Кафедра психології та педагогіки
2018
Статті
Avhustiuk M. M. The Illusion of Knowing in Metacognitive Monitoring: Effects of the Type of Information and of Personal, Cognitive, Metacognitive, and Individual Psychological Characteristics / М. М. Avhustiuk, I. D. Pasichnyk, R. V. Kalamazh // Europe's Journal of Psychology. — 2018. — Vol. 14 (2). — S. 317–341.
Kalamazh R. Learning motivation in metacognitive monitoring reliability / R. Kalamazh, M. Avhustiuk // Психологічні перспективи. — Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2018. — Вип. 31. — С. 107–117.
Каламаж Р. В. Політична культура студентської молоді у контексті компетентнісного підходу / Р. В. Каламаж, В. О. Ільницький // PSYCHOLOGICAL JOURNAL.. — 2018. — № 3 (13). — С. 53–66.
Balashov E. A. Theoretical Approach to Researching the International Volunteer Movement / Е. Balashov, І. Pasichnyk, R. Kalamazh // Volunteering: Attitudes, Social Influences and Gender Differences. — New York : Nova Science Publishers, 2018. — Р. 21–40.
2017
Статті
Pasichnyk I. The illusion of knowing from perspective of metacognitive monitoring accuracy of educational activity of university students / I. Pasichnyk, R. Kalamazh, M. Avgustiuk // Psychologiczne Zeszyty Naukowe : Polrocznik Instytutu Psychologii Universytetu Zielonogorskiego. — 2017. — Issue 1. — Р. 89–102.
2016
Статті
Каламаж Р. В. Ілюзія знання як помилка метакогнітивного моніторингу / Р. В. Каламаж, М. М. Августюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2016. — Вип. 4. — С. 19–29.
Balashov E. Intercultural Components of Student Self-Realization in International Volunteering Programmes / Е. Balashov, І. Pasichnyk, R. Kalamazh // Annual of Social Work. — Croatia : University of Zagreb, 2016. — V. 23 (1). — Р. 123–139.
Каламаж Р. В. Вплив ретроактивної та проактивної інтерференції на метапам’яттєві судження студентів / Р. В. Каламаж, В. О. Волошина // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія». — Острог, 2016. — Вип. 4. — С. 30–45.
2015
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Психологія мислення : підручник / І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, О. В. Матласевич, У. І. Нікітчук та ін. ; за ред. І. Д. Пасічника. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — 560 с.
Підручник охоплює основний зміст нормативного курсу "Психологія мислення". У ньому висвітлюється історія психології мислення, сучасний стан дослідження мислення як пізнавального процесу та як метакогнітивного феномену, розглядається проблема методів дослідження мислення, порушення процесу мислення, а також система процедур, що забезпечують самостійне, творче засвоєння інформації. Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів.
Каламаж Р. В. Психологія професійної самосвідомості студентів : навчально-методичний посібник / Р. В. Каламаж. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — 200 с.
У навчально-методичному посібнику розкрито зміст понять професійної самосвідомості та професійної Я-концепції, здійснено структурно-функціональний аналіз професійної самосвідомості, розглянуто питання діагностики рівня її сформованості. На прикладі майбутніх юристів розкривається питання цілеспрямованого формування професійної самосвідомості на етапі навчання у ВНЗ. Окрема увага приділена когнітивному та метакогнітивному підходам до виділеного предмета дослідження. порушується проблема академічної Я-концепції та її зв"язку з навчальними досягненнями студентів. Посібник адресований насамперед студентам психологічних та юридичних спеціальностей, аспірантам, а також може бути корисним тим, хто цікавиться проблемами особистісного та професійного розвитку.
Статті
Пасічник І. Д. Мислення як метакогнітивний феномен / І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Т. А. Довгалюк // Наукові записки. Серія «Психологія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — Вип. 1. — С. 3–17.
2014
Статті
Каламаж Р. В. Ефективність метапам’яті: основна проблематика / Р. В. Каламаж, Т. А. Довгалюк // Міжнародна Інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» : матеріали конференції. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 2. — С. 61–63.
Пасічник І. Д. Метакогнітивний моніторинг як регулятивний аспект метапізнання / І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, М. М. Августюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 28. — С. 3–16.
Pasichnyk I. Intercultural Communicative Components of Psychological Structure of Student Self-Realization in International Volunteer Programs [Electronic recourse] / Ihor Pasichnyk, Ruslana Kalamazh, Eduard Balashov // Psychology Of Language And Communication. — 2014.
Pasichnyk I. Psychological Components of Self-Realization of Students in International Volunteer Programs / І. Pasichnyk, R. Kalamazh, Е. Balashov // Journal of Psychological and Educational Research. — Romania : University of Oradea. — 2014. — V. 22 (2). — P. 28–44.
2012
Статті
Каламаж Р. В. Процесуально-змістові аспекти Я-концепції особистості / Р. В. Каламаж // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. — Вип. 16. — С. 421–431.
Каламаж Р. В. Деякі аспекти розуміння літературного тексту у вимірі когнітивного стилю полезалежність / поленезалежність / Р. В. Каламаж // Матеріали міжнародної інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 1. — С. 13–15.
Каламаж Р. В. Емпіричне дослідження уявлень студентів-юристів стосовно образів типових представників юридичних спеціальностей / Р. В. Каламаж // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. — Вип. 15. — С. 202–212.
Каламаж Р. В. Когнітивно-стильовий вимір у психологічних дослідженнях / Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 32–41.
Матласевич О. В. Роль релігійності в мотивації досягнення успіху (на прикладі студентської молоді / О. В. Матласевич, Р. В. Каламаж // Наука і духовність у системі сучасного управління : збірник тез міжнародної науково-практичної конференції. — Львів, 2012. — С. 35–37.
Каламаж Р. В. Метапамятєві судження та когнітивні процеси, що лежать в їх основі / Р. В. Каламаж, У. Джонсон, В. О. Волошина // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 58–78.
2011
Статті
Каламаж Р. В. Маніпулятивний аспект виборчих технологій / Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 18. — С. 87–94.
Каламаж Р. В. Правосвідомість у контексті правової культури виборців / Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 17. — С. 140–146.
Матласевич О. В. Психолого-герменевтичний аналіз твору Г. Смотрицького «Ключ царства небесного» / О. В. Матласевич, Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 18. — С. 159–171.
2010
Статті
Каламаж Р. В. Модель професійної Я-концепції майбутніх юристів / Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 16. — С. 85–94.
Каламаж Р. В. Самоставлення як складова частина емоційно-оцінного компонента Я-концепції / Р. В. Каламаж // Психологічні перспективи. — Луцьк, 2010. — Вип. 15. — С. 72–81.
2009
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Каламаж Р. Психологія становлення професійної Я-концепції майбутніх юристів : монографія / Руслана Каламаж. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — 404 с.
У монографії досліджуються теоретичні, методологічні та практичні аспекти професійної Я-концепції майбутніх юристів через призму професіоналізації у вищому навчальному закладі. Розкривається психосемантика образу юридичної професії. Висвітлюється зв'язок індивідуального стилю діяльності та когнітивно-стильової організації пізнавальної сфери особистості з Я-концепцією. Увага акцентується на обґрунтуванні засад становлення досліджуваного феномена у ВНЗ. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться проблемами особистісного і професійного становлення.
Статті
Каламаж Р. В. Кар’єрні орієнтації майбутніх юристів як прояв професійної Я-концепції / Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 13. — С. 127–133.
Каламаж Р. В. Я-концепція в контексті когнітивних стилів / Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Сучасні дослідження когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 12. — С. 100–115.
Каламаж Р. В. Інтерпретаційна функція Я-концепції майбутніх юристів з позиції когнітивного підходу / Р. В. Каламаж // Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць. — 2009. — Т. 9, ч. 7. — С. 209–219.
Каламаж Р. В. Проблемні аспекти формування індивідуального стилю діяльності майбутніх юристів / Р. В. Каламаж // Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць. — 2009. — Т. 9, ч. 4. — С. 157–166.
2008
Статті
Каламаж Р. В. Мотивація морального вибору в контексті Я-образу майбутнього правника / Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 11. — С. 72–77.
2007
Статті
Каламаж Р. В. Аксіологічні особливості правової культури особистості / Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 8. — С. 112–120.
Каламаж Р. В. Концепція індивідуального стилю діяльності та її реалізація у професійній підготовці майбутніх правників / Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 9. — С. 192–197.
2006
Статті
Каламаж Р. В. Я-концепція як складова професійної самосвідомості юристів / Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — Вип. 7. — С. 156–163.
2005
Статті
Каламаж Р. В. Проблеми формування психологічної компетентності магістрів державної служби / Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2005. — Вип. 6, ч. 1. — С. 127–134.
2004
Статті
Каламаж Р. В. Психологічні аспекти електоральної поведінки виборців / Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2004. — Вип. 5. — С. 100–106.
2002
Статті
Каламаж Р. В. Психологічні аспекти правової культури виборців / Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог, 2002. — Вип. 3. — С. 327–334.
2018
Статті
Avhustiuk M. M. The Illusion of Knowing in Metacognitive Monitoring: Effects of the Type of Information and of Personal, Cognitive, Metacognitive, and Individual Psychological Characteristics / М. М. Avhustiuk, I. D. Pasichnyk, R. V. Kalamazh // Europe's Journal of Psychology. — 2018. — Vol. 14 (2). — S. 317–341.
Balashov E. A. Theoretical Approach to Researching the International Volunteer Movement / Е. Balashov, І. Pasichnyk, R. Kalamazh // Volunteering: Attitudes, Social Influences and Gender Differences. — New York : Nova Science Publishers, 2018. — Р. 21–40.
2017
Статті
Pasichnyk I. The illusion of knowing from perspective of metacognitive monitoring accuracy of educational activity of university students / I. Pasichnyk, R. Kalamazh, M. Avgustiuk // Psychologiczne Zeszyty Naukowe : Polrocznik Instytutu Psychologii Universytetu Zielonogorskiego. — 2017. — Issue 1. — Р. 89–102.
Пасічник І. Д. Психологічні особливості формування життєвих сценаріїв Острозьких письменників-емігрантів / І. Д. Пасічник, Г. Б. Гандзілевська // Вісник Національного університету оборони України : зб-к наук. праць. — К. : НУОУ, 2017. — Вип. 1 (48). — С. 165–172.
Pasichnyk І. Psychological immunity of ukrainian migrants depending on childhood scenario sets / Ihor Pasichnyk, Halyna Handzilevska, Uliana Nikitchuk // Psychological Prospects Journal. — December, 2017.
2016
Статті
Balashov E. Intercultural Components of Student Self-Realization in International Volunteering Programmes / Е. Balashov, І. Pasichnyk, R. Kalamazh // Annual of Social Work. — Croatia : University of Zagreb, 2016. — V. 23 (1). — Р. 123–139.
Pasichnyk I. Psychological Peculiarities of Tolerance of Ukrainian and Polish Students: A Comparative Analysis / І. Pasichnyk, Е. Balashov // Problems of Psychology in the 21st Century. — Lithuania, 2016. — Vol. 10 (1). — Р. 39–49.
Пасічник І. Д. Зворотний зв’язок як чинник оптимізації метапам’яті в умовах проактивної інтерференції / І. Д. Пасічник, Т. А. Довгалюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія». — Острог, 2016. — Вип. 4. — С. 5–18.
2015
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Психологія мислення : підручник / І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, О. В. Матласевич, У. І. Нікітчук та ін. ; за ред. І. Д. Пасічника. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — 560 с.
Підручник охоплює основний зміст нормативного курсу "Психологія мислення". У ньому висвітлюється історія психології мислення, сучасний стан дослідження мислення як пізнавального процесу та як метакогнітивного феномену, розглядається проблема методів дослідження мислення, порушення процесу мислення, а також система процедур, що забезпечують самостійне, творче засвоєння інформації. Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів.
Статті
Пасічник І. Д. Мислення як метакогнітивний феномен / І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Т. А. Довгалюк // Наукові записки. Серія «Психологія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — Вип. 1. — С. 3–17.
Пасічник І. Д. Psychological peculiarities of tolerance of Ukrainian and polish students: a comparative analysis / І. Д. Пасічник, Е. М. Балашов // PROBLEMS OF PSYCHOLOGY IN THE 21st CENTURY. — 2015. — 10 (1). — С. 50–58.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кралюк П. М. Острозька академія в філософській культурі України : монографія / П. М. Кралюк, І. Д. Пасічник, М. М. Якубович. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 482 с.
Монографія "Острозька академія в філософській культурі України" присвячена інтелектуальній спадщині першого вищого навчального закладу України - Острозької академії ХVІ - ХVІІ ст. На основі джерел, частина яких раніше була недоступна вітчизняним дослідникам, автори показують значимість надбань Острозької академії для розуміння інтелектуального життя в середньовічній та ранньомодерній Україні. Особливості філософських пошуків острозьких книжників простежуються у зв"язку із давньоруською та ренесансною філософією на українських землях. На підставі віднайдених документів автори вказують на розмаїття та неоднозначність української філософської культури, її зв"язок із релігійними, політичними та суспільними процесами. На особливу увагу заслуговують два головних напрями філософської думки острозьких книжників - православний традиціоналізм, представлений Василем Суразьким, Іваном Вишенським та іншими авторами, а такж ренесансний гуманізм, який можна віднайти в творах Симона Пекаліда та Яна Лятоса. Монографія розкриває й філософсько-теологічні погляди Мелетія Смотрицького, які раніше не були предметом грунтовних наукових досліджень. Відзначено у монографії й особливості подальшого розвитку традицій Острозької академії в Україні та за її межами. Видання орієнтоване на філософів, богословів, викладачів, студентів та усіх, кому небайдужі здобутки української філософської думки.
Статті
Пасічник І. Д. Метакогнітивний моніторинг як регулятивний аспект метапізнання / І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, М. М. Августюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 28. — С. 3–16.
Pasichnyk I. Intercultural Communicative Components of Psychological Structure of Student Self-Realization in International Volunteer Programs [Electronic recourse] / Ihor Pasichnyk, Ruslana Kalamazh, Eduard Balashov // Psychology Of Language And Communication. — 2014.
Pasichnyk I. Psychological Components of Self-Realization of Students in International Volunteer Programs / І. Pasichnyk, R. Kalamazh, Е. Balashov // Journal of Psychological and Educational Research. — Romania : University of Oradea. — 2014. — V. 22 (2). — P. 28–44.
2013
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Острозька давнина : науковий збірник / ред. кол. : І. Пасічник, І. Тесленко, П. Кралюк та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 2. — 316 с.
У науковому збірнику висвітлюються теми, пов’язані з життям і діяльністю кн. Василя-Костянтина Острозького, історією Острога і його інтелектуального середовища, яке функціонувало в місті наприкінці ХVІ – на початку ХVІІ ст.
Пасічник І. Д. Український месіанізм : монографія / І. Д. Пасічник, П. М. Кралюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 220 с.
У монографічному дослідженні розглядається осмислення місця України у світі та її місія в історії української суспільно-філософської думки, починаючи із давньоруських часів до кінця ХХ століття. Зокрема, увага звернута на погляди Іларіона Київського, Нестора-літописця, панегіристів князів Острозьких, козацьких літописців XVII – XVIII стст., кирило-мефодіївців, В’ячеслава Липинського, Арсена Річинського, Миколи Хвильового, ідеологів українського націоналізму, шістедястників тощо. В останньому розділі, де мова йде про часи незалежності України, розглядається трактування місії України її Президентами. Робота розрахована на науковців, які вивчають історію української суспільно-філософської думки, студентів, а також на широке коло читачів.
