Кафедра української мови і літератури
2018
Статті
Кочерга С. О. Епістолярій Марка Вовчка: гендерні особливості комунікації / С. О. Кочерга // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : філологія. — 2018. — Вип. 18. — С. 58–65.
Кочерга С. О. Концептуалістська колористика в сучасній українській драматургії / С. О. Кочерга // Філологічні трактати. — 2018. —Том 10.
Кочерга С. О. Імагологічна візія Криму в літературі Розстріляного відродження / С. О. Кочерга // Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні філологічні дослідження: поєднання інноваційних і традиційних підходів» (27–28 квітня 2018 р.) — Тбілісі, 2018. — С. 93–95.
Кочерга С. О. Мариністичний код доби раннього модернізму в українській драматургії доби раннього модернізму / С. О. Кочерга // Південний архів. — 2018. — № 74. — С. 39–43.
2017
Статті
Кочерга С. Код храму в драматичній поемі Лесі Українки «У пущі» / С. Кочерга // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». — Острог, 2017. — Вип. 66.
Кочерга С. Топос цирку у творчості Лесі Українки / С. Кочерга // Сучасні літературознавчі студії: Літературні виміри видовищних форм культури. — 2017. — Вип. 14. — С. 29–239.
Кочерга С. Літературна топосфера: геопоетичний аспект / С. Кочерга // Актуальні проблеми літературознавчої термінології : науковий збірник. — Рівне, 2017. — Вип. 2. — С. 50–53.
Кочерга С. О. Архетип скриптора в художньому світі Петра Кралюка / С. О. Кочерга // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». — Острог, 2017. — Вип. 65. — С. 35–39.
Кочерга С. Поетика помилки в творчості Лесі Українки / С. Кочерга // Питання літературознавства : науковий журнал. — 2017. — Вип. 95. — С. 45–61.
Кочерга С. «Гоголівське питання» в «італійському тексті» Юрія Косача як маркер міжкультурних взаємин (на матеріалі фрагментів незавершеного роману «Сенйор Ніколо» / С. Кочерга, Х. Семерин // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». — 2017. — № 31. — Том 1. — С. 93–94.
Кочерга С. О. У пошуках жанрової переакцентуації. Рецензія на монографію Євгена Васильєва «Сучасна драматургія: жанрові трансформації, модифікації, новації». — Луцьк : Твердиня, 2017. — 532 с. / С. О. Кочерга // Studia methodologica. – 2017. — № 45. — С. 96–102.
2016
Статті
Кочерга С. О. «Légende des siècles» Лесі Українки: містерія горизонтів / С. О. Кочерга // Волинь філологічна: текст і контекст. — 2016. — № 22. — С. 111–124.
Кочерга С. «Сім сліз» долоричної поетики Лесі Українки / С. Кочерга // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. — 2016. — Вип. 2. — С. 156–160.
Кочерга С. Право на плач Каменяра: долорична естетика Івана Франка-лірика / С. Кочерга // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. — 2016. — С. 76–81.
Кочерга С. О. Homo scribens у дзеркалі листування Василя Стефаника / С. О. Кочерга // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. — 2016. — № 2. — С. 160–166.
Кочерга С. Фокус художнього часу в культурному просторі Лесі Українки / С. Кочерга // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні Науки. — Бердянськ, 2016. — Вип. ІХ. — С. 96–103.
Кочерга С. Трансформація фаустівського архетипу в творчості Лесі Українки / С. Кочерга // Українська наука в європейському контексті. Німецько-українські зв’язки : науковий збірник. — Мюнхен : Німецько-українське наукове Об’єднання ім. Ю. Бойка-Блохина, 2016. — С. 185–189.
2015
Статті
Кочерга С. О. Василь Сімович і Леся Українка: паралітературні перехрестя / С. О. Кочерга // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». — Острог, 2015. — Вип. 57. — С. 234–238.
2014
Статті
Кочерга С. Аксіологічна парадигма Тараса Шевченка (за матеріалами епістолярію письменника) / С. Кочерга // Тези міжнародної наукової конференції до 200-ліття Тараса Шевченка. — Тбілісі : Тбіліський державний університет ім. Іване Джавахішвілі, 2014. — С. 4–5.
Кочерга С. Грузинський надтекст у драматичній поемі Лесі Українки «Оргія» / С. Кочерга // Наукові праці Інституту україністики Тбіліського національного університету імені Іване Джавахішвілі. — Тбілісі, 2014. — Вип. ХІІІ. — С. 34–43.
Кочерга С. Єрусалимський текст в творчості Лесі Українки / С. Кочерга // Наукові записки. Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладач Р. А. Криловець. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 41. — С.116–120.
2013
Статті
Кочерга С. Валенродівські мотиви та коди у драматургії Лесі Українки / С. Кочерга // Бористен. Всеукраїнський щомісячник. — 2013. — № 3. — С. 24–26.
Кочерга С. Венеціанський текст у драматургії Лесі Українки / С. Кочерга // Кременецькі компаративні студії : зб. наук. праць / за ред. Д. Ц. Чика. — Кременець : ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2013. — Вип. 3 — С. 121–128.
Кочерга С. Дуальність палімпсестних смислів драми-феєрії „Лісова пісня” / С. Кочерга // Леся Українка і сучасність: зб. наук. праць. — Луцьк : ред.-вид. від. Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2013.
Кочерга С. Загадка метакоду драматичної поеми Лесі Українки „Адвокат Мартіан” / С. Кочерга // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. «Філологічні науки (літературознавство)». — Луганськ, 2013. — № 12 (271), ч. 2. — С. 67–73.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кочерга С. О. Genius loci. Словник топосфери текстів Лесі Українки / С. О. Кочерга, Н. В. Пастушко. — Ялта : РВВ КГУ, 2012. — 246 с.
Статті
Кочерга С. „Кримський текст” в українському філологічному просторі”: презентація наукової теми кафедри / С. Кочерга // Гуманітарні науки. — Ялта, 2012. — № 1 (23). — С. 74–80.
Кочерга С. Культурні коди драми-феєрії „Лісова пісня” Лесі Українки у світлі гнозису / С. Кочерга // Донецький вісник Наукового товариства ім. Т. Шевченка. — Д. : Український культурологічний центр, Східний видавничий дім, 2012. — Т. 32. — С. 6–14.
Кочерга С. Культурно-мистецька концепція драми Лесі Українки „Оргія”: субкод танцю / С. Кочерга // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. — Миколаїв, 2012. — Вип. 9, Т. 4. — С. 89–93.
Кочерга С. „Ландшафт культури” у творчості Лесі Українки / С. Кочерга // Слово і час. — 2012. — № 2. — С. 3–8.
Кочерга С. Маскулінні архетипи в образному світі драми Лесі Українки „Кассандра”: сини Пріама / С. Кочерга // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. ст. «Філологічні науки». — Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. — № 4. — С. 96–101.
Кочерга С. Мотив дому і бездомів’я в драматичній поемі Лесі Українки „Адвокат Мартіан” / С. Кочерга // Учені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2012. — № 4 (3), т. 25 (64). — С. 74–79.
Кочерга С. Проблема валенродизму в інтерпретації Лесі Українки „З роду нашого красного...”: перша професорка Волині / С. Кочерга // Збірник наукових праць на пошанування професора Л. К. Оляндер. — Луцьк : РВВ СНУ імені Лесі Українки, 2012. — С. 240–249.
Кочерга С. Просторова семіосфера драматичної поеми Лесі Українки „Адвокат Мартіан” / С. Кочерга // Гуманітарні науки. — Ялта, 2012. — № 2 (22). — С. 64–68.
Кочерга С. У дзеркалі студій семіотики ґендера : портрет Кассандри Лесі Українки / С. Кочерга // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. — Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2012. — Вип. 31. — С. 258–262.
Кочерга С. Художня софіологія фантастичної драми Лесі Українки „Осіння казка” / С. Кочерга // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. «Філологічні науки». — Луцьк, 2012. — № 13. — С. 60–65.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кочерга С. О. Південний берег Криму в житті і творчості українських письменників ХІХ – поч. ХХ століття / С. О. Кочерга. — Ялта : РИО КГУ, 2011. — 60 с.
Статті
Кочерга С. Фастівський дух як характерна ознака героїв творів Лесі Українки / С. Кочерга // Ученые записки ТНУ им. В. Вернадского. Серия „Филология”. — 2011. — Т. 24 (63). — № 1, ч. 2. — С. 249–255.
2010
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кочерга С. О. Інтелектуальна парадигма культурософії Лесі Українки : навч. посіб. / С. О. Кочерга. — Луцьк : Вежа, 2010. — 174 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кочерга С. Культурософія Лесі Українки: семіотичний аналіз текстів : монографія / Світлана Кочерга. — Луцьк : Твердиня, 2010. — 656 с.
У книзі з’ясовується своєрідність культурософської концепції Лесі Українки як цілісного явища з властивою йому внутрішньою організацією, кодифікацією, структурою універсалій та цінностей, що знайшли відображення у драматургії письменниці. Детально аналізується семіосфера драматичних творів «Оргія», «Руфін і Прісцілла», «Камінний господар», «Кассандра», «У пущі», «Адвокат Мартіан» та ін. На основі аналізу репертуару знаків та декодування хронологічно-аксіологічної системи культурософських поглядів Лесі Українки доводиться культуроцентризм художнього мислення письменниці.
Статті
Кочерга С. Адаптивно-вітальна модель мистецтва в драматичній поемі Лесі Українки „У пущі”/ С. Кочерга // Жанрово-стильові аспекти творчості Лесі Українки : зб. наук. праць. — Сімферополь : Світ, 2010. — С. 68–54.
Кочерга С. Асоціативне поле „італійського” інтермедіального тексту в драматичній поемі Лесі Українки „У пущі” / С. Кочерга // Південний архів : збірник наукових праць. «Філологічні науки». — Херсон, 2010. — Вип. XLVIІ. — С. 44–50.
Кочерга С. Грані образного світу Нартала: спроба реінтерпретації (за драмою Лесі Українки „Руфін і Прісцілла”) / С. Кочерга // Альманах Полтавського державного педагогічного університету „Рідний край”. — Полтава, 2010. — № 1 (22). — С. 111–115.
Кочерга С. Музей Лесі Українки в Ялті / С. Кочерга // Науковий вісник Українського університету в Москві. — 2010. — Т. ХV. — C. 141–144.
Кочерга С. Псевдостатус героя в художньому світі драми Лесі Українки „Камінний господар” / С. Кочерга // Історико-літературний журнал. — Одеса, 2010. — № 17. — С. 7–16.
Кочерга С. Семіотика просторової організації драматичної поеми Лесі Українки „Адвокат Мартіан” / С. Кочерга // Історико-літературний журнал. — Одеса, 2010. — № 18. — С. 250–259.
Кочерга С. Семіотична партитура драматичної поеми Лесі Українки „Оргія”/ С. Кочерга // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка : зб. наук. праць. Серія „Філологічні науки”. — Луганськ, 2010. — № 11 (198). — С. 118–128.
Кочерга С. Субкод масової культури в драматичній поемі Лесі Українки „У пущі”/ С. Кочерга // Науковий вісник Волинського Національного університету ім. Лесі Українки. «Філологічні науки». — Луцьк, 2010. — № 23. — С. 16–15.
2009
Статті
Кочерга С. Архітектурні знаки в культурософських текстах Лесі Українки / С. Кочерга // Донецький вісник Наукового товариства ім. Т. Шевченка. — Донецьк : Український культурологічний центр, Східний видавничий дім, 2009. — Т. 27. — С. 109.
Кочерга С. „Блакитна троянда” Лесі Українки: полікультурна семантика символу / С. Кочерга // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2009. — № 11. — С. 122–127.
Кочерга С. Комунікативна функція художнього портрету у творчості Лесі Українки / С. Кочерга // Вісник Запорізького національного університету. «Філологічні науки». — Запоріжжя, 2009. — № 2. — С. 32–37.
Кочерга С. „Мulier lenis” у гендерній парадигмі драматичної поеми Лесі Українки „Кассандра” / С. Кочерга // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. «Філологічні науки». — Луцьк, 2009. — № 23. — С. 16–22.
Кочерга С. Персонаж у фокусі кодів: місія Кнея Люція у драмі Лесі Українки „Руфін і Прісцілла” / С. Кочерга // Південний архів : зб. наук. праць. — Херсон, 2009. — Вип. XLVI. — С. 62–68.
Кочерга С. Семіосфера концепту „чужина” у творчості Лесі Українки / С. Кочерга // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць. — Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. — Т. 5. — С. 196–209.
Кочерга С. Семіотична структура драматичної поеми Лесі Українки „Бояриня” / С. Кочерга // Культура народов Причерноморья : научный журнал. — 2009. — № 169. — С. 94–98.
Кочерга С. Християнсько-поганська парадигма у драмі-феєрії Лесі Українки „Лісова пісня” / С. Кочерга // Українознавчі студії : науково-теоретичний журнал Інституту українознавства при Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника. — 2009. — № 10. — С. 139–148.
2008
Статті
Кочерга С. Архетипні мотиви дому і бездомів’я в творчості Лесі Українки / С. Кочерга // Studia methodologika. Антропологія літератури: комунікація, мова, тілесність. — Тернопіль, 2008. — Вип. 25. — С. 115–120.
Кочерга С. „Блакитна троянда” Лесі Українки: полікультурна семантика символу / С. Кочерга // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. «Філологічні науки». — Луцьк, 2008. — № 17. — С. 81–86.
Кочерга С. „Граф фон Ейнзідель” Лесі Українки: спроба семіотичної інтерпретації / С. Кочерга // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. «Філологічні науки». — Луцьк, 2008. — № 8. — С. 62–66.
Кочерга С. Комунікативна функція портрету в творчості Лесі Українки / С. Кочерга // Вчені записки Кримського інженерно-педагогічного університету. «Філологічні науки». — Сімферополь : НІЦ КІПУ, 2008. — Вип. 13. — С. 67–72.
Кочерга С. Культурософія і література / С. Кочерга // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія : Літературознавство. — Харків : Нове слово, 2008. — Вип. 4 (56), ч. 2. — С. 166–173.
Кочерга С. Леся Українка і сім’я Комарових / С. Кочерга // Х Дмитриевские чтения. История Южного берега Крыма : сб. науч. трудов. — Симферополь : Антиква, 2008. — С. 165–172.
Кочерга С. Людина фаустівської культури у творчості Лесі Українки / С. Кочерга // Неоромантичні обрії творчих пошуків Лесі Українки : зб. наук. праць. — Сімферополь : Світ, 2008. — С. 5–14.
Кочерга С. Проблеми комунікації в п’єсі В. Винниченка „Брехня” / С. Кочерга // „Як тайна, як безодня... ” П’єса Володимира Винниченка „Брехня": текст і контексти : зб. наукових праць. — Сімферополь : Світ, 2008. — С. 37–44.
Кочерга С. Спроба семіотичного аналізу мотиву культурного „спадку” в текстах Лесі Українки / С. Кочерга // Studia methodologika. — Тернопіль, 2008. — Вип. 23. — С. 40–44.
Кочерга С. Таїна смерті в культурософії Лесі Українки / С. Кочерга // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць. — К. : Твім-інтер, 2008. — Вип. 31, ч. 1. — С. 229–240.
Кочерга С. Учитель Батьківщини / С. Кочерга // Розбудова держави. — 2008. — № 1–6. — С. 74–80.
Кочерга С. Фаустівські інтенції в художньому світі Лесі Українки / С. Кочерга // Донецький вісник Наукового товариства ім. Т. Шевченка. — Донецьк : Східний видавничий дім, 2008. — Т. 23. — С. 45–54.
2007
Статті
Кочерга С. Аполонівсько-діонісійський дуалізм художнього мислення Лесі Українки / С. Кочерга // Донецький вісник Наукового товариства ім. Т. Шевченка. — Донецьк : Східний видавничий дім, 2007. — Т. 17. — С. 219–229.
Кочерга С. Архітектурний код художньої культурософії Лесі Українки / С. Кочерга // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць. — Луцьк : Вежа, 2007. — Т. 4, кн. 1. — С. 511–529.
Кочерга С. Параболізація проблем трансляції культури в художньому світі Лесі Українки / С. Кочерга // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць. — К. : Твім-інтер, 2007. — Вип. 28, ч. 1. — С. 159–169.
2006
Статті
Кочерга С. Інтелігент і його доба в творчій та епістолярній спадщині Галини Комарової / С. Кочерга // „Просвіта”: минуле, сучасне й майбутнє : матеріали науково-практичної конференції. — Одеса : Друк, 2006. — С. 115–122.
Кочерга С. Лесина домівка в Ялті / С. Кочерга // Київ. Журнал письменників України. — 2006. — № 4. — С. 185–189.
Кочерга С. Людина фаустівської культури в творчості Лесі Українки / С. Кочерга // Леся Українка і контексти : матеріали наукової конференції. — Сімферополь, 2006. — С. 12–18.
Кочерга С. Місія українського театру в умовах полікультурного Криму / С. Кочерга // Альманах КГУ : cб. науч. работ проф.-преп. состава и студ.-уч. науч.-практ. конф. — Ялта : РВВ РВНЗ КГУ, 2006. — С. 37–42.
