Кафедра країнознавства
2018
Статті
Рудько С. Наукова діяльність Миколи Василенка наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст. / С. Рудько // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». — Острог, 2018. — Вип. 27. — С. 57–61.
Рудько С. О. Вектори політичної діяльності Миколи Василенка у період Гетьманату Павла Скоропадського / С. О. Рудько // Емінак : науковий щоквартальник. — 2018. — № 1 (21). — Т. 1. — С. 80–84.
2017
Статті
Рудько С. О. Євроінтеграційний напрям зовнішньої політики Хорватії наприкінці XX – початку XXI ст. / С. О. Рудько // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів» (Хмельницький, 12–13 травня 2017 р.). — Хмельницький, 2017. — С. 30.
Рудько С. О. Проблеми відносин Великої Британії та Європейського Союзу під час Brexit / С. О. Рудько // Наукові праці. Серія Політологія. — Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. П. Могили, 2017. — Вип. 297. — Т. 309. — С. 54–59.
2016
Статті
Рудько С. Творчі взаємини М. Василенка та М. Грушевського / С. Рудько // Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). — Острог, 2016. — С. 143–145.
Рудько С. Постать М. П. Василенка в публікаціях української діаспори / С. Рудько // Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, (27–28 вересня 2016 р., м. Острог). — Острог, 2016. — С. 150–152.
2015
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Рудько С. О. Зовнішня політика та політичні системи Французької Республіки та Федеративної Республіки Німеччини : підручник із курсу / Рудько Сергій Олексійович. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — 298 с.
У підручнику аналізуються політичні системи та зовнішня політика двох провідних країн Європи: Французької Республіки і Федеративної Республіки Німеччини. Характеризується конституційний устрій, виборча та партійна системи «локомотивів» євроінтеграції. Розкриваються особливості їх зовнішньої політики щодо інших суб’єктів міжнародних відносин. Для студентів спеціальностей «Міжнародні відносини», «Країнознавство», «Політологія» та «Історія» вищих навчальних закладів.
Статті
Рудько С. Становлення політичної системи та зовнішньої політики ФРН після Другої світової війни / С. Рудько // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Політологія. Соціологія. Філософія". — 2015. — Вип. 1 (18). — С. 62–65.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Рудько С. О. Зовнішня політика країн Західної Європи в постбіполярний період : навчально-методичний посібник з курсу / Рудько Сергій Олексійович. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 412 с.
У посібнику аналізуються головні вектори зовнішньої політики країн Західної Європи в постбіполярний період. Розкриваються особливості їх зовнішньої політики щодо інших суб’єктів міжнародних відносин. Характеризується участь країн Західної Європи у провідних міжнародних організаціях та проблемні аспекти міжнародних відносин на західноєвропейському просторі. Для студентів спеціальностей «Міжнародні відносини», «Країнознавство» та «Історія» вищих навчальних закладів.
Статті
Рудько С. О. Науково-організаційна діяльність М. П. Василенка в радянський період / С. О. Рудько // Наукові записки НаУОА. Серія : Історія. — Острог, 2012. — Вип.19.
2011
Статті
Рудько С. О. Відродження традицій українського козацтва у добу Національно-демократичної революції 1917–1921 рр. / С. О. Рудько // Historia–mentalność–tożsamość. Studia z historii, historii historiografii s metodologii historii. — Львів, 2011.
Рудько С. О. Кримська операція військ Центральної Ради / С. О. Рудько // Наукові записки НаУОА. Серія : Історія. — Острог, 2011. — Вип. 17. — С.134–148.
Рудько С. О. Кримська операція військ Центральної Ради / С. О. Рудько // Записки НУ «Острозька академія». Серія : Історія. — Острог, 2011. — Вип.17. — С. 134–148.
2010
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Рудько С. О. Історія Центрально-Східної Європи (кін. ХVІІІ – поч. ХХІ ст.) / С. О. Рудько. — вид. 2-ге, доповнене. — Острог, 2010. — 220 с.
Пропоноване видання створено з метою надання допомоги студентам, які вивчають історію Центрально-Східної Європи. У цьому посібнику висвітлюються події історичного розвитку народів регіону, які відбувалися з кінця XVIII до початку ХХІ ст. Підручник хронологічно охоплює періоди нової та новітньої історії.
Статті
Рудько С. О. Висвітлення суспільно-політичної діяльності М. П. Василенка в публікаціях української діаспори / С. О. Рудько // Наукові записки НаУОА. Серія "Історичні науки". — Острог, 2010. — Вип. 15. — С. 420–431.
Рудько С. Проблема „національної ідентичності" українських політичних діячів доби Української революції 1917–1921 pp. / С. Рудько // Historia–mentalnosc–tozsamosc. Studia z historii, historii historiogrqfii s metodologii historii. — Познань, 2010. — С. 273–280.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Рудько С. О. Історія Центрально-Східної Європи – 2 : навчально-методичний посібник з курсу / С. О. Рудько. — Острог : Острозька друкарня, 2009. — 190 с.
Пропоноване видання створено з метою надання допомоги студентам, які вивчають історію Центрально-Східної Європи. У даному посібнику висвітлюються події історичного розвитку народів даного регіону, які відбувалися з кінця XVIII – до початку XXI ст. Даний посібник хронологічно охоплює періоди нової та новітньої історії. Саме кінець XVIII ст. став важливою віхою в житті народів Центрально-Східної Європи. У посібнику розглядаються найважливіші історичні явища і процеси, становлення державності, загальні риси та особливості розвитку Литви, Латвії, Естонії, Білорусі, Польщі, Чехії, Словаччини, Албанії, Румунії, Угорщини, Хорватії, Словенії, Македонії, Боснії і Герцеговини, Сербії, Чорногорії, Греції, Болгарії.
2008
Статті
Рудько С. "Українська орієнтація" чи "подвійна лояльність": приклад Миколи Василенка (1866–1935) / С. Рудько // Historia–mentalnosc–tozsamosc. Miejsce і rola historii oraz historykow w zyciu narodu polskiego і ukrairiskiego w XIX і XX wieku. — 2008. — С. 480–490.
Рудько С. Участь Миколи Василенка у громадсько-політичному житті Києва в кінці XIX – на початку XX cт. / С. Рудько // Наукові записки НаУОА. Серія : Історія. — Острог, 2008. — Вип. 10. — С. 106–118.
2007
Статті
Рудько С. М. Василенко – міністр освіти в уряді П. Скоропадського / С. Рудько // Наукові записки НаУОА. Серія : Історія. — Острог, 2007. — Вип. 7. — С. 158–167.
Рудько С. Микола Василенко – один із творців Української академії наук / С. Рудько // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету Волинського державного університету ім. Лесі Українки. — 2007. — Вип. 12. — С. 77–83.
2006
Статті
Рудько С. Участь Миколи Василенка в реформуванні освітньої системи України в 1917 р. / С. Рудько // Наукові записки НаУОА. Серія : Історія. — Острог, 2006. — Вип. 6. — С. 179–189.
