Кафедра цивільно-правових дисциплін
2016
Статті
Шминдрук О. Ф. Щодо окремих проблем здійснення підготовчого провадження в суді першої інстанції / О. Ф. Шминдрук // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Малиновські читання" (м. Острог, 30 вересня – 1 жовтня 2016 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2016. — С. 233–234.
2015
Статті
Шминдрук О. Підготовка кримінального провадження до судового розгляду на підготовчому судовому засіданні / О. Шминдрук // Право і суспільство. — 2015. — № (6–2). — С. 209–212.
Шминдрук О. Прекращение уголовного производства с освобождением лица от уголовной ответственности в подготовительном судебном заседании в Украине / О. Шминдрук // Евразийская адвокатура. — 2015. — № 3 (16). — С. 31–37.
2014
Статті
Шминдрук О. Ф. Підготовче провадження як кримінально-процесуальна категорія / О. Ф. Шминдрук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». — 2014. — № 10. — 159–162.
Шминдрук О. Ф. Характеристика інституту віддання до суду в Федеративній Республіці Німеччини / О. Ф. Шминдрук // Юридична Україна. — 2014. — № 11. — С. 96–100.
2011
Статті
Шминдрук О. Ф. Становлення стадії віддання обвинуваченого до суду [Електронний ресурс] / О. Ф. Шминдрук // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2011. — № 2 (4) . — Режим доступу : http: // lj.oa.edu.ua/articles/2011/n2/11sofods.pdf. — Назва з екрана.
2017
Статті
Блащук Т. В. Правові засоби витребування майна у законодавстві України та республіки Білорусь / Т. В. Блащук // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук : материалы VIІ международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов ( г. Минск, 15 апреля 2017 г.). — Минск, 2017.
Блащук Т. В. Договір про надання медичних послуг (медичного обслуговування) в умовах реформи медичної галузі / Т. В. Блащук // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — Острог, 2017. — Вип. 2 (16). — С. 1–14.
2016
Статті
Блащук Т. В. Правові наслідки відмови від укладення попереднього договору у законодавстві України та Республіки Білорусь / Т. В. Блащук // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук : материалы VI международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов (Минск, 15 апреля 2016 г.) : в двух частях / ред. кол. С. Ф. Сокол и др. — Минск : «БИП-Институт правоведения». — 2016. — Ч. 1. — С. 57–59.
2015
Статті
Блащук Т. В. Особливості участі юридичних осіб публічного права у договірних відносинах / Т. В. Блащук // Матеріали ХХ наукової викладацько-студентської конференції (16–25 березня 2015 р., м. Острог). — Острог, 2015.
2014
Статті
Блащук Т. В. Особливості участі неповнолітніх у договірних відносинах / Т. В. Блащук // Матеріали ХІХ наукової викладацько-студентської конференції (18–26 березня 2014 р., м. Острог). — Острог, 2014.
2013
Статті
Блащук Т. В. Джерела правового регулювання договірних відносин: теоретико-правовий аспект [Електронний ресурс] / Т. В. Блащук // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". — 2013. — № 1 (7). — Режим доступу : http: // lj.oa.edu.ua/articles/ 2013/n1/13btvtpa.pdf. — Назва з екрана.
Блащук Т. В. Особливості участі неповнолітніх у договірних відносинах / Т. В. Блащук // Матеріали ХІХ наукової викладацько-студентської конференції (18–26 березня 2014 р., м. Острог). — Острог, 2012.
2012
Статті
Блащук Т. В. Науковий висновок щодо реформи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, які виникають на підставі нотаріально посвідчених договорів / Т. В. Блащук, Р. А. Лідовець // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний ж–л. — 2012. — № 2 (62). — С. 55–59.
Блащук Т. В. Особливості правовго статусу підприємця та його роль у громадянському суспільстві / Т. В. Блащук // Приватне право і підприємництво. — Київ, 2012. — Вип. 11. — С. 157–159.
Блащук Т. В. Роль громадських слухань у договірних правовідносинах / Т. В. Блащук // Наукова доповідь на засіданні Вченої Ради Науково-дослідного інституту приватного права та підприємництва Академії правових наук України. — Київ, 2012.
