Кафедра міжнародних відносин
2018
Статті
Сидорук Т. В. Десять років східному партнерству: час для перегляду / Т. В. Сидорук // Політичне життя. — 2018. — № 1. — С. 138–152.
Sydoruk T. Review of the Eastern Partnership after ten years: the need to reconsider its efficacy / T. Sydoruk, D. Tyshchenko // Romanian Political Science Review. — 2018. — V. XVIII, No. 2. — P. 213–240.
Sydoruk T. State Financing of Political Parties as a Chance for Healing the Party System: Polish Experience and Ukrainian Realities / T. Sydoruk, O. Balashova // Politologija. — 2018. — Nr. 91. — T. 3. — Р. 166–198.
Sydoruk T. Central Europe on Russia-Ukraine Conflict: Positions and Responses / Т. Sydoruk // Central European Journal of International and Security Studies. — 2018. — V. 12, № 3. — P. 81–105.
Сидорук Т. В. Огляд проблем Східного партнерства / Т. В. Сидорук // Partnerstwo Wschodnie. Etyczne i społeczno-prawne aspecty relacji między Union Europejską a Ukraina. — Gorzów Wielkopolski, 2018. — S. 29–46.
Сидорук Т. В. Вплив «російського чинника» на відносини Європейського Союзу з державами Східної Європи / Т. В. Сидорук, В. В. Павлюк // Збірник тез учасників Другої науково-практичної конференції «Правові засади європейської та євроатлантичної інтеграції України: досягнення та перспективи» (23 листопада 2018 р., м. Львів). — Львів : Національний університет «Львівська політехніка». — С. 30–35.
Сидорук Т. В. Внутрішні перешкоди для досягнення цілей Східного партнерства в країнах-учасницях / Т. В. Сидорук // Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26–27 березня 2018 р.). — Київ : Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції, 2018. — С. 475-486.
2017
Статті
Сидорук Т. В. Дилеми модернізації Східного партнерства / Т. В. Сидорук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини». — Острог, 2017. — Вип. 1. — С. 19–37.
Suchyj O. Wschodni wymiar polityki Unii Europejskiej: strategia i udział Polski / Oleksij Suchyj, Tetiana Sydoruk, Małgorzata Heliash // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць. Серія : Історія, міжнародні відносини / гол. ред. Л. М. Алексієвець. — Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. — Вип. 19. — C. 111–121.
Sydoruk T. The Eastern dimension of the EU’s and Poland’s policy / T. Sydoruk, D. Tyshchenko // Athenaeum. Polish Political Science Studies. — 2017. — Vol. 52. — P. 209–220.
2016
Статті
Сидорук Т. В. Східне партнерство ЄС в сучасних реаліях: проблеми і перспективи / Т. В. Сидорук // Зовнішні справи. — 2016. — № 9.
Сидорук Т. В. Позиції Польщі та держав Балтії щодо російсько-українського конфлікту / Т. В. Сидорук // Панорама політологічних студій : Науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне : РДГУ, 2016. — Вип. 14. — С. 75–83.
Sydoruk T. Positions of the Visegrad Four countries and the Baltic States on the Russian-Ukrainian Conflict / T. Sydoruk, D. Tyshchenko // Torun International Studies. — 2016. — № 9.
2015
Статті
Сидорук Т. В. Співпраця України та Європейського Союзу у сфері регіональної політики / Т. В. Сидорук // Регіональна політика: законодавче регулювання та практична реалізація : матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 24–25 листопада 2015 р.). — Київ ; Тернопіль : Астон, 2015. — С. 106–111.
Сидорук Т. В. Реакція об’єднаної Європи на російську агресію в Україні: сприйняття і оцінки окремих країн / Т. В. Сидорук // Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 15 травня 2015 р.) / Упор. : Мальський М. З., Вовк Р. В., Кучик О. С. — Львів, 2015. — С. 54–57.
Сидорук Т. В. Позиція Європейського Союзу щодо російсько-українського конфлікту: єдність держав-членів чи хиткий компроміс? / Т. В. Сидорук // Модернізація соціогуманітарного простору: історичний досвід, виклики та перспективи» : збірка матеріалів веукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Вінниця – Житомир, 14-15 травня 2015 р.). — Вінниця ; Житомир, 2015. — С. 302–303.
Сидорук Т. В. Східна Європа як поле геополітичної конфронтації між Росією і Європейським Союзом / Т. В. Сидорук // Панорама політологічних студій : Науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне : РДГУ, 2015. — Вип. 13. — С. 47–55.
Сидорук Т. В. Вплив позицій держав-членів на формування стратегічної відповіді ЄС на російсько-український конфлікт / Т. В. Сидорук // Зовнішні справи. — 2015. — № 9.
Сидорук Т. В. Роль Німеччини у формуванні спільної позиції ЄС щодо російсько-українського конфлікту / Т. В. Сидорук // Стратегічні пріоритети / Національний інститут стратегічних досліджень. — 2015. — № 9.
Сидорук Т. В. Позиції держав-членів ЄС щодо російсько-українського конфлікту / Т. В. Сидорук // Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини». — 2015. — Вип. 36, ч. 3. — С. 13–20.
2014
Статті
Сидорук Т. В. Геополітичний вимір міжнародних процесів у Східній Європі: ЄС та Росія у регіоні «спільного сусідства» / Т. В. Сидорук // Гілея : науковий вісник. — К., 2014. — Вип. 81 (2). — С. 352­­­­­–357.
Сидорук Т. В. Геополітичні проекти Європейського Союзу і Росії у Східній Європі / Т. В. Сидорук // Studia Politologica Ucraino-Polona. ­— Житомир ; Київ ; Краків, 2014. ­— Вип. 4.
Сидорук Т. В. П’ять років Східному партнерству: результати та перспективи / Т. В. Сидорук // Стратегічні пріоритети. — К. : Національний інститут стратегічних досліджень, 2014. — № 1 (30).
Suchyj O. Wschodni wymiar polityki Unii Europejskiej a Polsca / Oleksij Suchyj, Tetiana Sydoruk, Małgorzata Heliash // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis : Studia de Securitate et Edukatione Civsli III. — Krakуw : Wydawnictwo Naukowe UP, 2014. — S. 176–189.
2013
Статті
Сидорук Т. В. Системні обмеження Східного партнерства / Т. В. Сидорук // Східне партнерство: цілі, досвід, виклики : матеріали міжнародної наукової конференції. — К., 2013.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Сидорук Т. Європейська інтеграція України : навчальний посібник для студ. ВНЗ / Т. Сидорук, В. Павлюк, В. Малькін. — Львів : ПАІС, 2011. — 272 с.
У посібнику детально проаналізовано сучасні виклики, які стоять як перед Україною, так і перед Європейським Союзом, і ускладнюють їх зустрічний рух. У випадку України йдеться, передусім, про необхідність глибоких реформ, стабільне функціонування інститутів влади, адаптацію українського законодавства і стандартів до європейських тощо. Що стосується ЄС – це імплементація Лісабонського договору і, фактично, набуття ним нової якості, подолання наслідків фінансово-економічної кризи, збереження здатності Союзу абсорбувати постійно зростаючу кількість членів, зосередження фокусу розширення не лише на державах-кандидатах у балканському регіоні, а й на східному напрямку, і накінець, узгодження послідовної політики стосовно пострадянських держав Східної Європи зі стратегічним партнерством з Російською Федерацією, яка має власне бачення та інтереси щодо цього регіону.
2010
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Сидорук Т. Інтеграційні процеси в сучасній Європі : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Тетяна Сидорук. — Львів : Піраміда, 2010. — 354 с.
Статті
Сидорук Т. Позиції та інтереси держав-членів у формуванні сучасної східної політики Європейського Союзу / Т. Сидорук // Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”. — Острог, 2010. — Вип. 2. — С. 66–76.
Сидорук Т. Польське бачення східної політики Європейського Союзу / Т. Сидорук // Наукові записки "Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України". Серія "Політичні науки". — 2010. — Вип. 4. — С. 188–198.
Сидорук Т. В. Вплив Європейської політики сусідства на процеси демократизації та модернізації в Україні / Т. В. Сидорук // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. — Рівне, 2010. — Вип. 19. — С. 110–116.
Сидорук Т. В. Європейська політика сусідства і процеси реформування у країнах Східної Європи / Т. В. Сидорук // Політичний менеджмент. — 2010. — № 4 (43). — С. 160–170.
Сидорук Т. В. Європейська політика сусідства як інструмент посилення безпеки на кордонах ЄС / Т. В. Сидорук // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. — 2010. — Вип. 19. — С. 403–411.
Сидорук Т. В. Лісабонський договір: зміни та нововведення в інституційному устрої та праві ЄС / Т. В. Сидорук // Вісник Київського міжнародного університету. Серія «Міжнародні відносини». — 2010. — Вип. 10. — С. 24–38.
Сидорук Т. В. Східна політика Європейського Союзу на початку ХХІ ст. / Т. В. Сидорук // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. — 2010. — Вип. 20. — С. 316–325.
Сидорук Т. В. «Східне партнерство» як новий інструмент політики сусідства ЄС у Східній Європі / Т. В. Сидорук // Гілея : збірник наукових праць. — К., 2010. — Вип. 31. — C. 424–431.
Сидорук Т. В. «Східне партнерство»: пропозиції і перспективи для держав Східної Європи та Південного Кавказу / Т. В. Сидорук // Стратегічні пріоритети. — К. : Національний інститут стратегічних досліджень, 2010. — № 3 (16). — С. 47–52.
Сидорук Т. В. Східне партнерство та Союз для Середземномор’я: можливості реформування Європейської політики сусідства / Т. В. Сидорук // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. — 2010. — Вип. 21. — С. 280–289.
2009
Статті
Сидорук Т. Лісабонський договір і напрями та тенденції внутрішнього реформування ЄС на початку ХХІ ст. / Т. Сидорук, М. Сидорук // Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”. — 2009. — Вип. 1. — С. 129–142.
Сидорук Т. "Східне партнерство": новий формат східної політики ЄС та перспективи України / Т. Сидорук // Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”. — 2009. — Вип. 1. — С. 115–128.
Сидорук Т. В. Лісабонський договір: зміни та нововведення в інституційному устрої та праві ЄС / Т. В. Сидорук // Вісник Київського міжнародного університету. Серія «Міжнародні відносини». — 2009. — Вип. 28. — С. 24–38.
Сидорук Т. В. Нова посилена угода між Україною та ЄС: особливості переговорного процесу та перспективи асоціації / Т. В. Сидорук // Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини». — 2009. — Вип. 26. — С. 47–55.
Сидорук Т. В. Передумови появи та процес концептуалізації Європейської політики сусідства / Т. В. Сидорук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. "Міжнародні відносини". — Луцьк, 2009. — № 3 : Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво. — С. 17–23.
Сидорук Т. В. Тенденції внутрішнього реформування в ЄС та європейські перспективи України / Т. В. Сидорук // Гілея : науковий вісник. — 2009. — Вип. 29. — С. 67–79.
Сидорук Т. В. Україна та Європейський Союз на шляху до нової базової угоди / Т. В. Сидорук // Проблеми державного будівництва в Україні : тези доповідей ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. «Україна в євро інтеграційних процесах» (21–22 лютого 2009 р., м. Київ). — К. : КиМУ, 2009. — № 17, Т. 2. — С. 81–89.
2008
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Сидорук Т. В. Європейська політика сусідства та відносини Україна – ЄС / Тетяна Сидорук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — 210 с.
Статті
Сидорук Т. В. Євроінтеграційний курс України: здобутки та проблеми / Т. В. Сдорук // Україна та Європейський Союз: шляхи та напрямки зближення та співпраці : матер. Міжнародної наук.-практ. конф. (14–15 вересня 2007 р.). — Львів, 2008. — Ч. 1. — С. 164–170.
Сидорук Т. В. Європейська політика сусідства: еволюція концепції та проблеми реалізації / Т. В. Сидорук // Ефективність державного управління : зб. наук. праць Львівського регіонального інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. — Львів, 2008. — Вип. 14. — С. 67–80.
Сидорук Т. В. Співпраця України з Європейським Союзом у рамках Європейської політики сусідства / Т. В. Сидорук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 10. — С. 476–487.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Шостак І. Методичні рекомендації студентам-політологам ІV курсу для проведення виробничої (політологічної) практики / Інна Шостак, Андрій Рибак, Тетяна Сидорук. — Острог, 2007. — 28 с.
Шостак І. Методичні рекомендації студентам-політологам ІV курсу для проведення виробничої (політологічної) практики / Інна Шостак, Андрій Рибак, Тетяна Сидорук. — Острог, 2007. — 28 с.
2015
Статті
Плевако І. Г. Концепції та практична реалізація океанополітики країн Меркосур / І. Г. Плевако // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць. — Одеса, 2015. — Вип. 54. — С. 169–180.
Плевако І. Г. Система безпеки країн МЕРКОСУР як геополітична проблема / І. Г. Плевако // Гілея. — К., 2015. — Вип. 101. — С. 492–497.
Плевако И. Г. Динамика геополитического и экономического позиционирования Перу в азиатском регионе в конце ХХ – начале ХХІ века / И. Г. Плевако, О. С. Батищева // Государственное управление и государственная служба. Вопросы модернизации государственной и дипломатичесской службы.. — 2015. — № 2. — С. 105–112.
Plevako I. Wspołpraca handlowa i gospodarcza państw Ameryki Łacińskiej i WNP na początku XXI wieku / І. Plevako // Facta Simonidis. — Zamośc : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, 2015. — S. 173–186.
Plevako I. Access of Bolivia to the Pacific ocean as a regional geopolitical problem (Вихід Болівії до Тихого Океану як регіональна геополітична проблема) / І. Plevako // Evropský politický a právní diskurz. — 2015. — Vol. 2. — Iss. 4. — P. 80–90.
