Кафедра економічної теорії, менеджменту і маркетингу
2021
Статті
Galetskyi S. Information and communication technologies as a means of forming the communicative competence of young teachers of foreign languages at the university / Galetskyi S., Turzhanska O., Galetska T. // Youth Voice Journal. — 2021. — Р. 43–60.
2020
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник наукових тез за матеріалами ХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн- конференції молодих учених та студентів (19 березня 2020 р., м. Острог) / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2020. — 136 с.
Статті
Galetska Т. Implementation of the Nash Model in the Interaction of Enterprises / Т. Galetska, N. Topishko, І. Topishko, N. Danyliuk, Т. Kmytiuk // International Journal of Scientific & Technology Research (IJSTR). — 2020. — Vol. 9, Is. 3. — P. 3219–3223.
Федорова К. О. Особливості організації та вдосконалення обліку податку на прибуток підприємств України / К. О. Федорова, Т. І. Галецька // Збірник наукових праць студентів та молодих вчених за матеріалами ХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної он-лайн-конференції молодих учених та студентів. — Острог : Вид-во НУ «Острозька академія», 2020.
Херовимчук А. С. Особливості обліку податку на додану вартість у сучасних умовах господарської діяльності українських підприємств / А. С. Херовимчук, Т. І. Галецька // Збірник наукових праць студентів та молодих вчених за матеріалами ХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної он-лайн-конференції молодих учених та студентів. — Острог : Вид-во НаУОА, 2020.
Galetska T. Social responsibility of economic enterprises as a social good: practice of the EU and Ukraine / Т. Galetska, N. Topishko, І. Topishko // Baltic Journal of Economic Studies. — 2020. — Vol. 6, No. 3. — P. 24–35.
Тези
Топішко Н. П. Формування нової моделі соціально-економічного розвитку України – головна умова переходу її до збалансованого, інноваційного розвитку / Н. П. Топішко, І. І. Топішко, Т. І. Галецька // Международная научно-практическая конференция «MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS» (3-5 мая 2020 г., Стокгольм, Швеция). — Стокгольм, 2020. — P. 883–888.
Галецька Т. І. Стан співробітництва між Україною і Німеччиною у рамках політики сприяння розвитку / Т. І. Галецька // Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference «Dynamics of the development of world science». — Vancouver, Canada, 2020. — С. 408–418.
2019
Статті
Galetska T. Corporate social activities in Germany: the experience of companies / Т. Galetska, N. Topishko, І. Topishko // Baltic Journal of Economic Studies. — 2019. — Vol. 5, No. 3. — P. 17–24.
Жук К. С. Проблеми та напрями удосконалення бюджетної політики України / К. С. Жук, Т. І. Галецька // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник наукових праць за матеріалами ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів (28 березня 2019 р., м. Острог) / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019.
Ничипорук А. А. Оцінка стану платіжного балансу України та перспективи його розвитку в умовах глобалізації / А. А. Нечипорук, Т. І. Галецька // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник наукових праць за матеріалами ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів (28 березня 2019 р., м. Острог) / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019.
Павонська К. В. Особливості трудової міграції в Україні та її вплив на економіку / К. В. Павонська, Т. І. Галецька // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник наукових праць за матеріалами ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів (28 березня 2019 р., м. Острог) / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019.
Старкевич Д. Особливості експортної торгівлі лісом в Україні / Д. Старкевич, Т. Галецька // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник тез за матеріалами ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів (28 березня 2019 р., м. Острог) / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019.
Тези
Топішко І. І. До критеріїв оцінки наслідків реформування соціально-економічної системи / І. І. Топішко, Н. П. Топішко, Т. І. Галецька //«Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки» : мат. Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. (25 лютого 2019 р., м. Кривий Ріг). — Кривий Ріг : ДУЕТ, 2019. — С. 606–610.
Туржанська О. Технології підтримки прийняття рішень щодо якості підготовки фахівців у вищому навчальному закладі / О. Туржанська, Т. Галецька , Б. Коріненко // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності» (Вінниця, 15–16 травня 2019 р.) : збірник матеріалів. — Вінниця, 2019. — С. 223–226.
Топішко Н. П. Вплив Інтернету на соціальну та організаційну структуру соціуму: виклики для освіти / Н. П. Топішко, І. І. Топішко, Т. І. Галецька // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Цифрові інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід і виклики». — Острог : НаУОА, 2019. — С. 17–19.
2018
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки з організації навчальної практики «Вступ до фаху» для студентів 1 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік та оподаткування / Н. В. Іванчук, Т. І. Галецька, Н. П. Топішко. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — 24 с.
Статті
Топішко Н. Мережева економіка як форма соціально-економічної організації в глобальних координатах / Н. Топішко, І. Топішко, Т. Галецька // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — Острог, 2018. — № 8 (36). — С. 33–38.
Миронець М. Р. Розподіл сімейних доходів у контексті подолання проблеми бідності / М. Р. Миронець, Т. І. Галецька // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник наукових праць за матеріалами ХVІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів (23 березня 2018 р., м. Острог) / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — С. 50–54.
Галецький С. М. Дистанційне навчання як елемент інформаційно-комунікаційних технологій в освіті / С. М. Галецький, Т. І. Галецька // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. — Умань, 2018. — Вип. 1. — С. 54–62.
Галецький С. М. Основні переваги та недоліки електронного навчання (e-learning) / С. М. Галецький, Т. І. Галецька // Наукові записки РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. Серія : Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 167.
Галецький С. М. Дистанційне навчання як один із провідних компонентів підвищення якості освіти / С. М. Галецький // Молодіжна політика: проблеми та перспективи : збірник наукових праць / наук. ред. С. А. Щудло. — Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. — Вип. 2. — С. 474–478.
Тези
Топішко І. І. Подолання міфології в економічній теорії як передумова розвитку громадянського суспільства в Україні / І. І. Топішко, Н. П. Топішко, Т. І. Галецька // «Актуальні питання розвитку економічної науки та її вплив на становлення громадянського суспільства» : зб. мат. всеукр. наук. конф (20 квітня 2018 р., м. Рівне). — Рівне : НУ водного господарства та природокористування, 2018. — С. 117–119.
Топишко И. И. Вызовы и риски от вероятного снятия моратория на куплю-продажу земель сельськохозяйственного назначения / И. И. Топишко, Т. И. Галецка // «Актуальні проблеми економіки та управління в епоху глобальних викликів і загроз» : зб. мат. всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпро, 26–27 квіт. 2018 р.) : у 2–х т. — Дніпро : Нац. метал. академія України, 2018. — Т. 1. — С. 30–33.
Топішко Н. П. Соціально-трудові відносини: позитивні та негативні тенденції сучасного розвитку / Н. П. Топішко, Т. І. Галецька // «Актуальні проблеми економіки та управління в епоху глобальних викликів і загроз» : зб. мат. всеукр. н.-пр. конф. (Дніпро, 26–27 квіт. 2018 р.) : у 2–х т. — Дніпро : Нац. метал. академія України, 2018. — Т. 1. — С. 45–48.
Топішко Н. П. Соціально відповідальна поведінка бізнесу в контексті концепції «сталого розвитку»: досвід Німеччини / Н. П. Топішко, І. І. Топішко, Т. І. Галецька, Л. Б. Баранник // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернетконференції. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — С. 371–376.
2017
Статті
Топішко І. І. Соціальна відповідальність підприємства ті її міжнародні стандарти / І. І. Топішко, Н. П. Топішко, Т. І. Галецька // Cхідна Європа: економіка, бізнес та управління. — 2017. — Вип. 1 (06). — С. 72–76.
Topishko I. Іnformation ekonomy as a new form of economic relations / І. Topishko, N. Topishko, Т. Galetska // Economics and finance. — 2017. — С. 58–61.
Topishko І. Problems of functioning and reformation of pension system of Ukraine / І. Topishko, N. Topishko, Т. Galetska // Economics and finance : тopical questions of contemporary science. — Kielce, 2017. — С. 260–263.
Гошко М. О. Eлектропостачання в умовах дефіциту виробництва електроенергії в країнах V4 - порівняння економічної доцільності використання різних електричних джерел світла / М. О. Гошко, Т. Д. Гошко, О. О. Брух, Т. І. Галецька // Cross-border cooperation as a vector of development of small and medium enterprises of Ukraine with the V-4 countries. — 2017. — С. 108–116.
Недзельський Р. З. Стан боргової безпеки України / Р. З. Недзельський, Т. І. Галецька // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : матеріали ХV Всеукр. наук.-практ. он-лайн-конф. молодих учених та студентів (10 лютого 2017 р., м. Острог) / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — С. 315–321.
Кримчук Н.О. Прямі іноземні інвестиції в Україні: проблеми та перспективи / Н. О. Климчук, Т. І. Галецька // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : матеріали ХV Всеукр. наук.-практ. он-лайн-конф. молодих учених та студентів (10 лютого 2017 р., м. Острог) / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — С. 433–438.
Верхогляд Я. В. Вплив макро- і мікроекономічних факторів на фінансовий результат підприємства / Я. В. Верхогляд, Т. І. Галецька // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : матеріали ХV Всеукр. наук.-практ. он-лайн-конф. молодих учених та студентів (10 лютого 2017 р., м. Острог) / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — С. 170–174.
Тези
Топішко Н. П. Формування цифрової (мережевої) економіки і соціально-економічні ризики сучасного суспільства / Н. П. Топішко, Т. І. Галецька // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. — С. 207–210.
Топішко І. І. Земельна реформа в Україні та її ймовірні соціально-економічні наслідки / І. І. Топішко, Н. П. Топішко, Т. І. Галецька // Іnnovative economy: processes, strategies, technologies : рroceedings of the Conference (January 27th ). — 2017. — 1. — C. 129–131.
Галецька Т. І. Вплив боргової безпеки на рівень економічного розвитку України / Т. І. Галецька, Р. З. Недзельський // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. — 2017. — С. 17–20.
Топішко І. І. Удосконалення пенсійної реформи як фактор забезпечення соціальної стабільності / І. І. Топішко, Т. І. Галецька // Матеріали IV Міжнар. Наук.-практ. Інтернет конф. «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку (24 лютого 2017 р., м. Острог). — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — С. 204–207.
Топішко І. І. Соціальна відповідальність як визначальний вектор суспільних трансформацій / І. І.Топішко, Н. П.Топішко, Т. І. Галецька // Матеріали Міжнар. наук. конф. «Інтеграція бізнес-структур: стратегії та технології», факультет бізнесу Навчального університету Сулхан-Саба Орбеліані (м. Тбілісі, Грузія) за підтримки Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій (м. Одеса, 24 лютого 2017 р.). — Тбілісі (Грузія). — С. 191–193.