Кочерга С. Образ писанки в поетичному світі Оксани Лятуринської / С. Кочерга // Вісник Таврійської фундації. — Херсон, 2006. — Вип. 6. — С. 53–62.
Кочерга С. Рецепція кримськотатарської культури в творчості Лесі Українки / С. Кочерга // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія "Педагогіка і психологія" : зб. статей. — Ялта : РВВ РВНЗ КГУ, 2006. — Вип. 9, ч. 1. — С. 162–168.
Кочерга С. Українська мова та культура в Ялті кінця ХІХ – початку ХХ століття / С. Кочерга // Українознавство : науковий громадсько-політичний культурно-мистецький релігійно-філософський педагогічний журнал. — 2005. — Ч. 4. — С. 67–69.
Кочерга С. Учитель Батьківщини Олексій Нирко / С. Кочерга // Кобзарство Криму та Кубані. — Львів : Сполом, 2006. — С. 4–11.
2005
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кочерга С. О. Наскрізна програма практики зі спеціальності 7.010103 «Українська мова та література» / С. О. Кочерга. — Ялта : РИО КГУ, 2005. — 57 с.
Статті
Кочерга С. Музей – музеум – муза…/ С. Кочерга // Бористен. — 2005. — № 3. — С. 29.
Кочерга С. Поезія і (як) писанкарство: своєрідність малярських образів Оксани Лятуринської / С. Кочерга // Ukrajinské výtvarné umĕní v mezivále ném Československu. K 80. výročí založtní Ukrajinského studia umĕní v Praze. — Praha, 2005. — S. 255–267.
Кочерга С. Уроки європеїзму Лесі Українки / С. Кочерга // Гуманітарна освіта в технічних вищих закладах. — Київ, 2005. — Вип. 11. — С. 191–199.
Кочерга С. Визия Южного берега Крыма в украинской литературе постреволюционного ренессанса / С. Кочерга // VIII Дмитриевские чтения: история Южного берега Крыма : сборник научных трудов. — Симферополь : Магистр, 2005. — С. 69–82.
2004
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кочерга С. О. Південний берег Криму в житті і творчості українських письменників ХІХ століття / С. О. Кочерга. — Ялта : РВВ КДГІ, 2004. — 36 с.
Статті
Кочерга С. Генеза драматичного діалогу Лесі Українки „Айша та Мохаммед” / С. Кочерга // Художній світ Лесі Українки-драматурга : збірник наукових праць. — Сімферополь, 2004. — С. 54–61.
Кочерга С. Два „Саули”: інтерпретація біблійного мотиву в творчості Тараса Шевченка і Лесі Українки / С. Кочерга // Донецький вісник наукового товариства ім. Т. Шевченка. — Донецьк, 2004. — С. 545–554.
Кочерга С. Європеїзм Лесі Українки як світоглядна константа / С. Кочерга // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал. — К., 2004. — № 1. — С. 16–29.
Кочерга С. Культурософія Лесі Українки: рекреаційний аспект / С. Кочерга // Альманах КГГИ : cб. науч. работ проф.-преп. состава и студ.-уч. науч.-практ. конф. КГГИ „VІ неделя науки”. — Ялта : РИО КГГИ, 2004. — Вып. 6. — С. 26–33.
Кочерга С. Леся Украинка: испытание болезнью / С.Кочерга // Гипнос, Танатос и Асклепий в культуре народов мира: гуманитарный и медицинский аспекты : межвузовский научный сборник. — Симферополь : Крымский архив, 2004. — № 1. — С. 17–28.
Кочерга С. Ялтинские адресанты Леси Украинки / С. Кочерга // ІХ Дмитриевские чтения. История Южного берега Крыма : cборник научных трудов. — Симферополь : ИПЦ „Магистр”, 2004. — C. 126–130.
2003
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Листи так довго йдуть… Знадоби архіву Лесі Українки в Слов’янській бібліотеці у Празі / упорядкув., передмова та прим. С. Кочерги. — К. : Просвіта, 2003. — 308 с.
Статті
Кочерга С. Коріння саксіфраги (Оповідання Лесі Українки „Над морем” крізь призму онтологічної поетики) / С. Кочерга // Гуманітарні науки. — 2003. — № 1. — С. 49–55.
Кочерга С. Перевисання до народів: про книгу Агатангела Кримського „Література кримських татар” / С. Кочерга // Кримська світлиця. — 2003. — 28 листопада. — С. 21.
Кочерга С. Терниста дорога маестро / С. Кочерга // Берегиня. Всеукраїнський народознавчий часопис. — 2003. — № 4. — С. 71–79.
2002
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні поради до написання курсової роботи з історії української літератури / автор-укладач С. О. Кочерга. — Ялта : РВВ КГГІ, 2002. — 18 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Листи так довго йдуть… Знадоби архіву Лесі Українки в Слов’янській бібліотеці у Празі / упорядкування, передмова та примітки С. Кочерги. — Нью-Йорк, 2002. — 308 с.
Статті
Кочерга С. Агатангел Кримський і Леся Українка / С. Кочерга // Агатангел Кримський – творець та інтерпретатор літератури. — Сімферополь : Таврія, 2002. — С. 87–92.
Кочерга С. Дивотворець. Вступна стаття до альбому „Микола Вакуленко” / С. Кочерга // Опішне : Українське народознавство, 2002. — С. 2–4.
Кочерга С. Леся Українка і Степан Руданський: суголосність мотивів / С. Кочерга // Альманах КГГИ : cб. науч. работ проф.-преп. состава и студ.-уч. науч.-практ. конф. КГГИ „ІV неделя науки” по теме „Профессиональная подготовка будущего специалиста: проблемы теории и практики”. — Ялта : РИО КГГИ, 2002. — Вып. 4. — С. 10–11.
Кочерга С. Леся Украинка: новый ракурс (Ялтинские письма в Пражском Архиве Леси Украинки) / С. Кочерга // VII Дмитриевские чтения. История Южного берега Крыма : cборник научных трудов. — Симферополь : Таврия–плюс, 2002. — С. 86–93.
Кочерга С. Предания о христианских чудесах Св. Климента в оценке Ивана Франко / С. Кочерга // Христианство на южном берегу Крыма. — Ялта : РИО КГГИ, 2002.
Кочерга С. Рыцарь украинской песни Прокоп Сапсай / С. Кочерга // VI Дмитриевские чтения. История Южного берега Крыма : cборник научных трудов. — Симферополь : Таврия-Плюс, 2002. — С. 129–135.
2001
Статті
Кочерга С. „Кипарисова гілочка” в українській літературі / С. Кочерга // Кримські студії. Інформаційний бюлетень. — 2001. — № 4 (10). — С. 59–68.
Кочерга С. Кипарисова гілочка в українській літературі / С. Кочерга // Леся Українка. Квітка на долоні вічності / Бакъйлик авучындаки чечек. — Сімферополь : Доля, 2001. — С. 6–45.
Кочерга С. „Лесина домівка” в Ялті / С. Кочерга // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2001. — № 6. — С. 118–121.
Кочерга С. Спадкоємці / С. Кочерга // Наше життя. Our life (США). — 2001. — № 4. — С. 5–7.
Кочерга С. Леся Украинка и Агатангел Кримський: корни родов, предпосылки духовного родства / С. Кочерга // V Дмитриевские чтения. История Южного берега Крыма : сборник научных трудов. — Симферополь : Таврия-Плюс, 2001. — С. 107–113.
2000
Статті
Кочерга С. До проблеми відчуження віри у п’єсі В.Винниченка „Пророк” / С. Кочерга // Винниченко і сучасність : збірник наукових праць. — Сімферополь, 2000. — С. 180–194.
Кочерга С. К истории создания произведения Леси Украинки „Айша и Мохаммед” / С. Кочерга // ІV Дмитриевские чтения. История Южного берега Крыма : сборник научных трудов. — Симферополь : Таврия-Плюс, 2000. — С. 112–117.
1999
Статті
Кочерга С. Лектура як чинник формування особистості Лесі Українки / С. Кочерга // Альманах КУГИ : сб. науч. работ проф.-преп. состава и студ.-уч. науч.-практ. конф. КГГИ „І неделя науки” по теме „Профессиональная подготовка будущего специалиста: проблемы теории и практики”. — Ялта : РИО КГГИ, 1999. — Вып. 1. — С. 27–28.
Кочерга С. „Між запашними кущами лавровими…” (Леся Українка в Ялті) / С. Кочерга // Українська мова і література. — К., 1999. — № 15–16. — С. 30–33.
Кочерга С. Леся Украинка и Александр Олесь: неизвестная встреча / С. Кочерга // ІІІ Дмитриевские чтения. История Южного берега Крыма : cборник научных трудов. — Симферополь : Таврия-Плюс, 1999. — С. 110–114.
1998
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кочерга С. О. Іфігенія в Тавріді. Сторінки кримського літопису Лесі Українки / С. О. Кочерга. — Сімферополь : Кримнавчпеддержвидав, 1998. — 112 с.
Статті
Кочерга С. Комарівни / С. Кочерга // Наше життя. Our life (США). — 1998. — № 5. — С. 5–8.
Кочерга С. Феномен національного самовизначення в опозиційному середовищі / С. Кочерга // Олена Теліга: громадське і духовне покликання жінки : матеріали наукової конференції. — К. : Вид-во Олени Теліги, 1998. — С. 71–72.
Кочерга С. Первый городовой врач Ялты Степан Руданский / С. Кочерга // „Асклепий” : историко-медицинский журнал Министерства здравоохранения Украины. — 1998. — № 1–2. — С. 59–63.
1996
Статті
Кочерга С. Автограф на космічному тлі: поетична збірка Віктора Виноградова „Шлях дощу” / С. Кочерга // Кримська світлиця. — 1996. — 27 липня. — С. 3.
Кочерга С. Образ домівки в поезії та епістолярії Лесі Українки / С. Кочерга // Родина Косачів на історико-культурному тлі ХІХ – ХХ ст. : тези наукових читань . — К., 1996. — С. 10–11.
Кочерга С. Семья Алчевских в Крыму / С. Кочерга // І Дмитриевские чтения. Страницы истории Ялты : cборник научных трудов. — Ялта, 1996. — С. 35–40.
1993
Статті
Кочерга С. Леся Українка і музика / С. Кочерга // Наше життя. — Нью-Йорк, 1993. — № 2. — С. 4–9.
Кочерга С. Образний світ поетичного циклу Б. Лепкого „З-над моря” / С. Кочерга // Богдан Лепкий – видатний український письменник : збірник статей і матеріалів урочистої академії, присвяченої 120-ій річниці з дня народження письменника. — Тернопіль, 1993. — С. 36–42.
1992
Статті
Кочерга С. Поетична мариністика молодомузівців / С. Кочерга // „Молода Муза” і літературний процес кінця ХІХ – поч. ХХ століття в Україні і Європі : тези доповідей наукової конференції. — Львів, 1992. — С. 68–70.
1990
Статті
Кочерга С. Леся Українка-мариніст / С. Кочерга // Українське літературознавство. — Львів, 1990. — Вип. 55. — С. 18–25.
2014
Науково-публіцистична та художня література
Криловець А. Квітка щастя : поезії / Анатолій Криловець. — Хмельницький, 2014. — 92 с.
До восьмої книги українського поета увійшли вірші, написані впродовж кількох останніх років. Тонка інтимна лірика органічно поєднується із поезіями іронічними та епатажними.
Криловець А. Птаху судились крила : поезія / Анатолій Криловець; пер. з укр. П. Кричевського. Кричевский П. Бабочкин рай : поэзия / Павел Кричевский ; пер. с рус. А. Крыловца. — Луцьк : Твердиня, 2014. — 58 с.
Ми – цілковиті ровесники: народилися в один і той же день, місяць і рік. Наші прізвища починаються з одних і тих же літер. Ми живемо в різних країнах. Попри всю творчу неповторність й індивідуальність, ми зрозуміли, що нас єднають одні й ті ж художні й життєві цінності, а тому на засадах побратимства і рівноправності уклали Поетичний союз… Поети усіх країн, єднайтеся! Видання присвячено 106-й річниці поетичного феномену Кричевський – Криловець, яка відзначається 20 лютого 2014 року
Статті
Криловець А. О. Проблематика і літературний контекст трагедії Я. Мамонтова «Коли народ визволяється» / А. О. Криловець // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії : матеріали всеукраїнської науково–практичної конференції / ред. кол. Ю. Л. Бошицький, О. В. Чернецька, С. Я. Українець. — Рівне, 2014. — С. 76–78.
Криловець А. О. Філософська проблематика в символістській драматургії І. Кочерги / А. О. Криловець // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2014. — Вип. 67. — С. 116–119.
2013
Статті
Криловець А. О. Соціальна та національна проблематика у драмах Я. Мамонтова та М. Куліша / А. О. Криловець // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2013. — Вип. 65. — С. 209–213.
2012
Науково-публіцистична та художня література
Криловець А. Поезії взаємне почуття : вірші / Анатолій Криловець. — Луцьк : Твердиня, 2012. — 84 с.
До шостої книги талановитого українського поета увійшли найновіші вірші. Позірно епатажні твори органічно поєднуються із поезіями, наснаженими високими людськими почуттями.
2011
Статті
Криловець А. О. П’єси І. Кочерги «Майстри часу»: філософські проблеми / А. О. Криловець // Філологічні студії : науковий часопис. — Луцьк, 2011. — № 2. — С. 101–111.
Криловець А. О. Символістська драматургія Я. Мамонтова / А. О. Криловець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія "Філологічні науки". — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. — Вип. 20, № 1. — С. 67–79.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Криловець А Лицедійство: філософська проблематика в українській драмі початку ХХ століття) / Анатолій Криловець. — Рівне : ВАТ «Рівненська друкарня», 2009. — 140 с.
Статті
Криловець А. О. Діалектика національного і соціального в трагедії Якова Мамонтова “Коли народ визволяється” / А. О. Криловець // Науковий блог Національного університету «Острозька академія». — Острог, 2009.
Криловець А. О. Філософська проблематика трагікомедії М. Куліша «Народний Малахій» / А. О. Криловець // Проблеми славістики. — Луцьк, 2009. — Ч. 1–2. — С. 80–84.
2006
Науково-публіцистична та художня література
Криловець А. Моя вселенська тимчасовість : поезії / Анатолій Криловець. — Рівне : Овід, 2006. — 128 с.
2005
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Криловець А. Українська література перших десятиріч ХХ століття: філософські проблеми : навч. книга / Анатолій Криловець. — Тернопіль : Богдан, 2005. — 256 с.
У книзі досліджується філософська проблематика в українській літературі кінця ХІХ – перших десятиріч ХХ століття. Особлива увага звертається на українську драматургію цього періоду. В полі зору автора твори Лесі Українки, Якова Мамонтова, Володимира Винниченка. Для викладачів вищих навчальних закладів, учителів-словесників, аспірантів та студентів, усіх, хто цікавиться українською літературою
Статті
Криловець А. О. Драматична поема в контексті проблемно-філософської драми (на матеріалі творчості Лесі Українки) / А. О. Криловець // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2005. — Вип. 5. — С. 64–73.
2004
Науково-публіцистична та художня література
Криловець А. Похмілля : поезії / Анатолій Криловець. — Рівне ; Костопіль : РОСА, 2004. — 48 с.
Статті
Криловець А. О. Діалектика національного і соціального в трагедії Якова Мамонтова “Коли народ визволяється” / А. О. Криловець // Проблеми славістики. — Луцьк, 2004. — Ч. 1–2. — С. 80–85.
2002
Науково-публіцистична та художня література
Витоки : поезія, проза / ред. та упоряд. А. Криловець. — Остріг, 2002. — 122 с.
2000
Статті
Криловець А. О. Література і філософія кінця ХІХ – перших десятиріч ХХ століття (до проблеми взаємодії) / А. О. Криловець // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2000. — С. 102–113.
Криловець А. О. Страждання різної проби: Українська вдача в драматичній поемі Лесі Українки “Бояриня” / А. О. Криловець // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — К. : Педагогічна преса, 2000. — № 2. — С. 40–45.
1999
Науково-публіцистична та художня література
Криловець А. Друга чаша : поезії / Анатолій Криловець. — Рівне : Азалія, 1999. — 55 с.
«Друга чаша» – своєрідне вікно у світ почувань і думок поета оригінального, небуденного.
Статті
Криловець А. О. Драматичні поеми Лесі Українки “Адвокат Мартіан” та “У пущі”: морально-філософська проблематика / А. О. Криловець // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство : збірник наукових праць Рівненського державного педагогічного інституту. — Рівне : РДПІ, 1999. — Вип.VІ. — С. 33–45.
Криловець А. О. Драматична поема Лесі Українки “У пущі”: проблеми митця і мистецтва / А. О. Криловець // Наукові записки. — Острог : Вид-во НаУОА,1999. — Т. І, ч. І. — С. 137–139.
Криловець А. О. Драматична поема Лесі Українки як різновид філософського мета жанру / А. О. Криловець // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / ред. кол. Н. М. Шляхова, Г. М. Сивокінь, О. В. Шпильова та ін. — Одеса : Маяк, 1999. — С. 109–113.
