Кафедра державно-правових дисциплін
2018
Статті
Мартинюк Р. Змішана республіка − напівпрезидентська форма правління? / Р. Мартинюк // Право України. — 2018. — № 1. — С. 172–183.
Мартынюк Р. Смешанная республика как сочетание элементов президенциализма и парламентаризма / Р. Мартынюк // Материалы VІІI международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов “Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук” (г. Минск 24 апреля 2017 г.) : в трех ч. / ред. кол. С. Ф. Сокол и др. — Минск : “БИП.– 2018. — Ч. 1. — С. 25–27.
2017
Статті
Мартинюк Р. Органи конституційної юрисдикції в системі вищих органів держави / Р. Мартинюк // Публічне право. — 2017. — № 1 (25). — С. 83–91.
Мартынюк Р. Особенности компетенционных взаимосвязей органов конституционной юрисдикции с политическими высшими органами государства / Р. Мартынюк // Евразийская адвокатура. — 2017. — № 2 (27). — С. 98–104.
Мартынюк Р. Постсоветские президенциализированные республики: классификация формы правления / Р. Мартынюк // Материалы VІI международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов “Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук” (г. Минск 14 апреля 2017 г.) : в трех ч. / ред. кол. С. Ф. Сокол и др. — Минск : “БИП. — 2017. — Ч. 1. — С. 25–28.
Мартинюк Р. Змішана республіка: конституційна логіка організації влади / Р. Мартинюк // Матеріали VІ Міжнародної науково–практичної конференції “Малиновські читання” (м. Острог, 17 листопада 2017 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — С. 63–64.
2016
Статті
Мартинюк Р. Конституційно-правовий статус Президента України та Кабінету Міністрів України: пошук оптимальної моделі компетенційних взаємозв’язків / Р. Мартинюк // Публічне право. — 2016. − № 4. — С. 66–75.
Мартинюк Р. Поновлення чинності положень редакції Конституції України від 8 грудня 2004 року: питання конституційності та легітимності / Р. Мартинюк // Право України. — 2016. — № 2. — С. 114–121.
Мартинюк Р. Перехідна президенціалізована республіка − особливий різновид республіканської форми правління у країнах пострадянського простору [Електронний ресурс] / Р. Мартинюк // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. — 2016. — Вип. 1. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnadpcurn_2016_1_12. — Назва з екрана.
Мартинюк Р. Змішана республіка − напівпрезидентська форма правління? / Р. Мартинюк // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання” (м. Острог, 30 вересня – 1 жовтня 2016 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2016. — С. 79–80.
Мартынюк Р. Сложности классификации формы правления, учрежденной первичной редакцией Конституции Украины / Р. Мартынюк // Материалы VI международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов “Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук” (г. Минск 16 апреля 2016 г.) : в двух ч. / ред. Кол. С. Ф. Сокол и др. — Минск : “БИП-Институт правоведения”. — 2016. — Ч. 1. — С. 22–24.
Мартынюк Р. Особенности функциональной природы органов конституционной юрисдикции / Р. Мартынюк // Евразийская адвокатура. — 2016. — № 4 (23). — С. 80–87.
2015
Статті
Мартинюк Р. “Суперпрезидентська республіка” ‒ форма правління? [Електронний ресурс] / Р. Мартинюк // Часопис Національного університету “Острозька академія”. Серія “Право”. — 2015. — № 1 (11). — Режим доступу : http:// lj.oa.edu.ua/articles/2015/n1/15mrsrfp.pdf. — Назва з екрана.
Мартынюк Р. Президентская республика: особенности формы правления и логика организации государственной власти / Р. Мартынюк // Евразийская адвокатура. — 2015. — № 4 (17). — С. 60–66.
2014
Статті
Мартинюк Р. С. Актуальні проблеми реалізації конституційно-правового статусу Президента України [Електронний ресурс] / Р. С. Мартинюк // Часопис Національного університету “Острозька академія”. Серія “Право”. — Острог, 2014. — № 2 (10). — Режим доступу : http: // lj.oa.edu.ua/articles/2014/n2/14mrsspu.pdf. — Назва з екрана.
Мартинюк Р. Ідея “президентської гілки влади” та компетенційні взаємозв’язки президента із тріадою “розділених влад” у змішаній республіканській формі правління / Р. Мартинюк // Право України. — 2014. — № 8. — С. 77–83.
Мартинюк Р. Класифікація різновидів змішаної республіки: проблеми теорії та практики / Р. Мартинюк // Вісник Чернівецького факультету Національного університету “Одеська юридична академія”. — Чернівці, 2014. — Вип. 2. — С. 44–60.
Мартинюк Р. Конституційне закріплення соціальних прав: проблеми теорії і практики / Р. Мартинюк // Конвенція ООН про права інвалідів: чотири роки практичної дії : матеріали всеукраїнської конференції. — Київ : ПВГОІ “ІР СТ Україна”, 2014. — С. 62–66.
Мартинюк Р. Природа правових позицій органів спеціалізованого конституційного контролю: теоретико-правовий аспект / Р. Мартинюк // Вісник Конституційного Суду України. — 2014. — № 1. — С. 76–86.
Мартинюк Р. Співвідношення функцій та повноважень Президента України: постановка проблеми / Р. Мартинюк // Малиновські читання : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (14–15 листопада 2014 р., м. Острог). — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — С. 87–89.
2013
Статті
Мартинюк Р. “Конституційна Асамблея” в Україні: спроба визначення природи органу [Електронний ресурс] / Р. Мартинюк // Часопис Національного університету “Острозька академія”. Серія “Право”. — Острог, 2013. — № 1 (7). — Режим доступу : http: // lj.oa.edu.ua/articles/2013/n1/13mrsvpo.pdf. — Назва з екрана.
Мартинюк Р. Необхідність зміни форми правління – найважливіший фактор конституційного реформування в Україні / Р. Мартинюк // Малиновські читання : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15–16 листопада 2013 р., м. Острог). — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — С. 117–119.
Мартинюк Р. Перегляд форми правління в Україні: мотиви та зміст конституційного реформування [Електронний ресурс] / Р. Мартинюк // Часопис Національного університету “Острозька академія”. Серія “Право”. — Острог, 2013. — № 2 (8). — Режим доступу : http: // lj.oa.edu.ua/articles/2013/n2/13mrszkr.pdf. — Назва з екрана.
Мартинюк Р. Проблеми незмінюваності правових позицій органів конституційного контролю / Р. Мартинюк // Вісник Конституційного Суду України. — 2013. — № 3. — С. 120–129.
Мартинюк Р. “Суперпрезидентська республіка”: конституційно-правова оцінка феномену та досвід пострадянських країн / Р. Мартинюк // Право України. — 2013. — № 7. — С. 252–262.
2012
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Мартынюк Р. Учредительная власть в современной Украине / Роман Мартынюк. — Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. — 108 с.
В работе исследуется проблематика осуществления учредительной власти народа в современной Украине. В свете концепции учредительной власти раскрыт вопрос о способе введения в действие Конституционного Договора от 8 июня 1995 г. и принятия Основного Закона Украины от 28 июня 1996 г. С соответствующих теоретико-правовых позиций анализируется Решение Конституционного Суда Украины от 30 сентября 2010 г., которым было отменено результаты конституционной реформы 2004 г. и возобновлено действие первичной редакции Конституции Украины. Сделана попытка определить природу и оценить перспективы деятельности «Конституционной Ассамблеи» в Украине. Предлагается авторское видение возможных форм осуществления учредительной власти народа в процессе конституционного реформирования в Украине. Исследование рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся вопросами конституционного развития современной Украины.
Статті
Мартинюк Р. Конституційні повноваження президента змішаної республіки та доктрина “прихованих” президентських повноважень / Р. Мартинюк // Право України. — 2012. — № 7. — С. 141–150.
Мартинюк Р. Критерії та чинники вибору форми правління в Україні [Електронний ресурс] / Р. Мартинюк // Часопис Національного університету “Острозька академія”. Серія “Право”. — Острог, 2012. — № 2 (6). — Режим доступу : http: // lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12mrspvu.pdf. — Назва з екрана.
