Кафедра політології та національної безпеки
2018
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Демократичний транзит у країнах Вишеградської групи й Україні: вибрані аспекти : навчальний посібник / за ред. Дмитра Шевчука, Віталія Лебедюка. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — 224 с.
Статті
Лебедюк В. Рівненська область: аналітичний матеріал / В. Лебедюк // Індекс Євроінтеграційного економічного поступу в Україні 2014–2016: три роки на шляху до єдиного європейського економічного простору / упоряд. М. Корявець. — Чернігів : Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень, 2018. — С. 31–32.
Лебедюк В. Рівненська область: аналітичний матеріал / В. Лебедюк // Синергія програм транскордонного співробітництва та синергія регіонального розвитку в Україні / упоряд. Є. Романенко. — Чернігів : Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень, 2018. — С. 70–77.
2017
Статті
Лебедюк В. М. Рівненська область / В. М. Лебедюк // Індекс демократичного розвитку областей України – 2016 / за ред. Є. Романенка. — Чернігів : Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень, 2017. — С. 74–79.
Лебедюк В. М. Еволюція регіонального політичного простору: електоральна мінливість, партійна конкуренція та організаційний розвиток політичних партій на локальному рівні (на прикладі Рівненської області) / В. М. Лебедюк // Політичні партії і вибори: українські та світові практики : збірник статей і тез за результатами наукової конференції «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 7–8 жовтня 2016 року / за заг. редакцією А. Романюка. — Львів : Простір-М, 2017. — С. 78–87.
Lebediuk W. Ukraina po rewolucji godności: próba wdrożenia reform / W. Lebediuk // WSCHODNI ROCZNIK HUMANISTYCZNY. — 2017. — Tom 14, N. 4. — S. 57–82.
2016
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Лебедюк В. Наукове вивчення виборчого процесу в Україні / В. Лебедюк, Ю. Мацієвський // Політична криза в Україні 1991–2016 : колективна монографія / О. Рафальський, М. Кармазіна, О. Майборода. — К. : Парламентське видавництво, 2016. — Т. 2 : Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень. — С. 280–296.
Вивчення виборчого процесу дало поштовх «поведінковій революції» у політичній науці. Якщо, скажімо, на Заході електоральні дослідження проводяться, починаючи з 20-х рр. XX ст., то в Україні вони стали предметом систематичних, у тому числі дисертаційних, досліджень лише в кінці 90-х рр. XX ст. Цим, напевно, зумовлено те, що зарубіжні дослідники раніше, ніж їхні українські колеги, почали використовувати наявні теорії в емпіричних дослідженнях українських виборів.
Статті
Лебедюк В. М. Розподіл впливу між фракціями та групами у Європейському парламенті 1979–2016 рр. / В. М. Лебедюк, Є. В. Леник // Global world : науковий альманах. — 2016. — № 2 (ІI). — С. 141–147.
Лебедюк В. М. Протопартії, квазіпартії чи політичні партії в Україні / В. М. Лебедюк, А. В. Гоменюк // Global world : науковий альманах. — 2016. — № 2 (ІI). — С. 134–140.
Лебедюк В. Рівненська область: аналітичний матеріал / В. Лебедюк // Щорічник «Регіони України –2015». — Чернігів : Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень, 2016. — С. 50–53.
Lebediuk W. Wartości ludności Ukrainy: czy czujemy się europejczykami? / W. Lebediuk // Kulturowy wymiar integracji europejskiej / Redakcja dr. hab. Elżbiety Szczot, dr. Jacek Szczot. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. — S. 214–228.
2015
Статті
Лебедюк В. М. Коефіцієнти зв’язку у дослідженнях електоральної поведінки / В. М. Лебедюк // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. — 2015. — Вип. 12. — С. 199–211.
Лебедюк В. М. Cтатистичні методи в політичній науці: регресійні моделі / В. М. Лебедюк // Слов’янський вісник : збірник наукових праць. Серія : політичні науки. — 2015. — Вип. 22. — С. 93–97.
Lebediuk W. Polityka regionalna w Ukrainie po "pomarańczowej rewolucji": lojalność polityczna czy ekonomiczna wykonalność / W. Lebediuk // Relacje polityczne miedzy Polska a Ukraina. Doswiadczenia i perspektywy. — Lublin : Wydawnictwo KUL. — 2015. — S. 234−244.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Мацієвський Ю. Як писати наукові роботи з політології? : навчальний посібник / Юрій Мацієвський, Віталій Лебедюк. — перероб. та допов. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 164 с.
У книзі автори пропонують відповіді на питання щодо методології дослідження. Особливу увагу зосереджено на послідовності дослідницьких кроків, використанні кількісних методів, написанні тексту та його оформленні. Навчальний посібник рекомендовано студентам, аспірантам, науковцям і всім, хто цікавиться питаннями політичних досліджень
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Лебедюк В. Даль Роберт Алан / В. Лебедюк // Історія політичної думки : навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / за заг. ред. Н. М. Хоми. — Львів : Новий Світ-2000, 2014. — С. 193–194.
Лебедюк В. Кірчхаймер Отто / В. Лебедюк // Історія політичної думки : навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / за заг. ред. Н. М. Хоми. — Львів : Новий Світ-2000, 2014. — С. 304–305.
Лебедюк В. Лейпхарт Аренд / В. Лебедюк // Історія політичної думки : навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / за заг. ред. Н. М. Хоми. — Львів : Новий Світ-2000, 2014. — С. 371–372.
Лебедюк В. Райкер Вільям / В. Лебедюк // Історія політичної думки : навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / за заг. ред. Н. М. Хоми. — Львів : Новий Світ–2000, 2014. — С. 547–548.
Лебедюк В. Хаусхофер Карл / В. Лебедюк // Історія політичної думки : навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / за заг. ред. Н. М. Хоми. — Львів : Новий Світ-2000, 2014. — С. 679–680.
Статті
Лебедюк В. М. Трансформація партійних систем у пострадянських країнах / В. М. Лебедюк // Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. — 2014. — С. 222–229.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Мацієвський Ю. Як писати наукові роботи з політології? : навч. пос. / Юрій Мацієвський, Віталій Лебедюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 134 с.
У книзі автори пропонують відповіді на питання щодо методології дослідження. Особливу увагу зосереджено на послідовності дослідницьких кроків, використанні кількісних методів, написанні тексту та його оформленні. Навчальний посібник рекомендовано студентам, аспірантам, науковцям і всім, хто цікавиться питаннями політичних досліджень.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Олейник В. В. Распределение влияния между фракциями и группами в Верховной Раде Украины (1990 – 2012 гг.) : препринт WP7/2013/08 / В. В. Олейник, В. Н. Лебедюк. — М., 2013. — 76 с. — (Cерия WP7 «Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике»).
Статті
Лебедюк В. М. Конфігурація партійної системи України: нисхідні та висхідні тенденції / В. М. Лебедюк // Сучасна українська політика : зб. наук. праць. — К. : Вид-во "Центр соціальний комунікацій", 2013. — Вип. 28. — С. 157–169.