2005
Статті
Рудько С. Діяльність Миколи Василенка в редакціях київських газет на поч. XX ст. / С. Рудько // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія : Історія. — 2005. — Вип. 9. — С. 75–81.
2004
Статті
Рудько С. Становлення суспільно-політичних поглядів М. Василенка (кін. XIX cm.) / С. Василенко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія : Історія. — 2004. — Вип. 8. — С. 101–106.
2017
Статті
Кулаковський П. Деконструкція історичної Звинигородщини (середина XVI – середина XVII ст.) / П. Кулаковський // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 2017. — Т. CCLXX : Праці Історично-філософської секції. — С. 165–187.
Кулаковький П. М. Козацька рада і шляхетський сеймик: інституційні запозичення / П. М. Кулаковський // Przemiany polityczno-ustrojowe, gospodarczo-społeczne, kulturalno-religijne w prowincji małopolskiej w epoce nowożytnej : рolsko-ukraińska sympozja epoki nowożytnej / red. W. Michajłowski, J. Stolicki. — Kraków, 2017. — С. 25–26.
Кулаковський П. М. Матеріальне забезпечення урядів Київщини і Волині в середині XVI ст. / П. М. Кулаковський // V Міжнародна наукова конференція «Україна і Велике князівство Литовське в ХІV–ХVІІІ ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі» : тези доповідей. — К. ; Кам’янець-Подільський, 2017. — С. 36–39.
Кулаковський П. М. Україна в системі міжнародних відносин в Центрально-Східній Європі (1632–1648 рр.) / П. М. Кулаковський // Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. — Хмельницький : ХНУ, 2017. — С. 59–63.
Кулаковський П. М. Волиняни в структурі унійної церкви на землях Великого князівства Литовського (кінець XVI – перша половина XVII ст.) / П. М. Кулаковський // Ukraina Lithuanica: Студії з історії Великого князівства Литовського. — К. ; Кам’янець-Подільський, 2017. — Т. ІV. — С. 171–188.
2016
Статті
Кулаковський П. Михайло Грушевський як дослідник Архіву Коронного скарбу / П. Кулаковський // Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). — Острог, 2016. — С. 92–96.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кулаковський П. Українські землі під час Смоленської війни (1632 – 1634 рр.) / Петро Кулаковський // Нариси воєнно-політичної історії України : навч. пос. / Атаманенко В., Близняк М., Вєдєнєєв Д. та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — С. 86–114.
Статті
Кулаковський П. Урядники киевских имений князя Януша Острожского: карьера и судьба после смерти патрона / Петро Кулаковський // Магнацкі двор і сацыяльнае ўзаемадзеянне (XV–XVIII ст.) : зборник навуковых прац. — Мінск : Медысонт, 2014. — С. 226–251.
Кулаковський П. М. Кордон між Чернігівським та Київським воєводством (перша половина XVII ст.) / П. М. Кулаковський // Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Хмельницький, 2014. — С. 134–139.
2013
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кулаковський П. М. Тивун / П. М. Кулаковський // Енциклопедія історії України. — К. : Наукова думка, 2013. — Т. 10 : Т – Я. — С. 76–77.
Кулаковський П. М. Чернігівське воєводство / П. М. Кулаковський // Енциклопедія історії України. — К. : Наукова думка, 2013. — Т. 10 : Т – Я. — С. 519–520.
Статті
Кулаковський П. Звенигородський повіт у литовську добу / Петро Кулаковський // Україна і Велике князівство Литовське в ХІV–ХVІІІ ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі (16–19 жовтня 2013 р., м. Кам’янець-Подільський) : тези доповідей. — К., 2013. — С. 45–49.
Кулаковський П. Роль печатки у практиці Руської канцелярії / П. Кулаковський // Сфрагістичний щорічник. — К., 2013. — Вип. 4. — С. 260–276.
Кулаковський П. М. Політичні угрупування на сеймику Волинського воєводства в 1633–1648 рр. / П. М. Кулаковський // Студії і матеріали з історії Волині. — Кременець, 2013. — С. 304–316.
Кулаковський П. М. Родина Єльців на Київщині у другій половині XV ст. / П. М. Кулаковський // Генеалогія : збірка наукових праць. — К. : Простір, 2013. — Вип. 1. — С. 157–173.
Кулаковський П. М. Роль князя Костянтина Острозького в організації оборони південних рубежів Великого князівства Литовського у першій половині XVII ст. / П. М. Кулаковський // Ukraina Lithuanica : Студії з історії Великого князівства Литовського. — К., 2013. — Т. ІІ. — С. 82–95.
Кулаковський П. М. Татарські напади на Київщину і Брацлавщину в 1605 – 1620 роках / П. М. Кулаковський // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. Праці історично-філософської секції. — Л., 2013. — Т. CCLXIV. — С. 413–458.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Бондар Н. «Апокрисис» Христофора Філалета (Острог, 1598 –1599 рр.) / Наталія Бондар, Петро Кулаковський, Олександр Скрипнюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 19–22.
Бондар Н. «Книга о постничєствѣ» Василія Великого (Острог, 1594) / Наталія Бондар, Микола Ковальський, Петро Кулаковський // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 161–166.
Кулаковський П. Гарабурда Михайло (після 12.07.1586) / Петро Кулаковський // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 83–84.
Кулаковський П. Броневський Мартин (Marcin Broniewski) (1568 – 1624) / Петро Кулаковський // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 62–64.
Кулаковський П. «Лѣкарство на оспалый оумысл чоловѣчій» Д. Наливайка (Острог, 1607) / Петро Кулаковський // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 191–194.
Кулаковський П. Метрика Литовська / Петро Кулаковський, Олександр Скрипнюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 228–229.
Кулаковський П. Метрика Руська (Волинська) / Петро Кулаковський, Олександр Скрипнюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 229–230.
Кулаковський П. Міська проблематика на шляхетському сеймику Волинського воєводства (1-а половина XVII ст.) / П. Кулаковський // Студії і матеріали з історії Волині. 2009 / ред. В. Собчук. — Кременець, 2009. — С. 15–24.
Кулаковський П. Острозька Анна-Алоїза (у заміжжі – Ходкевич) / Петро Кулаковський // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 310–311.
Кулаковський П. Острозька ординація / Петро Кулаковський // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 314–315.
Кулаковський П. Острозький Януш / Петро Кулаковський // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 331–333.
Кулаковський П. Пекалід (Пенкаля, Пенкальський) Симон / Петро Кулаковський // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 349–350.
Кулаковський П. Скарга Петро / Петро Кулаковський // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 410–411.
Статті
Кулаковський П. Князь Костянтин Іванович Острозький і оборона українських земель від татарської агресії (кінець XV – перша третина XVI ст.) / Петро Кулаковський // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». — Острог : Вид-во наУОА, 2011. — Вип. 18. — С. 67–83.
