Кафедра економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій
2016
Статті
Новоселецький О. Соціально-економічні детермінанти злочинності / О. Новоселецький, А. Шепель // Наукові записки НаУОА. Cерія «Економіка». — Острог, 2016. — Вип. 1 (29). — С. 151–156.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Математичні моделі та методи ринкової економіки : практикум / В. В. Вітлінський, О. В. Піскунова, О. М. Новоселецький та ін. — К. : КНЕУ, 2014. — 362 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Моделювання та інформаційні технології в економіці : монографія / за заг. ред. Соловйова В. М ; Вітлінський В. В., Пасічник І. Д., Новоселецький О. М. — Черкаси : Брама-Україна, 2014. — 498 с.
Статті
Новоселецький О. М. Моделювання кредитоспроможності юридичних осіб на основі дискримінантного аналізу та нейронних мереж / О. М. Новоселецький, О. В. Якубець // Нейронечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал. — Київ, 2014. — № 3. — С. 120–151.
2013
Статті
Новоселецький О. М. Оцінка кредитоспроможності фізичної особи-позичальника капіталу банку із застосуванням нечітко-множинного підходу / О. М. Новоселецький, О. В. Якубець // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 22. — С. 167–172.
2012
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Прибуток підприємств: теоретико-методичні засади формування та аналізу : монографія / Л. В. Козак, О. Р. Кривицька, О. М. Новоселецький. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 160 с.
Статті
Новоселецький О. М. Прогнозування рівня інфляції в Україні на основі нейрон-нечітких мереж / О. М. Новоселецький, І. Л. Лопацька // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 438–443.
2011
Статті
Новоселецький О. М. Еволюція підходів щодо оцінювання фінансового стану підприємства / О. М. Новоселецький, Т. Л. Кмитюк // Наукові записки : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 16. — С. 287–296.
Новоселецький О. М. Оцінювання економічної стійкості в динаміці на основі фрактального аналізу / О. М. Новоселецький // Наукові записки : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 18. — С. 583–590.
2008
Статті
Курганський К. С. Модель оптимальності вибору між інфляцією та безробіттям в Україні / К. С. Курганський, О. М. Новоселецький // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка». — Острог, 2008. — Вип. 5. — С. 133–139.
2007
Статті
Новоселецький О. М. Методика розрахунку економічної стійкості підприємства з урахуванням ризику / О. М. Новоселецький // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. — 2007. — Вип. 11 (78). — С. 77–82.
Новоселецький О. М. Моделі аналізу стану та стійкості економічних систем / О. М. Новоселецький // Наукові записки : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 9, ч. 2. — С. 379–391.
2006
Статті
Новоселецький О. М. Дестабілізація у виробничо-економічних системах / О. М. Новоселецький // Наукові записки : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — Вип. 8, ч. 2. — С. 379–391.
Новоселецький О. М. Модель ризику при оцінці стійкості фінансового стану підприємства / О. М. Новоселецький // Моделювання та інформаційні системи в економіці : збірник наукових праць. — К. : КНЕУ, 2006. — Вип. 73. — С. 192–200.
2005
Статті
Новоселецький О. М. Модель оцінки стійкості фінансового стану підприємства / О. М. Новоселецький // Наукові записки : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2005. — Вип. 7, ч. 1. — С. 372–374.
2012
Статті
Ковальчук В. Оцінка факторів впливу на позицію населення щодо добудови енергоблоків на ХАЕС / В. Ковальчук, А. Цапін. — Острог, 2012.
Stephan A. Main bank power, switching costs, and firm performance. Theory and evidence from Ukraine / А. Stephan, А. Tsapin, О. Talavera // Emerging Markets Finance and Trade. — 2012. — № 48 (2). — С. 76–93.
Talavera O. Macroeconomic Uncertainty and Bank Lending: The Case of Ukraine / О. Talavera, А. Tsapin, О. Zholud // Economic Systems. — 2012. — № 36 (2). — С. 279–293.
2011
Статті
Stephan A. Corporate debt maturity choice in emerging financial markets / А. Stephan, О.Talavera, А.Tsapin // The Quarterly Review of Economics and Finance. — 2011. — № 51 (2). — С. 141–151.
