Кафедра муніципального права та адміністративно-правових дисциплін
2018
Статті
Стрельбіцька Л. Я. Щодо поняття "засуджений" у кримінальному провадженні України / Л. Я. Стрельбіцька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Юридичні науки". — 2018. — Ви. 1. — Т. 2. — С. 148–150.
2017
Статті
Стрельбіцька Л. Я. Миротворча функція спорту як його символічна цінність / Л. Я. Стрельбіцька, Д. В. Цуняк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Юридичні науки". — 2017. — Вип. 1. — Т. 2. — С. 176–179.
2016
Статті
Стрельбіцька Л. Я. Щодо тлумачення "права на захист" засудженим в кримінальному провадженні України / Л. Я. Стрельбіцька // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук : материалы VІ международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов (15 апреля 2016 г., г. Минск). — Минск, 2016. — С. 133–134.
Стрельбіцька Л. Я. Щодо поняття "засуджений" в кримінальному провадженні України / Л. Я. Стрельбіцька // V Міжнародна науково-практична конференція "Малиновські читання" (30 вересня–1 жовтня 2016 р., м. Острог). — Острог, 2016. — С. 223–224.
Стрельбіцька Л. Я. Відповідальність засудженого в кримінальному провадженні України / Л. Я. Стрельбіцька // Всеукраїнська науково-практична конференція "Нові завдання та напрямки розвитку юридичної науки у ХХІ столітті" (м. Одеса, 26–27 лютого 2016 р.). — Одеса, 2016. — С. 64–66.
2013
Статті
Стрельбицькая Л. Процессуальный статус осужденного по вновь открывшимся обстоятельствам в уголовном производстве Украины / Л. Стрельбицкая // Закон и жизнь. — 2013. — № 13.
2012
Статті
Стрельбіцька Л. Я. Механізм захисту прав та основних свобод засудженого [Електронний ресурс] / Л. Я. Стрельбіцька. — 2012. — Режим доступу : http: naub.oa.edu.ua/2012/. — Назва з екрана.
Стрельбіцька Л. Процесуальний статус засудженого у провадженні за нововиявленими обставинами / Л. Стрельбіцька // Малиновські читання : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (16–17 листопада 2012 р., м. Острог). — Острог, 2012. — С. 301–303.
2010
Статті
Стрельбіцька Л. Механізм захисту прав та основних свобод засудженого / Л. Стрельбіцька // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — Острог, 2010. — № 2. — С. 48–50.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Форми кримінально-процесуальних документів : посібник / упоряд. Попелюшко В. О., Стрельбіцька Л. Я., Герасимчук О. П. ; за заг. ред. В. О. Попелюшка. — К. : Прецедент, 2009. — 192 с.
У посібнику представлено розроблені на основі чинного КПУ України та з урахуванням практики його застосування форми більшості процесуальних документів досудових стадій кримінального процесу. Розрахований на дізнавачів, слідчих, прокурорів, суддів та адвокатів. Може бути корисний для студентів та викладачів юридичних навчальних закладів при підготовці та проведенні практичних занять з навчальних курсів «Кримінальний процес України», «Методика складання кримінально-процесуальних документів».
Статті
Стрельбіцька Л. Я. Обмеження конституційних прав засудженого у кримінальному процесі та суміжних галузях права / Л. Я. Стрельбіцька // Підприємництво, господарство і право. — 2009. — № 7.
2007
Статті
Стрельбіцька Л. Я. Окремі питання процесуального статусу засудженого на стадії виконання вироку / Л. Я. Стрельбіцька // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства : збірник наукових статей Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2007.
2006
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Попелюшко В. О. Завдання до практичних занять з кримінального процесу / В. О. Попелюшко, Л. Я. Стрельбіцька. — Острог : НаУОА, 2006. — 68 с.
Статті
Стрельбіцька Л. Проблемні питання процесуально-правового статусу засудженого (виправданого) / Л. Стрельбіцька // Адвокат. — 2006. — № 11. — С. 24–27.
2005
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Попелюшко В. О. Завдання до практичних занять з кримінального процесу / В. О. Попелюшко, Л. Я. Стрельбіцька. — Острог : НаУОА, 2005. — 69 с.
2004
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Попелюшко В. О. Завдання до практичних занять з кримінального процесу / В. О. Попелюшко, Л. Я. Стрельбіцька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2004. — 90 с.
2003
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Завдання до практичних занять з кримінального процесу / В. О. Попелюшко, Л. Я. Фурманюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2003. — 92 с.
2002
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Завдання до практичних занять з кримінального процесу / В. О. Попелюшко, Л. Я. Фурманюк. — Острог, 2002.
2001
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Завдання до практичних занять з кримінального процесу / В. О. Попелюшко, Л. Я. Фурманюк . — Острог, 2001.
Статті
Стрельбіцька Л. Проблеми правового регулювання захисту прав людини під час військових конфліктів неміжнародного характеру / Л. Стрельбіцька // Наукові записки. Серія «Право». — Острог : Національний університет «Острозька академія», 2001. — С. 438–444.
2000
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні рекомендації з курсу «Кримінологія» / укл. Стрельбіцька Л. Я. — Острог, 2000. — 40 с.
2016
Статті
Сенчак І. І. Право інвалідів на працю та гарантії його реалізації в умовах ринкової економіки / І. І. Сенчак, С. І. Безейко, В. Ю. Чутка // Актуальні проблеми соціального права. Науково-практичний посібник : збірник статей учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2015 р. / за загальною редакцією М. І. Іншина, В. Л. Костюка, В. П. Мельника. — К. : ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2016. — Вип. ІІ. — С. 93–97.
Сенчак І. І. Фінансово-правова оцінка стану адміністративного регулювання банківської діяльності в Україні [Електронний ресурс] / І. Сенчак, О. В. Войчишин // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2016. — № 1 (13). — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n1/16siidvu.pdf. — Назва з екрана.
Senczak I. Zasady budżetowe w Polsce / I. Senczak // Малиновські читання : матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (30.09 – 01.10.2016 р.). — Острог : Інститут права ім. І. Малиновського Національного університету «Острозька академія», 2016. — С. 60–61.