Криловець А. О. Проблема консолідації нації в творчості Лесі Українки / А. О. Криловець // Науковий вісник ВДУ : журнал Волинського державного університету імені Лесі Українки. “Філологічні науки”. — Луцьк : Вежа, 1999. — № 10. — С. 3–5.
Криловець А. О. Українська національна вдача в драматичній поемі Лесі Українки “Бояриня” / А. О. Криловець // Науковий вісник ВДУ : журнал Волинського державного університету імені Лесі Українки. “Філологічні науки”. — Луцьк : Вежа, 1999. — № 15. — С. 30–34.
Криловець А. О. Філософія любові в драматургії Лесі Українки / А. О. Криловець // Науковий вісник ВДУ : журнал Волинського державного університету імені Лесі Українки. “Філологічні науки”. — Луцьк : Вежа, 1999. — № 10. — С. 17–20.
Криловець А. О. Цикл віршів “Сім струн”: таємниці поетичної творчості Лесі Українки / А. О. Криловець // Олена Пчілка і Волинь : матеріали науково-практичної конференції (29–30 червня 1999 р., м. Луцьк). — Луцьк : Надстир’я, 1999. — С. 83–88.
1998
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
"Камінний господар» Лесі Українки та феномен середньовіччя : зб. наук. пр. / ред. Я. Поліщук, А. Криловець. — Рівне : Перспектива, 1998. — 101 с.
«Кассандра» Лесі Українки і європейський модерн : зб. наук. пр. / ред. А. Криловець, Я. Поліщук. — Остріг : [б. в.], 1998. — 91 с.
Статті
Криловець А. О. Віра – воля – обов’язок (концепція людини і світу в “Кассандрі”) / А. О. Криловець // “Кассандра” Лесі Українки і європейський модерн : збірник наук. праць / за ред. А. Криловця та Я. Поліщука. — Остріг, 1998. — С. 71–82.
Криловець А. О. “В катакомбах” Лесі Українки як антифарисейський, а не атеїстичний твір / А. О. Криловець // Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України : збірник наукових праць : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. — Острог, 1998. — С. 163–171.
Криловець А. О. Проблема правди – неправди в драматургії Володимира Винниченка / А. О. Криловець // Наукові записки. — Острог : Вид-во НаУОА,1998. — Т. І, ч. ІІ. — С. 139–141.
Криловець А. О. Проблема самототожності в “Камінному господарі”/ А. О. Криловець // “Камінний господар” Лесі Українки та феномен середньовіччя : збірник наукових праць / за ред. Я. Поліщука та А. Криловця. — Рівне : Перспектива, 1998. — С. 84–89.
Криловець А. О. Слово, що зрушує світ. Переднє слово / А. О. Криловець // Вірний Микола. Портрет поета. — Б. м. : Діва, 1998. — С. 3–1.
1997
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Криловець А. Художня філософія Лесі Українки : навчальний посібник / Анатолій Криловець. — Рівне : Діва, 1997. — 68 с.
Пробудження національної свідомості поневоленого народу, вивільнення його від комплексу меншовартості, питання національної честі й особистої людської гідності, усвідомлення національною елітою свого патріотичного обов’язку, соціальні аспекти – ось коло тих проблем, які порушуються в першому розділі навчального посібника. У другому – автор робить спробу розкрити езотеричний сенс поезій Лесі Українки циклу «Сім струн», використовуючи як робочу гіпотезу філософську модель Всесвіту – систему АУС. Книжка зацікавить вчителів, студентів, аспірантів, викладачів вищої школи.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Криловець А. Вишенський Іван / Анатолій Криловець // Острозька академія XV І– ХVІІ ст. : енциклопедичне видання / ред. кол. : І. Пасічник, М. Ковальський, А. Атаманенко та ін. — Острог, 1997. — С. 32–33.
Леся Українка і національная ідея : зб. наук. праць / ред. Я. Поліщук, А. Криловець. — К. : Вид-во ім.Олени Теліги, 1997. — 125 с.
Статті
Криловець А. О. Українська проблемно-філософська драма і шляхи оновлення драматургії в перші десятиріччя ХХ століття / А. О. Крилорвець // Наукові записки. — Острог : Вид-во НаУОА,1997. — Т. 1. — С. 58–62.
Криловець А. О. Філософія свободи в драматичній поемі Лесі Українки “У пущі” / А. О. Криловець // Суспільствознавчі науки та відродження нації : збірник наукових праць. — Луцьк, 1997. — Кн. 1. — С. 107–107.
1996
Статті
Криловець А. О. Драматична поема Лесі Українки “Оргія”: філософія національної честі / А. О. Криловець // Дивослово: українська мова й література в навчальних закладах. — К., 1996. — № 7. — С. 6–10.
Криловець А. О. “І встане люд, мов хвилі серед моря...” (Проблема національного визволення в драматичних поемах “Вавілонський полон” і “На руїнах”) / А. О. Криловець // Леся Українка і національна ідея : збірник наукових праць / за ред. Я. Поліщука та А. Криловця. — К., 1996. — С. 61–68.
Криловець А. О. Проблема самореалізації в драматичній поемі Лесі Українки “Адвокат Мартіан” / А. О. Криловець // Проблеми реалізації духовно-творчого потенціалу молоді: пошуки, перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Рівне, 1996. — С. 125–127.
Криловець А. О. Українська ментальність у драматичній поемі Лесі Українки “Бояриня” / А. О. Криловець // Відродження української державності: проблеми історії та культури. — Одеса, 1996. — Ч.1. — С. 125–127.
Криловець А. О. Філософія людини і світу в драматичній поемі Лесі Українки “Кассандра” / А. О. Криловець // Мандрівець : освітянський журнал. — Тернопіль, 1996. — № 4–5. — С. 41–45.
Криловець А. О. Філософія національного визволення в драматичній поемі Лесі Українки “Вавілонський полон” / А. О. Криловець // Формування національної свідомості молоді : матеріали науково-практичних конференцій. — К., 1996. — Ч. 1. — С. 37–33.
1995
Статті
Криловець А. О. Історіософія національного визволення в драматичній поемі Лесі Українки “На руїнах” / А. О. Криловець // Українська національна ідея: минуле, сучасне, майбутнє : матеріали міжнародної наукової конференції. — Одеса, 1995. — С. 173–174.
Криловець А. О. Кассандра Волинського краю (Леся Українка та езотеризм) / А. О. Криловець // Остріг на порозі 900-річчя : матеріали VI-ої Острізької науково-краєзнавчої конференції. — Остріг, 1995. — С. 105–108.
Криловець А. О. “Сім струн я торкаю...” (Із секретів поетичної творчості Лесі Українки) / А. О. Криловець // Дивослово: українська мова й література в навчальних закладах. — К., 1995. — № 7. — С. 12–16.
Криловець А. О. Філософська опозиція християнської любові та любові-еросу (Нове прочитання драматичної поеми Лесі Українки “Одержима”) / А. О. Криловець // Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження України : матеріли Міжнародної науково-практичної конференції. — Острог, 1995. — Кн. 2. — С. 68–72.
1994
Статті
Криловець А. О. “Сім струн я торкаю…” / А. О. Криловець // Жива вода. — К., 1994. — № 2 (лютий). — С. 6.
1993
Науково-публіцистична та художня література
Криловець А. Скресання : поезії / Анатолій Криловець. — Рівне : Азалія, 1993. — 64 с.
У збірку ввійшли твори високого громадянського звучання, філософська й інтимна лірика. Автор їдко висміює тоталітарне мислення, породжене системою сваволі і неправди, уславлює благородні людські почуття, рідну землю.
Статті
Криловець А. О. Філософія любові у драматичній поемі Лесі Українки “Одержима” / А. О. Криловець // Леся Українка і сучасність : матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції. — Одеса, 1993. — С. 30–32.
1992
Статті
Криловець А. О. Драматичні поеми Лесі Українки і трагедія М. Костомарова “Переяславська ніч” (До проблеми жанру) / А. О. Криловець // Микола Костомаров і проблеми суспільного та культурного розвитку української нації : матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 175-річчю від дня народження Миколи Івановича Костомарова. — Рівне, 1992. — С. 27–28.
Криловець А. О. Філософічність як жанротворча ознака драматичних поем Лесі Українки / А. О. Криловець // Проблеми розвитку психолого-педагогічної науки у науково-технічній творчості молоді : збірник наукових праць студентів, аспірантів, стажистів і викладачів. — Переяслав-Хмельницький, 1992. — Ч. 1. — С. 91.
1991
Науково-публіцистична та художня література
Криловець А. Великдень гряде! : вірші / Анатолій Криловець. — Дубно, 1991. — 28 с.
Статті
Криловець А. О. Волинська природа в композиції драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня” (До проблеми художнього часу-простору) / А. О. Криловець // Велика Волинь: минуле і сучасне : матеріали регіональної наукової конференції. — Рівне, 1991. — С. 88–89.
Криловець А. О. Леся Українка і О. Пушкін (До питання інтерпретації світової теми про Дон Жуана) / А. О. Криловець // Леся Українка. Особистість. Творчість. Доля : матеріали міжвузівської науково-методичної конференції, присвяченій 120-річчю від дня народження Лесі Українки. — Луцьк, 1991. — С. 85–86.
Криловець А. О. Поетика збірки В. Стуса “Веселий цвинтар” / А. О. Криловець // Використання спадщини повернутих і забутих діячів науки та культури в навчальному процесі педагогічного вузу та школи : матеріали респубіканської міжвузівської науково-практичної конференції. — Рівне, 1991. — С. 162–163.
Криловець А. О. Традиції Лесі Українки в творчості П. Тичини / А. О. Криловець // Павло Тичина – поет, педагог, громадянин : матеріали міжвузівської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження поета. — Умань, 1991. — Кн.1. — С. 21–19.
1990
Статті
Криловець А. О. Народна пісня як джерело трагедії І. Карпенка-Карого “Сава Чалий” / А. О. Криловець // Творча індивідуальність М. Л. Кропивницького і розвиток української культури : матеріали республіканської наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження М. Л. Кропивницького. — Кіровоград, 1990. — С. 70–72.
Криловець А. О. Патріотичне виховання школярів під час вивчення творчості Лесі Українки / А. О. Криловець // Актуальні питання вивчення у вузі курсу методики викладання мови і літератури в школі : матеріали республіканської науково-практичної конференції. — Ніжин, 1990. — С. 89–90.
Криловець А. О. Патріотичне та інтернаціональне виховання студентів у процесі вивчення творчості Т. Шевченка / А. О. Криловець // Матеріали науково-методичної конференції, приуроченої 50-річчю Ровенського державного педагогічного інституту. — Ровно, 1990. — Ч. 1. — С. 143.
Криловець А. О. Практикум з виразного читання в естетичному вихованні студентів (підготовка до виконання поезії Леоніда Талалая “З відрами вповні”) / А. О. Криловець // Формування і становлення сучасного вчителя : матеріали науково-методичної конференції, приуроченої 50-річчю Ровенського державного педагогічного інституту. — Ровно, 1990. — Ч. 1. — С. 95.
1989
Статті
Криловець А. О. Леся Українка і Т. Шевченко / А. О. Криловець // Т. Г. Шевченко і Поділля : матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 175-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка. — Кам’янець-Подільський, 1989. — Ч. 2. — С. 33–35.
Криловець А. О. Шевченківські мотиви у творчості Б. Олійника / А. О. Криловець // Т. Г. Шевченко і загальнолюдські ідеали : матеріали міжвузівської наукової конференції, присвяченій 175-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка. — Одеса, 1989. — Ч. 1. — С. 78–79.
Криловець А. О. Версия мировой темы о Дон Жуане у Пушкина и Леси Украинки / А. О. Криловець // Материалы межвузовских чтений, посвященных 190–летию со дня рождения великого русского поэта А. С. Пушкина. — Кировоград, 1989. — С. 113–115.
Криловець А. О. Воспитание учащихся на идеях мира в процессе изучения творчества Бориса Олейника / А. О. Криловець // Вопросы воспитания учащихся в духе мира : материалы межвузовской научно-практической конференции. — Ровно, 1989. — С. 42–40.
2018
Статті
Максимчук В. В. Лексико-семантичні особливості новотворів сучасних поетів Буковини / В. В. Максимчук, А. О.Тимчук // Лінгвістичні студії молодих дослідників : збірник наукових праць. — Рівне : Рівненський державний гуманітарний університет, 2018. — Вип. 8. — С. 150–153.
Максимчук В. В. Префіксоїди супер- і мега- як засоби оновлення футбольного лексикону: українсько-польські паралелі / В. В. Максимчук // Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. — Warszawa, 2018. — Vol. 53. — S. 204–228.
2017
Статті
Максимчук В. В. Локальна мовно-поетична картина світу: неологічний контекст / Віталій Максимчук // Slavia : časopis pro slovanskou filologii. — Praha, 2017. — Ročník 86, sešit 1. — S. 45–52.
Максимчук В. В. Трансформації прецедентних висловлювань у сучасному футбольному дискурсі / В. В. Максимчук // Філологічні студії: науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. праць. — Кривий Ріг : ФОП Маринченко С. В., 2017. — Вип. 16. — С. 367–377.
Максимчук В. В. Локальна мовно-поетична картина світу: неологічний контекст / В. В. Максимчук // Slavia : časopis pro slovanskou filologii. — Praha, 2017. — Ročník 86, sešit 1. — S. 45–52.
2016
Статті
Максимчук В. Неологічна лексика як система / В. Максимчук // Лінгвістичні дослідження : збірник наук. праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. — Харків, 2016. — Вип. 41. — С.40–48.
Максимчук В. Проблеми правопису іншомовних антропонімів у футбольному дискурсі / В. Максимчук // Лінгвістичні студії молодих дослідників : збірник наукових праць учасників VІ Міжнародних наукових читань “Лінгвістичні студії молодих дослідників” пам’яті професора К. Ф. Шульжука. — 2016. — Вип. 7. — С. 59–64.
Максимчук В. В. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення» в Острозькій академії / Віталій Максимчук // Українська мова. — 2016. — № 1 (57). — С. 135–140.
2015
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Максимчук В. В. Словотворчість сучасних поетів Рівненщини : монографія / В. В. Максимчук ; за ред. Г. М. Вокальчук. — Острог : НаУОА, 2015. — 386 с. — (Лексикографічна серія “Українська індивідуально-авторська неографія” ; вип. 7).
Статті
Максимчук В. В. Неологізми футбольного дискурсу як об’єкт лексикографічного опису / В. В. Максимчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». — Острог, 2015. — Вип. 57. — С. 85–89.
Максимчук В. В. Новотвори з компонентом слово в лексиконі сучасних поетів Рівненщини / В. В. Максимчук // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (19–20 листопада 2015 р.) / ред.-упор. : І. Зимомря, В. Ільницький. — Ченстохова ; Ужгород ; Дрогобич : Посвіт, 2015. — С. 49–51.
Максимчук В. В. Індивідуально-авторські найменування небесних світил і явищ природи в словотворчості поетів Рівненщини / В. В. Максимчук // Slavica Slovaca / hlavný red. P. Žeňuch. — Bratislava, 2015. — Ročnik 50. — Čislo 1. — S. 28–35.
Максимчук В. В. Словотворчість поетів Рівненщини в контексті індивідуально-авторської номінації української поезії ХХ сторіччя: частотний аналіз / Віталій Максимчук // Лінгвістичні студії молодих дослідників : збірник наукових праць учасників V Міжнародних наукових читань “Лінгвістичні студії молодих дослідників”, присвячених пам’яті професора К. Ф. Шульжука. — Рівне : РДГУ, 2015. — Вип. 6. — С. 30–35.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Словник авторських лексичних новотворів Петра Велесика / укл. В. В. Максимчук // Велесик П. Я. Творча лабораторія журналіста : навч. посібник / П. Я. Велесик. — Рівне : ПП Лапсюк В. А., 2014. — С. 213–220.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Максимчук В. В. Лексичні новотвори поетів Рівненщини середини ХХ – початку ХХІ сторіч : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Максимчук Віталій Васильович. — Луцьк, 2014. — 20 с.
Статті
Максимчук В. В. Індивідуально-авторські флоролексеми сучасних поетів Рівненщини / В. В. Максимчук // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна” : збірник наукових праць / укладачі В. В. Максимчук, З. В. Столяр, Х. М. Федорич. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 50. — С. 71–76.
2013
Статті
Максимчук В. В. Авторські лексичні новотвори з компонентами релігійно-християнської тематики (на матеріалі творчості поетів Рівненщини) [Електронний ресурс] / В. В. Максимчук // Синопсис: текст, контекст, медіа. — К., 2013. — № 2. — Режим доступу : http: // synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/41/33. — Назва з екрана.
Максимчук В. В. Авторські лексичні новотвори із семою ʻдиво’ як експлікатори регіональної мовної картини світу поетів Рівненщини / В. В.Максимчук // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог : НаУОА, 2013. — Вип. 40. — С. 74–78.
