Кафедра документознавства та інформаційної діяльності
2016
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
HR-менеджмент у публічному управлінні : навчальний посібник / Руденко Ольга, Штурхецький Сергій, Шершньова Олена, Філіпова Наталія. — К. : Кондор, 2016. — 124 с.
Статті
Шершньова О. Інтернет-активізм та його основні форми в умовах становлення громадянського суспільства / О. Шершньова // Традиційні й нові медіа у формуванні громадянського суспільства : монографія / за заг. ред. проф. Супрун Л. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2016. — С. 148–162.
2015
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали Третьої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених (5 березня 2015 р., м. Острог) / за заг. ред. Шершньової О. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — 246 с.
У збірнику проаналізовано сучасну інформаційну ситуацію та тенденції альтернативного розвитку мас-медіа в Україні, зокрема, розглянуто тенденції розвитку медіа та особливості медіаосвіти в Україні, а також особливу увагу приділено медіабезпеці в контексті сучасної геополітичної та соціально-економічної ситуації в Україні
Статті
Шершньова О. Інформаційно-комунікаційні технологій та цілі в галузі сталого розвитку на період до 2030 року / О. Шершньова // Інформація та культура в забезпеченні сталого розвитку людства : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (4 листопада 2015 р., м. Маріуполь) / Маріупольський державний університет / за заг. ред. Г. І. Батичко. — Маріуполь : МДУ, 2015. — 220 с.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Випускна робота : методичні рекомендації щодо виконання та захисту кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт для студентів спеціальностей 6.020105, 7.02010501, 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» очної та заочної форми навчання / укл. О. В. Шершньова. — 2-ге вид., доп. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 64 с.
У методичних рекомендаціях щодо виконання та захисту кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт подано загальні схеми підготовки випускних робіт, а також процедур публічного захисту.
Статті
Шершньова О. В. Категорія «трагедія громад» як складова розуміння сталого локального розвитку / О. В. Шершньова // Управлінські науки в сучасному світі : матеріали І Наукової міжнародної конференції на честь доктора економічних наук, проф. Шкітіної М. І. (27 листопада 2014 р., м. Київ). — Київ, 2014.
Шершньова О. В. «Трагедія громад» як наукова категорія / О. В. Шершньова // Дні науки : матеріали ХІХ наукової викладацько-студентської конференції (18–26 березня 2014 р., м. Острог). — Острог : Вид-во НаУОА, 2014.
2013
Статті
Shershnova О. The Stakeholders Concept in International Social Cooperation Projects / О. Shershnova // Управління суспільним розвитком: глобальні виклики та альтернативи. — Острог, 2013. — С. 123–128.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р., м. Острог) / за заг. ред. Шершньової О. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — 364 с.
У збірнику проаналізовано нову інформаційну ситуацію та тенденції альтернативного розвитку мас-медіа в Україні, зокрема, розглянуто глобальні трансформації та актуальні горизонти в українських ЗМК, взаємовплив політичного та медійного дискурсів ЗМК в Україні, формування смислового поля взаємодії аудиторії та ЗМК у сучасному комунікативному просторі українського суспільства.
Статті
Шершньова О. Інформаційне сміття в кіберпросторі / О. Шершньова // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р., м. Острог). — Острог, 2012. — С. 306–315.
Шершньова О. В. Стратегія сталого розвитку туризму Рівненщини як складова розвитку регіону / О. В. Шершньова // Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації". — Острог, 2012. — Вип. 3. — С. 89–110.
2010
Статті
Шершньова О. Специфіка комплексу маркетингу міст в контексті розвитку регіонального туризму на Рівненщині / О. Шершньова // Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації". — Острог, 2010. — Вип. 2. — С. 160–166.
Шершньова О. Тенденції розвитку віртуального туризму / О. Шершньова // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. — 2010. — С. 178–180.
2009
Статті
Шершньова О. ГІС-технології як складова інформаційного механізму регіонального управління туризмом / О. Шершньова // Ефективність державного управління : збірник наук. праць. — 2009. — Вип. 21. — С. 337–343.
Шершньова О. Специфіка інтерпретації поняття "гіпертекст" та його основних характеристик у сучасному науковому просторі / О. Шершньова // Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”. — Острог, 2009. — Вип. 1. — С. 216–223.
2008
Статті
Шершньова О. Експертне опитування в системі прийняття рішень у галузі регіонального управління туризмом / О. Шершньова // Ефективність державного управління : збірник наукових праць. — 2008. — Вип. 14. — С.349–356.
Шершньова О. «Круглий стіл» як один із механізмів прийняття рішень в системі регіонального державного управління туризмом / О. Шершньова // Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. — 2008. — Вип. 1 (20). — С.140–146.
Шершньова О. Методичні засади побудови Стратегії розвитку туризму в малих містах Рівненщини / О. Шершньова // Університетські наукові записки. — Острог, 2008. — Спецвип. 3 (ІІ). — С. 271–272.
Шершньова О. Нормативно-правове закріплення видових класифікацій туризму в Україні та їх відповідність міжнародним вимогам / О. Шершньова // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні : матер. ІХ Всеукр. наук.- практ. конф. — Острог, 2008. — С. 390–393.
Шершньова О. Нормативно-правові засади розвитку туристичної діяльності в малих містах Рівненщини / О. Шершньова // Ефективність державного управління : збірник наукових праць. — 2008. — Вип. 16. — С.187–193.
Шершньова О. Перспективи участі громадських організацій Острожчини в розвитку туризму в регіоні / О. Шершньова // Острозький краєзнавчий збірник. — Острог, 2008. — Вип. 3. — С. 224–228.
Шершньова О. Перспективні шляхи впровадження інформаційних технологій в регіональному управлінні туризмом Рівненщини / О. Шершньова // Науковий блог Нац. Ун-ту «Острозька академія". — Острог, 2008.
Шершньова О. Принципи оцінки ефективності прийняття рішень в сфері державного управління туризмом / О. Шершньова // Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування : матер. наук.- практ. конф. за міжнар. участю. — Львів, 2008. — Ч. 1. — С. 426–430.
Shershnova О. Infrastruktura turystyczna stan і perspektyvy rozwoju na przykiadzie miasta Ostryg na Ziemi Rywiecskiej / О. Shershnova // Problemy rozwoju turystzki edukaczjno-kulturowej w Polsce i na Swiecie. — 2008. — № 11. — S. 327–338.
2007
Статті
Шершньова О. Інформаційне забезпечення туристичної діяльності на регіональному рівні як об'єкт державного управління / О. Шершньова // Інформаційне забезпечення туристичної діяльності на регіональному рівні як об'єкт державного управління. — Львів, 2007. — Ч. 2. — С. 136–139.
Шершньова О. Регіональне управління туризмом в малих містах Рівненської області / О. Шершньова // Ефективність державного управління : збірник праць. — Львів, 2007. — Вип. 12. — С. 424–429.
2006
Статті
Шершньова О. Історико-культурний туризм в малих містах України як чинник формування національної гідності української молоді / О. Шершньова // Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації : матер. третьої Всеукр. наук. конф. — Рівне, 2006. — С. 102–104.
Шершньова О. Перспективи розвитку туристичного комплексу міста Острога: потенційні можливості місцевої інфраструктури / О. Шершньова // Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в м. Острозі і на Волині : науковий збірник. — Острог, 2006. — Вип. 1. — С. 233–241.
2016
Статті
Бондар В. Д. Місія університету в умовах реалізації концепції сталого розвитку суспільства / В. Д. Бондар // Молодий вчений. — 2016. — № 5 (32). — С. 444–446.
2015
Статті
Бондар В. Документи релігійних громад як масове джерело до вивчення історії регіону / В. Бондар, К. Якуніна // Наукові записки НаУОА. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог, 2015. — Вип. 12. — С. 48–56.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Бондар В. Д. Роль органів місцевого самоврядування у формуванні громадянського суспільства в Україні / В. Д. Бондар // Розвиток громадянського суспільства в Україні: минуле, сучасність, перспективи : колективна монографія / за заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — С. 147–156. — (Серія «Громадянське суспільство» ; вип. 7).
2013
Статті
Бондар В. Д. Використання мотиваційних теорій у діяльності органів місцевого самоврядування / В. Д. Бондар // Наукові розвідки з державного та муніципального управління. — 2013. — Вип. 1. — С. 283–293.
