Кафедра громадського здоров'я
2018
Статті
Hushchuk І. ЕCOLOGO-HYGIENIC AUDIT OF DRINKING WATER QUALITY FROM WELLS AND DAMMING OF RIVNE REGION / I. Hushchuk, A. Hilman, N. Kulesha // International Journal of New Economics and Social Sciences. — Warshaw, 2018. — Is. 1 (7). — P. 131–141.
Кулеша Н. П. Психологічна адаптація студентів із дистантних сімей, які проживають у різних умовах родинності до умов навчання у ЗВО / Н. П. Кулеша // Науковий журнал «Молодий вчений». — Київ : Вид-во «Молодий вчений», 2018. — № 4.1 (56). — С. 47–52.
Гущук І. Питання психічного здоров'я в контексті розбудови національної системи охорони громадського здоров'я / І. Гущук, Н. Кулеша, В. Гущук // Матеріали міжнародного наукового конгресу, в рамках XVII КОНГРЕСУ СВІТОВОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ. —Тернопіль, 2018. — С. 36.
2016
Статті
Кулеша Н. П. Експериментальна програма покращення психологічної адаптації студентів-першокурсників із дистантних сімей до умов навчання у ВНЗ / Н. П. Кулеша // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. — К. : «Гнозіс», 2016. — Т. X, ч. 2. — С. 226–234.
Кулеша Н. П. Емпіричне дослідження психологічної адаптації студентів із дистантних сімей до умов навчання вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / Н. П. Кулеша // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Психологічні науки. — 2016. — Вип. 2. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2016_2_6. — Назва з екрана.
Кулеша Н. П. Психологічні особливості адаптації студентів із дистантних сімей до умов навчання у ВНЗ за тривалістю відсутності батьків / Н. П.Кулеша // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія».— Острог, 2016. — Вип. 3. — С. 108–118.
2015
Статті
Кулеша Н. П. Психологічні проблеми адаптації підлітків із дистантної сім'ї до умов навчання у ВНЗ / Н. П. Кулеша // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psyhology. — Budapest, 2015. — III (26), Is. 50. — P. 96–100.
Кулеша Н. П. Умови соціально-психологічної адаптації студентів із дистантних сімей до навчання у вищому навчальному закладі / Н. П. Кулеша // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки : збірник наукових праць. — К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. — № 1 (46). — С. 189–196.
2014
Статті
Кулеша Н. П. Психологические проблемы адаптации студентов к обучению у вышем учебном заведении / Н. П. Кулеша // Психология XXI века. Психология и современные проблемы образования : сборник материалов IX международной научно-практической конференции молодых ученых. — Санкт-Петербург, 2014. — С. 139–143.
Кулеша Н. Психологічна адаптація студентів із дистантних сімей до умов навчання у ВНЗ як етап особистісного і професійного розвитку / Н. Кулеша // Наукові записки НаУОА. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог, 2014. — Вип. 30. — С. 81–85.
Кулеша Н. П. Феномен дистантної сім’ї та її основні ознаки у психологічній літературі / Н. П. Кулеша // Актуальні питання соціально-політичних наук: політологія, психологія, документознавство та інформаційна діяльність : матеріали ІІІ Міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих учених. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — С. 167–174.
2013
Статті
Кулеша Н. П. Внутрішні та зовнішні детермінанти адаптації до навчання студентів-сиріт / Н. П. Кулеша // Проблема вибору: психологічний, суспільно-політичний та інформаційний аспекти : матеріали міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (29 лист. 2012 р., м. Острог). — Острог, 2012. — С. 55–58.
Кулеша Н. П. Проблеми адаптації та дезадаптації студентів-сиріт до умов навчання у вищому навчальному закладі / Н. П. Кулеша // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 22. — С. 87–91.
2012
Статті
Кулеша Н. П. Психологічна адаптація студентів І курсу навчання у вищих навчальних закладах / Н. П. Кулеша // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 127–129.
Кулеша Н. П. Психологічна адаптація студентів у пізнавальній діяльності / Н. П. Кулеша // Матеріали міжнародної інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 1. — С. 147–149.
Кулеша Н. П. Теоретичні аспекти адаптації студентів до навчання у ВНЗ / Н. П. Кулеша // Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин (22–23 травня 2012 р., Київ ; Камянець-Подільський) : матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції / С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. — Камянець-Подільський : Методобори-2006, 2012. — С. 194–197.
2018
Статті
Tymeichuk І. Reform of the Public Healthcare System in Ukraine: Problems and Perspectives / Iryna Tymeichuk, Ihor Hushchuk, Vitaliy Hushchuk // Collective Monograph Association Agreement from Partnership to Cooperation. — Canada, Hamilton : Accent Graphics Communications & Publishing, 2018. — P. 206–210.
Гущук В. Екологічні чинники та психічне здоров'я / В. Гущук, А. Гільман, Р. Драб, І. Гущук // Матеріали науково–практичної конференції «ДОВКІЛЛЯ І ЗДОРОВ’Я» (27–28 квітня 2018 р., м. Тернопіль). — Тернопіль, 2018. — С. 68–69.
Hushchuk І. ЕCOLOGO-HYGIENIC AUDIT OF DRINKING WATER QUALITY FROM WELLS AND DAMMING OF RIVNE REGION / I. Hushchuk, A. Hilman, N. Kulesha // International Journal of New Economics and Social Sciences. — Warshaw, 2018. — Is. 1 (7). — P. 131–141.
Гущук І. Моніторинг та оцінка якості питної води із джерел децентралізованого водопостачання Рівненської області за 2004-2015 роки / І. Гущук, О. Брезецька, Р. Драб, В. Гущук // Довкілля та здоров`я. — 2018. — № 1 (85). — С. 41–46.
Гущук І. В. Профілактична медицина: ілюзія та сподівання / І. В. Гущук, Р. Р. Драб, В. І. Гущук // Профілактична медицина сьогодні: внесок молодих спеціалістів, присвяченої 25-річному ювілею НАМИ України та Дню науки (24 травня 2018 р, м. Харків). — Харків, 2018. — С. 18–19.