Сенчак І. І. Визначення та реалізація принципів бюджетної системи України [Електронний ресурс] / І. І. Сенчак // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук : материалы VI международной научной конференции (15 апреля 2016 г.). — Минск, 2016. — Режим доступу : http://bip-ip.by/wp-content/uploads/downloads/2016/04/Содержание-2-ч.pdf. — Назва з екрана.
2015
Статті
Сенчак І. І. Зміна обвинувачення в суді першої інстанції у кримінальному процесі Федеративної Республіки Німеччина / І. І. Сенчак, М. С. Жук // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичній конференції “Малиновські читання” (м. Острог, 13–14 листопада 2015 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — С. 212–214.
2014
Статті
Сенчак І. І. Теоретико-правові аспекти фіскальної політики держави / І. І. Сенчак // Малиновські читання : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Острог, 14–15 листопада 2014 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — С. 96–97.
2013
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Сенчак І. І. Формування правової рефлексії майбутнього юриста на етапі підготовки у вищому навчальному закладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 19.00.06 / І. І. Сенчак ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2013. — 17 с.
Статті
Сенчак І. І. Форми та методи діяльності юридичних клінік, які впливають на формування правової рефлексії та активної громадянської позиції у студентів-волонтерів / І. І. Сенчак // Актуальні проблеми громадянської освіти: український та зарубіжний досвід : матеріали Першої науково-практичної конференції (Острог, 19 черв. 2013 р.) / відп. ред. О. С. Батіщева. — Острог : ГО «Центр демократичного лідерства, НаУОА, 2013. — С. 197–200.
Сенчак И. И. Оказание бесплатной юридической помощи малоимущим слоям населения студентами юридических вузов Украины / И. И. Сенчак // Евразийская адвокатура. — Уфа, 2013. — № 3 (4). — С. 99–101.
2012
Статті
Сенчак І. І. Податкова система Польщі / І. І. Сенчак // Малиновські читання : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (16–17 листопада 2012 р., м. Острог). — Острог : Інститут права ім. І. Малиновського НаУОА, 2012.
Сенчак І. І. Проблеми законодавчого визначення статусу юридичних клінік в Україні / І. І. Сенчак // Адвокат. — 2012. — №11 (146). — С. 40–44.
Сенчак І. І. Психологічний механізм правової рефлексії / І. І. Сенчак // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. — О. : Юридична література, 2012. — Вип. 63. — С. 240–249.
Senczak I. Polityka budżetowa i podatkowa Ukrainy oraz Polski / І. Senczak // Aspekt prawno-porównawczy, Wydział Prawa i Administracji. — Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2012.
2011
Статті
Сенчак І. І. Правова рефлексія як невід’ємний компонент у механізмі формування правосвідомості [Електронний ресурс] / І. І. Сенчак // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2011. — № 1(3). — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n1/11siimfp.pdf. — Назва з екрана.
Сенчак І. І. Психологічний механізм правової рефлексії / І. І. Сенчак // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Психологія». — Острог, 2011.
2010
Статті
Сенчак І. І. Вплив діяльності юридичних клінік на формування професійного рівня та правової культури молодих спеціалістів [Електронний ресурс] / І. І. Сенчак // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — Острог, 2010. — № 2. — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2010/n2/10siikms.pdf. — Назва з екрана.
2008
Статті
Senczak І. Działalność klinik prawnych w Polsce i na Ukrainie: doświadczenie i perspektywy rozwoju / І. Senczak // Studium Europy Wschodniej. — Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2008.
2007
Статті
Сенчак І. І. До проблеми визначення правового статусу юридичних клінік в Україні / І. І. Сенчак // Наукові записки. Серія "Право". — Острог, 2007. — Вип. 8. — С. 43–54.
2003
Статті
Сенчак І. Юридичні клініки як соціальні константи забезпечення правової рефлексії / І. Сенчак // Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". — Острог, 2003. — Вип. 4. — С. 258–263.
2015
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Трудове право України : підручник / за заг. ред. М. І. Іншина, В. Л. Костюка, В. П. Мельника. — К. : «МП Леся», 2015. — 532 с.
У підручнику висвітлюються основні питання трудового права. У Загальній частині визначається місце трудового права у системі галузей права, розкривається його предмет, метод функції, система та принципи. Значна увага приділяється джерелами та суб’єктами трудового права, питанням соціального партнерства, а також правової організації зайнятості і працевлаштування, ринку праці. Важлива роль у підручнику відводиться ключовим інститутам Особливої частини трудового права: трудовому договору; робочому часу та часу відпочинку; оплаті праці; трудовій дисципліні; матеріальній відповідальності сторін трудового договору; охороні праці; процедурі врегулювання трудових спорів (конфліктів).
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Актуальні проблеми соціального права : збірник матеріалів учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2014 р. / за заг. ред. М. І. Іншина, В. Л. Костюка, В. О. Попелюшка. — К, 2015. — 288 с.
Статті
Костюк В. Л. Конвенція ООН про права інвалідів у системі джерел права соціального забезпечення: науково-правовий аспект / В. Л. Костюк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : Сер. Юриспруденція. — 2015. — № 13, Т. 1. — С. 127–130.
Костюк В. Л. Конституційне право на соціальний захист в умовах сьогодення: науково-правовий аспект / В. Л. Костюк // Публічне право. — 2015. — № 2 (18). — С. 252–259.
Костюк В. Л. Міжнародні договори у системі джерел трудового права: науково-теоретичний підхід / В. Л. Костюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». — 2015. — Вип. 31, Т. 2. — С. 65–68.
Костюк В. Л. Місце Конституції України у контексті новітньої кодифікації трудового законодавства: науково-правовий аспект / В. Л. Костюк // Вісник Запорізького національного університету. — 2015. — № 1. — С.135–141.
Костюк В. Л. Правові акти Верховного Суду України в системі джерел трудового права / В. Л. Костюк // Актуальні проблеми держави і права. — 2015. — Вип. 75. — С. 323–329.
Костюк В. Л. Правові акти Конституційного Суду України у системі джерел трудового права / В. Л. Костюк // Східноєвропейське право. — 2015. — № 13. — С.18–23.