Плевако І. Г. Геополітика по–латиноамериканськи: особливості бразильської, аргентинської та чилійської політичних шкіл / І. Г. Плевако // Cучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право : зб. матеріалів ІV щорічної міжнародної науково–практичної конференції (м. Львів, 15.02.2015 р.). — Львів : DPI, 2015. — C. 245–250.
Плевако І. Інструменти геополітичного позиціонування США у латиноамериканському регіоні / І. Плевако // Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство : збірник матеріалів ІІ міжнародної науково–практичної конференції (15 травня 2015 року, м. Львів). — Львів, 2015. — Ч. 1. — С. 129–132.
Плевако И. Г. Инструменты геополитического влияния США на страны Латинской Америки / И. Г. Плевако // Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии (1918 г. – начало ХХІ в.) : материалы II Международной научно–практической конференции (Витебск, 23–24 апреля 2015 г.) / ред. кол. : А. П. Косов (отв. ред.) и др. — Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2015. — C. 19–22.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Плевако І. Г. Країни Співдружності Незалежних Держав у сучасних міжнародних відносинах / І. Г. Плевако, О. С. Кучин. — Острог ; Львів, 2014. — 310 с.
Статті
Плевако І. Г. До питання генези бразильських геополітичних ідей / І. Г. Плевако // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових праць. — Чернівці, 2014. — Т. 27–28. — С. 191–196.
Плевако І. Г. До питання політичного дискурсу латиноамериканських геополітичних досліджень / І. Г. Плевако // Науковий вісник Дипломатичної академії України. — К., 2014. — Вип. 20. — С. 8–9.
Плевако І. Економічна складова геополітичного позиціонування Бразилії у країнах Південної та Східної Азії / І. Плевако // Гілея. — К., 2014. — Вип. 88. — С. 391–396.
Плевако І. Зовнішньополітичні пріоритети Чилі у геополітичній думці другої половині ХХ – поч. ХХІ ст. / І. Плевако // Актуальні проблеми міжнародних відносин. — К., 2014. — Вип. 122, ч. І. — С. 22–31.
Плевако І. Латиноамериканський геополітичний альтерглобалізм та суспільний антиглобалізм / І. Плевако // Гілея. — К., 2014. — Вип. 87. — С. 398–403.
Плевако І. Співробітництво країн Південної Америки та Африки у форматі «Південь – Південь» / І. Плевако // Одеса. — 2014. — С .34–40.
Плевако И. Г. Развитие латиноамериканского регионализма и его геополитические последствия / И. Г. Плевако. — Санкт–Петербург, 2014. — С. 58–63.
Плевако И. Г. У истоков формирования теоретической и прикладной геополитики Бразилии / И. Г. Плевако // Политические изменения в Латинской Америке : научный журнал. — Воронеж, 2014. — № 1. — С. 24–41.
2013
Статті
Плевако І. Болівія в геополітичній думці країн Латинської Америки другої половини ХХ століття / І. Г. Плевако // Вісник Львівського університету. Серія "Міжнародні відносини". — 2013. — Вип. 32. — C. 62–69.
Плевако І. Г. До питання розвитку громадянської освіти у країнах латиноамериканського регіону / І. Г. Плевако // Актуальні питання громадянської освіти та виховання: український та зарубіжний досвід. — Острог, 2013. — С. 215–217.
Плевако І. Розвиток торгово-економічних відносин країн СНД з країнам Латинської Америки / І. Плевако // Наукові записки НаУОА. Серія «Міжнародні відносини». — Острог, 2013. — Вип. 3. — С. 289–305.
Плевако І. Тихоокеанський альянс – новий міжрегіональний геополітичний проект / І. Плевако, П. Степанець // Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 3. — С. 257–272.
Плевако І. Г. Формування латиноамериканського регіоналізму як геополітичного концепту XIX–XX століть / І. Г. Плевако // Сучасна українська політика. — К., 2013. — Вип. 28. — С. 55–64.
Plevako I. Development of trade and economic relations of CIS countries with Latin America / І. Plevako // Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 3. — С. 293–309.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Плевако І. Г. Країни Співдружності Незалежних Держав у сучасних міжнародних відносинах : навчально-методичний комплекс / І. Г. Плевако. — Острог : НаУОА, 2012. — 208 с.
Статті
Плевако І. Латиноамериканський вектор зовнішньої політики України на сучасному етапі (на прикладі динаміки торгово-економічних відносин із країнами МЕРКОСУР) / І. Плевако // Вісник Львівського університету. Серія "Міжнародні відносини". — 2012. — Вип. 28. — С. 38–52.
Плевако І. Г. Розвиток геополітичної думки Бразилії у 40–80 рр. ХХ ст. / І. Г. Плевако // Наукові записки НаУОА. Серія "Історичні науки". — Острог : НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 383–394.
Плевако І. Г. Розвиток геополітичної думки в Аргентині та Бразилії в умовах біполярності: порівняльна характеристика / І. Г. Плевако // Сучасна українська політика. — К., 2012. — Вип. 26. — С. 55–64.
Плевако І. Г. Торгово-економічні відносини України із країнами МЕРКОСУР / І. Г. Плевако // Тенденції міжнародних відносин в умовах глобальних економічних трансформацій : матеріали круглого столу. — К. : Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2012. — С. 30–31.
2011
Статті
Плевако І. Г. Динаміка зовнішньоторговельної активності України та Білорусі на ринках латиноамериканського регіону протягом 2001–2010 рр. / І. Г. Плевако // Актуальні проблеми розвитку соціально-економічних систем : матеріали міжнар. наук.- практ. конф. студентів і молодих вчених (м. Бердянськ, 18–19 квітня 2011 р.) : в 2–х т. — Донецьк : Вид-во «Донбас», 2011. — Т. 1. — С. 32–33.
Плевако І. Динаміка зовнішньої торгівлі європейських держав СНД із країнами Латинської Америки протягом 2001–2010 рр. / І. Плевако // Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Львів, 4–5 березня 2011 р.). — Львів : Львівська економічна фундація, 2011. — С. 48–50.
Плевако І. Динаміка торгово-економічної співпраці України з Федеративною Республікою Бразилія на сучасному етапі / І. Плевако // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 17. — С. 439–447.
Плевако І. Г. Питання війська та оборони на сеймику Подільського воєводства в останній чверті XVII століття / І. Г. Плевако // Науковий вісник «Межибіж» : матеріали четвертої науково-країзнавчої конференції «Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України» / за ред. О. Г. Погорільця, Л. В. Баженова та ін. — Меджибіж ; Хмельницький, 2011. — Ч. 1. — С. 209–217.
Плевако І. Г. Розвиток торгово-економічних відносин Республіки Білорусь із розвинутими країнами Латинської Америки протягом 2000 – 2009 рр. / І. Г. Плевако // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог : НаУОА, 2011. — Вип. 17. — С. 393–403.
Плевако И. Г. Тенденции внешней торговли европейских стран СНГ с государствами латиноамериканского региона в первом десятилетии ХХІ века [Электронный ресурс] / И. Г. Плевако // «ЛОМОНОСОВ-2011» : материалы Международного молодежного научного форума / отв. ред. А. И. Андреев, А. В. Андриянов, Е. А. Антипов, М. В. Чистякова. — М. : МАКС Пресс, 2011. — Режим доступа : http://lomonosov-msu.ru/rus/event/400/list_of_selected.html. — Название с экрана.
2009
Статті
Плевако І. Динаміка торгово-економічних відносин країн Латинської Америки та Карибського регіону із Російською Федерацією періоду президентства В. Путіна (2000–2008 рр.) / І. Плевако // Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”. — Острог, 2009. — Вип. 1. — С. 81–99.
2018
Статті
Конопка Н. Лівійська криза як фактор напруги в Середземноморському регіоні / Н. Конопка, В. Баженов // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини». — Острог, 2018. — Вип. 2. — С. 82–93.
Конопка Н. Проблеми енергетичної залежності держав Центральної Америки і Карибського басейну / Н. Конопка, Б. Костів // Політичне життя. — 2018. — № 2.— C. 118–124.
2017
Статті
Конопка Н. Стратегічні інтереси Китайської Народної Республіки в Латинській Америці / Н. Конопка, Б. Костів // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини». — Острог, 2017. — Вип. 1. — С. 92–102.
2016
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Конопка Н. О. Микола Григорович Рєпнін: дипломат, політик, урядовець : монографія / Н. О. Конопка. — Острог ; Нью-йорк, 2016, — 216 с.
У монографії досліджується життєвий шлях та діяльність російського урядовця князя Миколи Григоровича Рєпніна (1778-1845), особлива увага звертається на період управління ним Малоросійським генерал-губернаторством (1816-1834). На основі вивчених архівних й опублікованих джерел та історіографії цієї постатті на тлі суспільно-політичних і культурних процесів початку ХІХ ст., із урахуванням внеску М. Г. Рєпніна в ці процеси та впливу його діяльності на суспільно-політичне й культурно-громадське життя українських земель у складі Російської імперії. Видання розраховане на науковців, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться історією України.
Статті
Конопка Н. Постать М. Рєпніна в творчості Д. Дорошенка та М. Грушевського / Н. Конопка // Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). — Острог, 2016. — С. 156–158.
Конопка Н. Михайло Антонович як дослідник історії України / Н. Конопка // Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції (27–28 вересня 2016 р., м. Острог). — Острог, 2016. — С. 132–134.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Конопка Н. О. Зв'язки з громадськістю : навчально-методичний посібник з курсу “Зв'язки з громадськістю” / Н. О. Конопка. — Острог : НаУОА, 2013. — 112 с.
Статті
Конопка Н. О. До витоків українських геополітичних студій на еміграції: Тиміш Олесіюк та його праця «Північні межі Української Матірної Держави» / Н. О. Конопка // Українознавчий альманах. — К., 2013. — Вип. 14. — С. 256–261.
Конопка Н. Договірно-правова база відносин Польща–НАТО на сучасному етапі / Н. Конопка, М. Горбова // Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 3. — С.130–137.
Конопка Н. Зовнішня політика «третьої ініціативи» П’єра Трюдо / Н. Конопка, А. Горбатюк // Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 3. — С. 117–129.
Конопка Н. Роль Великобританії у врегулюванні криз арабської весни / Н. Конопка, О. Ковбасюк // Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 3. — С. 138–145.
Конопка Н. О. Споры о «любви к истине» / Н. О. Конопка, В. А. Шкерин // Десятые Татищевские чтения : Всероссийская научно-практическая конференция. — Екатеринбург : Изд-во УМЦ УПИ, 2013. — С. 101–107.
2012
Статті
Конопка Н. О. Отношение Н. Г. Репнина к массонскому и декабристскому движениям на Украине первой трети ХІХ века / Н. О. Конопка // Уроки истории ‒ уроки историка : сборник статей к 80-летию Ю. Д. Марголиса. — Санкт-Петербург : Нестор-История, 2012. — С. 75–88.
2011
Статті
Конопка Н. Три версії історії масонської ложі «Любов до Істини на Схід Полтави» / Н. Конопка, В. Шкерін // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2011. — Вип. 17. — С. 318–336.
2010
Статті
Конопка Н. О. Микола Павлович Ковальський – керівник осередку УІТ в Острозі / Н. О. Конопка // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2010. — Вип. 15. — С. 477–488.
2009
Статті
Конопка Н. Розв'язання малоросійським військовим губернатором Миколою Григоровичем Рєпніним проблем міського урядування / Н. Конопка // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць. — 2009. — Вип. 16. — С. 24–28.
2008
Статті
Конопка Н. Джерела до вивчення діяльності Миколи Григоровича Рєпніна / Н. Конопка // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих дослідників, аспірантів, здобувачів, магістрантів. — 2008. — С. 252–258.
2007
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Атаманенко А. Теодор Мацьків як дослідник Хмельниччини / Алла Атаманенко // Мацьків Т. Хмельниччина в тогочасних західньоевропейських джерелах / упоряд. Н. Конопка ; ред. А. Атаманенко . — Острог, 2007. — С. 7–18. — (Серія : історичні монографії ; том 6).
Мацьків Т. Хмельниччина в тогочасних західньоєвропейських джерелах / Теодор Мацьків ; упоряд. Н. Конопка ; ред. А. Атаманенко. — Острог, 2007. — 184 с. — (Серія : історичні монографії ; том 6).
2006
Статті
Конопка Н. Життєвий шлях Малоросійського генерал-губернатора М. Г. Рєпніна (1778–1845) / Н. Конопка // Наукові записки. "Історичні науки". — Острог, 2006. — Вип. 7. — С. 260–272.
2005
Статті
Атаманенко А. Місце Інституту дослідження української діаспори Національного університету «Острозька академія» у вивченні феномену закордонного українства / Алла Атаманенко, Наталія Конопка // Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори до 200-ліття Ніжинської вищої школи. — Ніжин, 2005. — Вип. 4, кн. 1. — С. 88–99.
2004
Статті
Конопка Н. Малоросійський генерал-губернатор М. Г. Репнін Волконський і розвиток масонського та декабристського рухів / Н. Конопка // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України : міжвузівський збірник наукових праць. — 2004. — С. 44–54.
2002
Статті
Конопка Н. Спроби відновлення прав і привілеїв українського шляхетства малоросійським генерал-губернатором М. Г. Рєпніним-Волконським / Н. Конопка // Наукові записки. "Історичні науки". — Острог, 2002. — Вип. 2. — С. 79–88.
2013
Статті
Янчук К. О. «Компаративна фразеологічна одиниця як лінгвістичний феномен» / К. О. Янчук // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка. Серія «Філологічні науки» (Мовознавство). — Кіровоград, 2013 — Вип. 115. — С. 212–218.