Мартинюк Р. Особливості організації та функціонування системи стримувань і противаг у парламентарній республіці / Р. Мартинюк // Часопис Академії адвокатури України. — 2012. — № 1. — С. 1–5.
Мартинюк Р. Перспективи розвитку парламентаризму як форми правління в Україні [Електронний ресурс] / Р. Мартинюк // Часопис Національного університету “Острозька академія”. Серія “Право”. — Острог, 2012. — № 1 (5). — Режим доступу : http: // lj.oa.edu.ua/articles/2012/n1/12mrspvu.pdf. — Назва з екрана.
Мартинюк Р. Україна – змішана республіка? / Р. Мартинюк // Вибори та демократія. — 2012. — № 1 (31). — С. 70–76.
Мартинюк Р. Чим є “Конституційна Асамблея”? / Р. Мартинюк // Вибори та демократія. — 2012. — № 2 (32). — С. 58–64.
Мартинюк Р. С. Чи можливо класифікувати форму правління в Україні як змішану республіку? / Р. С. Мартинюк // Малиновські читання : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (16–17 листопада 2012 р., м. Острог). — Острог, 2012. — С. 65–62.
2011
Статті
Мартинюк Р. Взаємодія Конституційного Суду України з Верховною Радою України в контексті принципу поділу влади / Р. Мартинюк // Вісник Львівського університету. — Львів, 2011. — Вип. 54. — С. 146–152.
Мартинюк Р. Компетенційний дуалізм виконавчої влади: державно-правовий досвід П’ятої Французької Республіки та України / Р. Мартинюк // Право України. — 2011. — № 1. — С. 200–208.
Мартинюк Р. Нормативне визначення порядку розробки і прийняття нової Конституції України / Р. Мартинюк // Право України. — 2011. — № 6. — С. 113–121.
Мартинюк Р. Природа конституційних законів / Р. Мартинюк // Філософські, методологічні, соціологічні та психологічні проблеми права : матеріали 4-ї міжнародної науково-теоретичної конференції (28–29 травня 2011 р., м. Чернівці). — Чернівці : Чернівецький університет. — 2011. — С. 185–196.
Мартинюк Р. “Реанімація” первинної редакції Конституції України: оцінка конституційності / Р. Мартинюк // Вибори та демократія. — 2011. — № 1 (27). — С. 38–45.
Мартинюк Р. Стабільність та легітимність Конституції України: питання теорії і практики / Р. Мартинюк // Вибори та демократія. — 2011. — № 3 (29). — С. 22–31.
Мартинюк Р. Форма нормативно-правового акта про регламент Верховної Ради України [Електронний ресурс] / Р. Мартинюк // Часопис Національного університету “Острозька академія”. Серія “Право”. — Острог, 2011. — № 1 (3). — Режим доступу : http: // lj.oa.edu.ua/articles/2011/n1/11mrsvru.pdf. — Назва з екрана.
2010
Статті
Мартинюк Р. Дилема політики і права в новітньому вітчизняному конституційному процесі / Р. Мартинюк // Наукові записки. Серія “Політичні науки”. — Острог, 2010. — Вип. 4. — С. 290–300.
Мартинюк Р. Зміна формату влади за змістом Проекту Закону України “Про внесення змін до Конституції України”, запропонованим Президентом України / Р. Мартинюк // Соціальний захист та забезпечення інвалідів : матеріали науково-практичної конференції. — К. : ВГІО “Інститут реабілітації та соціальних технологій”, 2010. — С. 26–31.
Мартинюк Р. Інститут парламентської більшості у вітчизняній політико-правовій практиці / Р. С. Мартинюк // Вибори та демократія. — 2010. — № 2–3 (24–25). — С. 69–77.
Мартинюк Р. Конституційно-правовий аналіз проекту Закону України “Про внесення змін до Конституції України”, внесеного до Верховної Ради України 31 березня 2009 р. [Електронний ресурс] / Р. Мартинюк // Часопис Національного університету “Острозька академія”. — Острог, 2010. — № 2. — С. 28–33. — Режим доступу : http: // lj.oa.edu.ua/articles/2011/n1/11mrsvru.pdf. — Назва з екрана.
Мартинюк Р. Парламентська відповідальність уряду в зарубіжній та вітчизняній практиці: компаративний аналіз / Р. Мартинюк // Вибори та демократія. — 2010. — № 1 (23). — С. 54–62.
Мартинюк Р. Партійна система України та регіональні чинники в її розвитку / Р. Мартинюк // Політологічні та соціологічні студії : збірник наукових праць. — Чернівці : Букрек. — 2010. — П. 50, т. ІХ. — С. 180–192.
Мартинюк Р. Теоретико-правові підходи до визначення конституційно-правового статусу президента у змішаній республіці / Р. Мартинюк // Актуальні питання реформування правової системи України : збірник наукових статей за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 червня 2010 р., м. Луцьк). — Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2010. — Т. 1. — С. 220–222.
2009
Статті
Мартинюк Р. Державно-правова система Сполучених Штатів Америки: американський досвід для України / Р. Мартинюк // Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”. — Острог, 2009. — Вип. 1. — C. 143–153.
Мартинюк Р. Проблеми визначення конституційно-правового статусу Президента України в умовах змішаної форми правління / Р. Мартинюк // Право України. — 2009. — № 5. — С. 44–50.
Мартинюк Р. С. Проблеми конституційного правосуддя в Україні / Р. С. Мартинюк // Актуальні проблеми реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами VI Міжнар. наук.-практ. конф. — 2009. — С. 227–229.
Мартинюк Р. Проблеми легітимації змішаної форми правління в сучасній Україні / Р. Мартинюк // Вибори та демократія. — 2009. — № 1 (19). — С. 52–57.
Мартинюк Р. Проблема “функціональної недостатності” інституту президента в Україні та шляхи її розв’язання / Р. Мартинюк // Підприємництво, господарство і право. — 2009. — № 3. — С. 115–118.
Мартинюк Р. С. Сучасний український парламентаризм: особливості розвитку / Р. С. Мартинюк // Юридична Україна. — 2009. — № 1. — С. 27–31.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Мартинюк Р. С. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: особлива частина : навч. пос. / Р. С. Мартинюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — 404 с.
У навчальному посібнику висвітлено основи конституційного (державного) права дев’яти зарубіжних країн: Сполучених Штатів Америки, Об’єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії, П’ятої Французької республіки, Федеративної Республіки Німеччини, Швейцарської Конфедерації, Іспанії, Індії, Китаю та Японії. У контексті компаративного конституційно-правового аналізу державно-правових систем зазначених країн розглядаються їх базисні компоненти: національні джерела конституційного права, правовий статус особи, форми безпосередньої демократії, механізм держави. Окрему тематику в розділах посібника складає структурно-функціональний аналіз інституту конституційного правосуддя, питання про форму правління та форму державного устрою в зарубіжних країнах, місцеве самоврядування; аналізуються основні тенденції й особливості конституційного розвитку відповідних зарубіжних країн. Виклад матеріалу збагачений елементами конституційно-правової аналітики, автор порушує низку актуальних для сучасної державно-правової науки питань.
Мартинюк Р. С. Теорія прав людини : навчальний посібник / Р. С. Мартинюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — 244 с.
У навчальному посібнику висвітлено зміст та проблематику розвитку ключової цінності західної цивілізації – інституту прав людини. Аналізується теоретичне підґрунтя сучасного інституту прав людини, основні концептуальні підходи до розуміння природи прав людини, історичні форми та генезис прав людини. Досліджується комплекс чинників, що визначають рівень забезпеченості прав людини в різних соціокультурних умовах, зокрема, взаємозв’язок між рівнем розвитку прав людини та системою світоглядних цінностей, представлених у основних цивілізаціях сучасного світу. Розкриваються закономірності та особливі фактори, що обумовлюють змістовні характеристики інституту прав людини на сучасному етапі. Аналізується міжнародне, регіональне та вітчизняне законодавство в галузі прав людини; механізми захисту прав людини на відповідних рівнях. Виклад матеріалу збагачений елементами правової аналітики, автор порушує низку актуальних для сучасної юридичної науки питань.