2009
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Tsapin A. Essays on Corporate Finance and Perform ance. Theory and Evidence for Ukraine / А. Tsapin. — 2009. — 149 с.
2008
Статті
Stephan A. Persistence and Determinants of Firm Profit in Emerging Markets / А. Stephan, А. Tsapin // Applied Economics Quarterly. — 2008. — № 54 (4). — С. 1–23.
2015
Статті
Ковальчук В. М. Специфіка моделювання мультитрендових процесів на фінансових ринках / В. М. Ковальчук // Фінансова система України: тенденції та перспективи розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. — Острог, 2015.
2013
Статті
Ковальчук В. М. Проблеми прийняття багатокритеріальних рішень у системах організаційного управління / В. М. Ковальчук // Культура управління в системі розвитку економіки України : матеріали науково-практичної конференції. — Львів, 2013.
2012
Статті
Ковальчук В. М. Особливості побудови регресійних моделей на основі нечітких вихідних даних / В. М. Ковальчук // Фінансова система України: становлення та розвиток : матеріали Х ювілейної Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Острог, 2012.
Ковальчук В. Оцінка факторів впливу на позицію населення щодо добудови енергоблоків на ХАЕС / В. Ковальчук, А. Цапін. — Острог, 2012.
2011
Статті
Ковальчук В. М. Кількісні методи оцінки динаміки складних економічних процесів / В. М. Ковальчук // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ : збірник наукових праць. — Кривий Ріг, 2011.
Ковальчук В. М. Перспективи використання методів нечіткої регресії при дослідженні інноваційного процесу / В. М. Ковальчук, О. С. Мороз // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип.16. — С. 625–635.
2010
Статті
Ковальчук В. М. Застосування статистичних методів до оцінки основних факторів впливу на енергетичну безпеку / В. М. Ковальчук // Фінансова система України: становлення та розвиток : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Острог, 2010.
Ковальчук В. М. Імітаційне моделювання як інструмент експериментального дослідження складних економічних систем / В. М. Ковальчук // Інформаційні технології в освіті, науці і техніці : матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Черкаси, 2010.
Ковальчук В. М. Концептуальні підходи до оцінки та класифікації станів території за рівнем енергетичної безпеки / В. М. Ковальчук // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 15.
Ковальчук В. М. Основні підходи до оцінки невизначеності в економічних системах / В. М. Ковальчук // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 13.
Ковальчук В. М. Особливості розв’язання багатокритеріальних задач прийняття рішень у нечіткому середовищі / В. М. Ковальчук // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 14.
2008
Статті
Ковальчук В. М. Моделювання та прогнозування інфляції в Україні / В. М. Ковальчук, Р. В. Фесюк // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка». — Острог, 2008. — Вип. 5. — С.183–188.
Ковальчук В. Перспективи економічного зростання України на наступні п'ять років / В. Ковальчук, Д. Попов // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка». — Острог, 2008. — Вип. 5. — С. 228–231.
2018
Статті
Коцюк Л. М. Парадигма типологічних характеристик корпусу за типом текстових даних / Л. М. Коцюк, Ю. А. Коцюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — Вип. 4 (72). — С. 18–22.
Коцюк Ю. Використання комп’ютерних інформаційних систем для контролю навичок роботи студентів із програмним забезпеченням / Юрій Коцюк // ХХІІI наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки" (27–30 березня 2018 р., м. Острог). — Острог : Вид-во НаУОА, 2018.
Коцюк Ю. Інформаційно-комунікаційний вимір діяльності сучасних бібліотек на прикладі Наукової бібліотеки Національного університету «Острозька академія» / Юрій Коцюк // Науково-практична online конференція «Бібліотечна справа у сучасних інформаційно-комунікативних процесах: тенденції та перспективи» (21 листопада – 3 грудня 2018 р.). — 2018. — С. 1–8.