Костюк В. Л. Право на пенсійне забезпечення в умовах сьогодення: науково-теоретичний аспект [Електронний ресурс] / В. Л. Костюк // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2015. — № 1 (11). — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2015/n1/15kvlnta.pdf. — Назва з екрана.
Костюк В. Л. Право на щорічну відпустку у системі трудових прав працівників: науково-теоретичний аспект / В. Л. Костюк // Держава і право : збірник наукових праць. "Юридичні науки". — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2015. — Вип. 67. — С. 235–245.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Конвенція ООН про права інвалідів: чотири роки практичної дії : збірник матеріалів всеукраїнської конференції ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» (Острог, 20–21 вересня 2013 р.) / за заг. ред. М. І. Іншина, В. Л. Костюка, В. О. Попелюшка. — К. : ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2014. — 200 с.
Статті
Костюк В. Л. Громадський контроль за дотриманням трудового законодавства: науково-правовий аспект / В. Л. Костюк // Публічне право. — 2014. — № 3 (15). — С.122–130.
Костюк В. Л. Конвенція ООН про права інвалідів у контексті подальшого розвитку національного законодавства: науково-правовий аспект [Електронний ресурс] / В. Л. Костюк // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2014. — № 1 (9). — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2013/n2/13kvlpds.pdf. — Назва з екрана.
Костюк В. Л. Конвенція про права інвалідів: окремі проблеми реалізації та напрями врегулювання / В. Л. Костюк // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська Академія» на факультеті правничих наук. 2014 : тези наукових доповідей та повідомлень на круглих столах (23–27 січня 2014 р., м. Київ). — К. : Національний університет «Києво-Могилянська Академія», 2014. — С. 16–18.
Костюк В. Л. Конституційне право на працю у новітніх умовах сьогодення: науково-правовий аспект [Електронний ресурс] / В. Л. Костюк // Часопис Національногоуніверситету «Острозька академія». Серія «Право». — 2014. — № 2 (10). — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n2/14kvlnpa.pdf. — Назва з екрана.
Костюк В. Л. Конституційні принципи права соціального забезпечення та права осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи / В. Л. Костюк // Актуальні проблеми соціального права : збірник матеріалів всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2014р. / за заг. ред. М. І. Іншина, В. Л. Костюка, В.О. Попелюшка. — К. : ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2015. — С. 22–30.
Костюк В. Л. Конституційні принципи трудової правосуб’єктності: науково-правовий аспект / В. Л. Костюк // Публічне право. — 2014. — №1 (13). — С. 151–159.
Костюк В. Л. Право на соціальне забезпечення в умовах соціальної держави / В. Л. Костюк // Малиновські читання : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Острог, 14–15 листопада 2014 р). — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — С. 144–146.
Костюк В. Л. Принципи права соціального забезпечення: проблеми та перспективи / В. Л. Костюк // Єдність та диференціація трудового права та права соціального забезпечення : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Харків, 28 листоп. 2014 р.) / за заг. ред. К. Ю. Мельника. — Х. : ХНУВС, МВС України ; Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2014. — С. 216–218.
Kostiuk V. Konzept und Merkmale der Tarifverstrag: Wissenschaftliche Aspekte andlegal / V. Kostiuk // Wissenschaft Europa Universum, 2014. — № 2. — S. 2–6.
Kostiuk V. Einer jahrlichen Urland Gesetz der Ukraine berechtigt, im rahmen der vorliegenden / V. Kostiuk // Wissenschaft Europa Universum, 2014. — № 1. — S. 12–15.
Kostiuk V. KONZEPT UND LEISTUNGSMERKMALE VON QUELEN ARBEITSRECHT: WISSENSCHAFTLICHE UND REICHTLICHE ASPEKTE / V. Kostiuk // Wissenschaft Europa, 2014. — № 1. — S. 4–7.
2013
Статті
Костюк В. Закон "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні": актуальні коментарі та нотатки щодо практичного застосування / В. Костюк // Газета інвалідів та ветеранів України. — 2013. — № 10 (23).
Костюк В. Закон "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні": актуальні коментарі та нотатки щодо практичного застосування / В. Костюк // Газета інвалідів та ветеранів України. — 2013. — № 11 (24).
Костюк В. Л. Громадський контроль у контексті реформування законодавства про соціальний захист: проблеми та перспективи / В. Л. Костюк // Малиновські читання : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Острог, 15–16 листопада 2013 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — С. 113–115.
Костюк В. Л. Конвенція ООН про права інвалідів у системі національного законодавства України / В. Л. Костюк // Конвенція ООН про права інвалідів: чотири роки практичної дії : матеріали всеукраїнської конференції ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» (Острог, 20–21 вересня 2013 р.) / за загальною редакцією М. І. Іншина, В. Л. Костюка, В. О. Попелюшка. — К. : ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2014. — С. 25–32.
Костюк В. Л. Трудова правосуб’єктність державних службовців: новели у контексті нової редакції Закону України «Про державну службу» [Електронний ресурс] / В. Л. Костюк // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2013. — № 2 (8). — Режим доступу : http: // lj.oa.edu.ua / articles / 2013 / n2 / 13kvlpds.pdf. — Назва з екрана.
Костюк В. Л. Успіх справи залежить від зусиль і наполегливості кожного / В. Л. Костюк // Газета інвалідів та ветеранів України (спецвипуск). — 2013. — грудень.
Костюк В. Л. Юрисдикційні органи у трудовому праві: науково-теоретичний аспект / В. Л. Костюк // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей. — К. : Дух і літера, 2013. — С. 537–548.
Kostyuk V. Das System von rechtlichen Garantien des Rechts auf nach EU-Recht zu arbeiten / V. Kostyuk, I. Yaskevich // International Magazin WISSENSCHAFT EUROPA. — 2013. — № 3. — С. 20–23.
2012
Статті
Костюк В. Л. Зміст правосуб’єктності трудового колективу: проблеми та напрями удосконалення / В. Л. Костюк // Держава і право : зб. наук. праць. "Юридичні і політичні науки". — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2011. — Вип. 54. — С. 294–300.