Максимчук В. В. Мовотворчість поетів Рівненщини початку ХХІ століття / В. В. Максимчук // Současné slovanské jazyky a literatury: problémy a perspektivy : sborník vědeckých práci účastniků vědeckého projektu Lingvistická studia mladých vědců III. — Olomouc ; Rivne, 2013. — S. 17–20.
Максимчук В. В. Прецедентні імена в словотворчій практиці поетів Рівненщини / В. В. Максимчук // Rossica Olomoucensia: časopis pro ruskou a slovanskou filologii. — Olomouc, 2013. — Vol. LII, num. 2. — S. 143–149.
Максимчук В. В. Семантичний параметр як важлива складова тлумачних словників неологізмів / В. В. Максимчук // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне ; Острог : Вида-во НаУОА, 2013. — Вип. 21 (3). — С. 100–104.
Максимчук В. В. Лексикографическая параметризация украинских толковых словарей неологизмов / В. В. Максимчук // Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. — Иркутск : ИГЛУ, 2013. — № 4 (25). — С. 208–213.
Максимчук В. В. Словотворчество поэтов Ровенщины в последнем десятилетии ХХ века / В. В. Максимчук // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии : материалы ХХV международной заочной научно-практической конференции (8 июля 2013 г., г. Новосибирск). — Новосибирск : СибАК, 2013. — С. 54–61.
2012
Статті
Максимчук В. В. Відображення Чорнобильської катастрофи в мовотворчості поетів Рівненщини / В. В. Максимчук // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доповідей ІІ Всеукраїнського лінгвістичного форуму молодих учених (24–26 квітня 2012 р., м. Київ). — К. : ІУМ НАНУ, 2012. — С. 184–188.
Максимчук В. В. Естетика авторського новотвору як результат порушення мовних норм / В. В. Максимчук // Наукові записки. Серія „Філологічна”. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 22. — С. 63–72.
Максимчук В. В. Здобутки та перспективи роботи лексикографічної лабораторії “Острозький неограф” Національного університету “Острозька академія” / В. В. Максимчук // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне ; Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20 (2). — С. 104–107.
Максимчук В. В. Лексикографічна експертиза як один із критеріїв ідентифікації авторських лексичних новотворів / В. В. Максимчук // Наукові записки. Серія „Філологічна”. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 31. — С. 55–61.
Максимчук В. В. Лексико-семантична група “Назви культових місць, будівель та їх частин” у словотворчості поетів Рівненщини / В. В. Максимчук // Наукові дослідження молоді : матеріали ІV Звітної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та викладачів. — Київ ; Дубно : Ассоль, Університет “Україна”, 2012. — С. 337–341.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Вокальчук Г. М. Короткий словник індивідуально-авторських назв осіб в українській поезії ХХ – ХХІ століття / Г. М. Вокальчук, В. В. Максимчук // Неологічні назви осіб у сучасних слов’янських мовах : монографія / Вокальчук Г. М., Архангельська А. М., Стишов О. А., Маслова Ю. П., Максимчук В. В. — Рівне ; Оломоуць, 2011. — С. 262–349. — (Лексикографічна серія «Українська індивідуально-авторська неографія» ; вип. 6).
Вокальчук Г. М. Неологічні назви осіб у сучасних слов’янських мовах : монографія / Г. М. Вокальчук, А. М. Архангельська, О. А. Стишов, Ю. П. Маслова, В. В. Максимчук. — Рівне ; Оломоуць, 2011. — 356 с. — (Лексикографічна серія „Українська індивідуально-авторська неографія” ; вип. 6).
Статті
Максимчук В. В. Авторські лексичні новотвори з компонентами на позначення духовних осіб (на матеріалі творчості поетів Рівненщини) / В. В. Максимчук // Aktuálni jevy v současných slovanských jazycích a literaturách : sborník vĕdeckých praci účastniků mezinárodního semináře mladých slavistů (17–18 řijna 2011 r., Olomouc). — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. — Vyd. 1 — S. 73–76.
Максимчук В. В. Індивідуально-авторські назви осіб у сатирично-гумористичних текстах сучасних поетів Рівненщини / В. В. Максимчук // Лексико-граматичні інновації у сучасних слов’янських мовах : V Міжнародна науково-практична конференція (7–8 квітня 2011 р., м. Дніпропетровськ) / укладач Т. С. Пристайко. — Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2011. — С. 220–223.
Максимчук В. В. Словник авторських лексичних новотворів як експлікація мовно-поетичної картини світу / В. В. Максимчук // Наукові дослідження молоді : матеріали ІІІ Звітної науково-практичної конференції. — Рівне ; Дубно : Ассоль, 2011. — С. 213–217.
Максимчук В. В. Структурно-семантичні особливості авторських новотворів із запозиченими афіксоїдами / В. В. Максимчук // Лінгвістичні студії молодих дослідників : збірник наукових праць учасників Міжнародної наукової конференції “Динамічні процеси в граматиці та лексичному складі сучасних слов’янських мов”, присвяченої пам’яті проф. К. Ф. Шульжука (19–20 травня 2011 р., м. Рівне). — Рівне ; Оломоуць : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 1. — С. 94–98.
2010
Статті
Вокальчук Г. М. Проблеми уніфікації лексикографічного опису авторських лексичних новотворів у сучасних неологічних словниках / Г. М. Вокальчук, В. В. Максимчук // Словотворчість шістдесятників. Ліна Костенко. Микола Вінграновський : збірник наукових праць / відп. ред. Г. М. Вокальчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — С. 22–41. — (Лексикографічна серія „Українська індивідуально-авторська неографія”. Вип. 3).
Максимчук В. В. Авторські новотвори з компонентами на позначення об’єктів невидимого світу (на матеріалі сучасної поезії Рівненщини) / В. В. Максимчук // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : збірник наукових праць / наук. ред. Б. І. Бунчук. — Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. — Вип. 509–511 : Слов’янська філологія. — С. 274–279.
Максимчук В. В. „Золотодзвонні пісні вириваються з серця невпинно…” (Рецензія на: „Київські неокласики: словотворчість / Н. В. Гаврилюк ; відп. ред. Г. М. Вокальчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — 216 с.) / В. В. Максимчук, Г. В. Максимчук // Словотворчість шістдесятників. Василь Стус. Ігор Калинець. Іван Світличний. Григорій Чубай : збірник наукових праць / відп. ред. Г. М. Вокальчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 4. — С. 484–488. — (Лексикографічна серія „Українська індивідуально-авторська неографія” ; вип. 4).
Максимчук В. В. Особливості лексикографічного представлення авторських лексичних новотворів у сучасних неологічних словниках / В. В. Максимчук // Наукові записки. Серія „Філологічна”. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 17. — С. 256–264.
Цапук І. В. Короткий словник неологічної лексики Ліни Костенко і Миколи Вінграновського / І. В. Цапук, Г. М. Вокальчук, А. І. Браун, В. В. Максимчук // Словотворчість шістдесятників. Ліна Костенко. Микола Вінграновський : збірник наукових праць / відп. ред. Г. М. Вокальчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — С. 138–170. — (Лексикографічна серія «Українська індивідуально-авторська неографія» ; вип. 3).
2009
Статті
Максимчук В. В. Складні випадки інтерпретації значеннєвої структури авторських лексичних новотворів (на матеріалі інновацій поетів Рівненщини) / В. В. Максимчук // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. — К., 2009. — Вип. 39/1. — С. 277–282.
Максимчук В. В. Складні індивідуально-авторські субстантиви у лексиконі поетів Рівненщини / В. В. Максимчук // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне : РДГУ, 2009. — Вип. 17. — С. 35–40.
Максимчук В. В. Словотворчість поетів Рівненщини (психолінгвістичний аспект) / В. В. Максимчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10. »Проблеми граматики і лексикології української мови» : збірник наукових праць / відп. редактор М. Я. Плющ. — К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. — Вип. 5. — С. 109–111.
Максимчук В. В. Суфіксація як один зі способів творення індивідуально-авторських іменників (на матеріалі творчості поетів Рівненщини) / В. В. Максимчук // Наукові записки. Серія „Філологічна”. — Острог : НаУОА, 2009. — Вип. 12. — С. 206–214.
2008
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Максимчук В. Короткий словник авторських лексичних новотворів поетів Рівненщини / В. Максимчук // Проблеми й перспективи авторської лексикографії. «Регіональний» словник поетичних неолексем (Рівненщина) / відп. ред. Г. М. Вокальчук. — вид. 2-е, випр. і доп. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — С. 65–179. — (Лексикографічна серія «Українська індивідуально-авторська неографія» ; вип. 1).
Статті
Вокальчук Г. М. Семантичні особливості авторських лексичних новотворів поетів Рівненщини / Г. М. Вокальчук, В. В. Максимчук // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне : РДГУ, 2008. — Вип. 16. — С. 45–60.
Максимчук В. В. Лексикографічний аспект дослідження авторських лексичних новотворів (на матеріалі творчості поетів Рівненщини) / В. В. Максимчук // Пріоритети сучасної філології: теорія і практика : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції : збірник наукових праць студентів. — Полтава : ПДПУ, Техсервіс, 2008. — С. 163–166.
Максимчук В. В. Семантичні та структурні особливості поетичних неологізмів (на матеріалі творчості рівненських авторів) / В. В. Мексимчук // Наукові записки. Серія „Філологічна”. — Острог : Національний ун-т „Острозька академія”, 2008. — Вип. 10. — С. 85–94.
2019
Статті
Хом'як І. Розвиток критичного мислення у студентів-філологів / І. Хом'як // Українська мова і література в школі. — 2019. — № 1. — С. 2–8.
2018
Статті
Хом'як І. Мовленнєва культура безпечної життєдіяльності / І. Хом'як // Дивослово. — 2018. — № 4. — С. 32–37.
Хом'як І. Орфоргафічна термінологія в теорії предметної компетентності / І. Хом'як // Українська мова і література в школі. — 2018. — № 2. — С. 8–14.
Хом’як І. М. Компетентнісний підхід до навчання української мови / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі : науково-методичний збірник. — Чернігів, 2018. — № 57. — С. 3–8.
Хом’як І. М. Із хронопису українського мововиживання / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі : науково-методичний зб. — Чернігів, 2018. — № 58. — С. 3–6.
Хом’як І. М. Мова як здоров’язбережувальний фактор / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / Г. В. Лякішева (заг. ред.) та ін. — Луцьк : ФОП Покора І. О., 2018. — Т. 2. — С. 198–202.
Хом’як І. Метод проектів як ефективний чинник досягнення лексичної компетенції / І. Хом’як, Н. Серветник // Українська мова і летература в школах України. — 2018. — № 9. — С. 13–17.
2017
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні рекомендації з методики викладання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах / автор-укладач І. М. Хом’як. — Остріг : Вид-во НаУОА, 2017. — 52 с.
Статті
Хом'як І. Компетентнісний підхід до навчання правопису української мови / І. Хом'як // Українська мова і література в школах України. — К., 2017. — № 11. — С. 17–22.
Хом’як І. Особистісно орієнтоване навчання орфографії в інтерферованому середовищі / І. Хом’як // Наукові записки НаУОА. Серія "Філологічна". — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — Вип. 68. — С. 132–137.
Хом’як І. Методи активізації розумової та пізнавальної діяльності студентів / І. Хом’як, Л. Пасічник // Нова педагогічна думка. — 2017. — № 2. — С. 51–54.
Хом’як І. Унормоване мовлення як передумова досягнення орфографічної компетенції / І. Хом’як // Наукові записки НаУОА. Серія "Філологічна" : зб. наук. праць / за ред. І. Д. Пасічника, С. О. Кочерги, І. М. Хом’яка та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — Вип. 65. — С. 120–124.
Хом’як І. Методика оцінювання навчальних досягнень учнів / І. Хом’як // УМЛШ. — 2017. — № 3. — С. 7–12.
Хом’як І. Національно-патріотичне виховання школярів засобами позакласної роботи / І. Хом’як // Пріоритети філологічної освіти : зб. наук. праць. — Рівне, 2017. — Вип. 5. — С. 40–43.
2016
Статті
Хом’як І. М. Формування у школярів лексичної компетентності засобами лексикографії / І. М. Хом’як // Міжкультурна комунікація: мова, культура, особистість : зб. наук. праць. — Рівне : РОІППО, 2016. — С. 3–8.
Хом’як І. М. Самостійна робота в системі навчальної діяльності студентів / І. М. Хом’як // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. — 2016. — № 1. — Т. І. — С. 90–95.
Хом’як І. М. Термінологія в системі української лінгводидактики / І. М. Хом’як // Наукова термінологія нового століття: теоретичні і прикладні виміри : зб. наук. праць / відп. ред. Л. Д. Малевич. — Рівне : НУВГП, 2016. — С. 44–48.
Хом’як І. М. Трансформаційний зміст сучасного уроку мовлення / І. М. Хом’як // Дивослово. — 2016. — № 9. — С. 6–9.
Хом’як І. М. Українська мова – державна мова України / І. М. Хом’як // Історія української державності : зб. тез виступів учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2016. — С. 21–23.
Хом’як І. М. Самостійна робота як компонент цілісного педагогічного процесу / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школах України. — 2016. — № 7–8. — С. 11–16.
2015
Статті
Хом’як І. М. Різновиди орфографічних девіацій / І. М. Хом’як // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». — Острог, 2015. — Вип. 57. — С. 161–165.
Хом’як І. М. Реалізація соціокультурної змістової лінії у підручниках з української мови для 8 класу / І. М. Хом’як// Формування наукової парадигми лінгвістики: основні аспекти та чинники : зб. статей. — Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2015. — С. 116–119.
Хом’як І. М. Різновиди орфографічних девіацій / І. М. Хом’як // Наукові записки НаУОА. Серія "Філологічна" : зб. наук. праць / гол. ред. І. Д. Пасічник. — Остріг : Вид-во НаУОА, 2015. — Вип. 57.— С. 161–165.
Хом’як І. М. Орфографічна компетентність як складник формування мовної особистості / І. М. Хом’як // Дивослово. — 2015. — № 11. — С. 2–5.
Хом’як І. М. Інноваційні методи навчання української мови у вищій школі / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школах України. — 2015. — № 11. — С. 14–17.
Хом’як І. М. Любов до мови й уживаного слова / І. М. Хом’як // УМЛШ. — 2015. — № 4. — С. 17–21.
Хом’як І. М. Метод вправ у досягненні правописної компетенції / І. М. Хом’як // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. праць. — Рівне : МЕГУ ім. акад. С. Дем'янчука, 2015. — № 2 (14). — С. 319–326.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні рекомендації зі стилістики української мови / автор-укладач І. М. Хом’як. — Остріг : Вид-во НаУОА, 2014. — 48 с.
Статті
Хом’як І. Використання «Шевченківського словника» у професійній підготовці філолога / І. Хом’як // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Педагогічні науки. — Луцьк, 2014. — Вип. 6. — С. 129–132.
Хом’як І. Внутрішня організація уроків мови / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2014. — № 2. — С. 8–13.
Хом’як І. Мовленнєва компетентність викладача вищої школи / Іван Хом’як // Дивослово. — 2014. — № 1. — С. 13–17.
Хом’як І. Роль словників у формуванні професійної компетентності філолога / Іван Хом’як // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. праць. — Переяслав-Хмельницький, 2014. — Вип. 18. — С. 136–140.
Хом’як І. Словникова робота як засіб формування лексичної компетентності / І. Хом’як // Українська мова і література в школах України. — 2014. — № 5. — С. 28–31.
Хом’як І. М. Характер орфографічних утруднень, викликаних мовленнєвим середовищем / І. М. Хом’як // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 29. — С. 26–29.
Хом'як І. Формування мовної особистості в білінгвальному середовищі / І. Хом'як // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. — Луганськ, 2014. — № 22 (ІІ). — С. 138–144.
2013
Статті
Хом’як І. Лінгвістично-педагогічні задачі як засіб навчання студентів-філологів / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2013. — № 5. — С. 38–41.
Хом’як І. Роль морфології у формуванні орфографічної компетенції / Іван Хом’як // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. — Донецьк : ДонНУ, 2013. — Вип. 27. — С. 69–74.
Хом’як І. М. Аналіз виявів інтерференції у процесі оволодіння правописною компетенцією / І. М. Хом’як // Збірник наукових праць Бердянського державного педуніверситету. Педагогічні науки. — Бердянськ : БДПУ, 2013. — № 12. — С. 154–160.
Хом’як І. М. Вироблення в учнів орфографічної компетентності у процесі виконання творчих робіт / І. М. Хом’як // Лінгводидактика: теорія, методика, досвід : зб. наук. праць. — Слов’янськ, 2013. — Вип. 4. — С. 11–15.
Хом’як І. М. Мовленнєва вправність – визначальний складник комунікативної компетентності викладача / І. М. Хом’як // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал. — Донецьк, 2013. — № 4. — С. 32–35.
Хом’як І. М. Мовленнєві помилки як різновид мовних девіацій / І. М. Хом’як // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Рівне, 2013. — С. 155–158.
Хом’як І. М. Моделювання лінгводидактичних ситуацій / Хом’як І. М. // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. праць. — Рівне : МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2013. — Вип. 2. — С. 158–167.
Хом’як І. М. Способи і характер навчання орфографії / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 40. — С. 163–165.