2017
Статті
Коцюк Ю. А. Використання модуля UNPLAG на базі IC Moodle в Національному університеті «Острозька академія»: передумови впровадження, результати співпраці, подальші перспективи / Ю. А. Коцюк // III Науково-практична конференція «Бібліотечна справа у сучасних інформаційно-комунікативних процесах: тенденції та перспективи» (Острог, 20–26 травня 2017). — Острог : НаУОА, 2017.
2016
Статті
Коцюк Ю. Системи електронного документообігу у вищому навчальному закладі: тенденції та перспективи впровадження / Ю. Коцюк, Ю. Данилець // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2016. — № 1 (29). — С. 71–75.
2013
Статті
Коцюк Ю. А. Когнітивний дисонанс як інструмент зниження рівня плагіату / Ю. А. Коцюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 24. — С. 56–61. — (Тематичний випуск "Актуальні проблеми когнітивної психології").
Коцюк Ю. А. Психологічне підґрунтя явища «плагіат» в науковій діяльності на теренах України / Ю. А. Коцюк // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». — К. : Гнозис, 2013. — Дод. 1 до Вип. 29, Том V. — С. 39–46. — (Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання»).
2012
Статті
Коцюк Ю. А. Роль людського чинника у питаннях захисту інформаційних систем / Ю. А. Коцюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 128–138. — (Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології»).
2010
Статті
Коцюк Ю. А. Тренінг з криптографії як засіб підвищення комфорту користувачів при роботі з інформаційними системам / Ю. А. Коцюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 16. — С. 139–148.
2009
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Коцюк Ю. А. Криптографія як метод формування психологічного комфорту менеджерів : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук : спец.19.00.10 "Організаційна психологія. Економічна психологія" / Ю. А. Коцюк ; Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — Київ, 2009. — 17 с.
2008
Статті
Коцюк Ю. А. Формування психологічного комфорту у менеджерів шляхом денного та дистанційного вивчення криптографії / Ю. А. Коцюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 10. — С. 152–156.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Коцюк Ю. Бази даних : методичний посібник для студентів спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність" / Юрій Коцюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — 112 с.
Статті
Коцюк Ю. А. Вплив криптографії на формування психологічного комфорту у роботі менеджерів / Ю. А. Коцюк // Нова педагогічна думка. — 2007. — № 3. — С. 29–31.
Коцюк Ю. А. Інформаційно-комунікаційна сфера та її психологічний вимір у діяльності менеджера / Ю. А. Коцюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 8. — С. 178–192.
Коцюк Ю. А. Криптографічні методи захисту інформації та психологічний комфорт користувачів інформаційних систем [Електронний ресурс] / Ю. А. Коцюк // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2007. — Вип. 3. — Режим доступу : http://eprints.oa.edu.ua/3925/1/Kotsiuk.pdf. — Назва з екрана.
Коцюк Ю. А. Криптографія як імпліцитна формування психологічного комфорту менеджерів / Ю. А. Коцюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 9. — С. 259–269.
2006
Статті
Коцюк Ю. А. Психологічний комфорт у професійній діяльності менеджера / Ю. А. Коцюк // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2006. — Т. VIII, вип. 4. — С. 160–166.
2014
Статті
Пасічник Я. А. Позааудиторна робота як одна з форм підвищення математичного рівня знань майбутніх вчителів початкової школи / Я. А. Пасічник // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 26. — С. 103–107.
2013
Статті
Пасічник Я. А. Шляхи усунення труднощів, що виникають у процесі вивчення курсу логіки у вищій школі / Я. А. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 25. — С. 107–112.
2011
Статті
Пасічник Я. А. Науково-методичні основи вивчення функцій у вищій школі / Я. А. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 17. — С. 282–295.
2010
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Пасічник Я. А. Математика для економістів : підручник / Я. А. Пасічник. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — 432 с.
2009
Статті
Пасічник Я. А. Реалізація принципу доступності в процесі формування поняття числової послідовності у студентів вищої школи / Я. А. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 13. — С. 375–389.
2008
Статті
Пасічник Я. А. Теоретико-методологічні основи формування знань з логіки у студентів вищої школи в процесі вивчення теми «Поняття» / Я. А. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 11. — С. 175–186.