Бондар В. Д. Основні мотиви діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування / В. Д. Бондар // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Державне управління». — К. : ВЦ НУБіП України, 2013. — № 191. — С. 161–169.
2012
Статті
Бондар В. Д. Вдосконалення системи мотивації в органах місцевого самоврядування в Україні / В. Д. Бондар // Науковий журнал «Менеджер». Вісник Донецького державного університету управління. — Донецьк : МПП «ВІК», 2012. — № 3 (61). — С. 124–129.
Бондар В. Д. Дослідження мотивації діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування в науковій літературі / В. Д. Бондар // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Управління». — К. : Академія муніципального управління, 2012. — Вип. 4. — С. 298–306.
Бондар В. Д. Мотиваційна компетентність керівників в органах місцевого самоврядування: поняття та шляхи реформування [Електронний ресурс] / Бондар В. Д. // Наукові розвідки з державного та муніципального управління. — 2012. — Вип. 2. — Режим доступу : http://eprints.oa.edu.ua/2388/1/Стаття%20НРДУМУ%20АМУ%202012.pdf. — Назва з екрана.
Бондар В. Д. Мотивація діяльності органів місцевого самоврядування: поняття та основні теоретичні положення [Електронний ресурс] / В. Д. Бондар // Державне управління: удосконалення та розвиток : електронне наукове фахове видання Академії муніципального управління. — 2012. — № 5. — Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=435. — Назва з екрана.
Бондар В. Д. Правове забезпечення мотивації діяльності в органах місцевого самоврядування / Бондар В. Д. // Завдання державного, регіонального та муніципального управління в контексті нових реалій національного розвитку : матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (Київ, 6 квітня 2012) / Академія муніципального управління. — К. : ВПЦ Академії муніципального управління, 2012. — Ч. 1. — С. 128–130.
Бондар В. Д. Соціологічне дослідження мотивації праці державних службовців Рівненської області / Бондар Віталій Дмитрович // Наукові записки. Серія «Культура та соціальні комунікації». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 3. — С. 134–141.
2010
Статті
Бондар В. Д. Еволюція мотивації як функції управління / В. Д. Бондар // Наукові записки. Серія «Культура та соціальні комунікації» / за заг. ред. Л. В. Квасюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 2. — С. 175–185.
2009
Статті
Бондар В. Д. Мотивація як чинник підвищення ефективності управління: поняття та основні принципи / Бондар Віталій Дмитрович // Наукові записки. Серія «Культура та соціальні комунікації» / за заг. ред. Л. В. Квасюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 1. — С. 255–261.
2008
Статті
Бондар В. Д. Мотивація як особлива функція державного управління / В. Д. Бондар // Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 2008 р.) / Львівський регіональний інститут державного управління Національної академій державного управління при Президентові України. — Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2008. — С. 257–260.
2007
Статті
Бондар В. Д. Мотиваційна стратегія в контексті розвитку державного управління / В. Д. Бондар // Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців: теорія та практика : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 22 березня 2007 р.). — Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2007. — Ч. 2. — С. 20–23.
2006
Статті
Бондар В. Д. Мотивація трудової діяльності державних службовців: вітчизняний та світовий досвід / В. Д. Бондар // Університетські наукові записки. — Хмельницький, 2006. — № 3–4. — С. 158–167.
Бондар В. Д. Нематеріальна мотивація як чинник підвищення ефективності діяльності державних службовців в Україні / В. Д. Бондар // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. — Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2006. — № 1 (23). — С. 253–259.
Бондар В. Д. Соціологічне дослідження мотиваційних особливостей місцевих органів виконавчої влади (на прикладі Рівненської області): порівняльний аналіз / В. Д. Бондар // Актуальні проблеми реформування державного управління в Україні : матеріали щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю (Львів, 20 січня 2006 р.). — Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2006. — С. 48–51.
Бондар В. Д. Теоретичні засади мотивації в контексті підвищення ефективності державного управління / В. Д. Бондар // Ефективність державного управління : збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. І. Р. Залуцького. — Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2006. — № 11. — С. 11–17.
2005
Статті
Бондар В. Питання мотивації державної служби у науковій праці / В. Бондар // Внутрішня політика держави: сутність, принципи, методологія : матеріали щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю (Львів, 27 січня 2005 р.). — Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2005. — Ч. 1. — С. 49–53.
Бондар В. Д. Матеріальний чинник мотивації як спосіб підвищення ефективності діяльності державних службовців в Україні / В. Д. Бондар // Ефективність державного управління : збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. А. О. Чемериса. — Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2005. — № 8. — С. 233–239.
2017
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Бондарчук Я. В. Божий храм Святого Федора Острозького / Я. В. Бондарчук, В. О. Бондарчук. — Львів : релігійне видавництво ім. Св. Володимира і Св. Ольги, 2017. — 140 с.
2016
Статті
Бондарчук Я. В. Художня збірка Острозького історико-культурного заповідника (Формування та реставрація) / Я. В. Бондарчук, О. А. Бондарчук // Ювілейний науковий збірник до 100-річчя відкриття музею в Острозі. — Острог, 2016. — 11 (24) серпня. — С. 35 –47.
Бондарчук Я. В. Дослідження художньої збірки Острозького історико-культурного заповідника / Я. В. Бондарчук // Ювілейний науковий збірник до 100-річчя відкриття музею в Острозі. — Острог, 2016. — 11 (24) серпня. — С. 71–81.
Бондарчук Я. В. Острозька сестра милосердя Варвара Володимирівна Янчевська (уроджена Шмідт) / Я. В. Бондарчук // Ювілейний науковий збірник до 100-річчя відкриття музею в Острозі. — Острог, 2016. — 11 (24) серпня. — С. 256–264.
2015
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Бондарчук Я. В. Історія Острозької академії : навчальний посібник / Я. В. Бондарчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — 548 с.
Статті
Бондарчук Я. В. Життєвий і творчий шлях художниці Л. І. Спаської / Я. В. Бондарчук // Актуальні питання культурології. Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології і музеєзнавства / за ред. проф. В. Г. Виткалова. — Рівне : РДГУ, 2015. — Вип. 15. — С. 134–139.
Бондарчук Я. В. Уродженка Острога художниця Ольга Яновська / Я. В. Бондарчук // Острозький краєзнавчий збірник : збірник наукових праць / ред. кол. М. Манько, М. Данилюк, Т. Глушман, О. Гладуненко. — Острог : Державний історико-культурний заповідник м. Острога ; Острозьке науково-краєзнавче товариство «Спадщина» ім. князів Острозьких, 2015. — Вип. 8. — С. 192–198.
2014
Статті
Бондарчук Я. Петро Зотович Андрухов / Я. Бондарчук, В. Бондарчук // Острозький краєзнавчий збірник : зб. наук. пр. Держ. іст.-культ. заповідника м. Острога. — Острог : Острозьке нуково-краєзнавче товариство “Спадщина” ім. князів Острозьких, 2014. — Вип. 7. — С. 5–14.
Бондарчук Я. В. Художні формули духовного буття (до 65-річчя художника М. Г. Якубовича) / Я. В. Бондарчук // Острозький краєзнавчий збірник : зб. наук. пр. Держ. іст.-культ. заповідника м. Острога. — Острог : Острозьке нуково-краєзнавче товариство “Спадщина” ім. князів Острозьких, 2014. — Вип. 7. — С. 266–273.
2013
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Бондарчук Я. Шість днів творення світу (синтез релігійних та наукових концепцій) : монографія / Ярослава Бондарчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 152 с. — (Серія «Медіа-текст в системі культури» ; вип. 1).
У монографії проаналізовано різні підходи до вирішення проблеми походження світу і людини з позицій природного еволюціонізму, креаціонізму Молодої Землі та креаціонізму Старої Землі. Шляхом співвіднесення біблійного тексту та даних природничих наук визначено, на який приблизно проміжок часу припадав кожний «день творення» світу.
Статті
Бондарчук Я. «Отвът» (Отпис) Іпатія Потія Клірику Острозькому як пам’ятка української полемічної літератури к. ХVІ ст. / Я. Бондарчук // Наукові записки. Серія "Історичні науки". — 2013. — Вип. 20. — С. 64–68.
