Кафедра теорії та історії держави і права
2017
Статті
Ковальчук В. Б. Громадянське суспільство та його правові цінності в умовах демократичної трансформації: досвід України / В. Б. Ковальчук, І. О. Панчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. — 2017. — № 3. — С. 83–88.
2016
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Ковальчук В. Б. Правосвідомість як фактор утвердження демократичних основ державного та суспільного ладу : монографія / В. Б. Ковальчук, І. О. Панчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2016. — 212 с.
Монографія присвячена аналізу сутності правосвідомості та її впливу на суспільно-політичні процеси в державі і суспільстві, а також розкриттю особливостей формування громадянської правосвідомості. Дослідження містить аналіз правосвідомості як елементу правової системи держави та впливу цього явища на такі її складові як система права, правотворчість та правозастосування. У роботі визначено основні критерії оінки правосвідомості кандидатів на посади в органах державної влади ті суддівському корпусі. У монографії досліджено систему правових цінностей сучасного громадянського суспільства, а також розкрито значення правосвідомості як фактору утвердження активної громадянської позиції та охарактеризовано особливості правосвідомості в період демократичного транзиту. Визначено сутність зрілої правосвідомості та фактори,що впливають на її формування. Монографія адресовна науковцям, законодавцям, державним службовцям, викладачам, аспірантам, студентам правникам та всім, хто цікавиться проблемами права та держави.
2015
Статті
Бобровський Н. Я. Проблеми централізації та децентралізації органів публічної влади / Н. Я. Бобровський, В. Б. Ковальчук // Захист прав і свобод людини і громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 27 травня 2015 р.). — Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2015. — С. 239–240.
Ковальчук В. Б. Адвокатська та громадсько-політична діяльність Володимира Старопольського із захисту мовних прав українців в ІІ Речі Посполитій / В. Б. Ковальчук, А. В. Бучин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія "Юридична". — 2015. — Вип. 3.
Ковальчук В. Б. Ідея народного суверенітету в українській політико-правовій думці кінця ХІХ – першій чверті ХХ ст. / В. Б. Ковальчук, Я. С. Богів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія "Юридична". — 2015. — № 813. — С. 356–362.
Ковальчук В. Б. Інтерпретація класичної доктрини народного суверенітету в державно-правових поглядах Станіслава Дністрянського / В. Б. Ковальчук // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників ІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 16 квітня 2015 р.). — Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2015. — С. 12–15.
Ковальчук В. Б. Конституційно-правові основи взаємодії інститутів громадянського суспільства та органів державної влади / В. Б. Ковальчук // Захист прав і свобод людини і громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 27 травня 2015 р.). — Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2015. — С. 248–250.
Ковальчук В. Б. Пасивне виборче право громадян та доцільність його обмеження: в контексті досвіду парламентських виборів / В. Б. Ковальчук // Теорія і практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід : матеріали учасників Першої науково-практичної конференції (Львів, 30 квітня 2015 р.). — Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2015. — С. 38–45.
Ковальчук В. Б. Питання легітимності та легальності влади в державно-правових поглядах представників європейської школи юридичного позитивізму другої половини ХІХ – першої чверті ХХ ст. / В. Б. Ковальчук // Малиновські читання : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Острог, 13–14 листопада 2015 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — С. 37–38.
Ковальчук В. Б. Правова доктрина народного суверенітету та легітимності державної влади у Франції в період ХІХ століття / В. Б. Ковальчук, Я. С. Богів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія "Юридична". — 2015. — Вип. 4.
Ковальчук В. Б. Представницька демократія: поняття, ознаки, критерії / В. Б. Ковальчук, І. І. Забокрицький // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія "Юридична". — 2015. — Вип. 2.
2014
Статті
Ковальчук В. Б. Володимир Старосольський як вчений юрист і один із основоположників науки державного права в Україні / В. Б. Ковальчук, А. В. Бучин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія "Юридична". — 2014. — № 810. — С. 240–245.
Ковальчук В. Громадянська правосвідомість як фактор утвердження легітимності державної влади / В. Ковальчук // Науковий вісник УжНУ. Серія "Право". — 2014. — Вип. 24, ч. 1, т. 1. — С. 56–58.
Ковальчук В. Правові засади функціонування громадянських організацій у процесі становлення громадянського суспільства в Україні / В. Ковальчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія "Юридична" : збірник наукових праць. — 2014. — № 1. — С. 46–56.
Ковальчук В. Б. Право на громадський протест як основоположне право людини та конституційні механізми його реалізації / В. Б. Ковальчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія "Юридична". — 2014. — № 807. — С. 226–230.
Ковальчук В. Принципи конституційної держави у структурі сучасної національної правової ідеології / В. Ковальчук // Часопис “Університетські наукові записки” Хмельницького університету управління та права МОН України. — 2014. — № 1 (49). — С. 5–10.
2013
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Ковальчук В. Б. Громадянське суспільство та державна влада в процесі демократичної легітимації: теоретико-правові аспекти : монографія / В. Б. Ковальчук, С. І. Іщук. — Острог, 2013. — 268 с.
Ковальчук В. Б. Правові засади взаємодії громадянського суспільства та держаної влади в процесі демократичної легітимації : монографія / В. Б. Ковальчук, С. І. Іщук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 268 с.
У монографії досліджуються правові основи взаємодії органів влади та інститутів громадянського суспільства в процесі демократичної легітимації. Авторами проаналізовано теоретичні засади такої взаємодії, визначається правова природа громадянського суспільства та державної влади в контексті процесу демократичної легітимації, досліджується питання громадянської правосвідомості як ключового фактору утвердження державного правління. Окремим актуальним питанням монографії є конституційно-правовий статус інститутів громадянського суспільства, який зазнав значних змін у зв’язку з нещодавньою зміною законодавства у цій сфері. У останньому розділі монографії аналізується громадянський протест як один із правових способів запобігання делегітимації державної влади. У цій частині дослідження авторами приділено увагу міжнародним стандартам реалізації права на мирні зібрання та вітчизняній практиці реалізації права на громадянський протест. Монографія адресована науковцям, законодавцям, державним службовцям, викладачам, аспірантам та студентам, юристам-практикам та всім, хто цікавиться проблемами державознавства
Статті
Ковальчук В. Б. Пасивне виборче право громадян та доцільність його обмеження у контексті досвіду парламентських виборів / В. Б. Ковальчук // Право України. — 2013. — № 5. — С. 134–143.