Кулаковський П. М. Володимирський і берестейський єпископ Йосиф Баковецький (бл.1590–1654 рр.) / П. М. Кулаковський // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 4. — С. 124–137.
Кулаковський П. М. Острозькі храми як місця поховання князів і шляхти у першій половині XVII ст. / П. М. Кулаковський // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 5. — С. 122–133.
2010
Статті
Кулаковський П. Полянівський мирний договір 1634 р. і спроби створення військового союзу між Річчю Посполитою та Московською державою / Петро Кулаковський // Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 2. — С. 3–24.
Кулаковський П. М. Заснування монастирів на Чернігово-Сіверщині у першій половині ХVІІ ст. / П. М. Кулаковський // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 3. — С. 119–131.
Кулаковський П. М. Анатолій Бойко у Дніпропетровському університеті: спостереження і спогади / П. М. Кулаковський // У боях за історію (до 50-річчя професора Анатолія Бойка). — Запоріжжя, 2010. — С. 70–76.
Кулаковский П. М. Люблинская уния 1569 г. и эволюция правовой системы украинских воеводств Речи Посполитой / П. М. Кулаковский // Праблемы інтэграцыі і інкарпарацыі ў разіцці Цэнтральнай і Усходней Еўропы у перыод ранняга Новага часу : матэриялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвячанай 440-годдзю Люблинскай уніі. — Мінск : «БІП-С ПЛЮС», 2010. — С. 246–259.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кулаковський П. Римське приватне право : практикум / П. Кулаковський. — Острог, 2009. — 42 с.
Статті
Кулаковський П. Посольський звичай у стосунках між Річчю Посполитою та Кримським ханством (початок XVII ст.) / Петро Кулаковський // Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 1. — С. 3–24.
Кулаковський П. Дерманський Свято-Троїцький монастир: приєднання до унії в 20-х роках ХVІІ ст. / П. Кулаковський, Н. Лопацька // Покликання : збірник праць на пошану професора о. Юрія Мицика. — Київ, 2009. — С. 76–96.
Кулаковський П. Документи Брацлавського воєводства 1566–1606 років / упор. : Микола Крикун, Олексій Піддубняк ; вступ Микола Крикун ; покажчики Олексій Вінниченко, Микола Крикун ; відпов. ред. Олег Купчинський (НТШ. Серія «Історичні джерела»). — Львів, 2008. — Т. 8. — 1220 с. : рецензія / П. Кулаковський // Вісник НТШ : Інформаційне видання Світової ради Наукових товариств ім. Шевченка. — 2009. — Число 41. — С. 56–58.
Кулаковський П. Міська проблематика на сеймику Волинського воєводства (перша половина ХУІІ ст ) / П. Кулаковський // Волинський регіональний збірник. — Кременець, 2009. — С. 123–139.
Кулаковський П. Прикордонна торгівля між Річчю Посполитою і Московською державою (1618–1648 рр.) / П. Кулаковський // Історія торгівлі, податків та мита : збірник наукових праць / за ред. О. О. Дячка. — Дніпропетровськ, 2009. — Вип. 2. — С. 148–163.
Кулаковський П. Роль і значення Путивля в Смоленській війні 1632–1634 рр. / П. Кулаковський // Путивльський краєзнавчий збірник. Державний історико-культурний заповідник у м. Путивлі. — Суми : Університетська книга, 2009. — Вип. 5. — С. 96–109.
2008
Статті
Кулаковський П. Еволюція принципів і перспективи видання документів метрики в Україні / Петро Кулаковський // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 12. — С. 93–109.
2006
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кулаковський П. Чернігово-Сіверщина у складі Речі Посполитої (1618–1648) : монографія / Петро Кулаковський. — К. : Темпора, 2006. — 496 с.
У монографії досліджується входження та перебування Чернігово-Сіверщини у складі Речі Посполитої, простежується процес поширення на цей регіон польського адміністративного устрою, аналізуються колонізаційні та соціально-економічні процеси протягом 1618–1648 рр.
2005
Статті
Кулаковський П. Новгород-Сіверський напередодні та в роки Смоленської війни 1632–1634 рр. / П. Кулаковський // Наукові записки : збірник праць молодих вчених та аспірантів. — К., 2005. — Вип. 10. — С. 162–182.
2003
Статті
Кулаковський П. Інтеграція Чернігово-Сіверщини до складу Речі Посполитої (1618–1635) / П. Кулаковський // Вісник Львівського університету. Серія "Історична". — Львів, 2003. — Вип. 38. — С. 63–81.
2002
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кулаковський П. Канцелярія Руської (Волинської) метрики 1569–1673 рр.: студія з історії українського регіоналізму в Речі Посполитій : монографія / Петро Кулаковський. — Острог ; Львів, 2002. — 304 с.
У монографії розглянуто діяльність канцелярії Руської (Волинської) метрики – однієї з загальнодержавних інституцій у Речі Посполитій другої половини XVI – XVII ст., що забезпечували реалізацію регіональних інтересів української шляхти. Значну увагу в праці приділено аналізу чинників, які протягом зазначеного періоду підживлювали ці інтереси, а також впливали на функціонування канцелярії. Охарактеризовані методи роботи канцелярського персоналу, наведена класифікація продукції канцелярії, подані біограми її працівників.
Статті
Кулаковський П. Землеволодіння Пісочинських на Чернігово-Сіверщині (1633–1646) / П. Кулаковський // Вісник Львівського університету. Серія "Історична". — Львів, 2002. — Вип. 37, ч. 1. — С. 183–197.
Кулаковський П. Смоленська війна 1632–1634 років і Чернігово-Сіверщина / П. Кулаковський // Записки НТШ. Праці Історико-філософської секції. — Львів, 2002. — Т. ССХLІІІ. — С. 30–60.
2001
Статті
Кулаковський П. М. Інструкція сеймику Чернігівського воєводства 1646 року / П. М. Кулаковський // Україна модерна. — Львів, 2001. — Ч. 6. — С. 113–138.
1999
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Пам’ятки історії Східної Європи. Джерела XV – XVII ст. — Т. V : Руська (Волинська) метрика. Книга за 1652–1673 pp. / укл. П. Кулаковський. — Острог ; Варшава ; Москва, 1999. — 608 с.
Том вміщує книгу Руської або Волинської метрики – джерела, генетично спорідненого з Коронною метрикою, але, яке в останні два століття має спільну архівну історію з Литовською метрикою. Загальновідомо, що ці метрики є джерельними комплексами, без яких важко собі уявити сучасні дослідження історії Східної та Центрально-Східної Європи початку Нового часу.
1998
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичний посібник з курсу «Історія держави і права зарубіжних країн» : завдання і матеріали до семінарських і контрольних занять / укл. П. М. Кулаковський. — Острог, 1998. — 61 с.