Статті
Мартинюк Р. Аналіз функціональної природи інституту президента в Україні / Р. Мартинюк // Часопис Київського університету права. — 2008. — № 2. — С. 80–85.
Мартинюк Р. За яким сценарієм розвиватиметься конституційний процес в Україні? / Р. Мартинюк // Юридична Україна. — 2008. — № 9. — С. 14–18.
Мартинюк Р. Інститут імпічменту в Україні: вади вітчизняної моделі / Р. Мартинюк // Право України. — 2008. — № 2. — С. 105–108.
Мартинюк Р. Кабінет Міністрів України в системі стримувань і противаг на сучасному етапі / Р. Мартинюк // Юридична Україна. — 2008. — № 7. — С. 28–32.
Мартинюк Р. Конституційний Суд України в системі стримувань і противаг / Р. Мартинюк // Держава і право : збірник наукових праць. «Юридичні і політичні науки». — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. — Вип. 39. — С. 186–192.
Мартинюк Р. Механізм стримувань і противаг між Президентом України та Верховною Радою України у процедурі формування Кабінету Міністрів України / Р. Мартинюк // Держава і право : збірник наукових праць. «Юридичні і політичні науки». — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. — Вип. 40. — С. 115–121.
Мартинюк Р. Нам не вистачає головного – бажання жити за Конституцією / Р. Мартинюк // День. — 2008. — № 83. — С. 8.
Мартинюк Р. Оцінка ефективності змішаної форми правління в сучасній Україні / Р. Мартинюк // Підприємництво, господарство і право. — 2008. — № 11. — С. 53–56.
Мартинюк Р. Оцінка ефективності конструкції механізму влади в Україні за змістом конституційної реформи від 8 грудня 2004 р. / Р. Мартинюк // Юридична Україна. — 2008. — № 4. — С. 28–30.
Мартинюк Р. Парламентська відповідальність Уряду в Україні: особливості нормативного регулювання / Р. Мартинюк // Право України. — 2008. — № 9. — С. 19–25.
Мартинюк Р. Парламентський спосіб формування Кабінету Міністрів України: вади конституційної регламентації / Р. Мартинюк // Підприємництво, господарство і право. — 2008. — № 1. — С. 3–6.
Мартинюк Р. Правова природа та юридичні характеристики актів Конституційного Суду України / Р. Мартинюк // Підприємництво, господарство і право. — 2008. — № 1. — С. 3–6.
Мартинюк Р. Президент України в системі стримувань і противаг на сучасному етапі / Р. Мартинюк // Підприємництво, господарство і право. — 2008. — № 8. — С. 28–31.
Мартинюк Р. Процедура формування Кабінету Міністрів України за змістом Закону України “Про Кабінет Міністрів України”: оцінка конституційності / Р. Мартинюк // Юридична Україна. — 2008. — № 2. — С. 14–16.
Мартинюк Р. Соціально-психологічні передумови реалізації норм Основного Закону України / Р. Мартинюк // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог, 2008. — Вип. 10. — C. 181–187.
Мартинюк Р. Сучасний український парламентаризм: спроба оцінки наявних результатів / Р. Мартинюк // День. — 2008. — № 197 (2879). — С. 4.
Мартинюк Р. Сучасний український парламентаризм: особливості розвитку / Р. Мартинюк // Юридична Україна. — 2009. — № 1. — С. 27–31.
Мартинюк Р. Умови розвитку змішаної парламентарно-президентської форми правління в Україні / Р. Мартинюк // Юридична Україна. — 2008. — № 5. — С. 32–36.
Мартинюк Р. Функціонування змішаної форми правління в Україні на сучасному етапі: оцінка результатів / Р. Мартинюк // Наукові записки. Серія “Політичні науки”. — Острог, 2008. — Вип. 3. — С. 218–226.
Мартинюк Р. Чи потрібен Україні двопалатний Парламент? / Р. Мартинюк // Підприємництво, господарство і право. — 2008. — № 8. — С. 99–102.
Мартинюк Р. Як може бути прийнята нова Конституція України? / Р. Мартинюк // День. — 2008. — № 128. — С. 4.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Мартинюк Р. С. Державне (конституційне) право зарубіжних країн: загальна частина : навч. пос. / Р. С. Мартинюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — 200 с.
У навчальному посібнику висвітлено основи конституційного (державного) права зарубіжних країн, насамперед високорозвинених; розглянуті такі ключові конституційно-правові інститути, як основи зарубіжного конституціоналізму, права людини, вибори і референдум, парламентаризм, президенціалізм, інститут виконавчої влади, розкрито питання про основи організації судової влади, форму правління та форму державного устрою в зарубіжних країнах, місцеве самоврядування; проаналізовано основні тенденції й особливості конституційного розвитку відповідних зарубіжних країн. Виклад матеріалу збагачений елементами конституційно-правової аналітики, автор порушує низку актуальних для сучасної державно-правової науки питань.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Мартинюк Р. С. Реалізація принципу поділу влади в сучасній Україні: політико-правовий аналіз : монографія / Р. С. Мартинюк. — Острог : НаУОА, 2007. — 352 с.
Проведений у монографічному дослідженні аналіз проблематики реалізації принципу поділу влади поглиблює й уточнює розуміння поняття «принцип поділу влади», «принцип єдності державної влади», розкриває особливості реалізації принципу поділу влади та забезпечення її єдності в умовах розвиненої державності та сучасної України. У роботі аргументується необхідність подальшого розвитку політичної реформи, розпочатої внесенням поправок до Основного Закону України від 8 грудня 2004 р. Запропоновано авторське бачення парламентського способу формування Кабінету Міністрів України в умовах незавершеного характеру розвитку українського парламентаризму. Визначається особлива роль Конституційного Суду України у здійсненні контролю за забезпеченням поділу влади в сучасній Україні. У дослідженні комплексно опрацьовано проблематику створення механізму взаємодії гілок влади та Глави держави України в контексті принципу єдності державної влади. У дослідженні сформульовані конкретні рекомендації законодавцеві щодо утвердження в політичній системі України парламентарно-президентської форми правління, адекватної вітчизняним політико-правовим реаліям. Ці рекомендації, зокрема, охоплюють проблему зміни правового статусу вищих органів державної влади України та їх ролі й положення в системі поділу влади.
Статті
Мартинюк Р. Інститут дострокового припинення повноважень парламенту: перший вітчизняний досвід / Р. Мартинюк // Держава і право : збірник наукових праць. «Юридичні і політичні науки». — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. — Вип. 38. — С. 256–261.
Мартинюк Р. Інститут парламентської відповідальності уряду в Україні за змістом Конституції України в редакції від 8 грудня 2004 р. / Р. Мартинюк // Вісник Академії правових наук України. — 2007. — № 4 (51). — С. 84–91.
Мартинюк Р. Конституційна реформа в Україні: спроба критичного аналізу / Р. Мартинюк // Актуальні питання реформування правової системи України : збірник наукових статей за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції (1–2 червня, 2007 р., м. Луцьк) : у 2–х т. — Луцьк : РВВ “Вежа” Волинського державного університету ім. Лесі Українки, 2007. — Т. 1. — С. 232–236.
Мартинюк Р. Конституційна юрисдикція. Проблеми Конституційного Суду в Україні / Р. Мартинюк // Політична реформа очима експертів: значення публічних консультацій. — Київ, 2007. — С. 180.
Мартинюк Р. Нормативне визначення суб’єктів звернення до Конституційного Суду України та механізму формування складу Суду як гарантії забезпечення його позаполітичного статусу і компетентності / Р. Мартинюк // Держава і право : збірник наукових праць. «Юридичні і політичні науки». — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. — Вип. 37. — С. 156–162.
Мартинюк Р. Перспективи утвердження режиму парламентаризму в сучасній Україні / Р. Мартинюк // Держава і право : збірник наукових праць. «Юридичні і політичні науки». — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. — Вип. 35. — С. 200–209.