Гущук І. Розбудова системи захисту громадського здоров'я в контексті Доктрини "Україна 2030" / І. Гущук // Україна 2030: Консолідація мислення – консолідація дій. — Київ, 2018. — С. 40–43.
Драб Р. Р. Біологія переносника малярії та його взаємовідносини з людиною в умовах Рівненської області / Р. Р. Драб, І. В. Гущук // Біологічні дослідження–2018 : збірник наукових праць. — 2018. — С. 339–340.
Драб Р. Епідеміологічний та епізоотологічний моніторинг за демодекозом у Рівненській області / Р. Драб, Р. Сафонов, О. Бялковський, І. Гущук // Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. — Полтава, 2018. — С. 74–76.
Драб Р. Епідеміологія кліщових та поєднаних із ними харчових алергій серед дитячого населення Рівненської області / Р. Драб, І. Гущук, Р. Сафонов, О. Бялковський, О. Березецька // Здоровьe ребёнка. — 2018. — № 13 (1). — С. 47–52.
Гущук І. Бактерицидний опромінювач не працює або розбився? Дійте швидко! / І. Гущук // Довідник головної медичної сестри. — 2018. — № 2. — С. 41–46.
Драб Р. Р. Моніторинг за алергічними реакціями, викликаними укусами кровосисних членистоногих / Р. Р. Драб, Р. В. Сафонов, О. В. Бялковський, І. В. Гущук // ЩОРІЧНІ ТЕРАПЕВТИЧНІ ЧИТАННЯ. ПРОФІЛАКТИКА НЕІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ – ПРІОРИТЕТ СУЧАСНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ : матеріали науково-практичної конференції (20 квітня 2018 р., м. Харків). — Харків, 2018. — С. 55–56.
Гущук І. Бактерицидні опромінювачі: 4 суттєві помилки під час використання / І. Гущук // Довідник головної медичної сестри. — Київ, 2018. — № 6. — С. 44–47.
Гущук І. В. Нормативно-правові засади розвитку системи охорони громадського здоров'я України / І. Гущук // Матеріали міжнародного наукового конгресу, в рамках XVII КОНГРЕСУ СВІТОВОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ. — Тернопіль, 2018. — С. 36.
Гущук І. Питання психічного здоров'я в контексті розбудови національної системи охорони громадського здоров'я / І. Гущук, Н. Кулеша, В. Гущук // Матеріали міжнародного наукового конгресу, в рамках XVII КОНГРЕСУ СВІТОВОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ. —Тернопіль, 2018. — С. 36.
Гущук І. В. Шкідливий вплив бактерицидних опромінювачів: як йому запобігти / І. В. Гущук // Довідник головної медичної сестри. — Київ, 2018. — № 10. — С. 46–50.
Гущук І. В. Що ми розуміємо під системою охорони/захисту громадського здоров`я / І. В. Гущук // Громадське здоров`я: проблеми та перспективи розвитку : збірник матеріалів тез науково-практичної конференції з міжнародною участю / за ред. І. В. Гущука. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — С. 23–25.
Гущук І. Підготовка кадрів для національної системи громадського здоров'я в контексті європейської інтеграції України / І. Гущук // Медико-соціальні засади публічного врядування у сфері охорони здоров’я : монографія / за заг. ред. М. М. Білинської, Н. О. Басюк, О. Д. Фірсової. — Київ : НАДУ, 2018. — С. 268–287.
2017
Статті
Драб Р. Р. Сучасні методи етіологічної діагностики негоспітальних пневмоній у дорослих / Р. Р. Драб, Р. В. Сафонов, О. В. Бялковський, І. В. Гущук // «Інфекційні хвороби сучасності:етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека» : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої щорічним «Читанням» пам`яті академіка Л. В. Громашевського, приуроченої до 130-річчя від дня його народження. — К., 2017. — С. 66–68.
Гущук І. В. «Моніторинг епідпроцесу при геогельмінтозах серед дитячого населення Рівненської області» [Електронний ресурс ] / Р. Р. Драб, І. В. Гущук, Р. В. Сафонов, О. В. Бялковський, О. В. Брезецька // Специализированный рецензируемый научно-практический журнал «Здоровье ребенка». — 2017. — № 3. — Т. 12. — С. 64–70. — Режим доступу : www.mif-ua.com. — Назва з екрана.
Гущук І. В. Циркуляція дирофіляріозу на території Рівненської області / І. В. Гущук, О. В. Бялковський, Р. В. Сафонов, Р. Р. Драб // Матеріали XVI-З`їзду Всеукраїнського лікарського товариства. — Одеса : Вид-во Бартенєва, 2017. — С. 211–212.
Гущук І. В. Розбудова системи громадського здоров`я в Україні, в контексті реформи медичної галузі: ризики та сподівання / І. В. Гущук // Матеріали XVI-З`їзду Всеукраїнського лікарського товариства. — Одеса : Вид-во Бартенєва, 2017. — С. 53–55.
Гущук І. В. Підготовка кадрів для системи громадського здоров’я в контексті європейської інтеграції / І. В. Гущук // Кадрова політика у сфері охорони здоров’я в умовах загроз національній безпеці України : матеріали щорічної Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнародною участю. — Київ, 2017. — С. 40–43.
Гущук І. В. Паразитози та арахноентомози, що впливають на психічне здоров’я людей / І. В. Гущук., Р. В. Сафонов, О. В. Бялковський, Р. Р. Драб // «Щорічні терпевтичні читання: Медикаментозна та немедикаментозна профілактика неінфекційних захворювань: погляд у майбутнє» : матеріали науково практичної конференції з міжнародною участю, присвячені пам’яті академіка Л. Т. Малої. — Харків, 2017. — С. 78.
Гущук І. В. До питання забруднення атмосферного повітря викидами автомобільного транспорту на Рівненщині / І. В. Гущук, Д. А. Полюхович, І. А. Потапчук // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України : збірка тез доповіддей науково-практичної конференції молодих вчених (тринадцяті марзєєвські читання). — 2017. — Вип. 17. — С. 31–32.