Статті
Кулаковський П. М. М. Грушевський як дослідник Руської (Волинської) метрики / П. М. Кулаковський // Український історик. — 1998. — Т. ХХХV, ч. 1–4. — С. 166–171.
1995
Статті
Кулаковський П. Нові матеріали до історії козацьких рухів 1590-х рр. / П. Кулаковський // Архіви України. — 1995. — № 4–6. — С. 62–73.
1992
Статті
Ковальский Н. П. Издание и изучение документов Литовской метрики на Украине в ХІХ–ХХ вв. / Н. П. Ковальский, П. М. Кулаковский // Литовская метрика. Исследования 1988. — Вильнюс, 1992. — С. 142–59.
2015
Статті
Павлюк В. В. Консервативна течія у польському національному русі першої третини ХІХ ст. / В. В. Павлюк // Studia Politologica Ucraino-Polona. — Житомир ; Київ ; Краків, 2015. — Вип. 5. — С. 255–261.
Павлюк В. В. Міжнародна діяльність РПЦ в контексті зовнішньої політики РФ / В. В. Павлюк // Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 15 травня 2015 р.) / упорядники : Мальський М. З., Вовк Р. В., Кучик О. С. — Львів, 2015. — С. 54–57.
2014
Статті
Павлюк В. В. Польське питання і слов’янська проблема у зовнішньополітичних планах Адама Чарторийського / В. В. Павлюк // Studia Politologica Ucraino-Polona. ­— Житомир ; Київ ; Краків, 2014. ­— Вип. 4.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Сидорук Т. Європейська інтеграція України : навчальний посібник для студ. ВНЗ / Тетяна Сидорук, Віктор Павлюк, Валерій Малькін. — Львів : ПАІС, 2011. — 272 с.
У посібнику детально проаналізовано сучасні виклики, які стоять як перед Україною, так і перед Європейським Союзом, і ускладнюють їх зустрічний рух. У випадку України йдеться, передусім, про необхідність глибоких реформ, стабільне функціонування інститутів влади, адаптацію українського законодавства і стандартів до європейських тощо. Що стосується ЄС – це імплементація Лісабонського договору і, фактично, набуття ним нової якості, подолання наслідків фінансово-економічної кризи, збереження здатності Союзу абсорбувати постійно зростаючу кількість членів, зосередження фокусу розширення не лише на державах-кандидатах у балканському регіоні, а й на східному напрямку, і накінець, узгодження послідовної політики стосовно пострадянських держав Східної Європи зі стратегічним партнерством з Російською Федерацією, яка має власне бачення та інтереси щодо цього регіону.
Статті
Павлюк В. Римо-католицька церква у суспільному житті Правобережної України кінця ХVІІІ – першої третини ХІХ ст. / В. Павлюк // Наукові записки НаУОА. Серія "Історичне релігієзнавство". — Острог, 2011. — Вип. 4. — С. 138–144.
Павлюк В. Уніатська церква в суспільному житті правобережної України кінця XVIII – першоі третини XIX ст. / В. Павлюк // Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство". — Острог, 2011. — Вип. 5. — С. 150–157.
2010
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Павлюк В. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (1918-1945 рр.) : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Віктор Павлюк. — Львів : Піраміда, 2010. — 284 с.
Аналізуються загальні тенденції та основні проблеми розвитку західної цивілізації та її провідних країн – Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, США та Канади в період від закінчення Першої світової війни до завершення Другої світової війни. Формується системне уявлення про історичний розвиток країн Західної Європи та Північної Америки протягом першого етапу новітньої історії, розглядаються основні події, факти і процеси, які характеризували розвиток країн Заходу у період 1918 – 1945 рр. Для студентів та викладачів історичних і гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів.
Статті
Павлюк В. Адам Єжи Чорторийський і зовнішня політика Росії на початку ХІХ ст. / В. Павлюк // Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”. — 2010. — Вип. 2. — С. 22–32.
Павлюк В. В. Адам Єжи Чарторийський і зовнішня політика Росії на початку XIX ст. / В. В. Павлюк // Гілея : збірник наукових праць. — К., 2010. — Вип. 36. — С. 42–52.
Павлюк В. В. Еволюція політичних поглядів Станіслава Ворцеля: від демократії до соціалізму / В. В. Павлюк // Гілея : збірник наукових праць. — К., 2010. — Вип. 31. — С. 26–32.
Павлюк В. В. Передмова / В. В. Павлюк // Шаправський С. А. Політична та освітня діяльність Гуго Коллонтая. — Хмельницький : ЦЮПАК, 2010. — С. 4–5.
Павлюк В. В. Польська аристократія в суспільному житті Правобережної України після поділів Речі Посполитої / В. В. Павлюк // Український історичний журнал. — 2010. — № 6. — С. 154–166.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Атаманенко А. Є. Історія України : посібник для неісторичних спеціальностей та підготовчого відділення / А. Є. Атаманенко, В. Б. Атаманенко, В. В. Павлюк. — Острог, 1999. — 70 с.
Статті
Павлюк В. Польське питання у міжнародних відносинах початку ХІХ ст. / В. Павлюк // Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”. — 2009. — Вип. 1. — С. 25–37.
Крупський І. Життєпис української нації (рецензія на навчальний посібник С. А. Макарчука «Етнічна історія України») / І. Крупський, В. Павлюк // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету. — Луцьк, 2009. — Вип. 15. — С. 212–214.
Павлюк В. Еміграційний період діяльності Ст. Ворцеля / В. Павлюк // Велика Волинь : науковий збірник. Праці житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. — 2009. — Вип. 42. — С. 282–289.
Павлюк В. В. Польське питання у політиці європейських держав на початку ХІХ ст. / В. В. Павлюк // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету. — Луцьк, 2009. — Вип. 16. — С. 64–69.
2000
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Павлюк В. Магнатерія Волині в соціально-економічному та культурному житті Правобережжя у ХІХ ст. : монографія / Віктор Павлюк. — Острог, 2000. — 184 с.
У праці досліджується вплив магнатських родів Волині на соціально-економічний і культурний розвиток Правобережної України у XIX ст., розкривається проблема земельної власності, зародження і розвиток промислових підприємств в магнатських господарствах, формування капіталістичних відносин, місце магнатерії в розвитку торгівлі, банківської справи, освіти, культури.
Статті
Павлюк В. Деякі проблеми економічного розвитку Правобережної України першої половини ХІХ століття в дослідженнях О. Оглоблина / Віктор Павлюк // Український Історик. — 2000. — Т. ХХХVІІ, ч. 1–3 (144–146). — С. 220–224.
1999
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Атаманенко А. Є. Історія України : посібник для неісторичних спеціальностей та підготовчого відділення / А. Є. Атаманенко, В. Б. Атаманенко, В. В. Павлюк. — Острог, 1999. — 70 с.
1998
Статті
Павлюк В. В. Стан магнатських господарств Волині в І пол. ХІХ ст. / В. В. Павлюк // Наукові записки. — Острог : Вид. Комплекс Острозької Академії, 1998. — Т. І, ч. ІІ. — С. 43–50.