2005
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Пасічник Я. А. Логіка : пос. для ек. спец. ВНЗ / Я. А. Пасічник. — Вид. перше. — Острог, 2005. — 152 с.
Статті
Пасічник Я. А. Дидактична система вивчення елементів аналітичної геометрії у вищій школі (на прикладі вивчення кривих другого порядку) / Я. А. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2005. — Вип. 6, ч. 1. — С. 224–231.
2004
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Пасічник Я. А. Методичні вказівки для студентів педагогічного факультету з питань організації і проведення навчально-виховної роботи з математики в початкових класах під час педпрактики / Я. А. Пасічник. — Рівне : РДГУ, 2004. — 46 с.
Статті
Пасічник Я. А. Блок-схеми як засіб формування математичних знань та вмінь майбутніх економістів / Я. А. Пасічник, Г. С. Пастушок // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2004. — Вип. 5. — С. 280–290.
2000
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Пасічник Я. А. Математика (лекції для студентів-економістів) : навч. пос. / Пасічник Я. А. — Вид. друге, доп. і уточнене. — Острог, 2000. — 284 с.
1998
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Пасічник Я. А. Математика (лекції для студентів-економістів) : навч. пос. / Пасічник Я. А. — Острог, 1998. — 218 с.
Пасічник Я. А. Математика. Елементи математичної логіки : методичний посібник для студентів факультетів підготовки вчителів початкових класів педагогічних інститутів / Я. А. Пасічник. — Рівне, 1998. — 159 с.
Статті
Пасічник Я. А. Логічні аспекти викладання курсу математики у вищій школі (на економічному факультеті) / Я. А. Пасічник // Наукові записки. — Острог : Вид. Комплекс Острозької Академії, 1998. — Т. І, ч. ІІ. — С. 225–228.
1988
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Пасічник Я. А. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до роботи з шестилітками на уроках математики : методичні рекомендації для студентів педагогічних інститутів / Я. А. Пасічник. — К. : РНМК Міносвіти УРСР, 1988. — 36 с.
2011
Статті
Головенко А. Д. Обчислювальні технології та алгоритми для побудови автоматизованих моделюючих систем в будівельній аеродинаміці / А. Д. Головенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Фізико-математичні науки". — К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011. — Вип. 3. — С. 131–138.
Головенко А. Д. О некоторых особенностях нестационарных течений / А. Д. Головенко, С. А. Голубев // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. — Харків, 2011. — Вип. 16, № 960. — С. 76–87.
Головенко А. Д. Вычислительные особенности нестационарных гидродинамических задач / А. Д. Головенко, С. А. Голубев, Д. И. Черний // Журнал обчислювальної та прикладної математики. — К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011. — Вип. 1 (104). — С. 24–39.
2010
Статті
Головенко А. Д. Моделирование аэродинамических полей при прогнозировании нестационарных аэрационных процессов в массивах разновысотной застройки / А. Д. Головенко, С. А. Довгий, И. А. Клименкова, Д. И. Черний // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. — Харків, 2010. — Вип. 13, № 890. — С. 37–46. — (Серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління»).
2009
Статті
Головенко А. Д. Новые технологии обеспечения автоматизированной эколого-аэрационной экспертизы проектов массивов городской застройки и промышленных зон / А. Д. Головенко, С. А. Довгий, И. А. Клименкова, Д. И. Черний // Збірник наукових праць VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях». — К. : АДЕФ-Україна, 2009. — С. 359–367.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Зубенко І. Р. Психологічні особливості формування професійних якостей менеджера електронної комерції. : дис. ... канд. психол. наук. : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Зубенко Ігор Ростиславович ; Національний університет “Острозька академія”. — Острог, 2014 — 233 с.
Статті
Зубенко І. Р. Визначення професійних якостей менеджера електронної комерції / І. Р. Зубенко // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. — Budapest, 2014. — II (11), Issue : 22. — P. 22–25.
2013
Статті
Зубенко И. Р. Определение психологических особенностей менеджмента электронной коммерции / И. Р. Зубенко // Sientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. — Slovakia, 2013. — Vol. І, № 3. — Р. 12–16.