Гущук І. В. Моніторинг за природно-вогнищевою ситуацією з опісторхозу в Рівненській області / І. В. Гущук, Р. В. Сафонов, О. В. Бялковський, Л. В. Шелевицька, Р. Р. Драб // Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. — Полтава : ТОВ НВП “Укрпромторгсервіс”, 2017. — С. 83–85.
Гущук І. В. Екологічні передумови виникнення та розповсюдження малярії у Рівненській області / І. В. Гущук, Р. В. Сафронов, О. В. Бялковський, Р. Р. Драб, В. І. Гущук // Матеріали науково-практичної конференції «ДОВКІЛЛЯ І ЗДОРОВ’Я» (27–28 квітня 2017 р.). — Тернопіль : ТДМУ Укрмедкнига, 2017. — С. 174–176.
Гущук І. В. Моніторинг за станом водозабезпечення міського населення Рівненської області за 1999–2015 роки / І. В. Гущук, О. Березецька, В. І, Гущук, Р. Р. Драб // Довкілля і здоров`я. — 2017. — № 4 (84). — С. 31–37.
Драб Р. Р. Актуальність ентомологічного моніторингу як одної зі складових біобезпеки в Рівненській області / Р. Р. Драб, Р. В. Сафонов, О. В. Бялковський, І. В. Гущук // Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека. — 2017. — С. 66–68.
Гущук І. В. Екосистемний епідеміологічний моніторинг за кліщовими інфекціями у Рівненській області / І. В. Гущук, Р. В. Сафонов, Р. Р. Драб // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України : збірка тез доповідей науково-практичної конференції молодих вчених (тринадцяті марзєєвські читання). — 2017. — Вип. 17. — С. 79–81.
Гущук І. В. Особливості медичного супроводу пацієнтів з надуманими (уявними) паразитозами та арахноентомозами / І. В. Гущук, Р. Р. Драб, А. Ю. Гільман, Р. В. Сафонов, О. В. Бялковський // Безпека пацієнтів в Україні: стан і шляхи її покращення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 6–7 червня 2017 р.). — 2017. — С. 149–151.
Волощук О. В. Аналіз рівня захворюваності населення Рівненської області / О. В. Волощук, М. Ю. Антомонов, І. В. Гущук // Довкілля і здоров`я. — 2017. — № 1 (81). — С. 27–31.
Гущук І. В. Комплексний підхід при профілактиці дирофіляріозу в Рівненській області / І. В. Гущук, Р. Р. Драб, Р. В. Сафонов, О. В. Бялковськмй // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів і пленум ГО «Всеукраїнської асоціації інфекціоністів». —.Житомир ; Тернопіль : Укрмедкнига, 2017. — С. 41–43.
Гущук І. В. Епідеміологічно-біологічні особливості циркуляції арбовірусних інфекцій у Рівненській області / І. В. Гущук, Р. В. Сафонов, О. В. Бялковський, Р. Р. Драб // Збірник наукових праць за матеріалами XV Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання біології та медицини». — Старобільск, 2017. — С. 68–70.
2016
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Комов О. Д. Pівненщина та чорнобильська аварія. 30 років потому / О. Д. Комов, І. В. Гущук. — Рівне ; Острог : Видавець Свинарчук Р. В., 2016. — 128 с.
Статті
Брезецька О. До питань поводження з відходами у Рівненській області / О. Березецька, В. Гущук, Р. Драб, І. Гущук // Проблеми та перспективи формування Стратегії поводження з небезпечними відходами в Україні : збірка матеріалів Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» (Київ, 22–23 листопада 2016 р.). — Київ, 2016. — С. 68–70.
Гущук І. До питання кадрового забезпечення системи охорони громадського здоров'я / І. Гущук // Державне управління людськими ресурсами у сфері охорони здоров’я в Україні : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за між- нар. участю (Київ, 23 берез. 2016 р.). — Київ, 2016. — С. 52–54.
Сафонов Р. Еколого-епідеміологічно-ентомологічний моніторинг за поширенням трансмісивних захворювань у Рівненській області / Р. Сафонова, О. Бялковський, Р. Драб, О. Березецька, В. Гущук, І. Гущук // Актуальні проблеми сучасної медицини. — Полтава, 2016. — Т. 16. — Вип. 4 (56), ч. 3. — С. 163–165.
Гушук I. Особливості виявлення дирофіляріозу серед людей у Рівненській області / І. Гущук, Р. Драб, Л. Шевелицька // Матеріали науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів «Актуальні питання лабораторної медицини" (23–24 листопада 2016). — Харків, 2016. — С. 31–32.
Гущук І. В. Правове регулювання та формування стратегії управління медичними відходами / І. В. Гущук, В. І. Гущук // Проблеми та перспективи формування Стратегії поводження з небезпечними відходами в Україні : збірка матеріалів Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законо­давство, економіка, технології» (Київ, 22–23 листопада 2016 р.). — Київ, 2016. — С. 20–22.
Сафонов Р. Оцінка акарофауни житлових та інших обєктів Рівненщини та сенсибілізації до алергенів побутового пилу населення області / Р. Сафонов,О. Бялковський, І. Гущук, Р. Драб, Л. Шеленицька // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Профілактична медицина: здобутки сьогодення та погляд у майбутнє» (19–20 травня 2016, м. Дніпропетровськ). — Дніпропетровськ, 2016. — С. 160–162.
Гущук І. В. До питань розбудови нової моделі національної системи охорони здоров'я. Частина ІІ. Можливі напрями реформи та перспективні моделі організації системи охорони здоров’я в Україні / І. В. Гущук // Мистецтво лікуваня. — 2016. — № 5–6. — С. 38–41.
Гущук І. В. До концепції розвитку системи громадського здоров'я в Україні / І. В. Гущук // XVI Конгрес Світової Федерації Товариств : матеріали (8–23 серпня 2016 р., м. Берлін ; м. Київ). — 2016. — С. 24–26.
Гущук І. В. Деякі питання розбудови системи громадського здоров’я України / І. В. Гущук // Довкілля та Здоров'я. — 2016. — № 4. — С. 75–79.