2016
Статті
Топішко І. І. Трансформація умов господарювання в економіці знань та її вплив на соціальну політику держави / І. І. Топішко, Н. П. Топішко, Т. І. Галецька // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — 2016. — № 2 (30). — С. 27–32.
Топішко І. І. Соціальна відповідальність підприємства в Україні: проблеми забезпечення та шляхи підвищення / І. І. Топішко, Н. П. Топішко, Т. І. Галецька // Причорноморські економічні студії. — Одеса, 2016. — № 12. — С. 95–99.
Тези
Галецька Т. І. Теорії людського капіталу і соціальні ризики сучасного суспільства / Т. І. Галецька, І. І. Топішко, Н. П. Топішко // Междунар. наук. практ. конф. «Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації (г. Клайпеда, 29 січня 2016 р.). — Клайпеда, 2016. — С. 153–156.
Галецька Т. І. Корпоративна соціальна відповідальність як інструмент формування нового типу соціально-економічного відносин / Т. І. Галецька, І. І. Топішко, Н. П. Топішко // Міжнар. наук.-практ. конф. «Развитие социально-экономических систем в условиях глобальной конкурентной среды» (г. Кишинев, 29 февраля 2016 г.). — Кишинев, 2016. — С. 97–99.
Янковська Л. А. Соціальна відповідальність агентів економіки: пошук балансу інтересів / Л. А. Янковська, Н. П. Топішко, Т. І. Галецька // ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку» (13 травня 2016 р., м. Острог). — Острог : НаУОА, 2016. — C. 115–118.
Топішко І. І. Глобалізація і формування мережевої економіки / І. І. Топішко, Н. П. Топішко, Т. І. Галецька // Друга міжнар. наук.-практ. конф. «Україна – ЄС: Сучасні технології, економіка та право». — Кошице, Словацька Республіка ; Польща, 2016. — С. 261–263.
2015
Статті
Топішко Н. П. Рівень життя населення як об’єкт соціального захисту / Н. П. Топішко, І. І. Топішко, Т. І. Галецька // Науковий вісник «Економічний часопис». — Луцьк : Східноєвропейський університет, 2015. — № 4. — С. 8–15.
Топішко Н. П. Системні трансформації сучасного світу: теорії та практика / Н. П. Топішко, І. І. Топішко, Т. І. Галецька // Economics, management, law: socio-economic aspects of development: Collection of scientific articles. — Roma : Edizioni Magi, 2015. — Vol. 1. — Р. 128–131.
Мартин О. М. Доходи населення і принцип соціальної справедливості як фундаментальна проблема сфери соціально-цінностних уявлень суспільства [Електронний ресурс] / О. М. Мартин, Н. П. Топішко, Т. І. Галецька // Глобальні та національні проблеми економіки. — Миколаїв : Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 2015. — № 8. — Режим доступу : http:// www.globle/national/uni.mk.ua/issue -8-2015. — Назва з екрана.
Тези
Топішко І. І. Проблеми стабілізації економіки в умовах динамічних соціально-економічних змін / І. І. Топішко, Н. П. Топішко, Т. І. Галецька // Зб. матеріалів ІУ Міжнар. наук.-практ. конф. «Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі» (м. Миколаїв, 6 листопада 2015 р.). — Миколаїв : Вид-во МНУ, 2015. — С.12–14.
Топішко І. І. До проблеми забезпечення стійкості та пропорційності суспільного відтворення в умовах формування світової мережевої економіки / І. І. Топішко, Н. П. Топішко, Т. І. Галецька // Всеукраїнська наукова internet-конференція «Сучасна економічна наука теорія і практика» (17 листопада 2015 р., м. Полтава). — Полтава : ПолтНТУ, 2015. — С. 92–94.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Модернизация украинской и белоруской экономик: методология, теория, практика : монография / под. ред. С. Ю. Солодовникова. — Острог : Издательство НУ «Острожская академия». — 2014. — 298 с.
Статті
Галецкая Т. И. Совершенствование отношений собственности в условиях кризисного состояния Украины / Т. И. Галецкая, И. И. Топишко // Наукові записки Національного Університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 25. — С. 24–29.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Галецька Т. І. Навчально-методичні рекомендації для виконання курсових робіт з мікроекономіки та макроекономіки студентами економічного факультету / Т. І. Галецька, О. І. Дем’янчук, Н. П. Топішко — Острог, 2013. — 30 с.
Галецька Т. І. Навчально-методичні рекомендації до проведення практичних занять з макроекономіки (для студентів економічного факультету) / Т. І. Галецька, Н. П. Топішко, О. М. Мартин. — Острог, 2013. — 32 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Haletska T. Improving the economic relationship between sides in agriculture lease agreement / T. Haletska / Czynniki zmian zjawisk regionalnych = Factors of changes of regional events : monografia. — Ostrowiec Swietokrzyski : High School of Business and Entrepreneurship Publisher, 2013. — P. 285–291.
Статті
Галецька Т. І. Оптимізація трансакційних витрат сільськогосподарських лізингоодержувачів / Т. І. Галецька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 22. — С. 18–22.
2012
Статті
Галецька Т. І. Стан і перспективи розвитку лізингу в технічному забезпеченні сільськогосподарських підприємств / Т. І. Галецька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 103–106.
2011
Статті
Галецька Т. І. До питання про методику оцінки ефективності агролізингового проекту / Т. І. Галецька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник науковиз праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 17. — С. 360–369.
Галецька Т. І. Приватна власність на сільськогосподарські землі: погляди В’ячеслава Липинського і сьогодення в Україні / Т. І. Галецька, О. М. Мартин // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. — Львів : РВВ НЛТУ України, 2011. — Вип. 21. 5. — С. 263–269.
Галецька Т. І. Особливості використання економічних важелів державного регулювання лізингового ринку в Україні / Т. І. Галецька, О. М. Мартин // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 16. — С. 488–494.
Галецька Т. І. Лізинг в Україні: історичний аспект виникнення та становлення / Т. І. Галецька // Наукові записки НУ “Острозька академія”. Серія “Економіка”. — Острог, 2011. — Вип. 15. — С. 390–397.
Тези
Галецька Т. І. Методика визначення ціни лізингової угоди / Т. І. Галецька // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : материалы пятой международной научно-практической конференции. — 2011. — С. 11–14.
Галецька Т. І. Інвестиції як рушійна сила економічного зростання вітчизняного сільського господарства / Т. І. Галецька, О. І. Топішко // Реформування фінансової системи та стимулювання економічного зростання в нестабільній економіці : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і студентів. — Дніпропетровськ, 2011. — С. 285–287.
2010
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Галецька Т. І. Лізинг як форма інвестування оновлення основного капіталу сільськогосподарських підприємств : монографія / Галецька Тетяна Іванівна. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — 244 с.
У монографії обґрунтувано напрями суттєвого розширення використання лізингу в інвестиційній діяльності сільськогосподарських підприємств на основі підвищення його ефективності та удосконалення економічних взаємовідносин між учасниками цього процесу через поглиблення теоретичного пізнання його суті, уточнення оцінок економічної ефективності та забезпечення державою умов для ширшого його використання. Адресована спеціалістам агропромислової сфери та фінансового сектора, науковим працівникам, викладачам та аспірантам, студентам.
Статті
Галецька Т. І. Лізинг в Україні: історичний аспект виникнення та становлення / Т. І. Галецька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 15. — С. 390–397.
Галецька Т. І. Особливості правового регулювання лізингових відносин в Україні / Т. І. Галецька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 14. — С. 354–358.
Галецька Т. І. Щодо питання про страхування агролізингової угоди / Т. І. Галецька // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал. — Тернопіль : ТІ АПВ УААН, 2010. — Вип. 2 (16). — С. 219–221.
Галецька Т. І. Основні напрями оптимізації економічних взаємовідносин партнерів по агролізингу / Т. І. Галецька, О. І. Топішко // Економіка: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. — Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. — Вип. 259, т. VІ. — С. 1429–1433.
Галецька Т. І. Удосконалення державного регулювання лізингових відносин / Т. І. Галецька, О. І. Топішко // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 13. — С. 314–326.
Тези
Галецька Т. І. Стан і перспективи розвитку АПК України / Т. І. Галецька, О. І. Топішко // Проблеми розвитку соціально-економічних систем: підприємництво, глобалізація, економічне зростання : матеріали першої регіональної міжвузівської науково-практичної конференції. — Київ ; Дубно, 2010. — Вип. І. — С. 55–56.
2009
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Галецька Т. І. Лізинг в інвестиційній діяльності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис.. ...канд. екон. наук : 08.00.04 / Т. І. Галецька ; Львівський Національний аграрний університет. — Львів, 2009. — 20 с.
Статті
Топішко Т. І. Лізинг та перспективи його розвитку в Україні / Т. І. Топішко // Вісник львівського національного аграрного університету: Економіка АПК. — 2009. — № 16 (1). — С. 202–207.
Галецька Т. І. Методика оцінки ефективності інвестиційних лізингових проектів / Т. І. Галецька, О. М. Мартин // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 12. — С. 454–469.
Галецька Т. І. Лізинговий бізнес у США / Т. І. Галецька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 11. — С. 225–231.
Топішко Т. І. АПК України: стан та шляхи реформування / Т. І. Топішко, І. Г. Костирко // Науковий вісник Чернівецького торгівельно-економічного інституту КНТЕУ. — Чернівці : Книги-ХХІ, 2009. — Вип. І. : Економічні науки. — С. 83–89.
Галецька Т. І. Лізинговий бізнес у США / Т. І. Галецька // Наукові записки. Серія “Економіка”. — 2009. — Вип. 11. — С. 225–231.
Тези
Топішко Т. І. Життєвий цикл лізингу як фінансового продукту: світова еволюція та сучасний етап в Україні / Т. І. Топішко, І. Г. Костирко // Економіка: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. — Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. — Вип. 248, т. ІІІ — С. 417–421.
2008
Статті
Топішко Т. І. АПК України: проблеми відтворення та оновлення основного капіталу / Т. І. Топішко, І. Г. Костирко // Економічний простір : збірник наукових праць. — Дніпропетровськ : ПДАБА, 2008. — № 19. — С. 92–98.
Топішко Т. І. До питання про природу лізингових відносин / Т. І. Топішко // Економічний аналіз : збірник наукових праць. — Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2008. — Вип. 3 (19). — С. 123–125.