Лебедюк В. Типологія партійних систем: минуле та сьогодення / В. Лебедюк // Політичний менеджмент. — 2013. — Вип. 59. — С. 97–110.
2012
Статті
Лебедюк В. М. Політичні партії в Україні: особливості діяльності на місцевому рівні / В. М. Лебедюк // Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (24–25 листопада 2011 року, м. Київ). — Київ, 2012. — С. 551–562.
Лебедюк В. М. Трансформація організаційного типу політичних партій України / В. М. Лебедюк // Актуальні напрями розвитку суспільних наук : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 17–18 серпня 2012 року). — С. 104–106.
2011
Статті
Лебедюк В. М. Фінансування політичних партій в Україні: механізми державного контролю / В. М. Лебедюк // Інвестиції: практика та досвід. — 2011. — Вип. 15. — С. 122–131.
2010
Статті
Лебедюк В. М. Вдосконалення механізму державного впливу на організаційний розвиток політичних партій [Електронний ресурс] / В. М. Лебедюк. — Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=271. — Назва з екрана.
Лебедюк В. М. Організаційний баланс ресурсів політичних партій в Україні / В. М. Лебедюк // Сучасна українська політика. — 2010. — Вип. 21. — С. 136–146.
Лебедюк В. М. Політичні партії в посткомуністичних країнах на шляху до Європейського Союзу: організаційні тенденції / В. М. Лебедюк // Наукові записки "Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України". Серія "Політичні науки". — 2010. — Вип. 4. — С. 301–310.
Лебедюк В. Н. Тенденции организационного развития политических партий Украины / В. Н. Лебедюк // Политические партии и политическая конкуренция в демократических и недемократических режимах. — С. 199–210.
2009
Статті
Лебедюк В. М. Політичні партії в Україні: визначення організаційного типу / В. М. Лебедюк // Науковий вісник. Демократичне врядування. — 2009. — Вип. 4.
2019
Статті
Мацієвский Ю. Чому авторитаризм малоймовірний в Україні? / Юрій Мацієвський // PONARS Eurasia Policy Memo. — 2019. — No. 580. — С. 1–6.
2018
Статті
Мациевский Ю. В ловушке гибридности: политический режим в Украине после революции 2014 года (У пастці гібридності: політичний режим в Україні після революції 2014 року) / Ю. Мациевский // Полис. Политические исследования. — 2018. — № 1. — С. 96–115.
Мацієвський Ю. Політичний режим в Україні менш стабільний, ніж за президентства Януковича: порівняння третього року / Ю. Мацієвський // ПОНАРС Євразія. — 2018. — С. 1–5.
Мацієвський Ю. Системна вразливість і доля реформ: Україна та Грузія у порівняльній перспективі / Ю. Мацієвський // Partnerstwo Wscbodnie. Etyczne і spofeczno-prawne aspekty rela miedzy Unia Europejska Ukraina. — Gorzow Wielkopolski : Akademia im. Jakuba z Paradyza w Gorzowie Wielkopolskim, 2018. — Т. 2. — С. 89–104.
2017
Статті
Мацієвський Ю. Витоки популізму у Центрально-Східній Європі / Ю. Мацієвський, О. Кашинський // Ідеологія і політика. — 2017. — № 2 (8). — С. 15–37.
Мацієвский Ю. В. Старі політичні звички повільно вмирають в Україні / Ю. В. Мацієвський // PONARS Eurasia Policy Memo. — 2017. — С. 1–6.
Мацієвський Ю. Чому масові вбивства поляків на Волині некоректно називати геноцидом / Ю. Мацієвський // Сучасні українсько-польські відносини: погляд експертів : зб. аналітичних матеріалів / упоряд. В. Бусленко. — 2017. — Вип. 2. — С. 51–58.
2016
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Мацієвський Ю. У пастці гібридності: зиґзаґи трансформацій політичного режиму в Україні (1991–2014) / Юрій Мацієвський. — Чернівці : Книги – XXI, 2016. — 551 с.
Лебедюк В. Наукове вивчення виборчого процесу в Україні / В. Лебедюк, Ю. Мацієвський // Політична криза в Україні 1991–2016 : колективна монографія / О. Рафальський, М. Кармазіна, О. Майборода. — К. : Парламентське видавництво, 2016. — Т. 2 : Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень. — С. 280–296.
Вивчення виборчого процесу дало поштовх «поведінковій революції» у політичній науці. Якщо, скажімо, на Заході електоральні дослідження проводяться, починаючи з 20-х рр. XX ст., то в Україні вони стали предметом систематичних, у тому числі дисертаційних, досліджень лише в кінці 90-х рр. XX ст. Цим, напевно, зумовлено те, що зарубіжні дослідники раніше, ніж їхні українські колеги, почали використовувати наявні теорії в емпіричних дослідженнях українських виборів.
Статті
Мацієвський Ю. Полiтичнi елiти та доля реформ: Україна i Грузiя у порiвняльнiй перспективі / Ю. Мацієвський, В. Ковалко // Агора. — 2016. — Вип. 17. — С. 14–20.
Мацієвський Ю. Рух по колу чи вихід з пастки? / Ю. Мацієвський // Wschod Europy : Studia Humanistyczno-Spoleczne. — 2016. — Вип. 1. — С. 53–69.
Мацієвський Ю. Як Україні вислизнути з пастки гібридності і почати рух вперед? / Ю. Мацієвський // Чверть століття українсько-американської дружби: досвід гідний майбутнього : збірник матеріалів III американознавчої мультидисциплінарної конференції (12–13 квітня 2016 р.). — Львів : Львівський Національний університет ім. Івана Франка, 2016. — С. 236–245.
Мацієвський Ю. How can Ukraine break out of the institutional trap? (Як Україні вислизнути з інституційної пастки?) / Ю. Мацієвський // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Питання політології». — 2016. — Вип. 30. — С. 47–51.
Мацієвський Ю. В. Політична наука в університеті: становлення кафедр, розвиток дослідницьких та навчальних програм, наукових контактів й видавничої діяльності. 1991–2016 рр. Національний університет «Острозька академія» / Ю. В. Мацієвський // Політична наука в Україні. 1991–2016 : у 2 т. — К. : Парлам. вид-во, 2016. — Т. 1 : Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса, редкол. : чл.-кор. НАН України О. Рафальський (голова), д-р політ. наук М. Кармазіна, д-р іст. наук О. Майборода, автор передм. О. Рафальський, відп. ред. і упоряд. М. Кармазіна. — С. 502–512.
2015
Статті
Мацієвський Ю. Чи має Україна шанс? / Ю. Мацієвський // Україна між Сходом та Заходом: апокаліпсис чи модель майбутнього? : збірка есе / Центр східно-західних студій Регенсбурзького університету «Європеум»; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — К. : Самміт-Книга, 2015. — С. 103–107.