Zmiany w regionie w warunkach globalizacji : monografia / Antoni Olak, Ihor Pasichnyk, Petro Kralyuk, Maria Shgai, Ihir Gshchuk. — Ostrowiec Swiętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsięfiorczości w Ostrowcu Swiętokrzyskim, 2013. — 314 s.
Статті
Максименко С. Д. До питання методології когнітивної психології / С. Д. Максименко, І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 24. — С. 3–6.
Пасічник І. Д. Мислення як предмет психології / І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 25. — С. 3–9.
Pasichnyk I. Proces pasportyzacji miejscowosci w kontekscie badan psychologiczno-ekologicznych i społeczno-demograficznch oraz ryzyka dla zdrowia młodziezy (kapitalu ludzkiego) / Ihor Pasichnyk, Petro Kralyuk, Maria Shugai, Ihor Gushchuk // Miedzynarodowa Konferencje Naykowa “Nowoczesna gospodarka komunalna w warunkah unii europejskiej ” 23–24 maj. — Ostrowiec Swetokrzyski, 2013. — S. 137–144.
Pasichnyk I. Proces paszportyzacji miejscowosci w kontekscie badan psychologiczno-ekologicznych i spoleczno-demograficznych oraz ryzyka dla zdrowia mlodziezy (kapitalu ludzkiego) / Ihor Pasichnyk, Petro Kralyuk, Maria Shugai, Ihor Gushchuk // Zmiany w regionie w warunkach globalizacji. — Ostrowiec Swietokrzyski, 2013. — S. 139–146.
2012
Науково-публіцистична та художня література
Борисенко В. Жертовна любов до України. Наталя Даниленко / Валентина Борисенко, Ігор Пасічник, Людмила Тарнашинська // Українки в історії. ХХ–ХІХ століття / В. Борисенко, П. Кононенко, Є. Сверстюк та ін. — К., 2012. — С. 183–189.
Пасічник І. Патріотка України Віра Лукаш-Бондарук / Ігор Пасічник // Українки в історії. ХХ–ХІХ століття / В. Борисенко, П. Кононенко, Є. Сверстюк та ін. — К., 2012. — С. 197–199.
Пасічник І. Пам'яті української жінки-колгоспниці / Ігор Пасічник // Українки в історії. ХХ–ХІХ століття / В. Борисенко, П. Кононенко, Є. Сверстюк та ін. — К., 2012. — С. 37–40.
Статті
Максименко С. Д. Когнітивна психологія в контексті дослідження пам’яті людини / С. Д. Максименко, І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 3–16.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 512 с.
У видання вміщені статті та матеріали, які стосуються історії острозької академії (ХVІ – ХVІІ століття), її культурного контексту, а також історіографії та історичної пам’яті про цей перший вищий навчальний заклад на теренах Східної Європи.
Статті
Ковальський М. Острозька друкарня / Микола Ковальський, Ігор Пасічник // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 308–310.
Кралюк П. Біблія Острозька (Острог, 1581) / Петро Кралюк, о. Рафаїл Турконяк, Ігор Пасічник // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 42–51.
Пасічник І. Борецький Іван (Іов) (с. Бірче, тепер Львівської обл. – 12.03.1631, м. Київ) / Ігор Пасічник // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 55–58.
Пасічник І. «Ключ царства небесного», «Каленъдарь римски новы» Герасима Смотрицького (Острог, 1587) / Ігор Пасічник // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 156–160.
Пасічник І. Передмови Острозької Біблії / Ігор Пасічник // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 350–365.
Пасічник І. “Пересторога” / Ігор Пасічник // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 365–368.
Пасічник І. Смотрицький Герасим / Ігор Пасічник // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 413–416.
Пасічник І. Д. Острозька академія в контексті освітньої політики сучасної України: регіональні та інтеграційні аспекти / І. Д. Пасічник, П. М. Кралюк // Проблеми політики регіонального розвитку (Problemy polityky rozwoju regionalnego). — Ostrowiec Swietokrzyski ; Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 120–133.
Пасічник І. Д. Психологічні особливості сприйняття імпліцитної поведінки комунікатора / І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 17. — С. 3–8.
2010
Науково-публіцистична та художня література
Пасічник І. Гальшка Острозька – фундаторка вищої освіти в Україні / Ігор Пасічник // Українки в історії: нові сторінки / В. Борисенко, А. Атаманнко, Л. Тарнашинська та ін. — К. : Либідь, 2010. — С. 14–20.
Пасічник І. Оксана Бризгун-Соколик: 10 років на чолі СФУЖО / Ігор Пасічник // Українки в історії: нові сторінки / В. Борисенко, А. Атаманнко, Л. Тарнашинська та ін. — К. : Либідь, 2010. — С. 158–161.
Статті
Максименко С. Д. Роль когнітивно-стильових особливостей особистості в процесі навчальної діяльності / С. Д. Максименко, І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивний психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 14. — С. 3–10.
Пасічник І. Острозька академія була, є і буде! / І. Пасічник // Замкова гора. — 2010. — № 48. — С. 1.
2009
Статті
Максименко С. Д. Стан та перспективи когнітивної психології в Україні / С. Д. Максименко, І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Сучасні дослідження когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 12. — С. 3–7.
Пасічник І. Повернення аристократа. Василь-Костянтин Острозький: до 400-річчя від дня смерті / Ігор Пасічник // Екстракт 150 : у двох частинах. — К. : Українська прес-група, 2009. — Ч. 1. — С. 871–884.
Пасічник І. Як вивчати свою історію / Ігор Пасічник, Петро Кралюк // Екстракт 150 : у двох частинах. — К. : Українська прес-група, 2009. — Ч. 2. — С. 416–423.
Пасічник І. Д. Психологічні характеристики індивідуального мислення / І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 13. — С. 3–13.
2008
Статті
Пасічник І. Острозька академія – перлина вищої освіти України / І. Пасічник, П. Кралюк // Освіта України. — 2008. — № 31 (22 квітня). — С. 6.
Пасічник І. Тенденції в розвитку релігійного й культурного життя на українських землях у ХVІ ст. / Ігор Пасічник, Петро Кралюк // Наукові записки. Серія “Філософія”. — Острог : Вид-во наУОА, 2008. — Вип. 4. — С. 14–23.
Пасічник І. Д. Специфіка підготовки майбутніх спеціалістів у контексті економічної психології / І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 10. — С. 6–9.
Пасічник І. Д. Традиції і новаторство / І. Д. Пасічник, П. Кралюк // Вища школа. — 2008. — № 10. — С. 73–79.
Пасічник І. Д. Фази мислення в циклі пізнавальних дій менеджера / І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 11. — С. 3–10.
2007
Статті
Пасічник І. Болонський процес і нові шанси університетів / Ігор Пасічник // День. — 2007. — № 37. — С. 1.
Пасічник І. Д. Практичне мислення і конфлікт (теоретико-методичний аспект) / І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 9. — С. 9–13.
Пасічник І. Д. Функціональні тенденції соціоособистісної системи в економічній психології / І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 8. — С. 279–285.
2006
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кралюк П. М. Острозька Біблія в контексті української та європейської культур / П. М. Кралюк, Р. Торконяк (отець Рафаїл), І. Д. Пасічник. — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — 124 с.
У цій роботі, яка є першим комплексним дослідженням Острозької Біблії, розглянуто передумови появи цієї книги, її культурний контекст, виявлені джерела, реконструйовано процес роботи над цим виданням. Показано також вплив Острозької Біблії на розвиток бібліїстики в православних слов’ян.
2005
Статті
Пасічник І. Д. Методологічні питання психологічної надійності в економічній психології / І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2005. — Вип. 6, ч. 1. — С. 7–12.
2004
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Пасічник І. Д. Психологія поетапного формування операційних структур систематизації : монографія / І. Д. Пасічник. — друге вид., переробл. та доповн. — Острог, 2004. — 242 с.
У монографії висвітлені результати природного експерименту формування операційних структур мислення, як складових дії систематизації. Встановлено залежність росту систематизації від методів навчання, поетапного формування окремих операцій, ілюструється вікова динаміка.
Статті
Пасічник І. Д. Інформатизація та психічний розвиток / І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог, 2004. — Вип. 5. — С. 8–16.
2003
Статті
Пасічник І. Д. Психологія політичної культури / І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог, 2003. — Вип. 4. — С. 7–12.
2002
Статті
Пасічник І. Д. Актуальні питання юридичної психології / І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог, 2002. — Вип. 2. — С. 152–158.
2000
Статті
Ковальський М. Слово про історика / Микола Ковальський, Ігор Пасічник // Оглоблин О. Люди старої України та інші праці / Олександер Оглоблин ; ред. Любомир Р. Винар ; упоряд. Алла Атаманенко. — Острог ; Нью-Йорк, 2000. — С. 12–21.
Пасічник І. Князь Василь-Костянтин Острозький (біля 1524/1525 – 1608) / Ігор Пасічник // Острозькі просвітники ХVІ–ХХ ст. — Острог, 2000. — С. 5–16.
1999
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Осягнення історії : збірник наукових праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя / гол. ред. Любомир Винар, Ігор Пасічник ; відпов. секретар Алла Атаманенко. — Острог ; Нью-Йорк, 1999. — 595 с.
Збірник наукових статей та спогадів на пошану доктора історичних наук, професора Миколи Павловича Ковальського містить праці його друзів, колег та учнів у тих галузях історичної науки, що завжди цікавили самого ювіляра: археографії, джерелознавства, історіографії, персонології, історії культури тощо.
Статті
Пасічник І. Феноменологія історика / Ігор Пасічник // Осягнення історії : збірник наукових праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя. — Острог ; Ньою-Йорк, 1999. — С. 7–8.
Пасічник І. Д. Квінтесенція систематизації / І. Д. Пасічник // Наукові записки. — Т. 2, ч. 1. — Острог, 1999. — С. 89–90.
1998
Статті
Пасічник І. Відродження історіографії міста Острога / Ігор Пасічник // Ковальський М. П. Етюди з історії Острога : нариси. — Острог, 1998. — С. 3–8.
Пасічник І. Д. До питань методології мислительної діяльності / І. Д. Пасічник // Наукові записки. — Т. 1, ч. 2. — Острог, 1998. — С. 84–87.
Пасічник І. Д. Психологічна проблематика глобальної мережі Intenet / І. Д. Пасічник, А. Броновицький // Взаємозв’язок психолого-педагогічної науки і шкільної практики як фактор вдосконалення педагогічної діяльності : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Рівне, 23–24 квітня 1998 р.). — Рівне, 1998.
1997
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Острозька академія XVІ–ХVІІ ст. : енциклопедичне видання / ред. кол. : І. Пасічник, М. Ковальський, А. Атаманенко та ін. — Острог, 1997. — 201 с.
Пасічник І. Д. Психологія поетапного формування операційних структур систематизації : монографія / І. Д. Пасічник. — Острог, 1997. — 188 с.
У монографії висвітлені результати природного експерименту формування операційних структур мислення, як складових дії систематизації. Встановлено залежність росту систематизації від методів навчання, поетапного формування окремих операцій, ілюструється вікова динаміка.
Статті
Пасічник І. Острозька Академія: минуле і сучасне / І. Пасічник // Український історик. — 1997. — Т. ХХХІV. — № 1–4. — С. 196–204.
Пасічник І. Д. Систематизація понять психології мислення / І. Д. Пасічник // Наукові записки. — Т. 1. — Острог, 1997. — С. 100–102.
Пасічник І. Д. Систематизація в контексті психології мислення / І. Д. Пасічник // Збірник матеріалів Другого Міжрегіонального науково-практичного семінару «Психологія в школі», (16–18 січня 1997, м. Рівне). — К. : Наукова думка, 1997. — С. 34–39.
Пасічник І. Д. Острозька Академія / І. Д. Пасічник // Волинські дзвони. — 1997. — № 2.
Пасічник І. Д. Острозька Академія в контексті історії України / І. Д. Пасічник // Наукові записки. — Острог, 1997. — Т. 1. — С. 4–10.
1996
Статті
Пасічник І. Д. Віват, Академіє! Острозькій слов’яно-греко-латинській Академії виповнилось 420 років / І. Д. Пасічник // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. — 1996. — № 4. — С. 5–8.
1995
Статті
Пасічник І. Д. Навчання – радість / І. Д. Пасічник // Вільне слово. — 1995. — 5 лип. — С. 4.
1993
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Пасічник І. Д. Мислительна діяльність учнів на уроках математики : методичний посібник / І. Д. Пасічник. — Львів : Облкнигодрук, 1993. — 147 с.
Статті
Пасічник І. Д. Формування мислительної діяльності школярів / І. Д. Пасічник // Пізнавальні процеси : збірник. — К., 1993. — С. 65–68.
1992
Статті
Пасічник І. Д. Про структуру мислительного процесу систематизації / І. Д. Пасічник // Психологічні проблеми навчання : збірник. — М., 1992. — С. 141–144.
1991
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Пасічник І. Д. Психологія формування навчальних дій в процесі систематизації математичного матеріалу / І. Д. Пасічник. — М. : ОУНИ, 1991. — 146 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Пасечник И. Д. Психология формирования учебных действий в процессе систематизации математического материала : монография / И. Д. Пасечник. — М. : Школа и педагогика, 1991. — 146 с.
Пасічник І. Д. Психолого-дидактичні особливості класифікації математичних понять : монографія / І. Д. Пасічник. — К., 1991. — 198 с.
Статті
Пасічник І. Д. Використання народної дидактики в процесі вивчення математики / І. Д. Пасічник // Народная педагогика. — Чебоксары, 1991. — С. 151–152.
Пасічник І. Д. Операційні структури дії систематизації в процесі засвоєння математичного матеріалу підлітками / І. Д. Пасічник // Вопроcы психологи. — 1991. — № 6. — С. 133–139.
Пасічник І. Д. Психологія формування мислительних дій в процесі систематизації математичного матеріалу / І. Д. Пасічник // Педагогічна психологія, вікова фізіологія, шкільна гігієна, дефектологія : збірник. — М., 1991. — № 6. — С. 89.
Пасічник І. Д. Психологія формування навчальних дій / І. Д. Пасічник // Педагогическая психология. — 1991. — № 6. — С. 9–11.
1990
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Пасічник І. Д. Мислительні дії та мислительні операції при систематизації навчального матеріалу / І. Д. Пасічник. — Луцьк, 1990. — 26 с.
Пасічник І. Д. Операційні структури систематизації в процесі засвоєння шкільного курсу математики / І. Д. Пасічник. — Рівне : Облполіграфвидав, 1990. — 186 с.
Статті
Пасічник І. Д. Формування навчальної діяльності молодших школярів в процесі вивчення математики / І. Д. Пасічник // Пізнавальні процеси, навчання та психорозвиток : збірник. — К., 1990. — С. 65–67.
1989
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Пасічник І. Д. Формування мислитель них дій в процесі навчання математики / І. Д. Пасічник. — Луцьк, 1989. — 26 с.
1981
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Пасечник И. Д. Психологические особенности систематизации математических понятий учащихся 5-8 классов : автореф. дисс. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Игорь Демидович Пасечник. — К., 1981. — 26 с.
1980
Статті
Пасічник І. Д. Науково-технічна революція та проблеми формування культури мислення / І. Д. Пасічник // Матеріали міжвузівської конференції молодих вчених і спеціалістів. — Рівне, 1980. — С. 7–10.
1979
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Пасічник І. Д. Алгоритмізація процесу мислення при вивченні системи математичних понять / І. Д. Пасічник. — Рівне, 1979. — 25 с.
1978
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Пасічник І. Д. Психологічні особливості систематизації математичних понять / І. Д. Пасічник. — Рівне, 1978. — 28 с.