Зубенко І. Р. Визначення психологічних особливостей менеджменту електронної комерції / І. Р. Зубенко // Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки». — Острог : НаУОА, 2013.
2012
Статті
Зубенко І. Р. Психологічні особливості особистості менеджера електронної комерції / І. Р. Зубенко // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» : матеріали конференції. — Острог, 2012. —– С. 188–189.
2011
Статті
Зубенко І. Р. Психологічні аспекти поведінки продавця в електронній комерції / І. Р. Зубенко // Наукові записки. Серія «Психологія та педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 17. — С. 125–132.
Зубенко І. Р. Психологічні детермінанти довіри до електронної комерції / І. Р. Зубенко // Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2011. — T. XIII, ч. 7. — С. 64–71.
Зубенко І. Р. Психологічний вплив дизайну веб-сайтів в електронній комерції / І. Р. Зубенко // Наукові записки. Серія «Психологія та педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 18. — С. 71–78.
2010
Статті
Зубенко І. Р. Психологічні фактори впливу на споживачів системи електронної комерції: теоретичний підхід / І. Р. Зубенко // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 14. — С. 147–158.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Пастушок Г. С. Теорія ймвірностей та математична статистика : навч.-метод. пос. для студ. ек. спец. / Г. С. Пастушок. — Острог, 2009 — 118 с.
У посібнику розглянуто основні визначення, теореми, правила а також на конкретних прикладах розглянуто основні методи і прийоми обробки результатів спостережень, знання яких необхідні сучасному економісту при аналізі масових суспільних явищ і процесів.
2007
Статті
Пастушок Г. С. Інноваційні методи навчання в Острозькій академії / Г. С. Пастушок // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 9. — С. 403–409.
2006
Статті
Пастушок Г. С. Основи математичного моделювання при вивченні математики на економічному факультеті вищих закладів освіти / Г. С. Пастушок // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — Вип. 7. — С. 267–273.
2004
Статті
Пасічник Я. А. Блок-схеми як засіб формування математичних знань та вмінь майбутніх економістів / Я. А. Пасічник, Г. С. Пастушок // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2004. — Вип. 5. — С. 280–290.
1998
Статті
Пастушок Г. С. Особливості методики викладання курсу математики на економічному факультеті / Г. С. Пастушок // Наукові записки. — Острог : Вид. Комплекс Острозької Академії, 1998. — Т. І, ч. ІІ. — С. 228–231.
2004
Статті
Плисюк О. Р. Деякі аспекти диференційованого навчання на основі темпу засвоєння знань / О. Р. Плисюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2004. — Вип. 5. — С. 298–308.
2019
Статті
Аверкина М. Ф. Автоматизовані інформаційні системи у веденні управлінського обліку на підприємстві / М. Ф. Аверкина, Я. Ф. Аверкин // Збірник тез II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Нові інформаційні технології управління бізнесом". — К, 2019. — С. 8–11.
Аверкина М. Ф. Теплова помпа в системі енергозбереження / М. Ф. Аверкина // Фінанси, аудит та соціальна економіка: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 23 лютого 2019 р.). — Львів : ГО «Львівська економічна фундація», 2019. — С. 64–65.
Аверкина М. Ф. Забезпечення соціально-економічного розвитку міст [Електронний ресурс] / М. Ф. Аверкина, В. В. Вальчук // Ефективна економіка. — 2019. — № 4. — Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/. — Назва з екрана.
2018
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Аверкина М. Ф. Інформаційний менеджмент : навч. посіб. / Марина Федорівна Аверкина. — Луцьк : АКВА ПРІНТ, 2018. — 168 с.
У навчальному посібнику розкрито основні проблеми, що виникають при вивченні курсу "Інформаційний менеджмент". Належну увагу приділено висвітленню тем, які передбачені навчальною програмою. Висвітлено особливості інформаційного менеджменту, інформаційних потребта інформаційного забезпечення суб'єктів управління, розкрито роль міжнародних стандартів та методології управління інформаційною діяльністю, стратегічного планування інформаційних систем, управління інформаційною безпекою, оцінювання економічної ефективності інформаційного менеджменту. Для студентів спеціальності "Економічна кібернетика", фахівців у галузі економіки та комп'ютерних наук.