Matsiіevskyі Y. Dwa kryzysy i rewolucja: wydarzenia 2004 i 2014 r. na Ukrainie w perspektywie porównawczej. Two Crises and a Revolution: 2004 and 2014 Events in Ukraine in Comparative Perspective / Y. Matsiіevsky // Politeja. Pismo Wydzialu Studiow Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellonskiego. — 2015. — № 2 (34 (1)). — С. 63–77.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Мацієвський Ю. Як писати наукові роботи з політології? : навчальний посібник / Юрій Мацієвський, Віталій Лебедюк. — перероб. та допов. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 164 с.
У книзі автори пропонують відповіді на питання щодо методології дослідження. Особливу увагу зосереджено на послідовності дослідницьких кроків, використанні кількісних методів, написанні тексту та його оформленні. Навчальний посібник рекомендовано студентам, аспірантам, науковцям і всім, хто цікавиться питаннями політичних досліджень.
Статті
Мацієвський Ю. Білорусизація, гібридизація чи демократизація? Мінливі перспективи для України / Ю. Мацієвський // The Vilnius Moment. PONARS Eurasia. POLICY PERSPECTIVES. — 2014. — March. — С. 39–44.
Мацієвський Ю. Криза 2004 і 2013 рр.у порівняльному контексті» [Електронний ресурс] / Ю. Мацієвський. — 2014. — Режим доступу : http://www.kennan.kiev.ua/kkp/content/seminars/materials/1401_Matsievskyi.htm. — Назва з екрана.
Мацієвський Ю. Сила народу чи сила влади: порівняння кризи 2004-го та 2014 років в Україні / Ю. Мацієвський // Економічний часопис – ХХІ. — К., 2014. — № 1–2. — С. 15–18.
Matsiіevskyі Y. Crises in Ukraine: 2004 and 2013 in comparative context» [Еlectronic recourse] / Y. Matsiіevskyі. — 2014. — Режим доступу : http://www.wilsoncenter.org/article/crises-ukraine-2004-and-2013-comparative-context. — Назва з екрана.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Мацієвський Ю. Як писати наукові роботи з політології? : навч. пос. / Юрій Мацієвський, Віталій Лебедюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 134 с.
У книзі автори пропонують відповіді на питання щодо методології дослідження. Особливу увагу зосереджено на послідовності дослідницьких кроків, використанні кількісних методів, написанні тексту та його оформленні.
Статті
Мацієвський Ю. Західний тиск і сценарії виживання політичного режиму в Україні / Ю. Мацієвський // Наукові записки НаУКМА. Серія "Політичні науки". — 2013. — Т. 147. — С. 3–8.
Мацієвський Ю. Міжнародна ізоляція гібридних режимів: випадок України / Ю. Мацієвський // Політологічні та соціологічні студії. — 2013. — Т. ХІІ. — С. 460–472.
Мацієвський Ю. Політичні партії і політичний режим після виборів 2012 р. / Ю. Мацієвський // Парламентські вибори 2012 року в Україні. Наукові дослідження. — 2013. — С. 322–339.
Мацієвський Ю. Україна після Вільнюса: як виживатиме режим / Ю. Мацієвський // Критика. — 2013. — № 7–8. — С. 6–10.
Мациевский Ю. Западное давление или внутренние ресурсы: санкции и сценарии выживания политического режима в Украине / Ю. Мациевский // Перед выбором. Будущее Украины в условиях системной дестабилизации. — Люблин ; Львов ; Киев : Институт Центрально-Восточной Европы, 2013. — С. 139–164.
Мацієвський Ю. Україна після Вільнюса: як виживатиме режим / Ю. Мацієвський // Часопис «Критика». — 2013. — № (7–8). — С. 6–10.
2012
Статті
Мацієвський Ю. Від дефектної до керованої демократії? (тенденції трансформації політичного режиму в Україні після президентських виборів 2010 р.) / Ю. Мацієвський // Наукові записки ІПЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 2012. — Вип. 6. — С. 279–202.
Мацієвський Ю. Неформальні інститути в гібридних режимах: випадок України / Ю. Мацієвський. — Берклі : Інститут Славістичних, Східноєвропейських і Євразійських студій Каліфорнійського університету, 2012.
Мацієвський Ю. Пастка обмеженого доступу / Ю. Мацієвський // Критика. — 2012. — № 5 (175). — С. 2–6.
Мацієвський Ю. Чому в нас немає політичної науки? / Ю. Мацієвський // Критика. — 2012. — № 6 (176). — С. 10–12.
Мацієвський Ю. В. Чим є сучасна Україна і чи можливі в ній зміни / Ю. В. Мацієвський // Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne. — Kraków : Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Przemyś : lInstytut Stosunków Międzynarodowych PWSW w Przemyślu, 2012. — № 12. — S. 63–74.
Мацієвський Ю. В. Неформальні пакти та їх наслідки у період президентства В. Ющенка (Нарис до теорії гібридних режимів) / Ю. В. Мацієвський, М. Л. Мозоль // Наукові записки Чернівецького національного університету. Серія «Політологія і соціологія». — 2012. — C. 331–348.
2011
Статті
Мацієвський Ю. Від хаосу до порядку: чи стабільний політичний режим у пост-помаранчевій Україні? / Ю. Мацієвський // Політичний менеджмент. — 2011. — № 5. — С. 93–100.
Мацієвський Ю. Інволюція конституціоналізму і квазі-авторитарний режим в Україні / Ю. Мацієвський // Вибори та демократія. — 2011. — № 3. — С. 49–56.
Мациевский Ю. Псевдо, квази или полу: какой политический режим формируется в Украине? / Ю. Мациевский // Ойкумена. — 2011. — Вип. 8. — С. 128–145.
Мацієвський Ю. Спокуси авторитаризмом / Ю. Мацієвський // Критика. — 2011. — № 5–6. — С. 2–7.
Мацієвський Ю. Чи можливе відродження авторитаризму в Україні? / Ю. Мацієвський // Політичний менеджмент. — 2011. — № 1. — С. 51–63.
Matsiyevsky Y. Change, Transition, or Cycle: The Dynamics of Ukraine’s Political Regime in 2004-2010 / Yuriy Matsiyevsky // Russian Politics and Law. — 2011. — Vol. 49, No 5. — September–October. — P. 8–33.
2010
Статті
Мацієвський Ю. Зазираючи у майбутнє: сценарії інволюції дефектної демократії в Україні / Ю. Мацієвський // Наукові праці. Політологія. — 2010. — № 149 (137). — С. 14–20.
Мацієвський Ю. Який режим будує В. Янукович і що з цього вийде? / Ю. Мацієвський // Наукові записки "Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України". Серія "Політичні науки". — 2010. — Вип. 4. — С. 274–289.
Мациевский Ю. Смена, транзит или цикл: динамика политического режима в Украине в 2004–2010 гг. / Ю. Мациевский // Полис. — 2010. — № 5. — С. 17–37.