Гущук І. В. До питань розбудови нової моделі національної системи охорони здоров'я. Частина І / І. В. Гущук // Мистецтво лікування. — 2016. — № 1–2. — С. 28–30.
Гущук І. В. Екологічні проблеми антропогенного характеру Рівненщини / І. В. Гущук // Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф. (24–25 березн.). — Тернопіль, 2016. — Ч. 1. — С. 55–56.
Гущук И. В. Изучение акароценоза бытовой пыли как фактора развития клещевых аллергий в Ривненской области (Украина) / И. В. Гущук, А. В. Бялковский, Р. В. Сафонов, О. И. Брезецкая, Р. Р. Драб // СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА, КЛИНИКИ, ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ : труды X Республиканской научно-практической конференции с международным участием. — Витебск, 2016. — С. 43–57.
Grygus І. Opracowanie metodologii i przetestowanie zintegrowanego modelu rehabilitacji medycznej, psychologicznej i fizycznej ofiar operacji antyterrorystycznej / I. Grygus, I. Hushchuk, М. Shuhai, О. Matlasevych // Rzeszów. — 2016. — 4–5 luty. — S. 60–61.
Гущук И. В. Радиоактивное загрязнение грибов и ягод дикорастущих Cs-137 на Ровенщине / В. И. Гущук, В. Й. Мельник // «ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ», международная научно-практическая конференция, посвященная памяти член-корресподента КазАСХН, д.т.н., профессора Тулеуова Елемеса Тулеуовича. — Казахстан, Семей, 2016. — С. 788–790.
Гущук І. В. Впровадження паспортизації населених пунктів з метою оцінки медико-екологічних ризиків / І. В. Гущук, Р. Р. Драб, В. І. Гущук // Матеріали науково-практичної конференції «ДОВКІЛЛЯ І ЗДОРОВ`Я», присвяченої 30-річчю Чорнобильської катастрофи (22–23 квітня 2016 р., м. Тернопіль). —Тернопіль : ДМУ Укрмедкнига, 2016. — С. 8–9.
Сафонов Р. В. Поширення кліщових патогенів у Рівненській області / Р. В. Сафонов, О. В. Бялковський, І. В. Гущук, Р. Р. Драб та ін. // Матеріали науково-практичній конференції з участю міжнародних спеціалістів, присвячених Дню науки в Україні «МЕДИЧНА НАУКА ТА КЛІНІЧНА ПРАКТИКА–2016». — Харків, 2016. — С. 82–83.
Гущук І. В. Моніторинг за акароценозом побутового пилу у Рівненській області / І. В. Гущук, Р. Р. Драб, О. В. Бялковський // МАТЕРІАЛИ XVI КОНГРЕСУ СВІТОВОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ, (Берлін ; Київ, 18–23 серпня 2016 р.). — Київ, 2016. — С. 129.
Гущук І. В. Основні питання розбудови системи громадського здоров`я в Україні / І. В. Гущук // Збірка тез доповідей науково-практичної конференції “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ”, дванадцяті марзєєвські читання. — Київ, 2016. — Вип. 16. — С. 21–24.
Волощук Е. В. Определение информативности комплексных показателей уровня заболеваемости населения / Е. В. Волощук, М. Ю. Антомонов, И. В. Гущук // Збірка тез доповідей науково-практичної конференції “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ”, дванадцяті марзєєвські читання. — Київ, 2016.— Вип. 16. — С. 27–29.
Драб Р. Р. Моніторинг за анафелогенним станом водних об'єктів у Рівненській області / Р. Р. Драб, І. В. Гущук // Збірка тез доповідей науково-практичної конференції “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ”, дванадцяті марзєєвські читання. — Київ, 2016. — Вип. 16. — С. 151–153.
2015
Статті
Гущук І. В. Розбудова системи громадського здоров'я в Україні / І. В. Гущук // Матеріали VI Конгресу Південно-Східно Європейського Медичного Форуму (ПСЄМФ) та XIV З'їзду Всеукраїнського Лікарського Товариства (ВУЛТ) (9–12 вересня 2015 р., м. Одеса). — Одеса, 2015. — С. 142–143.
Гущук І. Вивчення поширення кліщів побутового типу як чинників виникнення кліщових алергій на об’єктах Рівненської області / І. Гущук, Р. Драб // Гігієна населених місць. — 2015. — Вип. 65. — С. 12–16.
Гущук І. В. Нові вимоги до поводження з медичними відходами / І. В. Гущук // Довідник головної медичної сестри. — 2015. — № 10. — С. 43–53.
Гущук І. Практичні аспекти організації санітарно-протиепідемічного режиму / І. Гущук, Д. Пархоменко // Довідник головної медичної сестри. — 2015. — № 3. — С. 14–19.
Гущук І. Паспортизація населених пунктів з метою оцінки медико-екологічних ризиків як невід’ємна складова збалансованого розвитку сільських територій / І. Гущук // Екологічний вісник. — 2015. — № 3. — С. 13–14.
Гущук І. Вплив кліщів побутового пилу на винекнення кліщових алергій у Рівненській області / І. Гущук, Р. Драб // Науково-практична конференція "Наукові засади боротьби з інфекційними хворобами в Україні" присвячена щорічним «Читанням» пам’яті академіка А. В. Громашевського : матеріали конференції (15–16 жовтня 2015 р., м. Київ). — Київ, 2015. — С. 20–21.
Гущук І. До питання кадрового забезпечення системи громадського здоров'я, в контексті “Національної стратегії побудови нової системи охорони здоров'я України на період 2015–2025” / І. Гущук // Завдання держави у забезпеченні ефективної кадрової політики системи охорони здоров’я : матеріали наук.- пракг. конф. (Київ, 22 квіт. 2015 р.). — Київ, 2015. — С. 28–30.
Гущук І. До питань організації системи громадського здоров'я в Україні / І. Гущук // Довкілля та здоров'я. — 2015. — № 2. — С. 78–79.