Пасічник І. Д. Структура мислення в процесі систематизації математичних понять / І. Д. Пасічник. — Рівне, 1978. — 28 с.
Статті
Пасічник І. Д. Про структуру мислительного процесу систематизації при навчанні математики / І. Д. Пасічник // Психологічні проблеми процесу навчання молодших школярів. — М., 1978. — С. 141–143.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Квашук О. В. Корекційно-розвиваюча робота з дітьми з особливими потребами за допомогою глини / О. В. Квашук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013.
Квашук О. В. Яскрава тиша. Використання глини в роботі з дітьми з вадами слуху (корекційні заняття з розвитку творчої уяви) / О. В. Квашук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 98 с.
Статті
Квашук О. В. Розвиток уяви дітей з вадами слуху молодшого шкільного віку за допомогою методу глинотерапії / О. В. Квашук // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 22. — С. 46–50.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Використання глини з дітьми з особливими потребами (корекційні заняття з розвитку емоційного інтелекту) / упоряд. О. В. Квашук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 60 с.
Статті
Квашук О. В. Корекція розвитку емоційного інтелекту дітей з особливими потребами за допомогою ліплення з глини / О. В. Квашук // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 17. — С. 158–166.
2010
Статті
Квашук О. В. Ретроспектива та перспектива економіко-математичного моделювання в оподаткуванні / О. В. Квашук // Наукові записки. Серія "Економіка" . — Острог, 2010. — Вип. 13. — С. 430–437.
Квашук О. В. Сприймання дітьми молодшого шкільного віку телевізійної інформації агресивно-насильницького змісту / О. В. Квашук // Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". — Острог, 2010. — Вип. 14. — С. 158–166. — (Тематичний випуск "Актуальні проблеми когнітивної психології").
Квашук О. В. Моральна свідомість як активне і цілеспрямоване ставлення молодшого школяра до навколишньої дійсності / О. В. Квашук // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 16. — С. 104–112.
2009
Статті
Квашук О. В. Вплив телебачення на моральний розвиток учнів середньої школи / О. В. Квашук // Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". — Острог, 2009. — Вип. 13. — С. 162–172.
2008
Статті
Квашук О. В. Конфлікт як один з головних чинників розладу взаємостосунків у колективі / О. В. Квашук // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог, 2008. — Вип. 11. — С. 78–87.
2007
Статті
Квашук О. В. Проблема взаємовідносин між дитячим суспільством і телебаченням / О. В. Квашук // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 9. — С. 223–231.
2004
Статті
Квашук О. В. Телебачення як фактор соціалізації молодших школярів / О. В. Квашук // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2004. — Вип. 5. — С. 117–123.
2017
Статті
Матласевич О. В. Здатність до саморозвитку у структурі педагогічних здібностей сучасних учителів та викладачів ВНЗ / О. В. Матласевич // Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи : збірник наукових матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (17 травня 2017 р., м. Полтава). — Полтава : Видавець Шевченко Р. В., 2017. — С. 108–112.
Матласевич О. В. Альтернативні форми організації амбулаторної реабілітації у малому місті / О. В. Матласевич, У. І. Нікітчук // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. — 2017. — Том ХІ : Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. — Вип. 15. — С. 308–316.
Матласевич О. В. Метакогнітивно-рефлексивний компонент у структурі педагогічних здібностей: результати емпіричного дослідження / О. В. Матласевич // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. — 2017. — Том ХІ : Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. — Вип. 15. — С. 298–308.
2016
Статті
Матласевич О. В. Компонентний склад та структура педагогічних здібностей / О. В. Матласевич // Наукові записки. Серія "Психологія". — 2016. — Вип. 3. — С. 119–133.
Матласевич О. В. Метакогнітивно-діалогова позиція як умова розвитку педагогічних здібностей / О. В. Матласевич // Міжнародна науково-практична конференція «Особистість. Стосунки. Розвиток. Міждисциплінарний аспект» : збірник тез (3–5 червня 2016 р.). — 2016. — С. 139–144.
Матласевич О. В. Педагогічні здібності: виклики сучасності / О. В. Матласевич // Психологічні перспективи. — 2016. — Вип. 28. — С. 340–351.
Grygus І. Opracowanie metodologii i przetestowanie zintegrowanego modelu rehabilitacji medycznej, psychologicznej i fizycznej ofiar operacji antyterrorystycznej / I. Grygus, I. Hushchuk, М. Shuhai, О. Matlasevych // Rzeszów. — 2016. — 4–5 luty. — S. 60–61.
Матласевич О. Детермінанти та механізми розвитку педагогічних здібностей / О. Матласевич // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія". — Острог, 2016. — Вип. 4. — С. 162–176.
2015
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Психологія мислення : підручник / І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, О. В. Матласевич, У. І. Нікітчук та ін. ; за ред. І. Д. Пасічника. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — 560 с.
Підручник охоплює основний зміст нормативного курсу "Психологія мислення". У ньому висвітлюється історія психології мислення, сучасний стан дослідження мислення як пізнавального процесу та як метакогнітивного феномену, розглядається проблема методів дослідження мислення, порушення процесу мислення, а також система процедур, що забезпечують самостійне, творче засвоєння інформації. Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів.
Статті
Matlasevych O. V. Methods of Christian psychological research: problems and prospects / O. V. Matlasevych // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. — 2015. — IIІ (19), Issue 38. — P. 77–79.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Матласевич О. В. Методичні рекомендації щодо проходження психологічної (виробничої) практики / О. В. Матласевич. — Острог, 2014. — 42 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Матеріали ІІІ міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих учених (05 лютого 2014 р., м. Острог) / за заг. ред. О. В. Матласевич. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 261 с.
Студентські наукові записки. Серія «Соціально-політичні науки» / за заг. ред. О. В. Матласевич, А. І. Рибак. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 7. — 338 с.
Статті
Матласевич О. В. Діалогічна концепція християнської психології / О. В. Матласевич // Організація управління: витоки, реалії та перспективи розвитку : збірник тез науково-практичної конференції. — Львів, 2014. — С. 264–265.
Матласевич О. В. Особенности диагностики личностной сферы людей с алкогольной и наркотической аддикцией / О. В. Матласевич, С. С. Якушенко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». — К. : Гнозис, 2014. — Дод. 4 до Вип. 31, Т. І (9) : Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». — С. 223–233.
Матласевич О. В. Проблема пізнання з позиції християнської психології / О. В. Матласевич // Актуальні питання когнітивної психології : матеріали конференції. — Острог, 2014. — С. 86–88.
Матласевич О. В. Християнсько-орієнтований підхід в системі підготовки майбутніх психологів / О. В. Матласевич // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх психологів : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 24–25 квітня 2014 р.) / ред. колегія : Є. М. Потапчук (гол. ред.), О. В. Кулешова, Л. О. Подкоритова, В. К. Гаврилькевич, Л. Г. Параскевич. — Хмельницький : ХНУ, 2014. — С. 36–38.
Матласевич О. В. Християнсько-психологічні основи розвитку духовності в працях острозьких просвітників XVI–XVII століття / О. В. Матласевич // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». — К. : Гнозис, 2014. — Дод. 4 до Вип. 31, Т. ІІ (10) : Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». — С. 318–325.
Matlasevych O. The Development and Formation of the Child with Special Needs in the Context of Christian Psychology / Oksana Matlasevych // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. — Budapest, 2014. — Issue 21. — P. 103–108.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Матласевич О. В. Методичні рекомендації до написання випускних (кваліфікаційної та магістерської) робіт із психології / О. В. Матласевич, В. О. Волошина. — Острог, 2013. — 96 с.
Матласевич О. В. Методичні рекомендації до написання курсових робіт із психології / О. В. Матласевич, В. О. Волошина. — Острог, 2013. — 64 с.
Статті
Матласевич О. В. Аксіопсихологічні ідеї у творі Інокентія Гізеля «Мир з Богом людині» / О. В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 22. — С. 111–115.
Матласевич О. В. Дослідження когнітивних процесів у контексті культурно-історичного підходу (на прикладі творчої спадщини К. Саковича) / О. В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 24. — С. 72–77.
Матласевич О. В. Історико-психологічні дослідження як основа розвитку християнської психології в Україні / О. В. Матласевич // Психологічні перспективи. — Луцьк, 2013. — Вип. 22. — С. 132–140.
Матласевич О. В. Концепція особистісної свободи в контексті християнської психології / О. В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 27 : Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід. — С. 157–171.
Матласевич О. В. Психологічна профілактика адиктивної поведінки молоді в світлі християнського світогляду / О. В. Матласевич // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне : РДГУ, 2013. — Вип. 2. — С. 112–116.
Матласевич О. В. Християнські цінності як основа психологічної практики / О. В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 25. — С. 96–100.
Matlasevych O. Concept of conscience in Meletiy Smotrytskyy’s work "Trenos": psychological and hermeneutic analysis / O. Matlasevych // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. — Kosice, 2013. — Vol. 1, No. 3. — P. 40–44.
Matlasevych O. Odpowiedzialność: badania psychologiczno-historyczne / O. Matlasevych // Edukacja. Wychowanie. Odpowiedzianosc. Zteorii i praktyki pedagogicznej. — Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2013. — S. 115–129.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Матласевич О. В. Психологія релігії : навч. пос. / О. В. Матласевич. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 350 с.
Статті
Матласевич О. В. Історико-психологічна реконструкція ментальної моделі світу в богословській спадщині Василя Суразького / О. В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 174–192.
Матласевич О. В. Можливості вивчення психології минулого методом психолого-історичної реконструкції / О. В. Матласевич // Міжнародна інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» : матеріали конференції. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 1. — С. 16–19.
Матласевич О. В. Психолого-історичне дослідження відповідальності у християнській психології Інокентія Гізеля / О. В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 21 : Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний та зарубіжний досвід. — С. 110–130.
Матласевич О. В. Роль історико-психологічних досліджень у вирішенні актуальних соціально-значущих проблем / О. В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 136–140.
Матласевич О. В. Роль релігійності в мотивації досягнення успіху (на прикладі студентської молоді / О. В. Матласевич, Р. В. Каламаж // Наука і духовність у системі сучасного управління : збірник тез міжнародної науково-практичної конференції. — Львів, 2012. — С. 35–37.
Матласевич О. В. Роль християнської церкви у формуванні особистості: психологічний ракурс / О. В. Матласевич // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України «Проблеми сучасної психології». — Кам’янець-Подільський, 2012. — Вип. 17. — С. 275–285.
2011
Статті
Матласевич О. В. Почуття вини в психологічній та релігійній інтерпретації / О. В. Матласевич // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 17. — С. 231–241.
Матласевич О. В. Психолого-герменевтичний аналіз твору Г. Смотрицького “Ключ царства небесного” / О. В. Матласевич, Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 18. — С. 159–171.
2010
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Матласевич О. В. Теорія та методика організації психологічних тренінгів : навчально-методичний посібник / О. В. Матласевич. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — 204 с.
У навчально-методичному посібнику подано основи теорії і методології тренінгу, розглянуто основні складові тренінгового процесу.
Статті
Матласевич О. В. Проблема дослідження моральності в когнітивній парадигмі / О. В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивний психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 14. — С. 199–206.
2009
Статті
Матласевич О. В. Сексуальні дисфункції в переживаннях і стосунках подружньої пари / О. В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 13. — С. 295–304.
2007
Статті
Матласевич О. В. Психологічні особливості проблеми виховання молодого покоління / О. В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 8. — С. 219–226.
2006
Статті
Матласевич О. В. Формування змістового контексту свідомості засобами метафори в процесі групової психокорекції / О. В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — Вип. 7. — С. 241–247.
2005
Статті
Матласевич О. В. Психологія гуманізму: теоретико-методологічний підхід / О. В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2005. — Вип. 6, ч. 1. — С. 177–189.
2003
Статті
Матласевич О. В. Психологічні ідеї гуманізму в працях острозьких просвітників ХVІ – ХVІІ століття / О. В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2003. — Вип. 4. — С. 99–107.
2002
Статті
Матласевич О. В. Християнські цінності просвітницького спадку Острозької академії / О. В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог, 2002. — Вип. 3. — С. 279–283.
2001
Статті
Матласевич О. В. Концептуальні основи християнського виховання острозьких просвітників ХVІ – початку ХVІІ століття / О. В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» (моральне виховання на християнських цінностях). — Острог, 2001. — Вип. 2 (2). — С. 101–106.
2018
Статті
Handzilevska H. Development of sanogenic thinking of student youth throughthe prism of socio-cultural adaptation / Halyna Handzilevska, Anna Hilman // International journal of new economics and social sciences. — Warszawa, 2018. — № 1 (7). — Р. 349–364.
Гандзілевська Г. Б. Реалізація життєвих сценаріїв українських емігрантів у акмеперіоді крізь призму соціокультурної адаптації / Г. Б. Гандзілевська // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — Вип. 5. — С. 65–70.
Гандзілевська Г. Адаптація опитувальника батьківських заборон С. Максимової / Г. Гандзілевська, У. Нікітчук // Особистісне зростання: теорія і практика : збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Житомир, 27 квітня 2018 р.) / ред. кол. : Л. П. Журавльова, Л. О. Котлова, К. А. Марчук. — Житомир : Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2018. — С. 30–33.
Гандзілевська Г. Акмеограма життєвого сценарію Ю. Липи / Г. Гандзілевська // Дев’яті Липівські читання : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (11–12 травня 2018 р.) / упоряд. С. В. Кучеренко. — Полтава : ПУЕТ, 2018. — С. 269–277.
Гандзілевська Г. Б. Психолого-акмеологічний супровід сучасного мігранта у контексті реалізації його життєвого сценарію / Г. Б. Гандзілевська // Пост-травматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації війни : міжнародне науково-практичне видання / заг. ред. : І. Маноха, Г. Собчук. — Варшава ; Київ : ПАН-Гнозис, 2018. —Т. ІІІ. — С. 7–20.
Nikitchuk U. The Depressive Concepts of Happiness / U. Nikitchuk, H. Handzilevska // Психологія особистості / гол. ред. З. С. Карпенко. — Івано-Франківськ, 2018. — Вип. 1 (9). — С. 57–64
2017
Статті
Гандзілевська Г. Роль сценарних установок у процесі соціокультурної адаптації українських емігрантів / Г. Гандзілевська, В. Поліщук // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки : збірник наукових праць / за ред. Ірини Савенкової. — Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. — № 1 (17). — С. 41–47
Гандзілевська Г. Б. Репрезентація ресурсного потенціалу життєвих сценаріїв у метафоричних наративах сучасних письменників-емігрантів / Г. Б. Гандзілевська // Наукові записки. Серія «Психологія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — Вип. 5. — С. 14–28.
Пасічник І. Д. Психологічні особливості формування життєвих сценаріїв Острозьких письменників-емігрантів / І. Д. Пасічник, Г. Б. Гандзілевська // Вісник Національного університету оборони України : зб-к наук. праць. — К. : НУОУ, 2017. — Вип. 1 (48). — С. 165–172.
Гандзілевська Г. Б. Психологічний аналіз патріотично зорієнтованого життєвого шляху Д. Нитченка / Г. Б. Гандзілевська // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. — 2017. — Т. ХІ : Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. — Вип. 15. — С. 84–90.
Pasichnyk І. Psychological immunity of ukrainian migrants depending on childhood scenario sets / Ihor Pasichnyk, Halyna Handzilevska, Uliana Nikitchuk // Psychological Prospects Journal. — December, 2017.
Гандзілевська Г. Б. Технологія психологічного супроводу мігранта. Щоденник психологічної самодопомоги для мігранта: «Як знайти акме ресурс» / Г. Б. Гандзілевська // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали науково-практичної конференції (Харків, 28 жовтня 2017 р.). — Харків : Вид-во «Діса плюс», 2017. — С. 26.