Костюк В. Л. Поняття та особливості правосуб’єктності юрисдикційних органів у трудовому праві / В. Л. Костюк // Віче. — 2012. — № 2. — С. 15–18.
Костюк В. Л. Правосуб'єктність органів, які здійснюють державний нагляд у сфері праці: науково-правовий аспект / В. Л. Костюк // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2012. — № 1 (5). — Режим доступу : http: // lj.oa.edu.ua / articles / 2012 / n1 / 12kvlnpa.pdf. — Назва з екрана.
Костюк В. Л. Трудо-правові повноваження професійних спілок у контексті розбудови громадянського суспільства / В. Л. Костюк // Трудове право в контексті розбудови громадянського суспільства : матер. наук.-практ. конф. (Путівль, 14–16 червн. 2012 р.) / за ред. В. С. Венедіктова. — Путивль : Українська асоціація фахівців трудового права ; Сумський національний аграрний університет ; Путивльський коледж Сумського національного аграрного університету, 2012. — С. 44–48.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Права осіб з інвалідністю в Україні : науково-практичний посібник / К. М. Біда, В. В. Бонтлаб, І. Р. Вітик, В. Л. Костюк, В. П. Мельник та ін. / за заг. ред. В. Костюка. — К. : ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2011. — Вип. 1. — 312 с. [Костюк В. Л. : Розділи 1, 2 ,5 (С.10–43 ; 300–311).].
У науково-практичному посібнику викладається зміст основних законодавчих та інших нормативно-правових актів про права осіб з інвалідністю та дається до них науково-практичний коментар.
Статті
Костюк В. Л. Законодавчі аспекти трудової правосуб’єктності працівників з інвалідністю: стан та перспективи / В. Л. Костюк // Правове становище осіб з інвалідністю: проблеми правового регулювання : матер. всеукр. (нац.) круг. столу (Київ, 7 квіт. 2011 р.) / за заг. ред. Зайця А. П., Костюка В. Л. — К. : ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2011. — С. 5–10.
Костюк В. Л. Право осіб з інвалідністю на працевлаштування: проблеми законодавчого регулювання / В. Л. Костюк // Правові засади працевлаштування й занятості населення в умовах ринкової економіки : матер. наук.-практ. конф.(Севастополь, 19–21 трав. 2011р.) / за ред. В. С. Венедіктова. — Севастополь : Українська асоціація фахівців трудового права ; Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України, 2011. — С. 63–66.
Костюк В. Л. Поняття та ознаки трудової правосуб’єктності трудового колективу: теоретико-правовий аспект / В. Л. Костюк // Віче. — 2011. — № 22. — С. 19–22.
Костюк В. Л. Судовий захист соціальних прав працівників з інвалідністю: стан та перспективи / В. Л. Костюк // Проблеми реалізації та захисту соціальних прав осіб з інвалідністю : матер. всеукр. (нац.) круг. столу (Коломия, 4–5 черв. 2011 р.) / за заг. ред. Зайця А. П., Костюка В. Л. — К. : ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2011. — С. 21–25.
Костюк В. Л. Трудова правосуб’єктність професійної спілки: поняття та особливості [Електронний ресурс] / В. Л. Костюк // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2011. — № 2 (4). — Режим доступу : http: // lj.oa.edu.ua / articles / 2011 / n2 / 11kvlpto.pdf. — Назва з екрана.
Костюк В. Л. Трудовий колектив: окремі проблеми законодавчого закріплення трудової правосуб’єктності / В. Л. Костюк // Наукові записки. — К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська Академія», 2011. — Т. 116. — С. 84–87.
2010
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Соціально-психологічна та освітня реабілітація осіб з інвалідністю : науково-методичний посібник / за заг. ред. В. Л. Костюка. — К. : ПВГОІ „ІР СТ Україна”, 2010. — 88 с.
У посібнику викладаються засоби та методи соціально-психологічної та освітноьої реабілітації осіб з інвалідністю, а особливу увагу відведено дітям з інвалідністю і сім’ям, які опікуються такими дітьми, також розглядаються основні законодавчі та інші нормативно-правові акти про соціальний та правовий захист осіб з інвалідністю.
Трудове право України : навч. посібник / В. В. Бонтлаб, К. М. Біда, В. Л. Костюк, Я. М. Сімутіна, І. Р. Вітик, В. П. Мельник, О. Я.Мельник / за заг. ред. В. Л. Костюка. — К. : Вид-во «Промінь», 2010. — 280 с. — [ Костюк В. Л. : розділи 4, 5, 7, 8, 12 (С. 61–98 ; 111–167 ; 248–265).].
Статті
Костюк В. Л. Запобігання корупції та правове становище державного службовця: науково-правовий аспект / В. Л. Костюк // Наукові записки. — К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська Академія», 2010. — Т. 103. — С. 120–123.
Костюк В. Л. Зміст трудової правосуб’єктності працівника за трудовим законодавством України та проектом Трудового кодексу: науково-правовий аспект / В. Л. Костюк // Право України. — 2010. — № 11. — С. 140–147.
Костюк В. Поняття та ознаки трудової правосуб’єктності роботодавця у контексті кодифікації трудового законодавства / В. Костюк // Право України. — 2010. — № 8. — С. 95–102.
Костюк В. Л. Проблеми трудової правосуб’єктності дітей з інвалідністю у проекті Трудового кодексу: науково-практичний аспект / В. Л. Костюк // Проблеми представництва та захисту прав дітей з інвалідністю : матер. всеукр. (нац.) круг. столу (Бровари, 7–8 серпня 2010 р.) / за заг. ред. Зайця А. П., Костюка В. Л. — К. : ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2010. — С. 19–23.
Костюк В. Л. Юрисдикційні органи в трудовому праві: трудоправовий підхід / В. Л. Костюк // Трудове право та проблеми соціального захисту населення в контексті правової держави : матер. наук.-практ. конф. (Харків, 22–24 вер. 2010 р.) / за ред. В. С. Венедіктова. — Х. : Укр. асоц. фіхівців труд. права ; Харків. економ.-прав. ун-т, 2010. — С. 64–66.
2009
Статті
Вітик І. Деякі питання правосуб’єктності Уповноваженого Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України у контексті її реформування / І. Вітик, В. Костюк // Право України. — 2009. — № 6. — С. 175–180.