Бондарчук Я. Актуальність трансгендеру / Я. Бондарчук // Гендер та філософія. Гендер та культурологія : збірник матеріалів круглих столів. — 2013. — С. 18–24.
2011
Статті
Бондарчук Я. Декоративне різьблення Острозького осередку ХІV – першої половини ХVІІ століття / Ярослава Бондарчук // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 90–95.
Бондарчук Я. Іконопис Острожчини ХVІ – першої половини ХVІІ століття / Ярослава Бондарчук, Микола Бендюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 127–132.
Бондарчук Я. Меморіальні пам'ятники князів Острозьких ХVІ – ХVІІ століття / Ярослава Бондарчук, Микола Бендюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 222–228.
Бондарчук Я. Новицький Йосиф / Ярослава Бондарчук // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 262–263.
Бондарчук Я. Оборонні споруди Острога / Ярослава Бондарчук, Олександр Бондарчук // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 264–268.
Бендюк М. Портретний живопис Острозького осередку ХVІ – першої половини ХVІІ століття / Микола Бендюк, Ярослава Бондарчук // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 372–381.
Бондарчук Я. Пригородок в Острозі / Ярослава Бондарчук, Олександр Бондарчук // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 390.
Бондарчук Я. Художні особливості Острозької іконописної школи на прикладі аналою з житієм св. Миколая др. пол. XVII – поч. XVIII ст. / Я. Бондарчук // Острозький краєзнавчий збірник. — Острог, 2011. — Вип. 5. — С. 325–344.
2010
Статті
Земельний В. Історія Свято-Воскресенського храму міста Острога / В. Земельний, Я. Бондарчук // Острозький краєзнавчий збірник. — Острог, 2010. — Вип. 4. — С. 113–117.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Бондарчук В. Історія храму святого Федора Острозького / Віталій Бондарчук, Ярослава Бондарчук ; рец. Пасічник І. Д., Жуковський В. М., Трофимович В. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — 112 с.
У книзі висвітлюються різні періоди історії храму: від 1750 р., коли у храмі розміщувався костел св. Трійці братів-капуцинів, до сьогодення, коли храм став діючою церквою Київського патріархату. Особлива увага приділяється періоду 1867-1937 рр., коли храм був православною церквою Кирила і Мефодія. Головна ідея книги — толерантне взаємовідношення різних релігійних концепцій
Бондарчук Я. В. Релігійне мистецтво Давнього Світу : навчально-методичний посібник / Я. В. Бондарчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — 140 с.
Статті
Бондарчук Я. В. Боротьба К.-В. Острозького з Берестейською унією 1596 року / Я. В. Бондарчук // Наукові записки. Серія "Філософія" : матеріали конференції "Віра і розум в історії слов'янської філософії (до 430-річчя з дня народження М. Смотрицького)". — 2008. — Вип. 4. — С. 37–45.
Бондарчук Я. Перша реставрація чудотворної родової ікони князів Острозьких „Богородиця - Одигітрія" в Свято-Троїцькому монастирі в с. Межиріч / Я. Бондарчук // Острозький краєзнавчий збірник. — Острог, 2008. — Вип. 3. — С. 202–204.
2007
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Бондарчук Я. Свято-Троїцький Межиріцький монастир / Ярослава Бондарчук. — Острог, 2007. — 68 с.
2001
Статті
Бондарчук Я. В. Взаємодія світоглядних засад середньовічної греко-візантійської та західноєвропейської ренесансної духовності в пам’ятках оборонного зодчества Острозького осередку 2-ї пол. ХVІ – 1-ї пол. ХVІІ ст. / Я. В. Бондарчук // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне, 2001. — Вип. 6. — С. 16–20.
Бондарчук Я. В. Острозький Богоявленський собор XV–XVI ст. Синтезування світоглядних засад греко-візантійської та західноєвропейської культури доби середньовіччя та Відродження / Я. В. Бондарчук // Пам’ятки сакрального мистецтва Волині : матеріали VIII міжнародної конференції. — Луцьк : Надстир’я, 2001. — С. 113–115.
1998
Статті
Бондарчук Я. В. Острозька іконописна майстерня другої половини ХVІІІ ст. / Я. В. Бондарчук // Наукові записки. — Острог : Вид. Комплекс Острозької Академії, 1998. — Т. І, ч. ІІ. — С. 192–195.
1991
Статті
Бондарчук Я. Він тут бував / Я. Бондарчук // Життя і слово. — 1991. — № 71. — С. 4
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Вербець В. В. Моніторинг навчально-виховного процесу : навчально-методичний посібник / В. В. Вербець. — друге вид. доп. і перероб. — Рівне : РДГУ, 2012. — 60 с.
У посібнику репрезентований навчально-методичний матеріал, який спрямований на розкриття методології та методики організації моніторингу навчального процесу вищого освітнього закладу. У праці пропонується методика організації моніторингу щодо визначення рейтингу досягнень окремого викладача на засадах трансформованих методик, які були апробовані в Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне), Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному інституті імені Г. С. Сковороди та Рівненському державному гуманітарному університеті.Особлива увага приділяється визначенню основних вимог та показників, дотримання яких забезпечує здобуття надійної та об’єктивної інформації для побудови рейтингу досягнень окремого викладача вищого навчального закладу. Видання може бути корисним магістрам, викладачам, завідувачам кафедр та деканам факультетів у справі налагодження моніторингу досягнень як окремого викладача, так і загалом кафедри, факультету, університету.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Вербець В. В. Методика формування іміджу політичного лідера : навчально-методичний посібник / В. В. Вербець. — Рівне, 2009. — 50 с.
У посібнику репрезентований навчально-методичний матеріал, який спрямований на розкриття методології та методики проведення політичного аналізу суспільної ситуації та аналізу особливостей формування іміджу політичного лідера. У праці розглядаються феноменології лідерства та пропонуються технології проведення інформаційної кампанії передвиборчого процесу.Особлива увага приділяється репрезентації характеристик рис сучасного лідера та здійснення аналізу сучасної політичної ситуації за допомогою засобів соціального моніторингу
Вербець В. В. Соціологія : навчальний посібник / В. В. Вербець, О. А. Субот, Т. А. Христюк. — К. : КОНДОР, 2009. — 550 с.
Посібник містить основні аспекти соціологічних досліджень. В ньому доступній формі викладені історії розвитку соціологічної думки у світі та Україні, основи загальнотеоретичної соціології, розкрито зміст окремих галузевих соціологічних теорій, розроблена теорія і методика соціологічних досліджень. Посібник рекомендується студентам вищих учбових закладів, як денної так і заочної форми навчання. Може бути корисним для пошукувачів, абітурієнтів, викладачів соціології, всім хто цікавиться соціологічними знаннями та переймається проблемами суспільства
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Вербець В. Методика організації та проведення соціологічного дослідження : навчальний посібник / Владислав Вербець. — Березно, 2008. — 231 с.
У посібнику репрезентований навчально-методичний матеріал, який розкриває методику організації та проведення соціологічного дослідження. У ньому пропонуються методики та технології, що упродовж 2003 — 2008 років апробувалися в різних галузях соціальної практики — науки, політики, культури, дозвілля та навчально-виховного процесу освітнього закладу. Особлива увага приділяється визначенню основних умов та правил, дотримання яких забезпечує здобуття надійної та об’єктивної емпіричної інформації. Мета практикуму — допомогти студентам здобути знання, уміння та навички для проведення конкретного соціологічного дослідження. Видання може бути корисним студентам, магістрам, аспірантам, викладачам, а також усім, хто цікавиться інноваційними дослідницькими методиками, зокрема соціологічними дослідженнями
Вербець В. В. Методологія та методика соціологічного дослідження : навчальний посібник / В. В. Вербець. — друге вид. доп. і перероб. — Рівне : РДГУ, 2008. — 231 с.
У посібнику репрезентований навчально-методичний матеріал, який спрямований для розкриття методології та методики організації та проведення соціологічного дослідження. У праці пропонуються технології, методи та інструментарій, що упродовж 1983 — 2006 років апробувалися і різних галузях соціальної практики — науки, політики, культури, спорту, дозвілля та навчально-виховного процесу освітнього закладу. Особлива увага приділяється визначенню основних правил і вимог, дотримання яких забезпечує здобуття надійної та об’єктивної емпіричної інформації.