Статті
Аверкина М. Ф. Методичні засади оцінювання сталого розвитку території / М. Ф. Аверкина, Є. С. Кондратюк // Бізнес Інформ. — 2018. — № 11. — С. 147–154.
Аверкина М. Ф. Оцінювання стійкості транспортної системи міста [Електронний ресурс] / М. Ф. Аверкина, О. М. Артюх // Ефективна економіка. — 2018. — № 12. — Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/. — Назва з екрана.
Averkyna M. F. The Role of Information Technologies in the Sustainable Urban Transportation System Maintenance / M. F. Averkyna // Conference proceedings of the Scientific and Technological Revolution of the 21st century. — Karlsruhe, Germany, 2018. — S. 69–70.
Averkyna M. F. Decision Support System in the Public and private Companies / M. F. Averkyna // Conference proceedings of the International Studients' Scientific conference "Actual Issues of European Integration" (November 17, 2018). — Tbilisi, 2018. — S. 121–131.
Аверкина М. Ф. Фінансове забезпечення розвитку транспортної інфраструктури міст та агломерацій / М. Ф. Аверкина // Міжнародна науковотехнічна конференція «Технології та інфра-структура транспорту» : тези доповідей (Харків, 14–16 травня 2018 р.). — Харків : УкрДУЗТ, 2018. — С. 218–220.
Аверкина М. Ф. Методологічні засади дослідження сучасних міських процесів / М. В. Аверкина // Економіка міста та урбаністика : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (23 березня 2018 р.). — К. : КНЕУ, 2018. — С. 59–60.
Аверкина М. Ф. Значення 1С: Бухгалтерія 8 для України у веденні управлінського обліку на промисловому підприємстві / М. Ф. Аверкина, Я. Ф. Аверкин // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Нові інформаційні технології управлін-ня бізнесом» (Спілка автоматизаторів бізнесу, 21 лютого 2018 р.). — К., 2018. — С. 4–9.
Аверкина М. Ф. Інформаційні системи та технології забезпечення стійкого розвитку міст і агломерацій / М. В. Аверкина // Сталий розвиток — ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2018 : колективна монографія / Міненко М. А., Бендюг В. І., Комариста Б. М. та ін. / за наук. ред. проф. Хлобистова Є. В. — Київ : НТУУ “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”; Національний університет “Києво-Могилянська академія”; Вища економіко-гуманітарна школа, 2018. — C. 369–374.
Averkyna M. F. The principles of regional renewable energy policy / M. F. Averkyna // Причорноморські економічні студії. — 2018. — № 30-1. — С. 131–134.
Averkyna M. F. Financial and logistic coordination in the context of providing sustainable urban development in terms of decentralization in Ukraine / M. F. Averkyna, Y. V. Shulyk // Фінснсово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. — 2018. — № 3 (26). — С. 82–90.
Аверкина М. Ф. Особливості автоматизації обліку основних засобів / М. Ф. Аверкина, О. О. Руднік // Ефективна економіка. — 2018. — № 6.
Аверкина М. Сучасний стан інформаційних систем ведення обліку в Україні та тенденції їхнього розвитку / М. Аверкина, Н. Бабюк // Інфраструктура ринку. — 2018. — № 19. — С. 523–526.
Аверкина М. Ф. Моделювання рівня інфляції в Україні / М. Ф. Аверкина // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2018. — № 5.
Аверкина М. Автоматизація систем управлінського обліку на підприємстві / М. Аверкина, М. Сипата // Інфраструктура ринку. — 2018. — № 19. — С. 548–555.
Аверкина М. Сучасні комп'ютерні системи бухгалтерського обліку в Україні / М. Аверкина, К. Тихонюк // Вісник Херсонського державного університету. Серія "Економічні науки". — 2018. — № 30.
Аверкина М. Ф. Моделюваня соціально-економічного розвитку України в порівнянні з Польщею / М. Ф. Аверкина, А. В. Бомчук // Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2018. — № 19. — С. 27–31.