2011
Статті
Блащук Т. В. Вплив глобалізації на розвиток інститутів громадянського суспільства / Т. В. Блащук // Міжнародні та національні механізми захисту прав людини: виклики сьогодення : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (8 квітня 2011р., м. Донецьк) / упор. Л. М. Дешко, Ю. В. Мазур. — Донецьк : Сучасний друк, 2011. — С. 42–43.
Блащук Т. В. Держава як сторона цивільно-правового договору: особливості визначення / Т. В. Блащук // Актуальні питання сучасних державотворчих та правотворчих процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (24 лютого 2011р., м. Запоріжжя). — Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація “Істина”, 2011. — Ч. 2 — С. 17–19.
Блащук Т. В. Можливість визначення держави як сторони цивільно-правового договору [Електронний ресурс] / Т. В. Блащук // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". — 2011. — №1 (3). — Режим доступу : http: // lj.oa.edu.ua/articles/2011/n1/11btvhttp: // lj.oa.edu.ua/articles/2011/n1/11btv tpd.pdf. — Назва з екрана.
Блащук Т. В. Поняття якості в праві України // Підприємництво, господарство і право. — 2011. — № 3. — С. 11–13.
Блащук Т. В. Порядок визначення якості продукції (товару, роботи, послуги) у договорі / Т. В. Блащук // Підприємництво, господарство і право. — 2011. — № 6. — С. 38–40.
Блащук Т. В. Роль стандартів у визначенні якості медичної допомоги / Т. В. Блащук, І. А. Пецко // Підприємництво, господарство і право. — 2011. — № 5. — С. 44–47.
Блащук Т. В. Співвідношення предмета та об’єкта цивільно-правового договору / Т. В. Блащук // Актуальні проблеми правознавства : науковий збірник ЮФ ТНЕУ. — Тернопіль, 2011. — С. 220–225.
Блащук Т. В. Територіальна громада як сторона цивільно-правового договору: особливості визначення / Т. В. Блащук // Проблеми сучасної правової системи України : Всеукраїнські науково-практичні читання : у 2-х т. (25–26 лютого 2011 р., м. Львів). — Львів : Західноукраїнська організація “Центр правничих ініціатив”. — 2011. — Т. ІІ. — С. 9–11.
Блащук Т. В. Умови договору, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди / Т. В. Блащук // Теорія і практика застосування чинного вітчизняного та міжнародного законодавства в сучасних умовах : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : у 3-х ч. (12–13 лютого 2011 р., м. Одеса). — Одеса : ГО “Причорноморська фундація права”, 2011. — Ч. 2. — С. 43–45.
Блащук Т. В. Якість медичної допомоги (послуги) та право на якість медичної допомоги (послуги): співвідношення понять / Т. В. Блащук, І. А. Пецко // Підприємництво, господарство і право. — 2011. — № 4. — С. 33–36.
2010
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Блащук Т. В. Страхове право : навчальний посібник / Т. В. Блащук. — Хмельницький : Вид-во „Цюпак”, 2010. — 287 с.
Статті
Блащук Т. В. Інтеграція європейських стандартів якості до законодавства України / Т. В. Блащук // Особливості розвитку правової держави в умовах активізації євро інтеграційних процесів: проблеми теорії та практики : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (18 лютого 2010 р., м. Київ). — Київ, 2010.
Блащук Т. В. Особливості та тенденції розвитку громадянського суспільства в Японії / Т. В. Блащук // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". — 2010. — № 1. — С. 4–6.
Блащук Т. В. Питання визначення умови про якість в предметі цивільно-правового договору / Т. В. Блащук // Наукова доповідь на засіданні Вченої Ради Науково-дослідного інституту приватного права та підприємництва Академії правових наук України. — Київ, 2008.
Блащук Т. В. Поняття безпечної продукції / Т. В. Блащук // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів, докторантів та молодих вчених (23 квітня 2010 р., м. Київ). — Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007.
Блащук Т. В. Розвиток громадянського суспільства та його інститутів в умовах глобалізації / Т. В. Блащук // Приватне право і підприємництво. ― Київ, 2010. — Вип. 5.