Гандзілевська Г. Метафоричні наративи українських письменників-емігрантів у вимірі життєвих ресурсів особистості / Г. Гандзілевська // Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи : збірник наукових матеріалів ІІ Всеукр. наук.- практ. конф. (17 травня 2017 р., м. Полтава). — Полтава : Видавець Шевченко Р. В., 2017. — С. 29–31.
2016
Статті
Гандзілевська Г. Ресурс життєвих сценаріїв українських письменників-емігрантів / Г. Гандзілевська // Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції (27–28 вересня 2016 р., м. Острог). — Острог, 2016. — С. 262–264.
Гандзілевська Г. Патріотизм як ресурс розгортання життєвого сценарію особистості / Г. Гандзілевська // Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Особистість. Стосунки. Розвиток. Міждисциплінарний аспект», присвячена Дню захисту дітей (3–5 червня 2016 р.). — Львів, 2016. — С. 49–53.
Handzilevska H. Psychological processing of the life scenario development of the emigrant writer D. Nytchenko / H. Handzilevska // Збірник наукових праць ( за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Лабіринти реальності» від 30 – 31 жовтня 2016 року) / за заг. ред. д .філос. н. Журби М. А. — Монреаль : СРМ «АSF». — С. 188–188.
Гандзілевська Г. Б. Психологічне осмислення травматичного досвіду особистості крізь призму життєвого сценарію: гештальт-терапевтичний підхід / Г. Б. Гандзілевська // Наукові записки. Серія «Психологія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2016. — Вип. 3. — С. 27–38.
Гандзілевська Г. Роль сімейних міфів у формуванні патріотично зорієнтованого життєвого сценарію / Г. Гандзілевська, Я. Шермер // Наукові записки. Серія «Психологія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2016. — Вип. 4. — С. 25–35.
2015
Статті
Гандзілевська Г. Психологічні ідеї розвитку патріотизму у творах українських письменників-емігрантів / Г. Гандзілевська, Т. Ширяєва // Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої року митрополита Андрея Шептицького "Філософсько-психологічні аспекти духовності: соціально-економічні трансформації та відродження національної гідності" (20 квітня 2015 р.) / за ред. В. П. Мельника, С. Д. Максименка, В. Л. Ортинського ; відповід. за вип. В. В. Яцура, Н. І. Жигайло. — Львів : СПОЛОМ, 2015. — С. 61–63.
Ganzilevska G. Psychological and Hermeneutic Analyses of Versed «Testament» of Dmytro Nytchenko / Galyna Ganzilevska // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. — 2015. — III (27), Is. 51. — P. 66–70.
Gandzilevska G.The Concept of National Identity and its Preservation in the Literary Works of Ukrainian Writers of Australian Diaspora / G. Gandzilevska, Т. Shyriaieva // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. — 2015. — III (37), Is. 75. — Р. 95–96.
Гандзілевська Г. Патріотизм життєвого сценарію української письменниці-емігрантки Оксани Лятуринської / Г. Гандзілевська // Науковий вісник чернівецького університету. Педагогіка та психологія : збірник наукових праць. — Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. — Вип. 743. — С. 28–33.
Гандзілевська Г. Б. Використання геносоціограми для дослідження родинних життєвих ролей особистості / Г. Б. Гандзілевська // Наукові записки. Серія «Психологія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — Вип. 1. — С. 69–79.
2014
Статті
Гандзілевська Г. Б. Проблема збереження національної ідентичності українців у творчій спадщині Уласа Самчука: МУРівський період / Г. Б. Гандзілевська // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» / ред. кол. : І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіна та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 30. — С. 39–42.
Гандзілевська Г. Б. Психологічне осмислення життєвого шляху Гальшки Острозької в поемі Світлани Луцкової «Плач за рожевою птахою / Г. Б. Гандзілевська, А. А. Хеленюк // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології. — К. : Гнозис, 2014. — Додаток 2 до Вип. 5. — С. 178–187.
Левандовская М. Некоторые аспекты психодраматической работы с клиентами, переживающими кризи среднего возраста: внутришний критик и самоценность / М. Левандовская, Г. Гандзилевская // Журнал практического психолога : научно-практический журнал. Специальный выпуск : Психодрама: теория и практика — М., 2014. — № 4 — С. 168–176.
Gandzilevska G. The peculiarities of national identity of australian ukrainians in the works of L. Bohuslavets [Electronic resource] / Galyna Gandzilevska, Tetiana Shyriaieva // Problems of Psychology in the 21st Century. — Lithuania, 2014 — Vol. 8, № 1. — P. 16–25. — Access mode : http://oaji.net/articles/2014/444-1403293468.pdf.
Gandzilevska G. Preservation of National Identity in the Works of Ukrainian Writers of Australian Diaspora / Galyna Ganzilevska,Tetiana Shyriaieva // Science and Education in Australia, America and Eurasia: Fundamental and Applied Science. The 1st International Academic Conference-Papers and commentaries. — Аustralia : Melbourne IADCES Press, 2014. — Vol. IІ. — P. 301–304.
Gandzilevska G. Psychological assistance of the personality in the period of mid-age crisis bymeans of psychodrama / G. Gandzilevska, M. Levandovska, T. Shyriaieva // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. — Kosice, 2014. — Vol. 2, № 2. — P. 140–144.
Handzilevska H. Psychdrama as a Means of Teaching Gifted Children English Language as a Second One / Halyna Handzilevska, Tetiana Shyriaieva // Pedagogica dziecka / red. M. Jurewich, A. Pawluk-Skrzypek. — Lublin : POLIHYMNIA, 2014. — P. 133–140.
Gandzilevska G. Psychological ideas of the development of patriotism in the versed «Testament» of Dm. Nytchenko / Galyna Gandzilevska // Australian Journal of Scientific Research — Adelaide : Adelaide University Press, 2014. — No. 2 (6). — Vol. III — P. 111–116.
Гандзілевська Г. Б. Особливості національної ідентичності українців у творах У. Самчука: когнітивний аспект / Г. Б. Гандзілевська // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» : матеріали конференції. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 2 — С. 30–32.
2013
Статті
Гандзілевська Г. Б. Збереження національної ідентичності творчою діаспорою українців Австралії / Г. Б. Гандзілевська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 25. — С. 28–32.
Гандзілевська Г. Б. Розвиток концептуальної системи білінгвів засобами псих одрами / Г. Б. Гандзілевська, Т. М. Ширяєва // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 24. — С. 30–33.
Гандзілевська Г. Б. Розвиток самоцінності особистості, що переживає кризу середини життя, засобами псих одрами / Г. Б. Гандзілевська, М. Б. Левандовська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 22. — С. 20–23.
2012
Статті
Гандзілевська Г. Б. Застосування психодраматичних прийомів для оптимізації дитячої обдарованості / Г. Б. Гандзілевська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 63–66.
Гандзілевська Г. Б. Психодрама як метод стимулювання самореалізації особистості / Г. Б. Гандзілевська // Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Наука і духовність у системі сучасного управління» (19 квітня 2012 р.). — Львів : СПОЛОМ, 2012. — С. 78–79.
Гандзілевська Г. Б. Розвиток креативності засобами театрального мистецтва [Електронний ресурс] / Г. Б. Гандзілевська, С. І. Федорчук // Матеріали міжнародної інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» (Острог, 22 березня – 1 травня 2012 р.). — Режим доступу : http://pim.oa.edu.ua/preview/internetkonferencii/iicracp2012/55-tvorchist-v-konteksti-kognitivnoi-psihologii/82. — Назва з екрана.
2011
Статті
Гандзілевська Г. Б. Можливості застосування психодрами у навчальному процесі ВНЗ під час вивчення іноземної мови / Г. Б. Гандзілевська // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 18. — С. 16–26.
2010
Статті
Гандзілевська Г. Б. Використання психодраматичних прийомів у роботі зі студентами театру «Катарсис» Національного університету «Острозька академія» / Г. Б. Гандзілевська // Матеріали ІІ Всеукраїнського психологічного конгресу, присвяченого 110 річниці від дня народження Г. С. Костюка ( 19–20 квітня 2010 року). — К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2010. — Т. 2. — С. 327–331.
Гандзілевська Г. Б. Особливості творчості 17–18 ст. на прикладі діяльності шкільного театру / Г. Б. Гандзілевська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог, 2010. — Вип. 16. — С. 41–50.
Гандзілевська Г. Б. Самопізнання особистості студента засобами мистецтва театру / Г. Б. Гандзілевська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог, 2010. — Вип. 14. — С. 97–107.
Гандзілевська Г. Б. Соціалізація обдарованих молодших школярів через самореалізацію в учнівському колективі / Г. Б. Гандзілевська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог, 2010. — Вип. 17. — С. 49–56.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Гандзілевська Г. Б. Методичні рекомендації студентам ВНЗ до вивчення курсу «Педагогіка» (соціальна адаптація молодших школярів) / Г. Б. Гандзілевська. — Острог, 2009 — 56 с.
Гандзілевська Г. Б. Театр і драматерапія в груповій роботі : навч.-метод. пос. до вивчення навч. дисциплін «Психодрама» та «Театр як соціокультурний феномен» / Г. Б. Гандзілевська. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — 188 с.
Гандзілевська Г. Проспект Маргариток : сценарій музично-театральної постановки / Галина Гандзілевська. — Острог, 2009. — 23 с.
Музична-театральна постановка пропонує діятям зіграти такі ролі, як Палітра-творець картин, Рима-творець віршів, Нотоносець-творець музики, Рух творець танцю, Видумасик- казкар та інші, які стимулюватимуть юних акторів до переживання різних почуттів, здобуття ними нового досвіду. Діти знайомляться з різними видами мистецтва: музикою, поезією, хореографією, художнім мистецтвом.
Статті
Гандзілевська Г. Б. Гра як спосіб соціалізації молодшого школяра / Г. Б. Гандзілевська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 13. — С. 86–96.
Гандзілевська Г. Б. Роль когнітивних технік у процесі самореалізації особистості / Г. Б. Гандзілевська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Сучасні дослідження когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 12. — С. 83–92.
2008
Статті
Гандзілевська Г. Б. Застосування психодраматичних прийомів для стимулювання самореалізації особистості у сфері театрального мистецтва / Г. Б. Гандзілевська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 11. — С. 35–44.
2007
Статті
Гандзілевська Г. Б. Самореалізація молодшого школяра у сфері театрального мистецтва / Г. Б. Гандзілевська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 9. — С. 112–119.
2005
Статті
Гандзілевська Г. Б. Поняття самореалізації у філософському та психолого-педагогічному аспектах / Г. Б. Гандзілевська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2005. — Вип. 6, ч. 1. — С. 63–72.
2000
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Гандзілевська Г. Чекатиму тебе… / Галина Гандзілевська. — Білий-Дунаєць ; Остріг, 2000. — 91 с.
Перша творча збірка Галини Гандзі- левської. Це проекція особливого стану душі, яка вірна первозданному, неповторному, яка не дозволить собі жити буденністю. Тінь елегії у візерунках мелодій, у поетичних рядках про кохання, яке збулося - чи не збулося, - очищає і не лишає без надії. Декілька дитячих пісень представлених у збірці - чи то картинки зі світу малечі, чи роздуми про Вічну Істину - сповнені безпосередності та свіжості.
2018
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Полімерні похідні гуанідину, їх властивості та вплив на біологічні об’єкти : монографія / А. В. Лисиця, Ю. М. Мандигра, О. П. Бойко. — Херсон : Олді-Плюс, 2018. — 324 с.
Статті
Danilevskaya N. B. Growth of Zinc Compound Nanocrystals from Different Electrolytes / N. B. Danilevskaya, A. V. Lysytsya , M. V. Morozb , B. D. Nechyporuk, N. Yu. Novoselets’kyi, B. P. Rudyk // Technical Physics. — 2018. — Vol. 63, No. 3. — Р. 411–415.
Lebed O. O. Effect of Radon on oncological morbidity of the population: comparative analysis of some regions of Ukraine and France / О. О. Lebed, М. О. Klymenko, A. V. Lysytsya, V. O. Myslinchuk // Ukrainian Journal of Ecology. — 2018. — Т. 8. — № 1. — С. 585–595.
2017
Статті
Лисиця А. В. Перспективні напрями застосування похідних гуанідину у ветеринарній медицині, біотехнології та агровиробництві / А. В. Лисиця, А. О. Висоцький, Ю. М. Мандигра // Ветеринарна біотехнологія. Бюллетень. — 2017. — № 30. — С. 133–145.
Lysytsya А. Influence of polymeric derivatives of guanidine on hydrobionts / A. Lysytsya, N. Matvienko, M. Kozii, A. Aishpur // Biologija. — 2017. — № 3. — Р. 221–233.
Lysytsya A. V. Research on the impact of polyhexamethyleneguanidine on the plant component of biocenoses / А. V. Lysytsya // Biosystems Diversity. — 2017. — № 25 (2). — P. 89–95.
Горчак Т. Г. Використання в екологічній освіті студентів матеріалів про місцеві мінеральні ресурси на прикладі цеолітових туфів / Т. Г. Горчак, А. В. Лисиця // Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін : збірник науково-методичних праць. — Рівне : Волинські обереги, 2017. — Вип. 20. — С. 106–116.
Лисиця А. В. Деякі результати передпосівної обробки насіння кукурудзи полігексаметиленгуанідином / А. В. Лисиця, С. В. Жигалюк, Т. А. Велесик // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва" (м. Харків, 23–24 жовтня, 2017 р.). — Харків : ХНАУ, 2017. — С. 219–221.
2016
Статті
Лисица А. В. Перспективы применения полимерных производных гуанидина в ветеринарной медицине / А. В. Лисица // «Инновационные подходы и технологии для повышения эффективности производств в условиях глобальной конкуренции», межд. научно-практ. конф., посв. памяти проф. Тулеуова Е. Т. (Республика Казахстан, 01 марта 2016 г.). — Семей : Гос. университет им. Шакарима, 2016. — Т. II. — С. 686–688.
Жигалюк С. В. Можливості використання інсекто-акарицидів для санації тваринницьких приміщень у присутності поголів’я / С. В. Жигалюк, Р. М. Сачук, А. В. Лисиця, М. В. Жигалюк // Ветеринарна біотехнологія. Бюлетень. — 2016. — № 28. — С. 68–78.
Пепко В. О. Знезараження ґрунту підгодівельних майданчиків для диких копитних тварин препаратами ПГМГ / В. О. Пепко, С. В. Жигалюк, А. В. Лисиця // Матеріали наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми ветеринарної біотехнології та інфекційної патології тварин» (16 червня 2016 р.). — Київ : ЦП «Компринт», 2016. — С. 65–68.
Лисиця А. В. Застосування полімерних похідних гуанідину для обробки насіннєвого матеріалу / А. В. Лисиця, Т. А. Велесик // Матеріали 4-го міжн. конгресу «Захист навколишнього середовища, енергоощадність, збалансоване природокористування» (21–23 вересня 2016 р.). — Львів : ТзОВ «ЗУК центр», 2016. — С. 210.
2015
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Лисиця А. В. Екологічні особливості дії полімерних похідних гуанідину на біологічні системи : дис. … доктор біол. наук. : спец. 03.00.16 / А. В. Лисиця. — Рівне, 2015. — 367 с.
Статті
Лисиця А. В. Диференційна чутливість мікроорганізмів до полігексаметиленгуанідину / А. В. Лисиця, Ю. М. Мандигра, О. П. Бойко, О. О. Романішина, М. С. Мандигра // Мікробіологічний журнал. — 2015. — Т. 77. — № 5. — С. 11–19.
