидів. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. — Вип. 11. — 66 c.
У збірнику розміщено матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива», що відбулася 28 жовтня 2021 року на базі Національного університету «Острозька академія». Для науковців, аспірантів та студентів.
2020
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні рекомендації до написання студентських наукових робіт / С. Рудько, І. Шишкін. — Острог : Національний університет «Острозька академія», 2020. — 60 с.
Рудько С. Науково-дослідна практика. Методичні рекомендації. Навчально-методичне видання. — Острог : Національний університет «Острозька академія», 2020. — 27 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива : збірник матеріалів Десятої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених / ред. колегія : О. Фомін, А. Заруцька, О. Януль ; рец. Рудько С. О., Шишкін І. Г. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. — Вип. 10. — 98 c.
У збірнику розміщено матеріали Десятої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива», що відбулася 28 травня 2020 року на базі Національного університету «Острозька академія». Для науковців, аспірантів та студентів.
Студентські наукові записки. Серія «Країнознавство і міжнародний туризм» / ред. кол. : О. Фомін, А. Верховецька, А. Колдомасов ; рец. Рудько С. О., Кулаковський П. М. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. — Вип. 7. — 174 с.
Збірник студентських наукових праць містить результати досліджень з країнознавства та міжнародного туризму, що розкривають проблеми європейської інтеграції, відносин його членів з Україною, динаміки розвитку міжнародного туризму як одного з глобалізацій них процесів сучасного світу.
Студентські наукові записки. Серія «Країнознавство і міжнародний туризм» / ред. кол. : О. Фомін, А. Заруцька, О. Януль ; рец. Рудько С. О., Кулаковський П. М. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. — Вип. 8. — 160 с.
Збірник студентських наукових праць містить результати досліджень з країнознавства та міжнародного туризму, що розкривають проблеми європейської інтеграції, відносин його членів з Україною, динаміки розвитку міжнародного туризму як одного з глобалізаційних процесів сучасного світу.
Тези
Рудько С. «Чекерс-план» і криза британського уряду в контексті Brexit" / С. Рудько // Україна та цінності Європи: культура, політика, освіта : матеріали міжнародної наукової конференції. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. — С. 16–18.
2018
Статті
Рудько С. Наукова діяльність Миколи Василенка наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст. / С. Рудько // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». — Острог, 2018. — Вип. 27. — С. 57–61.
Рудько С. О. Вектори політичної діяльності Миколи Василенка у період Гетьманату Павла Скоропадського / С. О. Рудько // Емінак : науковий щоквартальник. — 2018. — № 1 (21). — Т. 1. — С. 80–84.
Рудько С. О. Питання Ірландського кордону на першому етапі Brexit / С. О. Рудько // Політичне життя. — Вінниця, 2018. — № 2. — С. 140–145.
Rudko S. The status of Northern Ireland after Brexit: probable models / Serhii Rudko // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. — 2018. — Vol. 5. — № 3–4. — P. 9–15.
2017
Статті
Рудько С. О. Проблеми відносин Великої Британії та Європейського Союзу під час Brexit / С. О. Рудько // Наукові праці. Серія Політологія. — Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. П. Могили, 2017. — Вип. 297. — Т. 309. — С. 54–59.
Тези
Рудько С. О. Євроінтеграційний напрям зовнішньої політики Хорватії наприкінці XX – початку XXI ст. / С. О. Рудько // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів» (Хмельницький, 12–13 травня 2017 р.). — Хмельницький, 2017. — С. 30.
2016
Тези
Рудько С. Творчі взаємини М. Василенка та М. Грушевського / С. Рудько // Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). — Острог, 2016. — С. 143–145.
Рудько С. Постать М. П. Василенка в публікаціях української діаспори / С. Рудько // Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, (27–28 вересня 2016 р., м. Острог). — Острог, 2016. — С. 150–152.
2015
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Рудько С. О. Зовнішня політика та політичні системи Французької Республіки та Федеративної Республіки Німеччини : підручник із курсу / Рудько Сергій Олексійович. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — 298 с.
У підручнику аналізуються політичні системи та зовнішня політика двох провідних країн Європи: Французької Республіки і Федеративної Республіки Німеччини. Характеризується конституційний устрій, виборча та партійна системи «локомотивів» євроінтеграції. Розкриваються особливості їх зовнішньої політики щодо інших суб’єктів міжнародних відносин. Для студентів спеціальностей «Міжнародні відносини», «Країнознавство», «Політологія» та «Історія» вищих навчальних закладів.