Блащук Т. В. Роль інформації у відносинах щодо якості продукції / Т. В. Блащук // Інформаційні правовідносини та право інтелектуальної власності як інститути приватного права : матеріали науково-практичної конференції ( у серії щорічних наукових заходів, присвячених пам’яті проф. Підопригори О. А.) (25 березня 2010 р., м. Київ). — Київ, 2005.
Блащук Т. В. Співвідношення понять “якість” та “право на якість” продукції / Т. В. Блащук // Формування правової держави в Україні: проблеми та перспективи : збірник тез доповідей на науковій конференції ( 9 квітня 2010 р., м. Тернопіль). — Тернопіль, 2010. — С. 176–178.
Блащук Т. В. Якість як умова цивільно-правового договору / Т. В. Блащук // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу (21–22 травня 2010 р., Одеса). — Одеса : Одеська національна юридична академія, 2010. — С. 425–426.
2009
Статті
Блащук Т. В. Особливості створення юридичних осіб публічного права / Т. В. Блащук // Матеріали ХІV наукової викладацько-студентської конференції (19–20 березня 2009 р., м. Острог). — Острог, 2009.
Блащук Т. В. Особливості участі юридичних осіб публічного права у цивільних правовідносинах / Т. В. Блащук // Наукова доповідь на засіданні Вченої Ради Науково-дослідного інституту приватного права та підприємництва Академії правових наук України. — Київ, 2009.
Блащук Т. В. Особливості участі юридичних осіб публічного права у цивільних правовідносинах / Т. В. Блащук // Приватне право і підприємництво. — 2009. — Вип. 8. — С. 51–56.
Блащук Т. В. Фізична особа як суб’єкт підприємницької діяльності / Т. В. Блащук // Підприємництво, господарство і право. — 2009. — № 7. — С. 161–163.
2008
Статті
Блащук Т. В. Загальні засади деліктної відповідальності держави / Т. В. Блащук // Громадянське суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності : матеріали міжнародної конференції (7 квітня 2008 р., м. Київ). — Київ, 2008.
Блащук Т. В. Замовник (Забудовник) у інвестиційному договорі на будівництво / Т. В. Блащук // Механізми охорони та захисту майнових прав в Україні та ЄС : матеріали науково-практичної конференції "Загальні тенденції та особливості реалізації, охорони і захисту приватних прав в Україні та світі" ( 12 листопада 2008 р., м. Київ) : збірник матеріалів круглого столу / ред. кол. О. Д. Крупчан, М. К. Галянтич, В. І. Король, І. Е. Берестова. — К. : НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2008. — С. 212.
Блащук Т. В. Зміст інвестиційного договору у будівництві / Т. В. Блащук // Верховенство права в процесі державотворення та захисту прав людини в Україні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (30–31 травня 2008 р., м. Острог). — Острог, 2006.
Блащук Т. В. Особливості укладення договорів про участь у фінансуванні нежитлового будівництва / Т. В. Блащук // Матеріали ХІІІ наукової викладацько-студентської конференції (18–19 березня 2008 р., м. Острог). — Острог, 2005.
Блащук Т. В. Сучасні тенденції участі держави у приватно-правових відносинах / Т. В. Блащук // Демократія і право, проблеми взаємовпливу і взаємозалежності : матеріали конференції. — Харків : Вид-во “Право”, 2004.
2005
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Блащук Т. В. Право власності : навчально-методичний посібник / Т. В. Блащук. — Рівне, 2005. — 174 с.
Блащук Т. В. Страхове право : навчальний посібник / Т. В. Блащук. — Рівне, 2005. — 186 с.
Статті
Блащук Т. В. Організаційна єдність як ознака юридичної особи з одним учасником / Т. В. Блащук // Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (28–29 квітня 2005 р.). — С. 112–114.
Блащук Т. В. Організаційна єдність як ознака юридичної особи / Т. В. Блащук // Підприємництво, господарство і право. — № 10. — 2005. — С. 41–44.
Блащук Т. В. Організаційно-правові форми юридичних осіб в сучасному цивільному праві / Т. В. Блащук // Підприємництво, господарство і право. — № 8. — 2005. — С. 3–6.
Блащук Т. В. Особливості правового статусу юридичної особи з одним учасником / Т. В. Блащук // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 12. — С. 3–7.