Вітик І. Щодо окремих аспектів реформування правосуб’єктності Cлужби безпеки України / І. Вітик, В. Костюк // Право України. — 2009. — № 12. — С. 218–222.
Костюк В. Л. Місце та роль громадських організацій інвалідів у формуванні сучасної моделі соціального забезпечення / В. Л. Костюк // Соціальний захист та соціальне забезпечення інвалідів: актуальні проблеми правового регулювання : матер. наук.-практ. конф. (Київ, 4 грудня 2009 р). / за ред. Костюка В. Л. — К. : 2010, ПВГОІ «ІР СТ Україна». — С. 64–67.
Костюк В. Особливості правового регулювання трудової правосуб’єктності у період незалежності Української держави (1991–1996 рр.) / В. Костюк // Право України. — 2009. — № 10. — С. 157–162.
Костюк В. Поняття та ознаки трудової правосуб’єктності в умовах кодифікації трудового законодавства: проблеми та напрями вирішення / В. Костюк // Право України. — 2009. — № 3. — С. 48–54.
Костюк В. Л. Проблеми визначення правосуб’єктності у загальній теорії права / В. Л. Костюк // Держава і право : зб. наук. праць. "Юридичні і політичні науки". — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2009. — Вип. 44. — С. 14–19.
Костюк В. Л. Проблеми правового становища роботодавця за КЗпП України та проекту Трудового кодексу України: порівняльно-правовий аналіз / В. Л. Костюк // Наукові записки. — К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська Академія», 2009. — Т. 90. — С. 87–91.
Костюк В. Л. Проблеми трудової правосуб’єктності КТС за чинним трудовим законодавством України / В. Л. Костюк // Судова апеляція. — 2009. — № 2 (15). — С. 76–82.
Костюк В. Л. Теоретико-правові проблеми обмеження трудової правосуб’єктності роботодавця / В. Л. Костюк // Держава і право : зб. наук. праць. "Юридичні і політичні науки". — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2009. — Вип. 46. — С. 231–236.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Трудове право України : навчально-методичний практикум / за заг. ред. В. Л. Костюка. — Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. — 176 с. — [Костюк В. Л. : Розділи 1, 3 (С. 5–68 ;124–157).].
Статті
Костюк В. Л. Поняття та ознаки трудової правосуб’єктності фізичної особи у контексті формування її національної моделі / В. Л. Костюк // Держава і право : зб. наук. праць. "Юридичні і політичні науки". — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. — Вип. 39. — С. 365–370.
Костюк В. Л. Проблеми кодифікації законодавства про права осіб з інвалідністю / В. Л. Костюк // Актуальні проблеми соціально-правового захисту осіб з обмеженням життєдіяльності : матер. наук.-практ. конф. (Київ, 28 листопада 2008 р.). — К. : ВГО «Наукове товариство інвалідів «Інститут соціальної політики», 2008. — С. 8–14.
Костюк В. Л. Трудова деліктоздатність і правопорушення: деякі аспекти співвідношення / В. Л. Костюк // Наукові записки. — К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська Академія», 2008. — Т. 77. — С. 69–72.
Костюк В. Л. Трудова правосуб`єктність працівника у контексті проекту трудового кодексу України: новели та проблеми формування оптимальної моделі / В. Л. Костюк // Трудове право України: сучасний стан та перспективи : матер. наук.-практ. конф. (Сімферополь, 22–24 травн. 2008 р.) / / за ред. В. С. Венедіктова. — Сімферополь : Укр. асоц. фіхівців труд. права ; Кримський юридичний інститут, 2008. — С. 64–67.
2007
Статті
Костюк В. Л. Види трудової правосуб’єктності працівника: теоретико-правовий аспект / В. Л. Костюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2007. — № 12 (74). — С. 44–51.
Костюк В. Л. Оптимізація соціально-захисної діяльності держави як передумова формування сучасної моделі правосуб’єктності / В. Л. Костюк // Соціально-захисна діяльність держави в умовах ринкових відносин : матер. наук.-практ. конф. (Чернігів, 31 травн.– 2 червн. 2007 р.) / за ред. В. С. Венедіктова. — Чернігів : Українська асоціація фахівців трудового права ; Чернігівський державний інституту права, соціальних технологій та праці, 2007. — С. 31–33.
Костюк В. Л. Професійні спілки як суб’єкт трудового права: проблемні аспекти / В. Л. Костюк // Наукові записки. — К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська Академія», 2007. — Т. 64. — С. 38–41.
Костюк В. Л. Трудова правосуб`єктність працівника: проблеми визначення умов набуття / В. Л. Костюк // Визначальні тенденції ґенезу державності і права : зб. наук. праць. — Миколаїв : Вид-во «Іліон», 2007. — С. 116–119.
2006
Статті
Костюк В. Л. Науково-теоретичні особливості формування трудової правосуб’єктності в радянську добу / В. Л. Костюк // Бюлетень Міністерства юстиції України — 2006. — № 9 (59). — С. 68–77.
Костюк В. Л. Поняття правосуб’єктності у сучасній доктрині трудового права: вимоги часу / В. Л. Костюк // Трудове право України в контексті європейської інтеграції : матер. наук.-практ. конф. (Харків, 25–27 травн. 2006 р.) / за ред. В. С. Венедіктова. — Х : Українська асоціація фахівців трудового права ; ХНУВС, 2006. — С. 123–125.
Костюк В. Л. Поняття трудової правосуб’єктності: теоретико-правовий аспект / В. Л. Костюк // Наукові записки. –– К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська Академія», 2006. — Т. 53. — С. 65–70.
Костюк В. Л. Правові механізми оптимізації трудової правосуб’єктності на сучасному етапі / В. Л. Костюк // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / відп. ред. за вип. Л. І. Кормич. — Одеса : ПП «Фенікс», 2006. — Вип. 29. — С. 61–66.
Костюк В. Л. Трудові права працівників у контексті побудови в Україні ефективної моделі трудового кодексу / В. Л. Костюк // Актуальні проблеми кодифікації у трудовому праві : матер. наук.-практ. конф. (Київ, 25 травн. 2006 р.) / за ред. Костюка В. Л. — К. : Стилос, 2006. — С. 8–14.