Гущук И. В. Медико-экологические проблемы Ровненщины / И. В. Гущук, И. М. Григус, В. И. Гущук // Технологии социальной работы с различными группами населения : сборник научных статей V Международной научно-практической интернет конференции / под ред. С. Т. Кохана. — Чита : ЗабГУ, 2015. – С. 91–109.
Гушук В. І. Екологічна ситуація у Рівненській області / В. І. Гущук, І. В. Гущук // “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ”, одинадцяті марзєєвські читання. — Івано-Франківськ, 2015. — Вип. 15. — С. 11–21.
Гущук І. В. Організація системи захисту громадського здоров’я при побудові нової системи охорони здоров’я в Україні / І. В. Гущук // “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ”, одинадцяті марзєєвські читання. — Івано-Франківськ, 2015. — Вип. 15. — С. 301–304.
2014
Статті
Бялковский А. В. Мониторинг за распостранением клещевых инфекций в Ривненской области (Украина) / А. В. Бялковский, И. В. Гущук, Г. Н. Шевченко и др. // Материалы IX-й Республиканской научно-практической конференции с международным участием «Современные аспекты патогенеза, клиники, диагностики, лечения и профилактики паразитарных заболеваний» (31 октября 2014 г.). — Витебск, 2014. — С. 175–176.
Гущук В. І. Моніторинг за забрудненням харчових продуктів Цезієм-137 та Стронцієм-90 на Рівненщині / В. І. Гущук, А. М. Прищепа, І. В. Гущук // Збірник матеріалів науково-практичної конференції із міжнародною участю “Радіоекологія – 2014”. — К., 2014. — С. 362–365.
Гущук В. І. Поводження з небезпечними біологічними відходами / В. І. Гущук, Р. М. Сачук, І. В. Гущук // Збірка матеріалів Національного форуму “Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології ” (4–5 листопада 2014 року, м. Київ). — К., 2014. — С. 128–130.
Гущук И. В. Вопросы внедрения социально-гигиенического мониторинга в Украине / И. В. Гущук, М. Ю. Антомонов, С. Л. Пашинская // Санитарный врач. — М., 2014. — № 1. — С. 70–72 .
Гущук І. В. Вплив екологічних факторів на психічне здоров’я особистості / І. В. Гущук, А. Є. Нижник, М. А. Шугай // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 26. — С. 48–52.
Гущук І. В. Впровадження оптимальних схем ротації дезінфікуючих засобів / І. В. Гущук // Довідник головної медичної сестри. — К., 2014. — № 3. — С. 18–21.
Гущук І. В. Держсанепідемслужба: реформування чи планомірне знищення? / І. В. Гущук // Медичний вісник. — 2014. — № 25. — С. 5.
Гущук І. В. Дози опромінення населення Поліських районів Рівненської області / І. В. Гушук // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України (Десяті марзєєвські читання, 2014). — К., 2014. — Вип. 13. — С. 100–102.
Гущук І. В. Еколого-гігієнічна оцінка якості питної води із джерел та мереж централізованих водопроводів Рівненської області / І. В. Гущук, О. І. Брезецька, В. І. Гущук // Гігієна населених місць. — К., 2014. — Вип. 64. — С. 121–127.
Гущук І. В. Моніторинг за забрудненням харчових продуктів та дозами опромінення населення поліських районів Рівненської області у пізній фазі глобальної аварії / І. В. Гущук, О. Д. Комов, В. І. Гущук // Гігієна населених місць. — К., 2014. — Вип. 63. — С. 131–135.
Гущук І. В. Моніторинг за поширенням кліщофих інфекцій у м. Рівне / І. В. Гущук, Р. Р. Драб, Л. В. Шелевицька // Збірник матеріалів конференції “Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни”. — Львів, 2014. — Вип. 11. — С. 114–116.
Гущук І. В. Раціональне застосування дезінфікуючих засобів у закладах охорони здоров`я / І. В. Гущук // Управління закладом охорони здоров`я. — 2014. — № 8. — С. 69–75.
Гущук І. В. Проблемні питання щодо поводження з “медичними” відходами / І. В. Гущук // Збірка матеріалів Національного форуму “Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології ” (4–5 листопада 2014 року, м. Київ). — К., 2014. — С. 107–109.
Рєзніков А. П. Актуальні питання епіднагляду за гострими кишковими інфекціями / А. П. Рєзніков, О. В. Бялковський, І. В. Гущук // Збірник матеріалів конференції «Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни». — Львів, 2014. — Вип. 11. — С. 59–61.
Рєзніков А. П. Про актуальність проблеми шигельозу / А. П. Рєзніков, О. В. Бялковський, І. В. Гущук та ін. // Профілактична медицина. — 2014. — № 3–4 (23). — С. 77–78.
Рєзніков А. П. Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій – проблема державної ваги / А. П. Рєзніков, О. В. Бялковський, І. В. Гущук // Епідеміологія, гігієна, інфекційні хвороби. — 2014. — № 1 (10). — С. 52–53.
Рєзніков А. П. Оптимізація епіднагляду за вірусними гепатитами / А. П. Рєзніков, О. В. Бялковський, І. В. Гущук // СЕС. Профілактична медицина. — 2014. — № 2–3. — С. 30–33.
2013
Статті
Гущук В. Аналіз ситуації поводження з відходами на Рівненщині / В. Гущук, І. Гущук // Поводження з відходами: законодавство, економіка, технології : матеріали Національного форуму (24–25 жовтня 2013 р., м. Луганськ). — Луганськ, 2013. — С. 122–124.
Рєзніков А. Про актуальність проблеми шигельозу / А. Рєзніков, О. Бялковський, І. Гущук, О. Кулакова, Т. Шевчук // Науково-практична конференція «Інфекційні хвороби: невирішені проблеми (діагностика, етіопатогенетичні особливості, лікування, профілактика)», читання, присвячені пам’яті академіка Л. В. Громашевського. — Київ, 2013. — С. 82–83.