Ковальчук В. Б. Правосвідомість у пострадянський період: з досвіду вітчизняного державотворення / В. Б. Ковальчук // Науковий вісник УжНУ. Серія "Право". — 2013. — Вип. 23, т. 1 — С. 108–111.
Ковальчук В. Б. Роль інститутів громадянського суспільства в процесі легітимації органів державної влади України [Електронний ресурс] / В. Б. Ковальчук // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". — 2013. — № 2 (8). — Режим доступу : http : // lj.oa.edu.ua/articles/2013/n2/13kvbdvu.pdf. — Назва з екрана.
2012
Статті
Ковальчук В. Б. Громадянське суспільство як правова категорія / В. Б. Ковальчук // Малиновські читання : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (Острог, 16–17 листопада 2012 р.). — Острог, 2012. — С. 57–60.
Ковальчук В. Б. Правові основи взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами державної влади в процесі демократичної легітимації / В. Б. Ковальчук, С. І. Іщук // Вибори та демократія. — 2012. — № 2–3.
Ковальчук В. Б. Правові принципи функціонування політичних партій в процесі демократичної легітимації [Електронний ресурс] / В. Б. Ковальчук // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". — 2012. — № 1 (5). — Режим доступу : http: // lj.oa.edu.ua/articles/2012/n1/12kvbpdl.pdf. — Назва з екрана.
Ковальчук В. Б. Проблеми становлення правових основ інститутів громадянського суспільства в контексті прийняття Закону України “Про громадянські об”єднання” / В. Б. Ковальчук, С. І. Іщук // Вісник академії правових наук України. — 2012. — № 3.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Ковальчук В. Легітимність державної влади в правовій теорії та державно-правовій практиці : монографія / Віталій Ковальчук. — К. : Логос, 2011. — 392 с.
Монографія присвячена правовому дослідженню проблеми легітимності державної влади як категорії, що визначає ціннісний зміст держави та права. У праці досліджується еволюція ідеї легітимності в європейській та вітчизняній правовій і політичній теоріях, аналізуються основні підходи до розуміння теорії легітимності державної влади в доктринах природного права та юридичного позитивізму. Особлива увага приділяється розробці власного підходу до розуміння правової сутності легітимності державної влади, правова природа якої встановлюється через критерії прав людини та демократичної участі громадян в політичному процесі. У монографії досліджується механізм легітимації влади в умовах функціонування сучасної демократичної, правової держави, наголошується на особливому значенні принципу народного суверенітету як умови легітимності державної влади, а також визначається місце органів конституційної юрисдикції в системі гарантій легітимності та легальності державної влади. Для науковців, законодавців, державних службовців, викладачів, аспірантів та студентів.
Статті
Ковальчук В. Б. Вчення Роберта фон Моля про легітимність влади у правовій державі [Електронний ресурс] / В. Б. Ковальчук // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2011. — № 1 (3). — Режим доступу : http: // lj.oa.edu.ua/articles/2011/n1/11kvbupd.pdf. — Назва з екрана.
Ковальчук В. Демократія участі як джерело легітимності державної влади / В. Ковальчук // Вибори та демократія. — 2011. — № 2 (28). — С. 25–33.
Ковальчук В. Проблема легітимності та легальності державної влади в державно-правових доктринах Р. Ієрінга та Г. Єллінека / В. Ковальчук // Юридична Україна. — 2011. — № 8 (104). — С. 32.
2010
Статті
Ковальчук В. Б. До легітимації державної влади через демократичні вибори: досвід вітчизняного конституціоналізму / В. Б. Ковальчук // Держава і право : збірник наукових праць. "Юридичні і політичні науки". — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2010. — Вип. 47. — С. 138–143.
Ковальчук В. Б. Конституція як основа легітимності публічної влади в правовій демократичній державі / В. Б. Ковальчук // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 4–5 червня 2010 р.) / уклад. Вознюк Н. І., Климчук Т. Д. та ін. — Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2010. — С. 196–199.
Ковальчук В. Конституція як основа легітимності публічної влади в правовій демократичній державі / В. Ковальчук // Право України. — 2010. — № 7. — С. 59–69.
Ковальчук В. Органи конституційної юстиції в механізмі легітимації державної влади: зарубіжний та вітчизняний досвід / В. Ковальчук // Вісник академії правових наук України. — 2010. — № 1 (60). — С. 78–89.
Ковальчук В. Про конституційно-правовий механізм легітимації державної влади / В. Ковальчук // Вісник Львівського університету. Серія "Юридична". — 2010. — Вип. 51. — С. 96–105.
Ковальчук В. Роль та місце Конституційного Суду України в системі органі держаної влади / В. Ковальчук // Вибори та демократія. — 2010. — № 1 (23). — С. 10–18.
2009
Статті
Ковальчук В. Взаємодія громадянського суспільства та державної влади / В. Ковальчук // Право України. — 2009. — № 6. — С. 90–99.
Ковальчук В. Всенародний референдум як одна з форм легітимації державної влади: зарубіжний та вітчизняний досвід / В. Ковальчук // Право України. — 2009. — № 12. — С. 51–60.
Ковальчук В. Б. До питання про конституційно-правовий механізм легітимації державної влади: теоретичний аспект / В. Б. Ковальчук // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами VІ Міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 29–30 травня 2009 р.) / уклад. Т. Д. Климчук. — Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2009. — С. 204–207.
2008
Статті
Ковальчук В. Б. Легітимність державної влади та право на громадянський протест / В. Б. Ковальчук // Громадянське суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності : матеріали міжнародної наукової конференції (7 квітня 2008 р., м. Київ) / за ред. О. В. Скрипнюка. — К. : НДІ приватного права і підприємництва, 2008. — С. 124–128.
Ковальчук В. Легітимність та легальність державної влади: теоретико-правовий аспект / В. Ковальчук // Юридична Україна. — 2008. — № 8. — С. 4– 8.
Ковальчук В. Б. Проблема конституційності та легітимності державної влади : вітчизняний досвід / В. Б. Ковальчук // Актуальні проблеми конституційного права та державотворення : зб. наук. пр. / за заг. ред. В. М. Олуйка. — Хмельницький : Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2008. — С. 313–317.