Хом’як І. М. Узагальнений тип мовної особистості / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць РДГУ. — Рівне, 2013. — Вип. 21. — С. 159–162.
Хом’як І. М. Формування мовної особистості студента-філолога / І. М. Хом’як // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія : Педагогіка. — Івано-Франківськ, 2013. — Вип. ХLІХ. — С. 105–109.
2012
Статті
Максимчук Г. Інтерактивні методи навчання української мови / Галина Максимчук, Іван Хом’як // Дивослово. — 2012. — № 8. — С. 18–21.
Хом’як І. Аналіз орфографічних норм українського правопису / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2012. — № 3. — С. 78–82.
Хом’як І. Класифікаційний аналіз уроків мови / І. Хом’як // Українська мова і література в сучасній школі. — 2012. — № 10. — С. 2–7.
Хом’як І. Методика формування орфографічних умінь і навичок / Іван Хом’як // Дивослово. — 2012. — № 3. — С. 41–50.
Хом’як І. Проблема типології уроків мови / Іван Хом’як // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. праць. — Переяслав-Хмельницький, 2012. — Вип. 12. — С. 122–129.
Хом’як І. М. Аналіз підходів до вирішення проблеми формування орфографічних навичок / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 22. — С. 205–213.
Хом’як І. М. Вивчення української орфографії в умовах білінгвізму / І. М. Хом’як // Науковий часопис Національного педуніверситету ім. М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць. — К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. — Вип. 9. — С. 249–253.
Хом’як І. М. Компетентнісний підхід до формування у студентів професійного мовлення / І. М. Хом’як // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Рівне, 2012. — С. 165–168.
Хом’як І. М. Організація навчальної роботи з метою формування правописної грамотності / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 31. — С. 143–147.
Хом’як І. М. Організація роботи з обдарованими студентами / І. М. Хом’як // Педагогічні обрії : науково-метод. журнал. — 2012. — № 1. — С. 11–14.
Хом’як І. М. Порівняльний прийом у сучасній методиці навчання орфографії / І. М. Хом’як // Семантика мови і тексту : матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції. — Івано-Франківськ, 2012. — С. 655–658.
Хом’як І. М. Технологія формування орфографічної компетенції / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології : зб. наук. праць РДГУ. — Рівне, 2012. — Вип. 20. — С. 151–154.
Хом’як І. М. Український правопис і перспективи його вдосконалення / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі : науково-методичний збірник. — 2012. — № 36. — С. 3–14.
Хом’як І. М. Урок – основна форма навчання мови / І. М. Хом’як // Теоретико-практичні аспекти сучасних лінгвістичних та лінгводидактичних парадигм : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Рівне ; Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — С. 67–71.
Хом’як І. М. Формування орфографічної культури в учнів загальноосвітньої школи / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики : матеріали Міжнародної Інтернет-конференції. — Умань : ПП. Жовтий О. О., 2012. — С. 103–106.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Хом’як І. М. Зв’язок у вивченні орфографії зі структурними рівнями української мови : навчально-методичний посібник для здобувачів наукового ступеня і студентів української філології / І. М. Хом’як. — Остріг : Вид-во НаУОА, 2011. — 124 с.
У посібнику висвітлено основні орфографічні поняття української мови, охарактеризовано методику формування правописних умінь і навичок, проаналізовано особливості реалізації зв’язку у вивченні орфографії з фонетикою, орфоепією, лексикою, словотвором, морфологією і синтаксисом, а також у поєднанні з роботою над розвитком мовлення.
Міні-словник сленгових виразів Рівненщини / Назарук В. М., Федорчук Г. Є. Хом’як І. М., Чуб’юк Г. О. — Остріг, 2011. — 16 с.
Міні-словник сленгових виразів Рівненщини укладений на основі матеріалів, наданих учасниками третього щорічного проекту «Мовний моніторинг – 2011». Словник налічує 360 найтиповіших лексем, що використовують у своєму повсякденному мовленні жителі Рівного, Здолбунова, Квасилова, Острога, Дубна, Кузнецовська, Білої Криниці, Антополя, Гощі, Корця.
Статті
Хом’як І. Комунікативна компетентність українського філолога / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2011. — № 3. — С. 38–41.
Хом’як І. Орфографія – складова українського правопису / Іван Хом’як // Лінгводидактика: методика, досвід, проблеми : зб. наук. праць. — Слов’янськ : СДПУ, 2011. — Вип. 1. — С. 33–43.
Хом’як І. М. Загальні відомості про мову в освітньому просторі / І. М. Хом’як // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. — Луцьк : Вид-во ВНУ, 2011. — Ч. 2. — С. 9–12.
Хом’як І. М. Зіставний аналіз вивчення загальних відомостей про складне речення у вищій і загальноосвітній школах / І. М. Хом’як // Динамічні процеси в граматиці і лексичному складі сучасних слов’янських мов : зб. наук. праць учасників Міжнародної наукової конференції, присвяченої пам’яті проф. К. Ф. Шульжука (Рівне, 19–20 травня 2011 р.). — Рівне ; Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 268–271.
Хом’як І. М. Комплексний підхід до формування орфографічної компетенції / І. М. Хом’як // Педагогічні науки : зб. наук. праць. — Херсон : ХДУ, 2011. — Вип. 58, ч. ІІ. — С. 127–131.
Хом’як І. М. Науковий стиль як об’єкт вивчення стилістики / І. М. Хом’як // Педагогічні науки : зб. наук. праць. — Херсон : ХДУ, 2011. — Вип. 60. — С. 54–59.
Хом’як І. М. Стилістична палітра поезії Василя Стуса / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 21. — С. 91–95.
2010
Статті
Хом’як І. Актуальні проблеми писемного мовлення / І. Хом’як, О. Луценко // Дивослово. — 2010. — № 12. — С. 33–36.
Хом’як І. Відповідність вимогам часу / Іван Хом’як, Зоя Олексійчук // Дивослово. — 2010. — № 7. — С. 21–22.
Хом’як І. Програмоване навчання / Іван Хом’як // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — Львів, 2010. — Вип. 50. — С. 135–143.
Хом’як І. Типологія уроків у лінгводидактичній спадщині О. М. Біляєва / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2010. — № 4. — С. 2–5.
Хом’як І. Формування мовної особистості в білінгвальному середовищі / І. Хом’як // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. — Луганськ, 2010. — Вип. 22, ч. ІІ. — С. 138–144.
Хом’як І. Формуємо грамотну особистість (рецензія на Омельчук С. А. Практикум з правопису української мови: система дослідницьких вправ : навчальний посібник / С. А. Омельчук. — К. : Грамота, 2009. — 224 с. ) / І. Хом’як // Дивослово. — 2010. — № 3. — С. 60.
Хом’як І. М. Аналіз підходів до проблеми формування орфографічних навичок [Електронний ресурс] / І. М. Хом’як // Цифровий архів НаУОА. — Режим доступу: http://eprints.oa.edu.ua/825/1/Ivan.pdf. — Назва з екрана.
Хом’як І. М. Нормативність української літературної мови / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 17. — С. 78–84.
Хом’як І. М. Орфографічна культура писемного мовлення / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : зб. наук. праць РДГУ. — Рівне : РДГУ, 2010. — Вип. 18. — С. 240–243.
Хом’як І. М. Територіальні діалекти в структурі національної мови, їх перенормалізація / І. М. Хом’як // Мовознавчі студії. — Дрогобич : Швидкодрук, 2010. — Вип. 3. — С. 358–356
2009
Статті
Хом’як І. М. Методика подолання інтерференційних впливів / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : зб. наук. праць. — К. : Київський університет, 2009. — Вип. 19. — С. 70–79.
Хом’як І. М. Роль діалектів у сучасній українській мові / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 12. — С. 347–356.
Хом’як І. М. Теоретичні основи правописних норм української мови / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА. — 2009. — Вип. 11. — С. 409–416.
Хом’як І. М. Типологія уроків мови / І. М. Хом’як // Науковий часопис Національного педуніверситету ім. М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. Праць. — К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. — Вип. 5. — С. 22–25.
Хом’як І. М. Формування професійних умінь у студентів-філологів / І. М. Хом’як // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. — Глухів : ГДПУ, 2009. — Вип. 13. — С. 13–20.
2008
Статті
Антончук О. М. Питання вивчення орфографії у програмах і підручниках з української мови / О. М. Антончук, І. М. Хом’як // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. — Рівне : РДГУ, 2008. — С. 221–224.
Хом’як І. Концепція мовлення у лінгводидактиці О. М. Біляєва / Іван Хом’як // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. Праць. — К. : Міленіум, 2008. — Вип. 4. — С. 290–298.
Хом’як І. Непересічна особистість Мелетія Смотрицького / Іван Хом’як // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 4. — С. 72–79.
Хом’як І. Особистісно зорієнтований підхід до навчання правопису в інтерференційних умовах / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2008. — № 4. — С. 205–208.
Хом’як І. М. Аналіз міжмовних впливів / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 9. — С. 645–651.
Хом’як І. М. Інтегрованість у навчанні орфографії / І. М. Хом’як // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наукових праць. — Рівне, 2008. — Вип. 7, ч. 2. — С. 358–365.
2007
Статті
Антончук О. М. Лінгвістичні основи навчання орфографії в школі / О. М. Антончук, І. М. Хом’як // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. — Рівне : РДГУ, 2007. — С. 138–139.
Хом’як І. М. Комунікативні проблеми у писемному дискурсі / І. М. Хом’як // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : збірник наукових праць. — Рівне : РДГУ, 2007. — Вип. 38. — С. 19–23.
Хом’як І. М. Проблема формування мовленнєвої вправності в учнівської молоді / І. М. Хом’як // Український смисл. — 2007. — № 1–2. — С. 30–39.
Хом’як І. М. Український правопис як відображення стану розвитку мови / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 7. — С. 293–304.
2006
Статті
Вітчук О. Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення морфології рідної мови / О. Вітчук, І. Хом’як // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. — Рівне, 2006. — С. 140–143.
Хом’як І. М. Аналіз експериментального навчання української орфографії / І. М. Хом’як // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : збірник наукових праць. — Рівне : РДГУ, 2006. — Вип. 34. — С. 3–8.
Хом’як І. М. Вплив середовища на формування національно свідомої мовної особистості / І. М. Хом’як // Проблеми формування мовної особистості учнів середніх загальноосвітніх закладів : збірник наукових праць. — Рівне, 2006. — С. 26–29.
Хом’як І. М. Методика формування мовної особистості / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2006. — № 6. — С. 70–72.
Ярощук Н. Актуальність вивчення орфографії на морфологічній основі / Н. Ярощук, І. Хом’як // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. — Рівне, 2006. — С. 150–153.
2005
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Хом’як І. М. Технологія експериментально-дослідного навчання орфографії української мови : навчально-методичний посібник для аспірантів і студентів факультету української філології / І. М. Хом’як. — Рівне : РДГУ, 2005. — 54 с.
Статті
Хом’як І. М. Лінгвістичні основи вивчення словотвору в школі / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць РДГУ. — Рівне : РДГУ, 2005. — Вип. 13. — С. 191–194.
2004
Статті
Хом’як І. Роль середовища у формуванні мовленнєвої культури учнів / Іван Хом’як // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Мовознавство. — Тернопіль, 2004. — Вип. 1 (11). — С. 112–116.
Хом’як І. Творчі вправи у навчанні орфографії / І. Хом’як // Інноваційні технології викладання української мови та літератури в школі і ВНЗ: проблеми та пошуки : науково-методичний збірник. — Житомир : Полісся, 2004. — С. 80–84.
Хом’як І. М. Дослідне навчання орфографії / І. М. Хом’як // Збірник наукових праць співробітників, докторантів, аспірантів і студентів. — Рівне : РДГУ, 2004. — С. 132–133.
Хом’як І. М. Методика експериментального навчання орфографії / І. М. Хом’як // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : збірник наукових праць. — Рівне : РДГУ, 2004. — Вип. 28. — С. 30–34.
2003
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Хом’як І. М. Опорний матеріал зі шкільного курсу української мови і методики викладання : методичний посібник для студентів ф-ту української філології / І. М. Хом’як. — Рівне : РДГУ, 2003. — 39 с.
Статті
Хом’як І. З історії досліджень методики навчання української орфографії / Іван Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2003. — № 1. — С. 55–59.
Хом’як І. У пошуках таїни слова / Іван Хом’як // Дивослово. — 2003. — № 5. — С. 65–67.
Хом’як І. Характер орфографічних помилок у творчих роботах учнів загальноосвітніх шкіл / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2003. — № 1–2. — С. 77–78.
Хом’як І. М. Аналіз орфографічних відхилень, зумовлених дією південно-західних і південно-східних говорів / І. М. Хом’як // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць. — Рівне, 2003. — Вип. ІV, ч. І. — С. 291–294.
Хом’як І. М. Взаємозалежність форм мовлення / І. М. Хом’як // Система і структура східнослов’янських мов : збірник наукових праць. — К. : Знання України, 2003. — С. 318–320.
Хом’як І. М. Питання орфографії у програмах із рідної мови / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць. — Рівне : РДГУ, 2003. — Вип. 11. — С. 128–132.
2002
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Хом’як І. М. Лінгво-методичні засади навчання орфографії української мови в основній школі : автореф. дис. … доктора пед. наук : 13.00.02 / Хом’як Іван Миколайович. — К., 2002. — 33 с.
Статті
Хом’як І. Вивчення лексики у поєднанні з орфографією / Іван Хом’як // Дивослово. — 2002. — № 6. — С. 20–24.
Хом’як І. Вивчення орфографії у зв’язку з розвитком мовлення / І. М. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2002. — № 1–2 . — С. 24–30.
Хом’як І. М. Дослідне навчання орфографії, його характеристика і перспективи / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2002. — № 7. — С. 35–38.
Хом’як І. М. Зв’язок у вивченні орфографії та граматики / І. М. Хом’як // Урок української. — 2002. — № 9. — С. 38–41.
Хом’як І. М. Концептуальні засади навчання орфографії в основній школі / І. М. Хом’як // Модернізація змісту, форм і методів шкільної мовної освіти : збірник матеріалів Всеукраїнського науково-методичного семінару. — Рівне, 2002. — С. 8–10.
Хом’як І. М. Навчання орфографії на синтаксичній основі / І. М. Хом’як // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі : збірник наукових праць. — Рівне : Волинські обереги, 2002. — С. 160–162.
Хом’як І. М. Навчання орфографії у зв’язку зі словотвором / І. М. Хом’як // Урок української. — 2002. — № 7. — С. 38–42.
Хом’як І. М. Нове видання / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2002. — № 5. — С. 79.
Хом’як І. М. Питання методики орфографії в підручниках з української мови / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць. — Рівне : РДГУ, 2002. — Вип. 10. — С. 167–173.
2001
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Хом’як І. М. Лінгво-методичні засади навчання орфографії української мови в основній школі : дис. … доктора пед. наук : 13.00.02 / Хом’як Іван Миколайович. — К., 2001. — 412 с.
Статті
Хом’як І. М. Вивчення орфографії на морфологічній основі / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2001. — № 3. — С. 7–11.
Хом’як І. М. Вивчення орфографії на словотвірній основі / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць РДГУ. — Рівне : РДГУ, 2001. — Вип. 9. — С. 106–115.
Хом’як І. М. Навчаймо орфографії у зв’язку з фонетикою та орфоепією / І. М. Хом’як // Урок української. — 2001. — № 1. — С. 34–36.
Юрченко О. «Ну що б, здавалося, слова …» / О. Юрченко, І. Хом’як // Панорама. — 2001. — № 5. — С. 6.
2000
Статті
Хом’як І. Взаємодія літературної мови і діалектів / Іван Хом’як // Дивослово. — 2000. — № 10. — С. 12– 14.
Хом’як І. Вивчення орфографії у зв’язку із синтаксисом / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2000. — № 3–4. — С. 68–71.
Хом’як І. Визначення орфограми у писемному мовленні / Іван Хом’як // Дивослово. — 2000. — № 2. — С. 29–31.
Хом’як І. Навчання орфографії на фонетико-орфоепічній основі / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2000. — № 1. — С. 53–60.
Хом’як І. Практика навчання орфографії в загальноосвітній школі / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2000. — № 4. — С. 14–17.
Хом’як І. М. Зв’язок у навчанні орфографії з фонетикою й орфоепією / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії. — Рівне : РДГУ, 2000. — Вип. 8. — С. 42–48.
Хом’як І. М. Організаційні форми навчання орфографії / І. М. Хом’як // Шляхи підвищення ефективності викладання української мови та літератури : збірник матеріалів Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції. — К. : Знання, 2000. — С. 109–113.
Хом’як І. М. Шляхи підвищення ефективності навчання орфографії / І. М. Хом’як // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : збірник наукових праць. — Рівне : РДГУ, 2000. — Вип. 12, ч. ІІ. — С. 120–122.
1999
Статті
Хом’як І. Алгоритмування навчального матеріалу з орфографії / Іван Хом’як // Дивослово. — 1999. — № 5. — С. 18–22.
Хом’як І. Навчання орфографії в сучасних умовах / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 1999. — № 2. — С. 4–6.