2006
Статті
Мартинюк Р. Конституційний процес і поділ влади в Україні напередодні укладення Конституційного Договору 1995 р. між Президентом України і Верховною Радою України / Р. Мартинюк // Наукові записки. Серія “Історичні науки”. — Острог, 2006. — Вип. 6. — C. 319–332.
Мартинюк Р. Політична реформа в сучасній Україні в контексті європейської інтеграції / Р. Мартинюк // Політологічні та соціологічні студії : збірник наукових праць. — Чернівці : Прут, 2006. — Том IV. — С. 495–507.
Мартинюк Р. Політична реформа в Україні: деякі критичні зауваження / Р. Мартинюк // Острозька Академія. — 2006. — № 7 (47). — С. 4.
Мартинюк Р. Політична реформа в Україні: проблеми і перспективи / Р. Мартинюк // Наукові записки. Серія “Політологія”. — Острог, 2006. — Вип.1. — С. 111–123.
Мартинюк Р. Система стримувань і противаг в умовах раціоналізованого парламентаризму та перспективи його утвердження в Україні / Р. Мартинюк // Наукові записки. Серія “Право”. — Острог, 2006. — Вип. 7. — С. 43–54.
2005
Статті
Мартинюк Р. Конституційний процес і поділ влади в Україні в період із 16 липня 1990 р. по 28 червня 1996 р. / Р. Мартинюк // Наукові записки. Серія “Історичні науки”. — Острог, 2004. — Вип. 4. — С. 347–362.
Мартинюк Р. Органи виконавчої влади в системі поділу влади України / Р. Мартинюк // Держава і право : збірник наукових праць. «Юридичні і політичні науки». — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. — Вип. 28. — С. 662–668.
Мартинюк Р. Питання політики і права в діяльності Конституційного Суду України (у контексті принципу поділу влади) / Р. Мартинюк // Держава і право : збірник наукових праць. «Юридичні і політичні науки». — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. — Вип. 24. — С. 36–41.
Мартинюк Р. Положення Президента України в системі поділу влади: політико-правовий аспект / Р. Мартинюк // Вісник Львівської комерційної академії. Серія «Гуманітарні науки». — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2005. — Вип. 5. — С. 113–120.
Мартинюк Р. Трансформація системи стримувань і противаг у сучасній Україні: проблеми та перспективи / Р. Мартинюк // Наукові записки. Серія “Право”. — Острог, 2005. — Вип. 6. — С. 115–129.
Мартинюк Р. Форма правління в сучасній Україні: проблеми та перспективи розвитку / Р. Мартинюк // Наукові записки. Серія “Право”. — Острог, 2004. — Вип. 5. — С. 100–114.
Мартинюк Р. Форма правління в сучасній Україні (у контексті принципу поділу влади): політико-правовий аналіз / Р. Мартинюк // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових статей. «Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини». — Чернівці : Рута, 2004. — Вип. 229–230. — С. 137–139.
2003
Статті
Мартинюк Р. Державна влада та громадянське суспільство в сучасній Україні: політико-правовий аспект / Р. Мартинюк // Вісник Івано-Франківського університету ім. В. Стефаника. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. — Івано-Франківськ, 2003. — Вип. ХІ. — С. 24–36.
Мартинюк Р. Пережитки радянської державно-правової теорії і практики як негативний чинник у реалізації Конституції Україні / Р. Мартинюк // Наукові записки. «Політологія, соціологія». — Київ : Національний університет “Києво-Могилянська академія”, 2003. — Т. 21. — С. 36–41.
Мартинюк Р. Поділ влади за проектом Закону “Про внесення змін до Конституції України”, запропонованим Президентом України” / Р. Мартинюк // Наукові записки. Серія “Право”. — Острог, 2003. — Вип. 4. — С. 34–52.
2002
Статті
Мартинюк Р. Державна влада та громадянське суспільство в сучасній Україні: правовий аналіз в аспекті прав людини / Р. Мартинюк // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Вісник Івано-Франківського університету ім. В. Стефаника. — Івано-Франківськ, 2002. — Вип. ІХ. — С. 33–45.
Мартинюк Р. Практика реалізації принципу поділу влади в сучасній Україні (у контексті взаємодії Президента України і Верховної Ради України) / Р. Мартинюк // Наукові записки. Серія “Право”. — Острог, 2002. — Вип. 3. — С. 62–70.
2001
Статті
Мартинюк Р. До питання про релігійну освіту в сучасній Україні / Р. Мартинюк // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог, 2001. — Вип. 2 (2). — С. 95–100.
Мартинюк Р. Реалізація норм Основного Закону України: окремі питання теорії / Р. Мартинюк // Наукові записки. Серія “Право”. — Острог, 2001. — Вип. 2. — С. 184–195.
2000
Статті
Мартинюк Р. Конституціоналізм у сучасній Україні як складова світового конституційного процессу / Р. Мартинюк // Наукові записки. Серія “Право”. — Острог, 2000. — Вип. 1. — C. 103–119.
2013
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Правові основи розвитку сучасних політичних систем : досвід та перспективи : монографія / Скрипнюк О. В. та ін. — К. : Юрид. думка, 2013. — 289 с.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Скрипнюк О. В. Конституційне право України : підручник / О. В. Скрипнюк. — К. : Ін Юре, 2010. — 672 с.
У підручнику викладаються основи конституційного права України як галузі права, науки, навчальної дисципліни і провідної галузі національної правової системи. У Загальній частині конституційного права України аналізується поняття та історія конституційного права як галузі публічного права, досліджуються система і джерела конституційного права України, викладаються основні теорії конституції, подається характеристика конституційно-правових відносин і конституційно-правової відповідальності, висвітлюються перспективи розвитку конституційного права України в контексті європейської інтеграції. В Особливій частині конституційного права України аналізується конституційне матеріальне та конституційне процесуальне право України, які містять розгляд таких проблем як: основи конституційного ладу України, конституційні основи розвитку Української держави і громадянського суспільства, включаючи їх базові інститути, конституційно-правовий статус людини і громадянина, поняття, система і джерела конституційного процесуального право України. Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів юридичних факультетів та відділень університетів, науковців, державних службовців тощо.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Закон України «Про столицю України – місто-герой Київ» : науково-практичний коментар / О. В. Скрипнюка, І. А. Тимченка, В. П. Тихого. — Х. : Право, 2012. — 244 с.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Вавженчук С. Я. Конституційні основи розвитку виконавчої влади в Україні : монографія / С. Я. Вавженчук ; за ред. О. В. Скрипнюка. — К. : Атіка, 2011. — 216 с.
Громадянське суспільство в Україні: ретроспекція, сучасні правові доктринальні моделі та перспективи розвитку : збірник наукових праць / О. Д. Крупчана, О. В. Скрипнюка. — К., 2011. — 200 с.
Законодавчий процес і процедура в парламенті України: проблеми якості і вдосконалення в контексті європейського досвіду : матеріали міжнародного наукового семінару (м. Київ, 22 вересня 2010 року) / О. В. Скрипнюка. — К. : Атіка, 2011. — 80 с.
Збірку присвячено актуальним проблемам і перспективам реформування законодавчого процесу та парламентської процедури в Україні.
Нормотворча діяльність Президента України та її нормопроектне забезпечення : монографія / В. Л. Федоренко та ін. ; за ред. О. В. Скрипнюка, В. В. Федоренка. — К. : НАДУ, 2011. — 343 с.
Сучасний конституційний процес і реформування органів державної влади в Україні / О. В. Скрипнюка. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 152 с.
2010
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського суспільства і держави : у 2 т. / О. В. Скрипнюка. — К. : Логос, 2010. — Т. 1 : Громадянське суспільство в політичній системі: теоретико-методологічний і конституційно-правовий аспекти дослідження. — 626 с.
Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського суспільства і держави : у 2 т. / О. В. Скрипнюка. — К. : Логос, 2010. — Т. 2 : Правова, демократична держава в політичній системі: стан, тенденції та перспективи розвитку. — 691 с.