2011
Статті
Янчук К. О. Вербалізація позамовного змісту в системі компаративних фразеологічних одиниць / К. О. Янчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство». — 2011. — № 3, ч. 2.
2010
Статті
Янчук К. О. Мовна об'єктивація гендерних стереотипів (на прикладі компаративної фразеології німецької мови) / К. О. Янчук // Наукові записки. Серія "Філологічна" : матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість" (22–23 квітня 2010 р.). — 2010. — Вип. 14. — С. 301–305.
2013
Статті
Гонгало В. С. До питання про лінгвістичний статус паремійних одиниць/ В. С. Гонгало // Наукових записках Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка. Серія «Філологічні науки» (Мовознавство). — Кіровоград, 2013. — Вип. 115. — С. 241–246.
2011
Статті
Гонгало В. С. Ономасіологічний підхід у дослідженні мови / В. С. Гонгало // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство». — 2011. — № 3, ч. 2. — С. 92–97.
2010
Статті
Гонгало В. С. Регулятивний потенціал гендерно маркованих англійських паремійних одиниць понятійного поля "подружжя та подружнє життя" / В. С. Гонгало // Наукові записки. Серія "Філологічна" : матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість" (22–23 квітня 2010 р.). — Острог, 2010. — Вип. 13. — С. 130–138.
2018
Статті
Tymeichuk І. Reform of the Public Healthcare System in Ukraine: Problems and Perspectives / Iryna Tymeichuk, Ihor Hushchuk, Vitaliy Hushchuk // Collective Monograph Association Agreement from Partnership to Cooperation. — Canada, Hamilton : Accent Graphics Communications & Publishing, 2018. — P. 206–210.
2017
Статті
Тимейчук І. М. Феміністичний аспект категорії Іншого: «Друга стать» / Ірина Тимейчук // Південний архів. Філологічні науки : збірник наукових праць Херсонського державного університету. — Херсон, 2017. — Вип. 70.
Тимейчук І. Процес становлення національної канадської літератури / Ірина Тимейчук // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференціії «Паралелі та контрасти: мова, культура, комунікація». — Одеса : НаУ «Одеська юридична академія, 2017. — С. 93–95.
2016
Статті
Тимейчук І. Дискурс іншого у повісті Зигмунта Бичинського «Ключ журавлів» / І. Тимейчук // Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції (27–28 вересня 2016 р., м. Острог). — Острог, 2016. — С. 257–259.
Тимейчук І. Категорія іншого в ракурсі постколоніальної критики / І. Тимейчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». — Острог, 2016. — Вип. 61. — С. 278–280.
2015
Статті
Тимейчук І. Антропоніміка як вираження іншості у персонажній системі роману М. Етвуд «Рік потопу» / І. Тимейчук // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна». — Острог, 2015. — Вип. 52. — С. 252–254.
Тимейчук І. Генологічні аспекти романів М. Етвуд «Історія служниці», «Орикс і Крейк» та «Рік потопу» / І. Тимейчук // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна». — Острог, 2015. — Вип. 55. — С. 252–255.
Тимейчук І. Роль синтаксичних стилістичних засобів у романі М. Етвуд „Історія Служниці” / Ірина Тимейчук // Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія „Філологічна” : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — Вип. 58. — С. 238–240.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Тимейчук І. М. Методичні рекомендації з проходження мовної практики для студентів факультету міжнародних відносин спеціальності «країнознавство» та «міжнародні відносини» / І. М. Тимейчук. — Острог, 2014. — 46 с.
Тимейчук І. М. Складні випадки перекладу з англійської мови у текстах суспільно-політичної тематики (методичні рекомендації) / І. М. Тимейчук. — Острог, 2014.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Тимейчук І. М. Дискурс Іншого в романах-дистопіях Маргарет Етвуд : дис. канд. філолог. наук. : спец. 10.01.04 „Література зарубіжних країн” / Тимейчук Ірина Миколаївна ; Львівський національний університет імені Івана Франка. — Львів, 2014. — 247 с.
Статті
Тимейчук І. М. Дискурс Іншого в контексті канадської національної літератури і творчості М. Етвуд / І. М. Тимейчук // Література в контексті культури : зб. наук. праць Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара. — К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. — Вип. 24 (3). — С. 119–125.
Тимейчук І. М. Ім’я як засіб вираження іншості у романі дистопії „Орикс і Крейк” М. Етвуд / І. М. Тимейчук // Наукові записки НаУОА. Серія „Філологічна” : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 46. — С. 193–197.
Тимейчук И. Н. Имя как средство выражения Инаковости в романе „История Служанки” М. Этвуд / И. Н. Тимейчук // Перспективы развития современной филологии : материалы IX международной научной конференции (Санкт-Петербург, 4–5 февраля 2014 г.). — Санкт-Петербург, 2014. — С. 18–26.
2013
Статті
Тимейчук І. М. Біблійні алюзії у романі-дистопії М. Етвуд «Історія Служниці» / І. М. Тимейчук // Література в контексті культури : збірник наукових праць Національного університету ім. О. Гончара (Дніпропетровськ). — К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. — Вип. 23 (2). — С. 126–136.
Тимейчук І. М. Концепт «підпорядкованого» у романах-дистопіях М. Етвуд («Орикс і Крейк» та «Рік Потопу») [Електронний ресурс] / І. М. Тимейчук : тези доповідей Літературознавчого семінару кафедри літератури зарубіжних країн Львівського національного університету імені Івана Франка. — Львів, 2013.
Тимейчук І. М. Співвідношення «великого Іншого» та «малого іншого» у романах-дистопіях «Орикс і Крейк» та «Рік Потопу» М. Етвуд» / І. М. Тимейчук // Наукові записки. Серія “Філологічна" : матаріали міжнародної науково-практичної конференції "Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість". — Острог : Вид-во НаУОА, 2013.
Тимейчук І. М. Утопійні погляди Крейка у дистопійній «реальності» романів М. Етвуд («Орикс і Крейк» та «Рік Потопу») / І. М. Тимейчук // Література в контексті пост/гуманізму і віртуальності : матаріали міжнародної наукової конференції (21–22 березня 2013 р., м. Київ). — Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2013.
Тимейчук І. Дискурс Іншого в романі-дистопії М. Етвуд „Історія Служниці” / Ірина Тимейчук // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей. — Бердянськ : БДПУ, 2013. — Вип. XVIII, ч. 3. — С. 143–150.
2012
Статті
Тимейчук І. М. Теми „Виживання” у романі М. Етвуд „Рік Потопу” [Електронний ресурс] / І. М. Тимейчук // Тези доповідей Літературознавчого семінару кафедри літератури зарубіжних країн Львівського національного університету ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — Режим доступу : www.lnu.edu.ua/faculty/inomov.new/ukrainian/.../habeta_2012.docx. — Назва з екрана.
2011
Статті
Хабета І. М. Конструювання дистопійного світу у романі М. Етвуд "Орикс і Крейк": принцип бінаризму / І. М. Хабета // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2011. — Вип. 20. — С. 411–419.
Хабета І. М. Теми «Виживання» у романі М. Етвуд «Рік Потопу» / І. М. Хабета // Світова літературна класика у «Великому Часі» : тези доповідей VIІ Міжнародних Чичерінських читаннь. — Львів : ЛНУ імені Івані Франка, 2011. — Вип. 20, ч. 2. — С. 130–132.
2010
Статті
Хабета І. М. Бінарність у романі-дистопії М. Етвуд “Орикс і Крейк” / І. М. Хабета // Наукові записки. Серія “Філологічна". — Острог : Вид-во НаУОА. — 2010. — Вип. 15. — C. 284–293.
2013
Статті
Сахнюк О. С. Лінгвопрагматичні особливості опису больових відчуттів англійською, німецькою та українською мовами / О. С. Сахнюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. "Філологічні науки". — Кам’янець-Подільський : “Аксіома”, 2013. — Вип. 5. –– С. 215–222.
Сахнюк О. С. Лінгвопрагматична перспектива автора при вербалізації больових відчуттів в українськомовних повідомленнях Інтернет-форумів здоров’я / О. С. Сахнюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія "Філологічні науки. Мовознавство". — Луцьк, 2013. — № 20 (269). — С. 81–85.
Сахнюк О. С. Метафоричні дієслова на позначення болю в англійській мові / О. С. Сахнюк // Наукові записки. Серія "Філологічні науки. Мовознавство". — Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. — Вип. 118. — С. 533–538.
Сахнюк О. С. Мовна репрезентація больових відчуттів (на матеріалі німецькомовних повідомлень Інтернет-форумів здоров’я) / О. С. Сахнюк // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог : Вид-во НаУОА. — 2013. — Вип. 37. — С. 243–245.
2012
Статті
Сахнюк О. Метафорична концептуалізація болю у німецькій мові / О. Сахнюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія "Філологічні науки". — Кам’янець-Подільський : “Аксіома”, 2012. — Вип. 29. — С. 182–185.
2011
Статті
Сахнюк О. С. Концептуалізація болю в англійській мові (на основі медичного питальника Мак Гілл) / О. С. Сахнюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство». — Луцьк, 2011. — С.180–185.
Сахнюк О. С. Неметафорична характеристика болю / О. С. Сахнюк // Актуальні проблеми сучасної філології : матеріали І Міжнародної наукової практичної конференції / за ред. А. Г. Ніколенка, Л. С. Козуб. — Тернопіль : Вид-во ТНПУ, 2011. — С. 77–79.
2010
Статті
Сахнюк О. Моделі переносу значень у дієсловах на позначення больових відчуттів в англійській мові / О. Сахнюк // Наукові записки. Серія “Філологічна” : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість”(22–23 квітня 2010р., м. Острог). — Острог : Вид-во НаУОА. — 2010. — Вип. 14. — С. 216–224.
2016
Статті
Третяк Л. Ядерная энергетика Украины как один из факторов энергетической безопасности Центрально-Восточной Европы / Л. Третяк, О. Третяк // Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne / red. W. Baluk, J. Olchowski. — 2016. — Nr 3 (2). — S. 188–206.
2013
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Третяк Л. Духовенство Волинсько-Ровенської єпархії РПЦ в 1945–1964 роках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук / Л. Третяк ; Інститут філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України. — Київ, 2013.
Статті
Третяк Л. Міжнародна співпраця як необхідність для розвитку ядерної галузі / Л. Третяк, О. Третяк // Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 3. — С. 80–86.
Третяк Л. Роль Європейських Днів Добросусідства у налагодженні польсько-українського діалогу / Л. Третяк // Болісні травми минулого: історична правда та імперативи сумління : матеріали XVI Всеукраїнської наукової конференції. — Львів : УКУ, 2013. — С. 105–111.
2012
Статті
Третяк Л. М. Діяльність Холмської православної духовної семінарії / Л. М. Третяк // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. — Львів : Логос, 2012. — Кн. 1. — С. 325–334.
Третяк Л. Кар’єра православного духовенства Волинсько-Ровенської єпархії у 1945–1964 рр. / Л. Третяк // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць. — К., 2012. — Вип. 62. — С. 64–69.
Третяк Л. М. Територіальне та соціальне походження духовенства Волинсько-Ровенської єпархії 1950–1960-х років / Л. М. Третяк // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог, 2012. — Вип. 6. — С. 275–284.
2010
Статті
Третяк Л. Освітній рівень православного духовенства Волинсько-Ровенської єпархії в 1945–1964 рр. / Л. Третяк // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. — Львів, 2010. — Кн. 1. — С. 811–818.
Третяк Л. Парафіяльна мережа Волинсько-Ровенської єпархії РПЦ 1945–1964 рр. / Л. Третяк // Історія релігій в Україні і світі : збірник наукових праць. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог, 2010. — Вип. 3. — С. 254–261.
2007
Статті
Третяк Л. Місце греко-католицької церкви в суспільно-політичному житті Польщі: 1944 –1947 роки / Л. Третяк // Наукові записки НаУОА. Серія "Історичні науки" : матеріали Другої міжнародної наукової конференції “Українська діаспора: проблеми дослідження”. — Острог, 2007. — Вип. 9. — С. 333–339.
2018
Статті
Атаманенко А. Роль Любомира Винара у дослідженні постаті Олега Кандиби (О. Ольжича) / А. Атаманенко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». — Острог, 2018. — Вип. 27. —С. 232–241.
Атаманенко А. Є. Закордонне українознавство: структура та перспективи розвитку / А. Є. Атаманенко // Сто років академічної славістики в Україні: здобутки і перспективи : матеріали міжнародної наукової конференції до Дня слов"янської писемності і культури (24 травня 2018 р., м. Київ). — К., 2018. — С. 113–115.
2017
Статті
Атаманенко А. Любомир Роман Винар як дослідник та організатор науки (Пам’яті Вченого) / А. Атаманенко, А. Хеленюк // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Історичні науки” / ред. кол. : І. Д. Пасічник, В. В. Трофимович, А. І. Смирнов та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — Вип. 26. — С. 103–110.
Атаманенко А. Незабутні тексти, повернені імена: штрихи до інтелектуального портрету академіка Миколи Мушинки / А. Атаманенко // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / ред. кол. : Небесник І. І. та ін. — Ужгород : Закарпатська академія мистецтв, 2017. — Вип. 8. — С. 28–32.
2016
Статті
Атаманенко А. Постать М. Грушевського у закордонному українознавстві (1930-і – 1991 рр.) / А. Атаманенко // Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). — Острог, 2016. — С. 28–32.
Атаманенко А. Інституційна структура українського наукового зарубіжжя / А. Атаманенко // Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції (27–28 вересня 2016 р., м. Острог). — Острог, 2016. — С. 357–360.