Ковальчук В. Проблема конституційності та легітимності публічної влади в умовах формування правової, демократичної держави: вітчизняний досвід / В. Ковальчук // Право України. — 2008. — № 6. — С. 35–40.
Ковальчук В. Б. Проблема легітимності державної влади в умовах демократичної трансформації суспільства / В. Б. Ковальчук // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 30–31 травня 2008 р.) / уклад. Т. Д. Климчук. — Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. — С. 12–15.
Ковальчук В. Проблема легітимності державної влади в контексті теорії народовладдя / В. Ковальчук // Вісник академії правових наук України. — 2008. — № 2 (53). — С. 232–243.
Ковальчук В. Б. Проблема легітимності державної влади в контексті теорії народовладдя / В. Б. Ковальчук // Демократія та право: проблеми взаємовпливу і взаємозалежності : матеріали між нар. наук. конф. (26 жовтня 2007 р., м. Київ) / за ред. О. В. Скрипнюка. — Х. : Право, 2008. — С. 112–116.
Ковальчук В. Б. Про державний суверенітет та легітимність державної влади в політико-правовому вченні Томаса Гобса / В. Б. Ковальчук // Держава і право : збірник наукових праць. "Юридичні і політичні науки". — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. — Вип. 39. — С. 153–161.
Ковальчук В. Про правове розуміння легітимності державної влади / В. Ковальчук // Актуальні проблеми тлумачення і застосування юридичних норм : збірник статей учасників міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора П. О. Недбайла (28–29 березня 2008 р., м. Львів). — Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. — С. 29–31.
Ковальчук В. Про правове розуміння легітимності державної влади: теоретико-методологічний аспект / В. Ковальчук // Вісник Львівського університету. Серія "Юридична". — 2008. — Вип. 46. — С. 12–20.
2007
Статті
Ковальчук В. Б. До питання про державний суверенітет та легітимність державної влади в політико-правовій концепції Нікколо Макіавеллі та Жана Бодена / В. Б. Ковальчук // Держава і право : збірник наукових праць. "Юридичні і політичні науки". — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. — Вип. 35. — С. 49–56.
Ковальчук В. Б. Ідея легітимності державної влади в політико-правовому вченні Джона Локка / В. Б. Ковальчук // Держава і право : збірник наукових праць. "Юридичні і політичні науки". — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. — Вип. 38. — С. 33–42.
Ковальчук В. Б. Про легітимність та легальність державної влади: теоретико-правовий аспект / В. Б. Ковальчук // Верховенство права у правозастосовчій діяльності : матеріали Регіональної науково-практичної конференції, присвяченій 15-й річниці Юридичного інституту (Івано-Франківськ, 12–13 жовтня 2007 р.). — Івано-Франківськ, 2007. — С. 14–20.
2006
Статті
Ковальчук В. Б. Концепція державної влади та права в період Реформації / В. Б. Ковальчук // Держава і право : збірник наукових праць. "Юридичні і політичні науки". — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. — Вип. 32. — С. 92–99.
Ковальчук В. Легітимність державної влади та права людини / В. Ковальчук // Вибори та демократія. — 2006. — № 1 (7). — С. 60– 63.
Ковальчук В. Б. Легітимність державної влади та права людини / В. Б. Ковальчук // Трансформація політики в право: різні традиції та досвід : матеріали міжнародної наукової конференції (9–12 листопада 2005 р., м. Київ ; Харків) / за ред. В. Я. Тація. — Х. : Право, 2006. — С. 224–228.
2005
Статті
Ковальчук В. Б. Вчення отців церкви про державну владу та релігійну свободу / В. Б. Ковальчук // Проблеми філософії права. — 2005. — № 1–2, Т. ІІІ. — С. 380–389.
Ковальчук В. Б. Вчення Томи Аквінського про владу та закон / В. Б. Ковальчук // Держава і право : збірник наукових праць. "Юридичні і політичні науки". — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. — Вип. 28. — С. 33–41.
Ковальчук В. Б. До питання про співвідношення державної влади та права в контексті основних теорій праворозуміння / В. Б. Ковальчук // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : збірник наукових статей. — 2005. — Вип. ХV. — С. 39–48.
Ковальчук В. Б. Про співвідношення державної влади та права в контексті основних теорій праворозуміння / В. Б. Ковальчук // Наукові записки. Серія «Право». — Острог : Вид-во НаУОА, 2005. — Вип. 6. — С. 26–34.
2004
Статті
Ковальчук В. Б. Права людини як критерій легітимності державної влади / В. Б. Ковальчук // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : збірник наукових статей. — 2004. — Вип. ХІІІ. — С. 21–30.
Ковальчук В. Б. Права людини як критерій легітимності державної влади / В. Б. Ковальчук // Наукові записки. Серія «Право». — Острог : Вид-во НаУОА, 2004. — Вип. 5. — С. 244–253.
Ковальчук В. Б. Питання легітимності влади в політико-правовому вченні Платона / В. Б. Ковальчук // Проблеми філософії права. — 2004. — Т. ІІ. — С. 191–203.
Ковальчук В. Політико-правовий дискурс як одна з можливих форм безпосередньої демократії / В. Ковальчук // Reformy prawa wyborchego w Polsce I na Ukrainie / pod redakcja P. Steciuka i J. Buczkowskiego. — Przemysl, 2004. — S. 326–336.
Ковальчук В. Б. Проблеми легітимності влади та захисту прав людини в контексті українського державотворення / В. Б. Ковальчук // Ефективність державного управління в контексті європейської інтеграції : матеріали щорічної науково-практичної конференції (23 січня 2004 р., м. Львів) / за заг. ред. А. О. Чемериса. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2004. — С. 72–75.
Ковальчук В. Б. Про легітимне державне правління в політико-правовому вченні Аристотеля / В. Б. Ковальчук // Держава і право : збірник наукових праць. "Юридичні і політичні науки". — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. — Вип. 25. — С. 83–91.
2003
Статті
Ковальчук В. Б. Громадянська непокора як тест на легітимність влади: філософсько-правовий аспект / В. Б. Ковальчук // Держава і право : збірник наукових праць. "Юридичні і політичні науки". — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. — Вип. 19. — С. 30–35.
Ковальчук В. Б. До питання про протиріччя, що існують між правами людини та демократією / В. Б. Ковальчук // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : збірник наукових статей. — 2003. — Вип. ХІ. — С. 18–24.