Сухонос В. В. Інститут глави держави в конституційному праві : монографія / В. В. Сухонос ; наук. ред. О. В. Скрипнюк. — Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. — 339 с.
Статті
Скрипнюк О. В. Питання стимулювання незалежного функціонування комітетів парламенту: Україна і європейська конституційна практика / О. В. Скрипнюк // Законодавчий процес і процедура в парламенті України: проблеми якості і вдосконалення в контексті європейського досвіду : матеріали міжнародного наукововго семінару (м. Київ, 22 вересня 2010 р.) / О. В. Скрипнюка. — К. : Атіка, 2011. — С. 11–15.
Скрипнюк О. Правова держава в Україні: теоретична модель і практика реалізації на сучасному етапі / О. Скрипнюк // Право України. — 2010. — С. 4–11.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Скрипнюк О. В. Курс сучасного конституційного права України : академічне видання / О. В. Скрипнюк. — Харків : Право, 2009. — 468 с.
У виданні викладаються основи конституційного права України як галузі права, науки і провідної галузі національної правової системи. У Загальній частині конституційного права України аналізується поняття та історія конституційного права як галузі публічного права, досліджуються система і джерела конституційного права України, викладаються основні теорії конституції, подається характеристика конституційно-правових відносин і конституційно-правової відповідальності, висвітлюються перспективи розвитку конституційного права України в контексті європейської інтеграції. В Особливій частині Курсу сучасного конституційного права України аналізується конституційне матеріальне та конституційне процесуальне право України, які містять розгляд таких проблем як: основи конституційного ладу України, конституційні основи розвитку Української держави і громадянського суспільства, включаючи їх базові інститути, конституційно-правовий статус людини і громадянина, поняття, система і джерела конституційного процесуального право України
2008
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Громадянське суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності : матеріали міжнар. наук. конф. (7 квітня 2008 р., м. Київ) / ред. О. В. Скрипнюк. — К., 2008. — 323 c.
Скрипнюк О. В. Право і демократія в умовах формування та розвитку національної правової системи / О. В. Скрипнюк // Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5 т. — Х. : Право, 2008. — Т. 1 : Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи в Україні. — С. 664–688.
2007
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Демократія та право: проблеми взаємовпливу і взаємозалежності : матеріали міжнар. наук. конф., (26 жовтня 2007 року, м. Київ) / ред. О. В. Скрипнюк. — Х. : Право, 2007. — 296 с.
2006
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Політика, право і влада в контексті трансформаційних процесів в Україні (до 15-ї річниці незалежності України) : монографія / І. О. Кресіна, А. С. Матвієнко, Н. М. Онищенко, Є. В. Перегуда, О. В. Скрипнюк та ін. — К., 2006. — 304 с.
Аналізується взаємозв’язок політичної і правової сфер суспільного розвитку, державної і правової політики у перехідному суспільстві. Розкривається роль правової системи у забезпеченні стабільності і цілісності суспільного життя, зміцнення політичної системи, прискорення й оптимізації соціальних перетворень. Висвітлюються основні наукові підходи до державного управління як інструмента забезпечення прав людини і громадянина та до урядування як здатності держави налагодити співпрацю суспільних інститутів і громадян у прийнятті та реалізації рішень. Показано здобутки, проблеми й перспективи трансформації політичної системи в Україні. Доведено, що політична реформа у перехідному суспільстві не може обмежитися зміною форми державного правління. Проаналізовано модель виборчої системи України як віддзеркалення балансу політичних сил, ступеня структуризації політичної системи. Розкрито роль інституту президента у пострадянських країнах, і зокрема в Україні, як інтегруючого чинника усієї системи державної влади, визначено особливості політичної і юридичної відповідальності глави держави, процедури імпічменту.
Скрипнюк О. В. Демократія: Україна і світовий вимір (концепції, моделі та суспільна практика): до 15-річчя незалежності України : монографія / О. В. Скрипнюк. — К. : Логос, 2006. — 368 с.
У монографії аналізуються основні аспекти й специфіка теоретичного розуміння демократії, а також проблеми, що постають у ході практичної реалізації демократичного ідеалу. Особлива увага приділяється аналізу основних правових та політичних інститутів демократії, дослідженню їх функціонування та формування в умовах усталених демократій, в Україні, а також у транзитивних політичних системах. У монографії досліджується широка панорама різноманітних науково-теоретичних підходів до тлумачення демократії, включаючи всебічний розгляд критичних аргументів, що висуваються щодо тих чи інших її моделей. Наголошується, що процес демократизації та демократичного розвитку в Україні не може бути розглянутий виключно з позицій «інституційної демократії», оскільки структурно-функціональна ефективність демократичних інститутів значною мірою залежить від того середовища, в якому вони існують. Це дослідження також про випробування України демократією і про випробування демократії в Україні. Розраховано на широкий загал читачів: науковців, політиків, викладачів, студентів вузів, всіх тих, хто цікавиться проблемами права, теорії демократії, суспільного розвитку, державотворення, політики тощо.
2005
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Скрипнюк О. В. Конституція України та її функції: проблеми теорії та практики реалізації (до десятої річниці прийняття Конституції України) : монографія / О. В. Скрипнюк. — К. : Академія правових наук України, 2005. — 168 с.
Монографія присвячена дослідженню ролі Конституції України та системному аналізу її функцій у сучасному державно-правовому та суспільному розвитку. У праці аналізуються основні етапи дослідження функцій Конституції, тенденції щодо їх визначення та закріплення основних інститутів їх забезпечення в процесі розробки основного Закону України, його значення як фактора демократизації суспільного життя та державної влади. Розкривається специфіка проходження конституційного процесу в Україні, його вплив на функціонування суспільно-правового середовища, особливості реалізації функцій конституції в авторитарних державах, їх взаємозв’язок у процесі втілення конституційних норм та положень у демократичних країнах, основні проблеми їх реалізації в сучасній Україні у контексті забезпечення функціонування Конституції в процесі державотворення, розвиток законодавчої системи як практичної реалізації її функцій тощо.
2003
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Захарчук А. С. Державотворчі пошуки в Україні періоду Центральної Ради: політико-правовий аспект / А. С. Захарчук ; наук. ред. О. В. Скрипнюк. — Суми, 2003. — 215 с.
2002
Статті
Скрипнюк О. Соціальна держава і проблеми забезпечення соціальної безпеки / О. Скрипнюк, В. Тихий // Вісник Конституційного Суду України. — 2002. — С. 42–49.
2000
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Скрипнюк О. Соціальна, правова держава в Україні : проблеми теорії і практики (до 10-річчя незалежності України) : монографія / Олександр Скрипнюк. — К., 2000. — 600 с.
Розроблено системологічну концепцію становлення соціальної, правової держави в Україні в умовах всебічного реформування соціальної сфери та формування громадянського суспільства. Простежено еволюцію ідеї соціальної, правової держави, розкрито політичні й правові аспекти її реалізації в Україні. Характеризуються стан і перспективи розвитку системи соціального законодавства. Визначено шляхи конституційно-правового забезпечення принципів соціальної, правової держави в суспільстві перехідного типу. Проаналізовано політико-правові проблеми взаємодії громадянського суспільства та соціальної, правової держави.
2006
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Штогун С. Г. Організація діяльності місцевих загальних судів в Україні : навчальний посібник / С. Г. Штогун. — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — 356 с.
У навчальному посібнику розглядаються питання організації діяльності місцевих загальних судів в Україні на основі аналізу конституційних, законодавчих та нормативних актів.
Статті
Штогун С. Г. Концепція удосконалення судоустрою чи продовження судової реформи? / С. Г. Штогун // Юридичний журнал “Право України”. — 2006. — № 7. — С. 1–-14.
Штогун С. Г. Модельні суди: завдання, проблеми та перспективи / С. Г. Штогун // Юридичний журнал “Право України”. — 2006. — № 11. — С. 62–64.
2005
Статті
Штогун С. Г. Судова реформа: крок вперед – два назад / С. Г. Штогун // Юридичний вісник України. — 2005. — № 28 (524). — С. 7.