Павлюк В. В. Підприємницька діяльність князів Сангушків / В. В. Павлюк // Наукові записки. — Острог : Вид. Комплекс Острозької Академії, 1998. — Т. І, ч. ІІ. — С. 51–57.
2018
Статті
Шишкін І. Джерела до вивчення українського питання в політиці польського національного руху опору (1939–1945 рр.) / І. Шишкін // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». — Острог, 2018. — Вип. 27. — С. 258–263.
Шишкін І. Г. Західна Україна у стратегічних планах Армії Крайової в роки Другої світової війни / І. Г. Шишкін // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць. — К., 2018. — Вип. 130. — С. 57–60.
Шишкін І. Репресивні заходи польської влади щодо українців напередодні Другої світової війни / І. Шишкін // Великий терор на Поділлі (до 80-річчя Великого терору 1937–1938 рр) : тези доповіддей. — Хмельницький, 2018. — С. 160–164.
2017
Статті
Шишкін І. Економічна система післявоєнної Польщі в програмних документах польських політичних партій у роки Другої світової війни / І. Шишкін // Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (12–13 травня 2017, м. Хмельницький). — Хмельницький : ХНУ, 2017. — С. 119.
2016
Статті
Shyshkin. I. Peculiarities of negotiation process between Ukrainian national liberation movement and Polish resistance movement during 1943–1944 / I. Shyshkin // Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives (9th International symposium, 27th January, 2016). — Vienna : «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2016. — S. 68–74.
Шишкін І. Післявоєнна Польща в польській політичній думці в роки Другої світової війни / І. Шишкін // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Історичні науки. — Острог, 2016. — Вип. 25. — С. 243–249.
2014
Статті
Шишкін І. Проблема кордонів і меньшин у програмах польських політичних партій в роки Другої світової війни / І. Шишкін // Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (22–23 травня 2014 р., м. Хмельницький). — Хмельницький : ХНУ, 2014. — С. 16–20.
2013
Статті
Шишкін І. Україна та українці в опрацюваннях польського підпілля в період "Волинської трагедії" / І. Шишкін // Наукові записки НаУОА. Серія «Міжнародні відносини». — Острог, 2013. — Вип. 3. — С. 32–43.
2012
Статті
Трофимович В. Українська Повстанська Армія і Армія Крайова. Протистояння в Західній Україні (1939–1945 рр.) : рецензійна стаття / В. Трофимович, І. Шишкін // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2012. — Вип. 19. — С. 457–467.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Шишкін І. Г. Методичні рекомендації до написання студентських наукових робіт : навчально-методичний посібник / І. Г. Шишкін. — Острог : НаУОА, 2011. — 49 с.
Статті
Шишкін І. Україна та українці у стратегії і тактиці польського руху опору / І. Шишкін // Історичні студії Волинського університету імені Лесі Українки. — Луцьк, 2011. — Вип. 5. — С. 91–96.
2010
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Історія Острозької Академії XVI – XVII ст. : навчальний посібник / М. Близняк, А. Смирнов, І. Шишкін, В. Яремчук ; за ред. В. Яремчука. — Острог : НаУОА, 2010. — 60 с.
Статті
Шишкін І. Особливості переговорного процесу між представниками українського національного руху та польського руху опору в період 1943–1944 рр. / І. Шишкін // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2010. — Вип. 16. — С. 134–145.
Шишкін І. Спроби українсько-польського порозуміння в період 1943–1944 рр. / І. Шишкін // Наукові записки НаУОА. "Міжнародні відносини". — Острог, 2010. — Вип. 1. — С. 48–68.
Шишкін І. Україна в геополітичних концепціях польського “Лондонського” табору в 1939–1945 рр. / І. Шишкін // Наукові записки НаУОА. "Міжнародні відносини". — Острог, 2010. — Вип. 2. — С. 40–56.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Шишкін І. Державний лад та політичні системи країн Азії і Африки : опорний конспект лекцій / І. Шишкін. — Острог, 2009. — 169 с.
Шишкін І. Україна у післявоєнний період (1945 – сер.1950-х рр.) : лекція 14 / І. Шишкін // Історія України : навчально-методичний посібник. — Острог, 2009. — 205 с.
Статті
Шишкін І. Спроби українсько-польського порозуміння в період 1943–1944 років / І. Шишкін // Наукові записки НаУОА. Серія “Міжнародні відносини”. — Острог, 2009. — Вип. 1. — С. 48–68.
2008
Статті
Дмитерко О. Академія – далеко не традиційний ВУЗ / О. Дмитерко, А. Рибак, І. Шишкін // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2008. — Вип. 10. — С. 20–28.
Шишкін І. Політика польських урядів щодо українців напередодні Другої світової війни / І. Шишкін // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2008. — Вип. 10. — С. 437–445.
Шишкін І. Українське питання в політиці польського еміграційного уряду та підпілля (1939–1945): історіографія проблеми / І. Шишкін // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2008. — Вип. 12. — С. 264–281.
2007
Статті
Шишкін І. Західна Україна у стратегічних планах польського підпілля в роки Другої світової війни / І. Шишкін // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2007. — С. 454–465.
2004
Статті
Шишкін І. Українське питання в опрацюваннях „Делегатури на Край” польського еміграційного уряду в роки Другої світової війни / І. Шишкін // Військово-науковий вісник. — Львів : ЛВІ, 2004. — Вип. 6. — С. 310–322.
Шишкін І. Українська проблема в політиці польського еміграційного уряду та підпілля в період „Волинської трагедії” / І. Шишкін // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог : НаУОА, 2004. — Вип. 4. — С. 315–324.
2003
Статті
Шишкін І. Документи Армії Крайової як джерело вивчення Волинської трагедії / І. Шишкін // У пошуках правди : зб. матеріалів між. наук. конф. „Українсько-польський конфлікт на Волині в роки Другої світової війни” (Луцьк, 20–23 травня 2003 р.) / упорядн. В. К. Баран, М. М. Кучерепа, М. В. Моклиця, В. І. Гребенюк. — Луцьк : РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. — С. 250–259.
Шишкін І. Українсько-польський конфлікт в 1943–1944 рр. / І. Шишкін // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог : НаУОА, 2003. — Вип. 3. — С. 263–268.
2002
Статті
Шишкін І. Українське питання в політиці польського еміграційного уряду на початковому етапі Другої світової війни (1939–1941 рр.) / І. Шишкін // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету Волинського державного університету ім. Лесі Українки. — Луцьк : РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2002. — Вип. 7. — С. 134–138.
Шишкін І. Українське питання в політиці польського підпілля в роки Другої світової війни / І. Шишкін // Дрогобицький краєзнавчий збірник / ред. кол. К. Кондратюк (відповід. редактор), В. Футала (упорядник), Л. Зашкільняк, Я. Ісаєвич та ін. — Дрогобич, 2002. — Спецвип. — С. 292–305.