Рєзніков А. Про застосування епідеміологічних досліджень у клінічній медицині / А. Рєзніков, О. Бялковський, І. Гущук, О. Кулакова, І. Хоронжевська // Науково-практична конференція «Інфекційні хвороби: невирішені проблеми (діагностика, етіопатогенетичні особливості, лікування, профілактика)», читання, присвячені пам’яті академіка Л. В. Громашевського : матеріали конференцій. — Київ, 2013. — С. 84.
Бялковський О. Проблемні питання в діяльності Головних управлінь та Державних установ Держсанепідслужби України / О. Бялковський, І. Гущук, М. Лук'янов // Реформування системи державного управління у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення: сьогодення та майбутнє : збірник матеріалів науково-практичної конференції Державної санітарно-епідеміологічної служби України (12–14 червня 2013 р., м. Кіровоград). — Кіровоград, 2013. — С. 31–32.
Гущук І. Поводження з відходами закладів охорони здоров'я / І. Гущук // Довідник головної медичної сестри. — 2013. — № 2. — С. 23–31.
Гущук І. Гігієна рук як основа профілактики внутрішньолікарняних інфекцій / І. Гущук, Т. Мамчур // Довідник головної медичної сестри. — 2013. — № 7. — С. 24–32.
Бялковський О. Епідеміологічний моніторинг трансмісивних захворювань у Рівненській області / О. Бялковський, І. Гущук, М. Лук’янов, Г. Шевченко, Л. Шелевицька, Р. Драб // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я» (25–26 квітня 2013 р., м. Тернопіль). — Тернопіль, 2013. — С. 21–23.
Гущук І. Впровадження наукового проекту по дослідженнях психолого-екологічних ризиків і фобій / І. Гущук, М. Шугай // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я» (25–26 квітня 2013 р., м. Тернопіль). — Тернопіль, 2013. — С. 59–60.
Бялковський О. Реформування закінчилось, а проблеми залишились? / О. Бялковський, І. Гущук // СЕС профілактична медицина. — 2013. — № 4. — С. 12–15.
2012
Статті
Волощук Е. Определнние информативности комплексных показателей уровня заболеваемости населения / Е. Волощук, М. Антомонов, И. Гущук // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України : збірка тез доповідей науково-практичної конференції. — 2012. — Вип.16. — С. 27–29.
Драб Р. Моніторинг за анофелогенним станом водних об'єктів у Рівненській області / Р. Драб, І. Гущук // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України : збірка тез доповідей науково-практичної конференції. — 2012. — Вип. 16. — С. 151–153.
Гущук І. Основні питання розбудови системи громадського здоров’я в Україні / І. Гущук // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України : збірка тез доповідей науково-практичної конференції. — 2012. — Вип. 16. — С. 21–24.
Аранчій О. Гігієнічна оцінка захворюваності дітей дошкільного та шкільного віку на Рівненщині / О. Аранчій, І. Гущук // Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії : матеріали XV з‘їзду гігієністів України (20–21 вересня 2012 р., м. Львів). — Львів, 2012. — С. 173–174.
Гущук І. Гігеєнічний аудит при ризико-орієнтованому підході до оцінки обІ‘єктів держсанепіднагляду / І. Гущук // Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії : матеріали XV з‘їзду гігієністів України (20–21 вересня 2012 р., м. Львів). — Львів, 2012. — С. 27–29.
Антомонов М. Комплексні показники в гігієні і медицині: математичні аспекти / М. Антомонов, Л. Русакова, О. Волощук, С. Пашинська, І. Гущук // Гігієнічна наука та практика:сучасні реалії : матеріали XV з‘їзду гігієністів України (20–21 вересня 2012 р., м. Львів). — Львів, 2012. — С. 364–365.
Бялковський О. Організаційно-правові засади реформування територіальних закладів держсанепідслужби України / О. Бялковський, Г. Шевченко, І. Гущук // Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії : матеріали XV з‘їзду гігієністів України (20–21 вересня 2012 р., м. Львів). — Львів, 2012. — С. 20–22.
Гущук І. Гігієнічний аудит при ризико-орієнтованому підході до оцінки об’єктів / І. Гущук // СЕС профілактична медицина. — 2012. —№ 6. — С. 28–29.
Драб Р. Про вивчення циркуляції арбовірусів серед членистоногих Рівненської області / Р. Драб, Г. Шевченко, І. Гущук, Л. Шеленицька // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України : збірка тез доповідей науково-практичної конференції (Восьмі марзєєвські читання). — 2012. — Вип. 12. — С. 136–137.
Шевченко Г. До питання ліквідації територіальних закладів держсанепід служби / Г. Шевченко, І. Гущук // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України : збірка тез доповідей науково-практичної конференції (Восьмі марзєєвські читання). — 2012. — Вип. 12. — С. 241–243.
Аранчій О. Моніторинг та гігієнічна оцінка даних щодо захворюваності дітей і підлітків у Рівненській області / О. Аранчій, І. Гущук // Гігієна населених місць. — 2012. — Вип. 60. — С. 328–333.
Гущук І. Моніторинг та гігієнічна оцінка якості питної води з централізованих водопроводів Рівненської області / І. Гущук // Гігієна населених місць. — 2012. — Вип. 59. — С. 91–95.
Тарасюк О. Оцінка ролі Чорнобильської аварії населенням Рівненської області серед найбільш значимих факторів можливого негативного впливу на здоров'я / О. Тарасюк, І. Лось, Н. Шабутіна, Г. Шевченко, І. Гущук, О. Кулакова, В. Кузнєцов // Довкіля та здоровя. — 2012. — № 1. — С. 21–26.
Гущук І. Еколого-гігієнічна оцінка якості води річки Горинь / І. Гущук, О. Березецька // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України : збірка тез доповідей науково-практичної конференції. — 2012. — Вип. 16. — С. 153–155.
Гущук І. Методичні рекомендації та матеріали з профілактики внутрішньолікарняних інфекцій (по підсумках науково-практичних конференцій) / І. Гущук, Т. Мамчур, Т. Шевчук, І. Хоронжевська, В. Андрєєв, В. Лепеха // Методичні рекомендації та матеріали з профілактики внутрішньолікарняних інфекцій. — Рівне : Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр ім. В. Поліщука, 2012. — С. 1–42.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Гущук І. В. Вивчення впливу навколишнього середовища на стан здоров'я населення з використанням облікових та звітних документів лікувально-профілактичних установ : методичні рекомендації / І. В. Гущук. — Рівне : Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, 2011. — 23 с.