2005
Статті
Костюк В. Трудова правосуб’єктність як основна правова власність суб’єктів трудового права / В. Костюк // Підприємство, господарство і право. — 2005. — № 8. — С. 35–40.
2015
Статті
Курганська О. В. Суб’єкти розгляду справ щодо притягнення до адміністративної відповідальності / О. В. Курганська // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 13–14 листопада 2015 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — С. 75–77.
2010
Статті
Курганська О. В. Особливості правового статусу актів представницьких органів місцевого самоврядуваня / О. В. Курганська // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — Острог, 2010. — № 2. — С. 20–23.
2004
Статті
Курганська О. В. Правові проблеми створення органів самоорганізації населення / О. В. Курганська // Наукові записки. Серія «Право». — Острог, 2004. — Вип. V. — С. 89–94.
2003
Статті
Курганська О. В. Роль органів самоорганізації населення в реалізації функцій місцевого самоврядування / О. В. Курганська // Наукові записки. Серія «Право». — Острог, 2003. — Вип. ІV. — С. 5–-59.
2001
Статті
Курганська О. В. Конституційне право громадян на участь у місцевому самоврядуванні / О. В. Курганська // Наукові записки. Серія «Право». — Острог, 2001. — Вип. ІІ. — С. 280–283.
2000
Статті
Курганська О. В. Органи самоорганізації населення як форма прямої демократії та елемент системи місцевого самоврядування / О. В. Курганська // Наукові записки. Серія «Право». — Острог, 2000. — Вип. І. — С. 91–97.
2018
Статті
Оверчук С. В. Відвід адвоката в кримінальному процесі внаслідок конфлікту інтересів / С. В. Оверчук // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — Острог, 2018. — Вип. 1 (17). — С. 1–35.
2017
Статті
Оверчук С. В. Абсентеїзм адвоката: теорія, законодавство та прецедентна практика / С. В. Оверчук // Вісник Академії адвокатури України. — 2017. — № 1 (38). — С. 264–271.
Оверчук С. В. Право на юридичну допомогу у некримінальних провадженнях: прецедентна практика Страсбурзького суду [Електронний ресурс] / С. В. Оверчук // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — Острог, 2017. — № 1(15). — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles /2017/n1/17osvpss.pdf. — Назва з екрана.
Оверчук С. В. Право на правовую помощь в административных производствах в практике Страсбургского суда / С. В. Оверчук // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитар¬ных наук : материалы VIІ международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов ( г. Минск, 14 апреля 2017 г. ) : в трьох частях / ред. кол. С. Ф. Сокол и др. — Минск : БИП, 2017. — Ч. 2. — С. 23–24.
2016
Статті
Оверчук С. В. Умови надання безоплатної правової допомоги в контексті прецедентної практики Європейського суду з прав людини [Електронний ресурс] / С. В. Оверчук // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2016. – № 1 (13). — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n1/16osvzpl.pdf. — Назва з екрана.
Оверчук С. В. Обмеження права вибору захисника у світлі європейських стандартів [Електронний ресурс] / С. В. Оверчук // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2016. — № 2 (14). — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n2/16osvsys.pdf. — Назва з екрана.
Оверчук С. В. Право на бесплатную правовую помощь (в свете практики Европейского суда по правам человека) / С. В. Оверчук // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитар¬ных наук : материалы VI международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов ( г. Минск, 15 апреля 2016 г.) : в двух частях / ред. кол. С. Ф. Сокол и др. — Минск : «БИП-Институт правоведения», 2016. — Ч. 1. — С. 123–125.
Оверчук С. В. Обмеження права вибору захисника у світлі рішень Європейського суду з прав людини / С. В. Оверчук // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» ( м. Острог, 30 вересня –1 жовтня 2016 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2016. — С. 210–210.
2014
Статті
Оверчук С. В. Розвиток ювенальної юстиції в Україні в контексті реалізації принципу спеціалізації судів [Електронний ресурс] / С. В. Оверчук // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2014. — № 2 (10). — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n2/14osvpss.pdf. — Назва з екрана.
Оверчук С. В. Стан та перспективи судової реформи в Україні / С. В. Оверчук // Малиновські читання : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Острог, 14–15 листопада 2014 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — С. 294–295.
2013
Статті
Оверчук С. В. Організаційно-правові проблеми реалізації принципу спеціалізації в місцевих загальних судах / С. В. Оверчук // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. мат-лів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 квітня 2013 р., м. Київ). — К. : Вид-во Ліра-К, 2013. — С. 36–40.
Оверчук С. В. Организационно-правовые проблемы специализации судей в уголовном судопроизводстве Украины / С. В. Оверчук // Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики : материалы IV Международной науч.-практ. интеренет-конференции (Волгоград, 23 мая 2013 г.) / ред. кол. Н. А. Соловьева и др. — Волгоград : Изд-во ВолГУ ; Федер. гос. авт. образават. учреждение высш. проф. образования "Волгоградский гос. ун-т" ; Ин-т права, 2013. — С. 175–180.
2012
Статті
Оверчук С. В. Інститут суду присяжних в Україні (з позиції соціального натуралізму) / С. В. Оверчук // Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності : монографія / за заг. ред. проф. Бошицького Ю. Л. ; Київський університет права НАН України. — К. : Кондор-Видавництво, 2012. — С. 496–508.
Оверчук С. В. Реформування інституту підсудності в новому Кримінальному процесуальному кодексі України / С. В. Оверчук // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 квітня 2012 р., м. Київ). — К. : Вид-во Європейського університету, 2012. — С. 24–26.
Оверчук С. В. Реформа кримінального судочинства в Україні: суд присяжних vs суд шефенів / С .В. Оверчук // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю з дня народження професора М. В. Салтевського (Одеса, 2 листопада 2012 р.). — Одеса : Фенікс 2012. — С. 420–423.
Оверчук С. В. Становлення інституту присяжних в умовах набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом України [Електронний ресурс] / С. В. Оверчук // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". — 2012. — № 2 (6). — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12osvpku.pdf. — Назва з екрана.