Вербець В. В. Моніторинг навчально-виховного процесу : навчально-методичний посібник / В. В. Вербець. — Рівне : РДГУ, 2008. — 59 с.
У посібнику репрезентований навчально-методичний матеріал, який спрямований на розкриття методології та методики проведення моніторингу навчального процесу вищого освітнього закладу. У праці пропонується технологія проведення моніторингу у визначенні рейтингу досягнень окремого викладача на основі доповнених та трансформованих автором праці методик, які були розроблені та апробовані в Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне) та в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному інституті ім. Г. С. Сковороди. Особлива увага приділяється визначенню основних вимог та показників, дотримання яких забезпечує здобуття надійної та об’єктивної інформації для побудови рейтингу досягнень окремого викладача вищого навчального закладу.
2006
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Вербець В. В. Методологія та методика соціологічних досліджень : методичний посібник / В. В. Вербець. — Рівне : РДГУ, 2006. — 207 с.
У посібнику репрезентований навчально-методичний матеріал, який спрямований для розкриття методології та методики організації та проведення соціологічного дослідження. У праці пропонуються технології, методи та інструментарій, що упродовж 1983 — 2006 років апробувалися в різних галузях соціальної практики — науки, політики, культури, спорту, дозвілля та навчально-виховного процесу освітнього закладу. Особлива увага приділяється визначенню основних правил і вимог, дотримання яких забезпечує здобуття надійної та об’єктивної емпіричної інформації. Мета практикуму — допомогти студентам здобути знання, уміння та навички для проведення конкретного соціологічного дослідження. Видання може бути корисним студентам, магістрам, аспірантам, викладачам, а також усім, хто цікавиться інноваційними дослідницькими методами, зокрема соціологічними дослідженнями.
2005
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Вербець В. В. Соціологія: теоретичні та методичні аспекти : навчально-методичний посібник / В. В. Вербець. — Рівне : РДГУ, 2005. — 202 с.
У посібнику розглядається теоретичні та методичні проблеми вивчення соціології як соціально-гуманітарної науки, репрезентується модульна система соціологічних досліджень діяльності засобів масової інформації, розвитку соціальних спільнот і молодіжних груп. Висловлення теоретичного характеру супроводжується суттєвими практичними напрацюваннями, які постають ілюстрованим фоном теоретико-методологічних положень
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Вербець В. В. Педагогічна діагностика формування духовно-творчого потенціалу студентської молоді : монографія / В. В. Вербець. — Рівне : РДГУ, 2005. — 383 с.
У книзі аналізується коло проблем, пов’язаних з діагностикою формування духовно-творчого потенціалу студентської молоді, вивченням його структури, педагогічних умов та інноваціних технологій актуалізації навчально-виховного процесу. Науковий пошук грунтується на теоретико-методологічних засадах міждисциплінарного аналізу морально-етичних, соціально-психологічних та психолого-педагогічних аспектів самоактуалізації, самовдосконалення та саморозвитку студентської молоді. Монографія містить результати різноаспектного науково-теоретичного та методично-технологічного аналізу процесів пізнання, спілкування та науково-творчої діяльності студентської молоді різних освітніх закладів країни з детальним описом основних процедур проведення соціально-педагогічного моніторингу освітньої галузі.
2004
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Вербець В. В. Діагностика формування та реалізації духовно-творчого потенціалу студентської молоді : посібник / В. В. Вербець. — Рівне : РДГУ, 2004. — 147 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Вербець В. В. Формування духовно-творчого потенціалу студентської молоді / В. В. Вербець // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства : монографія. — К., 2004. — С. 76–92.
2002
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Вербець В. В. Соціально-педагогічний моніторинг у вузі: методологія, методика, організація : монографія / В. В. Вербець. — Рівне : РДГУ, 2002. — 309 с.
У книзі аналізується коло проблем, пов’язаних з організацією та проведенням соціально-педагогічних досліджень, розглядаються підсумки наукових розвідок, здійснених колективом Інститутом соціальних досліджень Національного університету «Острозька академія» упродовж 1997 — 2000 років. Основу соціально-педагогічних досліджень становить гіпотеза стосовно структури духовно-творчого потенціалу молоді і ролі соціальних установок та орієнтацій особистості. Книга містить різноаспектний науково-теоретичний та методичний матеріалі детальний опис основних процедур проведення соціально-педагогічного моніторингу, які можуть бути використані при дослідженні проблем учнівської та студентської молоді. Результати наукових досліджень можуть бути корисними для викладачів педагогіки, психології, соціології та студентів, які беруть участь у науково-дослідницькій роботі, а також для вчителів загальноосвітніх шкіл та інших замовників соціальної та соціально-педагогічної інформації.
2001
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Вербець В. В. Методологія та методика соціологічних досліджень : посібник / В. В. Вербець. — Острог, 2001. — Ч. 1. — 185 с.
У посібнику аналізується коло проблем, пов’язаних з організацією та проведенням соціологічних досліджень, пропонуються для розгляду прийоми й методи збору, обробки та інтерпретації соціальної інформації. Особлива увага приділяється визначенню основних правил і вимог, дотримання яких забезпечує здобуття надійної та об’єктивної емпіричної інформації в царині політики, культури, громадської думки.
2000
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Соціологічне дослідження: методика організації та проведення : методичні рекомендації / укл. В. В. Вербець. — Острог, 2000. — 65 с.
2018
Статті
Zubarieva M. Marketing features of promotion of social business in social networks / М. Zubarieva, S. Shturkhetsky // Науковий вісник Полісся. — Чернігів : ЧНТУ, 2018. — № 1 (13), ч. 2. — С. 205–209.
2017
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Місцеве самоврядування та суспільні комунікації : навчальний посібник / Руденко Ольга, Штурхецький Сергій, Ткаленко Наталія. — К. : Кондор, 2017. — 130 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Штурхецкий С. СМИ Украины / С. Штурхецкий // Журналистская этика и деятельность СМИ на постсоветском пространстве. — Moldova : Institut Leipzig, 2017. — 182 p.
2016
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
HR-менеджмент у публічному управлінні : навчальний посібник / Руденко Ольга, Штурхецький Сергій, Шершньова Олена, Філіпова Наталія. — К. : Кондор, 2016. — 124 с.
Журналістика в умовах конфлікту: передовий досвід та рекомендації : посібник рекомендацій для працівників ЗМІ / Буроменьский Михайло, Штурхецький Сергій, Білз Емма, Бетц Мішель, Шюпп Кріс, Казанжи Зоя. — К. : «Компанія ВАІТЕ», 2016. —118 с.
Статті
Бухтатий О. Економічні аспекти реформування комунальної преси в Україні (2013–2015 рр.) / О. Бухтатий, С. Штурхецький // Economics and Management. — 2016. — С. 37–41.
Штурхецький С. В. Особливості сучасних воєн: що потрібно знати журналістам / С. В. Штурхецький // Global world : науковий альманах. — 2016. — № 2 (ІI). — С 122–124.
Штурхецький С. Особливості сучасних воєн: що потрібно знати журналістам / С. Штурхецький // Global world : науковий альманах. — Острог : Вид-во НаУОА, 2016. — Т. 2 (ІІ). — С. 122–125.
Штурхецький С. Економічні аспекти реформування комунальної преси в Україні (2013–2015 рр.) / С. Штурхецький // “Innovations in science and education: challenges of our time” / еdited by Maryna Dei, Olha Rudenko. — London : IASHE, 2016.— P. 37–40.
2015
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Стандарт рівності : посібник пресової практики з гендерної перспективи / за ред. С. В. Штурхецького. — Рівне : Видавець О. Зень, 2015. — 200 с.
Статті
Shturkhetskyy S. Components of self-regulation of the media sphere in Ukraine: context preparation of future journalists / S. Shturkhetskyy // Cambridge Journal of Education and Science. — 2015. — № 2 (14). — Vol. VI. — P. 209–217.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Журналістська етика : посібник для підготовки до державного іспиту / авт. кол. : В. Іванов, Є. Маслов, В. Павлів, С. Рачинський, С. Штурхецький ; за ред. В. П. Мостового, В. В. Різуна. — Київ : ТзОВ «ЗН УА», 2014. — 224 с.