Топішко Т. І. Лізинг в АПК: проблеми становлення і перспективи розвитку / Т. І. Топішко // Вісник львівського державного аграрного університету: Економіка АПК. — Львів, 2008. — № 15. — С. 259–264.
Топішко Т. І. Лізинг: історія, сучасність та перспективи розвитку в Україні / Т. І. Топішко // Вісник НУВГП. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Рівне : НУВГП, 2008. — Вип. 2 (42). — С. 258–263.
Топішко Т. І. Особливості та тенденції розвитку лізингової діяльності в Західній Європі / Т. І. Топішко // Вісник НУВГП. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Рівне : НУВГП, 2008. — Вип. 3 (43). — С. 213–218.
Топішко Т. І. Принципи, функції та механізми лізингових операцій / Т. І. Топішко // Вісник НУВГП. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Рівне : НУВГП, 2008. — Вип. 4 (44). — С. 207–213.
Топішко Т. І. Проблеми класифікації видів лізингу / Т. І. Топішко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки : збірник наукових праць. — Луцьк : ВНУ, 2008. — № 7. — С. 181–190.
Топішко Т. І. Роль та місце лізингу у фінансово-кредитному механізмі АПК / Т. І. Топішко // Обліково-аналітичне забезпечення розвитку сільського господарства і села : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (24–25 веерсня 2008 р., м. Львів). — Львів, 2008. — С. 170–176.
Топішко Т. І. Світовий ринок лізингових послуг: стан та перспективи розвитку / Т. І. Топішко, І. Г. Костирко // Економіка: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. — Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. — Вип. 245, т. І. — С. 118–122.
Топішко Т. І. Теоретичні та методологічні питання лізингових відносин в сфері АПК / Т. І. Топішко // Наукові записки НУ «Острозька академія», Серія «Економіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 10, ч. 3. — С. — 404–415.
Тези
Топішко Т. І. Інноваційний лізинг як механізм інвеситційного процесу в АПК України / Т. І. Топішко // Стан та проблеми інноваційної розбудови України : матеріали VІ Всеукр. наук-практ. конф. Молодих вчених (29–30 жовтня 2008 р., м. Дніпропетровськ). — Дніпропетровськ : ПДАБА, 2008. — С. 45–47.
Топішко Т. І. Лізинг як пріоритетний інструмент запровадження інвестицій та інновацій на підприємствах АПК / Т. І. Топішко // Економічний простір : збірник наукових праць. — Дніпропетровськ : ПДАБА, 2008. — № 13. — С. 277–282.
Топішко Т. І. Правове регулювання лізингових операцій як складова державного регулювання економіки / Т. І. Топішко // Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності : матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (17–19 жовтня 2008 р., м. Сімферополь–Ялта). — Сімферополь, 2008. — С. 266–268.
Топішко Т. І. Проблеми відновлення матеріально-технічної бази АПК на інноваційній основі / Т. І. Топішко // Наука й економіка : науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету, 2008 — Вип. 3 (11). — С. 333–337.
Топішко Т. І. Роль лізингу в інвестуванні АПК / Т. І. Топішко // Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації : зб. ІV (Х) Міжнар. наук.-практ. конф. Аспірантів і студентів (19–21 березня 2008 р., м. Сімферополь). — Сімферополь : Центр Стабалазації, 2008. — С. 134–135.
Топішко Т. І. Роль та місце лізингових послуг на фінансовому ринку України / Т. І. Топішко // Економічний простір : збірник наукових праць. — Дніпропетровськ : ПДАБА, 2008. — № 12/1. — С. 180–186.
Топішко Т. І. Фінансовий лізинг в інвестиційній діяльності підприємства / Т. І. Топішко // Економіка підприємства: теорія і практика : зб. матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (13–14 березня 2008 р., м. Київ). — К. : КНЕУ, 2008. — С. 189–191.
Топішко Т. І. Деякі питання бухгалтерського та податкового обліку фінансового лізингу / Т. І. Топішко // Теоретична і прикладна економіка : задачі та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. молодих вчених. — Тернопіль : Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя, 2008. — С. 201–203.
2007
Статті
Топішко Т. І. Лізинг як форма кредитування та інвестування виробництва / Т. І. Топішко // Наукові записки НУ «Острозька академія», Серія «Економіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 9, ч. 2. — С. 459–464.
Топішко Т. І. Роль зовнішньої торгівлі у розвитку ринку соків України / Т. І. Топішко // Вісник львівського державного аграрного університету: Економіка АПК. — Львів : Львів. держ. агроуніверситет, 2007. — № 14 (2). — С. 289–294.
2006
Статті
Топішко Т. І. Ринок соків в Україні: структура, тенденції розвитку / Т. І. Топішко // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — Вип. 8, ч. 2. — С. 389–396.
2001
Статті
Топішко Т. І. Зайнятість населення: зміна концепції та наслідки для АПК Львівщини / Т. І. Топішко // Вісник львівського державного аграрного університету: Економіка АПК. — Львів : Львів. держ. агроуніверситет, 2001. — № 8. — С. 383–389.
Тези
Топішко Т. І. Заробітна плата як регулятор ринку праці / Т. І. Топішко // “Україна в ХХІ ст.: формування економічної системи” : матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції (Львів, 3–5 травня 2001 р.). — Львів : Львівський держуніверситет ім. І. Франка, 2001. — С. 352–355.
2022
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал / ред. кол. : Ю. В. Шулик, Л. В. Козак, О. І. Дем'янчук, М. Ф. Аверкина, та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — № 24 (52). — 154 с.
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал / ред кол. : Шулик Ю. В., Козак Л. В., Дем'янчук О. І., Аверкина М. Ф., Бранч Джон, Вітлінський В. В., Кук Гарі, Іванчук Н. В., Кнейслер О. В., Кондратенко Н. О., Кривицька О. Р., Левицька С. О., Мамонтова Н. А., Матвійчук А. В., Новоселецький О. М., Олак Aнтоні, Онишко С. В., Джеканский П., Морао Пауло, Пукава Ришард, Стецюк Іван, Талавера Олександр, Ткаченко Н. В., Топішко Н. П., Харчук Ю. Ю., Яворська Т. В. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2022. — № 25 (53). — 128 с.
2021
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Іванчук Н. В. Гроші і кредит : навчальний посібник / Н. В. Іванчук. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. — 332 с.
Висвітлено основні положення теорії грошей і кредиту, зокрема сутність та функції грошей, теорію грошей, грошовий оборот і грошову масу, грошо-вий ринок, грошові системи, інфляцію, грошові реформи, валютний ринок та валютні системи. Розглянуто роль грошей у економіці, сутність, теорії, види і форми кредиту, основні засади фінансового посередництва, організацію банківської та парабанківсьої системи. Визначено напрями діяльності цен-трального банку та інструменти монетарної політики. Значну увагу приділе-но теорії процента, фінансовим кризам та міжнародному валютно-фінансо-вому співробітництву країн.Навчальний посібник розрахований на студентів економічних спеціаль-ностей закладів вищої освіти та широке коло фахівців.
Іванчук Н. В. Звітність підприємств : навчальний посібник / Н. В. Іванчук. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. — 208 с.
Висвітлено склад, структуру, порядок складання і подання фінансової звіт-ності за національним положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, зокрема балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів за прямим і не-прямим методом, звіту про власний капітал, приміток до річної фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності. В посібнику також викладено склад, структуру, методику складання, вимоги до подання податкової і ста-тистичної звітності.Навчальний посібник розрахований на студентів спеціальності «Облік і оподаткування» закладів вищої освіти та широке коло фахівців.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал / ред. кол. : Ю. В. Шулик, Л. В. Козак, О. І. Дем'янчук, М. Ф. Аверкина, та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — № 21 (49). — 122 с.
Наукові записки Національного університету "Острозька академія" Серія "Економіка" : науковий журнал / гол. ред. Шулик Ю. В., Козак Л. В., Дем"янчук О. І., Аверкина М. Ф., Іванчук Н. В., Кривицька О. Р., Мамонтова Н. А., Новоселецький О. М., Харчук Ю. Ю. та ін. — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. — Вип. 22 (50). — 103 с.
Наукові записки Національного університету "Острозька академія" Серія "Економіка" : науковий журнал / гол. ред. Шулик Ю. В., Козак Л. В., Дем"янчук О. І., Аверкина М. Ф., Іванчук Н. В., Кривицька О. Р., Мамонтова Н. А., Новоселецький О. М., Харчук Ю. Ю. та ін. — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. — Вип. 20 (48). — 149 с.
Наукові записки Національного університету "Острозька академія" Серія "Економіка" : науковий журнал / гол. ред. Шулик Ю. В., Козак Л. В., Дем"янчук О. І., Аверкина М. Ф., Іванчук Н. В., Кривицька О. Р., Мамонтова Н. А., Новоселецький О. М., Топішко Н. П., Харчук Ю. Ю. та ін. — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. — Вип. 23 (51). — 128 с.
Статті
Ivanchuk N. Payroll Taxes Increase Reserves in Ukraine / Ivanchuk N., Mamontova N. // Independent Journal of Management & Production. — 2021. — No 12 (2). — P. 575–589.
2020
Статті
Іванчук Н. В. Фінансова звітність як джерело інформації для аналізу фінансового стану підприємства / Н. В. Іванчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — 2020. — № 18 (46). — С. 57–61.
Іванчук Н. В. Удосконалення факторного аналізу платоспроможності підприємства / Н. В. Іванчук // Причорноморські економічні студії. — 2020. — Вип. 57. — С. 133–138.
Тези
Іванчук Н. В. Аналіз взаємозв'язку рентабельності та ліквідності підприємства / Н. В. Іванчук // Corporate Governance: Strategies, Processes, Technology : IV International scientific conference (October 23th, 2020. Leipzig, Germany). — Riga, Latvia : “Publishing House “Baltija Publishing”, 2020. — P. 110–113.
2019
Тези
Іванчук Н. В. Вплив податку на додану вартість на тінізацію фонду оплати праці в Україні / Н. В. Іванчук // Збірник наукових тез. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25 жовтня 2019 р., м. Острог). — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — С. 126–129.
2018
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки з організації навчальної практики для студентів 1 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка, галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування та 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Л. В. Козак, Н. В. Іванчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — 18 с.
Методичні вказівки з організації навчальної практики «Вступ до фаху» для студентів 1 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік та оподаткування / Н. В. Іванчук, Т. І. Галецька, Н. П. Топішко. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — 24 с.