Ковальчук В. Б. Про політико-правовий дискурс як одну з форм безпосередньої демократії / В. Б. Ковальчук // Наукові записки. Серія «Право». — Острог : Вид-во НаУОА, 2003. — Вип. 4. — С. 122– 132.
2002
Статті
Ковальчук В. Б. Проблеми легітимації влади та права людини: філософсько-правовий аспект / В. Б. Ковальчук // Наукові записки. Серія «Право». — Острог : Вид-во НаУОА, 2002. — Вип. 3. — С. 47–61.
2001
Статті
Ковальчук В. Б. Афінська демократія та права людини / В. Б. Ковальчук // Наукові записки. Серія «Право». — Острог : Вид-во НаУОА, 2001. — Вип. 2. — С. 26–30.
Ковальчук В. Б. Особливості формування багатопартійної системи в Україні / В. Б. Ковальчук // На шляху до суспільної злагоди : збірник наукових статей. — Київ, 2001. — С. 46–52.
2000
Статті
Ковальчук В. Б. Проблеми формування багатопартійної системи в Україні: конституційно-правовий аспект / В. Б. Ковальчук // Наукові записки. Серія “Право”. — Острог : Вид-во НаУОА, 2000. — Вип. 1. — С. 75–83.
1999
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Навчально-методичний посібник з курсу «Податкове право України» / укл. Федорчук О. М. ; відп. ред. Ковальчук В. Б. — Острог, 1999. — 216 с.
У посібнику вміщені: Пояснювальна записка, мета і завдання курсу, міждисциплінарні зв’язки, зміст курсу та тестові завдання до кожної теми, перелік питань для підготовки до іспиту, плани лекцій та плани семінарських занять, бібліографія та збірник нормативних актів з курсу «Податкове право України» для студентів-правників.
Статті
Ковальчук В. Б. Історичні етапи розвитку прав людини / В. Б. Ковальчук // Наукові записки. — Острог, 1999. — Т. ІІ, ч.1.
Ковальчук В. Б. Права людини в Україні: міф чи реальність? / В. Б. Ковальчук // Держава і право : збірник наукових праць. "Юридичні і політичні науки". — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 1999. — Вип. 4. — С. 108–113.
1998
Статті
Ковальчук В. Б. Діяльність українських політичних партій Східної Галичини в австрійському парламенті наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. / В. Б. Ковальчук // Наукові записки. — Острог, 1998. — Т. І.
2018
Статті
Іщук С. І. Правові засади діяльності інститутів громадянського суспільства: механізми стимулювання благодійництва / С. І. Іщук // Теорія і практика конституціоналізму: український і зарубіжний досвід : матеріали четвертої науково-практичної конференції Національного університету «Львівська політехніка» (27 квітня 2018 р.). — Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2018. — С. 41–44.
Іshchuk S. MODERN CONCEPTUAL BASIS OF DEFINITION OF THE CONCEPT OF "CIVIL SOCIETY" AS A POLITICAL AND LAW CATEGORY / S. Іshchuk // ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY. — 2018. — № 2. — P. 84–90.
Ishchuk S. THE RIGHT TO CIVIL PROTEST: MODERN PROBLEMS OF LEGAL GUARANTEES IN UKRAINE / S. Ishchuk // ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY. — 2018. — № 1. — P. 56–62.
Іщук С. Окремі конституційно-правові засади функціонування громадянського суспільства в Україні: свобода підприємницької діяльності / С. Іщук // Journal «ScienceRise: Juridical Science». — 2018. — № 1 (3). — С. 11–17.
Іщук С. І. Громадянське суспільство як політико-правова категорія : сучасні концептуальні підходи / С. І. Іщук // Альманах права. — 2018. — Вип. 9. — С. 172–177.
2017
Статті
Іщук С. І. Правові проблеми інституційного розвитку громадянського суспільства в економічній сфері / С. І. Іщук // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — Острог, 2017. — Вип. 1 (15). — С. 1–20.
Іщук С. І. Конституційно-правове забезпечення взаємодії громадянського суспільства та держави в Україні / С. І. Іщук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. — 2017. — № 865. — С. 531–538.
2016
Статті
Іщук С. І. Актуальні питання конституційно-правового забезпечення розвитку громадянського суспільства в Україні / С. І. Іщук // Теорія і практика конституціоналізму: український і зарубіжний досвід : матеріали другої науково-практичної конференції (29 квітня 2016 р.). — Львів : ННІПП НУ „Львівська політехніка”, 2016. — С. 131–135.
Іщук С. І. Актуальні питання конституційно-правового забезпечення свободи мирних зібрань в Україні / С. І. Іщук // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (30 вересня–1 жовтня 2016 р. ). — Острог : Вид-во НаУОА, 2016. — С. 74–75.
Іщук С. І. Актуальні питання децентралізації влади і розвитку громадянського суспільства / С. І. Іщук // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук : материалы VI международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов, (г. Минск, 15 апреля 2016 г.) : в двух частях / ред. кол. С. Ф. Сокол и др. — Минск : «БИП-Институт правоведения». — 2016. — Ч. 1. — С. 13–14.
Іщук С. І. Завчасне сповіщення при реалізації конституційного права на проведення мирних зібрань / С. І. Іщук // Право України. — 2016. — № 1. — С. 136–143.
Ishchuk S. Legal Problems of Ensuring the Principle of Subsidiarity of Local Government in the Course of Decentralization of the Power and Development of Civil Society in Ukraine / Sergii Ishchuk // ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY. — 2016. — № 1. — Р. 289–294
2015
Статті
Іщук С. І. Актуальні питання конституційно-правового забезпечення громадських об’єднань в Україні / С. І. Іщук // Теорія і практика конституціоналізму: український і зарубіжний досвід : матеріали першої науково-практичної конференції (30 квітня 2015.). — Львів : ННІПП НУ „Львівська політехніка”, 2015. — С. 90–94.
Іщук С. І. Актуальні питання правового забезпечення діяльності інститутів громадянського суспільства / С. І. Іщук // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (13–14 листопада 2015 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — С. 34– 36.
2014
Статті
Іщук С. І. Науковий висновок стосовно правового статусу нотаріуса під час оподаткування доходів, отриманих платниками податку на доходи фізичних осіб в результаті прийняття ними у спадщину коштів, майна, майнових чи немайнових прав (підготовлено за зверненням Рівненського обласного відділення Нотаріальної палати України) / С. І. Іщук // Мала енциклопедія нотаріуса. — 2014. — № 3 (75). — С. 135–136.