Шевченко А. М. Мас-спектрометрична оцінка Ектосану-плюс – нового комбінованого інсектициду з репелентною дією / А. М. Шевченко, А. В. Лисиця // Науково-технічний бюлетень ДНДКІ вет. препаратів та корм. добавок і Інституту біології тварин. — 2015. — Вип. 16. — № 2. — С. 417–422.
Лисиця А. В. Визначення фармацевтичної сумісності ПГМГ з біологічно активними речовинами методом мас-спектрометрії / А. В. Лисиця // Ветеринарна біотехнологія. Бюлетень. — 2015. — № 7. — С. 184–190.
2014
Статті
Лисиця А. Біофізичні аспекти дії на нейрони полімерних похідних гуанідину / А. Лисиця // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : тези доп. VІІ Міжнар. наук. конф. (Київ, 7–9 жовтня 2014 р.). — К. : Логос, 2014. — С. 97.
Лисиця А. В. Мас-спектрометричні дослідження взаємодії полігексаметиленгуанідину з ліпідами / А. В. Лисиця, А. В. Ребрієв // Український біохімічний журнал. — 2014. — Т. 86, № 1. — С. 56–67.
Лисица А. В. Некоторые особенности действия солей полигексаметиленгуанидина на культуры клеток / А. В. Лисица, М. И. Гулюкин, К. В. Кулешов, Т. В. Степанова // Ветеринария и кормление. — 2014. — № 2. — С. 23–25.
Лисица А. В. Определение дезинфицирующих качеств полигексаметилгуанидина и его композиций с другими биоцидами / А. В. Лисица, Ю. Н. Мандыгра, О. А. Романишина, Н. С. Мандыгра, О. П. Бойко // Ветеринария, зоотехния и биотехнология. — 2014. — № 9. — С. 18–22.
Lysytsya A. The antiviral action of polyhexamethyleneguanidine derivatives / A. Lysytsya, M. Mandygra // Journal of Life Sciences. — 2014. — Vol. 8, № 1. — P. 22–26.
Mandygra M. S. Some Aspects of the polyhexamethyleneguanidine salts effect on cell cultures / M. S. Mandygra, A. V. Lysytsya // Agricultural science and practice. — 2014. — Vol. 1, № 1. — Р. 62–67.
2013
Статті
Лисица А. В. Исследование свойств дезинфицирующих композиций содержащих полигексаметиленгуанидин / А. В. Лисица, Ю. Н. Мандыгра, О. А. Романишина та ін. // Естественные и технические науки. — 2013. — № 4. — С. 66–68.
Лисиця А. В. Взаємодія солей полігексаметиленгуанідину з ліпідними компонентами мембран [Електронний ресурс] / А. В. Лисиця, А. В. Ребрієв // Біофізичний вісник . — 2013. — Вип. 29. — С. 19–29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bifv_2013_29_5.pdf. — Назва з екрана.
Лисиця А. В. Динаміка стереохімічних змін молекули полігексаметиленгуанідину в залежності від рН / А. В. Лисиця, В. А. Мащенко, І. Л. Андрущук // Науковий вісник Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Л. Українки. — 2013. — № 14. — С. 46–52.
Лисиця А. В. Діагностика обдарованості в галузі природничих наук / А. В. Лисиця, Т. Г. Горчак // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 22. — С. 101–105.
Лисиця А. В. Комплексна дія полімерних похідних гуанідіну на клітинні культури [Електронний ресурс] / А. В. Лисиця, П. Ю. Кривошия, М. С. Мандигра, І. В. Степаняк, Л. Б. Кот, С. В. Жигалюк, І. Л. Андрущук, І. М. Дмитрієв // Ветеринарна біотехнологія . — 2013. — № 22. — С. 328–337. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vbtb_2013_22_58.pdf. — Назва з екрана.
Лисиця А. В. Фармацевтична сумісність інгредієнтів у новому дезінфектанті "Епідез-бар'єр" [Електронний ресурс] / А. В. Лисиця // Біоресурси і природокористування . — 2013. — Т. 5, № 3–4. — С. 22–27. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bpc_2013_5_3-4_6.pdf. — Назва з екрана.
Мандыгра Н. С. О целесообразности введения в состав дезинфицирующих средств на основе полигексаметиленгуанидина других биологически активных веществ / Мандыгра Н. С., Мандыгра Ю. Н., Лисица А. В. и др. // Матеріали міжн. наук. конф. «Main courses of improvement of veterinarian services in the era of power and happiness» (Респ. Туркменистан, Ашхабад, 6–7 сентября 2013). — Asgabat : Turkmen dowlet nesiryat gullugy, 2013. — С. 199–201.
Lysytsya A. The polyhexamethyleneguanidine stimulation of seeds growing and cell proliferation / A. Lysytsya , S. Lyco, O. Portuhaj // Journal of Materials Science and Engineering B. — 2013. — Vol. 3, № 10. — Р. 653–660.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Лисиця А. В. Дезінфікуючі засоби на основі полімерних похідних гуанідину : методичні рекомендації / А. В. Лисиця, Ю. М. Мандигра, О. О. Романішина ; затв. наук.-метод. радою держ. ветфітосан. служби України, пр. № 4 від 21.12.2011 р. — Рівне : ІЕ НААН, 2012. — 20 с.
Статті
Мандигра М. С. Аналіз засобів для ветеринарної дезінфекції / Мандигра М. С., Лисиця А. В., Жигалюк С. В. Та ін. // Ветеринарна медицина : міжвідомчий тематичний науковий збірник. — Харків : ІЕКВМ. — 2012. — № 96. — С. 163–165.
Лисиця А. В. Вірусопротекторна дія полігексаметиленгуанідину на клітини евкаріот / А. В. Лисиця, П. Ю. Кривошия, Л. Б. Кот // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. — 2012. — № 7 (36).
Лисиця А. В. Генетичне підґрунтя когнітивних процесів / А. В. Лисиця // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 166–173.
Лисиця А. В. Дія дезінфектантів з полігексаметиленгуанідином на культури клітин евкаріот / А. В. Лисиця, П. Ю. Кривошия // Вісник Житомирського нац. агроекологічного ун-ту. — 2012. — № 1, Т. 3, ч. 1. — С. 267–271.
Лисиця А. В. Екологічно безпечний дезінфектант полімерної будови для використання в зимовий період / А. В. Лисиця, О. П. Бойко, Ю. М. Мандигра // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. — 2012. — № 19 (244). — С. 16–19.
Лисиця А. В. Зниження чутливості еукаріотичних клітин до дії вірусів завдяки модифікації їх поверхні полігексаметиленгуанідином / А. В. Лисиця, П. Ю. Кривошия // Актуальні питання біологічної фізики та хімії. БФФХ – 2012 : матерiали VIII Міжнар. наук.-техн. конф. (Севастополь, 23–27 квіт. 2012 р.) / М-во освіти і науки, молодi та спорту України ; Севастоп. нац. тех. ун-т ; наук. ред. С. Ф. Барановський. — Севастополь : СевНТУ, 2012. — С. 184–185.
Лисица А. В. Исследование олигомерного состава полигексаметиленгуанидина / А. В. Лисица, А. В. Ребриев // IV Съезд биофизиков России. Симпозиум IV «Новые тенденции и методы в биофизике» : материалы докладов. — Нижний Новгород, 2012. — С. 55.
Лисиця А. В. Цитотоксична дія полігексаметиленгуанідину / А. В. Лисиця // Тези доп. VІ Міжнар. наук. конф. «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології», Україна (Київ, 9–1 жовтня 2012 р.). — К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. — С. 136.
Лисиця А. В. Мас-спектрометричні дослідження олігомерного складу полігексаметиленгуанідину / А. В. Лисиця, А. В. Ребрієв, В. В. Поліщук // Biotechnologia Acta. — 2012. — Т. 5, № 5. — С. 109–113.
Лисиця А. В. Особливості дії полігексаметиленгуанідину на штучну пласку бішарову фосфоліпідну мембрану / А. В. Лисиця, О. Я. Шатурський // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. — 2012. — № 2. — С. 79–83.
Лисиця А. В. Стимуляція проліферативної активності клітин солями ПГМГ / А. В. Лисиця, П. Ю. Кривошия // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. — 2012. — № 4 (53). — С. 21–26.
Мандигра М. С. Аналіз засобів для ветеринарної дезінфекції [Електронний ресурс] / М. С. Мандигра, А. В. Лисиця, С. В. Жигалюк, І. М. Дмитрієв, Ю. М. Величко, І. Л. Андрущук, Ю. М. Мандигра, О. О. Романішина // Ветеринарна медицина . — 2012. — Вип. 96. — С. 163–165. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vetmed_2012_96_65.pdf. — Назва з екрана.
Лисиця А. В. Морозостійкий дезінфектант епідез-бар'єр / Лисиця А. В., Бойко О. П., Мандигра Ю. М., Романішина О. О., Андрущук І. Л. // Наук. вісник вет. мед. : зб. наук. праць. — Біла Церква, 2012. — С. 93–95.
2011
Статті
Лисиця А. В. Адаптація мікроорганізмів до катіонних біоцидів / А. В. Лисиця // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. — 2011. — № 3 (48). — С. 119–122.
Лисиця А. В. Механізми бактерицидної дії полігексаметиленгуанідину [Електронний ресурс] / А. В. Лисиця // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. — 2011. — № 3 (25). — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2012_3/11lav.pdf. — Назва з екрана.
Лисиця А. В. Стимулюючі властивості полігексаметиленгуанідину / А. В. Лисиця // Тез. докл. научно-практ. конф. «Биологически актив- ные вещества: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения» (Новый Свет, Крым, Украина, 23–28 мая 2011). — К., 2011. — С. 749–750.
Шевченко А. М. Моніторинг стабільності Ектосанутм з використанням фізико-хімічних методів [Електронний ресурс] / А. М. Шевченко, А. В. Лисиця // Ветеринарна біотехнологія . — 2011. — № 20. — С. 225–233. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vbtb_2011_20_36.pdf. — Назва з екрана.
2010
Статті
Лисиця А. В. Вплив полігексаметиленгуанідину гідрохлориду на плазматичну мембрану фібробластів курячих ембріонів та на штучну бішарову ліпідну мембрану [Електронний ресурс] / А. В.Лисиця, П. Ю Кривошия, О. Я. Шатурський // Biotechnologia Acta . — 2010. — Т. 3, № 2. — С. 56–61. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/biot_2010_3_2_8.pdf. — Назва з екрана.
Лисиця А. В. Перспективи використання у тваринництві флокулянтних властивостей біоцидів на основі полімерних похідних гуанідину / А. В. Лисиця, М. С. Мандигра // Біологія тварин. — 2010. — Т. 12, № 1. — С. 334–340.
Романішина О. О. Біоцидна дія полімерних похідних гуанідину на культуру лептоспір / О. О. Романішина, Ю. М. Мандигра-Мельник, А. В. Лисиця, М. С. Мандигра // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія “Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва” — К., 2010. — Вип. 151, ч. 2. — С. 166–170.
2009
Статті
Лисиця А. В. Перевірка цитопатичної та віруліцидної дії ПГМГ / А. В. Лисиця, П. Ю. Кривошия // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. — Львів, 2009. — Вип. 10, № 4. — С. 157–164.
Мандигра М. С. Біохімічні аспекти біоцидної дії полімерних похідних гуанідину / М. С. Мандрига, А. В. Лисиця, І. Л. Андрущук // Вісн. Білоцерківського держ. агр. ун-ту : зб. наук. праць. — Біла Церква, 2009. — Вип. 60, ч. 1. — С. 81–85.
Мандигра М. С. Молекулярні механізми дії дезінфектанту на основі полігексаметиленгуанідину на мембрани клітин [Електронний ресурс] / М. С. Мандигра, А. В. Лисиця, О. Я. Шатурський // Ветеринарна медицина. — 2009. — Вип. 92. — С. 307–311. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vetmed_2009_92_85.pdf. — Назва з екрана.
Мандигра М. С. Перспективи використання полімерних похідних гуанідину для дезінфекції при туберкульозі / М. С. Мандигра, А. В. Лисиця, І. В. Степаняк та ін. // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. — Львів. — 2009. — Вип. 10, № 4. — С. 169–175
Мандигра М. С. Порівняльна оцінка бактерицидної активності різних похідних гуанідину / М. С. Мандигра, А. В. Лисиця, І. В. Степаняк та ін. // Науковий вісник Львівського нац. університету вет. медицини та біотехнології ім. С. Ґжицького. — 2009. — Т. 11, № 2 (41), ч. 2. — С. 220–226.
Шевченко А. М. Мас-спектрометрична оцінка ЕКТОСАНУТМ – нового комбінованого інсектоакарициду / А. М. Шевченко, А. В. Лисиця // Науково-технічний бюлетень. — Львів, 2009. — Вип. 10, № 4. — С. 554–558.
2008
Статті
Мандигра М. С. Використання полігексаметиленгуанідину для дезінфекції / Мандигра М. С., Степаняк І. В., Лисиця А. В., Мандигра Ю. М. // Аграрний вісник Причорномор'я : зб. наук. праць. — Одеса : СМИЛ, 2008. — Вип. 42, ч. 2. — С. 69–73.
Мандигра М. С. Використання полігексаметиленгу анідину для дезінфекції / М. С. Мандрига, І. В. Степаняк, А. В. Лисиця // Агр. вісн. При чорномор’я : зб. наук. праць. — Одеса : СМИЛ, 2008. — Вип. 42, ч. 2. — С. 69–73.
Мандыгра Н. С. Изучение 311 биоцидной активности дезинфектанта содержащего полигексаметиленгуанидин / Н. С. Мандыгра, А. В. Лисица, И. В. Степаняк, Ю. Н. Мандыгра, А. М. Дъяченко // Совр. проблемы диагн., лечения и проф. инфекц. болезней животных и птиц : сб. науч. трудов. — Екатеринбург : Уральское издат., 2008. — Вып. 2. — С. 318–322.
2005
Статті
Мандигра М. С. Метод мас-спектрометрії як один із підходів до розробки і випробування нових лікувально-профілактичних препаратів / М. С. Мандрига, А. В. Лисиця, І. М. Дмитрієв // Наук.-техн. бюл. Інст. біол. твар. ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. — Львів, 2005. — Вип. 6, № 3. — С. 259–264.
2002
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Лисиця А. В. Фізико-хімічна характеристика біологічно активних речовин за даними часопролітної плазмово-десорбційної мас-спектрометрії : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Лисиця Андрій Валерійович ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. — К., 2002. — 19 с.
1998
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Хімічна сумісність біологічно активних речовин / Лисиця А. В., Бялецький С. А. , Мандигра М. С. та ін. — Рівне : ІЕ УААН, 1998. — 65 с.
Статті
Лисиця А. В. Iдентифiкацiя бiологiчно активних речовин в складних сумiшах за допомогою плазмово-десорбцiйної мас-спектрометрiї / А. В. Лисиця // Наук. вісник НАУ. — 1998. — Вип. 11. — С. 166–170.
2018
Статті
Шугай М. А. Розвиток психологічного благополуччя дітей з особливими потребами засобами арт-терапії / М. А. Шугай, В. Я. Вітрук // Наукові записки НаУОА. Серія "Психологія" : науковий журнал. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018.— № 6. — С. 91–96.
2016
Статті
Шугай М. А. Саногенне і патогенне мислення: теорія і важливі напрями психологічної практики / М. А. Шугай, А. Ю. Гільман // Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка. — Острог : Вид-во НаУОА, 2016. — Вип. 25. — С. 28–39.