Статті
Зербіно Д. Міжнародні стандарти системи управління: базис первинної профілактики в системі превентивної медицини / Д. Зербіно, І. Гущук // Ліки України. — 2011. — № 3 (7). — С. 26–27.
Гущук І. Ризикологія: інформаційні та медико-екологічні аспекти / І. Гущук, М. Антомонов // Конференція “Медична та біологічна інформатика і кібернетика: віхи розвитку” з міжнародною участю. — Київ, 2011. — С. 53–54.
2010
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Лико Д. В. Оцінка ризику для здоров'я сільського населення від впливу факторів середовища життєдіяльності людини : монографія / Д. В. Лико, І. В. Гущук. — Рівне : РДГУ, 2010. — 230 с.
Статті
Гущук І. В. Еколого-гігієнічна оцінка результатів вивчення залежності захворюваності населення Рівненської області від факторів середовища життєдіяльності / І. В. Гущук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. — Рівне, 2010. — № 4 (52). — С. 115–125.
Гущук І. До питання вивчення медико-екологічних ризиків для населення після аварії на ЧАЕС / І. Гущук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. — Рівне, 2010. — № 4 (520). — С. 126–135.
2008
Статті
Лико Д. В. Проблемні питання щодо поводження з відходами та їх утилізації в Рівненській області / Д. В. Лико, І. В. Гущук // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. — 2008. — № 5. — С. 47–49.
Гущук І. В. Соціально-побутові умови населення Рівненської області та їх вплив на стан здоров'я респондентів / І. В. Гущук, О. В. Кулакова // Рівненська обласна санітарно-епідеміологічна станція. — Рівне, 2008.
2006
Статті
Гущук І. Гігієнічна оцінка стану водних ресурсів Рівненщини / І. Гущук // СЕС профілоктична медицина. — 2006. — № 40. — С. 42–45.
2018
Статті
Гандзілевська Г. Адаптація опитувальника батьківських заборон С. Максимової / Г. Гандзілевська, У. Нікітчук // Особистісне зростання: теорія і практика : збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Житомир, 27 квітня 2018 р.) / ред. кол. : Л. П. Журавльова, Л. О. Котлова, К. А. Марчук. — Житомир : Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2018. — С. 30–33.
Nikitchuk U. The Depressive Concepts of Happiness / U. Nikitchuk, H. Handzilevska // Психологія особистості / гол. ред. З. С. Карпенко. — Івано-Франківськ, 2018. — Вип. 1 (9). — С. 57–64
2017
Статті
Матласевич О. В. Альтернативні форми організації амбулаторної реабілітації у малому місті / О. В. Матласевич, У. І. Нікітчук // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / гол. ред. С. Д. Максименко. — Київ, 2017. — Вип. 15. — С. 155–167.
Pasichnyk І. Psychological immunity of ukrainian migrants depending on childhood scenario sets / Ihor Pasichnyk, Halyna Handzilevska, Uliana Nikitchuk // Psychological Prospects Journal. — December, 2017.
2016
Статті
Нікітчук У. І. Особливості вимірювання рис особистості у сучасній психодіагностиці / У. І. Нікітчук // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» / відповід. ред. Пасічник І. Д. — Острог : Вид-во НаУОА, 2016. — Вип. 4. — С. 34–44.
2015
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Нікітчук У. І. Психологічне тестування : навчально-методичний посібник / У. І. Нікітчук . — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — 120 с.
У навчально-методичному посібнику подано інформацію щодо важливих аспектів психодіагностики, що стосується розробки й адаптації психологічних тестів. Розглянуті питання проливають світло на основні змістові й формальні характеристики тестів, нормативи й рекомендації, які варто враховувати у процесі конструювання. Навчально-методичний посібник адресовано студентам-психологам, які вивчають курс "Психодіагностика", а також тим, хто прагне зорієнтуватися в базових питаннях розробки й адаптації психологіних тестів і розпочати створення авторського психодіагностичного інструментарію.
Психологія мислення : підручник / І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, О. В. Матласевич, У. І. Нікітчук та ін. ; за ред. І. Д. Пасічника. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — 560 с.
Підручник охоплює основний зміст нормативного курсу "Психологія мислення". У ньому висвітлюється історія психології мислення, сучасний стан дослідження мислення як пізнавального процесу та як метакогнітивного феномену, розглядається проблема методів дослідження мислення, порушення процесу мислення, а також система процедур, що забезпечують самостійне, творче засвоєння інформації. Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів.
2011
Статті
Гуменюк У. І. Концептуальні основи вивчення акмеперіоду людини / У. І. Гуменюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 17. — С. 72–82.
Гуменюк У. І. Особливості ірраціональних вірувань акмеперіоду людини залежно від домінуючої психологічної функції та загальної установки свідомості [Електронний ресурс] / У. І. Гуменюк // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. / гол. ред. Романишина Л. М. — 2011. — Вип. 2. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2011_2/11guizus.pdf. — Назва з екрана.
2010
Статті
Гуменюк У. І. Ірраціональні вірування людини як когнітивні утворення / У. І. Гуменюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивний психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 14. — С. 120–131.
2008
Статті
Гуменюк У. Особливості ірраціональних вірувань людини в залежності від її психологічного типу (за типологією К. Юнга) / У. Гуменюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 11. — С. 56–71.
Гуменюк У. І. Методологічні засади вивчення акмеперіоду людини як найпродуктивнішого етапу її життєвого шляху / У. І. Гуменюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» / відповід. ред. Пасічник І. Д. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 10. — С. 82–88.
2006
Статті
Гуменюк У. І. Ірраціональні переконання людини як бар’єр на шляху реалізації її духовно-творчого потенціалу / Уляна Гуменюк // Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації : матер. ІІІ Всеукр. наук.-метод. конф. / ред. кол. : Р. Постолоський, та ін. — Рівне : РДГУ, 2006. — С. 83–86.