У навчальному посібнику містяться методичні рекомендації та матеріали для проведення підсумкової атестації студентів, які здобувають ступінь бакалавра за спеціальністю «Журналістика», у формі державного комплексного іспиту. У посібнику публікуються нормативні документи саморегульованих журналістських організацій України та світу, а також вперше в такому обсязі — ситуативні завдання з європейської журналістської практики та ключі для їхнього розв’язку. Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. Навчальний посібник може бути використаний і журналістами-практиками для підвищення свого фахового рівня.
Стратегія партнерства : посібник із гендерної рівності та недискримінації для представників засобів масової інформації та рекламної індустрії / заг. ред. Штурхецький С. В. — Київ, 2014. — 154 с.
У посібнику розглядається проблема впровадження гендерного підходу у медіа. Зокрема, читачі зможуть знайти відповіді на запитання: чому гендер та гендерна рівність є важливими; який існує взаємозв’язок між гендерними питаннями і нерівністю та роботою ЗМІ і рекламної індустрії; роль ЗМІ та рекламної індустрії у підтримці та просуванні гендерної рівності; якими є гендерно-чутливі практики у роботі ЗМІ, і тому числі у пресі та рекламі, а також яким чином вони можуть допомогти у просуванні принципів гендерної рівності.
Ґендерні медійні практики : навчальний посібник із ґендерної рівності та недискримінації для студентів вищих навчальних закладів / за ред. С. Штурхецького. — Київ, 2014. — 206 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Місцевий розвиток за участі громади : монографія / кол. авт. : Ю. М. Петрушенко, О. М. Руденко, С. В. Штурхецький. — Суми : Університетська книга, 2014. — Т. 2 : Інституційні та прикладні аспекти управління місцевим розвитком, орієнтованим на громаду. — 368 с.
У другому томі монографії викладено інституційні та прикладні аспекти управління місцевим розвитком, орієнтованим на громаду, приділено увагу економічним та фінансовим складовим соціально-економічного розвитку територіальних громад.
Розвиток громадянського суспільства в Україні: минуле, сучасність, перспективи : колективна монографія / за заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 328 с. — (Серія «Громадянське суспільство» ; вип. 7).
Колективна монографія вітчизняних дослідників актуальних проблем розвитку громадянського суспільства в Україні містить огляд як теоретико-методологічних, так і практичних аспектів взаємодії влади і громади, діяльності громадянських інституцій, суспільно-політичних процесів.
Управління суспільним розвитком: глобальні виклики та альтернативи : збірник наукових праць / за заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 242 с. — (Серія «Громадянське суспільство» ; вип. 8).
Видання містить наукові доповіді та повідомлення вітчизняних та зарубіжних дослідників, які вивчають різні аспекти управління соціально-економічними системами з урахуванням глобалізації впливів та чинників суспільного розвитку.
Штурхецький С. Можливості використання принципів платформи CNN iREPORT для розвитку громадянської журналістики в Україні / Сергій Штурхецький, Олександра Задорожна // Розвиток громадянського суспільства в Україні: минуле, сучасність, перспективи : колективна монографія / за заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — С. 308–319. — (Серія «Громадянське суспільство» ; вип. 7).
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Руденко О. М. Комунікативний процес у місцевому самоврядуванні : навч. посіб. / Руденко О. М., Усаченко Л. М., Штурхецький С. В. — К. : Інтерсервіс, 2013. — 121 с.
Руденко О. М. Система і стратегія НR-менеджменту для державного управління : навч. посіб. / Руденко О. М., Усаченко Л. М., Штурхецький С. В. — К. : Інтерсервіс, 2013. — 132 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Європейська інтеграція України: сучасні наукові дослідження і розробки / В. Д. Бондаренко, Д. В. Вітер, Л. І. Загайнова, О. М. Руденко, С. В. Штурхецький. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 66 с. — (Серія «Громадянське суспільство» ; вип. 4).
Видання містить моніторинг і експертну оцінку наукових досліджень та розробок, присвячених питанням розвитку системи державного управління в Україні у контексті адаптації його до європейських стандартів. На підставі аналізу наукової літератури виокремлено основні аспекти європейської інтеграції щодо розвитку громадянського суспільства, визначено пріоритети європейської інтеграції в контексті національних інтересів України. Розкрито теоретико-методологічний та науковий потенціал досліджень у сфері європейської інтеграції та глобалізації в аспекті перспектив розвитку вітчизняної системи державного управління. Запропоноване інформаційно-довідкове видання буде корисним слухачам, що вивчають навчальні курси з європейської інтеграції, а також може використовуватися у процесі підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування, при оновленні й удосконаленні інформаційної бази щодо інтеграційних процесів, для забезпечення інформаційних потреб державних органів, які безпосередньо беруть участь в реалізації євроінтеграційного курсу держави.
Статті
Штурхецький С. В. Європейська практика регулювання журналістської етики в онлайн-медіа: проблеми імплементації в Україні / С. В. Штурхецький // Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія : збірник наукових доповідей. — 2013. — С. 129–132.
Штурхецький С. Розвиток неформальної журналістської освіти на Рівненщині / С. В. Штурхецький, І. Пристайович // Актуальні проблеми громадянської освіти та виховання: український та зарубіжний досвід. — 2013. — С. 146–150.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Іванов В. Ф. Практикум із журналістської етики : навчальний посібник / В. Ф. Іванов, С. В. Штурхецький. — 2-ге вид., стереотип. — К. : Видавець О. Зень, 2012. — 320 с.
У начальному посібнику, побудованому у формі практикуму, міститься опис практичних занять для вивчення дисципліни «Журналістська етика». У посібнику розглянуто дванадцять практичних аспектів професійної діяльності журналіста, об’єднаних у два змістовні модулі. Практикум містить довідковий розділ. Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів. Навчальний посібник може бути використаний і журналістами-практиками під час підвищення кваліфікації та перепідготовки.
Статті
Бакуменко В. Д. Визначення базових чинників для дослідження процесів самоорганізації в соціальних системах / В. Д. Бакуменко, О. В. Червякова, С. В. Штурхецький // Завдання державного,регіонального та муніципального управління в контексті нових реалій національного розвитку : матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (06. 04. 2012 р.) / за заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка, Т. В. Іванової. — 2012. — С. 16–20.
Бакуменко В. Д. Концепт "самоорганізаційна спроможність" у дослідженні розвитку соціальних систем / В. Д. Бакуменко, С. В. Штурхецький // Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому самоврядуванні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 лютого 2012, м. Острог). — 2012. — Вип. 3. — С. 80–81.
Штурхецький С. В. Врахування чинників саморегуляції журналістської спільноти у процесі підготовки фахівців масово-інформаційної діяльності / С. В. Штурхецький // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р., м. Острог). — Острог, 2012. — С. 141–150.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Штурхецький С. В. Комунікативний потенціал місцевого самоврядування в Україні : монографія / Штурхецький С. В. — Рівне : Овід, 2011. — 148 с.
Монографія присвячена аналізу актуальних проблем функціонування та розвитку такого маловивченого на сьогодні феномена місцевого самоврядування в Україні, як комунікативний потенціал. Досліджується сутність комунікативного потенціалу, аналізуються особливості комунікативного процесу в місцевому самоврядуванні, визначається комунікативний потенціал унормованих законодавством форм безпосередньої участі громадян. Теоретичний виклад ілюструється прикладами з періодики, наукової літератури та практики діяльності територіальних громад. На основі останніх політичних та економічних трендів запропоновано шляхи розвитку комунікативного потенціалу місцевого самоврядування в Україні. Для викладачів, науковців, політиків, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, всіх, хто цікавиться проблемами розвитку місцевого самоврядування
Статті
Штурхецький С. В. Ефективна соціальна дія в місцевому самоврядуванні: аспект класифікації комунікативного інструментарію / С. В. Штурхецький // Наукові розвідки з державного та муніципального управління. — 2011. — Вип. 1. — С. 231–239.
Штурхецький С. В. Проблема ідентифікації кандидатів під час місцевих виборчих кампаній / С. В. Штурхецький // Наукові розвідки з державного та муніципального управління. — 2011. — Вип. 2. — С. 312–321.