2018
Статті
Сидорук Т. В. Десять років східному партнерству: час для перегляду / Т. В. Сидорук // Політичне життя. — 2018. — № 1. — С. 138–152.
2017
Статті
Сидорук Т. В. Дилеми модернізації Східного партнерства / Т. В. Сидорук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини». — Острог, 2017. — Вип. 1. — С. 19–37.
Suchyj O. Wschodni wymiar polityki Unii Europejskiej: strategia i udział Polski / Oleksij Suchyj, Tetiana Sydoruk, Małgorzata Heliash // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць. Серія : Історія, міжнародні відносини / гол. ред. Л. М. Алексієвець. — Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. — Вип. 19. — C. 111–121.
Sydoruk T. The Eastern dimension of the EU’s and Poland’s policy / T. Sydoruk, D. Tyshchenko // Athenaeum. Polish Political Science Studies. — 2017. — Vol. 52. — P. 209–220.
2016
Статті
Сидорук Т. В. Східне партнерство ЄС в сучасних реаліях: проблеми і перспективи / Т. В. Сидорук // Зовнішні справи. — 2016. — № 9.
Сидорук Т. В. Позиції Польщі та держав Балтії щодо російсько-українського конфлікту / Т. В. Сидорук // Панорама політологічних студій : Науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне : РДГУ, 2016. — Вип. 14. — С. 75–83.
Sydoruk T. Positions of the Visegrad Four countries and the Baltic States on the Russian-Ukrainian Conflict / T. Sydoruk, D. Tyshchenko // Torun International Studies. — 2016. — № 9.
2015
Статті
Сидорук Т. В. Співпраця України та Європейського Союзу у сфері регіональної політики / Т. В. Сидорук // Регіональна політика: законодавче регулювання та практична реалізація : матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 24–25 листопада 2015 р.). — Київ ; Тернопіль : Астон, 2015. — С. 106–111.
Сидорук Т. В. Реакція об’єднаної Європи на російську агресію в Україні: сприйняття і оцінки окремих країн / Т. В. Сидорук // Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 15 травня 2015 р.) / Упор. : Мальський М. З., Вовк Р. В., Кучик О. С. — Львів, 2015. — С. 54–57.
Сидорук Т. В. Позиція Європейського Союзу щодо російсько-українського конфлікту: єдність держав-членів чи хиткий компроміс? / Т. В. Сидорук // Модернізація соціогуманітарного простору: історичний досвід, виклики та перспективи» : збірка матеріалів веукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Вінниця – Житомир, 14-15 травня 2015 р.). — Вінниця ; Житомир, 2015. — С. 302–303.
Сидорук Т. В. Східна Європа як поле геополітичної конфронтації між Росією і Європейським Союзом / Т. В. Сидорук // Панорама політологічних студій : Науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне : РДГУ, 2015. — Вип. 13. — С. 47–55.
Сидорук Т. В. Вплив позицій держав-членів на формування стратегічної відповіді ЄС на російсько-український конфлікт / Т. В. Сидорук // Зовнішні справи. — 2015. — № 9.
Сидорук Т. В. Роль Німеччини у формуванні спільної позиції ЄС щодо російсько-українського конфлікту / Т. В. Сидорук // Стратегічні пріоритети / Національний інститут стратегічних досліджень. — 2015. — № 9.
Сидорук Т. В. Позиції держав-членів ЄС щодо російсько-українського конфлікту / Т. В. Сидорук // Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини». — 2015. — Вип. 36, ч. 3. — С. 13–20.
2014
Статті
Сидорук Т. В. Геополітичний вимір міжнародних процесів у Східній Європі: ЄС та Росія у регіоні «спільного сусідства» / Т. В. Сидорук // Гілея : науковий вісник. — К., 2014. — Вип. 81 (2). — С. 352­­­­­–357.
Сидорук Т. В. Геополітичні проекти Європейського Союзу і Росії у Східній Європі / Т. В. Сидорук // Studia Politologica Ucraino-Polona. ­— Житомир ; Київ ; Краків, 2014. ­— Вип. 4.
Сидорук Т. В. П’ять років Східному партнерству: результати та перспективи / Т. В. Сидорук // Стратегічні пріоритети. — К. : Національний інститут стратегічних досліджень, 2014. — № 1 (30).
Suchyj O. Wschodni wymiar polityki Unii Europejskiej a Polsca / Oleksij Suchyj, Tetiana Sydoruk, Małgorzata Heliash // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis : Studia de Securitate et Edukatione Civsli III. — Krakуw : Wydawnictwo Naukowe UP, 2014. — S. 176–189.
2013
Статті
Сидорук Т. В. Системні обмеження Східного партнерства / Т. В. Сидорук // Східне партнерство: цілі, досвід, виклики : матеріали міжнародної наукової конференції. — К., 2013.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Сидорук Т. Європейська інтеграція України : навчальний посібник для студ. ВНЗ / Т. Сидорук, В. Павлюк, В. Малькін. — Львів : ПАІС, 2011. — 272 с.
У посібнику детально проаналізовано сучасні виклики, які стоять як перед Україною, так і перед Європейським Союзом, і ускладнюють їх зустрічний рух. У випадку України йдеться, передусім, про необхідність глибоких реформ, стабільне функціонування інститутів влади, адаптацію українського законодавства і стандартів до європейських тощо. Що стосується ЄС – це імплементація Лісабонського договору і, фактично, набуття ним нової якості, подолання наслідків фінансово-економічної кризи, збереження здатності Союзу абсорбувати постійно зростаючу кількість членів, зосередження фокусу розширення не лише на державах-кандидатах у балканському регіоні, а й на східному напрямку, і накінець, узгодження послідовної політики стосовно пострадянських держав Східної Європи зі стратегічним партнерством з Російською Федерацією, яка має власне бачення та інтереси щодо цього регіону.
2010
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Сидорук Т. Інтеграційні процеси в сучасній Європі : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Тетяна Сидорук. — Львів : Піраміда, 2010. — 354 с.
Статті
Сидорук Т. Позиції та інтереси держав-членів у формуванні сучасної східної політики Європейського Союзу / Т. Сидорук // Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”. — Острог, 2010. — Вип. 2. — С. 66–76.
Сидорук Т. Польське бачення східної політики Європейського Союзу / Т. Сидорук // Наукові записки "Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України". Серія "Політичні науки". — 2010. — Вип. 4. — С. 188–198.
Сидорук Т. В. Вплив Європейської політики сусідства на процеси демократизації та модернізації в Україні / Т. В. Сидорук // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. — Рівне, 2010. — Вип. 19. — С. 110–116.
Сидорук Т. В. Європейська політика сусідства і процеси реформування у країнах Східної Європи / Т. В. Сидорук // Політичний менеджмент. — 2010. — № 4 (43). — С. 160–170.