Мацієвський Ю. В. Еліти в Україні до і після «Помаранчевої революції» / Ю. В. Мацієвський // Політичний менеджмент. — 2010. — № 2. — C. 38–55.
Macijewśkyj J. Transformacje reżimu politycznego na Ukrainie przed i po pomarańczowej rewolucji (interpretacja instytucjonalna) / J. Macijewśkyj // Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP / pod. red. T. Bodio. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2010. — T. I. — S. 549–569.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Рибак А. Написання та оформлення студентських наукових робіт : методичні рекомендації для студентів спеціальності «політологія» / Андрій Рибак, Юрій Мацієвський. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — 48 с.
Статті
Мацієвський Ю. Політична криза: теоретичний аналіз / Юрій Мацієвський // Наукові записки. Серія “Політичні науки”. “Демократичний транзит в Україні: підсумки електорального циклу 2004–2007 рр.”. — 2008. — Вип. 3. — С. 146–161.
Macijewśkyj J. Między autorytaryzmem i demokracją: ustrój politychny w Ukrainie po “pomarańczowej rewolucji” / J. Macijewśkyj // Nowa Ukraina, Zeszyty historyczno-politologiczne. — Kraków : Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Przemyśl : Instytut Stosunków Międzynarodowych PWSW w Przemyślu, 2008. — № 1–2. — S. 149–166.
Мацієвський Ю. В. Деякі аспекти вивчення феномена кризи в політичних дослідженнях / Ю. В. Мацієвський // Політичний менеджмент. — 2008. — № 6 (33). — C. 16–29.
Мациевский Ю. В. Политический режим в Украине после «Оранжевой революции» / Ю. В. Мациевский // Политэкс. — 2008. — № 4. — C. 18–40.
Мацієвский Ю. В. Між авторитаризмом і демократією: політичний режим в Україні після «Помаранчевої революції» / Ю. В. Мацієвський // Нова Україна. — 2008. — № (1–2). — С. 149–166.
2007
Статті
Мациевский Ю. В. «Оранжевая революция» в Украине: транзитологическая интерпретация / Ю. В. Мациевский // Перекрёстки. Журнал исследования Восточноевропейского пограничья. — 2007. — № 3–4. — C. 247–266.
Мациевский Ю. В. Политический режим в Украине после «Помаранчевой революции» / Ю. В. Мациевский // Украина и Россия на пути к демократии: особенности переходного периода / под общей ред. О. И. Соскина. — К. : Изд-во «Институт трансформации общества», 2007. — С. 86–103.
2006
Статті
Мацієвський Ю. Етнічний конфлікт – вивчений феномен? / Юрій Мацієвський // Політичний менеджмент. — 2006. — Вип. 4. — С. 108–123.
Мацієвський Ю. Між авторитаризмом та демократією: політичний режим в Україні після “Помаранчевої революції” / Юрій Мацієвський // Політичний менеджмент. — 2006. — № 5. — С. 18–32.
2005
Статті
Мацієвський Ю. “Помаранчева революція” крізь призму транзитології / Юрій Мацієвський // Незалежний культурологічний журнал. — 2005. — № 40. — С. 28–39.
Мацієвський Ю. В. «Помаранчева революція» крізь призму міждисциплінарних соціальних досліджень / Ю. В. Мацієвський // Політичний менеджмент. — 2005. — № 6 (15). — C. 7–22.
2004
Статті
Мацієвський Ю. Етнічність та конфлікт / Юрій Мацієвський // Идентичность и толерантность в многоэтническом гражданском обществе : материалы ІІІ- его международного семинара. — Алушта, 2004.
Мацієвський Ю. Між функціоналізмом та нормативізмом: академічна політологія в Україні на початку XXI ст. / Юрій Мацієвський // Людина і політика. — 2004. — № 5.
Мацієвський Ю. Теоретичні аспекти аналізу суспільних конфліктів: множинність концептуальних підходів / Юрій Мацієвський // Людина і політика. — 2004. — № 3. — С. 115–130.
2003
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Матеріали для самостійної роботи з курсу “Конфліктологія” / укл. Мацієвський Ю. В. — Острог : Національний університет "Острозька академія”, 2003. — 146 с.
Статті
Мацієвський Ю. В. The US and the International Political System: What Model for the Future? / Ю. В. Мацієвський // Наукові записки НаУКМА. Серія «Політичні науки». — 2003. — Т. 21. — С. 19–30.
2000
Статті
Мацієвский Ю. Вивчення миру та регулювання конфліктів: новий напрямок соціогуманітарних дисциплін / Юрій Мацієвський // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». —2000. — Т. I. — С. 46–50.
2017
Статті
Шостак І. Реорганізація системи управління римо-католицькими духовними семінаріями у ХІХ столітті на українських землях у складі Російської імперії / І. Шостак // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. — Маріуполь, 2017. — Вип. 18. — С. 188–194.
2016
Статті
Шостак І. Становлення державно-правових відносин між Російським самодержавством і Ватиканом наприкінці ХІІІ – у першій половині ХІХ ст.: Значення для сьогодення / І. Шостак // Materiały międzynarodowej konferencji naukowej Kulturowy wymiar integracji europejskiej. — Lublin, 2015.
Шостак І. Римо-Католицька Церква на українських землях у складі Російської імперії протягом ХІХ ст.: проблеми історіографії [Електронний ресурс] / І. Шостак. — 2016. — Режим доступу : http://wid.org.pl/?s=MIEJSCE+UKRAIŃSKICH+POLONISTYK+ZAGRANICZNYCH+W+GLOBALNYM+SYSTEMIE+KSZTAŁCENIA+POLONISTYCZNEGO. — Назва з екрана.
2015
Статті
Шостак І. Громадянсько-політична позиція волинського та подільського римо-католицького духовенства у польських повстаннях 1830-31 та 1863 років / І. Шостак // Studia Politologica Ucraino-Polona. — 2015. — Вип. 5. — С. 233–239.
2014
Статті
Шостак І. Діяльність римо-католицьких благодійних товариств на українських землях у складі Російській імперії на початку ХХ століття / І. Шостак // Наукові записки НаУОА. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 10. — С. 197–206.
Шостак І. Роль римо-католицьких священиків у відкритті та діяльності благодійних товариств на українських землях у складі Російській імперії на початку ХХ століття / І. Шостак // «Науковий діалог «Схід-Захід» : матеріали Третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Кам’янець-Подільський, 7 червня 2014 р.) : у 4-х ч. — Дніпропетровськ : Вид-во «Інновація», 2014. — Ч. 2. — С. 54–57.
Шостак І. Становлення адміністративно-територіального устрою РКЦ та ГКЦ на Волині, Київщині, Поділлі на межі XVIII–XIX ст. / І. Шостак // Університетські студії: актуальні дослідження гуманітарних та суспільствознавчих наук : збірник наукових праць / уклад. С. О. Терепищий; за загальною ред. В. П. Андрущенка; НПУ імені М. П. Драгоманова. — К. : Вид-во Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2014. — С. 87–88.