Методичні вказівки з організації навчальної практики «Вступ до фаху» для студентів 1 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Н. В. Іванчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — 24 с.
Статті
Навроцька А. М. Боргова безпека України та напрями її підвищення / А. М. Навроцька, Н. В. Іванчук // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник наукових праць за матеріалами ХVІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — С. 63–65.
Музичук Л. М. Фінансування Державного бюджету України / Л. М. Музичук, Н. В. Іванчук // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник наукових праць за матеріалами ХVІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — С. 59–62.
Жук О. С. Удосконалення бюджетної політики України / О. С. Жук, Н. В. Іванчук // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник наукових праць за матеріалами ХVІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — С. 21–25.
Драцюк В. В. Страхування життя в Україні / В. В Драцюк, Н. В. Іванчук // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник наукових праць за матеріалами ХVІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — С. 103–106.
Іванчук Н. В. Фактори впливу на тінізацію фонду оплати праці в Україні / Н. В. Іванчук // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. — 2018. — № 25. — Т. 2. — С. 288–294.
Іванчук Н. В. Оптимізація витрат на персонал як чинник збільшення прибутку від операційної діяльності підприємства / Н. В. Іванчук, І. І. Бровді // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — № 9 (37). — С. 45–48.
Тези
Іванчук Н. В. Реформування оподаткування заробітної плати та його вплив на процеси тінізації фонду оплати праці в Україні / Н. В. Іванчук // Збірник наукових тез. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Острог, 11–12 жовтня 1918 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — С. 114–117.
2017
Статті
Іванчук Н. В. Оподаткування фонду оплати праці у високорозвинених країнах світу / Н. В. Іванчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — Вип. 4 (32). — С. 129–134.
Іванчук Н. В. Податкові аспекти формування фонду оплати праці підприємств в Україні / Н. В. Іванчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». — Острог, 2017. — Вип. 5. — С. 96–101.
Ничипорук О. І. Сутність ліквідності і платоспроможності підприємства / О. І. Ничипорук, Н. В. Іванчук // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів. — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — С. 159–162.
Ковальчук Н. М. Напрями забезпечення рентабельності діяльності підприємства в сучасних умовах / Н. М. Ковальчук, Н. В. Іванчук // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів. — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — С. 137–140.
Дем’янчук Л. В. Шляхи подолання банкрутства підприємства / Л. В. Дем’янчук, Н. В. Іванчук // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів. — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — С. 109–112.
Батицька А. О. Фінансові аспекти використання оборотних активів підприємства / А. О. Батицька, Н. В. Іванчук // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів. — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — С. 94–96.
Куйдан І. Ю. Розвиток страхового ринку України / І. Ю. Куйдан, Н. В. Іванчук // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів. — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — С. 85–88.
Телетьон А. А. Шляхи підвищення кредитоспроможності підприємства / А. А. Телетьон, Н. В. Іванчук // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів. — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — С. 174–177.
Ivanchuk N. Administrative expenditures of social security funds in Ukraine / Nataliia Ivanchuk, Yulia Kharchuk // Baltic Journal of Economic Studies. — Riga : Publishing House “Baltija Publishing”, 2017. — Vol. 3. — Num. 5. — Р. 157–161.
Іванчук Н. В. Податкові аспекти формування фонду оплати праці підприємств в Україні / Н. В. Іванчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». — 2017. — Вип. 5. — С. 96–101.
Тези
Іванчук Н. В. Вплив податкових змін на формування фонду оплати праці в Україні / Н. В. Іванчук // Збірник наукових тез. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — С. 82–86.
2016
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конфенренції / М. П. Кралюк, Л. В. Козак, О. І. Дем’янчук, Н. А. Мамонтова, Н. В. Іванчук, О. М. Новоселецький. — Острог : Вид-во НаУОА, 2016. — 122 с.
Статті
Оксентюк Л. О. Шляхи вдосконалення формування внутрішніх фінансових джерел санації підприємства взуттєвої галузі / Л. О. Оксентюк, Н. В. Іванчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — Острог : Вид-во НУ«ОА», грудень 2016. — № 3 (31). — С. 64–69.
Тези
Іванчук Н. В. Оподаткування фонду оплати праці підприємств в контексті податкової реформи в Україні / Н. В. Іванчук // Збірник наукових тез. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (13 трав. 2016 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2016. — С. 39–41.
Іванчук Н. В. Взаємозв’язок фінансової стійкості та оподаткування фонду оплати праці підприємства / Н. В. Іванчук // Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law : collection of international scientific papers (Slovac Republic – Poland) / in 2 parts. — Chernihiv : CHUT, 2016. — Part 1 : Modern Priorities of Economics. Engineering and Technologies. — Р. 143–144.
Іванчук Н. В. Необхідність удосконалення оподаткування фонду оплати праці підприємств в Україні / Н. В. Іванчук // Economy and Society: Modern Foundation for Human Development : Conference Proceedings (October 31, 2016). — Leipzig, Germany : Baltija Publishing, 2016. — Part 1. — Р. 102–104.
2015
Статті
Іванчук Н. В. Тенденції формування податкових надходжень від фонду оплати праці в Україні / Н. В. Іванчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог, 2015. — Вип. 28. — С. 101–107.
2014
Статті
Іванчук Н. В. Перспективи оптимізації оподаткування фонду оплати праці підприємств / Н. В. Іванчук // Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення : монографія / М. І. Карлін, Ю. В. Шулик, А. В. Кулай та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Карліна. — Луцьк : Вежа-Друк, 2014. — С. 222–241.
Іванчук Н. Економічна сутність соціальних податків / Н. Іванчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог, 2014. — Вип. 27. — С. 79–83.
2013
Статті
Иванчук Н. В. Налоги на фонд оплаты труда как основная составляющая налоговой системы Украины / Н. В. Иванчук // Экономика и банки. — 2013. — № 2. — С. 8–14.
Иванчук Н. Мировые тенденции налогообложения фонда оплаты труда / Н. Иванчук // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky / M. Varchola. — Kosice, 2013. — Vol. 1. — No. 3. — P. 21–24.
Іванчук Н. В. Формування механізму оподаткування фонду оплати праці підприємств України / Н. В. Іванчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : зб. наук. праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 24. — С. 156–162.
2012
Статті
Іванчук Н. В. Шляхи удосконалення адміністрування єдиного соціального внеску в Україні / М. І. Карлін, Н. В. Іванчук // Фінанси України. — 2012. — № 12 (205). — С. 93–102.
Іванчук Н. В. Особливості відображення фонду оплати праці у звітності підприємств України / М. І. Карлін, Н. В. Іванчук // Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою : зб. наук. праць. — Донецьк : ДонДУУ, 2012. — Т. ХІІІ. — С.172–181. — (Серія «Економіка» ; вип. 239).
Іванчук Н. В. Шляхи удосконалення оподаткування фонду оплати праці в Україні / М. І. Карлін, Н. В. Іванчук // Наукові записки. Серія «Економіка» : зб. наук. праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — C. 119–125.
Іванчук Н. В. Соціальні податки у постсоціалістичних країнах ЄС / Н. В. Іванчук // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка : науковий журнал. — Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2012. — Вип. 6 (2), Т. 20. — № 10/1. — С. 3–11.
2011
Статті
Іванчук Н. В. Соціальні податки у податковій системі України та розподіл податкового навантаження / Н. В. Іванчук // Наукові записки. Серія «Економіка» : зб. наук. праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 17. — С. 80–89.
2010
Статті
Іванчук Н. В. Вплив соціальних нарахувань на рівень оподаткування підприємств України / Н. В. Іванчук // Наукові записки. Серія «Економіка» : зб. наук. праць.– Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 14. — С. 153–160.
2009
Статті
Іванчук Н. В. Теоретичні засади оцінки фонду оплати праці підприємства / Н. В. Іванчук // Наукові записки. Серія «Економіка» : зб. наук. праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 12. — С. 30–38.
Іванчук Н. В. Оподаткування фонду оплати праці підприємств в умовах ринково-орієнтованої економіки України / Н. В. Іванчук // Наук. вісн. ВНУ ім. Л. Українки: Екон. науки : наук. журнал. — Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2009. — № 7. — С. 23–28.
2008
Статті
Іванчук Н. В. Формування активів підприємства / Н. В. Іванчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : зб. наук. праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 10, ч. 2. — С. 109–121.
2022
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал / ред. кол. : Ю. В. Шулик, Л. В. Козак, О. І. Дем'янчук, М. Ф. Аверкина, та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — № 24 (52). — 154 с.
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал / ред кол. : Шулик Ю. В., Козак Л. В., Дем'янчук О. І., Аверкина М. Ф., Бранч Джон, Вітлінський В. В., Кук Гарі, Іванчук Н. В., Кнейслер О. В., Кондратенко Н. О., Кривицька О. Р., Левицька С. О., Мамонтова Н. А., Матвійчук А. В., Новоселецький О. М., Олак Aнтоні, Онишко С. В., Джеканский П., Морао Пауло, Пукава Ришард, Стецюк Іван, Талавера Олександр, Ткаченко Н. В., Топішко Н. П., Харчук Ю. Ю., Яворська Т. В. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2022. — № 25 (53). — 128 с.
Статті
Козак Л. В. Моделі стратегічного позиціювання продукції аграрних підприємств та методичні підходи їх аналізу / Л. В. Козак // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — № 25 (53). — С. 25–30.
2021
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету "Острозька академія" Серія "Економіка" : науковий журнал / гол. ред. Шулик Ю. В., Козак Л. В., Дем"янчук О. І., Аверкина М. Ф., Іванчук Н. В., Кривицька О. Р., Мамонтова Н. А., Новоселецький О. М., Харчук Ю. Ю. та ін. — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. — Вип. 22 (50). — 103 с.
Наукові записки Національного університету "Острозька академія" Серія "Економіка" : науковий журнал / гол. ред. Шулик Ю. В., Козак Л. В., Дем"янчук О. І., Аверкина М. Ф., Іванчук Н. В., Кривицька О. Р., Мамонтова Н. А., Новоселецький О. М., Харчук Ю. Ю. та ін. — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. — Вип. 20 (48). — 149 с.
Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. інт.-конф. (м. Острог, 22 жовт. 2021 р.). — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. — 190 с.
Наукові записки Національного університету "Острозька академія" Серія "Економіка" : науковий журнал / гол. ред. Шулик Ю. В., Козак Л. В., Дем"янчук О. І., Аверкина М. Ф., Іванчук Н. В., Кривицька О. Р., Мамонтова Н. А., Новоселецький О. М., Топішко Н. П., Харчук Ю. Ю. та ін. — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. — Вип. 23 (51). — 128 с.