Сидорук Т. В. Європейська політика сусідства як інструмент посилення безпеки на кордонах ЄС / Т. В. Сидорук // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. — 2010. — Вип. 19. — С. 403–411.
Сидорук Т. В. Лісабонський договір: зміни та нововведення в інституційному устрої та праві ЄС / Т. В. Сидорук // Вісник Київського міжнародного університету. Серія «Міжнародні відносини». — 2010. — Вип. 10. — С. 24–38.
Сидорук Т. В. Східна політика Європейського Союзу на початку ХХІ ст. / Т. В. Сидорук // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. — 2010. — Вип. 20. — С. 316–325.
Сидорук Т. В. «Східне партнерство» як новий інструмент політики сусідства ЄС у Східній Європі / Т. В. Сидорук // Гілея : збірник наукових праць. — К., 2010. — Вип. 31. — C. 424–431.
Сидорук Т. В. «Східне партнерство»: пропозиції і перспективи для держав Східної Європи та Південного Кавказу / Т. В. Сидорук // Стратегічні пріоритети. — К. : Національний інститут стратегічних досліджень, 2010. — № 3 (16). — С. 47–52.
Сидорук Т. В. Східне партнерство та Союз для Середземномор’я: можливості реформування Європейської політики сусідства / Т. В. Сидорук // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. — 2010. — Вип. 21. — С. 280–289.
2009
Статті
Сидорук Т. Лісабонський договір і напрями та тенденції внутрішнього реформування ЄС на початку ХХІ ст. / Т. Сидорук, М. Сидорук // Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”. — 2009. — Вип. 1. — С. 129–142.
Сидорук Т. "Східне партнерство": новий формат східної політики ЄС та перспективи України / Т. Сидорук // Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”. — 2009. — Вип. 1. — С. 115–128.
Сидорук Т. В. Лісабонський договір: зміни та нововведення в інституційному устрої та праві ЄС / Т. В. Сидорук // Вісник Київського міжнародного університету. Серія «Міжнародні відносини». — 2009. — Вип. 28. — С. 24–38.
Сидорук Т. В. Нова посилена угода між Україною та ЄС: особливості переговорного процесу та перспективи асоціації / Т. В. Сидорук // Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини». — 2009. — Вип. 26. — С. 47–55.
Сидорук Т. В. Передумови появи та процес концептуалізації Європейської політики сусідства / Т. В. Сидорук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. "Міжнародні відносини". — Луцьк, 2009. — № 3 : Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво. — С. 17–23.
Сидорук Т. В. Тенденції внутрішнього реформування в ЄС та європейські перспективи України / Т. В. Сидорук // Гілея : науковий вісник. — 2009. — Вип. 29. — С. 67–79.
Сидорук Т. В. Україна та Європейський Союз на шляху до нової базової угоди / Т. В. Сидорук // Проблеми державного будівництва в Україні : тези доповідей ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. «Україна в євро інтеграційних процесах» (21–22 лютого 2009 р., м. Київ). — К. : КиМУ, 2009. — № 17, Т. 2. — С. 81–89.
2008
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Сидорук Т. В. Європейська політика сусідства та відносини Україна – ЄС / Тетяна Сидорук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — 210 с.
Статті
Сидорук Т. В. Євроінтеграційний курс України: здобутки та проблеми / Т. В. Сдорук // Україна та Європейський Союз: шляхи та напрямки зближення та співпраці : матер. Міжнародної наук.-практ. конф. (14–15 вересня 2007 р.). — Львів, 2008. — Ч. 1. — С. 164–170.
Сидорук Т. В. Європейська політика сусідства: еволюція концепції та проблеми реалізації / Т. В. Сидорук // Ефективність державного управління : зб. наук. праць Львівського регіонального інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. — Львів, 2008. — Вип. 14. — С. 67–80.
Сидорук Т. В. Співпраця України з Європейським Союзом у рамках Європейської політики сусідства / Т. В. Сидорук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 10. — С. 476–487.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Шостак І. Методичні рекомендації студентам-політологам ІV курсу для проведення виробничої (політологічної) практики / Інна Шостак, Андрій Рибак, Тетяна Сидорук. — Острог, 2007. — 28 с.
Шостак І. Методичні рекомендації студентам-політологам ІV курсу для проведення виробничої (політологічної) практики / Інна Шостак, Андрій Рибак, Тетяна Сидорук. — Острог, 2007. — 28 с.
2016
Статті
Podvorna О. Transformacja polityki Stanów Zjednoczonych wobec Ukrainy po Rewolucji Godności / О. Podvorna // Ukraina po (Euro) majdanie. Od autorytaryzmu do protodemokracji / red. A. Stelmach, L. Hurska-Kowalczyk. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. — S. 251–271.
Подворна О. Г. Політика Королівства Норвегії щодо регіону Арктики у ХХІ столітті: специфіка зовнішнього виміру / О. Г. Подворна // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Філософія. Соціологія. Політологія : збірник наукових праць. — Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2016. — Вип. 6 (34). — С. 77–90.
2015
Статті
Podvorna О. Wspólnota zachodnia wobec rozwiązywania konfliktu na Ukrainie / О. Podvorna // Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne. — Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Centrum Europy Wschodniej UMCS, 2015. — Nr 1 (2). — S. 183–210.
Подворна О. Г. Політика Сполучених Штатів щодо Арктики в ХХІ столітті / О. Г. Подворна // Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство : зб. матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15.05.2015) / упоряд. Калитчак Р. Г., Зазуляк З. М. — Львів : Центр американських студій ФМВ ЛНУ ім. І. Франка, 2015. — Ч. 1. — С. 133–138.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Подворна О. Г. Дипломатичний протокол та етикет : навчально-методичний посібник / О. Г. Подворна. — Острог, 2014. — 225 с.
2013
Статті
Подворна О. Г. Ізраїль та Іран в зовнішній політиці Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації / О. Г. Подворна // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. — Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2013. — Вип. 23 (3). — С. 43–52.
Подворна О. Г. Проблема ПРО у взаємовідносинах США та Росії / О. Г. Подворна // Слов’янський вісник : збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки». — Рівне : Рівненський державний гуманітарний університет ; Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету, 2013. — Вип. 15. — С. 135–142.
Podvorna О. Complicated Road of Russia’s Transformation: Is There A Way Out Of the Vicious Circle? / О. Podvorna // International Interdisciplinary Conference “Challenges of Transition: The Post-Communist Experience(s)”. Book of Abstracts. — Bucharest : Doctoral School of Political Science, University of Bucharest, 2013. — Р. 72–74.
Podvorna О. Twenty years of Russian transformation: From democracy to authoritarianism? / О. Podvorna // Warsaw East European Conference 2013. Across the Borders. Abstracts. — Warsawa : Studium Europy Wschodniej UW, 2013. — Р. 30–31.