Аверкина М. Ф. Особливості автоматизації обліку праці та заробітної плати / М. Ф. Аверкина, О. І. Гриценюк // Науково-практичний журнал "Причорноморські економічні студії". — 2018. — № 29. — С. 113–116.
Аверкина М. Ф. Зарубіжний досвід формування регіональної політики розвитку відновлювальної енергетики Португалії в руслі забезпечення стійкого розвитку міст / М. Ф. Аверкина // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2018. — № 5.
Averkyna M. F. The role of information technologies in the sus-tainable urban transportation system mainte-nance / M. F. Averkyna // Modern engineering and innovative technologies. — 2018. — № 4, V. 2. — C. 90–94.
2017
Статті
Аверкина М. Ф. Стратегічний набір в управлінні стійким розвитком агломерацій / М. Ф. Аверкина // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». — Острог, 2017. — № 5 (33). — С. 47–51.
Аверкина М. Ф. Інституційні передумови забезпечення інноваційного розвитку міст / М. Ф. Аверкина // Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним розвитком на макро-, мезо-, та мікрорівнях» (Одеський національний політехнічний університет, 7–8 червня 2017). — Одеса, 2017. — C. 60–62.
Аверкина М. Ф. Значення раціонального використання ресурсів у забезпеченні стійкого розвитку міст та агломерацій / М. Ф. Аверкина // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі» (24–26 травня, 2017 р.). — Харків, 2017.
Аверкина М. Ф. Формування інноваційного середовища в місті / М. Ф. Аверкина // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфра-структури: виклики постіндустріальної економіки” (Львів, 18–19 травня 2017 р.). — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2017. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — С. 37–39.
Аверкина М. Ф. Теорія забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій / М. Ф. Аверкина // Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє : тези наук.-практ. Інтернет-конф. (3 березня 2017 р.). — К. : КНЕУ, 2017. — С. 261–272.
Аверкина М. Ф. Механізм інформаційного забезпечення розвитку територіальних систем / М. Ф. Аверкина // Причорноморські економічні студії. — 2017. — В. 18. — С. 211–215.
Averkyna M. F. Economic-mathematical modeling of logistic coordination of cities and metropolitan areas for maintenance of sustainability / M. F. Averkyna, O. Karlova, Ch. Kalashnikova // Proceedings of the 12th International Scientific Conference Public Economics and Administration 2017. — Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava, 2017. — Р. 17–24.
Averkyna M. F. Economic-mathematical modeling of logistic coordination of financial flows in cities and metropolitan areas / M. F. Averkyna, O. Karlova, Ch. Kalashnikova // International Journal of Economic Research. — 2017. — V. 14.
Averkyna M. F. Criteria of Urban Sustainable Development / M. F. Averkyna // Proceedings of the International Scientific Conference «International Day of Science 2017 – Economics, Management, Innovation». — Moravian University College Olmouc, 2017. — 273. — P. 3–6.
Аверкина М. Ф. Особливості оцінювання стійкого розвитку міст та агломерацій / М. Ф. Аверкина // Маркетинг і менеджмент інновацій. — 2017. — № 4. — С. 334–350.
Averkyna M. Green Logistics’ Directions in the System of Urban Sustainable Development / M. Averkyna, O. Karlova, O. Kirian, T. Obydiennova // International Journal of Applied Business and Economic Research. — 2017. — V. 15, N 22 (Part 2). — P. 787–797.
2016
Статті
Аверкина М. Ф. Особливості діагностики забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій / М. Ф. Аверкина // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. — Острог : Вид-во НаУОА, 2016. — С. 3–7.
Аверкина М. Ф. Стійкий розвиток міст та агломерацій: особливості забезпечення / М. Ф. Аверкина // Місцевий розвиток за участі громади / за заг. ред. к. пол. н. Г. І. Мелеганич, д. е. н. Ю. М. Петрушенка. — Київ : ВАІТЕ, 2016. — Т. 4 : Регіональні аспекти та сталий розвиток міст. — С. 272–284.
Averkyna M. F. Durections in logistics coordination in cities and metropolitan areas: economic-mathematical vision / M. F. Averkyna // Zeszyty Naukowe Universytetu Przyrodnicho-Humanistycznego w Siedecach. — 2016. — Nr 111 (38). — P. 121–131.