2004
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Блащук Т. В. Право власності : навчально-методичний посібник / Т. В. Блащук. — Рівне, 2005. — 172 с.
Статті
Блащук Т. В. Види юридичних осіб в сучасному цивільному праві / Т. В. Блащук // Наукові записки. Серія «Право». — Острог, 2004. — С. 168–175.
Блащук Т. В. Моральна шкода в законодавстві України / Т. В. Блащук // Правозахисник. — 2004. — № 12. — С. 1–2.
2002
Статті
Блащук Т. В. Договір особистого страхування: порядок укладення / Т. В. Блащук // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. «Юридичні науки». — К., 2002. — Вип. 46. — С. 225–230.
2001
Статті
Блащук Т. В. Договір як підстава виникнення страхових правовідносин: поняття та ознаки договору страхування / Т. В. Блащук // Держава і право : збірник наукових праць. «Юридичні і політичні науки». — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. — Вип. 14. — С. 241–249.
Блащук Т. В. Історичний розвиток джерел правового регулювання особистого страхування / Т. В. Блащук // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : збірник наукових статей. — Івано–Франківськ, 2001. — Вип. VII. — С. 74–84.
Блащук Т. В. Шляхи вдосконалення правового регулювання відносин особистого страхування / Т. В. Блащук // Наукові записки. Серія «Право». — Острог, 2001. — Вип. 2. — С. 314–325.
2000
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Блащук Т. В. Господарське право : навчально-методичний посібник / Т. В. Блащук. — Острог, 2000. — 219 с.
Статті
Блащук Т. В. Страхові посередники як суб’єкти ринку страхування: деякі аспекти правового положення / Т. В. Блащук // Наукові записки. Серія «Право». — Острог, 2000. — С. 137–147.
1999
Статті
Блащук Т. В. Страхова діяльність в Україні: проблеми та перспективи / Т. В. Блащук // Наукові записки. — Острог, 1999. — Том ІІ, ч. І. — С. 228–229.
2015
Статті
Загребельний В. В. Особливості правового статусу іноземних суб'єктів господарювання в господарських судах України / В. В. Загребельний // Матеріали ХХ наукової викладацько-студентської конференції (Острог, 16–25 березня 2015 р.). — Острог, 2015.
2012
Статті
Загребельний В. В. Про деякі аспекти правового регулювання юридичної відповідальності за правопорушення у сфері банкрутства [Електронний ресурс] / В. В. Загребельний // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". — 2012. — № 1 (5). — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/archives/n1-2012. — Назва з екрана.
2017
Статті
Лідовець Р. А. Практичні проблеми припинення права на частку у спільному майні за вимогою інших співвласників / Р. А. Лідовець // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 17 листопада 2017 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — С. 53–54.
2015
Статті
Лідовець Р. А. Проблеми застосування строків позовної давності у відносинах з перевезення вантажу / Р. А. Лідовець // Малиновські читання : матеріали ХХ наукової викладацько-студентської конференції (Острог, 16–25 березня 2015 р.). — Острог, 2015.
2014
Статті
Лідовець Р. А. Проблема вибору виду договору для здійснення перевезення вантажу / Р. А. Лідовець // Малиновські читання : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Острог, 14–15 листопада 2014 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2014.
2013
Статті
Лідовець Р. А. Істотні умови як критерій належної форми договору перевезення вантажу автомобільним транспортом / Р. А. Лідовець // Сучасна цивілістика : матеріали VIII Міжнародної цивілістичної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (29–30 березня 2013 р., м. Одеса) / відпов. за вип. д-р юрид. наук, проф. Є. О. Харитонов. — Одеса : Юридична література, 2013.
Лідовець Р. А. Правові проблеми визначення та класифікації ризиків у договорах перевезення вантажу / Р. А. Лідовець // Малиновські читання : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Острог, 15–16 листопада 2013 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2013.
Лідовець Р. А. Проблеми відмежування договору перевезення вантажу та договору транспортного експедирування / Р. А. Лідовець // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". — Острог, 2013. — № 2 (8).