Grygus І. Opracowanie metodologii i przetestowanie zintegrowanego modelu rehabilitacji medycznej, psychologicznej i fizycznej ofiar operacji antyterrorystycznej / I. Grygus, I. Hushchuk, М. Shuhai, О. Matlasevych // Rzeszów. — 2016. — 4–5 luty. — S. 60–61.
2015
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Харченко В. Є. Психологічна діагностика та корекція посттравматичного стресового розладу особистості : методичний посібник / В. Є. Харченко, М. А. Шугай. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — 160 с.
У посібнику здійснено психологічний аналіз проблеми посттравматичного стресового розладу (ПТСР); пропонуються теоретичні та практичні матеріали із надання першої психологічної допомоги постраждалим унаслідок надзвичайних ситуацій; практичні рекомендації дітям та батькам в умовах суспільної кризи та військового конфлікту в країні. Рекомендовано для практикуючих психологів, психотерапевтів, педагогічних і соціальних працівників, соціальних педагогів, студентів вищих навчальних закладів, фахівців громадських організацій та волонтерів із психологіної допомоги в умовах кризи.
Статті
Гільман А. Ю. Саногенне і патогенне мислення: теорія і важливі напрями психологічної практики / А. Ю. Гільман, М. А. Шугай // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». — Острог, 2015. — Вип. 2. — С. 28–38.
2014
Статті
Гушук І. В. Вплив екологічних факторів на психічне здоров’я особистості / І. В. Гушук, А. Є. Нижник, М. А. Шугай // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 26. — С. 48–52.
2013
Статті
Гущук І. Впровадження наукового проекту по дослідженнях психолого-екологічних ризиків і фобій / І. Гущук, М. Шугай // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я». — 2013. — С. 59–60.
Шугай М. А. Страх життя та ціннісно-смислова аспекти психології здоров’я молоді / М. А. Шугай // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 22. — С. 217–219.
2012
Статті
Шугай М. А. Особливості об’єктних стосунків особистості з депресивною характерологічною динамікою / М. А. Шугай // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 259–263.
2011
Статті
Шугай М. А. Особливості прояву основних властивостей ментальності та життєві орієнтації українців / М. А. Шугай // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 18. — С. 258–262.
2010
Статті
Шугай М. А. Застосування гештальт-підходу до вивчення когнітивних процесів, важливих для професійного становлення майбутніх психологів / М. А. Шугай // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивний психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 14. — С. 320–326.
2009
Статті
Шугай М. А. Етнічна ідентичність і конструювання ментальних репрезентацій / М. А. Шугай // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Сучасні дослідження когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 12. — С. 197–211.
2008
Статті
Шугай М. А. Рефлексивно особистісні аспекти формування соціальної компетентності / М. А. Шугай // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 10 — 279–284.
2007
Статті
Шугай М. А. Соціально-когнітивні аспекти впевненості в досягненні успіху / М. А. Шугай // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 8. — С. 385–392.
2005
Статті
Шугай М. А. Вплив етнопсихологічних властивостей на соціальне пізнання / М. А. Шугай // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2005. — Вип. 6, ч. 1. — С. 360–367.
2004
Статті
Шугай М. А. Духовно-рефлексивні фактори саморозвитку особистості / М. А. Шугай // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2004. — Вип. 5. — С. 371–379.
Шугай М. А. Психологічні чинники розвитку національної рефлексії / М. А. Шугай // Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2004. — С. 362–367.
Шугай М. А. Феномен національної рефлексії та самовизначення особистості в сучасному суспільстві / М. А. Шугай // Збірник наукових праць Київського Міжнародного університету. — К., 2004.
Шугай М. А. Формування національної самооцінки в процесі навчальної діяльності молодших школярів / М. А. Шугай // Науковий вісник РДГУ. — Рівне, 2004.
2003
Статті
Шугай М. А. Духовно-рефлексивні фактори саморозвитку особистості / М. А. Шугай // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог, 2003. — Вип. 4.
Шугай М. А. Національна самосвідомість як детермінанта активності особистості / М. А. Шугай // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2003. — Вип. 4. — С. 32–37.
2002
Статті
Шугай М. А. Критерії рівня сформованості національної самосвідомості особистості / М. А. Шугай // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог, 2002. — Вип. 3. — С. 160–168.
1999
Статті
Шугай М. А. Психологічний аналіз розвитку національної рефлексії в процесі навчальної діяльності / М. А. Шугай // Наукові записки. — Острог : Вид. комплекс Острозької Академії, 1999. — Т. ІІ, ч. І. — С. 100–102.
1998
Статті
Шугай М. А. Український менталітет. (Спроба теоретико-наукового аналізу) / М. А. Шугай // Наукові записки. — Острог : Вид. Комплекс Острозької Академії, 1998. — Т. І, ч. ІІ. — С. 180–183.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Artebajanie. Bajki terapeutyczne / M. Cywińska, Y. Plyska, T. Zawojska. — Warszawa : VEDA, 2014.
2013
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Єнджейко М. Ризикована поведінка та узалежнення (феномен, сутність, чинники) : монографія / Маріуш Єнджейко, Юрій Плиска, Марек Валанцик. — Острог : Вид-во НаУОА ; Домброва Гурніча, 2013. — 158 с.
Книга порушує ключові проблеми, пов'язані з ризикованою поведінкою дітей та молоді. Автори представляють основні теоретичні пояснення цієї поведінки, доповнюючи їх зауваженнями з власної педагогічної практики. Доконано ситематизації ризикованої поведінки. Особливу увагу приділено на найнебезпечніші з них – узалежнення від психоактивних речрвин. У предствленій праці порушені проблеми аналізуються в соціальному, медичному, правовому та моральному аспектах. Широко представлені фактори ризику, що ведуть до наркоманії та іншої патологічної поведінки, а також захисні фактори. Текст доповнений аналітичними даними, таблицями та рисунками.
Статті
Плиска Ю. С. Диференціація когнітивної сфери в культурній парадигмі вчителя / Ю. С. Плиска // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 24. — С. 100–103.
Плиска Ю. С. Педагогічне спілкування в контексті культури вчителів / Ю. С. Плиска // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 25. — С. 113–117.
Cywińska M. Atelier pedagogiczne dla doktorantów SGGW. Wybory i perspektywy / Marta Cywińska, Jurij Płyska // Biuletyn Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. — Białystok, 2013. — Nr. 4 (50). — S. 93–95.
Plyska Y. Kompetencje kulturowe jako czynnik kształcenia odpowiedzialności u nauczycieli / Yuriy Plyska // Edukacja, wychowanie, odpowiedzialność: z teorii I praktyki pedagogicznej. — Warszawa : SGGW, 2013. — S. 97–103.
2012
Статті
Плиска Ю. С. Культура вчителя в парадигмі когнітивної психології / Ю. С. Плиска // Науковi записки. Серiя "Психологiя педагогiка. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 211–218.
Плиска Ю. С. Психолого-педагогічні чинники культури вчителів України та Польщі / Ю. С. Плиска // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 172–175.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Єнджейко М. Наркотики та паранаркотики = Drugs and speed drugs / Маріуш Єнджейко, Ярослав Клімчак, Юрій Плиска, Пйотр Яблонський. — Острог, 2011. — 167 с.
Статті
Плиска Ю. С. Культурологічна спрямованість особистості вчителя / Ю. С. Плиска // Науковi записки. Серiя "Психологiя педагогiка". — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 17. — С. 296–302.
Плиска Ю. С. Порівняльна модель культурної поведінки вчителів України та Польщі / Ю. С. Плиска // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 18. — С. 216–221.
Плиска Ю. С. Участь у культурі студентів – майбутніх педагогів як важливий фактор їх професійної підготовки (на прикладі Польщі) / Ю. С. Плиска // Нова педагогічна думка. — 2011. — № 4. — С. 149–153.
2010
Статті
Плиска Ю. Ключові компетенції європейського вчителя в контексті сучасної педагогіки / Ю. С. Плиска // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 16. — С. 224–231.
Плиска Ю. С. Теоретичні рефлексії Я-образу вчителя в польській науковій літературі / Ю. С. Плиска // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивний психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 14. — С. 231–247.
Plyska Y. Kompetencje kulturowe jako podstawa pracy nauczyciela w środowisku wielokulturowym / Y. Plyska // Człowiek w przestrzeni spotkań. — Warszawa, 2010. — S. 147–155.
2009
Статті
Плиска Ю. Класифікація компетенцій у контексті культури вчителя / Ю. Плиска // Нова педагогічна думка. — 2009. — № 1. — С. 7–11.
Плиска Ю. С. Інтегральна характеристика особистості вчителя в контексті індивідуальних стилів / Ю. С. Плиска // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Сучасні дослідження когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 12. — С. 143–151.
Плиска Ю. С. Пізнавальне виокремлення самосвідомості особистості в культурі індивіда / Ю. С. Плиска // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 13. — С. 390–403.
Pliska J. Osobowość nauczyciela–animatora kultury i organizatora czasu wolnego w opiniach studentów Polski i Ukrainy / Jurij Pliska // Problemy rozwoju turystyki edukacyjno-kulturowej w Polsce i na świecie / Z. Przychodzeń. — Warszawa, 2009. — T. XII. — S. 376–388.
Plyska Y. Uczestnictwo nauczyciela w kulturze jako podstawa jego pracy w społeczeństwie wielokulturowym / Y. Plyska // Między kulturami. Edukacja w wielokulturowej rzeczywistości / E. Dąbrowa, U. Markowska–Manista. — Warszawa, 2009. — S. 151–158.
2008
Статті
Плиска Ю. Динаміка особистісних змін учителя в період культурних трансформацій (польсько-український аналіз) / Ю. Плиска // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 11. — С. 187–194.
Плиска Ю. Концептуальні засади гуманізму в контексті культури вчителя / Ю. Плиска // Нова педагогічна думка. — 2008. — № 2. — С. 8–10.
Плиска Ю. Християнська мораль як структурний компонент культури вчителя [Текст] / Ю. Плиска // Нова педагогічна думка. – 2008. – № 3. – С. 18–20.
Плиска Ю. С. Компаративістика культурних компетенцій вчителя в період віртуальних інформаційних систем (у контексті аналізу діяльності вчителів Польщі та України) / Ю. С. Плиска // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : НаУОА, 2008. — Вип. 10. — С. 218–226.
Płyska J. Czy uczelnia kształcąca nauczycieli wychowuje wychowawców? / Jurij Płyska // Nauczyciel akademicki w refleksji nad własną praktyką edukacyjną / G. Koć-Seniuch, A. A. Kotusiewicz. — Warszawa, 2008. — S. 180–187.
Плиска Ю. Християнська мораль як структурний компонент культури вчителя / Ю. Плиска // Нова педагогічна думка. — Рівне, 2008. — № 3. — С. 18–20.
2007
Статті
Плиска Ю. Особистість вчителя в контексті історії польської педевтології / Ю. Плиска // Нова педагогічна думка. — 2007. — № 3. — С. 3–5.
Плиска Ю. Структурні компоненти педагогічної культури вчителя / Ю. Плиска // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 9. — С. 410–415.
Плиска Ю. С. «Участь у культурі» як педагогічна категорія у працях польських науковців / Ю. С. Плиска // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 8. — С. 286–295.
2006
Статті
Гурнікевич Я. Громадянська освіта у Польщі, здійснювана через Інтернет (на прикладі центру громадянської освіти) / Я. Гурінкевич, Ю. Плиска // Вісник Львівського університету. Серія "Педагогіка". — 2006. — Вип. 21, ч. 1. — С. 48–56.
Плиска Ю. Випереджуюче відображення особистості викладача студентами (порівняльний аналіз) / Ю. Плиска // Нова педагогічна думка. — 2006. — № 4. — С. 73–78.
Плиска Ю. С. Вчитель у контексті культури / Ю. С. Плиска // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — Вип. 7. — С. 274–283.
2005
Статті
Гурнікевич Я. Технологія дистанційного навчання як платформа контакту викладач – студент / Яцек Гурнікевич, Юрій Плиска // Вісник Львівського університету. Серія "Педагогіка". — Львів, 2005. — Вип. 19, ч. 2. — С. 98–105.
Плиска Ю. С. Проблема компаративістики соціокультурних цінностей вчителів України та Польщі / Ю. С. Плиска // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2005. — Вип. 6, ч. 1. — С. 247–253.
2004
Статті
Плиска Ю. С. Культура та її розвиток як основна проблема сучасності (порівняльні аспекти) / Ю. С. Плиска // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2004. — Вип. 5. — С. 291–297.
Płyska J. Obraz nauczyciela akademickiego w opiniach studentów / Jurij Płyska // Etos nauczyciela w jednoczącej się Europie / Alicji A. Kotusiewicz. — Białystok : Trans Humana, 2004.
2000
Статті
Płyska J. Kulturowy status nauczyciela (na przykładzie badań nauczycieli Polski i Ukrainy) / Jurij Płyska // Myśl pedeutologiczna i działanie nauczyciela. — Białystok : Trans Humana, 2000.
1999
Статті
Плиска Ю. Культурний статус вчителя в плюралістичному суспільстві / Ю. Плиска // Міжкультурна освіта в інституційному вимірі / ред. Є. Нікіторович, M. Собецький. — Білосток, 1999.
Плиска Ю. Польська община в Рівному на Україні / Ю. Плиска // Пограниччя. Суспільні дослідження / рeд. A. Садовський. — Білосток, 1999. — T. VIII. — Спеціальний випуск : Поляки на пограниччях в порівняльній перспективі.
1998
Статті
Плиска Ю. Культурна компетентність сучасних вчителів (на основі матеріалу, зібраного в Польщі і Україні) / Ю. Плиска // Розвиток вчителя в період змін / рeд. A. Прокоп’юк. — Білосток, 1998.
1997
Статті
Плиска Ю. Вплив сім’ї нa кульурну активність кандидатів дo вчительської професії Польщі і України (порівняльний аналіз) / Ю. Плиска // Сім’я в світлі проблем міжкультурної освіти / рeд. Є. Нікіторович. — Білосток, 1997.
Плиска Ю. Рецензія книги Єжи Нікіторовича: „Пограниччя. Тотожність. Міжкультурна освіта” (Білосток: Trans Humana, 1995) / Ю. Плиска // Думка педевтологічна i діяльність вчителя / ред. A. A.Котусєвич, Є. Нємєц. — Білосток, 1997.
1996
Статті
Нікіторович Є. Проблеми національної освіти / Є. Нікіторович ; пер. Ю. Плиска // Нова педагогічна думка. — 1996. — № 4 (8).
Плиска Ю. С. Порівняльний аналіз культурних орієнтацій молоді України та Польщі / Ю. С. Плиска // Проблеми реалізації духовно-творчого потенціалу молоді: пошуки, перспективи : матеріали доповідей і повідомлень Всеукраїнської науково-практичної конференції (17–18 жовтня 1996 р., м. Рівне) / ред. М. Ю. Новоселецький, В. В. Вербець. — Рівне : РІПКПК, 1996. — Вип. 1.
2017
Статті
Волошина В. О. Соціальна та метакогнітивна природа психосоматики: рефлексивність та метапізнавальна сфера особистості у контексті соціальної значиомості хвороби / В. О. Волошина, Т. А. Довгалюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». — 2017. — № 6.
2016
Статті
Волошина В. О. Оптимізація метапам’яті студентів як проблема психолого-педагогічної взаємодії / В. О. Волошина, Т. А. Довгалюк // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. — 2016. — № 28. — С. 24–58. — (Т. Х : Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія).
Каламаж Р. В. Вплив ретроактивної та проактивної інтерференції на метапам’яттєві судження студентів / Р. В. Каламаж, В. О. Волошина // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія». — Острог, 2016. — Вип. 4. — С. 30–45.