2004
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Штогун С. Г. Судова влада в Україні : навчальний посібник / С. Г. Штогун. — Острог, 2004. — 178 с.
В навчальному посібнику на основі аналізу конституційних норм, що регулюють діяльність правосуддя, чинних законів України «Про судоустрій в Україні», «Про Конституційний суд в Україні», «Про статус суддів» розглядаються питання становлення судової влади в Україні в історичному, теоретичному і практичному ракурсах.
Статті
Штогун С. Г. Суддівське самоврядування як конституційна гарантія незалежності та недоторканності суддів / С. Г. Штогун // Юридичний журнал “Право України”. — 2004. — № 6. — С. 18–20.
2003
Статті
Штогун С. Г. Проблеми правових гарантій незалежності суддів в Україні / С. Г. Штогун // Право України. — 2003. — № 3. — С. 42–45.
2018
Статті
Дробуш І. В. Перспективи прийняття Виборчого кодексу України в контексті реформування виборчого законодавства / І. В. Дробуш // Порівняльно – аналітичне право. — 2018. — № 1. — С. 42–46.
Дробуш І. В. Виборчий кодекс України: українські реалії та подальші перспективи / І. В. Дробуш // Актуальні проблеми національного законодавства : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 19 квітня 2018 р.). — Кропивницький : ПОЛІМЕД–Сервіс, 2018. — C. 46–49.
Дробуш І. В. Виборче законодавство України: шляхи удосконалення / І. В. Дробуш // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук : материалы VIII международной научной конф. — Минск : БИП, 2018. — С. 13–15.
Дробуш І. В. Сталий розвиток місцевого самоврядування як складова державної політики України: стан та перспективи / І. В. Дробуш // Місцеве самоврядування: 20-річні здобутки та подальший поступ : матеріали наук.- практ. конф. за міжнар. участю (м. Київ, 5 груд. 2017 р.). — Київ : НАДУ, 2018. — С. 70–73.
2017
Статті
Дробуш І. В. Рецензія на монографію В. А. Шатіло «Теоретичні проблеми конституційного механізму державної влади: співвідношення організаційних структур та функцій (вітчизняний та світовий досвід)» [Електронний ресурс] / І. В. Дробуш // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2017. — № 2 (16). — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2017/n2/17divtsd.pdf. — Назва з екрана.
Дробуш І. В. Право територіальної громади на приєднання: актуальні питання законодавчої регламентації / І. В. Дробуш // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні : збірник тез VI Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2017 р.). — Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. — С. 45–48.
Дробуш І. В. Модернізація місцевого самоврядування як стратегічний напрям євро інтеграційного процесу / І. В. Дробуш // Малиновські читання : матеріали VI науково-практичної конф. (м. Острог, 17 листопада 2017 р). — Острог, 2017. — C. 28–31.
2016
Статті
Дробуш І. В. Соціальна функція місцевого самоврядування в Україні: муніципально-правова характеристика / І. В. Дробуш // Eurasian Academic Research Journal. — 2016. — № 1 (01). — С. 80–86.
2015
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Дробуш І. В. Соціальна функція місцевого самоврядування в Україні та конституційно – правові проблеми її реалізації : монографія / І. В. Дробуш. — Рівне : Овід, 2015. — 540 с.
Статті
Дробуш І. В. Соціальна функція місцевого самоврядування у сфері житлово-комунального господарства: шляхи ефективної реалізації / І. В. Дробуш // Право і суспільство. — 2015. — № 3, ч. 2. — С. 13–18.
Дробуш І. В. Механізм реалізації соціальної функції місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я: основні напрями удосконалення [Електронний ресурс] / І. В. Дробуш // Журнал Східноєвропейського права. — 2015. — № 13. — С. 70–76. — Режим доступу : http//easternlaw.com.ua/wpcontent/ uploads/2015/03/drobush_13.pdf. — Назва з екрана.
Дробуш І. В. Розвиток соціальної функції місцевого самоврядування у контексті трансформації взаємовідносин територіальних громад, суспільства та держави: муніципально-правові проблеми / І. В. Дробуш // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. — 2015. — № 3. — С. 32–41.
Дробуш І. В. Соціальна функція місцевого самоврядування: її структура, сутність та зміст / І. В. Дробуш // Вісник Центральної виборчої комісії. — 2015. — № 2 (32). — С. 90–96.
Дробуш И. В. Механизм реализации социальной функции местного самоуправления: структура и пути усовершенствования / И. В. Дробуш // Legea si Viata. — 2015. — № 1. — С. 49–53.
Дробуш І. В. Соціальні інтереси територіальних громад в контексті формування громадянського суспільства та децентралізації влади / І. В. Дробуш // Публічне право. — 2015. — № 2. — С. 50–57.
Дробуш І. В. Соціальна політика у територіальній громаді: актуальні питання реалізації в умовах формування соціальної державності / І. В. Дробуш // Історико-правовий часопис. — 2015. — № 1 (5). — С. 90–95.
Дробуш І. В. Інститут старости в системі місцевого самоврядування: основні концептуальні підходи / І. В. Дробуш // Перспективні напрями розвитку сучасної юридичної науки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 30–31 січня 2015 р.). — Кривий Ріг : ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2015. — С. 31– 34.
Дробуш І. В. Соціальна функція місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я: актуальні питання реалізації / І. В. Дробуш // Pravna veda a prax v tretom tisicroci : zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie (Kosice, 27–28 februar 2015). — Kosice : Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach, 2015. — S. 43–45.
2014
Статті
Дробуш І. В. Концепції місцевого самоврядування та муніципальна реформа в Україні: питання теорії та практики [Електронний ресурс] / І. В. Дробуш // Юридичний науковий електронний журнал. — 2014. — № 1. — С. 28–32. — Режим доступу : http // www.lsej.org.ua/1_2014/1_2014.pdf. — Назва з екрана.
Дробуш І. В. Актуальні питання взаємодії держави та місцевого самоврядування в процесі реалізації соціальних прав / І. В. Дробуш // Актуальні проблеми держави і права. — 2014. — № 74. — С. 18–25.
Дробуш І. В. Територіальна основа функціонування місцевого самоврядування в Україні: актуальні питання реформування / І. В. Дробуш // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. — 2014. — Вип. 10–1, Т. 1. — С. 66–69.
Дробуш І. В. Укрупнення територіальних громад як необхідна умова реалізації соціальної функції місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / І. В. Дробуш // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія : Право. — Острог, 2014. — № 2 (10). — С. 1–14. — Режим доступу : http//lj.oa.edu.ua/articles/2014/n2/14divfms.pdf. — Назва з екрана.
Дробуш І. В. Поняття та основні напрями реформування організаційно-правового механізму реалізації соціальної функції місцевого самоврядування в Україні / І. В. Дробуш // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. — 2014. — № 6–1, Т. 1. — С. 83–87.
Дробуш І. В. Староста як нова організаційна форма місцевого самоврядування та його участь у реалізації соціальної функції / І. В. Дробуш // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. — 2014. — Вип. 10–2, Т. 1. — С. 48–51.
Дробуш І. В. Соціальний захист населення як пріоритетний напрям реалізації соціальної функції місцевого самоврядування в Україні / І. В. Дробуш // Вісник Запорізького національного університету. Серія : Юридичні науки. — 2014. — № 4 (1). — С. 231–238.
Дробуш І. В. Громадський контроль як необхідна складова механізму реалізації соціальної функції місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я [Електронний ресурс] / І. В. Дробуш // Порівняльно-аналітичне право. — 2014. — № 8. — С. 33–36. — Режим доступу : http // www.pap.in.ua/8_2014/9.pdf. — Назва з екрана.
Дробуш І. В. Децентралізація та субсидіарність як необхідні умови реалізації соціальних прав територіальних громад на місцевому рівні / І. В. Дробуш // Jurnalul juridic national: tеorie si practica. — 2014. — № 3 (7). — С. 50–55.