Хом’як І. Навчання орфографії в сучасних умовах (продовження) / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 1999. — № 3. — С. 12–15.
Хом’як І. М. Навчання орфографії в загальноосвітній школі / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії. — Рівне, 1999. — Вип. 7. — С. 46–51.
Хом’як І. М. Писемний вид мовленнєвої діяльності / І. М. Хом’як // Наука і освіта. — 1999. — № 3–4. — С. 112–114.
1998
Статті
Хом’як І. Вибір способів і характеру навчання правопису / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 1998. — № 3. — С. 37–41.
Хом’як І. Методика навчання орфографії в сучасних умовах / І. Хом’як // Українська мова та література. — 1998. — № 29–32. — С. 4–6.
Хом’як І. Основа формування в учнів орфографічних навичок / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 1998. — № 1. — С. 95–99.
Хом’як І. М. Система навчання орфографії в інтерферованому мовленнєвому середовищі / І. М. Хом’як // Дидактична система К. Д. Ушинського в сучасній загальноосвітній школі. Наукові записки Рівненського педінституту. — Рівне, 1998. — Вип. 4. — С. 162–163
1997
Статті
Хом’як І. Два нестандартних уроки з мови / Іван Хом’як // Дивослово. — 1997. — № 1. — С. 40–44.
Хом’як І. Єдність усного і писемного мовлення / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 1997. — № 4. — С. 36–37.
Хом’як І. На шляху до виховання грамотних учнів / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 1997. — № 2. — С. 54–55.
Хом’як І. Навчання орфографії в умовах інтерференційних впливів / Іван Хом’як // Дивослово. — 1997. — № 7. — С. 52–56.
Хом’як І. Порівняльний прийом у системі навчання орфографії / Іван Хом’як // Дивослово. — 1997. — № 11. — С. 29–33.
Хом’як І. М. ... І орфографічна грамотність / І. М. Хом’як // Рідна школа. — 1997. — № 11. — С. 30–32.
Хом’як І. М. Роль мовленнєвої культури у процесі становлення учнівської грамотності / І. М. Хом’як // Формування національної самосвідомості студентів ВНЗ та учнів загальноосвітніх шкіл : збірник наукових праць. — Кривий Ріг, 1996. — Ч. І. — С. 92–97.
Хом’як І. М. Середовище і формування учнівської грамотності / І. М. Хом’як // Рідна школа. — 1997. — № 5. — С. 53–56.
1996
Статті
Хом’як І. Грамотність учня – результат майстерності вчителя / Іван Хом’як // Дивослово. — 1996. — № 9. — С. 35–39.
Хом’як І. Лінгвістичні змагання / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 1996. — № 4. — С. 46–48.
Хом’як І. Щоб вільно володіти мовою / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 1996. — № 2. — С. 47–49.
Хом’як І. М. Базові поняття орфографії / І. М. Хом’як // Сучасна філологія: проблеми, пошуки, знахідки : збірник наукових праць. — Рівне, 1996. — Вип. ІV. — С. 39–43.
Хом’як І. М. Словникова робота на уроках вивчення орфографії / І. М. Хом’як // Українська письменницька мемуаристика та її використання у вузі і школі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Рівне, 1996. — С. 49–51.
Хом’як І. М. Слово і письмо / І. М. Хом’як // Освіта України. — 1996. — № 17. — С. 5.
Хом’як І. М. Соціальний характер проблеми учнівської грамотності / І. М. Хом’як // Рідна школа. — 1996. — № 3. — С. 53–55.
1995
Статті
Хом’як І. Проблема формування орфографічних навичок в учнів середньої школи / Іван Хом’як // Дивослово. — 1995. — № 7. — С. 20–23.
Хом’як І. Секрети учнівської грамотності / Іван Хом’як // Дивослово. — 1995. — № 12. — С. 31–35.
Хом’як І. М. Використання алгоритмів у процесі навчання орфографії / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми впровадження нових педагогічних технологій та інновацій у навчальний процес сучасної школи : матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. — Рівне, 1995. — С. 125–127.
Хом’як І. М. Вплив мовного середовища на грамотність учнів / І. М. Хом’як // Традиції виховання у світовій народній педагогіці : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. — Київ ; Рівне, 1995. — Ч. ІІ. — С. 99–102.
Хом’як І. М. Дидактичні принципи навчання орфографії / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми вищої педагогічної і загальноосвітньої школи : збірник матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції. — Рівне, 1995. — С. 80–83.
Хом’як І. М. Методика опосередкованого формування у студентів орфографічних умінь і навичок / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми вивчення теоретико-літературних і мовознавчих дисциплін у вищих навчальних закладах : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Рівне, 1995. — С. 78–80.
Хом’як І. М. Передумови підвищення орфографічної грамотності учнів / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Наукові записки Рівненського педагогічного інституту. Філологічні студії. — Рівне, 1995. — Т. 2. — С. 146–160.
Хом’як І. М. Принципи орфографії та їх роль у становленні української державної мови / І. М. Хом’як // Б. Хмельницький – славний син і видатний гетьман України : матеріали доповідей і повідомлень Рівненської міжрегіональної науково-практичної конференції. — Рівне, 1995. — С. 118–121.
Хом’як І. М. Реалізація виховного потенціалу на уроках вивчення орфографії / І. М. Хом’як // Педагогіка єдиного і цілісного миру : науково-методичний збірник праць учасників Міжнародної науково-практичної конференції. — Рівне, 1995. — С. 180–181.
1994
Статті
Хом’як І. М. Дотримання правописних норм – важлива умова професіоналізму / І. М. Хом’як // Українська періодика: історія і сучасність : доповіді та повідомлення ІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції. — Львів ; Житомир, 1994. — С. 96–97.
Хом’як І. М. Оптимальний вибір методів і прийомів вивчення орфографії / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Філологічні студії. — Рівне, 1994. — С. 95–103.
1991
Статті
Хом’як І. М. Використання як дидактичного матеріалу висловлювань про українську мову / І. М. Хом’як // Використання спадщини повернутих і забутих діячів науки та культури в навчальному процесі педагогічного вузу та школи : тези республіканської міжвузівської науково-практичної конференції. — Рівне, 1991. — С. 80.
1990
Статті
Хомяк И. Н. Воспитание учащихся в духе мира на уроках украинского языка / И. Н. Хомяк // Воспитание учащейся молодежи в духе мира и новое политическое мышление : материалы международной научной конференции. — Ровно, 1990. — С. 174–175.
Хом’як І. М. Рольова гра як ефективний засіб підготовки студентів до навчальної роботи в школі / І. М. Хом’як // Актуальні питання вивчення у вузі курсу методики викладання мови і літератури в школі : тези доповідей республіканської науково-практичної конференції. — Ніжин, 1990. — С. 36–37.
Хом’як І. М. Умови формування в учнів орфографічних умінь і навичок / І. М. Хом’як // Історичні аспекти розвитку освіти на Україні і становлення творчої особистості вчителя : тези доповідей науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю проф., докт. пед. наук Мітюрова Б. Н. — Рівне, 1990. — С. 140.
Хом’як І. М. Формування орфографічних навичок в учнів 6–7 класів у процесі вивчення словотвору / І. М. Хом’як // Методика викладання української мови і літератури : республіканський науково-методичний збірник. — К. : Рад. Школа, 1990. — С. 92–96.
Хом’як І. М. Формування орфографічної грамотності – важливий етап у підготовці вчителя-словесника / І. М. Хом’як // Формування і становлення сучасного вчителя : тези доповідей науково-практичної конференції. — Рівне, 1990. — Ч. 2. — С. 51.
1989
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Хом’як І. М. Зв’язок у вивченні орфографії і словотвору : методичний лист / І. М. Хом’як. — К. : Рад. Школа, 1989. — 32 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Хом’як І. М. Наукові основи навчання орфографії в середній школі / І. М. Хом’як. — Рівне : Волинські обереги, 1998. — 228 с.
У книзі аналізуються наукові основи навчання орфографії української мови, висвітлюється новий підхід до засвоєння правопису, який зумовлений врахуванням впливу мовленнєвого довкілля на процес формування в учнів орфографічних умінь і навичок, характеризуються шляхи і засоби підвищення орфографічної вправності школярів в умовах місцевого мовленнєвого середовища, досліджується залежність правописної грамотності учнів від рівня культури усного мовлення.
Хомяк И. Н. Связь в обучении орфографии и словообразования на уроках украинского языка в 5 – 6 классах : автореф. дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Хомяк Иван Николаевич. — К., 1989. — 24 с.
Хомяк И. Н. Связь в обучении орфографии и словообразования на уроках украинского языка в 5 – 6 классах : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Хомяк Иван Николаевич. — К., 1989. — 197 с.
1988
Статті
Хом’як І. Забезпечення орфографічної грамотності учнів – важливе завдання школи / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 1988. — № 2. — С. 47–52.
Хом’як І. Формування у школярів 5–6 класів умінь розпізнавати словотворчі орфограми / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 1988. — № 11. — С. 48–51.
1987
Статті
Хомяк И. Н. Использование средств массовой информации в работе над повышением орфографической грамотности школьников / И. Н. Хомяк // Формы и методы использования средств массовой информации в работе школы : тезисы докладов и сообщений межвузовской научно-практической конференции. — Ровно, 1987. — С. 174–175.
Хом’як І. М. Формування орфографічних умінь і навичок на уроці з єдиною темою висловлювання / І. М. Хом’як // Літературний процес на Україні 20–30-х років і творчість В. Поліщука : тези доповідей і повідомлень республіканських літературних читань.— Рівне, 1987. — С. 123–124.
1985
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Хом’як І. М. Актуальні питання удосконалення сучасного уроку української мови : методичні рекомендації / І. М. Хом’як. — Рівне, 1985. — 25 с.
Статті
Хом’як І. Активізація пізнавальної діяльності учнів при вивченні правопису слів іншомовного походження / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 1985. — № 4. — С. 47–52.
Хом’як І. М. Навчаючи – виховувати / І. М. Хом’як // Радянська освіта. — 1985. — № 22. — С. 3.
Хом’як І. М. Стверджувати роботою / І. М. Хом’як // Червоний прапор. — 1985. — № 219. — С. 3.
1984
Статті
Хом’як І. М. У ритмі життя / І. М. Хом’як // Радянська освіта. — 1984. — № 41. — С. 2.
2016
Статті
Мініч Л. Мовна картина світу в поезії представників української діаспори / Л. Мініч // Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції (27–28 вересня 2016 р., м. Острог). — Острог, 2016. — С. 249–251.
2015
Статті
Мініч Л. С. Лінгвосинергетичні ідеї сучасної лінгвістики / Л. С. Мініч // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — Вип. 51. — С. 144.
2014
Статті
Мініч Л. С. Лінгвосинергетичні ідеї сучасної лінгвістики / Л. С. Мініч // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 50. — С.144.
2013
Статті
Мініч Л. С. Синестезійні вияви творах Миколи Вінграновського / Л. С. Мініч // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 34. — С. 157–158.
Мініч Л. С. Синергетика мовної особистості письменника / Л. С. Мініч // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 40. — С. 91–93.
2012
Статті
Мініч Л. Концепти серце, мрія, сніг, жінка в поезії М. Вінграновського / Л. Мініч // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 31. — С. 83–86.
Мініч Л. Мова як енергетична система / Л. Мініч // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 22. — С. 95–100.
2011
Статті
Мініч Л. С. Лексико-тематична парадигма часу в поезії М. Вінграновського / Л. С. Мініч // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011.
Мініч Л. С. Синестезія – як синергетичний вияв світосприйняття у творах М. Вінграновського / Л. С. Мініч // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011.
2010
Статті
Мініч Л. С. Загальнонаціональний концепт душа, життя, любов, вода, земля, шлях у поезії М. Вінграновського / Л. С. Мініч // Альманах Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка «Рідний край». — 2010. — №1 (22). — С.101–104.
Мініч Л. С .Лексико-тематична парадигма часу в поезії Миколи Вінграновського / Л. С. Мініч // Literaturoznavstvo, językoznawstwo I kulturoznawstwo jako płszczysnej przekazu we wspόłczesnej glottodydaktyce. — Lublin, 2010.
Мініч Л. С. Парадигма флоролексем у творах Миколи Вінграновського / Л. С. Мініч // Наукові записки. Серія "Філологічна" : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (22–23 квітня 2010 р.). — 2010. — Вип.13. — С. 486–489.
Мініч Л. С. Парадигма флоролексем у творах М. Вінграновського / Л. С. Мініч // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. — К., 2010. — Вип. 40/1. — С. 252–254.
2009
Статті
Мініч Л. С. Колористична парадигма творів Миколи Вінграновського / Л. С. Мініч // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. “Філологічні науки”. — Камянець-Подільський : Аксіома, 2009. — Вип. 20. — С. 426–430.
Мініч Л. С. Парадигма флоролексем у творах М. Вінграновського / Л. С. Мініч // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 13. — С. 486–492.
Мініч Л. С. Синестезія як синергетичний вияв світосприйняття у творах М. Вінграновського / Л. С. Мініч // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. — К., 2009. — Вип. 39/1. — С. 277–282.
1998
Статті
Мініч Л. С. Фольклорні джерела Лесі Українки / Л. С. Мініч // Наукові записки. — Острог : Вид. Комплекс Острозької Академії, 1998. — Т. І, ч. ІІ. — С. 166–168.
2017
Статті
Миненко Ю. Штрихи до портрета автора «Ляменту міщан острозьких 1636 року» / Ю. Миненко // Science And Еducation A New Dimension. Philology, V. — Budapest, 2017. — Is. 116. — P. 44–47.
Миненко Ю. Йов Борецький – автор антиуніатського полемічного трактату «Пересторога» / Ю. Миненко // Studia methodologica. —Ternopil ; Kelce, 2017 — № 45. — S. 96–102.
2016
Статті
Миненко Ю. Острозька поетика у ранній творчості Мелетія Смотрицького / Ю. Миненко // Studia methodologica. — 2016. — № 42. — S. 87–92.
Миненко Ю. Опозиція суспільних станів у п’єсі «Наталка Полтавка» І. Котляревського / Ю. Миненко // Гуманітарний та інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих вчених : матер. ІІ Міжнар наук.-практич конф студ , аспір. та молодих вчених (Одеса, 27 жовтня 2016 р.). — Одеса : Фенікс, 2016. — С. 206–207.
Миненко Ю. Астральні символи на гербах української шляхти XVI – XVIII ст. / Ю. Миненко // Українське небо 2. Студії над історією астрономії в Україні : збірник наукових праць / за заг. ред. О. Петрука. — Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2016. — С. 234–240.
Миненко Ю. Острозька поетика у ранній творчості Мелетія Смотрицького / Ю. Миненко // Studia methodologica. — Ternopil ; Kelce, 2016. — № 42. — S. 87–92.
2015
Статті
Mиненко Ю. «Хронологія» Андрія Римші як зразок раннього українського бароко / Ю. Миненко // Science And Еducation A New Dimension. Philology, III. — Budapest, 2015. — Issue 56. — P. 57–60.
Миненко Ю. Зародження українського бароко у контексті контрреформаційних впливів у Речі Посполитій середини XVI століття / Ю. Миненко // Слово і час. — 2015. — № 7. — С. 32–37.
2014
Статті
Миненко Ю. В. Гуманістичний пафос «Ляменту міщан острозьких 1636 року» / Ю. В. Миненко // Слово і час — № 1. — 2014. — С. 70–75.
Миненко Ю. В. Родинна і сімейна проблематика у поезії Т. Шевченка 1845–1848 років / Ю. В. Миненко // Spheresofculture. — Lublin, 2014. — V. VII. — S. 68–72.
Миненко Ю. В. «Хронологія» – острозьке видання Андрія Римші / Ю. В. Миненко // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 41. — С. 64–67.
2013
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Миненко Ю. «Зри сія знаменія княжате славного». Геральдична поезія в українському бароко / Юрій Миненко. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 160 с.
У монографії досліджується жанр геральдичної поезії, популярний в українській бароковій літературі. З’ясовуються джерела постання та розвиток віршів на герби, поєднання емблематичного та панегіричного елемента у цих творах, визначається жанрова природа геральдичної поезії. Особливу увагу приділено символіці поезій, класифікуються найпопулярніші символи віршів на герби, пояснюється їхнє значення у бароковому тексті. Видання адресується вченим, викладачам та студентам вищих навчальних закладів, шанувальникам і знавцям української барокової поетичної спадщини.
Статті
Миненко Ю. В. Мелетій Смотрицький – один з членів Острозького культурного осередку / Ю. В. Миненко // Житомирські літературознавчі студії – 2013. — Житомир, 2013. — Вип. 7. — С. 68–73.
Миненко Ю. В. Проблема суспільної рівності в п’єсі «Наталка Полтавка» І. Котляревського / Ю. В. Миненко // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 32. — С. 173–180.
2012
Статті
Миненко Ю. В. Дещо про автора «Ляменту міщан острозьких 1636 року» / Ю. В. Миненко // Наукові записки. Серія «Філологічна» / за ред. І. Д. Пасічника. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 28. — С. 150–156.