2005
Статті
Гуменюк У. І. Проблема дослідження ірраціональних переконань людини / У. І. Гуменюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2005. — Вип. 6, ч. 1. — С. 73–79.
2019
Статті
Гільман А. Ю. Ставлення осіб зрілого віку до власного здоров'я / А. Ю. Гільман // Наукові записки. Серія «Психологія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — Вип. 8.
2018
Статті
Handzilevska H. Development of sanogenic thinking of student youth throughthe prism of socio-cultural adaptation / Halyna Handzilevska, Anna Hilman // International journal of new economics and social sciences. — Warszawa, 2018. — № 1 (7). — Р. 349–364.
Гущук В. Екологічні чинники та психічне здоров'я / В. Гущук, А. Гільман, Р. Драб, І. Гущук // Матеріали науково–практичної конференції «ДОВКІЛЛЯ І ЗДОРОВ’Я» (27–28 квітня 2018 р., м. Тернопіль). — Тернопіль, 2018. — С. 68–69.
Гільман А. Ю. Формування саногенного мислення студентської молоді в контексті розбудови громадського здоров’я в Україні / А. Ю. Гільман // Збірник наукових праць «Педагогіка здоров’я». — Харків, 2018. — С.111–113.
Гільман А. Ю. Алгоритм розгортання саногенного мислення студентської молоді / А. Ю. Гільман // Науковий журнал «Молодий вчений». — Рівне, 2018. — Вип. 4.1 (56.1). — С. 6–11.
Hushchuk І. ЕCOLOGO-HYGIENIC AUDIT OF DRINKING WATER QUALITY FROM WELLS AND DAMMING OF RIVNE REGION / I. Hushchuk, A. Hilman, N. Kulesha // International Journal of New Economics and Social Sciences. — Warshaw, 2018. — Is. 1 (7). — P. 131–141.
2017
Статті
Гільман А. Емоційно-вольова саморегуляція у формуванні саногенного мислення студентської молоді / А. Гільман // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. — Миколаїв, 2017. — № 1. — С. 51–55.
Гущук І. В. Особливості медичного супроводу пацієнтів з надуманими (уявними) паразитозами та арахноентомозами / І. В. Гущук, Р. Р. Драб, А. Ю. Гільман, Р. В. Сафонов, О. В. Бялковський // Безпека пацієнтів в Україні: стан і шляхи її покращення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 6–7 червня 2017 р.). — 2017. — С. 149–151.
2016
Статті
Гільман А. Тренінгова програма як засіб формування саногенного мислення студентської молоді / А. Гільман // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Психологія". — Острог, 2016. — Вип. 3. — С. 39–53.
Гільман А. Емпіричне дослідження особливостей саногенного мислення студентської молоді / А. Гільман // "Наука і освіта". — 2016. — № 2–3. — С. 5–9.
Гільман А. Ю. Дослідження саногенного мислення студентської молоді в експериментальних умовах [Електронний ресурс] / А. Ю. Гільман // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологія. — 2016. — Вип. 1. — С. 4–11. — Назва з екрана.
Шугай М. А. Саногенне і патогенне мислення: теорія і важливі напрями психологічної практики / М. А. Шугай, А. Ю. Гільман // Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка. — Острог : Вид-во НаУОА, 2016. — Вип. 25. — С. 28–39.
Гільман А. Ю. Саногенне мислення як спосіб запобігання психосоматичних захворювань молоді / А. Ю. Гільман // Матеріали Міжнародної науково–практичної конференції «Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.». — Львів, 2016. — С. 10–12.
2015
Статті
Гільман А. Ю. Саногенне і патогенне мислення: теорія і важливі напрями психологічної практики / А. Ю. Гільман, М. А. Шугай // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». — Острог, 2015. — Вип. 2. — С. 28–38.
Гільман А. Проблема саногенного мислення в зарубіжній науці / А. Гільман // Вісник Харківського національного університету. Серія "Психологія". — Острог, 2015. — Вип. 57. — С. 64–68.
Гільман А. Практичні рекомендації щодо формування саногенного мислення у студентів ВНЗ / А. Гільман // Теоретичні і прикладні проблеми психології. — 2015. — Т. 2, № 2 (37). — С. 81–88.
Гильман А. Несформированность саногенного мышления студенческой молодежи как фактор ее деструктивного поведения / А. Гильман // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. — 2015. — № III (3). — С. 79–83.
Гільман А. Ю. Рефлексивність як основа формування саногенного мислення студента / А. Ю. Гільман // Матеріали Міжнародної науково–практичної конференції «Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів». — Мукачево, 2015. — С. 62–65.
Гільман А. Ю. Саногенне мислення як умова самореалізації студентської молоді / А. Ю. Гільман // Матеріали Міжнародної науково–практичної конференції. Наукова дискусія : питання педагогіки та психології. — Київ, 2015. — С. 113–116.
Гільман А. Ю. Саногенне чи патогенне мислення: особливості поведінки студентської молоді / А. Ю. Гільман // Матеріали ІХ Міжнародної науково–практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». — Переяслав-Хмельницький, 2015. — С. 257–260.
2014
Статті
Архіпов В. Cаногенне мислення в структурі художньої творчості / В. Архіпов, А. Гільман // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка». — Острог, 2014. — Вип. 26. — С. 7–10.
Гільман А. Роль саногенного мислення в процесі становлення особистості студента / А. Гільман // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» Серія «Психологія і педагогіка». — Острог, 2014. — Вип. 28. — С. 40–47.
Гільман А. Саногенне мислення як чинник протидії емоційного стресу в навчальній діяльності студента / А. Гільман // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». — Острог, 2014. — Вип. 30. — С. 43–49.
Гільман А. Ю. Саногенне мислення – шлях до саморегуляції і саногенної поведінки / А. Ю. Гільман // Матеріали Міжнародної заочної конференції «Наука і суспільство». — Донецьк : Науково-дослідний центр «Знання, 2014. — С. 204–209.