2010
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Вивчення курсу «Теорія журналістики» : методичний посібник / автор-укладач Штурхецький С. В. — Острог, 2010. — 16 с.
Статті
Збитковський Я. І. Дослідження фоносемантичних властивостей текстів виступів політиків / Я. І. Збитковський, С. В. Штурхецький // Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації". — 2010. — Вип. 2. — С. 53–65.
Штурхецький С. В. Актуальні детермінанти для впровадження інформаційно-комунікативних стратегій у місцевому самоврядуванні / С. В. Штурхецький // Науковий вісник Академії муніципального управління : зб. наук. праць / за заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка. — К. : ВПЦ Академії муніципального управління, 2010. — Вип. 1. — С. 357–365. — (Серія «Управління»).
Штурхецький С. В. Досвід розвитку місцевого самоврядування: вітчизняна специфіка формування комунікативного простору / С. В. Штурхецький // Інвестиції: практика та досвід. — 2010. — № 5. — С. 81–85.
Штурхецький С. В. Комунікативний потенціал безпосередньої участі громадян у місцевому самоврядуванні / С. В. Штурхецький, С. А. Пінчук // Інвестиції: практика та досвід. — 2010. — № 10. — С. 81–85.
Штурхецький С. В. Передумови використання Е-комунікацій при вирішенні комунікативних завдань місцевого самоврядування / С. В. Штурхецький // Інвестиції: практика та досвід. — 2010. — № 2. — С. 81–84.
Штурхецький С. В. Феномен ідентичності як спосіб творення комунікативного простору і соціального буття / С. В. Штурхецький // Наукові записки. Серія “Культурологія”. Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри : матеріали міжнародної наукової конференції (23–24 квітня, м. Острог). — Острог, 2010. — Вип. 5. — С. 304–320.
Штурхецкий С. В. Кризисные факторы использования коммуникативных стратегий в местном самоуправлении / С. В. Штурхецкий // В мире научных открытий. — 2010. — № 4 (16). — С. 154–156.
2009
Статті
Штурхецкий С. В. Е-коммуникация в Украине: региональные перспективы / С. В. Штурхецкий // E-gospodarka, E-spoleszenstwo w Europie Srodkowej i Wschodniej. — Lublin : KUL, 2009. — Vol.1. — Р. 314–318.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Довідник безпеки журналістів: самоохоронник у гарячих точках при громадянських заворушеннях / ред. Сергій Штурхецький. — Рівне, 2007. — 82 с.
2018
Статті
Яремчук В. Українська радянська історіографія: сучасний стан досліджень / В. Яремчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». — Острог, 2018. — Вип. 27. — С. 242–249.
Яремчук В. "Наднаціональний історик" багатонаціональгного простору в епоху націєтворення: Оникій Малиновський / В. Яремчук // Scriptorium nostrum. — 2018. — № 11 (2). — С. 313–328.
2017
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Яремчук В. Українська історіографія: суспільно-політична історія : посібник / Віталій Яремчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — 288 с.
У книзі здійснено спробу аналізу української історіографії академічної доби (з кінця ХVІІІ ст. до нинішнього часу) через призму суспільних і політичних контекстів її історії. Не випускаючи з уваги інтелектуальних, персоналійних, інституційних вимірів українського професійного історіописання, автор пропонує модель національної історіографії як передусім суспільно-політичного явища. Посібник призначений для студентів, слухачів магістерських програм і аспірантів історичних факультетів, а також для професійних істориків. Окрім того, він може бути корисним для широкого кола читачів, небайдужих до минулого й сучасного української історіографії
Статті
Яремчук В. Нові напрями світової історичної думки та соціальний двигун історіописання в сучасній Україні / В. Яремчук // Scriptorium nostrum. — 2017. — № 2 (8). — С. 130–138.
Yaremchuk V. Review on Віталій Тельвак, Василь Педич. Львівська історична школа Михайла Грушевського. — Львів : Світ, 2016. — 440 c. / V. Yaremchuk // Galicja. Studia i materiały. — 2017. — Nr. 3. — S. 441–446.
2016
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Яремчук В. Історик і Влада : монографія / В. Яремчук. — К. : Інститут історії України НАН України, 2016. — 543 с.
Статті
Яремчук В. «Золота доба» в історичній науці радянської України 1920-х рр.: спроба концептуалізації причин / В. Яремчук // Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). — Острог, 2016. — С. 206–208.
Яремчук В. Політичні чинники в українській закордонній історіографії / В. Яремчук // Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції (27–28 вересня 2016 р., м. Острог). — Острог, 2016. — С. 115–117.
Яремчук В. Рецензія на Куций І. Цивілізаційні ідентичності в українській історіографії кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.: між Слов’янщиною та Європою : монографія, 2016. — Т. : Підручники і посібники. — 480 с. / В. Яремчук // Вісник Черкаського університету. Серія «Історичні науки». — 2016. — Вип. 3–4. — С. 144–146.
Яремчук В. Чи може історіописання в сучасній Україні бути вільним від актуальної політики / В. Яремчук // Historia. Ciągłość i zmiana : Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Maternickiemu. — Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. — S. 447–461.
2014
Статті
Яремчук В. Дискурс російської винятковості: рецепція в українській радянській історіографії / В. Яремчук // Historia – Mentalność – Tożsamość: Rosja I Europa Zachodnia w polskiej I ukraińskiej historiografii ХІХ i ХХ wieku. — Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014. — S. 582–596.
Яремчук В. Меандри і мілини «нової історії» в сучасній Україні [Електронний ресурс] / В. Яремчук // The Bridge – Мост : журнал Международной ассоциации гуманитариев. — 2014. — Vol. 3. — Issue 13 (25). — Режим доступу : http://thebridge-moct.org/. — Назва з екрана.
Яремчук В. Українці в битвах пізнього середньовіччя (ХІV – початок ХVІ ст.) / В. Яремчук // Нариси воєнно-політичної історії України : навч. посібник. — Острог : НаУОА, 2014. — С. 26–36.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Яремчук В. Основи науково-дослідної роботи студентів : навчальний посібник для студентів факультетів гуманітарного профілю / В. Яремчук. — 2–ге вид. — Острог : НаУОА, 2013. — 56 с.
Статті
Яремчук В. Чи буває історіографія "безпартійною" / В. Яремчук // Критика. — 2013. — № 3–4. — С. 31–34.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Яремчук В. П. Основи науково-дослідної роботи студентів : навчальний посібн. для студентів факультетів гуманітарного профілю / В. П. Яремчук. — Острог : НаУОА, 2012. — 56 с.
Статті
Яремчук В. П. Портнов А. Історії істориків: Обличчя й образи української історіографії ХХ століття. — К. : Критика, 2011. — 237 с. : рецензія / В. П. Яремчук // Український історичний журнал. — 2012. — № 2. — С. 192–195.
Яремчук В. П. Історія права в науковій творчості Оникія Малиновського: історіософія, методологія, загальна схема / В. П. Яремчук // Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення : матеріали 1-го Міжнародного науково-практичного семінару. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — С. 169–179.
Яремчук В. П. Форми «кооперації» між владою та наукою в українській радянській історіографії / В. П. Яремчук // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 250–260.
Яремчук В. П. Як відбувалася взаємодія між найвищими партійними функціонерами та українською радянською історіографією / В. П. Яремчук // Інтелігенція і влада. Серія «Історія». — Одеса, 2012. — Вип. 24–26. — С. 86–90.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Яремчук В. П. «Націонал-комуністичні» концепції в професійній історичній думці радянської України / В. П. Яремчук // Історія – ментальність – ідентичність : колективна монографія / за ред. Л. Зашкільняка, Й. Пісулінської, П. Сєрженги. — Львів : ПАІС, 2011. — С. 322–329. — ("Історична пам’ять українців і поляків у період формування національної свідомості в ХІХ – першій половині ХХ століття" ; Вип. ІV).
Статті
Яремчук В. П. «Націонал-комуністична» течія в історичній думці радянської України / В. П. Яремчук // Вісник Черкаського університету. Серія «Історичні науки». — Черкаси, 2011. — Вип. 202, ч. ІV. — С. 23–30.
Яремчук В. П. Політика пам’яті українського політикуму кінця ХІХ – початку ХХІ ст.: постановка проблеми / В. П. Яремчук // Гуржіївські історичні читання : зб. наук. праць. — Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. — Вип. 4. — С. 79–80.