2020
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал / ред. кол. : Ю. В. Шулик, Л. В. Козак, О. І. Дем'янчук, М. Ф. Аверкина, А. П. Власюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2020. — № 16 (44). — 214 с.
«Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка»». Науковий журнал (щоквартальник) / редкол. Шулик Ю. В., Козак Л. В., Дем'янчук О. І., Аверкина М. Ф. — Острог : Вид-во НаУОА. — № 17 (45). — 139 с.
Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник наукових тез за матеріалами ХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн- конференції молодих учених та студентів (19 березня 2020 р., м. Острог) / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2020. — 136 с.
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал / ред. кол. : Шулик Ю. В., Козак Л. В., Дем’янчук, О. І. — Острог : Вид-во Національного університету "Острозька академія", 2020. — № 19 (47). — 120 с.
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал / ред. кол. : Шулик Ю. В., Козак Л. В., Дем'янчук О. І., Аверкина М. Ф. — Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2020. — № 18 (46). — 120 c.
2019
Статті
Козак Л. Напрями розвитку стратегічного партнерства підприємств АПК України / Л. Козак // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — 2019. — Вип. 13 (41). — С. 21–26.
2018
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки з організації навчальної практики для студентів 1 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка, галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування та 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Л. В. Козак, Н. В. Іванчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — 18 с.
2016
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конфенренції / М. П. Кралюк, Л. В. Козак, О. І. Дем’янчук, Н. А. Мамонтова, Н. В. Іванчук, О. М. Новоселецький. — Острог : Вид-во НаУОА, 2016. — 122 с.
2015
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Козак Л. В. Формування стратегій позиціювання продукції аграрних підприємств на вітчизняному та світовому ринках : монографія / Л. В. Козак. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — 494 с.
Монографія присвячена дослідженню теоретичних, методологічних і практичних засад формування стратегій позиціювання продукції аграрних підприємств на вітчизняному та світовому ринках. Досліджено особливості формування стратегій позиціювання підприємства як чинника його саморозвитку, виявлено й систематизовано галузеві чинники їх реалізації. Подано низку пропозицій щодо удосконалення організаційно-економічного механізму формування стратегій позиціювання продукції аграрних підприємств та управління їх реалізацією за сучасних умов. Для науковців, викладачів, аспірантів, слухачів магістерських програм, студентів вищих навчальних закладів, а також маркетологів-практиків, підприємців агробізнесу, працівників державних структур і всіх, хто цікавиться сучасними питаннями формування стратегій позиціювання продукції аграрних підприємств.
2014
Статті
Kozak L. V. Modern Approach to the Formation of the Concepts of Customer Value / L. V. Kozak // Економіка АПК. — 2014. — № 9 (239). — С. 33–40.
Kozak L. V. Criteria of purchasing behavior of consumers in the food market in Ukraine / L. V. Kozak // Економіка АПК. — 2014. — № 5 (235). — С. 30–36.
Kozak L. V. Connection of the intensive methods of manufacturing and the financial outcomes in agricultural enterprises / L. V. Kozak // Економіка АПК. — 2014. — № 3 (233). — С. 29–35.
Козак Л. В. Якість як атрибут ринкового позиціювання сільськогосподарської продукції та продуктів харчування / Л. В. Козак // Схід. — січень–лютий, 2014. — № 1 (127). — С. 40–46.
Козак Л. В. Забезпечення взаємодії інструментів аграрної політики та заходів державних стратегічних програм розвитку АПК в Україні / Л. В. Козак // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наук. праць / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 27. — С. 14–20.
Козак Л. В. Теоретико-методичні підходи формування стратегічного бачення та цілей позиціювання продукції аграрних підприємств / Л. В. Козак // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наук. праць / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук та ін. — Острог : Вид-во НаУОФ, 2014. — Вип. 25. — С. 42–49.
Козак Л. В. Макроэкономические факторы рыночного позиционирования производителей зерновой и мясной продукции в Украине на внутреннем и мировом рынках / Л. В. Козак // Экономика и предпринимательство. — 2014. — № 1 (42), ч. 1. — С. 283–288.
Тези
Козак Л. В. Влияние мер таможенного и валютного регулирования на рынки сельскохозяйственной продукции в Украине / Л. В. Козак // Управление общественными и корпоративными финансами: формирование ресурсного обеспечения инновационной экономики : материалы Международной научно-практической конференции (г. Саратов, 28 марта 2014 г.). — Саратов : ИЦ «Наука», 2014. — С. 191–196.
Козак Л. В. Операційна ефективність як чинник формування стратегій позиціювання аграрних підприємств / Л. В. Козак // Фінансова система України: тенденції та перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Острог, 13–14 червня 2014 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — С. 153–156.
Козак Л. В. Моделювання впливу рівня інтенсивності виробництва та результати діяльності сільськогосподарських підприємств / Л. В. Козак // Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях : збірник матеріалів IX Міжнародної науково-практичної конференції. — Запоріжжя : Вид-во ЗНУ, 2014. — С. 175–178..
Козак Л. В. Операційна ефективність як чинник ефективності стратегій позиціювання аграрних підприємств на ринку фуражного зерна / Л. В. Козак // Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (16–17 жовтня 2014 р., м. Рівне). — Рівне : НУВГП, 2014. — С. 145–147.
2013
Статті
Козак Л. В. Взаємозв’язок рівня інтенсивності виробництва та результатів діяльності сільськогосподарських підприємств / Л. В. Козак // Проблеми економіки. — 2013. — № 4. — С. 90–98.
Козак Л. В. Операційна ефективність як чинник формування стратегій позиціювання продукції аграрних підприємств в Україні / Л. В. Козак // Бізнес Інформ. — 2013. — № 12. — С. 171–178.
Козак Л. В. Роль державної підтримки у забезпеченні конкурентного рівня рентабельності власного капіталу аграрних підприємств України / Л. В. Козак // Экономика и банки. — 2013. — № 2. — С. 70–77.
Козак Л. В. Эффективность системы государственной поддержки аграрного сектора Украины / Л. В. Козак // Экономика и предпринимательство. — 2013. — № 12 (41), ч. 1. — С. 121–126.
Козак Л. В. Диференціація за якістю як чинник ефективності стратегій позиціювання зернової продукції в Україні / Л. В. Козак // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наук. праць / наук. ред. І. Г. Манцуров. — К. : НДЕІ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 2013. — Вип. 12 (151). — С. 113–121.
Козак Л. В. Цінове позиціювання сільськогосподарських підприємств на внутрішньому та світовому ринках зернової продукції / Л. В. Козак // Економіка АПК. — 2013. — № 4. — С. 48–55.
Козак Л. В. Ринкові позиції вітчизняних сільськогосподарських виробників у контексті членства України в СОТ / Л. В. Козак // Економіка АПК. — 2013. — № 1. — С. 55–60.
Тези
Козак Л. В. Роль державної підтримки у забезпеченні конкурентного рівня рентабельності власного капіталу аграрних підприємств України / Л. В. Козак // Трансформація національних моделей економічного розвитку в умовах глобалізації : матеріали Міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 20–22 листопада 2013 р.). — К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. — С. 174–176.
Козак Л. В. Макроекономічні чинники ринкового позиціювання виробників зернової та м’ясної продукції в Україні / Л. В. Козак // Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу : зб. матеріалів Міжнародної наук.-практ. конф. (14–15 листопада 2013 р., м. Київ). — К. : КНЕУ, 2013. — С. 58–60.
Козак Л. В. Аграрний протекціонізм в Україні / Л. В. Козак // Фінансова система України: становлення та розвиток : матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Острог, 17–18 травня 2013 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — С. 66–69.
Козак Л. В. Технологічна ефективність як чинник формування цінових стратегій позиціювання аграрних підприємств на ринку яловичини / Л. В. Козак // Маркетингове забезпечення ринку продовольства : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 23–24 квітня 2013 р.). — Полтава : Полтавська державна аграрна академія, 2013. — С. 35–37.
Козак Л. В. Ефективність цінового позиціювання сільськогосподарських підприємств на внутрішньому та світовому ринках зернових / Л. В. Козак // Стратегічні напрямки соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 18–20 квітня 2013 р.). — Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. — С. 173–176.
Козак Л. В. Оцінка ринкових позицій вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції у контексті вступу України в СОТ / Л. В. Козак // Розвиток національних економік в умовах глобальної нестабільності : матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15–16 лютого 2013 р.). — Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2013. — С. 105–107.
2012
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Козак Л. В. Прибуток підприємств: теоретико-методичні засади формування та аналізу : монографія / Л. В. Козак, О. Р. Кривицька, О. М. Новоселецький. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 160 с.
Статті
Козак Л. В. Сільськогосподарська продукція як товар: теоретико-методологічні основи позиціювання / Л. В. Козак // Інноваційна економіка. — 2012. — № 11 (37). — С. 188–192.
Козак Л. В. Галузеві детермінанти стратегій позиціювання аграрних підприємств та методичні підходи до їх оцінки / Л. В. Козак // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наук. праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 8–11.
Козак Л. В. Оцінка потреб споживачів як передумова формування ефективних стратегій позиціювання товарів та послуг / Л. В. Козак // Сталий розвиток економіки. — 2012. — № 3 (13). — С. 244–247.
Тези
Козак Л. В. Соціально-етичні аспекти стратегій позиціювання аграрних підприємств / Л. В. Козак // Маркетинг в Україні : програма та тези ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (14–15 грудня 2012 р.) — К. : ВГО «Українська асоціація маркетингу», 2012. — С. 76–78.
Козак Л. В. Стратегія розвитку аграрного сектору України як чинник у забезпеченні його міжнародної конкурентоспроможності / Л. В. Козак // Соціально-економічні проблеми України в глобальному просторі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 26–27 квітня 2012 р.). — Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. — C. 37–40.
2011
Статті
Козак Л. В. Місце та роль стратегій позиціювання в системі стратегічних пріоритетів підприємства / Л. В. Козак // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. Спец. вип. : Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій. — К. : КНЕУ, 2011. — Ч. 2. — С. 107–115.
Козак Л. В. Концептуальні підходи формування стратегій сільськогосподарських підприємств / Л. В. Козак // Економіка АПК. — 2011. — № 9. — С. 110–116.
Козак Л. В. Філософська концепція стратегії підприємства як чинник формування стратегій позиціювання / Л. В. Козак // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наук. праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 16 — С. 159–167.