2015
Статті
Атаманенко А. Закордонне українство та Україна: проблеми та перспективи взаємовідносин / А. Атаманенко // Наукові записки НаУОА. Серія "Історичні науки". — Острог, 2015. — Вип. 23. — С. 7–13.
Мазепа О. Українське генеалогічне і геральдичне товариство: “Бюлетень” та “Записки”/ Олександр Мазепа, Алла Атаманенко // Наукові записки Інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів. — Київ : Інститут української археографії та джерелознавства НАН України, 2015. — Т. 30. — С. 388–403.
Атаманенко А. Є. Культурні осередки Волині кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. / А. Є. Атаманенко, В. Б. Атаманенко // Старий Луцьк. — Луцьк, 2015. — С. 92–103.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Атаманенко А. Є. Історія образотворчого мистецтва та архітектури : методичні рекомендації для факультативних занять студентів напрямів підготовки «Міжнародні відносини», «Країнознавство» / А. Є. Атаманенко. — Острог, 2014.
Атаманенко А. Є. Українська діаспора : навчально-методичний посібник / А. Є. Атаманенко. — Острог, 2014.
2013
Статті
Атаманенко А. Передмова / А. Атаманенко // Винар Л. Біографічні нотатки. — 2013. — Вип. 51. — С. 6–13.
Атаманенко А. Симон Наріжний: людина, історик, організатор наукового життя / А. Атаманенко // Історія торгівлі, податків та мита. — 2013. — № 1 (7). — С. 132–141.
Атаманенко А. Співпраця українських вчених у Німеччині / А. Атаманенко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя, 2013. — Вип. XXXV. — С. 188–193.
Атаманенко А. Стратегічне партнерство України з Російською Федерацією: міф чи реальність? / А. Атаманенко, Р. Мініч // Наукові записки НаУОА. Серія «Міжнародні відносини». — Острог, 2013. — Вип. 3. — С. 79–88.
Атаманенко А. Україна і закордонне українство / А. Атаманенко // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2013. — Вип. 21. — С. 8–16.
Атаманенко А. Українська історіографія в біполярному світі / А. Атаманенко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя, 2013. — Вип. ХХХVІ. — С. 297–304.
Атаманенко А. Українські вчені зарубіжжя (1945–1991 рр.): спроба колективного образу / А. Атаманенко // Наукові записки. Серія "Історичні науки". — Острог, 2013. — Вип. 20. — С. 233–238.
Атаманенко А. Є. Чеський славіст Орест Зілинський в спогадах сучасників / А. Є. Атаманенко // Чорноморський літопис : науковий журнал. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. — Вип. 8. — С. 106–114.
Atamanenko A. Koncepcja Ukrainy między Wschodem a Zachodem w badaniach członków Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego dotyczących wczesnej historii Ukrainy / Ałła Atamanenko // Historia – Mentalność – Tożsamość. Rosja i Europa Zachodnia w polskiej i ukraińskiej historiografii ХІХ–ХХ wieku. — Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013. — S. 374–394.
2012
Статті
Атаманенко А. До 80-річчя професора Любомира Романа Винара / А. Атаманенко, А. Хеленюк // Український історичний журнал. — 2012. — № 2. — С. 231–233.
Атаманенко А. Співпраця Українського історичного товариства з неукраїнськими науковими об'єднаннями / А. Атаманенко // Наукові записки. Серія «Історичні науки». — Острог, 2012. — Вип. 19. — С. 395–408.
Атаманенко А. Є. Міжнародні відносини України від найдавніших часів до середини ХVIII ст. на сторінках “Українського Історика” / А. Є. Атаманенко // Український історик. — 2010/2011. — Т. 47–48. — С. 14–46.
Винар Л. Марина Палієнко. Архівні центри української еміґрації (створення, функціонування, доля документальних колекцій) : рецензія / Любомир Винар, Алла Атаманенко // Український історик. — 2010/2011. — Т. 47–48. — C. 447–453.
Атаманенко А. Є. Пантелеймон Петрович Гудзенко (1907–1994 рр.): історик, архівіст, археограф і організатор науки : збірник на пошану вченого з нагоди 100-річчя від дня народження і 90-річчя архівної справи в Україні). — Київ : Держкомархів України ; Інститут історії України, 2009. — 312 с. : рецензія / А. Є. Атвманенко // Український історик. — 2010/2011. — Т. 47–48. — С. 477–478.
Атаманенко А. Є. Українська історична наука в Канаді: інституційна структура / А. Є, Атаманенко // Західноканадський збірник. — Острог, 2012. — Ч. 6. — С. 96–102.
Атаманенко А. Теодор Мацьків / А. Атаманенко, Ю. Мицик // Український історичний журнал. — 2012. — № 3. — С. 232–234.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Атаманенко А. Максимович Михайло (3(15).09.1804, хутір Тимківщина – 109220.11.1873, хутір Михайлова гора) / Алла Атаманенко // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 216–218.
Атаманенко А. Матеріали Світової Наукової Ради як джерело до вивчення її історії: Впровадження / Алла Атаманенко, Анастасія Хеленюк // Матеріяли до історії Світової Наукової Ради при Світовому Конгресі Українців / ред. Любомир Винар, Алла Атаманенко ; упор. Анастасія Хеленюк. — Кент ; Торонто ; Острог, 2011. — С. 26–34.
Матеріяли до історії Світової Наукової Ради при Світовому Конгресі Українців / ред. Любомир Винар, Алла Атаманенко ; упор. Анастасія Хеленюк. — Кент ; Торонто ; Острог, 2011. — 388 с.
Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 512 с.
Статті
Атаманенко А. Вивчення християнізації Русі як складова діяльності Українського історичного товариства / А. Атаманенко // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2011. — Вип. 18. — С. 192–203.
Атаманенко А. Висвітлення діяльності УІТ в історіографії / А. Атаманенко // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2011. — Вип. 17. — С. 286–297.
Атаманенко А. Діяльність Українського історичного товариства в Канаді (1965 – 1991) / Алла Атаманенко // Матеріали Першої міжнародної конференції з Канадознавства (26 – 28 лютого 2010 року). — Чернівці : ЧНУ, 2011. — С. 91–100.
Атаманенко А. Матеріали Світової Наукової Ради як джерело до вивчення її історії: впровадження / Алла Атаманенко, Анастасія Хеленюк // Матеріали Світової наукової ради при Світовому Конгресі Українців / ред. Л. Винар, А. Атаманенко ; упор. Анастасія Хеленюк. — Нью-Йорк ; Торонто ; Острог, 2011. — С. 26–35.
Атаманенко А. Співпраця Українського історичного товариства з Українським науковим інститутом Гарвардського університету / А. Атаманенко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя, 2011. — Вип. ХХХ. — С. 263–268.
Атаманенко А. Є. Дорофійович Гаврило / А. Є. Атаманенко // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 107–110.
Атаманенко А. Є. Максимович Михайло (*3(15).09.1804, Хутір Тимківщина – 10(22).11.1873, хутір Михайлова Гора) / А. Є. Атаманенко // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 216–218.
Атаманенко А. Є. Ковальський Микола Павлович / А. Є. Атаманенко, В. Б. Атаманенко // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011.
2010
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Атаманенко А. Українське історичне товариство: ідеї, постаті, діяльність (1965 – 1991) : монографія / Алла Атаманенко. — Острог, 2010. — 672 с.
У монографії на тлі розвитку світової та української історичної науки висвітлюється створення та різні аспекти діяльності Українського історичного товариства, заснованого в США у 1965 році. Розглядаються соціокультурні умови функціонування української науки, передумови створення Товариства, організаційні основи його діяльності, завдання, структура, формування матеріальної бази. Вивчено значення участі УІТ і його членів у наукових конференціях і міжнародних славістичних та історичних конгресах, видавничу діяльність, різні аспекти функціонування журналу «Український історик» та один із головних напрямі праці – грушевськознавство.
Статті
Атаманенко А. Є. Віра Вовк – пропагаторка українського письменства у світі / А. Є. Атаманенко // Українки в історії: нові сторінки. — Київ : “Либідь”, 2010. — С. 169–172.
Атаманенко А. Є. Літературознавець Ася Гумецька з роду Пилипенків / А. Є. Атаманенко // Українки в історії: нові сторінки. — Київ : “Либідь”, 2010. — С. 177–181.
Атаманенко А. Є. Скульптор і поет Міртала Пилипенко / А. Є. Атаманенко // Українки в історії: нові сторінки. — Київ : “Либідь”, 2010. — С. 182–185.
Атаманенко А. Конференції Українського історичного товариства як форма наукової співпраці (1985 – 1991) / А. Атаманенко // Студії з україністики : збірник наукових праць на пошану дослідника українського козацтва Валерія Цибульського з нагоди 60-річчя від дня народження. — Рівне, 2010. — С. 155–162.
Атаманенко А. Міжнародні відносини України від найдавніших часів до середини ХVIII ст. на сторінках «Українського Історика» / Алла Атаманенко // Український історик (США). — 2010 – 2011. — Т. 47– 48. — С. 14–46.
Атаманенко А. Є. Українська діаспора та незалежність України: спроба осмислення взаємовідносин / А. Є. Атаманенко // Польща – Україна. Сучасне і майбутнє : суспільно-політичні студії. — Жешув, 2010. — С. 51–62.
Атаманенко А. Членство Українського Історичного Товариства (1965–1991): структура та склад / А. Атаманенко // Наукові записки. Серія «Історичні науки». — Острог, 2010. — Вип. 15. — С. 344–354.
2009
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Атаманенко А. Життєвий шлях та наукова діяльність Олександра Домбровського / А. Атаманенко, Г. Клинова // Домбровський О. Спомини / Олександер Домбровський ; ред. Алла Атаманенко ; упор. Галина Клинова. — Нью-Йорк ; Львів ; Острог, 2009. — С. 8–27.
Винар Л. Павло В. Грицак (1925 – 1958) / Любомир Винар ; ред. Алла Атаманенко. — Кент ; Острог, 2009. — 96 с.
Монографію відомого українського історика із США проф. Любомира Р. Винара присвячено вивченню творчости талановитого дослідника історії України Павла Володимира Грицака, що жив і працював у США. До книги включено також унікальні джерельні матеріали: листування Павла В. Грицака з проф. Олександром Оглоблином, проф. Михайлом Жданом, листи проф. Володимира Кубійовича до Павла Грицака, спогади про вченого його близьких – матері, дружини, брата та ін.
Домбровський О. Спомини / Олександер Домбровський ; ред. Алла Атаманенко ; упор. Галина Клинова. — Нью-Йорк ; Львів ; Острог, 2009. — 374 c.
Статті
Атаманенко А. Життєвий шлях та наукова діяльність Олександра Домбровського / А. Атаманенко, Г. Климова // Домбровський О. Спомини. — 2009. — С. 8–27.
Винар Л. Листування Наталії Полонської-Василенко / Любомир Винар, Алла Атаманенко // Український історик. — 2009. — Т. XLVI, ч. 1–4 (181–184). — С. 149–189.
Атаманенко А. Структура Українського історичного товариства у 1965–1991 рр. (до 45-ліття створення) / А. Атаманенко // Покликання : збірник на пошану професора о. Юрія Мицика. — 2009. — С. 525–542.
Атаманенко А. Українське історичне товариство та міжнародні історичні конгреси / А. Атаманенко // Наукові записки. "Історичні науки". — Острог, 2009. — Вип. 14. — С. 260–272.
Атаманенко А. Українське історичне товариство як чинник української науки в діаспорі / Алла Атаманенко // Український історик. — 2009. — Т. XLVI, ч. 1–4 (181–184). — С. 22–61.
Атаманенко А. Українські інтелектуальні співтовариства в західній діаспорі: спроба типологізаці / А. Атаманенко // Альманах теорії та історії історичної науки. — 2009. — Вип. 4. — С. 193–209.
Атаманенко А. Установчі та інкорпораційні документи Українського Історичного Товариства / А. Атаманенко // Наукові праці історичного Запорізького національного університету. — Запоріжжя, 2009. — Вип. 27. — С. 120–125.
Атаманенко А. Формування матеріальної бази діяльності українського історичного товариства / А. Атаманенко // Дрогобицький краєзнавчий збірник. — 2009. — Вип. 13. — С. 240–256.
Атаманенко А. Великий голод в Україні 1932 – 1933 років : у 4-х томах : рец. / Алла Атаманенко // Український історик. — 2008. — Т. XLV, ч. 3–4 (179–180). — С. 321–326.
Атаманенко А. Джерела до історії науки: з листів Івана Лисяка-Рудницького / А. Атаманенко, Л. Винар // Український історик. — 2007/2008. — Т. XLIV/XLV. — Ч. 3–4 (175– 76) / 1–2 (177– 78). — С. 279–310.
2008
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Винар Л. Олег Кандиба Ольжич: дослідження та джерела / Любомир Винар ; ред. Алла Атаманенко. — Острог ; Нью-Йорк, 2008. — 388 с.
Українсько-Американська Асоціяція Університетських Професорів : статті і матеріяли / ред. Ася Гумецька ; ред.-консультант Алла Атаманенко. — Нью-Йорк ; Торонто ; Острог, 2008. — 376 с.
Це ювілейне видання відзначає 45-ліття існування Українсько-Американської Асоціяції Університетських Професорів, унікальної академічної наукової організації. Її діяльність має заслужену репутацію серед науковців багатьох країн світу. У виданні подано огляд головних моментів діяльности УААУП поруч із переліком наукових здобутків членів Асоціяції з метою сприяти їх збереженню як частини наукової спадщини українців на заході.