Яремчук В. П. Різні образи В.-К. Острозького в інтер'єрі однієї історичної думки (І. Огієнко, М. Грушевський, Т. Кемпа) / В. П. Яремчук // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2011. — Вип. 18. — С. 183–191.
Яремчук В. П. Про феноменальність історичних поглядів Михайла Брайчевського / В. П. Яремчук // Гілея : науковий вісник. — 2011. — Вип. 51 (№ 9). — С. 95–103.
Яремчук В. П. Українська радянська історіографія 50-х – 80-х років про українське націєтворення: офіційна та альтернативні концепції / В. П. Яремчук // Наукові записки НаУОА. — Острог, 2011. — Вип. 17. — С. 266–275.
Яремчук В. Грушевський Михайло (17.09.1866 р., м. Холм, тепер Польська Республіка – 25.11.1934 р., м. Кисловодськ, Російська Федерація) / Віталій Яремчук // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 87–88.
Кралюк П. Копинський Ісайя (с.Копин, нині Республіка Польща – 5.10.1640, м. Ніжин) / Петро Кралюк, Віталій Яремчук // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 183–184.
Яремчук В. Острозька академія в історіографічній традиції / Віталій Яремчук // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 293–299.
Яремчук В. Харлампович Костянтин / Віталій Яремчук // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 450–451.
2010
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Історія Острозької Академії XVI – XVII ст. : навчальний посібник / М. Близняк, А. Смирнов, І. Шишкін, В. Яремчук ; за ред. В. Яремчука. — Острог : НаУОА, 2010. — 60 с.
Статті
Яремчук В. Історики «з партійним білетом і українською душею» в УРСР 50-х – 80-х рр. / В. Яремчук // Historia – Mentalność – Tożsamość : Studia z historii, historii historiografii i metodologii historii. — Poznań, 2010. — S. 135–144.
2009
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Яремчук В. П. Минуле України в історичній науці УРСР післясталінської доби : монографія / В. П. Яремчук. — Острог : НаУОА, 2009. — 526 с.
2008
Статті
Яремчук В. П. Як змінювалась офіційна доктрина української історії у перші роки після ХХ з'їзду КПРС / В. П. Яремчук // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2008. — Вип. 12. — С. 282–296.
2004
Статті
Яремчук В. П. Загальний образ минулого України: підходи сучасної української історіографії / В. П. Яремчук // Українська історіографія на зламі ХХ – ХХІ століть: здобутки і проблеми. — Львів, 2004. — С. 74–94.
2002
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Яремчук В. Призабуті постаті української історіографії ХХ століття : біоісторіографічні нариси / Віталій Яремчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2002. — 165 с.
У дослідженні висвітлено маловідомі сторінки життєвого шляху і наукової творчості знаних вчених-істориків України XX ст. Костянтина Харламповича (1870 -1932), Оникія Малиновського (1868-1932), Лева Окіншевича (1898 - 1980), Ярослава Кіся (1918 - 1986). Розглянуто проблеми вивчення минулого освіти, церкви, держави, права, економіки, соціального устрою України в контексті історіографічного процесу.
Статті
Яремчук В. Взаємини М. Грушевського та К. Харламповича (штрихи до реконструкції постатей визначних істориків) / Віталій Яремчук // Український історик. — 2002. — Т. XXXIX. — Ч. 1–4 (152–155). — С. 364–374
1999
Статті
Яремчук В. Студентські роки М. П. Ковальського / Віталій Яремчук // Осягнення історії : збірник наукових праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя / гол. ред. Любомир Винар, Ігор Пасічник ; відпов. секретар Алла Атаманенко. — Острог ; Нью-Йорк, 1999. — С. 18–29.
1998
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Яремчук В. П. Проблеми історичної науки в працях Я. П. Кіся : дисертація … канд.. істор. наук : 07.00.06 / Яремчук В. П. — Острог, 1998.
Статті
Яремчук В. П. Проблема ремісничого виробництва українських міст у науковому доробку Я. П. Кіся / В. П. Яремчук // Наукові записки. — Острог : Вид. Комплекс Острозької Академії, 1998. — Т. І, ч. ІІ. — С. 58–64.
2018
Статті
Yusiuky O. Rating positioning as part of Polish and Ukrainian Universities comparative aspect / O. Yusiuky, Y. Maslova, W. Zukow // Journal of Education. Health and Sport. — 2018. — 8 (5). — Р. 149–159.
Tokova N. Problem of gender culture in contemporary academic discourse / N. Tokova, Y. Maslova, W. Zukow // Journal of Education. Health and Sport. — 2018. — 8 (3). — Р. 104–115.
2017
Статті
Maslova Y. P. Gender Concepts and Gender Stereotypes in a Linguistic Picture of the World / Yulia Petrivna Maslova, Walery Zukow // Journal of Education. Health and Sport. — 2017. — 7 (8). — Р. 1241–1257.
2016
Статті
Borodavko N. Приховані інтенції мовлення українських політиків на політичних ток-шоу (на прикладі виступів Ірини Геращенко, Анатолія Гриценка, Юлії Тимошенко та Арсенія Яценюка на політичному ток-шоу «Шустер Lіvе») = Hidden intentions broadcasting Ukrainian politicians on political talk shows (for example, speeches by Iryna Gerashchenko, Anatoliy Grytsenko, Yulia Timoshenko and Arseniy Yatsenyuk on the political talk-show "Shuster Live") / N. Borodavko, Y. Maslova, W. Zukow // Journal of Education. Health and Sport. — 2016. — 6 (7). — Р. 319–335.
Jovyk T. Порівняльна характеристика гендерних особливостей управлінської діяльності жінки та чоловіка = Comparative characteristics of gender-sensitive management of women and men / Т. Jovyk, Y. Maslova, W. Zukow // Journal of Education. Health and Sport. — 2016. — 6 (6). — Р. 11–22.
Borodavko N. Лінгво-прагматичні особливості мовлення політиків на політичних ток-шоу: гендерний аспект (на прикладі виступів Юлії Тимошенко та Арсенія Яценюка на політичному ток-шоу «Шустер Lіvе») = Linguistic and pragmatic features speech of politicians on the political talk shows: gender aspects (on the example performances of Yulia Tymoshenko and Arseniy Yatsenyuk on the political talk show „Shuster Live”) / N. Borodavko, Y. Maslova, W. Zukow // Journal of Education. Health and Sport. — 2016. — 6 (5). — Р. 349–368.
Dushko X. Репрезентація гендерних стереотипів у художній літературі = Representation of gender stereotypes in artistic literature / Х. Dushko, Y. Maslova, W. Zukow // Journal of Education. Health and Sport. — 2016. — 6 (5). — Р. 329–340.
Hudkova О. Професійне інформування як елемент профорієнтаційної роботи польських та українських ВНЗ: порівняльний аспект = Professional awareness as part of the professional work of Polish and Ukrainian Universities: a comparative aspect / О. Hudkova, Y. Maslova, W. Zukow // Journal of Education. Health and Sport. — 2016. — 6 (5). — Р. 316–328.
Pidvalna V. Способи творення комерційних ергонімів = Ways of creating commercial ergonyms / V. Pidvalna, Y. Maslova, W. Zukow // Journal of Education. Health and Sport. — 2016.
Maslova Y. Features of Linguistic Gender Studies = Особливості лінгвістичних гендерних досліджень / Y. Maslova, W. Zukow // Journal of Education. Health and Sport. — 2016. — 6 (2). — Р. 24–46.
2015
Статті
Маслова Ю. П. Особливості розвитку гендерних лінгвістичних досліджень в Україні й закордоном / Ю. П. Маслова // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна». — 2015. — Вип. 57. — С. 100–105.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Розвиток громадянського суспільства в Україні: минуле, сучасність, перспективи : колективна монографія / за заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 328 с. — (Серія «Громадянське суспільство» ; вип. 7).
Колективна монографія вітчизняних дослідників актуальних проблем розвитку громадянського суспільства в Україні містить огляд як теоретико-методологічних, так і практичних аспектів взаємодії влади і громади, діяльності громадянських інституцій, суспільно-політичних процесів.