Іщук С. І. Державне регулювання економічної діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні [Електронний ресурс] / С. І. Іщук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. — 2014. — Вип. 1. — С. 81–91. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvlduvs_2014_1_11.pdfhttp://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvlduvs_2014_1_11.pdf. — Назва з екрана.
Іщук С. І. Місце засобів масової інформації у правовому механізмі взаємодії громадянського суспільства та державної влади [Електронний ресурс] / С. І. Іщук // Університетські наукові записки. — 2014. — № 1. — С. 40–45.
Іщук С. І. Правові проблеми реалізації свободи мирних зібрань в Україні [Електронний ресурс] / С. І. Іщук // Вісник Академії митної служби України. Серія : Право. — 2014. — № 1. — С. 41–46. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vamsup_2014_1_7.pdf. — Назва з екрана.
Iszczuk S. Standardy międzynarodowe w zakresie realizacji i obrony wolności pokojowych zgromadzeń na Ukrainie / S. Iszczuk // Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. — 2014. — № 5. — S. 101–110.
Іщук С. І. Обмеження права на свободу мирних зібрань у практиці Європейського суду з прав людини / С. І. Іщук // Права людини в Україні в сучасних умовах: пошук нових механізмів утвердження та забезпечення : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (10 грудня 2014 р.). — К., 2014 — С. 127–131.
Іщук С. І. Основи конституційно-правового забезпечення становлення та розвитку громадянського суспільства в Україні / С. І. Іщук // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (14–15 листопада 2014 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — С. 83–84.
2013
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Іщук С. І. Громадянське суспільство та державна влада в процесі демократичної легітимації: теоретико-правові аспекти : монографія / С. І. Іщук, В. Б. Ковальчук . — Острог, 2013. — 268 с.
Статті
Іщук С. І. Економічні засади громадянського суспільства в Україні: теоретичний аспект / С. І. Іщук // Держава і право. — 2013. — Вип. 62.
Іщук С. І. Окремі концептуальні засади забезпечення права на мирні зібрання в Україні / С. І. Іщук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія „Право”. — 2013. — Вип. 23, Т. 1, ч. ІІ. — С. 101–105.
Іщук С. І. Правові механізми стимулювання благодійництва у економічній діяльності інститутів громадянського суспільства / С. І. Іщук // Малиновські читання : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — С. 73–74.
Іщук С. І. Право на підприємницьку діяльність у структурі економічних засад громадянського суспільства в Україні [Електронний ресурс] / С. І. Іщук // Наукові праці МАУП : збірник наукових праць. — 2013. — № 2. — С. 34–40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npmaup_2014_1_7.pdfhttp://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npmaup_2014_1_7.pdf. — Назва з екрана.
Іщук С. І. Правові основи непрямої фінансової підтримки інститутів громадянського суспільства в Україні [Електронний ресурс / С. І. Іщук // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". — 2013. — № 2 (8). — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2013/n2/13isisvu.pdfhttp://lj.oa.edu.ua/articles/2013/n2/13isisvu.pdf. — Назва з екрана.
Іщук С. І. Міжнародно-правові стандарти повідомлення про мирні зібрання / С. І. Іщук // Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина : збірник тез наукових доповідей і повідомлень ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (6 грудня 2013 р.). — Полтава, 2013. — С. 235–238.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Іщук С. І. Податки та збори в Україні / С. І. Іщук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 196 с.
У навчально-методичному посібнику систематизовано матеріал особливої частини податкового права України. Відповідно до структури Податкового кодексу України запропоновано схематичний аналіз податків та зборів. Автором здійснено дослідження загальних засад встановлення загальнообов’язкових платежів у податковій системі України. Окрему увагу приділено практичним аспектам особливої частини податкового права.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Закон України „Про столицю України – місто-герой Київ” : науково-практичний коментар / О. В. Скрипнюка, А. І. Тимченка, В. П. Тихого ; передм. О. П. Попова, В. Я. Тація. — Х. : Право, 2012. — 248 с. (статті 10, 10/1, 12, 22 п.8, 24, 25).
Статті
Іщук С. І. Концептуальні засади реалізації права на свободу об’єднань в Україні [Електронний ресурс] / С. І. Іщук // Часопис Національного університету „Острозька академія”. Серія „Право”. — 2012. — № 6. — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12isiovu.pdfhttp://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12isiovu.pdf. — Назва з екрана.
Іщук С. І. Особливості врахування думки громадськості у процесі прийняття рішень органами державної виконавчої влади / С. І. Іщук // Громадянське суспільство в Україні: ретроспекція, сучасні правові доктринальні моделі та перспективи розвитку : зб. наук. праць / за ред. Крупчана О. Д., Скрипнюка О. В. — 2012. — Вип. 11. — С. 142–152.
Іщук С. І. Правові основи взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами державної влади в процесі демократичної легітимації / С. І. Іщук, В. Б. Ковальчук // Вибори та демократія. — 2012. — № 2–3. — С. 51–57.
Іщук С. І. Проблеми становлення правових основ інститутів громадянського суспільства в контексті прийняття Закону України „Про громадські об’єднання” / С. І. Іщук, В. Б. Ковальчук // Вісник Академії правових наук України. — 2012. — № 3. — С. 24–32.
2011
Статті
Іщук С. І. Правові проблеми взаємодії влади та громадянського суспільства в Україні [Електронний ресурс] / С. І. Іщук // Часопис Національного університету „Острозька академія”. Серія „Право”. — 2011. — № 1 (3). — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Choasp/2011_1/11isisvu.pdf. — Назва з екрана.
2010
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Іщук С. І. Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування : монографія / С. І. Іщук. — Хмельницький : Вид-во Цюпак, 2010. —169 с.
Статті
Іщук С. І. Особливості суб’єктивного права на комерційне (фірмове) найменування [Електронний ресурс] / С. І. Іщук // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2010. — № 1. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Choasp/2010_1/10isikfn.pdfhttp://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Choasp/2010_1/10isikfn.pdf. — Назва з екрана.
2008
Статті
Іщук С. Визначення сутності комерційного (фірмового) найменування: термінологічний аспект / С. Іщук // Вісник Львівського університету. Серія юридична. — 2008. — Вип. 46. — С. 112–119.