2012
Статті
Лідовець Р. А. Визначення правового статусу одержувача у договорі перевезення вантажу / Р. А. Лідовець // Приватне право і підприємництво : збірник наукових праць / ред. кол. О. Д. Крупчан та ін. — К. : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2012. — Вип. ХІ. — С. 134–136.
Лідовець Р. А. Публічний інтерес у цивільному праві на прикладі правового регулювання відповідальності у договорі перевезення вантажу [Електронний ресурс] / Р. А. Лідовець // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — Острог, 2012. — № 2 (6). — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12faopys.pdf. — Назва з екрана.
Лідовець Р. А. Способи впливу приватного права на становлення громадянського суспільства / Р. А. Лідовець // Громадянське суспільство України: ретроспекція, сучасність та перспективи розвитку : збірник наукових праць / за ред. академіка О. В. Скрипнюка. — К. : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2012.
2011
Статті
Лідовець Р. А. Поняття вантажу за договором перевезення вантажу / Р. А. Лідовець // Часопис Національного університету „Острозька академія”. Серія „Право”. — Острог, 2011. — № 2.
Лідовець Р. А. Припинення права членів сім’ї власника житла на користування цим житлом [Електронний ресурс] / Р. А. Лідовець // Часопис Національного університету „Острозька академія”. Серія „Право”. — Острог, 2011. — № 1. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Choasp/2011_1/11lraktz.pdf/ — Назва з екрана.
2010
Статті
Лідовець Р. А. Особливості становлення громадянського суспільства у Західній Європі на прикладі Великої Британії, Франції та ФРН / Р. А. Лідовець // Приватне право і підприємництво. — К., 2010. — Вип. 9.
Лідовець Р. А. Становлення громадянського суспільства у Великобританії / Р. А. Лідовець // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — Острог, 2010. — Вип. 2. — С. 23–28.
2008
Статті
Лідовець Р. А. Особливості та значення юридичної кваліфікації договору у випадку укладення його в усній формі / Р. А. Лідовець // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30–31 травня 2008 р., м. Острог). — Острог, 2008. — С. 406.
2007
Статті
Лідовець Р. А. Право участі у товаристві з обмеженою відповідальністю як об’єкт спадкового правовідношення / Р. А. Лідовець // Підприємництво, господарство і право. ― 2007. — № 7. ― С. 28–30.
2006
Статті
Лідовець Р. А. Право членів сім’ї власника житла на користування цим житлом / Р. А. Лідовець // Наукові записки. Серія «Право». — Острог, 2006. — Вип. 7. — С. 165–170.
2005
Статті
Лідовець Р. А. Мовчання та конклюдентні дії: спільні та відмінні риси / Р. А. Лідовець // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : збірник наукових статей. — Івано–Франківськ, 2005. — Вип. ХV. — С. 77–81.
Лідовець Р. А. Поняття та зміст змішаного договору / Р. А. Лідовець // Наукові записки. Серія «Право». — Острог, 2005. — Вип. 6. — С. 266–273.
2004
Статті
Лідовець Р. А. Недійсність змішаних договорів / Р. А. Лідовець // Наукові записки. Серія «Право». — Острог, 2004. — Вип. 5. — С. 199–203.
Лідовець Р. А. Окремі питання використання змішаних договорів / Р. А. Лідовець // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : збірник наукових статей. ― Івано-Франківськ, 2004. — Вип. ХІII. — С. 89–93.
Лідовець Р. А. Окремі питання відповідальності за порушення зобов’язань, що виникають із змішаних договорів / Р. А. Лідовець // Держава і право : збірник наукових праць. "Юридичні і політичні науки". — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. — Вип. 24. — С. 304–309.
Лідовець Р. А. Особливості виконання змішаного договору / Р. А. Лідовець // Підприємництво, господарство і право. ― 2004. — №  6. ― С. 53–56.
Лідовець Р. А. Основні джерела Європейського договірного права / Р. А. Лідовець // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. — К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2004. — Вип. 48, ч. II. — С. 50–52.
Лідовець Р. А. Форма змішаних договорів / Р. А. Лідовець // Підприємництво, господарство і право. ― 2004. — № 7. ― С. 24–27.
2003
Статті
Лідовець Р. А. Поняття договору в цивільному праві України / Р. А. Лідовець // Наукові записки. Серія «Право». — Острог, 2003. — Вип. 4. — С. 192–201.