2015
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Волошина В. О. Вплив інтерференції на метапам'яттєві судження студентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук. : спец. 19.00.07 "Вікова та педагогічна психологія" / Волошина Вікторія Олександрівна. — Острог ; Національний університет Острозька академія, 2015. — 20 с.
Статті
Довгалюк Т. А. Поняття мислення як метакогнітивного процесу у психологічній науці / Т. А. Довгалюк, В. О. Волошина // Науковий журнал «молодий вчений». — 2015. — № 10 (25) . — С. 184–188.
2014
Статті
Волошина В. А. К проблеме точности проспективных и ретроспективных суждений метапамяти в условиях влияния проактивной интерференции / В. А. Волошина // Research Journal of International Studies : международный научно-исследовательский журнал. — 2014. — № 5 (24), ч. 3. — С. 34–38.
Волошина В. О. До проблеми розвитку метапам'ятєєвих здібностей / В. О. Волошина // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 28. — С. 150–159.
Волошина В. О. Інтерференція у вимірі образної і семантичної памʼяті / В. О. Волошина, О. О. Саєнко // Тенденції розвитку педагогіки та психології в ХХІ столітті : збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (2014 р., м. Одеса). — Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2014. — C. 9–12.
Волошина В. О. Оптимізація процесів метапам’яті та метапізнання у навчанні студентів [Електронний ресурс] / В. О. Волошина // Технології розвитку інтелекту : електрон. наук. фахове вид. / Лаб. нових інформ. технологій Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. — К., 2014. — Вип. 1, № 6. — Режим доступу : http://www.psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/article/view/120. — Назва з екрана.
Волошина В. О. Точність метапам’яттєвих суджень щодо розпізнавання інформації в умовах впливу проактивної інтерференції / В. О. Волошина // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог: Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 27.
Волошина В. О. Феномен інтерференції у процесах пам’яті: її види та причини виникнення / В. О. Волошина // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 26. — С. 26–31.
Дробата Т. Особливості здійснення моніторингу пам’яті в умовах впливу асоціативної інтерференції / Т. Дробата, В. Волошина // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» : матеріали конференції. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 2. — С. 82–84.
Voloshyna V. O. “Something similar I’ve already learned, thus I easily will remember it!”: the ease-of-processing heuristic as a source in metamemory judgments under proactive interference condition / V. O. Voloshyna // Problems of Psychology in the 21st Century. — 2014. — 8 (2). — P. 184–194.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Матласевич О. В. Методичні рекомендації до написання випускних (кваліфікаційної та магістерської) робіт із психології / О. В. Матласевич, В. О. Волошина. — Острог, 2013. — 96 с.
Матласевич О. В. Методичні рекомендації до написання курсових робіт із психології / О. В. Матласевич, В. О. Волошина. — Острог, 2013. — 64 с.
Статті
Волошина В. О. Метапам’яттєві судження в структурі метапам’яті особистості: процесуальні особливості метапам’яттєвого моніторингу / В. О. Волошина // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 25. — С. 24–27.
Волошина В. О. Судження про відчуття знання (FOKs): аналітичні та неаналітичні метапам’яттєві судження при тактильному розпізнанні / В. О. Волошина, Т. А. Довгалюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 24. — С. 34–41
Волошина В. А. «Иллюзия о знании» как концептуальная проблема при обучении / В. А. Волошина // Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях модернизации образования : материалы IV Международной научно-практической конференции (21–22 ноября 2013 г., Россия, Ростов-на-Дону). — Ростов н/Д : Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2013. — Ч. 2. — С. 87–88.
Волошина В. А. Локус контроля и репродуктивные возможности краткосрочной памяти / В. А. Волошина, О. В. Ткачук // Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях модернизации образования : материалы IV Международной научно-практической конференции (21–22 ноября 2013 г., Россия, Ростов-на-Дону). — Ростов н/Д : Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2013. — Ч. 2. — С. 89–90.
Волошина В. А. Эффект знакомости в точности суждений метапамяти / В. А. Волошина // Аспект : научный журнал. — Донецк : Цифровая типография, 2013. — № 17 (Т. 1). — С. 11–13.
Волошина В. О. Моніторинг пам'яті: види метапам'яттєвих суджень та їх особливості [Електронний ресурс] / В. О. Волошина // Дні науки Національного університету “Острозька академія” (ХVІ наукова викладацько-студентська конференція). — Острог, 2013. — Режим доступу : http://eprints.oa.edu.ua/1969/. — Назва з екрана.
Dovhaliuk T. A. Are you sure what are you touching? Metamemory study in haptic identification performance / T. A. Dovhaliuk, V. O. Voloshyna, F. U. Jönsson // 18th meeting of the European society for cognitive psychology (August 29 – September 1, 2013, Budapest, Hungary). — Budapest, 2013. — C. 238–239.
Voloshyna V. O. Analytic inference: сan people predict the effect of influence on their memory? / V. O. Voloshyna, F. U. Jönsson, A. S. Sihinishyna // 18th meeting of the European society for cognitive psychology ( August 29 – September 1, 2013, Budapest, Hungary). — Budapest, 2013. — C. 235.
Волошина В. О. Асоціативна інтерференція у контексті класичної теорії АВС / В. О. Волошина // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». — 2013. — Вип. 1. — С. 11–13.
Волошина В. О. Класична теорія АБС та асоціативна інтерференція: сучасний вимір досліджень процесів забування / В. О. Волошина, Т. А. Дробата, М. В. Ткаченко // Тенденції розвитку педагогіки та психологі в ХХІ столітті : збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (6–7 грудня 2013 р., м. Одеса). — Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2013. — С. 5–8.
2012
Статті
Волошина В. О. «Ілюзія про знання» як результат впливу інтерференції на метапам’ять (перспективи майбутнього експериментального вивчення проблематики) / В. О. Волошина // ІІ Міждисциплінарна науково-практична конференції студентів та молодих учених «Проблема вибору: психологічний, суспільно-політичний та інформаційні аспекти» (29 листопада 2012 року, м. Острог). — Острог, 2012. — С. 11–16.
Волошина В. О. Інтерференція та метапам’ять: теоретичний аналіз перспектив вивчення проблематики / В. О. Волошина // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 48–53.
Каламаж Р. В. Метапамятєві судження та когнітивні процеси, що лежать в їх основі / Р. В. Каламаж, У. Джонсон, В. О. Волошина // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 58–78.
Hordiichuk О. V. FOK, JOL and TOT: distinguishing between the three types of metamemory judgments / О. V. Hordiichuk, V. O. Voloshyna // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» : матеріали конференції. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 1. — С. 82–84.
Voloshyna V. O. Can people predict the effect of interference on their memory? / V. O. Voloshyna // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» : матеріали конференції. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 1. — С. 79–81.
Voloshyna V. O. Do different metamemory judgments share the same underlying cognitive processes? / V. O. Voloshyna, F. U. Jönsson // Пятая международная конференция по когнитивной науке (Калининград, 18–24 июня 2012 г.) : тезисы докладов. — Калининград, 2012. — C. 188–189.
2011
Статті
Волошина В. О. Особливості метакогнітивних суджень студентів та їхній взаємозв’язок із самооцінкою / В. О. Волошина // Студентські наукові записки. Серія “Соціально-політичні науки”. — Острог, 2011. — Вип. 3. — С. 241–255.
2018
Статті
Балашов Е. М. Метакогнітивний моніторинг і метакогнітивні стратегії у навчальній діяльності студентів / Е. М. Балашов // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". — 2018. — № 6. — С. 44–48.
Балашов Е. М. Саморегуляція особистості як психологічна проблема / Е. М. Балашов // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практична конференція "Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку" (м. Харків, 26–27.01.2018 р.). — Харків, 2018. — С. 42–47.
Balashov E. A. Theoretical Approach to Researching the International Volunteer Movement / Е. Balashov, І. Pasichnyk, R. Kalamazh // Volunteering: Attitudes, Social Influences and Gender Differences. — New York : Nova Science Publishers, 2018. — Р. 21–40.
Балашов E. Globalization and Internationalization of Higher Education and Sustainable Development: A Case of Ukraine / Е. Балашов // Variability of Perceptions of Sustainable Development – Selected Items. — 2018. — С. 142–159.
2017
Статті
Balashov E. Psychological Characteristics of Self-Regulation in Educational Activities of Students / Е. Balashov // Scientific Notes. Series “Psychology and Pedagogy”. — Ostroh : National University of Ostroh Academy, 2017.
Balashov E. Globalization and Internationalization of Higher Education and Sustainable Development: A Case of Ukraine / Е. Balashov // Changes in Acceptance of Sustainable Development – Selected Elements (Zmienność postrzegania zrównoważonego rozwoju - wybrane elementy). — Kielce : Jan Kochanowski University of Kielce, 2017. — С. 189–207.
Балашов Е. М. Метакогнітивний моніторинг і метакогнітивні стратегії у навчальній діяльності студентів / Е. М. Балашов // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". — 2017. — № 5. — С. 5–13.
Балашов E. Психологічні особливості та механізми саморегуляції в навчальній діяльності студентів / Е. Балашов // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія». — Острог, 2017. — Вип. 5. — С. 5–13.
2016
Статті
Balashov E. Intercultural Components of Student Self-Realization in International Volunteering Programmes / Е. Balashov, І. Pasichnyk, R. Kalamazh // Annual of Social Work. — Croatia : University of Zagreb, 2016. — V. 23 (1). — Р. 123–139.
Pasichnyk I. Psychological Peculiarities of Tolerance of Ukrainian and Polish Students: A Comparative Analysis / І. Pasichnyk, Е. Balashov // Problems of Psychology in the 21st Century. — Lithuania, 2016. — Vol. 10 (1). — Р. 39–49.
2015
Статті
Пасічник І. Д. Psychological peculiarities of tolerance of Ukrainian and polish students: a comparative analysis / І. Д. Пасічник, Е. М. Балашов // PROBLEMS OF PSYCHOLOGY IN THE 21st CENTURY. — 2015. — 10 (1). — С. 50–58.
Жуковський В. М. Діяльність канадсько-українських волонтерських молодіжних програм у рамках міжнародної співпраці Національного університету «Острозька академія» та канадської організації «Канада-Світ-Молодь» / В. М. Жуковський, Е. М. Балашов, К. В. Сімак // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія : Педагогіка і психологія. — Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2015. — Вип. 742. — С. 50–58.
2014
Статті
Балашов E. Особливості соціально-психологічних настанов студентів у мотиваційно-потребовій сфері / Е. Балашов // Наукові записки НаУОА. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог, 2014. — Вип. 30. — С. 8–11.
Балашов Е. М. Психологічні особливості соціальної емпатії студентів як засобу самореалізації / Е. М. Балашов // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 28. — С. 28–39.
Pasichnyk I. Intercultural Communicative Components of Psychological Structure of Student Self-Realization in International Volunteer Programs [Electronic recourse] / Ihor Pasichnyk, Ruslana Kalamazh, Eduard Balashov // Psychology Of Language And Communication. — 2014.
Pasichnyk I. Psychological Components of Self-Realization of Students in International Volunteer Programs / І. Pasichnyk, R. Kalamazh, Е. Balashov // Journal of Psychological and Educational Research. — Romania : University of Oradea. — 2014. — V. 22 (2). — P. 28–44.
2013
Статті
Балашов Е. М. Психологічна структура волонтерської діяльності як засобу самореалізації студентів / Е. М. Балашов // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 24. — С. 12–16.
2010
Статті
Балашов Е. Formy, wskaznikii kryterija samorealizacji mlodziezowej w polskej i ukrainskiej nauce pedagogicznej / Е. Балашов // Наукові записки "Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України". Серія "Політичні науки". — 2010. — Вип. 4. — С. 252–266.
2007
Статті
Балашов Е. М. Феномен соціально-психологічної самореалізації підростаючої особистості / Е. М. Балашов // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 9. — С. 19–26.
Балашов Е. М. Міжнародні волонтерські обмінні програми як засіб виховання та самореалізації студентів / Е. М. Балашов // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 8. — С. 8–19.
2005
Статті
Балашов Е. М. Волонтаріат в Україні – новий погляд на суспільну працю / Е. М. Балашов // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2005. — Вип. 6, ч. 1. — С. 13–21.
2018
Статті
Довгалюк Т. А. Психологічна профілактика депрсивних станів у юнацькому віці / Т. А. Довгалюк, А. С. Горбач // Наука та освіта: основні питання сучасності. — 2018. — C. 24–32.
2017
Статті
Волошина В. О. Соціальна та метакогнітивна природа психосоматики: рефлексивність та метапізнавальна сфера особистості у контексті соціальної значиомості хвороби / В. О. Волошина, Т. А. Довгалюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». — 2017. — № 6.
2016
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Довгалюк Т. А. Психологічні механізми оптимізації метапам’яті студентів в умовах проактивної інтерференції : дис. ... канд. психол. наук. : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Довгалюк Тарас Анатолійович. — Острог ; Національний університет “Острозька академія”, 2016. — 233 с.
Статті
Волошина В. О. Оптимізація метапам’яті студентів як проблема психолого-педагогічної взаємодії / В. О. Волошина, Т. А. Довгалюк // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. — 2016. — № 28. — С. 24–58. — (Т. Х : Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія).
Довгалюк Т. А. Взаємозв’язок метакогнітивної обізнаності та рефлексивності із параметрами метапам’яттєвого моніторингу за умов впливу проактивної інтерференції / Т. А. Довгалюк // Science аnd Education а New Dimension. Pedagogy and Psychology. — Budapest, 2016. — IV (38). — № 77. — С. 77–80.
Пасічник І. Д. Зворотний зв’язок як чинник оптимізації метапам’яті в умовах проактивної інтерференції / І. Д. Пасічник, Т. А. Довгалюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія». — Острог, 2016. — Вип. 4. — С. 5–18.
2015
Статті
Довгалюк Т. А. Децентрована довільна уважність в контексті метакогнітивної регуляції розладів тривожності / Т. А. Довгалюк // Матеріали VII Харківських міжнародних психологічних читань «Актуальні проблеми теорії та практики психологічної допомоги» (25–26 листопада 2015 р). — Харків, 2015. — С. 21–23.
Довгалюк Т. А. Поняття мислення як метакогнітивного процесу у психологічній науці / Т. А. Довгалюк, В. О. Волошина // Науковий журнал «молодий вчений». — 2015. — № 10 (25) . — С. 184–188.
Пасічник І. Д. Мислення як метакогнітивний феномен / І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Т. А. Довгалюк // Наукові записки. Серія «Психологія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — Вип. 1. — С. 3–17.
Рабченюк Ю. В. Роль зворотного зв’язку в ефективності процесів метапам’яті в умовах проактивної інтерференції / Ю. В. Рабченюк, Т. А. Довгалюк // Студентські наукові записки. Серія «Соціально-політичні науки». — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — Вип. 7. — С. 65–69.
2014
Статті
Довгалюк Т. А. До проблем ефективності метапам’яті / Т. А. Довгалюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 26. — С. 53–59.
Довгалюк Т. А. Взаємодія метапам’яттєвого моніторингу та контролю як чинник оптимізації метапам’яті / Т. А. Довгалюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». — 2014. — № 2. — Т. 1. — С. 56–61.
2013
Статті
Волошина В. О. Судження про відчуття знання (FOKs): аналітичні та неаналітичні метапам’яттєві судження при тактильному розпізнанні / В. О. Волошина, Т. А. Довгалюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 24. — С. 34–41
Довгалюк T. METAMEMORY JUDGMENTS AS PREDICTORS OF MAKING DECISIONS ABOUT PERFORMANCE OF THE PROCESS OF HAPTIC PATTERNS IDENTIFICATION AND NAMING / Т. Довгалюк // Матеріали міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Проблема вибору: психологічний, суспільно-політичний та інформаційний аспекти» (29 лист. 2012 р., м. Острог). — Острог, 2013. — С. 38–43.