Статті
Винар Л. Симон Наріжний – дослідник української історії та еміґрації / Л. Винар, А. Атаманенко // Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції між двома світовими війнами. — Частина перша. — 2-е вид. — Львів ; Кент ; Острог, 2008. — С. VІІ–ХХ.
Винар Л. Олег Кандиба і Український науковий інститут в Америці 1937 – 1939 / Любомир Винар, Алла Атаманенко // Ольжич. In Memoriam. Спогади, статті. — Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. — С. 324–345
Атаманенко А. Є. Дмитро Бантиш-Каменський як історик України / А. Є. Атаманенко // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2008. — Вип. 12. — С. 159–174.
Атаманенко А. Журнал "Український історик" і створення Українського Історичного Товариства (до 45-ліття УІТ) / А. Атаманенко // Наукові записки. "Історичні науки". — 2008. — Вип. 11. — С. 142–159.
Атаманенко А. Любомир Винар: життя і праця (з нагоди 75-ліття вченого) / А. Атаманенко // Український Історик. — 2008. — Т. ХLIV. — С. 7–43.
Атаманенко А. Покликання – історія (до 75-ліття від дня народження Любомира-Романа Винара) / А. Атаманенко, А. Хеленюк // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze 25-26 : spotkania polsko-ukraińskie. Emigracja ukraińska: historia, kultura, postacie, instztucje, związki z Polakami. Studia Ucrainica / Stefana Kozaka ; Walentyny Sobol, Bazylego Nazaruka. — Warszawa, 2008. — S. 418–428.
Атаманенко А. Українська зарубіжна історіографія другої половини ХХ століття у світовому історіографічному процесі: перспективи дослідження / А. Атаманенко // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze 25-26 : spotkania polsko-ukraińskie. Emigracja ukraińska: historia, kultura, postacie, instztucje, związki z Polakami. Studia Ucrainica / Stefana Kozaka ; Walentyny Sobol, Bazylego Nazaruka. — Warszawa, 2008. — S. 104–122.
Атаманенко А. Українська історична наука в діаспорі: періодизація, структура, актуальні напрями дослідження / А. Атаманенко // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків «Українська історична наука на шляху творчого поступу» (Луцьк, 17–19 травня 2006 р.) : доповіді та повідомлення : в 3-х т. — Луцьк : Вежа, 2008. — Т. 3. — С. 141–146.
Атаманенко А. Robert Kuśnesz. Ukraina w latach kolektywizacji і Wielkiego Głodu (1929–1933). Torun: Wydawnictwo «Grado», 2005, 336 s. : рец] / Алла Атаманенко // Український історик. — 2008. — Т. XLV, ч. 3–4 (179–180). — С. 328–332.
2007
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Атаманенко А. Теодор Мацьків як дослідник Хмельниччини / Алла Атаманенко // Мацьків Т. Хмельниччина в тогочасних західньоевропейських джерелах / упоряд. Н. Конопка ; ред. А. Атаманенко . — Острог, 2007. — С. 7–18. — (Серія : історичні монографії ; том 6).
Мацьків Т. Хмельниччина в тогочасних західньоєвропейських джерелах / Теодор Мацьків ; упоряд. Н. Конопка ; ред. А. Атаманенко. — Острог, 2007. — 184 с. — (Серія : історичні монографії ; том 6).
Статті
Атаманенко А. Джерельна база дослідження діяльності УІТ / А. Атаманенко // Наукові записки. "Історичні науки". — 2007. — Вип. 8. — С. 391–406.
Атаманенко А. До 75-річчя Любомира Романа Винара / А. Атаманенко, Ю. Макар // Український Історичний Журнал. — 2007. — № 2 (473). — С. 225–239.
Атаманенко А. Є. Іван Огієнко й члени Українського історичного товариства (до питання співпраці українських вчених поза Україною) / А. Є. Атаманенко // Творча спадщина Івана Огієнка в контексті сучасного розвитку гуманітарних наук : збірник доповідей. — К. : НАУ, 2007. — С. 5–7.
Атаманенко А. Інститут досліджень української діяспори в «Острозькій академії»: ґенеза і діяльність / Алла Атаманенко // Вісті УВАН у США. — Нью-Йорк, 2007. — Т. 4. — С. 55–65.
Атаманенко А. Любомир Винар: життя і діяльність (З нагоди 75-ліття вченого) / А. Атаманенко // Любомир Винар : Бібліографічний покажчик (1948–2007). — 2007. — С. 19–45.
Атаманенко А. Є. Пам’яті Вчителя – видатного українського історика Миколи Павловича Ковальського / А. Є. Атаманенко // Микола Павлович Ковальський. Ad gloriam… Ad honores… Ad memorandum… / Г. К. Швидко. — Дніпропетровськ, 2007. — С. 106–111.
Атаманенко А. Професор Любомир Винар (до 75-ліття від дня народження) / Алла Атаманенко // Світовий Конгрес Українців. Бюлетень. — 2007. — Травень. — С. 22–25.
Атаманенко А. Є. Публікації програмних матеріалів діяльності УІТ на сторінках “Бюлетеню” товариства / А. Є. Атаманенко // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки" : матеріали Другої міжнародної наукової конференції “Українська діаспора: проблеми дослідження”. — 2007. — Вип. 9. — С. 395–405.
Атаманенко А. Розвиток Грушевськознавства в діаспорі / А. Атаманенко // Український історик. — 2007. — № 4 (172). — С. 154–182.
Атаманенко А. Теодор Мацьків як дослідник Хмельниччини / А. Атаманенко // Хмельниччина в тогочасних західноєвропейських джерелах. — 2007. — № 6. — С. 7–18.
Винар Л. Джерела до історії науки: з листів Івана Лисяка-Рудницького / Любомир Винар, Алла Атаманенко // Український історик. — 2007 – 2008. — Т. XLIV – XLV. — Ч. 3–4 (175–176) / 1–2 (177–178). — С. 279–310.
Жуковський А. Любомир Винар: життя і діяльність (з нагоди 75-ліття вченого) / Аркадій Жуковський, Алла Атаманенко // Любомир Винар. Біобібліографічний покажчик (1948 – 2007) / відп. ред. : М. Романюк, А. Атаманенко. — Львів ; Острог ; Нью-Йорк ; Париж, 2007. — С. 19–45.
2006
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Атаманенко А. Є. Українське Історичне Товариство: сорок років діяльности (1965 – 2005). Видання з нагоди Третього Міжнародного конгресу українських істориків (Луцьк, 17-19 травня 2006 р.) / А. Є. Атаманенко, Л. Винар. — Нью-Йорк : Українське Історичне Товариство ; Острог : Національний університет “Острозька академія”, Інститут дослідження української діяспори, 2006. — 117 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Атаманенко А. Джерела до історії Українського Історичного Товариства: бюлетень і обіжні листи / Алла Атаманенко // Матеріяли до історії Українського Історичного Товариства / ред. Алла Атаманенко. — Нью-Йорк ; Острог, 2006. — С. 12–34.
Матеріяли до історії Українського Історичного Товариства / ред. Алла Атаманенко. — Нью-Йорк ; Острог, 2006. — 384 с. — (Серія «Історичні джерела», т. ІІ).
До другого тому серії УІТ «Історичні джерела» вміщено всі випуски Бюлетеню та обіжні листи Українського Історичного товариства, яке у 1965 р. Об'єднало українських істориків та любителів історії в США, Канаді, країнах Європи та Австралії. Вони містять різноманітний матеріял, який може бути використаний при дослідженні широкого кола наукових проблем, пов'язаних із вивченням української зарубіжної історіографії.
Статті
Атаманенко А. З листів Олександра Оглоблина про Михайла Грушевського / Алла Атаманенко, Любомир Винар // Український історик. — 2006 – 2007. — Ч. 4 – 1 – 2. — С. 357–369.
Атаманенко А. Оглоблин Олександер. Сучасна українська вільна історіографія / Алла Атаманенко // Український історик. — 2006. — Том ХLIII. — № 1–3 (169–171). — С. 15–42.
Атаманенко А. Розвиток Грушевськознавства в діяспорі / Алла Атаманенко // Український історик. — 2006 – 2007. — Том ХLІІІ – XLIV. — Ч. 4(172) / 1–2 (173– 74). — С. 154–182.
Атаманенко А. Роль журналу «Український історик» у розвитку української історіографії (до 40-річчя видання) / Алла Атаманенко // ІІ Міжнародний конгрес українських істориків «Українська історична наука на сучасному етапі розвитку» (Кам’янець-Подільський, 17–18 вересня 2003 р.) : доповіді та повідомлення. — Кам’янець-Подільський ; Київ ; Нью-Йорк ; Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — Т. 2. — С. 154–159.
Атаманенко А. Українки в історії : рец. / Алла Атаманенко // Український історик. — 2006 – 2007. — Т. ХLІІІ – XLIV. — Ч. 4 (172) / 1–2 (173–174). — С. 385–387.
Винар Л. Джерела до історії української науки: з листів Івана Лисяка-Рудницького / Любомир Винар, Алла Атаманенко // Український історик. — 2006 – 2007. — Т. ХLІІІ – XLIV. — Ч. 4 (172) / 1–2 (173–174). — С. 175–196.
Ковальський М. Ярослав Калакура. Українська історіографія: Курс лекцій. Київ: Генеза,2004, 496 с. : рец./ Микола Ковальський, Алла Атаманенко // Український історик. — 2006. — Том ХLIII. — № 1–3 (169–171). — С. 275–278.
2005
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Атаманенко А. Є. Олександр Домбровський / А. Є. Атаманенко // Енциклопедія історії України. — К., 2005. — Т. 2. — С. 442.
Статті
Атаманенко А. "Бюлетень Українського Історичного Товариства" як джерело до його історії / А. Атаманенко // Збірник праць науково-дослідного центру періодики. — 2005. — Вип. 13. — С. 284–305.
Атаманенко А. Є. Джерела до історії Українського Історичного Товариства / А. Є. Атаманенко // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Історія : збірник наукових статей. — Чернівці : Рута, 2005. — Ч. 3. — С. 289–294.
Атаманенко А. Д-р Олександр Домбровський (До 90-ліття від дня народження) / А. Атаманенко, Г. Клинова // Український історик. — 2005. — № 1 (165). — С. 240–251.
Атаманенко А. "Літопис Української Вільної Академії Наук" (1946–1948) / А. Атаманенко // Українська періодика: історія і сучасність. — 2005. — Вип. 9. — С. 188–194.
Атаманенко А. Місце Інституту дослідження української діаспори Національного університету «Острозька академія» у вивченні феномену закордонного українства / Алла Атаманенко, Наталія Конопка // Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори до 200-ліття Ніжинської вищої школи. — Ніжин, 2005. — Вип. 4, кн. 1. — С. 88–99.
Атаманенко А. Українська діаспора: проблеми і напрями дослідження / А. Атаманенко // Наукові записки. "Історичні науки". — 2005. — Вип. 5. — С. 5
Атаманенко А. Українське Історичне товариство: 1965 – 2005 / Алла Атаманенко // Український історик. — 2005. — Том. ХLІІ, ч. 2–4 (166–168). — С. 50–89.
2004
Статті
Атаманенко А. «Бюлетень» Української Вільної Академії Наук 1946 – 1947 рр. як джерело до вивчення діяльности УВАН у Німеччині / А. Атаманенко // Вісті УВАН. — Нью-Йорк : Українська Вільна Академія Наук у США, 2004. — Т. 3. — С. 31–45.
Атаманенко А. Василь Горинь. Катерина Грушевська: 1900 – 1943. ...Що стояла на сторожі «огню в світогляді українського народу». Львів: І-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2000, 116 с. : рец. / Алла Атаманенко // Український історик. — 2004 – 2005. — Том ХLI – ХLII. — Ч. 3–4 (163– 64) / 1 (165). — С. 298–302.
Атаманенко А. Володимир Антонович. Лекції з джерелознавства. Ред. Микола Ковальський. Острог; Нью-Йорк: Українська Вільна Академія Наук у США, Історична Секція, Національний університет «Острозька академія», 2003, 382 с. : рец. / Алла Атаманенко // Український історик. — 2004. — Т. ХLІ. — Ч. 1–2 (161–162). — С. 253–254.
Атаманенко А. Листування Миколи Ковальського як джерело до вивчення історії Українського Історичного Товариства / Алла Атаманенко // Наукові записки. Серія «Історичні науки». — Острог : НаУОА, 2004. — Вип. 4. — С. 40–46.
Атаманенко А. Михайло Брайчевський. Вибрані твори. Історико-археологічні студії. Публіцистика. 2-ге видання. Редактор Любомир Винар. Упорядник Юрій Кухарчук. Київ: Видавничий дім «КМ Академія» (підп. Андрій Степовий) : рец. / Алла Атаманенко // Український історик. — 2004. — Т. ХLІ. — Ч. 1–2 (161– 62). — С. 246–247.
Атаманенко А. Міжнародна конференція, присвячена вивченню діяспори / Алла Атаманенко // Український історик. — 2004 – 2005. — Том ХLI – ХLII. — Ч. 3–4 (163–164) / 1 (165). — С. 329–333.
Атаманенко А. Оглоблин Олександер. Українська історіографія 1917–1956. Історична наука в Галичині в 1920–1940-х роках (до 1944 р.) / Алла Атаманенко // Український історик. — 2004. — Т. ХLІ. — Ч. 1–2 (161–162). — С. 12–38.
Атаманенко А. Оглоблин Олександер. Українська історіографія 1917 – 1956. Українська історична наука поза межами України (на еміграції) в 1920– 950-х роках / Алла Атаманенко // Український історик. — 2004 – 2005. — Том ХLI – ХLII. — Ч. 3–4 (163–164) / 1 (165). — С. 172–219.