Оверчук С. В. Пенитенциарная система через призму взглядов академика И. А. Малиновского / С. В. Оверчук // Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення : матеріали І-го Міжнародного науково-практичного семінару (Острог, 16 березня 2012 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — С. 113–116.
2011
Статті
Оверчук С. В. Верховний Суд України в системі судів загальної рисдикції / С. В. Оверчук // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку : зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф. / Київський ун-т права НАН України. — К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2011. — С. 59–61.
Оверчук С. В. Диференціація складу суду на одноособовий та колегіальний / С. В. Оверчук // Часопис Київського університету права. — 2011. — № 1. — С. 272–275.
Оверчук С. В. Історія розвитку інституту підсудності на землях України в ХІХ–ХХ століттях / С. В. Оверчук // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. — 2011. — спец. випуск № 6. — С. 182–190.
Оверчук С. В. Нові перспективи суду присяжних в Україні / С. В. Оверчук // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. — 2011. — спец. випуск № 5. — С. 369–375.
Оверчук С. В. Принцип законного судді в судовому праві / С. В. Оверчук // Часопис Київського університету права. — 2011. — № 2. — С. 230–234.
2010
Статті
Оверчук С. В. Вектор судової реформи: перспективи, помилки та напрямки / С. В. Оверчук // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. мат-лів Всеукраїнської науково-практичної конференції (29 квітня –1 травня 2010 р., м. Київ). — К. : Вид-во Європ. Ун-ту, 2010. — С. 56–58.
Оверчук С. В. Погляди Г. В. Демченка в контексті сучасної судової реформи в Україні / С. В. Оверчук // Наукова спадщина академіка О. О. Малиновського і сучасність : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (4–6 грудня 2008 р., м. Рівне) / ред. колегія : І. Б. Усенко (голова), Т. І. Бондарук (відповідальний секретар), Л. О. Зайцев, В. Є. Кириченко, І. В. Музика, Є. В. Ромінський. — К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2010. — С. 143–146.
2008
Статті
Оверчук С. В. Господарський кодекс України: скасувати не можна залишити / С. В. Оверчук // Підприємництво, господарство і право. — 2008. — № 9. — С. 70–72.
2005
Статті
Оверчук С. В. Розбудова ювенальної юстиції в Україні – потреба часу / С. В. Оверчук // Юридичний журнал. — 2005. — № 4. — С.123–126.
Оверчук С. В. Щодо питання створення ювенальних судів та підсудності їм кримінальних справ / С. В. Оверчук // Створення ювенальної юстиції в Україні : мат-ли Всеукраїнської наук.-практ. конф. — Київ, 2005. — С. 85–88.
2004
Статті
Оверчук С. В. Дискусійні аспекти зміни підсудності в проекті нового Кримінально-процесуального кодексу України / С. В. Оверчук // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : зб. наук. праць. — Донецьк, 2004. — № 1. — С. 145–154.
Оверчук С. В. Підсудність справ Верховному Суду України / С. В. Оверчук // Юридичний журнал. — 2004. — № 8 — С. 86–88.
Оверчук С. В. Проблеми визначення меж підсудності при одноособовому розгляді кримінальних справ / С. В. Оверчук // Держава і право : зб. наук. праць. "Юридичні і політичні науки". — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. — Вип. 23. — С. 506–511.
Оверчук С. В. Проблеми визначення надзвичайних та особливих судів / С. В. Оверчук // Юридична України. — 2004. — № 10. — С. 76–81.
Оверчук С. В. Проблеми визначення персональної підсудності в проекті нового Кримінально-процесуального кодексу України / С. В. Оверчук // Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 4. — С. 122–125.
Оверчук С. В. Проблеми визначення правил предметної та територіальної підсудності в проекті нового Кримінально-процесуального кодексу України / С. В. Оверчук // Часопис Київського університету права. — 2004. — № 1. — С. 88–93.
Оверчук С. В. Спеціальна та персональна підсудність в аспекті принципу рівності громадян перед законом і судом / С. В. Оверчук // Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 2. — С. 110–114.
Оверчук С. В. Суд присяжних: право чи фікція? / С. В. Оверчук // Правова система України: сучасний стан та перспективи розвитку : мат-ли VI міжвузівської наук.-практ. конф. — Рівне, 2004. — С. 273–278.
2003
Статті
Оверчук С. В. Територіальна підсудність в аспекті судового захисту прав людини / С. В. Оверчук // Наукові записки. Серія „Право”. — Острог, 2003. — Вип. 4. — С. 274–278.
2002
Статті
Оверчук С. В. Значення інституту підсудності в кримінальному судочинстві / С. В. Оверчук // Часопис Київського університету права. — 2002. — № 1. — С. 72–75.
Оверчук С. В. Проблеми класифікації підсудності / С. В. Оверчук // Наукові записки. Серія „Право”. — Острог, 2002. — Вип. 3. — С. 288–292.
Оверчук С. В. Судовий захист прав людини: проблеми підсудності / С. В. Оверчук // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : мат-ли VIII регіональної наук.-практ. конф. — Львів, 2002. — С. 278–280.
2001
Статті
Оверчук С. В. Підсудність кримінальних справ / С. В. Оверчук // Актуальні проблеми державотворення в Україні : мат-ли IV міжвузівської наук.-практ. конф. — Рівне, 2001. — С. 150–153.
Оверчук С. В. Проблеми визначення поняття підсудності / С. В. Оверчук // Держава і право : зб. наук. праць. "Юридичні і політичні науки". — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. — Вип. 14. — С. 334–340.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Смокович М. І. Правове регулювання розгляду виборчих спорів: теоретичний і практичний аспекти : монографія / М. І. Смокович. — Київ : Юрінком Інтер, 2014. — 575 c.