2010
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Миненко Ю. В. Геральдична поезія в українському літературному барокко : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук / Ю. В. Миненко ; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2010. — 13 с.
Статті
Миненко Ю. В. Емблематичний та панегіричний струмені української геральдичної поезії / Ю. В. Миненко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка / за ред. П. Ю. Сауха. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. — Вип. 51. — С. 206–209.
Миненко Ю. В. Польська ґенеза української геральдичної поезії / Ю. В. Миненко // Наукові записки. Серія «.Філологічна» / за ред. І. Д. Пасічника. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 18. — С. 141–147.
Миненко Ю. В. Християнська символіка української геральдичної поезії епохи бароко / Ю. В. Миненко // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство : збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету / за ред. Я. О. Поліщука й ін. — Рівне : РДГУ, 2010. — Вип. ХІХ. — С. 25–35.
2008
Статті
Миненко Ю. В. Барокова символіка геральдичної поезії / Ю. В.Миненко // Наукові записки. Серія «Філологічна» / за ред. І. Д. Пасічника. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 10. — С. 396–404.
2018
Статті
Карповець Х. Інтерактивне навчання українського правопису у вищій школі / Х. Карповець // Глухівські наукові читання – 2018. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук : Г 55 матеріали VІІІ Міжнародної інтернет-конференції молодих учених і студентів (4-6 грудня 2018 р.) / відп. за випуск Вишник О. О. — Глухів, 2018. — С.106–108.
2016
Статті
Карповець Х. Лінгвопсихологічні чинники порушення орфографічних норм української мови / Х. Карповець // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. — Дрогобич : Посвіт, 2016. — Вип. 15. — С. 163–168.
Карповець Х. Ситуаційний метод як засіб формування правописної компетентності студента-філолога / Х. Карповець // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Педагогічні науки. — 2016. — №1 (303). — Том 1. — С. 70–74.
Карповець Х. Компетентнісний підхід до формування правописної грамотності майбутнього філолога / Х. Карповець // Методичний пошук учителя-словесника. — Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. — Вип. 5. — C. 41–45.
2015
Статті
Федорич Х. М. Формування дослідницького мислення у студентів-філологів під час навчання правопису / Х. М. Федорич // Методичні студії : зб. наук.-мет. праць / укл. : Михайло Вінтонів (відпов. ред.) та ін. — Вінниця : ДонНУ, 2015. — Вип. 4. — С. 80–87.
2014
Статті
Федорич Х. М. Дослідницьке вивчення орфоепії як основа формування орфографічної компетентності / Х. М. Федорич // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Педагогічні науки». — 2014. — № 6 (283). — С. 65–68.
Федорич Х. М. Дослідницька діяльність як процес самореалізації особистості / Х. М. Федорич // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. — Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. — Ч. 2. — С. 382–387.
Федорич Х. М. Робота зі словником як чинник формування орфографічної компетентності студента / Х. М. Федорич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 29. — С. 159–161.
Федорич Х. М. Роль мотивації у формуванні правописної компетентності студентів / Х. М. Федорич // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць. — Переяслав-Хмельницький : ФОП Лукашевич, 2014. — Вип. 17. — С. 182–192.
2013
Статті
Федорич Х. М. Активізація розумової та пізнавальної діяльності студентів на заняттях із сучасної української літературної мови / Х. М. Федорич // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 40. — С. 250–253.
Федорич Х. М. Дослідницьке навчання як засіб активізації розумової та пізнавальної діяльності студентів / Х. М. Федорич // Cучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії : матеріали ІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Рівне : О. Зень, 2013. — С. 304–306.
2012
Статті
Федорич Х. Особливості компютерного сленгу в Національному університеті “Острозька академія” / Х. Федорич. — Острог, 2012.
2014
Статті
Столяр З. В. Лінгводидактичні засади компетентнісного навчання синтаксису у ВНЗ / З. В. Столяр // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». — Острог, 2014. — Вип. 29. — С. 149–154.
Столяр З. Лінгвометодичні основи навчання синтаксису у студентів-філологів за компетентнісного підходу / З. Столяр // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». — Острог, 2014. — Вип. 29. — С. 149–153.
Столяр З. В. Мовна особистість студента-філолога крізь призму компетентнісної освіти / З. В. Столяр // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. — Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. — Ч. 2. — С. 363–369.
Столяр З. В. Специфіка навчання синтаксису в умовах формування мовної особистості майбутнього словесника / З. В. Столяр // Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. — Луцьк, 2014. — С. 115–119.
2013
Статті
Столяр З. В. Актуальні проблеми культури української мови і мовлення (про Всеукраїнську науково-практичну конференцію, що відбулася в м. Острог) / З. В. Столяр // Українська мова і література в школі. — 2013. — № 1. — С. 55–57.
Столяр З. В. Комунікація як основний тип міжособистісної взаємодії / З. В. Столяр // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 22. — С. 181–185.
Столяр З. В. Особливості формування мовної особистості майбутнього педагога-словесника / З. В. Столяр // Наукова скарбниця освіти Донеччини. — Донецьк, 2013. — № 4. — С. 110–113.
Столяр З. В. Коммуникативная компетентность в системе формирования личности будущего учителя-словесника / З. В. Столяр // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук : журнал научных публикаций. — Москва, 2013. — № 04 (51). — С. 397–399.
2012
Статті
Столяр З. В. Дихотомія мова – мовлення, мова – мислення в системі філологічної освіти у ВНЗ / З. В. Столяр // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 31.
Столяр З. В. Експериментальна методика вивчення синтаксису на філологічних факультетах ВНЗ / З. В. Столяр // Шляхи розвитку сучасних філологічних наук : тези Міжнародної науково-практичної конференції. — Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2012. — С. 22–25.
Столяр З. В. Інтерактивні технології в системі філологічної освіти / З. В. Столяр // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць. — Переяслав-Хмельницький : ФОП Лукашевич О. М., 2012. — Вип. 12. — С. 110–114.
Столяр З. В. Мовленнєвий розвиток студента-філолога – актуальне питання сучасної лінгвістичної освіти / З. В. Столяр // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. А.Зарва. — Бердянськ : БДПУ, 2012. — Вип. XXV. — С. 357–365.
Столяр З. В. Особливості динаміки синтаксичної теорії про граматичну основу речення / З. В. Столяр // Мова та література у полікультурному просторі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ( 21–22 вересня 2012 р., м. Львів). — Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2012. — С. 73–78.
Столяр З. В. Синтаксичний практикум у системі формування комунікативної компетентності майбутніх словесників / З. В. Столяр // Горизонти освіти : науково-методичний журнал. — 2012. — № 3, Т. 3. — С. 98–101.
Столяр З. В. Специфіка роботи над розвитком мовленнєвих здібностей студентів-філологів під час вивчення синтаксису / З. В.Столяр // Теоретико-практичні аспекти сучасних лінгвістичних та лінгводидактичних парадим : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції : зб. наук. пр. — Рівне ; Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — С. 62–67.
Столяр З. В. К вопросу формирования личности будущого учителя-словесника / З. В. Столяр // Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологи : материалы ІІ Международной заочной научно-практической конференции. — Москва : Изд. «Международный центр науки и образования», 2012. — Ч. I. — С. 107–112.
Столяр З. В. Компетентносный подход к преподаванию синтаксиса студентам-филологам / З. В. Столяр // Педагогика и психология: прошлое, настоящее, будуще : материалы международной заочной научно-практической конференции. — Новосибирск : Изд. «Сибирская ассоциация консультантов», 2012. — Ч. 2. — С. 20–25.
2011
Статті
Столяр З. В. Компетентнісний підхід до навчання студентів-філологів / З. В. Столяр // Педагогічні науки : збірник наукових праць. — Херсон : ХДУ, 2011. — Вип. 59. — С. 318–321.
Столяр З. В. Путівник на шляху професійного становлення й удосконалення / З. В. Столяр // Українська мова і література в школі. — 2011. — № 7. — С. 63–64.
Столяр З. В. Формування мовленнєвих умінь і навичок у студентів-філологів: психологічний аспект / З. В.Столяр // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 18. — С. 240–249.
2010
Статті
Олексійчук З. В. Відповідність вимогам часу / З. В. Олексійчук, І. М. Хом’як // Дивослово. — 2010. — № 7. — С. 21–22.
Олексійчук З. В. Мовно-комунікативна компетенція студентів філологічних факультетів як основа порфесійної підготвки / З. В. Олексійчук // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 15. — С. 340–344.
Олексійчук З. В. Мовно-комунікативна компетенція студентів філологічних факультетів як основа професійної підготовки / З. В. Олексійчук // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 15. — С. 340–345.
2014
Статті
Криловець Р. А. Екзистенційний мотив загубленості в поезії Василя Стуса (на матеріалі збірки “Зимові дерева”) / Р. А. Криловець // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції / ред. кол. Ю. Л. Бошицький, О. В. Чернецька, С. Я. Українець. — Рівне, 2014. — С. 175–177.
2013
Статті
Krylovets R. «Philosophical poetry of Vasyl Stus based on his collection of poems Winter trees» / R. Krylovets // Scientific letters of academic society of Michal BaludanskyKoshice? Slovaksf. — 2013. — № 3. — Р. 33–35.
2011
Статті
Криловець Р. А. Поезія Василя Стуса: екзистенційні самопошуки / Р. А. Криловець // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог. — Вип. 21. — 2011. — С. 260–266.
2010
Статті
Криловець Р. А. Інтертекстуальні мотиви в поезії В. Стуса / Р. А. Криловець // Філологічна наука на межі тисячоліть. — Ніжин, 2010. — С. 134–142.
Криловець Р. Тема смерті в поезії В. Стуса (на матеріалі збірки «Палімпсести») / Р. Криловець // Філософська поезія Василя Стуса. — 2010.
Криловець Р. Філософська поезія В. Стуса на матеріалі збірки «Веселий цвинтар» / Р. Криловець // Філософська поезія Василя Стуса. — 2010.
Криловець Р. Філософська поезія Василя Стуса на матеріалі збірки "Зимові дерева"/ Р. Криловець // Філософська поезія Василя Стуса. — 2010.
Криловець Р. Філософські пошуки В. Стуса на матеріалі збірки «Палімпсести» / Р. Криловець // Філософська поезія Василя Стуса. — 2010.
2009
Статті
Криловець Р. А. Екзистенційний мотив загубленості в поезії Василя Стуса (на матеріалі збірки “Зимові дерева”) / Р. А. Криловець // Філологічні студії : науковий часопис. — Луцьк, 2009. — № 10. — С.13–18.
Криловець Р. А. Мотив самопошуку у збірці Василя Стуса «Палімпсести» / Р. А. Криловець // Філологічні студії : науковий часопис. — Кам’янець-Подільський, 2009. — № 3. — С. 152–161.
Криловець Р. А. Тема смерті в поезії В. Стуса (на матеріалі збірки «Палімпсести») / Р. А. Криловець // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог, 2009. — Вип. 12. — С. 392–398.
Криловець Р. А. Філософська поезія В. Стуса (на матеріалі збірки «Веселий цвинтар») / Р. А. Криловець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. — Вип. 20. — С. 313–317.
2006
Статті
Криловець Р. А. Філософська поезія Василя Стуса (на матеріалі збірок «Веселий цвинтар» і «Палімпсести») / Р. А. Криловець // Витоки : літературний альманах. Поезія. Проза. Літературознавство. — Острог, 2006. — С. 131–143.
Криловець Р. А. Філософська поезія Василя Стуса (на матеріалі збірок «Веселий цвинтар» і «Палімпсести») / Р. А. Криловець // Молода нація : альманах. — Київ, Смолоскип, 2006. — № 1 (38). — С. 163–177.
2002
Статті
Криловець Р. А. Збірка Василя Стуса “Зимові дерева”: основні мотиви, літературний контекст / Р. А. Криловець // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2002. — С. 38–45.
Криловець Р. А. Філософська проблематика збірки Василя Стуса “Палімпсести” / Р. А. Криловець // Філологічні студії : науковий часопис. — Луцьк, 2002. — № 3. — С. 3–8.
2001
Статті
Криловець Р. А. Екзистенційні мотиви у збірці Василя Стуса «Веселий цвинтар» / Р. А. Криловець // Наукові записки. Серія «Флологічна». — Остріг, 2001. — С. 96–103.
2006
Науково-публіцистична та художня література
Ірванець О. Рівне/Ровно (Стіна) : нібито роман / Олександр Ірванець. — К. : Факт, 2006. —156 с. — (Серія «Містами»).
Цей роман, завершений і вперше опублікований 2000 року, можна віднести до жанру «пророцтв» або, науковою мовою, антиутопій. Ще можна сказати, що автор передбачив одне з роздоріж, на якому ще зовсім недавно стояла наша країна — розділення України на Східну та Західну. Що насправді розділяє стіна, якщо її побудувати на живому тілі міста, країни? На що здатна людина, чиє дитинство й молодість залишились у недосяжності в кількох кілометрах поруч? Олександр Ірванець, який «побачив її, Стіну. Побачив її у своєму рідному місті, розповідає про це досить переконливо. Стає моторошно. Хочеться будь-що не допустити ситуації коли ти мусиш відповісти собі на питання: «Чим та ким я можу пожертвувати, а ким — ні?»
2005
Науково-публіцистична та художня література
Ірванець О. Преамбули й тексти : збірка поезій / Олександр Ірванець. — К. : Факт, 2005. — 76 с.
Книжка політичних сатир, створених автором упродовж останнього півторарічного періоду й озвучених ним же в рамках телеграми «5 копійок» містить у собі відгуки на майже всі значущі суспільні події в житті України з листопада 2003 р. і по весну 2005 р.
2002
Науково-публіцистична та художня література
Ірванець О. П'ять п'єс / Олександр Ірванець. — К. : Смолоскип, 2002. — 120 с.
Ця книжка вміщує в собі фактично весь драматургічний доробок О. Ірванця. П’єси перекладалися німецькою, французькою, англійською, польською, хорватською мовами, йшли в театрах Штутгарта і Ляйпціга, Люксембурга й Алмати, друкувались у часописах «Czas Kultury» (Познань, Польща) та «Forum» (Загреб, Хорватія). У жовтні 2001 року чотири п’єси О. Ірванця випущено окремою книгою у видавництві «Ksiеgarnia Akademicka» (Краків, Польща). В Україні п’єси О. Ірванця мають у своєму репертуарі театр-студія «Арабески» (Харків) та Київський театр драми і комедії на лівому березі Дніпра.
2008
Науково-публіцистична та художня література
Андрухович Ю. Бу-ба-бу : вибрані твори / Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Віктор Неборак. — Л. : Піраміда, 2008. — 392 с. — (Серія «Українські Літературні Групи»).
Літературне угруповання «Бу-Ба-Бу» (бурлеск-балаган-буфанада) заснували 1985 р. Юрій Андрухович, Віктор Неборак та Олександр Ірванець. Перший публічний вечір «Бу-Ба-Бу» відбувся наприкінці 1987 р. у Києві. Перша спільна книга бубабістів побачила світ 1995 р. До «Бу-Ба-Бу» загалом і до кожного з учасників угруповання зокрема спостерігається цілий спектр ставлень — від алергічного до оргазмного. Сподіваємося, що і ця книга не залишить нікого байдужим. У «Вибрані твори» «Бу-Ба-Бу» увійшли кращі зразки поезії, прози та есеїстики Юрія Андруховича, Олександра Ірванця та Віктора Неборака з детальними бібліографічними відомостями про кожного з авторів.
Андрухович Ю. Книга відгуків : вірші, есеї, романи / Юрій Андрухович. — Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. — 520 с.
Книжка має не мало-небагато, а 520 сторінок і вміщує в собі тільки краще з кращого в творчості Андруховича. Це ранні вірші зі збірки «Небо і площі» та «Середмістя», есеї з «Дезорієнтації на місцевості» та «Центрально-східної ревізії», романи «Рекреації», «12 обручів» та інші твори. «У літературі йдеться передусім про зрозуміння і порозуміння, і ми надто роз’єднані, щоб дозволити собі забути про цей шанс. Я радий, що такі різні тексти, до того ж написані за таких різних часів, урешті зустрілися під однією обкладинкою, і дякую всім, хто своєю ініціативою спричинився до виходу цієї «Книги відгуків», - Юрій Андрухович.
2007
Науково-публіцистична та художня література
Андрухович Ю. Дванадцять обручів : роман / Юрій Андрухович. — вид. П'яте. — К. : Критика, 2007. — 275 с.
лумачити нову Андруховичеву прозу, здається, значно складніше, ніж старіші його ігрові та постмодерні твори. Вона виразно менш складна і складена, натомість прозоріша й самодостатніша, себто не настільки інтертекстуальна (хоча таки інтертекстуальна), не настільки філологічно залежна (хоча таки залежна), не настільки потребує продовження й доконання в лабиринті схолій і ґлос (хоча таки потребує). Оповіддю тут керує не беззастережна логіка карнавалу, люба молодому й веселому "деміюргові", і не витончена логіка лінґвістики, звична вченому укладачеві антологій, а скептичний і парадоксально іронічний патос зрілого поета, мандрівника світами, розвідника потаємних надр Центральної і просто Европи, який прискіпливо ревізує самі підвалини і цілий фундаментальний лексикон колись баґательного і несуперечливого бубабістського парадизу.