Атаманенко А. Юрій Макар. Холмщина і Підляшшя в першій половині ХХ століття: Історико-політична проблематика. Львів: Інститут українознавства НАН України ім. І. Крип'якевича, 2003. 88 с. : рец. / Алла Атаманенко // Український історик. — 2004. — Т. ХLІ. — Ч. 1–2 (161–162). — С. 258–260.
Атаманенко А. Є. Колекція Українського Історичного Товариства в Інституті досліджень української діаспори при Національному університеті «Острозька академія» / А. Є. Атаманенко // Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках і архівах України : збірник матеріалів конференції. — К., 2004, — С. 44–50.
Винар Л. До 90-ліття від дня народження Олександра Домбровського / Л. Винар, А. Атаманенко // Вісті УВАН. — Нью-Йорк : Українська Вільна Академія Наук у США, 2004. — Т. 3. — С. 155–161.
Винар Л. Епістолярні джерела історії Українського Історичного Товариства / Любомир Винар, Алла Атаманенко // Український історик. — 2004. — Т. ХLІ. — Ч. 1–2 (161– 62). — С. 227–245.
Атаманенко А. Олег Кандиба і Український Науковий Інститут в Америці: 1937–1939 / А. Атаманенко, Л. Винар // Український історик. — 2004. — Т. ХLI (3–43). — С. 88–148.
Атаманенко А. Теоретичне обгрунтування грушевськознавства: (До 70-ліття Любомира Винара) / А. Атаманенко, М. Ковальський // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. — 2004. — № 10. — С. 30–41.
2003
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Винар Л. Р. Козацька Україна / Любомир Роман Винар ; ред. Валерій Степанков ; упоряд. Алла Атаманенко. — Київ ; Львів ; Нью-Йорк ; Париж, 2003. — 680 с.
Винар Л. «Український Історик»: 40 років служіння науці 1963 – 2003 : статті і матеріали / Любомир Винар ; ред. Алла Атаманенко. — Острог ; Нью-Йорк, 2003. — 422 с.
Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба / Олександер Оглоблин ; ред. Любомир Винар ; упоряд. Ігор Гирич, Алла Атаманенко. — вид. 3-е, випр. і доповн. — Нью-Йорк ; Київ ; Львів ; Острог ; Торонто, 2003. — 495 с.
Статті
Атаманенко А. Міжнародна конференція, присвячена 40-річчю журналу «Український історик» / А. Атаманенко // Визвольний шлях. — 2003. — кн. 7 (664). — С. 67–69.
Атаманенко А. Сорок років служіння науці (праці засновника і редактора «Українського Історика» Любомира Винара про журнал) / Алла Атаманенко // Винар Л. «Український Історик»: 40 років служіння науці 1963 –2003 : статті і матеріали / Любомир Винар ; ред. Алла Атаманенко. — Острог ; Нью-Йорк, 2003. — С. 9–25.
Винар Л. Академік Аркадій Жуковський: історик і енциклопедист / Любомир Винар, Алла Атаманенко // Український історик. — 2003. — Т. ХL. — Ч. 1–5 (156 –160). — С. 397–408.
Атаманенко А. Професор Теодор Мацьків (з нагоди 85-ліття) / Алла Атаманенко // Український історик. — 2003. — Т. ХL. — Ч. 1–5 (156 –160). — С. 409–413.
Винар Л. Епістолярні джерела до історії Українського Історичного Товариства / Любомир Винар, Алла Атаманенко // Український історик. — 2003. — Т. ХL. — Ч. 1–5 (156–160). — С. 414–478.
Атаманенко А. Людмила Сакада. «Український історик»: генеза, тематика, постаті. Українське Історичне Товариство... : рец. / Алла Атаманенко // Український історик. — 2003. — Т. ХL. — Ч. 1–5 (156 –160). — С. 533–536.
Ковальський М. В. М. Хмарський. Археографічна діяльність Одеського товариства історії і старожитностей. Одеса: «Астропринт», 2002, 400 с. : рец. / Микола Ковальський, Алла Атаманенко // Український історик. — 2003. — Т. ХL. — Ч. 1–5 (156–160). — С. 552–555.
Атаманенко А. Антін Княжинський. На дні СССР. Спогади в’язня Ґулаґу. Друге вид. Ред. Л. Винар. Літ. ред. В. Давиденко. Обклад. Тараса Кобура. Львів; Кент: Національна Академія Наук України, УІТ, 2001, 295 с. (Серія «Мемуаристика», т. 5) [бібл. нотатка] / Алла Атаманенко // Український історик. — 2003. — Т. ХL. — Ч. 1–5 (156–160). — С. 562–563.
Атаманенко А. Сесія Світової Наукової Ради СКУ під час V-го Міжнародного Конгресу Україністів в Чернівцях / Алла Атаманенко // Український історик. — 2003. — Т. ХL. — Ч. 1–5 (156–160). — С. 571–573.
Винар Л. Видатний дослідник Мазепинської доби / Любомир Винар, Алла Атаманенко // Винар Л. Р. Козацька Україна / Любомир Роман Винар ; ред. Валерій Степанков ; упоряд. Алла Атаманенко. — Київ ; Львів ; Нью-Йорк ; Париж, 2003. — С. 563–597.
Атаманенко А. Наукова конференція Світової Наукової Ради СКУ в Києві / Алла Атаманенко // Український історик. — 2003. — Т. ХL. — Ч. 1–5 (156–160). — С. 573–575.
Атаманенко А. Олександер Оглоблин. Українська історіографія на Наддніпрянській Україні в 1920–1930 роках / Алла Атаманенко // Український історик. — 2003. — Т. ХL. — Ч. 1–5 (156 –160). — С. 88–140.
Атаманенко А. До історії української історичної науки в діаспорі: лист Олександра Оглоблина до Любомира Винара / А. Атаманенко // Науковий вісник Чернівецького університету. — 2003. — № 174. — С. 457–462.
Атаманенко А. Любомир Роман Винар як редактор "Українського історика" / А. Атаманенко // Український історик. — 2003. — № 1–5. — С. 17–8.
Атаманенко А. Історія української еміграційної науки в листах Лева Биковського до Любомира Винара / А. Атаманенко // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Історіографія та джерелознавство в часовому вимірі : міжвузівський збірник наукових праць. — 2003. — С. 140–152.
Атаманенко А. Історія української історичної науки в листах Лева Биковського до Любомира Винара / А. Атаманенко // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України: історіографія і джерелознавство в часовому вимірі : міжвузівський збірник наукових праць. — Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2003. — С. 147–152.
2002
Статті
Атаманенко А. "Бюлетень Української Вільної Академії Наук" за 1946 рік як джерело до вивчення розвитку української історичної науки в діаспорі / А. Атаманенко // Український археографічний щорічник. — 2002. — Вип. 7. — С. 133–143.
Атаманенко А. Життєвий і творчий шлях Миколи Павловича Ковальського / А. Атаманенко // Микола Павлович Ковальський : матеріяли до біобібліографії. — Острог, 2002. — С. 7–16.
Атаманенко А. Один лист з архіву Українського Історичного Товариства: про долю загубленого рукопису тому "Історії України-Руси" / А. Атаманенко // Український історик : журнал історії і українознавства. — 2002. — № 1–4. — С. 548–549.
Атаманенко А. Перше число журналу "Український історик" (1963) як джерело до вивчення української історичної науки на еміграції / А. Атаманенко // Наукові записки. "Історичні науки". — 2002. — Вип. 2. — С. 241–247.
Атаманенко А. Конференція з нагоди 135-річчя від дня народження М. Грушевського у Нью-Йорку / Алла Атаманенко // Український історик. — 2002. — Т. XXXIX. — Ч. 1–4 (152–155). — С. 568–570.
Атаманенко А. Дмитро Бантиш-Каменський / Алла Атаманенко // Історіографічні дослідження в Україні : збірник наукових праць. — К. : ІІУ, 2002. — Вип. 12 : Визначні постаті української історіографії ХІХ–ХХ ст. — С. 30–51.
2001
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Атаманенко А. Є. Острозька та Києво-Могилянська академії : посібник для вступників / А. Є. Атаманенко, В. Б. Атаманенко. — Острог, 2001. — 32 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Винар Л. Видатний дослідник Мазепинської доби / Любомир Винар, Алла Атаманенко // Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба / Олександер Оглоблин ; ред. Любомир Винар ; упоряд. Ігор Гирич, Алла Атаманенко. — друге доповн. вид. — Нью-Йорк ; Київ ; Львів ; Париж ; Торонто, 2001. — С. 14–46
Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба / Олександер Оглоблин ; ред. Любомир Винар ; упоряд. Ігор Гирич, Алла Атаманенко. — друге доповн. вид. — Нью-Йорк ; Київ ; Львів ; Париж ; Торонто, 2001. — 464 с.
У збірці праць видатного українського історика Олександра Петровича Оглоблина вміщені одна з найкращих монографій про гетьмана Івана Мазепу, доповнена пізнішими примітками автора, а також статті, присвячені Мазепинській добі. Написані у кін. 20-х – 60-ті роки ХХ століття, вони не втратили свого наукового значення і сьогодні. Крім того, до книги включено бібліографію праць різних авторів про Мазепу, опублікованих після 1960 року та сучасні описуваним подіям мапи.
Статті
Атаманенко А. Вісті УВАН, Ч. 2. Ред. Олександер Домбровський. Нью-Йорк: УВАН, 2000, 360 с. : рец. / Алла Атаманенко // Український історик. — 2001. — Т. ХХХVІІІ. — Ч. 1–4 (148–151). — С. 291–292.
Атаманенко А. Духовна спадщина Острозької Академії / А. Атаманенко, В. Атаманенко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. — 2001. — № 11. — С. 100–104.
Атаманенко А. Літопис Української Вільної Академії Наук про наукові установи / А. Атаманенко // Український історик. — 2001. — № 1–4 (151). — С. 179–194.
Атаманенко А. Мицик Юрій Андрійович: Біобібліографічний покажчик. Укладач Т. О. Патрушева. Київ: Видавничий дім «КМ Academia», 2000. 64 с. (Серія: «Вчені НаУКМА») : рец. / Алла Атаманенко // Український історик. — 2001. — Т. ХХХVІІІ. — Ч. 1–4 (148–151). — С. 293–294.
Атаманенко А. Міжнародний Науковий Конгрес «Українська історична наука на порозі ХХІ століття». Чернівці, 16 – 18 травня 2000 р. Доповіді та повідомлення. Відп. редактори Л. Винар, Ю. Макар. Чернівці: Рута, 2001, том 1, 416 с. : рец. / Алла Атаманенко // Український історик. — 2001. — Т. ХХХVІІІ. — Ч. 1–4 (148–151). — С. 273–274.
Атаманенко А. Є. Прийоми та методи публікації джерел Д. М. Бантиш-Каменським / А. Є. Атаманенко // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. — Дніпропетровськ : Генеза, 2001. — Вип. 2. — С. 330–337.
Атаманенко А. Є. Розвиток методики роботи з джерелами в українській історіографії другої половини ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. (на прикладі перших узагальнюючих праць з історії України) / А. Є. Атаманенко // Міжнародний науковий конгрес «Українська історична наука на порозі ХХІ століття» (Чернівці, 16 – 18 травня 2000 р.) : доповіді та повідомлення. — Чернівці : Рута, 2001. — Т. 1. — С. 339–344.
Атаманенко А. Розвиток українського історичного товариства в Україні: діяльність і видання / А. Атаманенко // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету. — 2001. — № 7 (9). — С. 43–50.
Атаманенко А. Ярослав Мишанич. «Історія русів»: історіографія, проблематика, проетика. Київ: ТОВ «Видавництво «Обереги», 1999, 240 с. : рец. / А. Атаманенко // Український історик. — 2001. — Т. ХХХVІІІ. — Ч. 1–4 (148–151). — С. 296–297.
2000
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Оглоблин О. Люди старої України та інші праці / Олександер Оглоблин ; ред. Любомир Р. Винар ; упоряд. Алла Атаманенко. — Острог ; Нью-Йорк, 2000. — 454 с.
До збірки наукових праць визначного українського історика, Почесного Президента Української Вільної Академії Наук у США, Почесного Президент Українського Історичного Товариства Олександра Петровича Оглоблина ввійшли твори про відомих українських культурних і політичних діячів ХVІІІ ст. Включено до збірки і працю Дмитра Олександровича Оглоблина про редактора часопису «Киевская старина» Олександра Степановича Лашкевича.
Олександер Мезько-Оглоблин: дослідження та матеріяли (до століття народження історика) / ред. Любомир Винар ; упоряд. Алла Атаманенко. — Нью-Йорк ; Острог ; Київ ; Торонто, 2000. — 190 с. — (Серія «Оглобліяна» ; т. 1).
До книги ввійшли документи і біографічні матеріали, що розкривають різні аспекти життя і творчості Олександра Петровича Оглоблина.
Статті
Атаманенко А. Деякі проблеми досліджень з історії джерелознавства та археографії / А. Атаманенко // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України : міжвузівський збірник наукових праць. — 2000. — С. 13–21.
Атаманенко А. Історичні джерела в праці М. Маркевича «Істория Малороссии / Алла Атаманенко // Наукові записки. Серія «Історичні науки. — Острог, 2000. — Вип. 1. — С. 133–142.
Ковальський М. Наукова конференція з нагоди 100-річчя від дня народження О. Оглоблина і 35-ліття Українського Історичного Товариства в Острозі / Микола Ковальський, Алла Атаманенко // Український історик. — 2000. — Т. ХХХVІІ. — Ч. 1–3 (144– 46). — С. 307–308.
Атаманенко А. Олександер Домбровський – лавреат медалі Михайла Грушевського / Алла Атаманенко // Український історик. — 2000. — Т. ХХХVІІ. — Ч. 4. — С. 171.