Шостак И. В. Церковное имение Римско-католической церкви в системе социально-экономических отношений на украинских землях в составе Российской империи в первой половине XIX века / И. В. Шостак // АНТРО Анналы научной теории развития общества. — 2014. — № 1 (14). — С. 63–71.
2013
Статті
Шостак І. Освітня діяльність Римо-Католицької Церкви на українських землях у складі Російської імперії у ХІХ столітті: проблеми історіографії / І. Шостак // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць. — 2013. — Вип. 15. — С. 763–767.
Шостак І. В. Особливості розвитку відносин між Російською імперією та Ватиканом протягом першої половини ХІХ століття / І. В. Шостак // Наукові записки. Серія "Історичні науки". — 2013. — Вип. 20. — С. 202–206.
Шостак І. Становище Заславського римо-католицького деканату в ХІХ столітті / І. Шостак // Науково-краєзнавчий збірник «Ізяславщина. Від давнини до сучасності» / за ред. В. Г. Берковського. — 2013. — Вип. 1. — С. 105–110.
2012
Статті
Шостак І. В. Законодавче закріплення статусу римо-католицької церкви в Російській імперії у першій половині ХІХ століття / І. В. Шостак // Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство". — 2012. — Вип. 7. — С. 283–290.
Шостак І. В. Основні аспекти становлення адміністративно-територіального устрою РКЦ на українських землях у складі Російської імперії протягом кінця XVIII – початок ХХ ст. / І. В. Шостак // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — 2012. — Вип. 6. — С. 326–335.
Шостак І. В. Роль римо-католицького духовенства в освітніх процесах Волинського регіону / І. В. Шостак. — 2012. — Режим доступу : http://naub.oa.edu.ua/2012/rol-rymo-katolytskoho-duhovenstva-v-osvitnih-protsesah-volynskoho-rehionu/. — Назва з екрана.
Шостак И. В. Римско-католическое церковно-приходское образование на Волыни в составе Российской империи в ХІХ веке / И. В. Шостак // История церковно-школьного образования в России (ХІХ – начало ХХ вв.) : материалы международной научной конференции (Шуя, 21 сентября 2012 г.). — Шуя, 2012. — С. 164–171.
2010
Статті
Шостак І. В. Використання методу кейс-стаді при викладанні соціології / І. В. Шостак // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. — 2010. — Вип. 16.
2009
Статті
Шостак І. В. Використання гендерного аналізу в психологічних дослідженнях: вступ до розгляду проблеми / І. В. Шостак // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. — 2009. — № 13. — С. 488–498.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Шостак І. Методичні рекомендації студентам-політологам ІV курсу для проведення виробничої (політологічної) практики / Інна Шостак, Андрій Рибак, Тетяна Сидорук. — Острог, 2007. — 28 с.
Статті
Шостак І. В. Активні методи навчання при вивченні курсу “Соціологія” / І. В. Шостак // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. — 2007. — № 9. — С. 523–530.
Шостак І. В. Внесок Михайла Грушевського у становлення української соціологічної науки / І. В. Шостак // Наукові записки. "Історичні науки". — 2007. — Вип. 8. — С. 200–220.
Шостак І. В. Луцько-Житомирська римо-католицька дієцезія у першій половині ХІХ ст.: проблеми історіографії / І. В. Шостак // Острозький краєзнавчий збірник. — Острог, 2007. — Вип. 2. — С. 58–64.
Шостак І. В. Особливості викладання соціології у системі вищої освіти / І. В. Шостак // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. — 2007. — Вип. 8. — С. 376–384.
Шостак І. В. Роль римо-католицьких духовних семінарій у духовному житті Волині першої половини ХІХ ст. / І. В. Шостак // Релігія і церква в історії Волині : збірник наукових праць / під ред. В. Собчука. — 2007. — С. 182–189.
2006
Статті
Шостак І. В. Душпастирство єпископа К.-К. Цецішовського – приклад конфесійної толерантності / І. В. Шостак // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. — 2006. — № 292. — С. 186–189.
Шостак І. В. Професорсько-викладацький склад Університету св. Володимира у 1834–1839 роках (національний аспект) / І. В. Шостак // Записки Наукового товариства ім. О. Оглоблина. — 2006. — Т. VI. — С. 67–79.
2004
Статті
Шостак І. В. Освітня діяльність римо-католицького духовенства Луцько-Житомирської дієцезії у першій половині ХІХ століття / І. В. Шостак // Наукові записки. "Історичні науки". — 2004. — Вип. 4. — С. 252–261.
Шостак І. В. Особливості розвитку Луцько-Житомирської дієцезії у першій половині ХІХ століття / І. В. Шостак // Вісник Львівської Комерційної Академії. Серія “Гуманітарні науки”. — 2004. — Вип. 5. — С. 27–33.
Шостак І. В. Суспільна діяльність луцько-житомирського римо-католицького єпископа М. Пивницького / І. В. Шостак // Волинський музей: історія та сучасність. Науковий збірник : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. — 2004. — Вип. 3. — С. 386–389.
Шостак І. В. Церковна політика у Російській імперії в першій половині ХІХ століття (на прикладі римо-католицької Луцько-Житомирської дієцезії) / І. В. Шостак // Ефективність державного управління в контексті європейської інтеграції : матеріали щорічної науково-практичної конференції (23 січня 2004 р.). — 2004. — Ч. 2. — С. 134–138.
2003
Статті
Шостак І. В. Секуляризація церковних римо-католицьких маєтків на Волині у першій половині ХІХ століття / І. В. Шостак // Ефективність державного управління : зб. науков. праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. А. Чемериса. — 2003. — Вип. 4. — С. 125–132.
Шостак І. В. Участь римо-католицького луцько-житомирського духовенства у розвитку початкового шкільництва на Волині в першій половині ХІХ ст. / І. В. Шостак // Вісник Нетішинського краєзнавчого музею. — 2003. — № 2–3. — С. 93–97.
2014
Статті
Завадська О. Зовнішньополітична програма курсу держави в умовах глобалізації: теоретичний аспект / О. Завадська // Політика і духовність в умовах глобальних викликів : Міжнародна науково-практична конференція (25–26 лютого 2014 р., м. Київ). — Київ, 2014.
2010
Статті
Завадська О. Особливості законодавчого регулювання процесу становлення інформаційного суспільства в Україні в контексті перспектив Європейської інтеграції / О. Завадська // Наукові записки "Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України". Серія "Політичні науки". — 2010. — Вип. 4. — С. 339–352.
2018
Статті
Кардаш С. Ю. Політична модернізація та соціальна структура суспільства в постреволюційній Україні: у пошуках залежності / С. Ю. Кардаш // Evropský politický a právní diskurz. — 2018. — № 5 (2). — С. 220–231.