Іщук С. І. Виключність права на комерційне (фірмове) найменування / С. І. Іщук // Держава і право : збірник наукових праць. "Юридичні і політичні науки". — К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. — Вип. 39. — С. 427–431.
Іщук С. Особливості захисту права на комерційне (фірмове) найменування Антимонопольним комітетом України та його органами / С. Іщук // Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (11 квітня 2008 р., м. Тернопіль). — Тернопіль, 2008. — С. 317–321.
Іщук С. Співвідношення права на комерційне (фірмове) найменування та торговельну марку: основні правові аспекти / С. Іщук // Актуальні питання реформування правової системи України : збірник наукових статей за матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції (30–31 травня 2008 р., м. Луцьк) / уклад. Т. Д. Климчук. — Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. — С. 252–255.
Іщук С. Щодо можливості фізичних осіб-підприємців бути суб’єктами права на комерційне (фірмове) найменування / С. Іщук // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичній конференції (30–31 травня 2008 р., м. Острог). — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — С. 155–158.
2007
Статті
Іщук С. І. Інформаційно-правовий аспект захисту гідності та честі особи в умовах становлення громадянського суспільства в Україні / С. І. Іщук // Гідність, солідарність, субсидіарність: до громадянського суспільства в Україні : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практична конференції для студентів та молодих науковців (10–11 березня 2006 р., м. Львів). ― Львів, 2007. ― С. 198–204.
Іщук С. І. Особливості виникнення права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування / С. І. Іщук // Держава і право : збірник наукових праць. "Юридичні і політичні науки". — К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. — Вип. 37. — С. 414–419.
Іщук С. Суб’єкти права на комерційне (фірмове) найменування / С. Іщук // Верховенство права у правозастосовчій діяльності : матеріали Регіональної науково-практичної конференції, присвяченій 15-ій річниці Юридичного інституту (12–13 жовтня 2007 р., м. Івано-Франківськ). — Івано-Франківськ, 2007. — Вип. 37. — С. 171–180.
Іщук С. Функції комерційного (фірмового) найменування в цивільному обороті / С. Іщук // Актуальні питання реформування правової системи України : збірник наукових статей за матеріалами ІV Міжнародної науково-практичної конференції (1–2 червня 2007 р., м. Луцьк) : у 2-х томах / уклад. Т. Д. Климчук, І. М. Якушев. — Луцьк : РВВ „Вежа”, 2007. — Т. І. — С. 385–388.
2006
Статті
Іщук С. Інноваційна модель розвитку клінічної юридичної освіти: на прикладі Національного університуту "Острозька академія" / С. Іщук // Інформаційний бюлетень. — Острог, 2006. — 48 с.
В бюлетні пропонується напрацювання в юридичній клінічній освіті, яка в свою чергу, базується на використанні позитивного досвіду провідних юридичних клінік України, теоретичних засад юридичної клінічної освіти та стандартів юридичних клінік України.
Іщук С. Особливості права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування / С. Іщук // Наукові записки: Серія „Право”. — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — Вип. 7. — С. 171–177.
Іщук С. Сутність комерційного найменування як об’єкта права інтелектуальної власності / С. Іщук // Вісник Львівського університету. Серія "Юридична". — 2006. — Вип. 43. — С. 172–179.
2012
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Самолюк В. В. Цивільний процес: загальна частина : монографія / В. В. Самолюк, Д. О. Зінчук. — Острог, 2012. — 148 с.
Статті
Самолюк В. В. Перегляд рішень, які набрали законної сили у цивільному судочинстві / В. В. Самолюк // Пенсійна реформа та права осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи : матеріали круглого столу (червень 2012 р., м. Івано-Франківськ). — Івано-Франківськ : Всеукраїнська організація інвалідів «Інститут реабілітації та соціальних технологій", Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України, 2012.
2007
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Цивільний процес: інтерактивний курс : монографія / авт. колектив : Філіп’єв А. О., Самолюк В. В., Зінчук Д. О., Воляник І. В., Фурманчук О. І., Березюк Ю. Л. — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — 616 с.
2006
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Самолюк В. Адміністративне судочинство як засіб боротьби з корупцією : посібник для громадян / В. Самолюк, А. Філіп'єв. — Острог : НаУОА, 2006. — 108 с.
В посібнику поданні поняття та види корупції, способи ефективної протидії корупції, також про адміністративний суд у боротьбі з корупцією, підготовка до адміністративного позову, порядок розгляду адміністративної справи судом та виконання рішення адміністративного суду.
Самолюк В. Основи правознавства : навчальний посібник / В. Самолюк, А. Філіп’єв. — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — 224 с.
У навчальному посібнику висвітлені основні теми, які вивчаються в курсі «Основи правознавства», відповідно до затвердженої Міністерством освіти і науки України Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Посібник побудований із врахуванням змін, внесених у систему законодавства України у зв’язку з прийняттям нових кодифікованих нормативно-правових актів (Цивільного кодексу України, Сімейного кодексу України тощо), а також змін до Конституції, зумовлених проведенням політичної реформи 2004 року. Автори використовують сучасні теоретичні напрацювання в галузі права. Матеріал подано в доступній для сприйняття учня формі з використанням схем, таблиць, практичних завдань. Крім того, посібник містить витяги із законодавства, необхідні для вивчення курсу, а також тестові завдання, які дозволяють проконтролювати знання після вивчення кожної геми.
Самолюк В. Юридична практика: основи ефективного консультування : навчально-методичний посібник / В. Самолюк, О. Фурманчук, Д. Зінчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — 128 с.
Самолюк В. Принципи судочинства та критерії оцінювання рішень суб’єктів владних повноважень адміністративними судами / Василь Самолюк, Артем Філіп’єв, Олег Фурманчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — 30 с.
Самолюк В. В. Інноваційна модель розвитку клінічної юридичної освіти: на прикладі Національного університету «Острозька академія» : інформаційний бюлетень / В. В. Самолюк, А. О. Філіп’єв, О. І. Фурманчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — 48 с.
2005
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Самолюк В. В. Виконавче провадження : курс лекцій / В. В. Самолюк. — Острог : НаУОА, 2005. — 72 с.
У навчальному посібнику розкриті основні положення правового регулювання виконання рішень суду та інших визнанихзаконом юрисдикційних органів. Проаналізовано загальні правила здійснення виконання дій у грошових, речових та особистих забов'язань.