Статті
Рудько С. Становлення політичної системи та зовнішньої політики ФРН після Другої світової війни / С. Рудько // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Політологія. Соціологія. Філософія". — 2015. — Вип. 1 (18). — С. 62–65.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Рудько С. О. Зовнішня політика країн Західної Європи в постбіполярний період : навчально-методичний посібник з курсу / Рудько Сергій Олексійович. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 412 с.
У посібнику аналізуються головні вектори зовнішньої політики країн Західної Європи в постбіполярний період. Розкриваються особливості їх зовнішньої політики щодо інших суб’єктів міжнародних відносин. Характеризується участь країн Західної Європи у провідних міжнародних організаціях та проблемні аспекти міжнародних відносин на західноєвропейському просторі. Для студентів спеціальностей «Міжнародні відносини», «Країнознавство» та «Історія» вищих навчальних закладів.
Статті
Рудько С. О. Науково-організаційна діяльність М. П. Василенка в радянський період / С. О. Рудько // Наукові записки НаУОА. Серія : Історія. — Острог, 2012. — Вип.19.
2011
Статті
Рудько С. О. Відродження традицій українського козацтва у добу Національно-демократичної революції 1917–1921 рр. / С. О. Рудько // Historia–mentalność–tożsamość. Studia z historii, historii historiografii s metodologii historii. — Львів, 2011.
Рудько С. О. Кримська операція військ Центральної Ради / С. О. Рудько // Наукові записки НаУОА. Серія : Історія. — Острог, 2011. — Вип. 17. — С.134–148.
Рудько С. Діяльність М. П. Василенка в партійних організаціях та формування його політичного світогляду / С. Рудько // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. --- Запоріжжя : ЗНУ, 2011. --- Вип. ХХХІ. --- С. 69--74.
2010
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Рудько С. О. Історія Центрально-Східної Європи (кін. ХVІІІ – поч. ХХІ ст.) / С. О. Рудько. — вид. 2-ге, доповнене. — Острог, 2010. — 220 с.
Пропоноване видання створено з метою надання допомоги студентам, які вивчають історію Центрально-Східної Європи. У цьому посібнику висвітлюються події історичного розвитку народів регіону, які відбувалися з кінця XVIII до початку ХХІ ст. Підручник хронологічно охоплює періоди нової та новітньої історії.
Статті
Рудько С. О. Висвітлення суспільно-політичної діяльності М. П. Василенка в публікаціях української діаспори / С. О. Рудько // Наукові записки НаУОА. Серія "Історичні науки". — Острог, 2010. — Вип. 15. — С. 420–431.
Рудько С. Проблема „національної ідентичності" українських політичних діячів доби Української революції 1917–1921 pp. / С. Рудько // Historia–mentalnosc–tozsamosc. Studia z historii, historii historiogrqfii s metodologii historii. — Познань, 2010. — С. 273–280.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Рудько С. О. Історія Центрально-Східної Європи – 2 : навчально-методичний посібник з курсу / С. О. Рудько. — Острог : Острозька друкарня, 2009. — 190 с.
Пропоноване видання створено з метою надання допомоги студентам, які вивчають історію Центрально-Східної Європи. У даному посібнику висвітлюються події історичного розвитку народів даного регіону, які відбувалися з кінця XVIII – до початку XXI ст. Даний посібник хронологічно охоплює періоди нової та новітньої історії. Саме кінець XVIII ст. став важливою віхою в житті народів Центрально-Східної Європи. У посібнику розглядаються найважливіші історичні явища і процеси, становлення державності, загальні риси та особливості розвитку Литви, Латвії, Естонії, Білорусі, Польщі, Чехії, Словаччини, Албанії, Румунії, Угорщини, Хорватії, Словенії, Македонії, Боснії і Герцеговини, Сербії, Чорногорії, Греції, Болгарії.
2008
Статті
Рудько С. "Українська орієнтація" чи "подвійна лояльність": приклад Миколи Василенка (1866–1935) / С. Рудько // Historia–mentalnosc–tozsamosc. Miejsce і rola historii oraz historykow w zyciu narodu polskiego і ukrairiskiego w XIX і XX wieku. — 2008. — С. 480–490.
Рудько С. Участь Миколи Василенка у громадсько-політичному житті Києва в кінці XIX – на початку XX cт. / С. Рудько // Наукові записки НаУОА. Серія : Історія. — Острог, 2008. — Вип. 10. — С. 106–118.
2007
Статті
Рудько С. М. Василенко – міністр освіти в уряді П. Скоропадського / С. Рудько // Наукові записки НаУОА. Серія : Історія. — Острог, 2007. — Вип. 7. — С. 158–167.