Лідовець Р. А. Право сторін на укладення договору не передбаченого законом, як один з елементів свободи договору / Р. А. Лідовець // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : збірник наукових статей. ― Івано–Франківськ, 2003. — Вип. ХІ. — С. 97–103.
2017
Статті
Лідовець Т. М. Продовження дії договору оренди земельної ділянки / Т. М. Лідовець // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 17 листопада 2017 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — С. 55–56.
2015
Статті
Лідовець Т. М. Безпорадний, уразливий стани потерпілого за кримінальним та кримінально-процесуальним законодавством України / Т. М. Лідовець // Малиновськы читання : матеріали ХХ наукової викладацько-студентської конференції (Острог, 16–25 березня 2015 р.). — Острог, 2015.
2013
Статті
Лідовець Т. М. Окремі питання щодо захисту прав та законних інтересів потерпілих фізичних осіб малолітнього, похилого віку, осіб з фізичними та психічними вадами в ході судового розгляду кримінального провадження за кримінальним процесуальним законодавством України / Т. М. Лідовець // Малиновські читання : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Острог, 15–16 листопада 2013 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2013.
2012
Статті
Лідовець Т. М. Право на забудову житлових, господарських будівель та споруд на землях особистого селянського господарства [Електронний ресурс] / Т. М. Лідовець // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". — Острог, 2012. — № 1 (5). — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/archives/n1-2012. — Назва з екрана.
2008
Статті
Лідовець Т. М. Доступ до правосуддя потерпілою особою, яка перебуває у безпорадному стані, на стадії порушення кримінальної справи / Т. М. Лідовець // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Острог, 30–31 травня 2008 р.). — Острог, 2008. — С. 243–246.  
Лідовець Т. М. Особливості судового розгляду кримінальних справ за участю безпомічних потерпілих / Т. М. Лідовець // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XІV регіональної науково-практичної конференції (Львів, 6 лютого 2008 р.). — Львів, 2008. — С. 345–347. 
2007
Статті
Лідовець Т. М. Особливості забезпечення безпеки безпомічних потерпілих у кримінальному судочинстві України / Т. М. Лідовець // Держава і право : збірник наукових праць. "Юридичні і політичні науки". — К., 2007. — Вип. 35. — С. 537–542.
Лідовець Т. М. Особливості предмета доказування у справах про злочини, скоєні щодо безпомічних потерпілих / Т. М. Лідовець // Підприємство, господарство і право. — 2007. — № 7. — С.133–135.
Лідовець Т. М. Особливості проведення допиту потерпілих, які перебувають у безпорадному стані / Т. М. Лідовець // Вісник Львівського університету. — 2007. — № 44. — С. 323–328.
Лідовець Т. М. Проблеми захисту учасників кримінального судочинства в Україні / Т. М. Лідовець // Підприємство, господарство і право. — 2007. — № 6. — С.135–138.
2006
Статті
Новоселецька Т. М. Поняття та кримінально-процесуальні критерії безпорадного стану потерпілої особи за кримінальним судочинством України / Т. М. Новоселецька // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства : збірник наукових статей. — Івано-Франківськ, 2006. — Вип. ХVІІ.
Новоселецька Т. М. Поняття та матеріально-правовий зміст безпорадного стану потерпілого за кримінальним судочинством України / Т. М. Новоселецька // Вісник Львівського університету. Серія юридична. — Львів, 2006. — Вип. 52.
2005
Статті
Новоселецька Т. М. Відшкодування заподіяної злочином матеріальної шкоди як самостійне завдання кримінального судочинства / Т. М. Новоселецька // Наукові записки. Серія «Право». — Острог, 2005. — Вип. 6. — С. 332–337.
Новоселецька Т. М. Реституція як спосіб захисту майнових прав у кримінальному судочинстві / Т. М. Новоселецька // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства : збірник наукових статей. — Івано-Франківськ, 2005. — Вип. ХVІ.
2004
Статті
Новоселецька Т. М. Інститут спільних слідчих розслідувань у міжнародному співробітництві держав у сфері правосуддя / Т. М. Новоселецька // Наукові записки. Серія «Право». — Острог, 2004. — Вип. 5. — С. 332–337.