Самолюк В. Юридична практика: основи ефективного консультування : навчально-методичний посібник / В. Самолюк. — Острог : Вида-во НаУОА, 2005.
Посібник розкриває основні правила підготовки та проведення юридичного консультування, починаючи зі збору інформації по збору інформації по справі і закінчуючи інформуванням клієнта про основні шляхи та способи розвязання його проблеми. Подані рекомендації носять допоміжний методичний характер і можуть бути використані у процесі діяльності з організації юридичної практики.
Збірник задач з галузевих правових дисциплін / укл. Воляник І. В., Самолюк В. В., Філіп’єв А. О. — Острог : Вид-во НаУОА, 2005. — 92 с.
2004
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Самолюк В. В. Цивільний процес : навчально-методичний посібник / В. В. Самолюк. — Острог, 2004. — 111 с.
У посібнику даються теоретичні основи цивільного процесу. Проаналізовано основні питання дисципліни “Цивільний процес”:поняття і принципи цивільного процесуального права, цивільно процесуальні правовідносини та їх суб'єкти,сторони та треті особи в цивільному процесі.
Самолюк В. Навчально-методичний посібник з курсу “Цивільний процес” : загальна частина / В. Самолюк. — Острог, 2004. — 111 с.
Федорчук О. М. Методичні рекомендації по написанню курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт з юридичних дисциплін / О. М. Федорчук, В. В. Самолюк. — Острог, 2004. — 31 с.
Статті
Самолюк В. Передумови та підстави законного представництва у кримінальному процесі / В. Самолюк // Часопис Київського університету права. — 2004. — № 3. — С. 71–80.
Самолюк В. Сутність законного представництва у кримінальному процесі України / В. Самолюк // Держава і право : зб. наук. праць. — К., 2004. — Вип. 26. — С. 488–493.
2016
Статті
Хомич Т. М. До питання про зміну кримінально-правових санкцій щодо осіб, які вчинили насильство в сім’ї” / Т. М. Хомич // Матеріали науково-практичного семінару «Кримінально-правові та адміністративно-правові основи протидії насильству в сім’ї» (м. Івано-Франківськ, 29 лютого 2016 р.). — К. : Нац. акад. внутр. справ, 2016. — С. 37–40.
Хомич Т. М. Проблеми застосування фінансових санкцій щодо осіб, які вчинили насильство в сім’ї” / Т. М. Хомич // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції „Малиновські читання” (м. Острог, 30 вересня –1 жовтня 2016 р.) — Острог : Вид-во НаУОА, 2016. — С. 142–143.
2014
Статті
Хомич Т. М. Причини латентності насильства в сім’ї / Т. М. Хомич // Малиновські читання : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Острог, 14–15 листопада 2014 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — С. 194–197.
2012
Статті
Хомич Т. М. Поняття насильства і примусу та їх співвідношення [Електронний ресурс] / Т. М. Хомич // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — Острог, 2012. — № 2 (6). — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12faopys.pdfhttp://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12faopys.pdfhttp://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12faopys.pdfhttp://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12faopys.pdf. — Назва з екрана.
2010
Статті
Хомич Т. М. Проблемні аспекти понять сім’ї та шлюбу згідно законодавства України / Т. М. Хомич // Правові проблеми зміцнення української державності : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 19–20 листопада 2010 р.) : у 2–х ч. — Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2010. — Ч. 2. — С. 11–12.
Хомич Т. М. Фізичне насильство як одна із форм вчинення насильства в сім'ї [Електронний ресурс] / Т. М. Хомич // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — Острог, 2010. — № 2. — Режим досьупу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2010/n2/10ktmnvs.pdf (2). — Назва з екрана.
2009
Статті
Хомич Т. М. Профілактика конфліктних ситуацій як метод запобігання насильства в сім’ї / Т. М. Хомич // Восьмі осінні юридичні читання : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених ( Хмельницький, грудень 2009 р.). — Хмельницький, 2009.
Хомич Т. М. Психологічне насильство в сім’ї / Т. М. Хомич // Наукові записки. Серія «Педагогіка і психологія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 13. — С. 448–467.
2008
Статті
Хомич Т. М. Теоретичні аспекти насильства в сім'ї / Т. М. Хомич // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичній конференції (30–31 травня 2008 року, м. Острог). — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — С. 290–293.
2013
Статті
Зінчук Д. О. Гарантії судового захисту трудових прав у разі розірвання трудового договору / Д. О. Зінчук // Соціальні ініціативи Президента України та права інвалідів : матеріали Всеукраїнської круглого столу (Київ, 19–20 липня 2013 р.).― Київ, 2013.
Зінчук Д. О. Доступність правосуддя в контексті Конвенції ООН про права інвалідів / Д. О. Зінчук // Конвенція про права інвалідів: чотири роки практичної дії : матеріали Всеукраїнської науково-практичній конференції (20–21 вересня 2013 р., м. Острог). ― Острог, 2013.
Зінчук Д. О. Принципи інтерактивних методів навчання / Д. О. Зінчук // Удосконалення методики викладання курсу «Правознавство» в загальноосвітніх навчальних закладах : матеріали Всеукраїнської науково-практичній конференції (Острог, 21–22 листопада 2013 р.). ― Острог, 2013.
Зінчук Д. О. Процесуальні гарантії судового захисту трудових прав громадян / Д. О. Зінчук // Соціальні ініціативи Президента України та права інвалідів : матеріали Всеукраїнської круглого столу (Рівне, 5–6 липня 2013 р.). ― Рівне, 2013.
2012
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Зінчук Д. О. Теорія держави і права: інтерактивний курс : монографія / Д. О. Зінчук. — Острог, 2012. — Ч. 1. — 136 с.
Зінчук Д. О. Теорія держави і права: інтерактивний курс : монографія / Д. О. Зінчук. — Острог, 2012. — Ч. 2. — 104 с.
Статті
Зінчук Д. О. Основні принципи судового захисту трудових прав працівників у разі припинення трудового договору з ініціативи роботодавця / Д. О. Зінчук // Пенсійна реформа та права осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи : матеріали круглого столу (червень 2012 р., м. Івано-Франківськ). — Івано-Франківськ : Всеукраїнська організація інвалідів «Інститут реабілітації та соціальних технологій, Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України, 2012.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Цивільний процес: інтерактивний курс / Філіп’єв А., Самолюк В., Зінчук Д. та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2007 — 615 с.