Андрухович Ю. Диявол ховається в сирі: вибрані спроби 1999 – 2005 років / Юрій Андрухович. — вид. друге, випр. — К. : Критика, 2007. — 318 с.
Нова книжка «вибраних спроб» Юрія Андруховича містить есеїстичний доробок автора за останні сім років. Уміщені тут тексти, раніше розпорошені в численних українських та зарубіжних збірниках і періодичних виданнях, не завжди доступних для вітчизняного читача, протягом 1999-2006 років виходили друком на шпальтах часописів «Дзеркало тижня», «Критика», «Потяг 76», «Столичные новости», «Gazeta Wyborcza», а також в антологіях «Europaexpress: Ein literarisches Reisebuch» (Eichbom Berlin, 2001; есей «Справжня історія однієї Європи») і «Ich bin nicht innerlich: Annäherungen an Gottfried Benn» (Klett-Kotta, 2003; есей «Готфрид Бенн, спроба абетки»).
Андрухович Ю. Таємниця : замість роману / Юрій Андрухович. — Харків : Фоліо, 2007. — 478 с.
Ця книга – не просто історія життя Андруховича-людини, це історія хвороби епохи пізнього совка, історія життя цілого організму, який випорожняється віршами, відригує армією, дихає свободою і потіє страхами. Цей організм проростає щупальцями у гуртожитках, кнайпах, таємних помешканнях і літературних зборах, при цьому, встигаючи підтримувати внутрішню комунікацію за допомогою таємної переписки, і Андрухович є навіть не серцем, чи «правою рукою» його, а лише одною, як правило незначною, частиною.
2008
Статті
Банацька Н. Як у краплині води...(тематична та ментальна ідентичність польської поезії крізь призму вірша В. Шимборської “Здивування”) / Н. Банацька // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2008. — Вип. 10. — С. 220–247.
1998
Статті
Банацька Н. А. Концепція «невидимої провини …» (на матеріалі драматичних поем Лесі Українки «Вавілонський полон» та «На руїнах») / Н. А. Банацька // Наукові записки. — Острог : Вид. Комплекс Острозької Академії, 1998. — Т. І, ч. ІІ. — С. 148–153.
Банацька Н. А. Мовно-виражальні засоби розкриття концепції «невидимої провини …» в драматичних поемах «Вавілонський полон» та «На руїнах») / Н. А. Банацька // Наукові записки. — Острог : Вид. Комплекс Острозької Академії, 1998. — Т. І, ч. ІІ. — С. 153–156.
2013
Статті
Вокальчук Г. Поет беззразковості (неологія Михайля Семенка в контексті словотворчої практики поетів 20 – 30-х років ХХ ст.) / Галина Вокальчук // Культура слова. — К., 2013. — Вип. 79. — С. 82–90.
2011
Статті
Вокальчук Г. М. Короткий словник індивідуально-авторських назв осіб в українській поезії ХХ – ХХІ століття / Г. М. Вокальчук, В. В. Максимчук // Неологічні назви осіб у сучасних слов’янських мовах : монографія / Вокальчук Г. М., Архангельська А. М., Стишов О. А., Маслова Ю. П., Максимчук В. В. — Рівне ; Оломоуць, 2011. — С. 262–349. — (Лексикографічна серія «Українська індивідуально-авторська неографія» ; вип. 6).
2010
Статті
Цапук І. В. Короткий словник неологічної лексики Ліни Костенко і Миколи Вінграновського / І. В. Цапук, Г. М. Вокальчук, А. І. Браун, В. В. Максимчук // Словотворчість шістдесятників. Ліна Костенко. Микола Вінграновський : збірник наукових праць / відп. ред. Г. М. Вокальчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — С. 138–170. — (Лексикографічна серія «Українська індивідуально-авторська неографія» ; вип. 3).
2008
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Проблеми й перспективи авторської лексикографії. «Регіональний» словник поетичних неолексем (Рівненщина) / відп. ред. Г. М. Вокальчук. — вид. 2-е, випр. і доп. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — С. 65–179. — (Лексикографічна серія «Українська індивідуально-авторська неографія» ; вип. 1).
Збірник присвячений лексикографічному аспектові дослідження авторських лексичних новотворів в українській поезії ХХ ст. Вперше у вітчизняній лексикографії укладено «регіональний» словник неолексем поетів Рівненщини (понад 1700 одиниць). Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів філологічних спеціальностей внз, учителів-словесників.
Статті
Вокальчук Г. М. Порівняльний аналіз перших українських словників авторської неологічної лексики / Г. М. Вокальчук // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — 2008. — Вип. 10. — С. 36–49.
2018
Статті
Вісич О. А. Генеза метадрами в українській літературі / О. А. Вісич // Modern philological research: a cjmbination of innovative and traditional approaches : Conference Proceeding (April 27–28, 2018). — Tbilisi : Baltija Publishing, 2018. — С. 64–67.
Вісич О. Поетика метадрами у творчості Якова Мамонтова / О. Вісич // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : філологія. — 2018. — Вип. 18. — С. 27–34.
Вісич О. Критичний дискурс метадрами Варвари Чередниченко "Артистка без ролів" / О. Вісич // Вісник Житомирського державного університету. Філологічні науки. — 2018. — Вип. 1 (87). — С. 58–62.
Вісич О. Постмодерна метадрама Павла Ар'є “Людина в підвішеному стані” / О. Вісич // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2018. — С. 279–285.
Вісич О. Метадраматична трансгресія в п’єсі Юрія Косача «Кортес і Безталанна» / О. Вісич // Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». Серія «Гуманітарні науки». — 2018. — № 3 . — С. 15–20.
Вісич О. Метадраматична поетика п'єи Ігоря Костецького “Близнята ще зустрінуться” [Електронний ресурс] / О. Вісич // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. — Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2018. — Вип. 20. — Т. І. — С. 55–61. — Режим доступу : http://www.aphn-journal.in.ua/archive/20_2018/part_1/13.pdf. — Назва з екрана.
Вісич О. Жанр ревю в метадраматичній матриці української літератури (на матеріалі п’єс Іларіона Чолгана) / О. Вісич // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». — 2018. — Т. 29 (68). — № 2. — С. 98–105.
Вісич О. А. Алегорія як метадраматичний чинник п'єси Ігоря Костецького “Спокуси несвятого Антона” [Електронний ресурс] / О. А. Вісич // Scientific Journal Virtus. — 2018. — № 25. — С. 159–163. — Режим доступу : http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal25.pdf. — Назва з екрана.
Вісич О. А. Метадраматичні експерименти у творчості Івана Багряного [Електронний ресурс] / О. А. Вісич // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. — Warszawa, 2018. — № 7 (35). — część 4.— S. 62–67. — Режим доступу : https://eesa-journal.com/wp-content/uploads/EESA_-%D0%BB%D1%8C_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_4_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-13.pdf. — Назва з екрана.
Вісич О. Автокоментар як метадраматичний чинник в п’єсах письменників української діаспори / О. Вісич // American Scientific Journal. — 2018. — № 21. — Is. 1. — P. 4–9.
Вісич О. Лицедійство та ілюзорність в драматургії Юрія Косача / О. Вісич // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». — Острог, 2018. — Вип. 4 (72). — С. 176–179.
2017
Статті
Вісич О. Ієрархія метадраматичних конструкцій в художньому тексті (на матеріалі п'єси Павла Ар'є “Людина в підвішеному стані”) / O. Вісич // Питання літературознавства : науковий журнал. — 2017. — Вип. 95. — С. 32–44.
Вісич О. Метадраматичний потенціал блазнювання в драматургії Миколи Куліша / О. Вісич // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2017. — Вип. 27. — Т. 1. — С. 100–104.
Вісич О. А. Типологія метадрами в сучасному літературознавстві / О. А. Вісич // Актуальні проблеми літературознавчої термінології : науковий збірник. — Рівне : О. Зень, 2017. — Вип. 2. — С. 165–169.
Вісич О. А. Генеза сучасної концепції метадрами / О. А. Вісич // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — Вип. 65. — С. 11–14.
Вісич О. П'єса “Талан” Михайла Старицького: метадраматичний аналіз [Електронний ресурс] / Олександра Вісич // “Південний архів” : збірник наукових праць. Філологічні науки. — Херсон. — 2017. — XLVІ. — С. 182–186. — Режим доступу : http://www.pa.stateuniversity.ks.ua/archive/66_2017/43.pdf. — Назва з екрана.
Вісич О. Українська метадрама в сучасній літературознавчій рецепції / О. Вісич // Contemporary issues in philological science: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine. — 2017. — С. 152–155.
Вісич О. Кримський метатекст у творчості Лесі Українки / Олександра Вісич // Її зоря яснітиме віки : матеріали наукової конференції, присвяченої 145-ій річниці від дня народження Лесі Українки та 175-річчю від дня народження Михайла Драгоманова. — Новоград-Волинський : НОВОград, 2016 — С.121–130.
Вісич О. Метадрама Людмили Старицької-Черняхівського “Милость Божа”: полілог театральних традицій / О. Вісич // Studia Metodologica. —2017. — Вип. 45. — С. 51–58.
2016
Статті
Вісич О. Рецепція метадрами в польському літературознавстві [Електронний ресурс] / О. Вісич // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. — 2016. — № 8. — С. 18–23. — Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvvnufll_2016_8_6. — Назва з екрана.
Вісич О. Гауптманівський слід в метадраматичному просторі Лесі Українки / О. Вісич // Українська наука у європейському контексті. Німецько-українські наукові зв'язки : збірник наукових праць. — 2016. — Т. 9. — С. 239–242.
Вісич О. Поезія Оксани Забужко «Задзеркалля: пані Мержинська»: драматизація метатексту / Олександра Вісич // Волинь філологічна: текст і контекст. Універсум Лесі Українки : зб. наук. пр. / упорядкув. C. М. Романова. — Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. — Вип. 22. — С. 391–399.
2015
Статті
Вісич О. Синдром утечі у творчості Лесі Українки / О. Вісич // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». — Острог, 2015. — Вип. 57. — С. 239–241.
Вісич О. А. Топос театру в драматургії Лесі Українки [Електронний ресурс] / О. А. Вісич // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — Вип. 50. — С. 121–125. — Режим доступу : http://lingvj.oa.edu.ua/assets/files/full/2014/NZ_Vyp_50.pdf. — Назва з екрана.
2014
Статті
Вісич О. Топос театру в драматургії Лесі Українки / О. Вісич // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». — Острог, 2014. — Вип. 5. — С. 121–124.
2018
Статті
Рабчук І. Ю. Структурно-стилістичні особливості авторських лексичних новотворів Юрія Іздрика (на матеріалі "Мертвого щоденника") / І. Ю. Рабчук // "Південний архів". Філологічні науки : збірник наукових праць. — Херсон, 2018. — Вип. 72 (Т. 1). — С. 27–30.
Рабчук І. Ю. Співвідношення понять «прикладка» і «присудок» у лінгвістичній науці / І. Ю. Рабчук // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. — Кривий Ріг : КДПУ, 2018. — Вип. 18. — С. 63–74.
2017
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" / укл. : Максимчук В. В., Рабчук І. Ю. — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — Вип. 68. — 184 с.
Статті
Рабчук І. Ю. Історія та сучасний стан лінгвістичного вчення про прикладки / І. Ю. Рабчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — Вип. 68. — С. 55–58.
Статті
Шостюк З. В. Роль соматичної лексики в пізнанні мовної картини світу (на прикладі творчості Дмитра Павличка) / З. В. Шостюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — Вип. 68. — С. 81–84.
2015
Статті
Шостюк З. Поняття «концепт» в історієтворчому ключі / З. Шостюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». — Острог, 2015. — Вип. 57. — С. 132–134.
2018
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Пухонська О. Літературний вимір пам'яті / О. Пухонська. — Київ : Академвидав, 2018. — 304 с.
Пухонська О. Словографія минулого / О. Пухонська // Збірник статей про культурну пам'ять у літературі. — LAP Lambert Academic Publishing, 2018. — 116 с.
Статті
Пухонська О. Література VS війна: "Життя P.S." Валерії Бурлакової як посттравматична рефлексія / О. Пухонська // Вісник Запорізького національного університету. — 2018. — № 1. — С. 17–23.
Pukhonska O. Głos „po” albo Wszechświat „za kolczastym drutem” w świetle wspomnień Myrosława Marynowycza / О. Pukhonska // OD „ZAPISU” DO... ZAPISU HISTORII. KULTURA POZA CENZURĄ W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ W LATACH 1977–1991 / redakcja naukowa Bogusław Bakuła, Agnieszka Matusiak, Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak. — Wrocław, 2018. — S. 233–247.
Пухонська О. Білі плями пам’яті на темному тлі історії (за романом «Дім для Дома» Вікторії Амеліної) / О. Пухонська // Сучасні проблеми мовознавства і літературознавства : збірник наукових праць / відп. ред. І. В. Сабадош. — Ужгород, 2018. — Вип. 23. — С. 279–282.
Пухонська О. Поколіннєва рецепція пам’яті в літературі після 1990-х / О. Пухонська // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2018. — Вип. 61, ч. 1. — С. 28–35.
Пухонська О. «Вертеп. Роман про Майдан» Олени Захарченко: світлотіні нової історії / О. Пухонська // Проблеми ідентичностей у сучасній українській літературі: виміри «Коронації слова» : монографія / наук. ред. Н. І. Богданець-Білоскаленко, О. О. Бровко. — Чернівці : Видавничий дім «Букрек», 2018. — С. 45–54.
2017
Статті
Пухонська О. Я. "Війна після війни, або Волинь у літературній версій пам'яті (за романами А. Кокотюхи "Червоний" та "Чорний ліс") / О. Я. Пухонська // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». — Острог, 2017. — Вип. 65. — С. 71–74.
Пухонська О. ЗАКІНЧЕНА ПОВІСТЬ ЖИТТЯ, ЩО НЕ ВІДБУЛОСЯ. Рецензія на видання Глуховський П., Ковальський М. Апте. Незакінчена повість / Пьотр Глуховський, Мартин Ковальський ; переклад з польської мови Є. Врадій. — Дніпро : Український інститут вивчення Голокосту «Ткума» ; ПП «Ліра ЛТД», 2017. — 140 с.
2016
Статті
Пухонська О. Я. Травматична пам’ять культури та її літературна репрезентація / О. Я. Пухонська // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія". — Острог, 2016. — Вип. 62. — С. 289–292.
2018
Статті
Семерин Х. Модерністська рецепція єгипетсько-гебрейської біблійної парадигми в українській літературі / Х. Семерин // Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників філологічних наук : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 23–24 лютого 2018 р.). — Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2018. — С. 20–24.
Семерин Х. Д. Феміністичні проекції в поезії Зузанни Ґінчанки / Х. Д. Семерин // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — Вип. 4 (72). — С. 194–196.
Семерин Х. Фемінні біблійно-єврейські архетипи в модерній драмі (на матеріалі драматичних поем Лесі Українки «Одержима» і «Йоганна, жінка Хусова») / Х. Семерин // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія "Філологія. Соціальні комунікації". — 2018. — Т. 29 (68). — № 1. — С. 125–130.
2017
Статті
Кочерга С. «Гоголівське питання» в «італійському тексті» Юрія Косача як маркер міжкультурних взаємин (на матеріалі фрагментів незавершеного роману «Сенйор Ніколо» / С. Кочерга, Х. Семерин // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». — 2017. — № 31. — Том 1. — С. 93–94.
Семерин Х. Міфопоетика і семіотика лімінальних об’єктів дому в поетичних текстах Василя Стуса (на матеріалі збірки «Палімпсести») / Х. Семерин // Scripta manent: молодіжний науковий вісник Інституту філології та журналістики : зб. наук. пр. / уклад. Л. Б. Лавринович. — Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2017. — Вип. 4. — С. 90–93.
Семерин Х. Постать Юрія Косача та його модерні творчі шукання в контексті імагології / Х. Семерин // Геопоетичні студії : літературно-науковий альманах / упоряд. Надія Киф’юк, Софія Котович ; за ред. С. О. Кочерги. — Острог: Вид-во НаУОА, 2017. — Вип. 2. — С. 106–132.
Семерин Х. Геопоетична візія Острога в поезії Анатолія Криловця / Х. Семерин // Геопоетичні студії : літературно-науковий альманах / упоряд. Надія Киф’юк, Софія Котович ; за ред. С. О. Кочерги. — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — Вип. 2. — С. 10–16.
Семерин Х. Зузанна Ґінчанка vs. Богдан-Ігор Антонич: українсько-польські поетичні паралелі початку століття / Х. Семерин // Геопоетичні студії : літературно-науковий альманах / автор ідеї Світлана Кочерга ; за ред. Христини Семерин. — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — Вип. 3. — С. 28–39.
2016
Статті
Семерин Х. Постать Юрія Косача та його модерні творчі шукання в імагологічному контексті / Х. Семерин // Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гуманітарні науки». — Острог : Вид-во НаУОА, 2016. — Вип. 8. — С. 141–151.