Довгалюк T. Експліцитні та імпліцитні процеси що лежать у основі судженнь про відчуття знання (FOKs) / Т. Довгалюк // Наукова викладацько-студентська конференція "Дні Науки". — Острог : НаУОА, 2013.
Dovhaliuk T. A. Are you sure what are you touching? Metamemory study in haptic identification performance / T. A. Dovhaliuk, V. O. Voloshyna, F. U. Jönsson // 18th meeting of the European society for cognitive psychology (August 29 – September 1, 2013, Budapest, Hungary). — Budapest, 2013. — C. 238–239.
2012
Статті
Dovhalyuk T. А. Perspectives of metamemory studies in the process of haptic patterns identification and naming / Т. А. Dovhalyuk // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» : матеріали конференції. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 1. — С. 87–89.
2010
Статті
Дунай О. Швидкість читання та продуктивність відтворення тексту з паперових та електронних носіїв студентами / О. Дунай, Т. Довгалюк // Студентські наукові записки. Серія “Соціально-політичні науки”. — 2010. — Вип. 2. — С. 328–336.
2013
Статті
Карчевський І. Р. Кризовоситуаційна компетентність особистості як передумова її по життєвої успішності / І. Р. Карчевський // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 25. — С. 55–58.
2009
Статті
Карчевський І. Р. Роль штучно-ускладнених умов діяльності у формуванні нових моторних компонентів особистості спеціалістів / І. Р. Карчевський // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 13. — С. 144–150.
2007
Статті
Карчевський І. Р. Аналіз природи страху будення сучасної людини і шляхи виходу з цього кризового стану / І. Р. Карчевський // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 9. — С. 206–214.
Карчевський І. Р. Аналіз емоційних переживань студентів під час іспиту та практичні поради щодо їх локалізації / І. Р. Карчевський // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 8. — С. 132–139.
2013
Статті
Прокопенко А. В. Психологічна готовність до материнства як психогігієнічна умова усвідомленої вагітності / А. В. Прокопенко // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 22. — С. 155–159.
2011
Статті
Кобера А. В. Теоретико-методологічні аспекти судово-психологічної експертизи неповнолітніх обвинувачуваних / А. В. Кобера // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 17. — С. 166–173.
Прокопенко А. В. Психолого-педагогічні детермінанти формування психологічної готовності психологів до професійної діяльності / А. В. Прокопенко // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 18. — С. 222–229.
2010
Статті
Кобера А. В. Теоретичні аспекти судово-психологічної експертизи емоційних станів / А. В. Кобера // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 16. — С. 113–119.
2009
Статті
Кобера А. В. Судово-психологічна експертиза в цивільному процесі / А. В. Кобера // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 13. — С. 173–179.
2008
Статті
Кобера А. В. Судово-психологічна експертиза як форма використання психологічних знань в юриспруденції / А. В. Кобера // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 11. — С. 93–99.
2013
Статті
Тимощук О. В. Особистісне самоствердження – основа підготовки дітей-сиріт до самостійного життя / О. В. Тимощук // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 22. — С. 185–188.
Тимощук О. В. Самоствердження дітей-сиріт: право бути собою чи боротьба за виживання / О. В. Тимощук // Матеріали міждисциплінарної науково-практичної конферен­ції студентів та молодих вчених «Проблема вибору: психологіч­ний, суспільно-політичний та інформаційний аспекти». — 2013. — С. 103–108.
2012
Статті
Тимощук О. В. Психологічні особливості самоствердження сучасних підлітків / О. В. Тимощук // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 228–232.
Тимощук О. В. Роль самоствердженя в особистісному розвитку дітей-сиріт підліткового віку / О. В. Тимощук // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 228–232.
2011
Статті
Тимощук О. Роль самоствердження в особистісному розвитку дітей-сиріт підліткового віку / О. Тимощук // Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". — Острог, 2011. — Вип. 17. — С. 350–358.
Статті
Засєкіна Л. В. Темпоральний підхід до дослідження пенсійної зрілості особистості у період геронтогенези / Л. В. Засєкіна // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 18. — С. 63–71.
2010
Статті
Засєкіна Л. В. Профілі значення слова як функція когніції і культури / Л. В. Засєкіна // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивний психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 14. — С. 66–75.
2009
Статті
Засєкіна Л. В. Психологія значення: відбиття діяльнісного підходу у когнітивній парадигмі / Л. В. Засєкіна // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Сучасні дослідження когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 12. — С. 62–72.
2006
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Засєкіна Л. В. Структурно-функціональна організація інтелекту особистості : дис... д-ра психол. наук: 19.00.01 / Л. В. Засєкіна. — Острог : Національний ун-т "Острозька академія", 2006. — 396 с.
Статті
Засєкіна Л. В. Особливості організації інтелекту в контексті аналітико-синтетичної логіки / Л. В. Засєкіна // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — Вип. 7. — С. 117–128.
Засєкіна Л. В. Структурно-функціональна модель організації індивідуального інтелекту / Л. В. Засєкіна // Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — 2006. — Т. 8. — Вип. 6. — С.137–147.
Засєкіна Л. В. Особливості організації інтелекту в контексті аналітико-синтетичної логіки / Л. В. Засєкіна // Наукові записки Острозької академії. Серія : Психологія, педагогіка. — 2006. — Вип. 6, ч. ІІ. — С. 97–108.
Засєкіна Л. В. Метакогніція: Термінологічне нашарування чи важливий інтелектуальний конструкт / Л. В. Засєкіна // Практична психологія та соціальна робота. — 2006. — № 1. — С. 15–18.
Засєкіна Л. В. Інтелект у структурі особистості обдарованої дитини / Л. В. Засєкіна, О. В. Виліщинська // Обдарована дитина. — 2006. — № 2. — С. 7–10.
2005
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Засєкіна Л. В. Структурно-функціональна організація інтелекту : монографія / Л. В. Засєкіна. — Острог : Вид-во НУОА, 2005. — 370 с.
Статті
Засєкіна Л. В. Значення слова як описова категорія індивідуального інтелекту / Л. В. Засєкіна // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2005. — Вип. 6, ч. 1. — С. 109–119.
Засєкіна Л. В. Україна вустами президента: фреймовий аналіз / Л. В. Засєкіна // Збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції “Особистість у розбудові відкритого демократичного суспільства в Україні”. — Дрогобич, 2005. — С. 180–187.
Засєкіна Л. В. Методологічні проблеми дослідження індивідуального інтелекту в контексті психології особистості / Л. В. Засєкіна // Наукові записки ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — 2005. — Т. 2. — Вип. 26. — С. 123–129.
Засєкіна Л. В. Особливості індивідуального інтелекту у контексті різних підходів / Л. В. Засєкіна // Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — 2005. — Т. 7. — Вип. 7. — С. 143–151.
Засєкіна Л. В. Інтелект як стійка особистісна властивість / Л. В. Засєкіна // Актуальні проблеми психології. Психологічна теорія і технологія навчання : збірник наукових праць ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — 2005. — Т. 8. — Вип. 1. — С. 111–123.
Засєкіна Л. В. Особливості організації індивідуального інтелекту в контексті інтерперсональної взаємодії / Л. В. Засєкіна // Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — 2005. — Т. 7. — Вип. 6. — С. 129–137.
Засєкіна Л. В. Новий погляд на природу практичного інтелекту / Л. В. Засєкіна // Актуальні проблеми: Екологічна психологія : збірник наукових праць ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — 2005. — Т. 7. — Вип. 6. — С. 150–158.
Засєкіна Л. В. Інтелект та особистісні властивості як траєкторія зближення когнітивної психології та психології особистості / Л. В. Засєкіна // Вісник Київського міжнародного університету. Серія “Психологічні науки”. — К. : КиМУ. — 2005. — Вип. 7. — С. 29–38.
Засєкіна Л. В. Гендерні особливості організації індивідуального інтелекту / Л. В. Засєкіна // Гендерні аспекти в методологіях гуманітарних наук : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. — Луцьк : ВДУ, 2005. — С. 61–66.
Засєкіна Л. В. Особливості організації індивідуального інтелекту крізь призму нейрофізіології / Л. В. Засєкіна // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Серія : Біологічні науки. — 2005. — № 7. — С. 26–30.
Засєкіна Л. В. Проблема інтелекту та інтелектуального розвитку в сучасному освітньому просторі / Л. В. Засєкіна // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 2005. — № 5. — С. 143–153.
Засєкіна Л. В. Значення слова як описова категорія індивідуального інтелекту / Л. В. Засєкіна // Наукові записки Острозької академії. Серія : Психологія, педагогіка. — 2005. — Вип. 6, ч. І. — С. 109–119.
Засєкіна Л. В. Когнітивно-афективні утворення в організації індивідуального інтелекту / Л. В. Засєкіна // Психологічні перспективи. — 2005. — Вип. 7. — С. 38–47.
Засєкіна Л. В. Особливості функціонування інтелектуальних структур у процесі розв’язання творчих задач / Л. В. Засєкіна // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Серія : Філософія, психологія, педагогіка. — 2005. — № 3 (15). — С. 21–28.
2004
Статті
Засєкіна Л. В. Переклад у психологічній парадигмі / Л. В. Засєкіна // Філологічні студії. — 2004. — № 1. — С. 151–159.
Засєкіна Л. В. Когнітивний стиль конструювання психологічної реальності особистості / Л. В. Засєкіна // Психологічні перспективи. — 2004. — Вип. 5. — С. 77–86.
Засєкін С. В. Сучасні напрями та перспективи розвитку психолінгвістики / С. В. Засєкін, Л. В. Засєкіна // Філологічні студії. — 2004. — № 4. — С. 440–445.
Засєкіна Л. В. Герменевтико-семантичні аспекти дослідження мотивації / Л. В. Засєкіна // Вісник Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. Серія : Філософські і психологічні науки. — 2004. — Вип. 6. — С. 190–197.
Засєкіна Л. В. Особливості логічного та психологічного структурування значення / Л. В. Засєкіна // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. — 2004. — № 6. — С. 147–152.
Zasyekina L. Psychosemantic investigation of motivation / L. Zasyekina // 7th Congress of International Society of Applied Psycholinguistics. Book of Abstracts. — Cieszyn : University of Silesia. — 2004. — P. 127–128.
2003
Статті
Засєкіна Л. В. Структурні одиниці особистості / Л. В. Засєкіна // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2003. — Вип. 4. — С. 38–43.
Засєкіна Л. В. Інтеракція структурних одиниць особистості в процесі її саморозвитку / Л. В. Засєкіна // Психологічні перспективи. — 2003. — Вип. 4. — С. 113–118.
Засєкіна Л. В. Когнітивний стиль інтерпретатора політичного дискурсу / Л. В. Засєкіна // Збірник наукових праць “Актуальні проблеми психології”. — Луцьк, 2003. — С. 19–26.
Засєкіна Л. В. Інтеракція структурних одиниць особистості в процесі її саморозвитку / Л. В. Засєкіна // Психологічні перспективи. — 2003. — Вип. 4. — С. 113–118.
Засєкіна Л. В. Структурні одиниці особистості / Л. В. Засєкіна // Наукові записки Острозької академії. Серія : Психологія, педагогіка. — 2003. — Вип. 4. — С. 38–44.
Засєкіна Л. В. Когнітивний стиль особистості / Л. В. Засєкіна, С. В. Засєкін // Матеріали VI Костюківських читань. — 2003. — Т. ІІ. — С. 50–54.
Засєкіна Л. В. Психологія мотивації: теорія та практика / Л. В. Засєкіна // Вісник Харківського національного університету. Серія : Психологія. — 2003. — №. 599. — С. 112–116.
2002
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Засєкіна Л. В. Вступ до психолінгвістики : навч. пос. / Л. В. Засєкіна, С. В. Засєкін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2002. — 168 с.
У посібнику висвітлюються актуальні проблеми сучасної вітчизняної та зарубіжної психолінгвістики. Особлива увага приділяється когнітивним механізмам та процесам, задіяним у переробці інформації. Книга містить чотири структурних розділи, в яких визначені предмет, завдання, напрями досліджень психолінгвістики та періодизація розвитку науки; аналізуються знання індивіда та структури їх представлення; характеризуються фази когнітивної обробки тексту/дискурсу; аналізуються особливості процесу перекладу та процесу оволодіння іноземною мовою. Підібраний та спеціально адаптований комплекс психолінгвістичних методик дає змогу вивчати мовленнєво-мислительну діяльність індивіда.
Статті
Засєкіна Л. В. Психолінгвістичний аналіз функціонування знань індивіда у процесі когнітивної обробки дискурсу / Л. В. Засєкіна // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог, 2002. — Вип. 3. — С. 445–453.
Засєкіна Л. В. Психолінгвістичний аналіз знань індивіда у процесі когнітивної обробки дискурсу / Л. В. Засєкіна // Наукові записки Острозької академії. Серія : Психологія, педагогіка. — 2002. — Вип. 3. — С. 445–454.
Засєкіна Л. В. Когнітивна модель перекладацького процесу / Л. В. Засєкіна // Філологічні студії. — 2002. — № 2. — С. 70–76.
Засєкіна Л. В. Психолінгвістична модель перекладу / Л. В. Засєкіна, С. В. Засєкін // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. — 2002. — № 5. — С. 139–142.
Засєкін С. В. Когнітивний стиль перекладача / С. В. Засєкін, Л. В. Засєкіна // Наукові записки Острозької академії. Серія : Філологія. — 2002. — Вип. 2. — С. 112–119.
2001
Статті
Засєкіна Л. В. Соціальний статус людини в контексті політичного дискурсу / Л. В. Засєкіна // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць. — К. : Знання, 2001. — Вип. 3. — С. 40–42.
Засекина Л. В. Дискурсивная психология в парадигме когнитивной науки / Л. В. Засекина // Вісник Харківського університету. Серія : Філологія. — 2001. — Вип. 33. — С. 69–73.
Засекина Л. В. Парадигма дискурсивной психологии в процессе подготовки будущих психологов / Л. В. Засекина // Корпоративная культура и подготовка специалистов гуманитарного профиля. — Донецк : ДИУ, ЮГО-Восток , Ін-т психології АПН України. — 2001. — С. 239–243.
Засєкіна Л. В. Приоритетні напрями курсу “Конфліктологія та теорія ведення переговорів” у контексті вищої освіти / Л. В. Засєкіна // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Серія : Філософія, психологія, педагогіка. — 2001. — № 3. — С. 76–79.
Засєкіна Л. В. Когнітивні та комунікативні аспекти перекладу художнього тексту / Л. В. Засєкіна, С. В. Засєкін // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. — 2001. — № 10. — С. 9–12.
2000
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Засєкіна Л. В. Особливості формування професійно-творчого мислення майбутнього фахівця іноземної мови : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Засєкіна Лариса Володимирівна. — Луцьк, 2000. — 200 с.
Статті
Засєкіна Л. В. Дослідження професійно-творчого мислення особистості / Л. В. Засєкіна // Збірник наукових праць Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. Серія : Філософія, соціологія, психологія. — 2000. — Вип. 4, ч. 2. — С. 79–85.
Засєкіна Л. В. Мова у світлі концепції когнітивного розвитку особистості / Л. В. Засєкіна // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету. Серія : Філологія, педагогіка, психологія. — 2000. — Вип. 3. — С. 767–770.
Засєкіна Л. В. Проблема гуманізації освіти та професійного мислення педагога / Л. В. Засєкіна // Мова і культура. — К. : Видавничий дім Дмитра Бураго. — 2000. — Вип. 1. — С. 68–70.