Новоселецька Т. М. Окремі аспекти здійснення співробітництва держав у кримінально-правовій сфері в рамках Європейського Союзу / Т. М. Новоселецька // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. — К. : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2004. — Вип. 48, ч. ІІ. — С. 69–73.
2015
Статті
Філіп'єв А. О. Проблеми обмеження автономії волі у МПрП України в світлі конфлікту України та РФ / А. О. Філіп'єв // Малиновські читання : матеріали ХХ наукової викладацько-студентської конференції (Острог, 16–25 березня 2015 р.). — Острог, 2015.
Филипьев А. О. Соглашение о выборе права в международном частном праве Украины и Европейского Союза / А. О. Филипьев // PRÁVNA VEDA A PRAX V TREŤOM TISÍCROČÍ : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. — 2015. — 27–28 február. — С. 53–55.
2014
Статті
Філіп’єв А. О. Окремі проблеми здійснення адвокатом права на адвокатський запит на прикладах судової практики / А. О. Філіп’єв // Малиновські читання : матеріали ХІХ наукової викладацько-студентської конференції (Острог, 18–26 березня 2014 р.). — Острог, 2014.
Филипьев А. О. О конвергенции правовых систем на примере использования доктрины forum non conveniens в международном гражданском процессе Европейского Союза / А. О. Филипьев // Малиновські читання : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Острог, 14–15 листопада 2014 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2014.
2013
Статті
Філіп'єв А. О. Доктрина forum non conveniens та її вплив на уніфікацію джерел міжнародного цивільного процесу Європейського Союзу / А. О. Філіп'єв // Міжнародне право. — 2013. —  № 1–2. — С. 147–163.
Філіп’єв А. О. Загальний огляд цивільних процесуальних норм Регламенту Ради ЄС № 4/2009 від 18 грудня 2008 р. про юрисдикцію, право, що підлягає застосуванню та визнання і виконання судових рішень, а також співпрацю у справах пов’язаних із аліментними зобов’язаннями / А. О. Філіп’єв // Малиновські читання : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Острог, 15–16 листопада 2013 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2013.
Філіп'єв А. О. Conflit mobile в міжнародному приватному праві / А. О. Філіп'єв // Вісник господарського судочинства. — 2013. — № 1. — С. 125–130.
2012
Статті
Філіп’єв А. О. ІІ Брюсельський регламент як джерело міжнародного приватного права ЄС: загальна характеристика / А. О. Філіп’єв // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». — 2012. — № 19. — С. 27–34.
Філіп’єв А. О. Вибір права та його обмеження в джерелах міжнародного приватного права ЄС та України: порівняльно-правовий аналіз / А. О. Філіп’єв // Адвокат. — 2012. — № 9. — С. 23–28.
Філіп’єв А. О. Накладення стягнення на предмет застави відповідно до цивільного законодавства Королівства Нідерланди та України: продаж предмету застави рухомого майна [Електронний ресурс] / А. О. Філіп’єв // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2012. — № 1 (5). — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Choasp/2012_1/12faoucc.pdf. — Назва з екрана.
Філіп’єв А. О. Право сторін на вибір суду в окремих джерелах міжнародного цивільного процесу Європейського Союзу [Електронний ресурс] / А. О. Філіп’єв // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2012. — № 2 (6). — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12faopys.pdf. — Назва з екрана.
Філіп'єв А. О. Проблеми становлення міжнародного цивільного процесу ЄС на прикладі І Брюсельського регламенту / А. О. Філіп'єв // Малиновські читання : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (Острог, 16–17 листопада 2012 р.). — Острог, 2012. — С. 196–202.
Філіп'єв А. О. ENFORCEMENT OF THE PLEDGE: SALE OF A PLEDGE’S OBJECT IN DUTCH AND UKRAINIAN CIVIL CODES [Електронний ресурс] / А. О. Філіп'єв // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". — 2012. — № 1 (5). — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/archives/n1-2012. — Назва з екрана.
2010
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Міжнародний цивільний процес України: практикум : навчальний посібник / Фурса С. Я., Притика Д. В., Кармаза О. О., Клименко О. М., Черняк Ю. В., Філіп”єв А. О. — К. : Видавець С. Я. Фурса : КНТ, 2010. — 328 с.