Дробуш І. В. Механізм реалізації соціальної функції місцевого самоврядування: теоретико-правові засади / І. В. Дробуш // Evropsky politicky a pravni diskurz. — 2014. — Svazek 1. 6 vydani. — С. 394–404.
Дробуш І. В. Поняття «забезпечення» соціальних прав місцевим самоврядуванням в Україні / І. В. Дробуш // Правова система України: сучасні тенденції та фактори розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 31 січня – 01 лютого 2014 р.). — Запоріжжя : Вид-во «Істина», 2013. — С. 22–25.
Дробуш І. В. Основні напрями вдосконалення механізму надання адміністративних послуг місцевим самоврядуванням в Україні / І. В. Дробуш // Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Херсон, 14–15 лютого 2014 р.) / Херсонський державний університет. — Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. — С. 22–25.
Дробуш І. В. Синтез громадівських та державницьких засад в контексті муніципальної реформи в Україні / І. В. Дробуш // Правовые реформы в постсоветских странах: достижения и проблемы : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (г. Кишенев, Республика Молдова, 28–29 марта 2014 г.) / орг. ком. : В. Бужор и др. — Кишинев : Iulian, 2014. — С. 75–77.
Дробуш І. В. Надання адміністративних послуг місцевим самоврядуванням в Україні: питання теорії та практики / І. В. Дробуш // Державне управління та місцеве самоврядування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 24–25 квітня 2014 р.). — Рівне : НУВГП, 2014. — С. 139–142.
Дробуш І. В. Децентралізація та субсидіарність в контексті сучасної муніципальної реформи / І. В. Дробуш // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. статей за матеріалами XI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 13–14 червня 2014 р.) / уклад. Л. М. Джурак. — Луцьк : Вежа – Друк, 2014. — С. 55–58.
Дробуш І. В. Актуальні питання взаємодії органів публічної влади в контексті реалізації соціальних прав територіальних громад / І. В. Дробуш // Ludske a obcianske prava a slobody: mechanizmus ich implementacie a ochrany v roznych odvetviach prava : zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie (Bratislava, 19–20 septembra 2014). — Bratislava : Paneuropska vysoka skola, 2014. — S. 188–191.
Дробуш І. В. Участь органів самоорганізації населення в соціально-економічному розвитку громад: актуальні питання правового забезпечення / І. В. Дробуш // Участь органів самоорганізації населення у соціально-економічному розвитку громад : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 17–18 жовтня 2014 р.) / під ред. А. С. Крупника, В. В. Кіщенко. — Одеса : ПП «Євродрук», 2014. — С. 26–28.
Дробуш І. В. Реформування територіальної основи механізму реалізації соціальної функції муніципальної влади в контексті європейського досвіду / І. В. Дробуш // Правовые реформы в Молдове, Украине и Грузии в контексте евроинтеграционных процесов : материалы Междунар. научн.-практ. конф. (г. Кишенев, 07–08 ноября 2014 г.) / орг. ком. : В. Бужор и др. — Кишинев : «Cetatea de Sus», 2014. — С. 236–238.
Дробуш І. В. Організаційно-правовий механізм реалізації соціальної функції місцевого самоврядування в Україні: актуальні питання функціонування / І. В. Дробуш // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні : зб. тез III Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 08 грудня 2014 р.). — Хмельницький : Хмельницький ун-т управління та права, 2014. — С. 30–33.
2013
Статті
Дробуш І. В. Реалізація соціальних прав місцевим самоврядуванням як один з пріоритетних напрямів розвитку України як соціальної держави [Електронний ресурс] / І. В. Дробуш // Порівняльно-аналітичне право. — 2013. — № 3–2. — С. 78–81. — Режим доступу : http // www.pap.in.ua/3-2_2013/2/Drobush %20I.V..pdf. — Назва з екрана.
Дробуш І. В. Впровадження стандартів доброго врядування на місцевому рівні як необхідна умова реалізації соціальних прав місцевим самоврядуванням / І. В. Дробуш // Вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2013. — Вип. 23. — Ч. 1, Т. 1. — С. 128–132.
Дробуш І. В. Якість муніципальних послуг як критерій ефективності реалізації соціальних прав місцевим самоврядуванням / І. В. Дробуш // Право і суспільство. — 2013. — № 6–2. — С. 3–7.
Дробуш І. В. Забезпечення соціальних прав територіальних громад як стратегічний напрям функціонування місцевого самоврядування в Україні / І. В. Дробуш // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. — 2013. — Вип. 6, Т. 1. — С. 16–20.
Дробуш И. В. Социальные права территориальной общины в аспекте реализации концепции устойчивого развития на местном уровне / И. В. Дробуш // Legea si Viata. — 2013. — № 12. — С. 69–72.
Дробуш І. В. Муніципальна реформа в Україні: актуальні питання реалізації / І. В. Дробуш // Проблеми розвитку законодавства і правозастосовної практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Тернопіль, 09 квітня 2013 р.). — Тернопіль : Юридична лінія, 2013. — С. 61–65.
Дробуш І. В. Муніципальна влада в Україні: основні напрями реформування / І. В. Дробуш // Державне управління та місцеве самоврядування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : зб. тез за матеріалами I Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 11–12 квітня 2013 р.). — Рівне : Вид-во НУВГП, 2013. — С. 42–47.
Дробуш І. В. Укрупнення територіальних громад як один з напрямків муніципальної реформи / І. В. Дробуш // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : зб. матеріалів VI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 18–19 травня 2013 р.) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. — Суми : Тов. «Друкарський дім «ПАПІРУС», 2013. — С. 75–78.
Дробуш І. В. Реалізація соціальних прав територіальної громади як пріоритетний напрям реформування місцевого самоврядування в Україні / І. В. Дробуш // Приоритетные направления модернизации системы права Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (г. Симферополь, 11–12 октября 2013 г.). — Симферополь : Научное объединение «Юридическая мисль», 2013. — С. 17–20.
Дробуш І. В. Взаємозв’язок соціальної держави та інституту місцевого самоврядування в аспекті реалізації соціальних прав людини / І. В. Дробуш // Методологія публічного та приватного права: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 01–02 листопада 2013 р.). — Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2013. — Ч. I. — С. 41–44.
Дробуш І. В. Соціальні права територіальних громад як пріоритетний напрям реалізації концепції сталого розвитку в Україні / І. В. Дробуш // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні : зб. тез II Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 07 грудня 2013 р.). — Хмельницький : Хмельницький ун-т управління та права, 2013. — С. 61–64.
Дробуш І. В. Міжнародні стандарти в механізмі реалізації соціальних прав місцевим самоврядуванням: питання теорії та практики / І. В. Дробуш // Міжнародне, наднаціональне та національне право: проблеми конвергенції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 13 грудня 2013 р.) / за ред. Т. С. Ківалової ; Міжнародний гуманітарний університет. — Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2013. — С. 77–80.
2008
Статті
Дробуш І. В. Проблеми конституційно-правового регулювання інституту місцевого самоврядування в Україні / І. В. Дробуш // Вісник Центральної виборчої комісії. — 2008. — № 4 (14). — Грудень. — С. 57–60.
2004
Статті
Дробуш І. В. Конституційний Суд у системі конституційно-правових гарантій прав та свобод людини і громадянина в Україні / І. В. Дробуш // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. — 2004. — Вип. 25. — С. 142–150. 
Дробуш І. В. Конституційно-правові гарантії політичних прав громадян України / І. В. Дробуш // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. — 2004. — Вип. 26. — С. 136–142.
Дробуш І. В. Механізм функціонування регіональних органів місцевого самоврядування в Україні / І. В. Дробуш // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. — 2004. — Вип. 24. — С. 134–140.
2003
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Дробуш І. В. Функції органів місцевого самоврядування в Україні : монографія / І. В. Дробуш. — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. — 242 c. 
2002
Статті
Дробуш І. В. Проблеми класифікації функцій представницьких органів місцевого самоврядування в Україні / І. В. Дробуш // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2002. — Вип. 15. — С. 87–94.