Атаманенко А. Острозький осередок Українського Історичного Товариства / Алла Атаманенко // На службі Кліо : зб. наукових праць на пошану Любимира Романа Винара з нагоди 50-ліття його наукової діяльності. — Київ ; Нью-Йорк ; Торонто ; Париж ; Львів, 2000. — С. 107–111.
Атаманенко А. Щоденник Аркадія Любченка. Львів; Нью-Йорк: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львівське відділення, Вид-во М. П. Коць, 1999. 383 с. : рец. / Алла Атаманенко // Український історик. — 2000. — Т. ХХХVІІ. — Ч. 4. — С. 152–154.
Атаманенко А. Процес розвитку української історичної науки у насвітленні Олександра Оглоблина / А. Атаманенко // Український історик. — 2000. — № 4 (147). — С. 67–84.
1999
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Атаманенко А. Є. Історія України : посібник для неісторичних спеціальностей та підготовчого відділення / А. Є. Атаманенко, В. Б. Атаманенко, В. В. Павлюк. — Острог, 1999. — 70 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Осягнення історії : збірник наукових праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя / гол. ред. Любомир Винар, Ігор Пасічник ; відпов. секретар Алла Атаманенко. — Острог ; Нью-Йорк, 1999. — 595 с.
Збірник наукових статей та спогадів на пошану доктора історичних наук, професора Миколи Павловича Ковальського містить праці його друзів, колег та учнів у тих галузях історичної науки, що завжди цікавили самого ювіляра: археографії, джерелознавства, історіографії, персонології, історії культури тощо.
Статті
Атаманенко А. Вшановання проф. Любомира Винара в Острозькій Академії / Алла Атаманенко // Український історик. — 1999. — Т. ХХХVІ. — Ч. 2 — 4 (141–143). — С. 333–334.
Атаманенко А. Микола Павлович Ковальський (З нагоди 70-ліття) / Алла Атаманенко, Віктор Атаманенко // Український історик. — 1999. — Т. ХХХVІ. — Ч. 2–4 (141–143). — С. 241–255.
Атаманенко А. Наративні джерела та історична література в творчості Д. М. Бантиша-Каменського / Алла Атаманенко // Осягнення історії : збірник наукових праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя / гол. ред. Любомир Винар, Ігор Пасічник ; відпов. секретар Алла Атаманенко. — Острог ; Нью-Йорк, 1999. — С. 119–136.
Атаманенко А. Подвижник науки. До 70-річчя від дня народження нашого земляка, відомого історика М. П. Ковальського / Алла Атаманенко, Віктор Атаманенко // Нова педагогічна думка. — 1999. — № 1. — С. 9–16.
Атаманенко А. Українське Історичне Товариство та М. П. Ковальський / Алла Атаманенко, Віктор Атаманенко // Осягнення історії : збірник наукових праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя / гол. ред. Любомир Винар, Ігор Пасічник ; відпов. секретар Алла Атаманенко. — Острог ; Нью-Йорк, 1999. — С. 45–49.
Атаманенко А. Ювілей проф. Миколи Ковальського / Алла Атаманенко // Український історик. — 1999. — Т. ХХХVІ. — Ч. 2–4 (141–43). — С. 322–323.
Атаманенко А. Є. Джерельна база досліджень з джерелознавства та археографії / А. Є. Атаманенко // Південний архів. Історичні науки : збірник наукових праць. — Херсон : Айлант, 1999. — Вип. 2. — С. 183–190.
Атаманенко А. Є. Особливості методики біоісторіографічних досліджень / А. Є. Атаманенко // Гуманітарний журнал. — 1999. — № 2. — С. 13–17.
Атаманенко А. Епістолярні джерела до утворення осередку УІТ в Острозі / А. Атаманенко, В. Атаманенко // Осягнення історії : збірник наукових праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя. — Острог ; Нью-Йорк, 1999. — С. 554–577.
Ковальський М. До питання про автора «Історії Русів»: видання вперше в Україні праці історика Олександра Оглоблина / Микола Ковальський, Алла Атаманенко // Нова педагогічна думка. — 1999. — № 1. — С. 75–78.
1998
Статті
Атаманенко А. Є. Методологічні засади біоісторичних досліджень / А. Є. Атаманенко // Наукові записки. — Острог : Вид. Комплекс Острозької Академії, 1998. — Т. І, ч. ІІ. — С. 28–36.
1997
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Термінологічний словник з історії мистецтва / А. Є. Атаманенко. — Острог, 1997. — 78 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Атаманенко А. Дорофейович Гаврило / А. Атаманенко // Острозька академія XVІ – ХVІІ ст. : енциклопедичне видання / ред. кол. : І. Пасічник, М. Ковальський, А. Атаманенко та ін. — Острог, 1997. — С. 45.
Атаманенко А. Лукаріс Кирило / А. Атаманенко // Острозька академія XVІ – ХVІІ ст. : енциклопедичне видання / ред. кол. : І. Пасічник, М. Ковальський, А. Атаманенко та ін. — Острог, 1997. — С. 83.
Атаманенко А. Максимович Михайло / А. Атаманенко // Острозька академія XVІ – ХVІІ ст. : енциклопедичне видання / ред. кол. : І. Пасічник, М. Ковальський, А. Атаманенко та ін. — Острог, 1997. — С. 87–89.
Острозька академія XVІ – ХVІІ ст. : енциклопедичне видання / ред. кол. : І. Пасічник, М. Ковальський, А. Атаманенко та ін. — Острог, 1997. — 201 с.
Статті
Атаманенко А. Є. Внесок Д. М. Бантиша-Каменського в процес формування української етнографії / А. Є. Атаманенко // Наукові записки. — Острог : ВКОА, 1997. — С. 44–46.
Атаманенко А. Є. «История Малой России» Д. М. Бантиша-Каменського: порівняльний аналіз першого і другого видань / А. Є. Атаманенко // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. — Дніпропетровськ : Промінь, 1997. — Вип. 1. — С. 407–412.
Атаманенко А. Є. Порівняльний аналіз першого і другого видань праці Д. М. Бантиша-Каменського «История Малой России» / А. Є. Атаманенко // Наукові записки. — Острог : ВКОА, 1997. — С. 38–41.
1996
Статті
Атаманенко А. Є. Вплив «Истории Малой России» Д. М. Бантиша-Каменського на формування поглядів видатних діячів історії та культури України ХІХ ст. / А. Є. Атаманенко // Відродження української державності і проблеми історії і культури : матеріали міжнародної наукової конференції. — Одеса, 1996. — С. 12–13.
Атаманенко А. Є. Значення висвітлення історичних та культурних подій кінця ХVІІ – перш. пол. ХІХ ст. в курсі «Історія України» для формування національних ідеалів / А. Є. Атаманенко // Проблеми реалізації духовно-творчого потенціалу молоді: пошуки, перспективи : матеріали доповідей і повідомлень Всеукраїнської науково-практичної конференції (17–18 жовтня 1996 р., м. Рівне). — Рівне, 1996. — С. 90–92.
Атаманенко А. Є. Місце курсу української історіографії ХVІІІ – ХІХ ст. в процесі національного виховання молоді / А. Є. Атаманенко // Національне виховання молоді : матеріали наукової конференції. — Рівне, 1996.
Атаманенко А. Є. Побут та звичаї українського народу в праці Д. М. Бантиша-Каменського «История Малой России» / А. Є. Атаманенко // Етнографічні дослідження населення України : матеріали Першої Всеукраїнської етнологічної конференції студентів та молодих вчених. — Одеса, 1996. — С. 7–9.
1995
Статті
Атаманенко А. Є. Висвітлення діяльності князів Острозьких в праці Д. М. Бантиша-Каменського «История Малой России» / А. Є. Атаманенко // Матеріали V науково-краєзнавчої конференції «Остріг на порозі 900-річчя». — Остріг, 1995. — С. 4–9.
Атаманенко А. Є. Відомості про Пилявецькі події в «Істории Малой России» Д. М. Бантиша-Каменського / А. Є. Атаманенко // Пилявецька битва 1648 року в історії України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 400-річчю від дня народження Б. Хмельницького. — Стара Синява, 1995. — С. 46–49.
1985
Статті
Атаманенко А. Є. Описание Украины в сочинениях немецкого географа ХVІІІ века А.-Ф. Бюшинга / А. Є. Атаманенко, В. Б. Атаманенко // Вопросы германской истории. Русско-германские связи и отношения нового и новейшего времени : межвузовский сборник научных трудов. — Днепропетровск : ДГУ, 1985. — С. 144–148.
2018
Статті
Корнійчук Л. Проблеми реформування Європейського Союзу на сучасному етапі / Л. Корнійчук // Політичне життя. — 2018. — № 1. — С. 132–137.
Корнійчук Л. Від Риги до Брюсселя: як змінилася підсумкова декларація саміту Східного партнерства? / Л. Корнійчук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Міжнародні відносини". — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — Вип. 2. — С. 112–125.
2017
Статті
Корнійчук Л. Стимулювання конфліктів у пострадянських країнах у системі реалізації геополітичних інтересів Російської Федерації / Л. Корнійчук, О. Тивончук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Міжнародні відносини". — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — Вип. 1. — С. 67–78.
2016
Статті
Корнійчук Л. Внесок Миколи Мушинки в дослідженнях фольклору / Л. Корнійчук // Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції (27–28 вересня 2016 р., м. Острог). — Острог, 2016. — С. 153–156.
Корнійчук Л. Михайло Грушевський у творчості Аркадія Жуковського / Л. Корнійчук // Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). — Острог, 2016. — С. 69–71.
2013
Статті
Корнійчук Л. В. «Енциклопедія українознавства» як джерело знань про Україну в світі / Л. В. Корнійчук // Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті : збірник матеріалів IV міжнародної науково-практичної конференції (23–24 серпня 2013 р., м. Львів). — Львів, 2013. — С. 322–326.
Корнійчук Л. В. Історія Буковини в дослідженнях Аркадія Жуковського / Л. В. Корнійчук // Вісник Центрального державного архіву зарубіжної україніки. — Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2013. — Вип. 2. — С. 136–161.
Корнійчук Л. Постаті церковних діячів у науковому доробку Аркадія Жуковського / Л. Корнійчук // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2013. — Вип. 21. — С. 112–120.
2012
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Корнійчук Л. Громадсько-політична та наукова діяльність Аркадія Жуковського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук / Л. Корнійчук ; Національний університет "Острозька академія". — Острог, 2012.
2011
Статті
Корнійчук Л. Роль Аркадія Жуковського у налагодженні культурних зв’язків України та Франції / Л. Корнійчук // Українознавчий альманах. — К. : Київський національний університет імені Т. Шевченка, Центр українознавства, 2011. — Вип. 5. — С. 234–237.
Корнійчук Л. Співпраця Аркадія Жуковського в Українській бібліотеці імені С. Петлюри в Парижі / Л. Корнійчук // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 17. — С. 369–382.
2010
Статті
Корнійчук Л. Діяльність Аркадія Жуковського в Українському історичному товаристві / Л. Корнійчук // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 15. — С. 381–391.
2009
Статті
Корнійчук Л. Аркадій Жуковський як редактор видань НТШ в Європі / Л. Корнійчук // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2009. — Вип. 12. — С. 283–290.
Корнійчук Л. Діяльність Аркадія Жуковського в Українському студентському товаристві «Зарево» / Л. Корнійчук // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя, 2009. — Вип. 27. — С. 125–130.
2008
Статті
Корнійчук Л. Постать М. Грушевського у творчому доробку А. Жуковського / Л. Корнійчук // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2008. — Вип. 1. — С. 343–353.
2007
Статті
Корнійчук Л. Висвітлення діяльності українських установ у Франції в науковому доробку А. Жуковського / Л. Корнійчук // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки" : матеріали Другої міжнародної наукової конференції “Українська діаспора: проблеми дослідження”. — Острог, 2007. — Вип. 9. — С. 115–125.
2017
Статті
Каламаж В. О. Навчальна автономія студентів як передумова ефективності групової проектної діяльності під час вивчення іноземної мови / В. О. Каламаж // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія». — Острог, 2017. — Вип. 5. — С. 40–53.
2016
Статті
Kalamazh V. Theoretical principles of psychological analysis of group project activity of students while learning foreign language / V. Kalamazh // Problems of Psychology in the 21th Century. — 2016. — Vol. 10. — № 1. — Р. 31–38.
Каламаж В. O. Психолого-педагогічні умови реалізації групової проектної діяльності під час вивчення іноземної мови / В. О. Каламаж // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія». — Острог, 2016. — Вип. 4. — С. 104–116.
2015
Статті
Каламаж В. О. Теоретичний аналіз психологічних чинників організації групової проектної діяльності з метою ефективного формування мовленнєвої компетенції студентів / В. О. Каламаж // Перспективні напрямки світової науки : збірник статей учасників тридцять третьої Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя». — Запоріжжя, 2015. — С. 16–18.
Каламаж В. О. Теоретичний аналіз групової динаміки в контексті навчання іноземної мови / В. О. Каламаж // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія». — Острог, 2015. — Вип. 2. — С. 74–89.
2014
Статті
Каламаж В. О. Мовленнєва поведінка ведучої «The Oprah Winfrey Show» / В. О. Каламаж // Збірник «Студентські наукові записки». Серія «Філологічна». — Острог, 2014. — Вип. 7.
Каламаж В. О. Мовленнєва поведінка ведучої "The Oprah Winfrey Show" / В. О. Каламаж // Образованието и науката на ХХІ век – 2014 : материали за Х муждународна научна практична конференция (София, 17–25 октомври 2014 г.). — София, 2014. — С. 86–90.