Статті
Філіп’єв А. О. Проблеми отримання адвокатом інформації про зміст норм іноземного права під час представництва інтересів клієнта в цивільному судочинстві [Електронний ресурс] / А. О. Філіп’єв //Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — Острог, 2010. — № 1. — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2010/n1/10faovcs.pdf. — Назва з екрана.
Філіп’єв А. О. Enforcement of the pledge: sale of a pledge’s object in Dutch and Ukrainian civil codes [Електронний ресурс] / А. О. Філіп’єв // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — Острог, 2010. — № 1. — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n1/12ltmosh.pdf. — Назва з екрана.
2008
Статті
Філіп’єв А. О. Процесуальні наслідки незастосування та неправильного застосування іноземного права / А. О. Філіп’єв // Юридична Україна. — 2008. — № 2. — С. 71–73.
Філіп’єв А. О. Судова експертиза іноземного права / А. О. Філіп’єв // Вісник господарського судочинства. — 2008. — № 2. — С. 158–163.
2007
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Цивільний процес: інтерактивний курс : колек. монографія / авт. колектив : Філіп’єв А. О., Самолюк В. В., Зінчук Д. О., Воляник І. В., Фурманчук О. І., Березюк Ю. Л. — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — 616 с.
2006
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Самолюк В. Адміністративне судочинство як засіб боротьби з корупцією : посібник для громадян / В. Самолюк, А. Філіп'єв. — Острог : НаУОА, 2006. — 108 с.
В посібнику поданні поняття та види корупції, способи ефективної протидії корупції, також про адміністративний суд у боротьбі з корупцією, підготовка до адміністративного позову, порядок розгляду адміністративної справи судом та виконання рішення адміністративного суду.
Самолюк В. Основи правознавства : навчальний посібник / В. Самолюк, А. Філіп'єв. — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — 224 с.
У навчальному посібнику висвітлені основні теми, які вивчаються в курсі «Основи правознавства», відповідно до затвердженої Міністерством освіти і науки України Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Посібник побудований із врахуванням змін, внесених у систему законодавства України у зв’язку з прийняттям нових кодифікованих нормативно-правових актів (Цивільного кодексу України, Сімейного кодексу України тощо), а також змін до Конституції, зумовлених проведенням політичної реформи 2004 року. Автори використовують сучасні теоретичні напрацювання в галузі права. Матеріал подано в доступній для сприйняття учня формі з використанням схем, таблиць, практичних завдань. Крім того, посібник містить витяги із законодавства, необхідні для вивчення курсу, а також тестові завдання, які дозволяють проконтролювати знання після вивчення кожної геми.
Самолюк В. Принципи судочинства та критерії оцінювання рішень суб’єктів владних повноважень адміністративними судами / Василь Самолюк, Артем Філіп’єв, Олег Фурманчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — 30 с.
Самолюк В. В. Інноваційна модель розвитку клінічної юридичної освіти: на прикладі Національного університету «Острозька академія» : інформаційний бюлетень / В. В. Самолюк, А. О. Філіп’єв, О. І. Фурманчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — 48 с.
2005
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Збірник задач з галузевих правових дисциплін / укл. Воляник І. В., Самолюк В. В., Філіп’єв А. О. — Острог : Вид-во НаУОА, 2005. — 92 с.
2004
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Федорчук О. М. Методичні рекомендації по написанню курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт з юридичних дисциплін / О. М. Федорчук, В. В. Самолюк. — Острог, 2004. — 31 с.
2003
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Федорчук О. М. Правові основи захисту прав та законних інтересів платників податків в адміністративному порядку : автореф. дис.. … канд.. юр. наук : 12.00.07 / Олег Миколайович Федорчук. — Ірпінь, 2003. — 22 с.
Статті
Федорчук О. Принципи права у системі гарантій захисту прав і законних інтересів платників податків / О. Федорчук // Право України. — 2003. — № 9. — С. 34–38.
2000
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Федорчук О. М. Навчально-методичний посібник з курсу “Податкове право” / О. М. Федорчук. — Острог, 2000. — 215 с.