Рудько С. Микола Василенко – один із творців Української академії наук / С. Рудько // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету Волинського державного університету ім. Лесі Українки. — 2007. — Вип. 12. — С. 77–83.
2006
Статті
Рудько С. Участь Миколи Василенка в реформуванні освітньої системи України в 1917 р. / С. Рудько // Наукові записки НаУОА. Серія : Історія. — Острог, 2006. — Вип. 6. — С. 179–189.
2005
Статті
Рудько С. Діяльність Миколи Василенка в редакціях київських газет на поч. XX ст. / С. Рудько // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія : Історія. — 2005. — Вип. 9. — С. 75–81.
2004
Статті
Рудько С. Становлення суспільно-політичних поглядів М. Василенка (кін. XIX cm.) / С. Василенко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія : Історія. — 2004. — Вип. 8. — С. 101–106.
2013
Статті
Семенович А. C. Вплив підготовки до членства у ЄС на регіоналізацію країн Вишеградської групи / А. С. Семенович // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. — Чернівці, 2013. — С. 175–178.
Семенович А. C. Вплив підготовки до членства у ЄС на формування регіонів як одиниці адміністративно-територіального поділу у країнах Вишеградської групи / А. С. Семенович // Третя інтернет-конференція «Тенденції розвитку сучасної системи міжнародних відносин та світового політичного процесу» : збірник матеріалів. — Маріуполь, 2013. — С. 43–47.
Семенович А. С. Розбудова органів представницькоїх демократії як складова регіонального врядування / А. С. Семенович // Europa Srodkowo-Wschodnia w procesie transformacji і integracji. — 2013. — № 13. — S. 405–416.
Семенович А. Розвиток українсько-словацьких відносин на сучасному етапі / А. Семенович // Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 3. — С. 68–74.
Semenovych A. S. Wzmocnienie regionalnych samorzadow paanstw grupy Wyszehradzkiej w kontekscie pomocy przedakcesyjnej UE / А. S. Semenovych // Polityka rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej. Ekonomia, integracja – zarys problematyki : zbior prac naukowych. — Ostrowiec Swietokrzyski : Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwoj, 2013. — S. 52–66.
2011
Статті
Семенович А. Вплив Європейського Союзу на формування регіонального врядування у країнах-кандидатах / А. Семенович // Панорама політологічних студій. Науковий вісник РДГУ. — Рівне, 2011. — № 5–6. — C. 175–181.
Семенович А. Вплив процесу підготовки до членства у Європейському Союзі на процес регіоналізації в Угорщині / А. Семенович // Міжнародні відносини в умовах ХХІ ст.: сучасна теорія і практика : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (17–18 листопада 2011, м. Львів). — Львів : Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2011. — С. 98–101.
Семенович А. С. Вступ у ЄС як чинник трансформації країн-кандидатів з Центральної і Східної Європи / А. С. Семенович // Слов'янський вісник. Серія “Історичні та політичні науки”. — Рівне, 2011. — С. 234–238.
2010
Статті
Калитчак Р. Вплив Європейського Союзу на формування і розвиток польських воєводств / Р. Калитчак, А. Семенович // Політологічні та соціологічні студії : збірник наукових праць. — Чернівці : «Букрек», 2010. — Т. IX. — С. 252–261. — ("Політичний регіоналізм і політична регіоналістика: емпіричні та теоретичні аспекти" : тематичний випуск).
Семенович А. Відносини України з країнами Вишеградської групи на сучасному етапі / А. Семенович // Наукові записки НаУОА. Серія «Міжнародні відносини». — Острог, 2010. — № 4. — С. 209–215.
Семенович А. Вплив інтеграційних процесів на розвиток регіонального рівня урядування у Європейському Союзі / А. Семенович // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. — 2010. — № 16 (117) — С. 183–192.
Семенович А. Вплив набуття членства у Європейському Союзі та регіоналізація у Словаччині / А. Семенович // Матеріали звітної наукової конференції Львівського національного університету ім. І. Франка — Львів : Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2010. — С. 17–22.
Семенович А. Особливості реорганізації регіонального врядування у Польщі в ХХ ст. / А. Семенович // Наукові записки НаУОА. Серія «Міжнародні відносини». — 2010. — № 2. — С. 77–85.
2009
Статті
Семенович А. Особливості розвитку воєводств у контексті підготовки Польщі до членства в ЄС / А. Семенович // Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”. — 2009. — Вип. 1. — С. 69–80.