Тези
Козак Л. В. Концептуальні підходи трактування сутності стратегічного набору підприємства: організаційно-управлінський аспект / Л. В. Козак // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : материалы Пятой международной научно-практической конференции (г. Пинск, 28–29 апреля 2011 г.). — Пинск : ПолесГУ, 2011. — С. 206–209.
2010
Статті
Козак Л. В. Рівень капіталізації та вартість капіталу аграрних підприємств / Л. В. Козак // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 14 — С. 188–195.
Козак Л. В. Чинники формування прибутковості власного капіталу підприємницьких структур за видами економічної діяльності / Л. В. Козак // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 13 — С. 107–114.
2009
Статті
Козак Л. В. Моделі взаємозв’язку у формуванні цінового механізму в АПК / Л. В. Козак // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наук. праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 12 — С. 39–45.
Козак Л. В. Регулятивні заходи підтримки вітчизняних сільськогосподарських виробників / Л. В. Козак // Економіка АПК. — 2009. — № 10. — С. 14–18.
Козак Л. В. Фінансова стійкість підприємницьких структур за видами економічної діяльності / Л. В. Козак // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 11 — С. 266–273.
2008
Статті
Дубровик А. О. Синергічний ефект в управлінні підприємства / А. О. Дубровик, Л. В. Козак // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка». — Острог, 2008. — Вип. 5. — С. 98–104.
Ящук М. Інвестування як чинник розвитку національної економіки України / М. Ящук, Л. Козак // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка». — Острог, 2008. — Вип. 5. — С. 232–238.
Козак Л. В. Становлення системи міського оподаткування у 80-х – на початку 90-х рр. ХІХ ст. (За матеріалами Волинської губернії) / Л. В. Козак // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". "Фінансова система України". — Острог, 2008. — Вип. 10, ч. 1. — С. 106–116.
2007
Статті
Козак Л. В. Кластери як форма ринкової централізації АПК / Л. В. Козак // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 9 — С. 120–125.
2005
Статті
Козак Л. В. Організація ринку сільськогосподарської продукції у світлі вступу України до СОТ / Л. В. Козак // Збірник наукових праць Національного університету «Острозька академія». Наукові записки. Серія «Економіка». — Острог, 2005. — Вип. 7, ч. 2. — С. 304–311.
2004
Статті
Козак Л. В. Економічна оцінка цінових та нецінових методів державного регулювання сільського господарства в контексті забезпечення його конкурентоспроможності / Л. В. Козак // Вісник НУВГП : зб. наук. пр. Серія «Економіка». — Рівне, 2004. — Вип. 4 (28), ч. 4. — С. 47–57.
Козак Л. В. Удосконалення біржового обігу як ключовий елемент ефективної інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції / Л. В. Козак // Наукові записки «Острозької Академії» : зб. наук. пр. — Серія «Економіка». — Острог, 2004. — Вип. 6. — С. 191–201.
2003
Статті
Козак Л. В. Цінова політика у формуванні доходів сільськогосподарських виробників / Л. В. Козак // Формування ринкової економіки : міжвідомчий науковий збірник. Спеціальний випуск : Удосконалення економічної роботи на сільськогосподарських підприємствах в умовах перехідної економіки. — К. : КНЕУ, 2003. — С. 157–162.
Козак Л. В. Вплив іноземних інвестицій на конкурентоспроможність сільського господарства / Л. В. Козак // Наукові записки «Острозької Академії» : зб. наук. пр. Серія «Економіка». — Острог, 2003. — Вип. 5. — С. 31–39.
Козак Л. В. Теоретико-методологічний підхід до формування моделі ціни на продукцію АПК / Л. В. Козак // Наукові записки «Острозької Академії» : зб. наук. пр. Серія «Економіка». — Острог, 2003. — Вип. 4. — С. 123–131.
2002
Статті
Козак Л. В. Формування ефективної інфраструктури ринку як чинник конкурентоспроможності продукції сільськогосподарського виробництва / Л. В. Козак // Наукові записки «Острозької Академії» : зб. наук. пр. (За матеріалами регіональної науково-практичної конференції «Фінансова система України: проблеми становлення та функціонування»). Серія «Економіка». — Острог, 2002, — Вип. 3. — С. 138–149.
2001
Статті
Козак Л. В. Оцінка конкурентоспроможності сільського господарства / Л. В. Козак // Персонал : за матеріалами науково-практичної конференції «Реформування агропромислового комплексу України: проблеми теорії та практики», м. Запоріжжя. — 2001. — № 12 (72) — С. 23–28.
Козак Л. В. Ринкова влада та доходи суб’єктів сільськогосподарського ринку / Л. В. Козак // Наукові записки «Острозької Академії» : зб. наук. пр. : за матеріалами звітної науково-практичної конференції викладачів та аспірантів Національного університету «Острозька академія». Серія «Економічні науки». — Острог, 2001. — Вип. 2. — С. 54–67.
2000
Статті
Безтелесна Л. І. Макроекономічні чинники конкурентоспроможності продукції сільськогосподарського виробництва / Л. І. Безтелесна, Л. В. Козак // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ : зб. наук. праць : за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні пріоритети розвитку регіонів в системі економічної політики України». — Чернівці, 2000. — Вип. ІІ. — С. 28–33.
Козак Л. В. Вплив структури сільськогосподарського ринку на доходи товаровиробників / Л. В. Козак // Наукові записки «Острозької Академії» : зб. наук. пр. Серія «Економічні науки». — Острог, 2000. — Т. ІІІ, ч. ІІ. — С. 289–295.
Козак Л. В. Роль людського капіталу в ринковій трансформації сільського господарства / Л. В. Козак // Наукові записки «Острозької Академії» : зб. наук. пр. Серія «Економічні науки». — Острог, 2000. — Т. ІІІ, ч. ІІ. — С. 238–244.
1999
Статті
Козак Л. В. Аналіз та умови формування пропозиції сільськогосподарської продукції на Рівненщині / Л. В. Козак // Наукові записки. — Острог : Вид. Комплекс Острозької Академії, 1999. — Т. ІІ, ч. І. — С. 239–241.
1998
Статті
Козак Л. В. Особливості функціонування сільського господарства в умовах переходу до ринку / Л. В. Козак // Наукові записки. — Острог : Вид. Комплекс Острозької Академії, 1998. — Т. І, ч. ІІ. — С. 246–250.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання, спеціальність 7.03050801 «Фінанси і кредит») / укл. О. Є. Недзведовська. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013.
Методичні вказівки щодо виконання виробничої практики для студентів 3 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання, напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит») / укл. О. Є. Недзведовька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013.
Статті
Недзведовська О. Є. Соціальні гарантії пенсіонерів в Україні / О. Є. Недзведовська // Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. — С. 156–159.
2011
Статті
Недзведовська О. Є. Еволюція досліджень соціальної захищеності населення / О. Є. Недзведовська // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип.17. — C. 322–329.
2008
Статті
Благодир Л. В. Розвиток недержавного пенсійного забезпечення в Україні / Л. В. Благодир, О. Є. Недзведовська // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка». — Острог, 2008. — Вип. 5. — С. 91–97.
Гриців Ю. О. Моделювання доходів і видатків державного бюджету України / Ю. О. Гриців, О. Є. Недзведовська // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка». — Острог, 2008. — Вип. 5. — С. 15–21.
Євгененко Р. О. Вдосконалення системи заощадження і споживання в Україні / Р. О. Євгененко, О. Є. Недзведовська // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка». — Острог, 2008. — Вип. 5. — С. 105–114.
Іванчук Т. Г. Реформування податкової системи України / Т. Г. Іванчук, О. Є. Недзведовська // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка». — Острог, 2008. — Вип. 5. — С. 22–28.
Коцьолко І. П. Прогнозування та аналіз сучасного стану податкових надходжень до зведеного бюджету України / І. П. Коцьолко, О. Є. Недзведовська // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка». — Острог, 2008. — Вип. 5. — С. 29–36.
Мінохіна І. Сучасний стан та перспективні шляхи вдосконалення організації фінансових ресурсів комерційних банків / І. Мінохіна, О. Недзведовська // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка». — Острог, 2008. — Вип. 5. — С. 296–305.
Недзведовська О. Є. Альтернативні джерела наповнення доходної частини Державного бюджету України / О. Є. Недзведовська, М. С. Ткач // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка». — Острог, 2008. — Вип. 5. — С. 66–70.
Недзведовська О. Є. Сучасний стан та моделювання показників розвитку банківської системи України / О. Є. Недзведовська , А. А. Турович // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка». — Острог, 2008. — Вип. 5. — С. 330–337.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання спеціальність 7.050100 «Фінанси») / укл. О. Р. Кривицька, А. О. Мазур, О. Є. Недзведовська. — Острог, 2007. — 30 с.
2022
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал / ред кол. : Шулик Ю. В., Козак Л. В., Дем'янчук О. І., Аверкина М. Ф., Бранч Джон, Вітлінський В. В., Кук Гарі, Іванчук Н. В., Кнейслер О. В., Кондратенко Н. О., Кривицька О. Р., Левицька С. О., Мамонтова Н. А., Матвійчук А. В., Новоселецький О. М., Олак Aнтоні, Онишко С. В., Джеканский П., Морао Пауло, Пукава Ришард, Стецюк Іван, Талавера Олександр, Ткаченко Н. В., Топішко Н. П., Харчук Ю. Ю., Яворська Т. В. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2022. — № 25 (53). — 128 с.
2021
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету "Острозька академія" Серія "Економіка" : науковий журнал / гол. ред. Шулик Ю. В., Козак Л. В., Дем"янчук О. І., Аверкина М. Ф., Іванчук Н. В., Кривицька О. Р., Мамонтова Н. А., Новоселецький О. М., Топішко Н. П., Харчук Ю. Ю. та ін. — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. — Вип. 23 (51). — 128 с.
Статті
Буров Н. В. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА ЇЇ СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ / Буров Н. В., Вайнраух Е. Е., Топішко Н. П . // Republic of Finland SCIENCE OF XXI CENTURY: DEVELOPMENT, MAIN THEORIES AND ACHIEVEMENTS. I International Scientific and Theoretical Conference. — Helsinki, 2021. — V. 1. — Р. 65–69.
Матласевич А. А. Державний борг: США, як найбільший боржник світу / Матласевич А. А., Топішко Н. П. // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник наукових тез за матеріалами XIX Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів (26 березня 2021 р., м. Острог) / ред. кол. : Л. В. Козак, Н. В. Іванчук та ін. — Острог : Видавництво НУ “Острозька академія”, 2021. — C. 138–140.