2006
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Самолюк В. Юридична практика: основи ефективного консультування : навчально-методичний посібник / В. Самолюк, О. Фурманчук, Д. Зінчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — 128 с.
Адміністративне судочинство як засіб боротьби з корупцією : посібник для громадян / В. Самолюк, А. Філіп’єв, О. Фурманчук, Д. Зінчук, Н. Загорулько, Ю. Березюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — 106 с.
Самолюк В. Юридична практика: основи ефективного консультування : навчально-методичний посібник / В. Самолюк, О. Фурманчук, Д. Зінчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — 128 с.
2017
Статті
Ковальчук В. Б. Громадянське суспільство та його правові цінності в умовах демократичної трансформації: досвід України / В. Б. Ковальчук, І. О. Панчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. — 2017. — № 3. — С. 83–88.
2016
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Ковальчук В. Б. Правосвідомість як фактор утвердження демократичних основ державного та суспільного ладу : монографія / В. Б. Ковальчук, І. О. Панчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2016. — 212 с.
Монографія присвячена аналізу сутності правосвідомості та її впливу на суспільно-політичні процеси в державі і суспільстві, а також розкриттю особливостей формування громадянської правосвідомості. Дослідження містить аналіз правосвідомості як елементу правової системи держави та впливу цього явища на такі її складові як система права, правотворчість та правозастосування. У роботі визначено основні критерії оінки правосвідомості кандидатів на посади в органах державної влади ті суддівському корпусі. У монографії досліджено систему правових цінностей сучасного громадянського суспільства, а також розкрито значення правосвідомості як фактору утвердження активної громадянської позиції та охарактеризовано особливості правосвідомості в період демократичного транзиту. Визначено сутність зрілої правосвідомості та фактори,що впливають на її формування. Монографія адресовна науковцям, законодавцям, державним службовцям, викладачам, аспірантам, студентам правникам та всім, хто цікавиться проблемами права та держави.
Статті
Панчук І. О. Правосвідомість державних службовців / І. О. Панчук // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук : материалы VI международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов (г. Минск, 15 апреля 2016 г.) : в двух частях / ред. кол. С. Ф. Сокол и др. — Минск : «БИП-Институт правоведения». — 2016. — Ч. 1. — С. 30–31.
Панчук І. О. Формування зрілої правосвідомості як умова становлення громадянського суспільства / І. О. Панчук // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 30 вересня–1 жовтня 2016 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2016. — С. 55–56.
2015
Статті
Панчук І. О. Вплив правосвідомості на розвиток правової системи держави / І. О. Панчук // Теорія і практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід : матеріали учасників Першої науково-практичної конференції (Львів, 30 квітня 2015 р.). — Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2015. — С. 114–118.
Панчук І. О. Правосвідомість як фактор забезпечення законності / І. О. Панчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». — 2015. — № 33. — С. 25–28.
Панчук І. О. Проблема правосвідомості у контексті основних теорій праворозуміння / І. О. Панчук // Малиновські читання : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Острог, 14–15 листопада 2014 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — С. 53–54.
Панчук І. О. Роль індивідуальної та суспільної правосвідомості у здійсненні волонтерської діяльності / І. О. Панчук // Університетські наукові записки. — 2015. — № 2 (54). — С. 21–26.
Панчук И. О. Индивидуальное правосознание как фактор демократических преобразований в государстве и обществе: украинский опыт / И. О. Панчук // Legea si viata. — 2015. — № 1. — С. 69–72.
Панчук І. О. Громадянська правосвідомість як особливий вид правосвідомості / І. О. Панчук // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 13–14 листопада 2015 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — С. 44–45.
2014
Статті
Панчук І. О. Аналіз політико-правових аспектів громадянської правосвідомості / І. О. Панчук // Правничий вісник університету «Крок». — 2014. — Вип. 20. — С. 113–117.
Панчук І. О. Особливості правової ідеології у перехідних суспільствах (транзитних демократіях) в контексті досвіду вітчизняного державотворення / І. О. Панчук // Наукові праці МАУП. — 2014. — Вип. 1. — С. 105–110.
Панчук І. О. Правосвідомість та становлення громадянського суспільства в Україні / І. О. Панчук // Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. — 2014. — № 2. — С. 40–43.
2013
Статті
Панчук І. О. Загальні риси професійної правосвідомості суддів / І. О. Панчук // Часопис Національного університету"Острозька академія". Серія "Право". — Острог, 2013. — № 1 (7).
2016
Статті
Цип’ящук М. Б. Психологічні аспекти підготовки майбутніх юристів до професійної діяльності в сучасних умовах / М. Б. Цип’ящук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія».— Острог, 2016. — Вип. 3. — С. 203–212.
2015
Статті
Цип'ящук М. Б. Правова кваліфікація збройного конфлікту на Сході України з точки зору міжнародного гуманітарного права та права прав людини / М. Б. Цип’ящук // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання” (м. Острог, 13–14 листопада 2015 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — С. 89–90.
2014
Статті
Цип'ящук М. Б. Дослідження розвитку практичного мислення майбутніх юристів за критерієм їх залучення до практичної діяльності / М. Б. Цип'ящук // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 28. — С. 160–169.
Цип’ящук М. Б. Дослідження розвитку практичного мислення майбутніх юристів за критерієм їх залучення до практичної діяльності / М. Б. Цип’ящук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 26. — С. 136–140.
2013
Статті
Цип’ящук М. Б. До питання психологічного змісту та структури професійного досвіду юриста / М. Б. Цип’ящук // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 24. — С. 127–133.
2012
Статті
Цип’ящук М. Б. Професійне мислення юриста у вимірі когнітивного стилю поле залежність/поленезалежність / М. Б. Цип’ящук // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 259–262.
Цип'ящук М. Подання учасниками цивільного процесу доказів у суді першої інстанції України, Франції та Німеччини: порівняльний аналіз / М. Цип'ящук // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання” (м. Острог, 16–17 листопада 2012 р.). — Острог, 2012. — С. 145–146.
2011
Статті
Цип’ящук М. Б. Професійне мислення юристів: теоретичні основи дослідження [Електронний ресурс] / М. Б. Цип’ящук // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". — Острог, 2011. — № 2 (4). — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n2/11tmbtod.pdf. — Назва з екрана.