2012
Статті
Подворна О. Безпековий вимір зовнішньої політики Російської Федерації на Балканах / О. Подворна // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. — Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2012. — Вип. 22 (3). — С. 65–72.
2010
Статті
Подворна О. Стратегічне партнерство Росії та США: економічна площина / О. Подворна // Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”. — 2010. — Вип. 2. — С. 86–96.
2009
Статті
Подворна О. Стратегічне партнерство Росії та США: політично-військова площина / О. Подворна // Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”. — 2009. — Вип. 1. — С. 100–114.
2018
Статті
Конопка Н. Лівійська криза як фактор напруги в Середземноморському регіоні / Н. Конопка, В. Баженов // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини». — Острог, 2018. — Вип. 2. — С. 82–93.
2017
Статті
Конопка Н. Стратегічні інтереси Китайської Народної Республіки в Латинській Америці / Н. Конопка, Б. Костів // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини». — Острог, 2017. — Вип. 1. — С. 92–102.
2016
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Конопка Н. О. Микола Григорович Рєпнін: дипломат, політик, урядовець : монографія / Н. О. Конопка. — Острог ; Нью-йорк, 2016, — 216 с.
У монографії досліджується життєвий шлях та діяльність російського урядовця князя Миколи Григоровича Рєпніна (1778-1845), особлива увага звертається на період управління ним Малоросійським генерал-губернаторством (1816-1834). На основі вивчених архівних й опублікованих джерел та історіографії цієї постатті на тлі суспільно-політичних і культурних процесів початку ХІХ ст., із урахуванням внеску М. Г. Рєпніна в ці процеси та впливу його діяльності на суспільно-політичне й культурно-громадське життя українських земель у складі Російської імперії. Видання розраховане на науковців, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться історією України.
Статті
Конопка Н. Постать М. Рєпніна в творчості Д. Дорошенка та М. Грушевського / Н. Конопка // Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). — Острог, 2016. — С. 156–158.
Конопка Н. Михайло Антонович як дослідник історії України / Н. Конопка // Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції (27–28 вересня 2016 р., м. Острог). — Острог, 2016. — С. 132–134.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Конопка Н. О. Зв'язки з громадськістю : навчально-методичний посібник з курсу “Зв'язки з громадськістю” / Н. О. Конопка. — Острог : НаУОА, 2013. — 112 с.
Статті
Конопка Н. О. До витоків українських геополітичних студій на еміграції: Тиміш Олесіюк та його праця «Північні межі Української Матірної Держави» / Н. О. Конопка // Українознавчий альманах. — К., 2013. — Вип. 14. — С. 256–261.
Конопка Н. Договірно-правова база відносин Польща–НАТО на сучасному етапі / Н. Конопка, М. Горбова // Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 3. — С.130–137.
Конопка Н. Зовнішня політика «третьої ініціативи» П’єра Трюдо / Н. Конопка, А. Горбатюк // Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 3. — С. 117–129.
Конопка Н. Роль Великобританії у врегулюванні криз арабської весни / Н. Конопка, О. Ковбасюк // Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 3. — С. 138–145.
Конопка Н. О. Споры о «любви к истине» / Н. О. Конопка, В. А. Шкерин // Десятые Татищевские чтения : Всероссийская научно-практическая конференция. — Екатеринбург : Изд-во УМЦ УПИ, 2013. — С. 101–107.
2012
Статті
Конопка Н. О. Отношение Н. Г. Репнина к массонскому и декабристскому движениям на Украине первой трети ХІХ века / Н. О. Конопка // Уроки истории ‒ уроки историка : сборник статей к 80-летию Ю. Д. Марголиса. — Санкт-Петербург : Нестор-История, 2012. — С. 75–88.
2011
Статті
Конопка Н. Три версії історії масонської ложі «Любов до Істини на Схід Полтави» / Н. Конопка, В. Шкерін // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2011. — Вип. 17. — С. 318–336.
2010
Статті
Конопка Н. О. Микола Павлович Ковальський – керівник осередку УІТ в Острозі / Н. О. Конопка // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2010. — Вип. 15. — С. 477–488.
2009
Статті
Конопка Н. Розв'язання малоросійським військовим губернатором Миколою Григоровичем Рєпніним проблем міського урядування / Н. Конопка // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць. — 2009. — Вип. 16. — С. 24–28.
2008
Статті
Конопка Н. Джерела до вивчення діяльності Миколи Григоровича Рєпніна / Н. Конопка // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих дослідників, аспірантів, здобувачів, магістрантів. — 2008. — С. 252–258.
2007
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Атаманенко А. Теодор Мацьків як дослідник Хмельниччини / Алла Атаманенко // Мацьків Т. Хмельниччина в тогочасних західньоевропейських джерелах / упоряд. Н. Конопка ; ред. А. Атаманенко . — Острог, 2007. — С. 7–18. — (Серія : історичні монографії ; том 6).
Мацьків Т. Хмельниччина в тогочасних західньоєвропейських джерелах / Теодор Мацьків ; упоряд. Н. Конопка ; ред. А. Атаманенко. — Острог, 2007. — 184 с. — (Серія : історичні монографії ; том 6).
2006
Статті
Конопка Н. Життєвий шлях Малоросійського генерал-губернатора М. Г. Рєпніна (1778–1845) / Н. Конопка // Наукові записки. "Історичні науки". — Острог, 2006. — Вип. 7. — С. 260–272.
2005
Статті
Атаманенко А. Місце Інституту дослідження української діаспори Національного університету «Острозька академія» у вивченні феномену закордонного українства / Алла Атаманенко, Наталія Конопка // Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори до 200-ліття Ніжинської вищої школи. — Ніжин, 2005. — Вип. 4, кн. 1. — С. 88–99.
2004
Статті
Конопка Н. Малоросійський генерал-губернатор М. Г. Репнін Волконський і розвиток масонського та декабристського рухів / Н. Конопка // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України : міжвузівський збірник наукових праць. — 2004. — С. 44–54.
2002
Статті
Конопка Н. Спроби відновлення прав і привілеїв українського шляхетства малоросійським генерал-губернатором М. Г. Рєпніним-Волконським / Н. Конопка // Наукові записки. "Історичні науки". — Острог, 2002. — Вип. 2. — С. 79–88.
2017
Статті
Волинчук І. О. Українсько-Чеські відносини за президентства П. Порошенка: політичний аспект / І. О. Волинчук // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів» (Хмельницький, 12–13 травня 2017 р.). — Хмельницький, 2017. — С. 8–14.
2015
Статті
Волинчук І. О. Політичні та соціально-економічні перетворення в Чеській Республіці в 90-х рр. ХХ ст.: досвід для України / І. О. Волинчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Політологія. Соціологія. Філософія" : матеріали міжнародної наукової конференції "Політичні кризи в державах та регіонах Європи: внутрішні передумови та зовнішні виклики у ХХ – на початку ХХІ століття". — 2015. — Вип. 1 (18). — С. 83–85.