Кардаш С. Ю. Середній клас та успішність освітньої реформи в Україні / С. Ю. Кардаш // Сучасні технології в умовах освітньої парадигми інформаційно-комунікативного суспільства : матеріали міжнар. наук.-практ. мультидисципл. інтернет-конф (м. Запоріжжя, 26 лист. 2018 р.). — Запоріжжя, 2018. — С. 136–139.
2017
Статті
Кардаш С. Відображення професійної стратифікації зайнятого населення в соціальній структурі українського суспільства після Революції Гідності / С. Кардаш // Освіта і наука в Україні: шляхи розвитку та напрямки взаємодії : матеріали V Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції «Освіта і наука в Україні: шляхи розвитку та напрямки взаємодії» (м. Харків, 11–12 квітня 2017 р.) / Наукове товариство «Центр наукових технологій». — Харків : НП «ЦНТ», 2017. — С. 86–91.
Кардаш С. Формування «нового» середнього класу в Україні: проблеми та перспективи / С. Кардаш // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання в сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : зб. наукових праць / за заг. ред. д. філос. н. Журби М. А. — Монреаль : CPM «ASF», 2017. — С. 185–188.
2014
Статті
Кардаш С. Ю. Які можливості має Україна для формування середнього класу: державно-управлінський погляд / С. Ю. Кардаш // Управління суспільним розвитком: глобальні виклики та альтернативи : зб. наук. пр. інституту глобальних стратегій управління / за заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького. — Острог : ІГСУ, Вид-во НаУОА, 2014. — С. 52–58.
2013
Статті
Кардаш С. Государственная политика содействия формированию среднего класса в Украине: обоснование новых подходов / С. Кардаш // Социологический альманах «Управление в условиях динамично развивающегося общества»: материалы IV Орловских социологических чтений (7 декабря 2012 г.) / под общей редакцией канд. соц. наук, доцента Н. В. Проказиной. — Орёл : Изд-во ОФ РАНХиГС, 2013. — С. 162–166.
2012
Статті
Кардаш С. Ю. «Дивний» середній клас в Україні / С. Ю. Кардаш // Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому самоврядуванні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 лютого 2012, м. Острог). — Острог, 2012. — Вип. 3. — С. 70–73.
Кардаш С. Середній клас в Україні: міф чи реальність? / С. Кардаш // Модернізація системи державного управління: теорія та практика : матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (20 квітня 2012 р). — 2012. — Ч. 1. — С. 264–268.
Кардаш С. Соціальна структура суспільства: підсумки 20 років пострадянських реформ в Україні / С. Кардаш // Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика : матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (8 квітня 2011р). — 2012. — Ч. 1. — С. 64–68.
Кардаш С. Середній клас як об‘єкт державного управління: приклад України / С. Кардаш // Аналітика і влада : журн. експерт.-аналіт. матеріалів і наук. пр. Ін-ту пробл. держ. упр. та місц. самоврядування Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К. : НАДУ, 2012. — № 5. — С. 136–144.
2011
Статті
Кардаш С. «Соціальна структура суспільства: підсумки 20 років пострадянських реформ в Україні» / С. Кардаш // Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика : матер. наук.-практ. конф. за між народ. уч. (8 квітня 2011 р.) : у 2 ч. / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. — Ч. 1. — С. 64–68.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Розвиток громадянського суспільства в Україні: минуле, сучасність, перспективи : колективна монографія / за заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 328 с. — (Серія «Громадянське суспільство» ; вип. 7).
Колективна монографія вітчизняних дослідників актуальних проблем розвитку громадянського суспільства в Україні містить огляд як теоретико-методологічних, так і практичних аспектів взаємодії влади і громади, діяльності громадянських інституцій, суспільно-політичних процесів.
Студентські наукові записки. Серія «Соціально-політичні науки» / за заг. ред. О. В. Матласевич, А. І. Рибак. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 7. — 338 с.
Статті
Рибак А. І. Ефективність політичної комунікації: нові підходи до “старої “ проблеми / А. І. Рибак // Розвиток громадянського суспільства в Україні: минуле, сучасність, перспективи: колективна монографія / за заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького. — Острог : ІГСУ, Вид-во НаУОА, 2014. — С. 183–193. — (Серія «Громадянське суспільство» ; вип. 7).
Рибак А. І. Оцінка ефективності реклами: можливості економетричних засобів / А. І. Рибак // Інформаційне суспільство. — 2014. — № 20.
Rybak A. Research of communicative effectiveness of advertisement: modern methods and approaches / А. Rybak // Journal of Health Sciences. — 2014. — № 4. — Р. 183–194.
2012
Статті
Рибак А. Manipulative techniques in political election campaign advertising: experience of Ukraine (Маніпулятивні прийоми у політичній передвиборчій рекламі: досвід України) / А. Рибак, В. Жуков // Current problems of advertisement and image in economy and tourism. — Radom, 2012. — С. 13–24.
Рибак А. І. Підходи до оцінки комунікативної ефективності PR-діяльності: загальний огляд / А. І. Рибак // Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації''. — 2012. — Вип. 3. — С. 43–61.
2011
Статті
Рибак А. Державна політика боротьби з корупцією у Польщі: нормативно-інституційний аспект / А. Рибак // Гілея : збірник наукових праць. — 2011. — Вип. 50. — С. 717–725.
Рибак А. Стан та напрямки реформування публічної адміністрації в Україні / А. Рибак // Гілея : збірник наукових праць. — 2011. — Вип. 47. — С. 594–602.
2010
Статті
Рибак А. Ставлення поляків до українців: динаміка та визначальні чинники / А. Рибак // Наукові записки "Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України". Серія "Політичні науки". — 2010. — Вип. 4. — С. 153–167.
2009
Статті
Рибак А. Особливості політичної культури правлячої еліти в Україні (2005 – 2009 рр.) / А. Рибак // Актуальні питання культурології. — 2009. — Вип. 8. — С. 67–72.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Рибак А. Написання та оформлення студентських наукових робіт : методичні рекомендації для студентів спеціальності «політологія» / Андрій Рибак, Юрій Мацієвський. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — 48 с.
Статті
Рибак А. І. Особливості політичних конфліктів у "постпомаранчевий період" в Україні / А. І. Рибак // Наукові записки. Серія “Політичні науки”. “Демократичний транзит в Україні: підсумки електорального циклу 2004–2007 рр.”. — 2008. — Вип. 3. — С. 171–181.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Шостак І. Методичні рекомендації студентам-політологам ІV курсу для проведення виробничої (політологічної) практики / Інна Шостак, Андрій Рибак, Тетяна Сидорук. — Острог, 2007. — 28 с.
2006
Статті
Рибак А. І. Ставлення до демократії у політичній думці ОУН 1940–1950-х років / А. І. Рибак // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія". "Політичні науки". — 2006. — № 57. — С. 37–43.
2005
Статті
Рибак А. І. Оунівська закордонна публіцистика 1940–1950-х років про позицію Заходу щодо українського питання / А. І. Рибак // Національні рухи опору в Східній та Центральній Європі кінця 1930-х – середини 1950-х років : матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції. — 2005. — С. 87–92.