2021
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива : збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених / ред. колегія: О. Януль, В. Велешко, В. Давидів. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. — Вип. 11. — 66 c.
У збірнику розміщено матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива», що відбулася 28 жовтня 2021 року на базі Національного університету «Острозька академія». Для науковців, аспірантів та студентів.
2020
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні рекомендації до написання студентських наукових робіт / С. Рудько, І. Шишкін. — Острог : Національний університет «Острозька академія», 2020. — 60 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива : збірник матеріалів Десятої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених / ред. колегія : О. Фомін, А. Заруцька, О. Януль ; рец. Рудько С. О., Шишкін І. Г. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. — Вип. 10. — 98 c.
У збірнику розміщено матеріали Десятої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива», що відбулася 28 травня 2020 року на базі Національного університету «Острозька академія». Для науковців, аспірантів та студентів.
2019
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Шишкін І. Всесвітня історія : опорний конспект лекцій / І. Шишкін. — Острог, 2019. — 132 с.
Шишкін І. Г. Азійські країни АТР: державний лад, політичні системи, зовнішня політика. Навчальний посібник / І. Г. Шишкін. — Острог : Національний університет «Острозька академія», 2019. — 123 с.
У посібнику висвітлено державний лад, політичні системи та особливості зовнішньої політики азійських країн АТР. Зокрема, охарактеризовано особливості функціонування законодавчої та виконавчої влади. Показано взаємодію цих гілок влади, описано механізми роботи місцевих органів самоврядування, а також представництв законодавчої і виконавчої влади на місцях. В посібнику також висвітлено принципи діяльності органів контролю і судових інстанцій. Окрему увагу приділено головним векторам зовнішньої політики основних азійських гравців в АТР.
Статті
Шишкін І. Концепції польсько-чеської федерації у польській політичній думці (1939–1943 рр.) / І. Шишкін // Гілея : науковий вісник. — 2019. — Вип. 142. — С. 193–198.
Шишкін І. Концепції вирішення української проблеми в польській політичній думці (1939–1945 рр.) / І. Шишкін // Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». — Острог, 2019. — Вип. 28. — С. 150–155.
2018
Статті
Шишкін І. Джерела до вивчення українського питання в політиці польського національного руху опору (1939–1945 рр.) / І. Шишкін // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». — Острог, 2018. — Вип. 27. — С. 258–263.
Шишкін І. Г. Західна Україна у стратегічних планах Армії Крайової в роки Другої світової війни / І. Г. Шишкін // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць. — К., 2018. — Вип. 130. — С. 57–60.
Тези
Шишкін І. Репресивні заходи польської влади щодо українців напередодні Другої світової війни / І. Шишкін // Великий терор на Поділлі (до 80-річчя Великого терору 1937–1938 рр) : тези доповіддей. — Хмельницький, 2018. — С. 160–164.
2017
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Шишкін І. Г. Державний лад та політичні системи країн Азії і Африки : опорний конспект лекцій / І. Г. Шишкін. — Острог, 2017. — 136 с.
Тези
Шишкін І. Економічна система післявоєнної Польщі в програмних документах польських політичних партій у роки Другої світової війни / І. Шишкін // Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (12–13 травня 2017, м. Хмельницький). — Хмельницький : ХНУ, 2017. — С. 119.
2016
Статті
Shyshkin. I. Peculiarities of negotiation process between Ukrainian national liberation movement and Polish resistance movement during 1943–1944 / I. Shyshkin // Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives (9th International symposium, 27th January, 2016). — Vienna : «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2016. — S. 68–74.
Шишкін І. Післявоєнна Польща в польській політичній думці в роки Другої світової війни / І. Шишкін // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Історичні науки. — Острог, 2016. — Вип. 25. — С. 243–249.
2014
Статті
Шишкін І. Проблема кордонів і меньшин у програмах польських політичних партій в роки Другої світової війни / І. Шишкін // Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (22–23 травня 2014 р., м. Хмельницький). — Хмельницький : ХНУ, 2014. — С. 16–20.
2013
Статті
Шишкін І. Україна та українці в опрацюваннях польського підпілля в період "Волинської трагедії" / І. Шишкін // Наукові записки НаУОА. Серія «Міжнародні відносини». — Острог, 2013. — Вип. 3. — С. 32–43.