Друзь В. Л. Особливості соціального захисту населення в Україні / Друзь В. Л., Топішко Н. П. // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник наукових праць за матеріалами XIX Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів (26 березня 2021 р., м. Острог) / ред. кол. : Л. В.Козак, Н. В. Іванчук та ін. — Острог : Видавництво НУ “Острозька академія”, 2021. — C. 30–31.
2020
Статті
Galetska Т. Implementation of the Nash Model in the Interaction of Enterprises / Т. Galetska, N. Topishko, І. Topishko, N. Danyliuk, Т. Kmytiuk // International Journal of Scientific & Technology Research (IJSTR). — 2020. — Vol. 9, Is. 3. — P. 3219–3223.
Доманюк В. О. Організація навчання персоналу на підприємстві як фактор підвищення ефективності господарювання суб’єктів економіки / В. О. Доманюк, Н. П. Топішко // УІ міжнародна н.-практ. інтернет-конф. «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку». — Острог : НаУОА, 2019. — С. 99–102.
Galetska T. Social responsibility of economic enterprises as a social good: practice of the EU and Ukraine / Т. Galetska, N. Topishko, І. Topishko // Baltic Journal of Economic Studies. — 2020. — Vol. 6, No. 3. — P. 24–35.
Тези
Топішко Н. П. Формування нової моделі соціально-економічного розвитку України – головна умова переходу її до збалансованого, інноваційного розвитку / Н. П. Топішко, І. І. Топішко, Т. І. Галецька // Международная научно-практическая конференция «MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS» (3-5 мая 2020 г., Стокгольм, Швеция). — Стокгольм, 2020. — P. 883–888.
2019
Статті
Galetska T. Corporate social activities in Germany: the experience of companies / Т. Galetska, N. Topishko, І. Topishko // Baltic Journal of Economic Studies. — 2019. — Vol. 5, No. 3. — P. 17–24.
Доманюк В. О. Організація навчання персоналу на підприємстві як фактор підвищення ефективності господарювання суб’єктів економіки / В. О. Доманюк, Н. П. Топішко // УІ міжнародна н.-практ. інтернет-конф. «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку». — Острог : НаУОА, 2019. — С. 99–102.
Погончук І. І. Особливості спрямування бюджетної політики України / І. І. Погончук, Н. П. Топішко // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник наукових праць за матеріалами ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів (28 березня 2019 р., м. Острог) / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. — Острог : Вид-во НАУОА, 2019.
Коваленко А. М. Суспільне виробництво як економічна категорія та проблеми його розвитку в сучасних умовах / А. М. Коваленко, Н. П. Топішко // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник наукових праць за матеріалами ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів (28 березня 2019 р., м. Острог) / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019.
Серховець А. С. Ринок праці та особливості його регулювання / А. С. Серховець, Н. П. Топішко // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник тез за матеріалами ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів (28 березня 2019 р., м. Острог) / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019.
Ярошик В. О. Інфляція в Україні: причини та наслідки / В. О. Ярошик, Н. П. Топішко // УІ міжнародна н.-практ. інтернет-конф. «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку». — Острог : НаУОА, 2019. — С. 268–271.
Тези
Топішко І. І. До критеріїв оцінки наслідків реформування соціально-економічної системи / І. І. Топішко, Н. П. Топішко, Т. І. Галецька //«Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки» : мат. Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. (25 лютого 2019 р., м. Кривий Ріг). — Кривий Ріг : ДУЕТ, 2019. — С. 606–610.
Стретович Д. А. Сучасний стан законодавчої та виконавчої влади Польщі / Д. А. Стретович, Н. П. Топішко // Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, курсантів та студентів «Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій» (23 квітня 2019 р., м. Львів). — Львів : ЛДУБЖ, 2019. — С. 166–168.
Топішко Н. П. Вплив Інтернету на соціальну та організаційну структуру соціуму: виклики для освіти / Н. П. Топішко, І. І. Топішко, Т. І. Галецька // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Цифрові інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід і виклики». — Острог : НаУОА, 2019. — С. 17–19.
2018
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки з організації навчальної практики «Вступ до фаху» для студентів 1 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік та оподаткування / Н. В. Іванчук, Т. І. Галецька, Н. П. Топішко. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — 24 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Topishko N. Network economy incipience as a new form of the world economic order. Variability of Perception of Sustainable development – Selected Item / NataliaTopishko. — Ostroh ; Ostrowiec, 2018. — 173 P.
Статті
Топішко Н. Мережева економіка як форма соціально-економічної організації в глобальних координатах / Н. Топішко, І. Топішко, Т. Галецька // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — Острог, 2018. — № 8 (36). — С. 33–38.
Топішко Н. Людський капітал та особливості його інвестування / Н. Топішко, А. Сегень // Зб. наук. праць студентів і молодих вчених : мат. ХVІ Всеукр. наук.-практ. он-лайн-конф. молодих учених та студентів. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — C. 71–73.
Topishko N. Network economy incipience as a new form of the world economic order / Topishko Natalia // Variability of Perception of Sustainable development – Selected Item. — Ostroh ; Ostrowiec Sw, 2018. — P. 106–117.
Тези
Топішко І. І. Подолання міфології в економічній теорії як передумова розвитку громадянського суспільства в Україні / І. І. Топішко, Н. П. Топішко, Т. І. Галецька // «Актуальні питання розвитку економічної науки та її вплив на становлення громадянського суспільства» : зб. мат. всеукр. наук. конф (20 квітня 2018 р., м. Рівне). — Рівне : НУ водного господарства та природокористування, 2018. — С. 117–119.
Топішко Н. П. Соціально-трудові відносини: позитивні та негативні тенденції сучасного розвитку / Н. П. Топішко, Т. І. Галецька // «Актуальні проблеми економіки та управління в епоху глобальних викликів і загроз» : зб. мат. всеукр. н.-пр. конф. (Дніпро, 26–27 квіт. 2018 р.) : у 2–х т. — Дніпро : Нац. метал. академія України, 2018. — Т. 1. — С. 45–48.
Котяш Н. М. Перспективи розвитку фінансово-промислових груп в Україні / Н. М. Котяш, Н. П. Топішко // «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку» : мат. V Міжнародної науково-практичної інтернет-конф. (11–12 жовтня 2018, м. Острог). — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — С. 178–181.
Топішко І. І. Зміна моделі соціально-економічного розвитку – актуальна проблема сучасної України / І. І. Топішко, Н. П. Топішко // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем : матер. наук.-практ. конф. (19–20 квіт. 2018 р.). — Київ : Знання України, 2018. — 127 [1]. — С. 115–117.
Топішко Н. П. Соціально відповідальна поведінка бізнесу в контексті концепції «сталого розвитку»: досвід Німеччини / Н. П. Топішко, І. І. Топішко, Т. І. Галецька, Л. Б. Баранник // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернетконференції. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. — С. 371–376.
2017
Статті
Топішко І. І. Соціальна відповідальність підприємства ті її міжнародні стандарти / І. І. Топішко, Н. П. Топішко, Т. І. Галецька // Cхідна Європа: економіка, бізнес та управління. — 2017. — Вип. 1 (06). — С. 72–76.
Topishko I. Іnformation ekonomy as a new form of economic relations / І. Topishko, N. Topishko, Т. Galetska // Economics and finance. — 2017. — С. 58–61.
Topishko І. Problems of functioning and reformation of pension system of Ukraine / І. Topishko, N. Topishko, Т. Galetska // Economics and finance : тopical questions of contemporary science. — Kielce, 2017. — С. 260–263.
Драцюк В. В. Експортна діяльність підприємств кондитерської галузі України / В. В. Драцюк, Н. П. Топішко // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : матеріали ХV Всеукр. наук.-практ. он-лайн-конф. молодих учених та студентів (10 лютого 2017 р., м. Острог) / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — С. 116–120.
Дубина Н. П. Освітня галузь в Україні: стан, проблеми, перспективи розвитку / Н. П. Дубина, Н. П. Топішко // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : матеріали ХV Всеукр. наук.-практ. он-лайн-конф. молодих учених та студентів (10 лютого 2017 р., м. Острог) / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — С. 15–17.
Никитюк А. М. Методи і моделі оцінювання ймовірності настання банкрутства банків / А. М. Никитюк, Н. П. Топішко // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : матеріали ХV Всеукр. наук.-практ. он-лайн-конф. молодих учених та студентів (10 лютого 2017 р., м. Острог) / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — С. 241–244.
Навроцька А. М. Транспортна система України: стан, проблеми, перспективи розвитку / А. М. Навроцька, Н. П. Топішко // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : матеріали ХV Всеукр. наук.-практ. он-лайн-конф. молодих учених та студентів (10 лютого 2017 р., м. Острог) / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — С. 154–159.
Кондратюк Є. С. Екологічна складова концепції сталого розвитку та проблеми дотримання її вимог в Україні / Є. С. Кондратюк, Н. П. Топішко // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : матеріали ХV Всеукр. наук.-практ. он-лайн-конф. молодих учених та студентів (10 лютого 2017 р., м. Острог) / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — С. 36–38.
Тези
Топішко І. І. Земельна реформа в Україні та її ймовірні соціально-економічні наслідки / І. І. Топішко, Н. П. Топішко, Т. І. Галецька // Іnnovative economy: processes, strategies, technologies : рroceedings of the Conference (January 27th ). — 2017. — 1. — C. 129–131.
Топішко Н. П. Формування цифрової (мережевої) економіки і соціально-економічні ризики сучасного суспільства / Н. П. Топішко, Т. І. Галецька // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. — С. 207–210.
Топішко І. І. Соціальна відповідальність як визначальний вектор суспільних трансформацій / І. І.Топішко, Н. П.Топішко, Т. І. Галецька // Матеріали Міжнар. наук. конф. «Інтеграція бізнес-структур: стратегії та технології», факультет бізнесу Навчального університету Сулхан-Саба Орбеліані (м. Тбілісі, Грузія) за підтримки Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій (м. Одеса, 24 лютого 2017 р.). — Тбілісі (Грузія). — С. 191–193.
2016
Статті
Топішко І. І. Трансформація умов господарювання в економіці знань та її вплив на соціальну політику держави / І. І. Топішко, Н. П. Топішко, Т. І. Галецька // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — Острог, 2016. — № 2 (30). — С. 27–32.