2004
Статті
Рибак А. І. Державотворчі погляди О. Дякова – „Горнового” / А. І. Рибак // Ефективність державного управління у контексті європейської інтеграції : матеріали щорічної науково-практичної конференції (23 січня 2004 р.). — 2004. — Ч. 2. — С. 113–116.
Рибак А. І. Долі нескорених (революційний шлях О. Дякова-Горнового) / А. І. Рибак // Військово-науковий вісник. — 2004. — Вип. 6. — С. 226–236.
Рибак А. І. О. Дяків – теоретик та публіцист національно-визвольного руху 1940-их років / А. І. Рибак // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — 2004. — Вип. 4. — С. 304–314.
2010
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Чічановський А. А. Інформаційні процеси в структурі світових комунікаційних систем : підручник / А. А. Чічановський, О. Г. Старіш. — К. : Грамота, 2010. — 568 с.
Підручник містить виклад питань, що пов’язані із сучасними підходами до природи інформації, із становленням парадигми сприйняття цивілізації як інформаційного суспільства, і висвітлює місце і роль комунікаційних систем у контексті глобалізації. У виданні на засадах ноосферної парадигми інформації та теорії відкритих систем узагальнено й систематизовано результати наукових досліджень авторитетних фахівців у сферах новітньої інформації, інформаційної політики та інформаційної безпеки держави. Для студентів, магістрів і викладачів факультетів журналістики й політології вищих навчальних закладів.
Статті
Старіш О. Глобалізація як чинник руйнування держави-нації / О. Старіш, В. Козубський // Наукові записки "Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України". Серія "Політичні науки". — 2010. — Вип. 4. — С. 4–19.
2008
Статті
Старіш О. Націоналізм і демократія як посттоталітарні синдроми України / О. Старіш // Наукові записки. Серія “Політичні науки”. “Демократичний транзит в Україні: підсумки електорального циклу 2004-2007 рр.”. — 2008. — Вип. 3. — С. 205–216.
2005
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Старіш О. Г. Системологія : підручник / О. Г. Старіш. — Київ : Центр навчальної літератури, 2005. — 232 с.
Підручник містить виклад основних положень системології крізь ноосферну парадигму інформації на підставі теорії відкритих систем. З урахуванням новітніх досягнень космологіїї запропоновано принципово нове бачення інформації як системоутворюючого феномена і відповідна трансформація традиційної теорії систем.
2003
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Регіональні проекції державної політики : зб. наук. пр. Кримського філіалу НІСД / відп. ред. О. Г. Старіш. — Сімф. : Таврія ; Кримський філіал Національного ін-ту стратегічних досліджень, 2003 . — Т. 2. —111 с.
Старіш О. Теорія відкритих систем як парадигма процесів глобального розвитку : монографія / О. Старіш. — Сімф. : Універсум, 2003. — 240 с.
В монографії представлена синтезована на підставі ідей теорії ноосфери академіка В. І. Вернадського і теорії конвергенції Дж. К. Гелбрейта теорія відкритих систем. З позиції теорії відкритих систем проаналізовано підходи до проблематикимоделювання і прогнозування процесів глобального розвитку цивілізацій, тобто політико-філософські основи виявлення проблем національної безпеки держави і міжнародних відносин
2017
Статті
Жовтенко Т. Г. Еволюція НАТО і системи європейської безпеки в умовах «гібридної» агресії РФ / Т. Г. Жовтенко // Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки». — 2017. — № 13.
2019
Статті
Малиновська Н. Уривки з історії кримських татарок у націотворчих процесах Криму 1905–1917 років: ґендерний аналіз комеморацій в Україні / Н. Малиновська // VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Політика пам'яті в теоретичному та практичному вимірах» (4-5 травня 2019 р., м. Рівне). — Рівне, 2019. — С. 1–5.
2018
Статті
Малиновська Н. Духовно–релігійна складова національної безпеки України на прикладі формування інституту військового капеланства / Н. Малиновська // Матеріали Всеукраїнської науково–практичної конференції (м. Львів, 26–27 квітня 2018 р.) / упорядник М. Й. Варій. — Львів : «СПОЛОМ», 2018. — С. 140–143.
Малиновська Н. Сучасна ґендерна теорія в освітньому дискурсі підготовки фахівців національної безпеки в Україні / Н. Малиновська // Реалізація ґендерної політики на сучасному етапі розвитку суспільства: стан, проблеми, перспективи : тези доповідей Міжнародної науково–практичної конференції (м. Хмельницький, 25 квітня 2018 р.). — Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2018. — С. 194–197.
Малиновська Н. 26 років протестів: як саудівські жінки виборювали право на пересування / Н. Малиновська // Ґендерний журнал "Я". — 2018. — № 2 (45). — С. 33–35.
Малиновська Н. До проблеми близькосхідного напряму в концепті зовнішньої політики України / Н. Малиновська // Політичне життя. — 2018. — № 4. — С. 97–101.
2017
Статті
Малиновська Н. Гендерний баланс в забезпеченні виборчого права у мусульманських країнах / Н. Малиновська // Гендерний журнал «Я» (Гендер традиція і релігія). — 2017. — Вип. 2 (43). — С. 25–28.
Малиновська Н. До питання місця релігії у міжнародних відносинах на прикладі сучасних політичних концепцій / Н. Малиновська // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково–практичної конференції (1 грудня 2017 р., м. Острог) / за заг. ред. д. ю. н. Романова М. С. — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — С. 70–73.
2016
Статті
Малиновська Н. Роль Франції в миротворчих місіях та операціях ООН в арабо-мусульманському світі / Н. Малиновська // Науковий вісник Дипломатичної академії України. — 2016. — Вип. 23 (2). — С. 50–57.
Малиновська Н. Середземноморська політика Франції в контексті Європейського союзу / Н. Малиновська // Європейські студії в університетах України : матеріали науково–методичної конференції (22 квітня 2016 р., м. Київ) / від. ред. Чугуєв О. А., Шворак Л. О. — К. : Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2016. — С. 171–173.
2015
Статті
Малиновська Н. В. Зовнішньополітичні концепції Французької Республіки / Н. В. Малиновська // Вісник Дніпропетровського університету. Серія "Філософія, Соціологія, Політологія" : збірник наукових праць. — Д. : Видавництво «Іновація», 2015. — № 2 (24). — C. 155–165.
Малиновська Н. Історичний вимір зовнішньої політики Франції / Н. Малиновська // Зовнішня політика і дипломатія: український і світовий досвід : збірник тез доповідей (23 грудня 2015, м. Київ) / за заг. ред. В. Г. Ціватого, Н. О. Татаренко. — К. : ДАУ при МЗС України, 2015. — С. 137–139.