2012
Статті
Трофимович В. Українська Повстанська Армія і Армія Крайова. Протистояння в Західній Україні (1939–1945 рр.) : рецензійна стаття / В. Трофимович, І. Шишкін // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2012. — Вип. 19. — С. 457–467.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Шишкін І. Г. Методичні рекомендації до написання студентських наукових робіт : навчально-методичний посібник / І. Г. Шишкін. — Острог : НаУОА, 2011. — 49 с.
Статті
Шишкін І. Україна та українці у стратегії і тактиці польського руху опору / І. Шишкін // Історичні студії Волинського університету імені Лесі Українки. — Луцьк, 2011. — Вип. 5. — С. 91–96.
2010
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Історія Острозької Академії XVI – XVII ст. : навчальний посібник / М. Близняк, А. Смирнов, І. Шишкін, В. Яремчук ; за ред. В. Яремчука. — Острог : НаУОА, 2010. — 60 с.
Статті
Шишкін І. Особливості переговорного процесу між представниками українського національного руху та польського руху опору в період 1943–1944 рр. / І. Шишкін // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2010. — Вип. 16. — С. 134–145.
Шишкін І. Спроби українсько-польського порозуміння в період 1943–1944 рр. / І. Шишкін // Наукові записки НаУОА. "Міжнародні відносини". — Острог, 2010. — Вип. 1. — С. 48–68.
Шишкін І. Україна в геополітичних концепціях польського “Лондонського” табору в 1939–1945 рр. / І. Шишкін // Наукові записки НаУОА. "Міжнародні відносини". — Острог, 2010. — Вип. 2. — С. 40–56.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Шишкін І. Державний лад та політичні системи країн Азії і Африки : опорний конспект лекцій / І. Шишкін. — Острог, 2009. — 169 с.
Шишкін І. Україна у післявоєнний період (1945 – сер.1950-х рр.) : лекція 14 / І. Шишкін // Історія України : навчально-методичний посібник. — Острог, 2009. — 205 с.
Статті
Шишкін І. Спроби українсько-польського порозуміння в період 1943–1944 років / І. Шишкін // Наукові записки НаУОА. Серія “Міжнародні відносини”. — Острог, 2009. — Вип. 1. — С. 48–68.
2008
Статті
Дмитерко О. Академія – далеко не традиційний ВУЗ / О. Дмитерко, А. Рибак, І. Шишкін // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2008. — Вип. 10. — С. 20–28.
Шишкін І. Політика польських урядів щодо українців напередодні Другої світової війни / І. Шишкін // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2008. — Вип. 10. — С. 437–445.
Шишкін І. Українське питання в політиці польського еміграційного уряду та підпілля (1939–1945): історіографія проблеми / І. Шишкін // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2008. — Вип. 12. — С. 264–281.
2007
Статті
Шишкін І. Західна Україна у стратегічних планах польського підпілля в роки Другої світової війни / І. Шишкін // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2007. — С. 454–465.
2004
Статті
Шишкін І. Українське питання в опрацюваннях „Делегатури на Край” польського еміграційного уряду в роки Другої світової війни / І. Шишкін // Військово-науковий вісник. — Львів : ЛВІ, 2004. — Вип. 6. — С. 310–322.
Шишкін І. Українська проблема в політиці польського еміграційного уряду та підпілля в період „Волинської трагедії” / І. Шишкін // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог : НаУОА, 2004. — Вип. 4. — С. 315–324.
2003
Статті
Шишкін І. Документи Армії Крайової як джерело вивчення Волинської трагедії / І. Шишкін // У пошуках правди : зб. матеріалів між. наук. конф. „Українсько-польський конфлікт на Волині в роки Другої світової війни” (Луцьк, 20–23 травня 2003 р.) / упорядн. В. К. Баран, М. М. Кучерепа, М. В. Моклиця, В. І. Гребенюк. — Луцьк : РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. — С. 250–259.
Шишкін І. Українсько-польський конфлікт в 1943–1944 рр. / І. Шишкін // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог : НаУОА, 2003. — Вип. 3. — С. 263–268.
2002
Статті
Шишкін І. Українське питання в політиці польського еміграційного уряду на початковому етапі Другої світової війни (1939–1941 рр.) / І. Шишкін // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету Волинського державного університету ім. Лесі Українки. — Луцьк : РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2002. — Вип. 7. — С. 134–138.
Шишкін І. Українське питання в політиці польського підпілля в роки Другої світової війни / І. Шишкін // Дрогобицький краєзнавчий збірник / ред. кол. К. Кондратюк (відповід. редактор), В. Футала (упорядник), Л. Зашкільняк, Я. Ісаєвич та ін. — Дрогобич, 2002. — Спецвип. — С. 292–305.