Досліджено теоретичні, адміністративно-правові і практичні питання правового регулювання розгляду судами та іншими органами виборчих спорів, а також принципів такого регулювання. Проаналізовано проблеми законодавчого врегулювання процесу розгляду виборчих спорів адміністративними судами з урахуванням правових висновків Конституційного Суду України та Європейського суду з прав людини. Приділено увагу процесу глобалізації адміністративного судочинства та значенню міжнародних стандартів для забезпечення принципу доступності до правосуддя у виборчих спорах. Проаналізовано судову практику розв'язання таких спорів. Визначено теоретичні аспекти понять "виборчий процес", "міжнародний стандарт", "стабільність виборчого законодавства","уніфікація виборчого законодавства", уточнено зміст понять "виборчий спір", "позивач та відповідач у виборчому спорі", "строк звернення до суду". Висвітлено роль і місце адміністративної юстиції у сфері правовідносин стосовно розв'язання виборчих спорів. Увагу приділено особливостям правового врегулювання виборчого процесу та організації роботи з розгляду адміністративними судами виборчих спорів. Запропоновано відповідні доповнення та зміни до чинного законодавства.
2012
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Смокович М. І. Визначення юрисдикції адміністративних судів та розмежування судових юрисдикцій : монографія / М. І. Смокович. — К. : Юрінком Інтер, 2012. — 301 c.
Висвітлено теоретико-правові та практичні питання визначення юрисдикції адміністративних судів та розмежування судових юрисдикцій (адміністративної, господарської, конституційної, кримінальної та цивільної). Охарактеризовано загальні та особливі критерії розмежування судових юрисдикцій. Проаналізовано судову практику щодо вирішення зазначених проблем. Висвітлено особливості визначення адміністративної юрисдикції в окремих категоріях справ. Особливу увагу приділено розгляду адміністративними судами спорів щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, спорів за зверненням суб'єкта владних повноважень, спорів про припинення повноважень народних депутатів України та депутатів місцевих рад. Запропоновано доповнення та зміни до чинного законодавства щодо розмежування судових юрисдикцій.
Проблеми теорії та практики адміністративної юстиції : зб. наук. ст. / М. І. Смокович, М. І. Цуркан, В. Г. Перепелюк, Ю. С. Педько, В. Б. Авер'янов ; ред. М. І. Цуркан. — К. : Юрінком Інтер, 2012. — 383 c.
Висвітлено актуальні питання теорії та практики адміністративного судочинства України. Приділено увагу питанням адміністративного процесу, особливостям розгляду окремих категорій адміністративних справ. Надано пропозиції щодо вдосконалення положень Кодексу адміністративного судочинства України, інших законів. Простежено проблеми розмежування адміністративної та конституційної юрисдикції; деякі проблемні питання судового розгляду спорів щодо проходження публічної служби; виконання судового рішення, ухваленного на користь приватної особи - позивача. Викладено деякі аспекти застосування матеріального і процесуального законодавства під час розгляду та вирішення справ, пов'язаних із процесом виборів Президента України.
Статті
Смокович М. І. Колізії між нормами виборчого законодавства: окремі проблеми їх розв’язання / М. І. Смокович // Малиновські читання : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (Острог, 16–17 листопада 2012 р.). — Острог, 2012. — С.100–103.
Смокович М. І. Оскарження в адміністративних судах рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби / М. І. Смокович // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". — Острог, 2012. — № 1 (5).
2010
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Смокович М. І. Проблеми розмежування судової юрисдикції та визначення компетенції адміністративних судів : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : 12.00.07 / М. І. Смокович ; Акад. упр. МВС. — К., 2010. — 20 c.
2006
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Процесуальні особливості судового розгляду адміністративних спорів щодо порушень виборчого законодавства : монографія / В. В. Кривенко, І. Л. Самсін, В. Л. Маринченко, О. Н. Панченко, М. І. Смокович. — Х. : Ін-т приклад. гуманіт. дослідж., 2006. — 350 c.
Висвітлено основні положення щодо проведення виборів народних депутатів України та місцевих виборів. Наведено характеристику виборчих систем і комісій, розкрито базові принципи пасивного та активного виборчого права. Встановлено особливості предмета оскарження у справах, що виникають під час та після проведення місцевих виборів, а також виборів народних депутатів України. Розглянуто зміст позовної заяви (скарги) до адміністративного суду про захист прав суб'єктів виборчого процесу. Наведено постанови центральної виборчої комісії 2005 - 2006 рр., а також закони України "Про вибори народних депутатів України", "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", а також "Про внесення змін до деяких законів України".
2012
Статті
Грищук М. В. Нормативно-правове регулювання охорони праці в Україні: реалії та перспективи / М. В. Грищук // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання” (м. Острог, 16–17 листопада 2012 р.). — Острог, 2012. — С. 206–208.
Грищук М. В. Реалії та проблеми місцевого самоврядування / М. В. Грищук // Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому самоврядуванні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 лютого 2012, м. Острог). — Острог, 2012. — Вип. 3. — С. 4–8.
2009
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Грищук М. В. Місцеве самоврядування в Україні: політико-правові аспекти становлення і розвитку на сучасному етапі : монографія / М. В. Грищук. — Острог, 2009. — 180 с.
2005
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Грищук М. В. Основи охорони праці : підручник / М. В. Грищук. — К. : Кондор, 2005. — 240 с.
Грищук М. В. Цивільна оборона : навчально-методичний посібник / М. В. Грищук. — Острог, 2005. — 200 с.
2004
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Грищук М. В. Основи місцевого самоврядування : навчально-методичний посібник / М. В. Грищук. — Острог, 2004. — 241 с.
2003
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Грищук М. В. Роль членів територіальної громади в процесі відродження міст України (на прикладі м. Острога) : навчальний посібник / М. В. Грищук. — Острог, 2003. — 123 с.
2001
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Грищук М. В. Нариси історії місцевого самоврядування України : методичний підручник / М. В. Грищук. — Острог, 2001. — 160 с.
2018
Статті
Максимчук О. О. До питання щодо форм плати за землю в Україні / О. О. Максимчук // Сучасний стан та перспективи розвитку земельного, аграрного, еко- логічного та природоресурсного права: теорія та практика : зб. матеріалів науково-практичної конференції (м. Харків, 7 грудня 2018 р.) / за ред. А. П. Гетьмана, М. В. Шульги. — Харків : ТОВ «Оберіг», 2018. — С. 136–138.
Максимчук О. О. Правові наслідки несплати земельних платежів / О. О. Максимчук // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 7 грудня 2018 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — С. 98–99.