Малиновська Н. Французькі соціальні мережі як спосіб шпіонажу в арабському регіоні / Н. Малиновська // Комунікація і дискомунікація в умовах розвитку сучасного інформаційного суспільства : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.–практ. конф. (24 квіт. 2015 р., Чернівці) / відп. ред. В. П. Фісанов. — Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. — С. 87–89.
Малиновська Н. Місце правового регулювання французької розвідки у зовнішній політиці держави / Н. Малиновська // Інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва України : матеріали ІІІ Міжнародної науково–практичної Інтернет–конференції (14–15 травня 2015 р., м. Луцьк) / під заг. ред. Митко А. М. — Луцьк : Вежа–Друк, 2015. — С. 65–69.
2014
Статті
Малиновська Н. В. Внутрішні детермінанти зовнішньої політики Французької республіки / Н. В. Малиновська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол. : Копійка В. В. (голов. ред.) та ін. — Київ : ІМВ КНУ, 2014. — Вип. 122, ч. 1. — С. 62–70.
Малиновська Н. В. Зовнішньополітична стратегія Франції на зламі ХХ–ХХІ століття / Н. В. Малиновська // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. — Київ : ІВЦ «Політехніка», 2014. — № 2 (22). — С. 144–148.
Малиновська Н. В Правомірність втручання Франції у Лівійську Арабську Джамахірію у вимірі міжнародного права / Н. В. Малиновська // British Journal of Science, Education and Culture. — London, 2014. — No.1 (5). — Vol. II : «London University Press». — Р. 170–175.
Малиновська Н. В. Актуальні проблеми та різновиди методологічної бази в дослідженні міжнародних відносин / Н. В. Малиновська // Науково–теоретичний журнал «Evropský politický a právní diskurz». — Брно, 2014. — Вип. 6. — С. 201–214.
Малиновська Н. В. Принцип raison d’etat у зовнішній політиці Франції / Н. В. Малиновська // Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право : зб. матеріалів ІІІ щорічної Міжнародної науково–практичної конференції (м. Львів, 25.04.2014) / рец. : І. С. Бик, М. М. Микієвич, Н. В. Антонюк, І. М. Грабинський. — Львів : DPI, 2014. — С. 167–175.
Малиновська Н. Особливості прогностичних методів у дослідженні міжнародних відносин / Н. Малиновська // «Теоретичні, методологічні і практичні проблеми соціології, історії та політології» : матеріали міжнародної науково–практичної конференції (м. Херсон, 19–20 грудня 2014 р.). — Херсон : Видавництво "Гельветика", 2014. — С. 192.
Малиновська Н. Основні засади національної безпеки Франції / Н. Малиновська // «Суспільні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі» : матеріали міжнародної науково–практичної конференції (м. Одеса, Україна, 20–21 червня 2014 р.). — Одеса : ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2014. — С. 136.
Малиновська Н. Питання політики сили у міжнародних відносинах: концептуальний підхід / Н. Малиновська // Людина, суспільство, політика: актуальні проблеми сучасності : матеріали наукової міжнародної науково–практичної конференції (м. Одеса, 22–23 травня 2014 р.) / за загальною редакцією д. політ. н. Д. В. Яковлева. — Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2014. — С. 61–64.
Малиновська Н. Діяльність французького каналу TV5 Monde в арабському регіоні / Н. Малиновська // Інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва України : матеріали ІІ Міжнародної науково–практичної Інтернет–конференції (14–15 травня 2014 р., м. Луцьк) / під заг. ред. Митко А. М. — Луцьк : Вежа–Друк, 2014. — С. 396.
2013
Статті
Малиновська Н. В. До питання про ісламський вектор зовнішньої політики Франції / Н. В. Малиновська // Слов’янський вісник : збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки». — Рівне : Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету, 2013. — Вип. 15. — С. 115–118.
Малиновська Н. В. Роль французьких мусульманських організацій у політичному житті Франції / Н. В. Малиновська // Збірник «Науковий вісник». — Одеса : Одеський національний економічний університет, 2013. — Вип. 4 (83). — С. 76–84.
Малиновська Н. В. Інформаційно–комунікаційна складова зовнішньої політики Франції в арабських країнах / Н. В. Малиновська // Другі політологічні читання імені професора Богдана Яроша : зб. наук. пр. / за заг. ред. В. І. Бортнікова, Я. Б. Яроша. — Луцьк : Вежа–Друк, 2013. — С. 88–96.
Малиновська Н. Інформаційно–комунікаційний менеджмент зовнішньої політики Франції в арабських країнах / Н. Малиновська // Матеріали міжнародної наукової конференції «Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри». — К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2013 — С. 230.
Малиновська Н. Роль комунікаційного менеджменту у зовнішній політиці Франції (арабський вектор) / Н. Малиновська // Актуальні проблеми сучасної політики : матеріали IV міжвузівської науково–практичної конференції молодих політологів (15 березня 2013 р.). — Рівне : РДГУ, 2013. — С. 117.
2011
Статті
Малиновська Н. Діяльність мусульманських організацій у Франції та Німеччині / Н. Малиновська // Міжнародні відносини в умовах ХХІ ст.: сучасна теорія і практика : зб. матеріалів Міжнародної науково–практичної конференції (м. Львів, 17–18 листопада 2011 р.). — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — С. 61–66.
2016
Статті
Санжаревський О. Прикордонні війська Республіки Білорусь в системі національної безпеки на рубежі 20–21 століть / О. Санжаревський // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки РДГУ. — Рівне, 2016. — № 27.
2015
Статті
Санжаревський О. І. Реформування (скорочення) армії еспубліки Білорусь в першій половині 90-х років ХХ ст. / О. І. Санжаревський // Слов'янський вісник : збірник наукових праць. Серія : історичні науки. — Рівне : Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут словянознавства КСУ, 2015. — Вип. 22. — С. 23–26.
Санжаревский О. И. Военное сотрудничество Республики Беларусь и России в первой половине 90-х годов 20 века / О. И. Санжаревский // Слов'янський вісник : збірник наукових праць. Серія : історичні науки. — Рівне : Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут словянознавства КСУ, 2015. — Вип. 23. — С. 49.
2013
Статті
Санжаревський О. Воєнно-політичні взаємини республіки Білорусь та НАТО в першій половин 90-х рр. ХХ століття / О. Санжаревський // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини». — Острог, 2013. — Вип. 3. — С. 137–146.
2011
Статті
Санжаревський О. Роль ОДКБ у взаєминах Республіки Білорусь та Росії / О. Санжаревський // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Історичні науки. — Острог, 2011. — Вип. 17. — С. 413–419.
2010
Статті
Санжаревський О. Воєно-політична доктрина Республіки Білорусь – основні пріорітети / О. Санжаревський // Наукові записки "Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України". Серія "Політичні науки". — 2010. — Вип. 4. — С. 88–96.
2018
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Романов М. С. Контррозвідувальний режим в Україні : навчальний посібник / М. С. Романов. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — 264 с.
Для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності "національна безпека" Національного університету "Острозька академія".