Аверкина М. Ф. Логістична координація інформаційних потоків міст та агломерацій / М. Ф. Аверкина // International Scientific Conference Modern Transformation Of Eco-nomic and Management In The Era Of Globalization : Conference Pro-ceedings (January 29, 2016, Klaipeda). — Klaipeda : Baltija Publishing, 2016. — P. 306–308.
2010
Статті
Аверкина М. Ф. Методичні засади оцінювання рівня економіко-екологічної безпеки регіону / М. Ф, Аверкина // Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка”. — 2010. — Вип. 14. — С. 414–420.
Аверкина М. Ф. Прогнозування рівня економіко-екологічної безпеки регіону (методичні аспекти / М. Ф. Аверкина // Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка”. — 2010. — Вип. 13. — С. 422–429.
2017
Статті
Клебан Ю. В. Біннінг кількісних змінних з формуванням тренду для задач скорингу / Ю. В. Клебан // Моделювання та інформаційні системи в економіці. — 2017. — Вип. 95.
Клебан Ю. В. Удосконалення моделей оцінки кредитоспросожності шляхом категоризації числових змінних / Ю. В. Клебан // Міжнародна науково-практична конференція «Реформування соціально-економічної системи суспільства» (22–23 грудня 2017 р., м. Івано-Франківськ). — Івано-Франківськ, 2017.
2015
Статті
Клебан Ю. В. Діагностика платоспроможності підприємств із застосуванням нечіткої моделі Такагі-Сугено / Ю. В. Клебан // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : наук.-анал. журн. / редкол. : А. В. Матвійчук та ін. — Київ : КНЕУ, 2015. — № 4. — С. 62–79.
2014
Статті
Клебан Ю. В. Прогнозування дефолту підприємств із застосуванням алгоритму нечіткого логічного висновку Сугено / Юрій Вікторович Клебан // Економічний аналіз : зб. наук. праць / редкол. : В. А. Дерій та ін. — Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2014. — Т. 18. — № 2. — С. 153–160.
2013
Статті
Клебан Ю. В. Планування діяльності підприємства на базі інтелектуального аналізу даних / Ю. В. Клебан, С. В. Роман // Наукові записки. Серія “Економіка”. — Острог, 2017. — Вип. 22. — С. 147–151.
2011
Статті
Клебан Ю. В. Розробка моделі оцінки ефективності інвестицій із застосуванням нечіткої логіки / Ю. В. Клебан // Моделювання та інформаційні системи в економіці. — 2011. — Вип. 84. — C. 149–161.
2016
Статті
Грицюк П. М. Вплив зміни кліматичних умов на динаміку врожайності зернових в Україні / П. М. Грицюк // Економіка України. — 2016. — № 6 (655). — С. 68–75.
Грицюк П. Н. Исследование устойчивости экономической системы «мелиоративный комплекс – хозяйствующий субъект» / П. Н. Грицюк // Моделирование в технике и экономике : материалы междунар. научно-практ. конф. (г. Витебск, 23–24 марта 2016 г.). — Витебск : УО «ВГТУ», 2016. — С. 260–262.
Грицюк П. Н. Авторегрессионные модели прогнозирования урожайности / Н. П. Грицюк // Моделирование в технике и экономике : материалы междунар. научно-практ. конф. (г. Витебск, 23–24 марта 2016 г.). — Витебск : УО «ВГТУ», 2016. — С. 209–210.
2014
Статті
Грицюк П. Моделювання впливу інфляції на економічне зростання України / П. Грицюк, О. Мулярчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог, 2014. — Вип. 27. — С. 144–149.
2013
Статті
Грицюк П. М. Математичні методи оцінювання розмірності системи зерновиробництва України / П. М. Грицюк, В. О. Савич // Наукові записки. Серія “Економіка”. — 2013. — Вип. 22. — С. 142–146.
2010
Статті
Грицюк П. М. До питання про вплив сонячної активності на динаміку врожайності зернових культур / П. М. Грицюк // Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка”. — 2010. — Вип. 14. — С. 510–517.