2013
Статті
Каламаж В. О. Іншомовна комунікативна компетентність студентів мовних факультетів: поняття, структура та особливості / В. О. Каламаж // Збірник «Студентські наукові записки». Серія «Філологічна». — Острог, 2013. — Вип. 7. — С. 176–182.
Каламаж В. О. Формування іншомовної комунікативної компетентності студентів іншомовних факультетів засобами читання автентичних текстів [Електронний ресурс / В. О. Каламаж. — Pежим доступу : http://naub.oa.edu.ua/2013/formuvannya-inshomovnoji-komunikatyvnoji-kompetentnosti-studentiv-movnyh-fakultetiv-zasobamy-chytannya-avtentychnyh-tekstiv. — Назва з екрана.
2012
Статті
Каламаж В. О. Психолінгвістичні особливості мовленнєвої поведінки ведучих американських ток-шоу / В. О. Каламаж // Збірник «Студентські наукові записки». Серія «Філологічна». — Острог, 2012. — Вип. 5. — С. 76–79.
2015
Статті
Нікітюк Л. М. Лінгвокультурологічні особливості утворення фразеологічних одиниць англійської мови / Л. М. Нікітюк // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали І Міжнародно-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць. — Переяслав-Хмельницький, 2015. — № 1. — С. 478–482.
Нікітюк Л. М. Соціо- та етнолінгвокультурні особливості фразеологічних одиниць з топонімічним компонентом у британському та американському варіантах англійської мови / Л. М. Нікітюк // Наукові записки. Серія "Філологічна". — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — Вип. 55. —С. 173–76.
2013
Статті
Нікітюк Л. М. Лінгвокультурологічні аспекти при перекладі фразеологічних одиниць з топонімічним компонентом / Л. М. Нікітюк, А. О. Худолій // Наукові записки. Серія "Філологічна". — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 34. — С. 252–256.
2017
Статті
Савчук В. А. Національна самосвідомість: огляд психологічних концепцій / В. А. Савчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» / ред. кол. : І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіна та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — Вип. 5. — С. 204.
2015
Статті
Савчук В. А. Конотативна специфіка зображення бойової зброї (меча та шаблі) у романах В. Скотта, Р. Л. Стівенсона та Г. Сенкевича / В. А. Савчук // Сучасна філологія: актуальні наукові проблеми та шляхи їх вирішення : міжнародна науково-практична конференція (Одеса, 24–25 квітня 2015 р.). — Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2015. — С. 60–64.
2014
Статті
Савчук В. А. Сюжетна значимість актів переодягання/маскування у романах В. Скотта, Р. Л. Стівенсона та Г. Сенкевича [Електронний ресурс] / В. А. Савчук // Проблеми реалізації молодіжної політики в Україні : матеріали І Всеукраїнської студентської конференції ГО/ОСС «Братство спудеїв Острозької академії» (м. Острог, 4 грудня 2014 р.) / за заг. ред. Д. С. Плахотіна, Б. О. Лавренюка. — Острог, 2014. — С. 90–92.
Савчук В. А. Художнє моделювання історії в умовах колоніального статусу в романах В. Скотта «Айвенго» та Г. Сенкевича «Вогнем і мечем» / В. А. Савчук // Сучасні міждисциплінарні дослідження: історія, сьогодення, майбутнє : результати шостої заочної міжнародної конференції (23 травня 2014 р.) : збірник наукових праць / відп. ред. М. М. Приходько, С. В. Тонких. — Київ : Вид-во «Аграр Медіа Групп», 2014. — С. 46–51.
2012
Статті
Савчук В. А. Чоловічі та жіночі опозиції у романі Г. Сенкевича «Вогнем і мечем» / В. А. Савчук // Студентські наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 5. — С. 173–175.
2013
Статті
Семенович А. C. Вплив підготовки до членства у ЄС на регіоналізацію країн Вишеградської групи / А. С. Семенович // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. — Чернівці, 2013. — С. 175–178.
Семенович А. C. Вплив підготовки до членства у ЄС на формування регіонів як одиниці адміністративно-територіального поділу у країнах Вишеградської групи / А. С. Семенович // Третя інтернет-конференція «Тенденції розвитку сучасної системи міжнародних відносин та світового політичного процесу» : збірник матеріалів. — Маріуполь, 2013. — С. 43–47.
Семенович А. С. Розбудова органів представницькоїх демократії як складова регіонального врядування / А. С. Семенович // Europa Srodkowo-Wschodnia w procesie transformacji і integracji. — 2013. — № 13. — S. 405–416.
Семенович А. Розвиток українсько-словацьких відносин на сучасному етапі / А. Семенович // Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 3. — С. 68–74.
Semenovych A. S. Wzmocnienie regionalnych samorzadow paanstw grupy Wyszehradzkiej w kontekscie pomocy przedakcesyjnej UE / А. S. Semenovych // Polityka rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej. Ekonomia, integracja – zarys problematyki : zbior prac naukowych. — Ostrowiec Swietokrzyski : Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwoj, 2013. — S. 52–66.
2011
Статті
Семенович А. Вплив Європейського Союзу на формування регіонального врядування у країнах-кандидатах / А. Семенович // Панорама політологічних студій. Науковий вісник РДГУ. — Рівне, 2011. — № 5–6. — C. 175–181.
Семенович А. Вплив процесу підготовки до членства у Європейському Союзі на процес регіоналізації в Угорщині / А. Семенович // Міжнародні відносини в умовах ХХІ ст.: сучасна теорія і практика : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (17–18 листопада 2011, м. Львів). — Львів : Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2011. — С. 98–101.
Семенович А. С. Вступ у ЄС як чинник трансформації країн-кандидатів з Центральної і Східної Європи / А. С. Семенович // Слов'янський вісник. Серія “Історичні та політичні науки”. — Рівне, 2011. — С. 234–238.
2010
Статті
Калитчак Р. Вплив Європейського Союзу на формування і розвиток польських воєводств / Р. Калитчак, А. Семенович // Політологічні та соціологічні студії : збірник наукових праць. — Чернівці : «Букрек», 2010. — Т. IX. — С. 252–261. — ("Політичний регіоналізм і політична регіоналістика: емпіричні та теоретичні аспекти" : тематичний випуск).
Семенович А. Відносини України з країнами Вишеградської групи на сучасному етапі / А. Семенович // Наукові записки НаУОА. Серія «Міжнародні відносини». — Острог, 2010. — № 4. — С. 209–215.
Семенович А. Вплив інтеграційних процесів на розвиток регіонального рівня урядування у Європейському Союзі / А. Семенович // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. — 2010. — № 16 (117) — С. 183–192.
Семенович А. Вплив набуття членства у Європейському Союзі та регіоналізація у Словаччині / А. Семенович // Матеріали звітної наукової конференції Львівського національного університету ім. І. Франка — Львів : Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2010. — С. 17–22.
Семенович А. Особливості реорганізації регіонального врядування у Польщі в ХХ ст. / А. Семенович // Наукові записки НаУОА. Серія «Міжнародні відносини». — 2010. — № 2. — С. 77–85.
2009
Статті
Семенович А. Особливості розвитку воєводств у контексті підготовки Польщі до членства в ЄС / А. Семенович // Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”. — 2009. — Вип. 1. — С. 69–80.
2018
Статті
Avhustiuk M. M. The Illusion of Knowing in Metacognitive Monitoring: Effects of the Type of Information and of Personal, Cognitive, Metacognitive, and Individual Psychological Characteristics / М. М. Avhustiuk, I. D. Pasichnyk, R. V. Kalamazh // Europe's Journal of Psychology. — 2018. — Vol. 14 (2). — S. 317–341.
Kalamazh R. Learning motivation in metacognitive monitoring reliability / R. Kalamazh, M. Avhustiuk // Психологічні перспективи. — Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2018. — Вип. 31. — С. 107–117.
2017
Статті
Pasichnyk I. The illusion of knowing from perspective of metacognitive monitoring accuracy of educational activity of university students / I. Pasichnyk, R. Kalamazh, M. Avgustiuk // Psychologiczne Zeszyty Naukowe : Polrocznik Instytutu Psychologii Universytetu Zielonogorskiego. — 2017. — Issue 1. — Р. 89–102.
2016
Статті
Августюк М. М. Характеристика структури та змісту тренінгової програми з оптимізації процесу метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності // М. М. Августюк // Наукові записки. Серія «Психологія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2016. — Вип. 3. — С. 3–17.
Каламаж Р. В. Ілюзія знання як помилка метакогнітивного моніторингу / Р. В. Каламаж, М. М. Августюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2016. — Вип. 4. — С. 19–29.
Августюк М. М. Особливості прояву ілюзії знання в метакогнітивному моніторингу навчальної діяльності / М. М. Августюк // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне : О. Зень, 2016. — Вип. 6. — С. 11–17.
Августюк М. М. Психологічні особливості об’єктивності метакогнітивного моніторингу / М. М. Августюк // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації : матеріали всеукраїнської наукової конференції (4–5 грудня 2015 р., м. Дніпропетровськ). — Дніпропетровськ : Роял Принт, 2016. — Ч. ІІ. — С. 35–37.
2015
Статті
Августюк М. М. Вплив зовнішніх чинників на об’єктивність метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності студентів / М. М. Августюк // Наукові записки. Серія «Психологія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — Вип. 1. — С. 18–28.
Августюк М. М. Ілюзія знання як проблема в навчальній діяльності студентів / М. М. Августюк // Науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал «Психологія особистості». — Івано-Франківськ, 2015. — Вип. 1 (6). — С. 260–269.
Августюк М. М. Особистісні чинники об’єктивності метакогнітивного моніторингу / М. М. Августюк // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Педагогіка. Психологія : зб. наук. пр. — К. : НАУ, 2015. — Вип. 1 (6). — С. 12–17.
Avgustiuk M. M. Situational factors of the illusion of knowing in the educational activity of students / M. M. Avgustiuk // Virtus : Scientific Journal. — 2015. — Issue 4. — Р. 53–56.
Avgustiuk M. M. The illusion of knowing from the indexes of confidence, calibration and resolution perspective / M. M. Avgustiuk // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. — 2015. — III (37), Issue 75. — Р. 88–90.
Августюк М. М. Зв’язок видового спектру метакогнітивного моніторингу з результативністю навчальної діяльності / М. М. Августюк // Збірник тез доповідей за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів». — Мукачево, 2015. — Т. 2. — С. 11–13.
2014
Статті
Пасічник І. Д. Метакогнітивний моніторинг як регулятивний аспект метапізнання / І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, М. М. Августюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 28. — С. 3–16.
Августюк М. Ілюзія знання в метакогнітивному моніторингу процесу навчання: основні аспекти та змістові характеристики / М. Августюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка». — Острог, 2014. — Вип. 26. — С. 3–6.
Августюк М. М. Метакогнітивний моніторинг як складова метапізнання / М. М. Августюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 3. — С. 3–7.
Августюк М. М. Ілюзія знання як метакогнітивне явище: контекстний огляд основних теорій / М. М. Августюк // Міжнародна інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» : матеріали конференції. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 2. — С. 20–21.
Августюк М. М. Ілюзія знання: основні аспекти, властивості та змістові характеристики [Електронний ресурс] / М. М. Августюк // Дні науки Національного університету «Острозька академія» (ХІХ наукова викладацько-студентська конференція). — Острог : НаУОА, 2014. — Режим доступу : http://eprints.oa.edu.ua/3064/. — Назва з екрана.
2013
Статті
Августюк М. Значення та інтерпретація рівнів дискурсу і тексту в теорії комунікативного акту / М. Августюк // Нова педагогічна думка. — 2013. — № 2. — С. 95–99.
2011
Статті
Новоселецька С. В. Дискурс-аналіз як предмет міждисциплінарних досліджень / С. В. Новоселецька, М. М. Августюк // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. : Психологія і педагогіка. — 2011. — Вип. 17. — С. 263–276.
2018
Статті
Shustak І. Prior Learning Assessment and Recognition in Canada for Social and Economic Advancement / Iuliia Shustak // The European Journal of Education and Applied Psychology. — Vienna, 2018. — № 1. — P. 31–35.
2016
Статті
Шустак Ю. І. Неформальна освіта дорослих у нормативно-правовому полі України / Юлія Іванівна Шустак // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. / голов. ред. І. Т. Богданов. — Бердянськ : БДПУ, 2016. — № 2. — С. 234–240.
Жуковський В. М. Неформальна освіта дорослих як відповідь на виклики сьогодення (канадський досвід) [Електронний ресурс ] / В. М. Жуковський, Ю. І. Шустак // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. — 2016. — Вип. 1. — С. 71–80. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/OD_2016_1_11. — Назва з екрана.
Шустак Ю. І. Неформальна освіта дорослих Канади / Ю. І. Шустак // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті : матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції (24–25 березня 2016 р.) / редактори-упорядники : І. Зимомря, В. Ільницький. — Ченстохова ; Ужгород ; Дрогобич : Посвіт, 2016. — С. 352–353.
Шустак Ю. І. Перспективи валідації неформальної освіти дорослих в Україні / Ю. І. Шустак // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації : матеріали ІІ всеукраїнської наукової конференції (28–29 жовтня 2016 р., м. Дніпро) / наук. ред. О. Ю. Висоцький. — Дніпро : Роял Принт, 2016. — Ч. І. — С. 132–134.
2011
Статті
Новоселецька С. В. Використання англомовних лексичних одиниць в українському суспільстві / С. В. Новоселецька, Ю. І. Шустак // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2011. — Вип. 19. — С. 102–109.
2010
Статті
Шустак Ю. І. Глобалізація та англіцизми в українській мові / Ю. І. Шустак // Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”. — 2010. — Вип. 3. — С. 153–154.