Топішко І. Концептуальні засади соціальної відповідальності підприємства / І. Топішко, Н. Топішко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — Острог, 2016. — № 3 (31). — С. 80–84.
Топішко І. І. Соціальна відповідальність підприємства в Україні: проблеми забезпечення та шляхи підвищення / І. І. Топішко, Н. П. Топішко, Т. І. Галецька // Причорноморські економічні студії. — Одеса, 2016. — № 12. — С. 95–99.
Тези
Галецька Т. І. Теорії людського капіталу і соціальні ризики сучасного суспільства / Т. І. Галецька, І. І. Топішко, Н. П. Топішко // Междунар. наук. практ. конф. «Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації (г. Клайпеда, 29 січня 2016 р.). — Клайпеда, 2016. — С. 153–156.
Галецька Т. І. Корпоративна соціальна відповідальність як інструмент формування нового типу соціально-економічного відносин / Т. І. Галецька, І. І. Топішко, Н. П. Топішко // Міжнар. наук.-практ. конф. «Развитие социально-экономических систем в условиях глобальной конкурентной среды» (г. Кишинев, 29 февраля 2016 г.). — Кишинев, 2016. — С. 97–99.
Янковська Л. А. Соціальна відповідальність агентів економіки: пошук балансу інтересів / Л. А. Янковська, Н. П. Топішко, Т. І. Галецька // ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку» (13 травня 2016 р., м. Острог). — Острог : НаУОА, 2016. — C. 115–118.
Топішко І. І. Глобалізація і формування мережевої економіки / І. І. Топішко, Н. П. Топішко, Т. І. Галецька // Друга міжнар. наук.-практ. конф. «Україна – ЄС: Сучасні технології, економіка та право». — Кошице, Словацька Республіка ; Польща, 2016. — С. 261–263.
2015
Статті
Топішко Н. П. Рівень життя населення як об’єкт соціального захисту / Н. П. Топішко, І. І. Топішко, Т. І. Галецька // Науковий вісник «Економічний часопис». — Луцьк : Східноєвропейський університет, 2015. — № 4. — С. 8–15.
Топішко Н. П. Системні трансформації сучасного світу: теорії та практика / Н. П. Топішко, І. І. Топішко, Т. І. Галецька // Economics, management, law: socio-economic aspects of development: Collection of scientific articles. — Roma : Edizioni Magi, 2015. — Vol. 1. — Р. 128–131.
Топішко Н. П. Соціальна політика і проблеми забезпечення соціальної справедливості в сучасному суспільстві / Н. П.Топішко // Економічний вісник Національного гірничого університету. — Дніпропетровськ : Вид-во Національного гірничого університету, 2015. — Вип. 2 (50). — С. 59–67.
Топішко Н. П. Європейська соціальна модель і виклики глобалізації: пошук балансу потреб економіки і соціуму / Н. П. Топішко // Вісник Житомирського державного технічного університету. — Житомир : ЖДТУ, 2015. — Вип. 1. — С. 135–143.
Мартин О. М. Доходи населення і принцип соціальної справедливості як фундаментальна проблема сфери соціально-цінностних уявлень суспільства [Електронний ресурс] / О. М. Мартин, Н. П. Топішко, Т. І. Галецька // Глобальні та національні проблеми економіки. — Миколаїв : Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 2015. — № 8. — Режим доступу : http:// www.globle/national/uni.mk.ua/issue -8-2015. — Назва з екрана.
Тези
Янковська Л. А. Соціально-економічні проблеми сучасності та напрями адаптації соціальної політики країн Європи до глобальних трансформацій / Л. А. Янковська, О. О. Шевченко, Н. П. Топішко // Зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку» (м. Острог, 24 квітня 2015 р.). — Острог : НаУОА , 2015. — С. 124–127.
Топішко І. І. Проблеми стабілізації економіки в умовах динамічних соціально-економічних змін / І. І. Топішко, Н. П. Топішко, Т. І. Галецька // Зб. матеріалів ІУ Міжнар. наук.-практ. конф. «Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі» (м. Миколаїв, 6 листопада 2015 р.). — Миколаїв : Вид-во МНУ, 2015. — С.12–14.
Топішко І. І. До проблеми забезпечення стійкості та пропорційності суспільного відтворення в умовах формування світової мережевої економіки / І. І. Топішко, Н. П. Топішко, Т. І. Галецька // Всеукраїнська наукова internet-конференція «Сучасна економічна наука теорія і практика» (17 листопада 2015 р., м. Полтава). — Полтава : ПолтНТУ, 2015. — С. 92–94.
2014
Статті
Топішко Н. Система соціального захисту населення як соціальний, економічний та політичний стабілізатор розвитку суспільства / Н. Топішко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог, 2014. — Вип. 27. — С. 108–113.
Янковська Л. Соціальна захищеність населення: проблеми виміру / Л. Янковська, Н. Топішко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». — Острог, 2014. — Вип. 25. — С. 79–87.
2013
Статті
Топішко Н. П. Неоліберальна концепція та сучасні соціально-економічні реалії / Н. П. Топішко // «Міжнародна економіка у ХХІ столітті» : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (м. Тернопіль, 28–29 березня 2013 р.). — Тернопіль, 2013. — С. 304–307.
Топішко Н. П. Перспективи і тенденції розвитку України в контексті глобальної економічної кризи / Н. П. Топішко // Проблеми розвитку соціально-економічних систем: підприємництво, глобалізація, економічне зростання : матеріали ІІ регіональної міжвузівської наук.-практ. конф. (м. Дубно, 28 березня 2013 р.). — 2013. — Вип. 2. — С. 40–44.
Топишко Н. П. Социальные риски и проблема оценки уровня социальной защиты населения на основе теории нечетких множеств / Н. П. Топишко // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. — 2013. — Vol. 1, No. 3. — С. 72–78.
2012
Статті
Топішко Н. П. Cоціальна спрямованість стабілізаційних заходів країн ЄС: проблеми і перспективи / Н. П. Топішко // Наукові записки. Серія «Економіка». — Острог, 2012. — Вип. 20. — С. 35–40.
Топішко Н. П. Вплив світової економічної динаміки на соціальну політику країн Європи / Н. П. Топішко // Соціально-економічні проблеми України в глобальному просторі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 26–27 квітня 2012 р.). — Чернівці, 2012. — С. 125–128.
Топішко Н. П. Ринкові перетворення в Україні та їх соціальні наслідки / Н. П. Топішко // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : материалы пятой Международной научно-практической конференции. — 2012. — Ч. 1. — С. 112–114.
Топішко Н. П. Перспективи застосування соціальних інновацій в соціальній політиці держави в умовах її адаптації до глобалізованого простору / Н. П. Топішко // Соціальні інновації у сучасному суспільстві. — 2012. — С. 86–91.
Топішко Н. П. Соціальний захист населення як один з механізмів зменшення відчуження у суспільстві / Н. П. Топішко // Фінансова система України : збірник наукових праць. — 2012. — Вип. 19. — С. 285–289.
Топішко Н. П. Деякі проблеми вдосконалення системи соціального захисту населення в Україні / Н. П. Топішко // «Фінансова система України: становлення та розвиток» : матеріали науково-практичної конференції. — 2012. — С. 130–134.
Топішко Н. П. До теоретичних засад СЗН: категорія відчуження як глибинна ознака соціально-економічних відносин сучасного суспільства / Н. П. Топішко // Сучасні проблеми економіки: нові погляди науковців : матер. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 24–25 лютого 2012 р.). — Дніпропетровськ, 2012. — Ч. 1. — С. 23–25.
Топішко Н. П. Трансформація соціальної політики держави в умовах глобалізаційних змін: проблеми і пошук шляхів розв’язання / Н. П. Топішко // Модернізація стратегій економічного розвитку в умовах глобальної нестабільності : збірник матеріалів Міжнар. наук. -практ. конф. (22–23 листопада 2012 р., м. Київ). — Київ, 2012. — С. 136–139.
2010
Статті
Топішко Н. П. Застосування теорії нечітких множин в оцінці рівня соціального захисту населення / Н. П. Топішко // Наукові записки. Серія "Економіка". — Острог, 2010. — Вип. 13. — С. 467–80.
Топішко Н. П. Соціальний захист населення і роль держави як виразника загальнонаціонального інтересу / Н. П. Топішко // Фінансова система України: становлення та розвиток : матеріали науково-практичної конференції. — 2010. — С. 76–78.
Топішко Н. П. Методика оцінки рівня особистого соціального захисту із застосуванням теорії нечітких множин / Н. П. Топішко // Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка”. — 2010. — Вип. 14. — С. 481–491.
Топішко Н. П. Теоретичні засади соціального захисту населення / Н. П. Топішко // Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка”. — 2010. — Вип. 15. — С. 288–296.
2009
Статті
Топішко Н. Соціальні ризики як чинник регулювання системи соціального захисту населення / Н. Топішко // Фінансова система України : збірник наукових праць. — 2009. — Вип. 11. — С. 401–411.
Топішко Н. П. Роль корпоративної соціальної відповідальності у формуванні конкурентної політики підприємства / Н. П. Топішко // «Проблеми формування та реалізації конкурентної політики» : матеріали міжн. наук.-практ.конф. (17–18 вересня 2009 р., м. Львів). — Львів : НУ «Львівська політехніка», 2009. — С. 321–323.
2008
Статті
Тивончук І. О. Деякі проблеми реформування пенсійної системи в Україні / І. О. Тивончук, І. І. Топішко, Н. П. Топішко // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". "Фінансова система України". — Острог, 2008. — Вип. 10, ч. 1. — С. 450–457.
Топішко Н. П. Соціальний захист населення як соціальний чинник поступу суспільства / Н. П. Топішко // Стратегия Украины в глобальной среде : материалы ІІ международной научно-практической конференции (7–9 ноября 2008 г.). — 2008. — Т. 3. — С. 18–20.
2007
Статті
Топішко Н. П. Людський капітал як чинник соціально-економічного поступу / Н. П. Топішко // Фінансова система України : збірник наукових праць. — 2007. — Вип. 9, ч .3. — С. 181–90.
Топішко Н. П. Політика доходів населення соціальної держави і проблеми її проведення в Україні / Н. П. Топішко // Материалы V Международной научно-практической конференции «Наука и образование – 2007». — 2007. — Т. 9. — С. 25–27.
2005
Статті
Топішко Н. П. Державні соціальні програми: світовий досвід та можливості його застосування в Україні / Н. П. Топішко // Фінансова система України : збірник наукових праць. — 2005. — Ч. 2. — С. 403–408.