Дробуш І. В. Локальна нормотворчість як одна з пріоритетних функцій органів місцевого самоврядування в Україні / І. В. Дробуш // Становлення і розвиток правової системи України : збірн. матеріалів конф. (21 березня 2002р., м. Київ.). — Київ, 2002. — С. 47–50.
Дробуш І. В. Перспективи розвитку місцевого самоврядування в Україні в ході адміністративної та муніципальної реформи / І. В. Дробуш // Актуальні проблеми правознавства. — Тернопіль, 2002. — Вип. 4. — С. 173–180.
2001
Статті
Дробуш І. В. Поняття функцій представницьких органів місцевого самоврядування в Україні / І. В. Дробуш // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / редкол. : Ю. С. Шемшученко (голова ред.) та ін. — К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Спілка юристів України, 2001. — Вип. 9. — С. 173–179.
Дробуш І. В. Розмежування функцій органів місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади / І. В. Дробуш // Право України. — 2001. — № 10. — С. 20–24.
Дробуш І. В. Компетенційні спори між органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями: шляхи їх вирішення / І. В. Дробуш // Управління сучасним містом. — 2001. — № 4–6 (2). — С. 74–81.
Дробуш І. В. Компетенційні спори органів місцевого самоврядування та місцевих органів державної виконавчої влади / І. В. Дробуш // Актуальні проблеми державотворення в Україні : матеріали наук. — практ. конф. (25 квітня 2001р., м. Рівне.). — Рівне, 2001. — С. 103–112.
2018
Статті
Балацька О. Р. Практичні проблеми забезпечення права на захист підозрюваного в контексті практики Європейського cуду з прав людини / О. Р. Балацька // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія "Право". — Острог, 2018. — Вип. 1 (17). — С. 1–18.
Балацька О. Р. Окремі проблеми забезпечення адвокатом права на захист в контексті практики Європейського суду з прав людини / О. Р. Балацька // Вісник кримінального судочинства. Актуальні проблеми кримінального судочинства. — 2018. — № 1. — С. 8–15.
Балацька О. Р. Проблеми забезпечення права на захист підозрюваного у кримінальному провадженні та шляхи їх вирішення / О. Р. Балацька // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук : материалы VIІІ Международной научной конференции профессорско- преподавательського состава, аспирантов, магистрантов и студентов (г. Минск, 24 апреля 2018 г.). — Минск, 2018. — С. 11–12.
2017
Статті
Балацька О. Р. Організація тактики захисту адвокатом на етапі вступу в кримінальне провадження / О. Р. Балацька // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 17 листопада 2017 р.). — Острог, 2017. — C. 6–7.
Балацька О. Р. Достатній час та можливості для підготовки захисту на стадії досудового розслідування / О. Р. Балацька // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук : материалы VIІ Международной научной конференции профессорско-преподавательського состава, аспирантов, магистрантов и студентов (г. Минск, 14 апреля 2017 г.). — Минск, 2017. — С. 131–130.
2016
Статті
Балацька О. Р. Природа та зміст правового статусу захисника в кримінальному провадженні / О. Р. Балацька // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». — 2016. — № 22. — С. 157–160.
Балацька О. Р. Проблеми забезпечення раннього доступу до захисника в сучасному кримінальному провадженні України / О. Р. Балацька // Visegrad Journal Human Rights. — 2016. — № 3. — С. 7–11.
Балацька О. Р. Доступ до захисника як складова права на справедливий судовий розгляд в кримінальному провадженні / О. Р. Балацька // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», присвяченої 440-річчю Національного університету «Острозька академія» (м. Острог, 30 вересня – 1 жовтня 2016 р.). — Острог, 2016. — С. 153–155.
Балацька О. Р. Організаційні умови забезпечення права на захист сучасного кримінального провадження / О. Р. Балацька // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук : материалы VI Международной научной конференции профессорско-преподавательського состава, аспирантов, магистрантов и студентов (г. Минск, 15 апреля 2016 г.). — Минск, 2016. — С. 100–107.
2015
Статті
Балацька О. Р. Поняття та класифікація суб’єктів захисту в кримінальному провадженні / О. Р. Балацька // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». — 2015. — № 35. — С. 89–93.
Балацька О. Р. Засада забезпечення права на захист на досудовому розслідуванні: проблеми залишаються / О. Р. Балацька // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 13–14 листопада 2015 р.). — Острог, 2015. — С. 139–140.
Балацька О. Р. Коло суб’єктів захисту в умовах сучасного забезпечення права на захист в кримінальному провадженні / О. Р. Балацька // Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 14–15 серпня 2015 р.). — Львів, 2015. — С. 20–22.
2014
Статті
Балацька О. Р. Засада забезпечення права на захист у кримінальному провадженні: нормативні передумови реалізації [Електронний ресурс] / О. Р. Балацька // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — Острог, 2014. — № 2 (10). — С. 16. — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/ n2/14bornpr.pdf. — Назва з екрана.
Балацька О. Р. Забезпечення права на захист як загальна засада кримінального провадження / О. Р. Балацька // Тенденції та пріоритети реформування законодавства України : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 12–13 грудня 2014 р.). — Херсон, 2014. — С. 128–134.
Балацька О. Р. Нормативність загальних засад кримінального провадження / О. Р. Балацька // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 14–15 листопада 2014 р.). — Острог, 2014. — С. 233–234.
2016
Статті
Байсан Д. В. Особливості лінгвокультурного концепту РІВНІСТЬ в англійській мові / Д. В. Байсан // Малиновські читання : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Острог, 30 вересня – 1 жовтня 2016 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2016. — С. 32–33.
2015
Статті
Байсан Д. В. Концептуальні метафори ПРАВОСУДДЯ / Д. В. Байсан // Малиновські читання : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Острог, 13–14 листопада 2015 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — С. 17–18.
2014
Статті
Байсан Д. В. Семантические особенности лексики для обозначения понятия справедливости в немецком языке / Д. В. Байсан // Вестник Московcкого государственного областного университета. Лингвистика. — 2014. — № 1. — С. 121–127.
Байсан Д. В. Компонентний аналіз як метод дослідження лексичного значення слова / Д. В. Байсан // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог : Вид-во НаУОА. — 2014. — Вип. 13.
2013
Статті
Байсан Д. В. Репрезентація концепту СВОБОДА в англійській, німецькій та українській лінгвокультурах / Д. В. Байсан // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — Кам’янець-Подільський : “Аксіома ”, 2013. — Вип. 30.
Байсан Д. В. Структура концепту РІВНІСТЬ в англійській мові / Д. В. Байсан // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. — Луцьк, 2013. — № 5.
2012
Статті
Байсан Д. В. Когнітивний аспект аналізу концепту РІВНІСТЬ в англійській мові / Д. В. Байсан // Нове у філології сучасного світу : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 19–20 жовтня 2012 р.). — Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2012. — С. 38–41.
Байсан Д. В. Деякі аспекти концептуального аналізу СВОБОДИ у німецькій мові / Д. В. Байсан // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — Кам’янець-Подільський : “Аксіома ”, 2012. – Вип. 29. — С. 31–34.
2011
Статті
Байсан Д. В. Лінгвокультурологічний аспект дослідження концепту СПРАВЕДЛИВІСТЬ в англійській мові / Д. В. Байсан // Актуальні проблеми сучасної філології : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 27–28 квітня 2011 р.) / за ред. А. Г. Ніколенка, Л. С. Козуб. — Тернопіль : Вид-во ТНПУ, 2011. — С. 15–17.
Байсан Д. В. Метафорична концептуалізація СПРАВЕДЛИВОСТІ в англійській та німецькій мовах / Д. В. Байсан // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. — Луцьк, 2011. — № 3. — С. 10–14.
2010
Статті
Байсан Д. В. Метафорична концептуалізація ПРАВОСУДДЯ (на матеріалі англ. justice) / Д. В. Байсан // Наукові записки. Серія "Філологічна". — Острог, 2010. — Вип. 13. — С. 26–32.
2009
Статті
Байсан Д. В. Лексико-семантичне поле "Справедливість" в англійській мові / Д. В. Байсан // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна». — Острог, 2009. — Вип. 11. — С. 103–109.