Маслова Ю. Роль гендерних стереотипів у розбудові громадянського суспільства (на прикладі сучасних українських ЗМІ) / Юлія Маслова // Розвиток громадянського суспільства в Україні: минуле, сучасність, перспективи : колективна монографія / за заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — С. 278–297. — (Серія «Громадянське суспільство» ; вип. 7).
Статті
Маслова Ю. П. Заголовки і гендер / Ю. П. Маслова // Посібник із гендерної рівності та недискримінації. — Київ, 2014. — С. 45–55.
Маслова Ю. П. Специфіка найменувань осіб жіночої й чоловічої статі та категорія роду в газетних текстах / Ю. П. Маслова // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 50 — С. 83–87.
Maslova Y. The problem of interpretation of discourse in modern linguistics = Проблема трактування дискурсу в сучасній лінгвістиці / Yulia Maslova, Walery Zukow //Journal of Health Sciences. — 2014. — 04 (04). — S. 161–174.
2012
Статті
Маслова Ю. П. Концептосфера гендерного дискурсу ЗМІ / Ю. П. Маслова // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р., м. Острог). — Острог, 2012. — С. 57–68.
Маслова Ю. П. Концептосфера гендерного дискурсу ЗМІ / Ю. П. Маслова // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку 3МК в Україні. — 2012. — С. 57–69.
Маслова Ю. П. Особливості конструювання стереотипних/нестереотипних образів чоловіка та жінки у ЗМІ / Ю. П. Маслова // Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (16–17 березня 2012 р.). — С. 85–96.
Maslova Y. Gender aspects of print advertising (Гендерний аспект друкованої реклами) / Y. Maslova, А. Skaliy, W. Zukow // Current problems of advertisement and image in economy and tourism. — S. 37–44.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Неологічні назви осіб у сучасних слов’янських мовах : монографія / Вокальчук Г. М., Архангельська А. М., Стишов О. А., Маслова Ю. П., Максимчук В. В. — Рівне ; Оломоуць, 2011. — 355 с. — (Лексикографічна серія «Українська індивідуально-авторська неографія» ; вип. 6).
Статті
Маслова Ю. П. Моделі гендерної ідентичності жінки на сторінках друкованих ЗМІ / Ю. П. Маслова // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. — 2011. — Вип. 20. — С. 425–436.
2010
Статті
Маслова Ю. П. Релігійно-міфологічне підгрунтя гендерних стереотипів / Ю. П. Маслова // Історія релігій в Україні і світі : збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”. — 2010. — Вип. 3. — С. 143–148.
Маслова Ю. П. Репрезентація образів сучасного чоловіка у друкованих ЗМІ: гендерний аспект / Ю. П. Маслова // Наукові записки. Серія “Філологічна” : матеріали міжнародної науково-­практичної конференції (22–23 квітня 2010 р.) “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість”. — 2010. — Вип. 16. — С. 190–195.
Маслова Ю. П. Соціорелігійний аспект конструювання стереотипних моделей гендерної ідентичності жінки на сторінках друкованих ЗМІ / Ю. П. Маслова // Наукові записки. Серія "Культурологія". "Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри" : матеріали міжнародної наукової конференції (23–24 квітня). — 2010. — Вип. 5. — С. 126–139.
Маслова Ю. П. Структурно-змістові типи заголовків із лексичними гендерними компонентами / Ю. П. Маслова // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія "Мовознавство". — 2010. — Ч. 2. — С. 77–80
2009
Статті
Маслова Ю. П. Гендерний аспект реклами на сторінках друкованих ЗМІ / Ю. П. Маслова // Науковий вісник. — 2009. — № 475. — С. 594–598.
Маслова Ю. П. Мовна репрезентація гендеру / Ю. П. Маслова // Наукові записки. Серія "Філологічна". — 2009. — Вип. 12. — С. 224–233.
Маслова Ю. П. Світоглядні погляди Анахарсіса / Ю. П. Маслова // Історія релігії в Україні і світі : збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”. — 2009. — Вип. 1. — С. 167–173
Маслова Ю. П. Сексизм у мові друкованих засобів масової інформації / Ю. П. Маслова // Українське мовознавство : Міжвідомчий науковий збірник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — № (39/1). — С. 289–283.
2018
Статті
Прасюк О. В. Інтернет-PR у формуванні та просуванні іміджу вищого навчального закладу / О. В. Прасюк // Габітус. — 2018. — № 7. — С. 66–70.
2017
Статті
Прасюк О. Позиціювання іміджів українських політиків як концептуальна основа їх комунікативних стратегій / Прасюк Оксана // Матеріали ХХХ Міжнародної наукової конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». — Переяслав-Хмельницький : Рада молодих учених, 2017. — С. 188–189.
2016
Статті
Прасюк О. В. Кіно як засіб політичної пропаганди в нацистській Німеччині: комунікативний та семіотичний аспекти / О. В. Прасюк, Ю. О. Пастух // Global world : науковий альманах. — 2016. — № 2 (ІI). — С. 160–166.
Прасюк О. В. Перфомансна комунікація як форма передвиборчої агітації та засіб впливу на формування громадської думки під час виборів / О. В. Прасюк // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць Харківськ. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. — Харків : Вид-во Харківськ. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна, 2016. — С.115–118.
Прасюк О. В. Динаміка громадської думки: феноменологічний та інституційний аспекти / О. В. Прасюк // «Smart and Young» : щомісяч. наук. журнал. — 2016. — № 4. — С. 34–41.
2015
Статті
Прасюк О. В. Концептуалізація та феноменологія плюральності громадської думки / О. В. Прасюк // Матеріали міжн. наук.-практ. конф. «Людське суспільство: актуальні питання наукових досліджень» (м. Дніпропетровськ, 20–21 лютого 2015 р.). — Дніпропетровськ : НО «Відкрите суспільство», 2015. — С. 48–53.
Прасюк О. В. Маніпулювання виборчими системами як форма соціальної інженерії: політикоправовий аспект / О. В. Прасюк // Світовий досвід теорії та практики публічного управління : зб. наук. Праць Ін-ту глобальних стратегій управління. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — С. 147–155.
Прасюк О. В. Оптимізація плюральності електоральної громадської думки через вирішення проблеми багатопартійності / О. В. Прасюк // Матеріали міжн. наук.-практ. конф. «Суспільні науки ХХІ століття: перспективні та пріоритетні напрями досліджень» (м. Дніпропетровськ, 1 серпня 2015 р.). — Дніпропетровськ : НО «Відкрите суспільство», 2015. — С. 42–45.
2014
Статті
Прасюк О. В. Переорієнтація виборчого законодавства України на громадянина-виборця / О. В. Прасюк // Sciencу and Education a New Dimension. Humaniyies and Social Sciences. — Budapest, 2014. — No 2 (4). — Issue 23. — P. 105–108.
2013
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Прасюк О. В. Електоральна громадська думка в Україні: сутність, детермінанти поставання та шляхи посилення дієвості : монографія / О. В. Прасюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 180 с. — (Серія «Громадянське суспільство» ; вип. 6).
Статті
Прасюк О. В. Вибіркові соціологічні опитування громадян як засіб впливу на процес формування електоральної громадської думки в онлайнових медіа / О. В. Прасюк // Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія : збірник наукових доповідей. — 2012. — С. 118–123.
2012
Статті
Прасюк О. В. Вплив теледебатів на формування електорального громадської думки під час президентських виборів / О. В. Прасюк // Український соціологічний журнал. — 2012.
Прасюк О. В. Політичні функції соціальних медіа у виборчому процесі / Прасюк Оксана Валентинівна // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р., м. Острог). — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — С. 328–333.
Prasiuk О. Franchising as a form of use of corporate image / Oksana Prasiuk, Alexandr Skaliy, Walery Zukow // Current problems of advertisement and image in economy and tourism. — 2010. — С. 7–12.
2010
Статті
Прасюк О. В. Громадська думка як суспільно-політичний феномен / О. В. Прасюк // Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації". — 2010. — Вип. 2. — С. 246–255.
Прасюк О. В. Компаративний аналіз електоральної та вибірково- опитувальної громадської думки / О. В. Прасюк // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. — 2010. — Вип. 25. — С. 75–78.
2009
Статті
Прасюк О. В. Функціонування громадської думки в системі владних відносин / О. В. Прасюк // Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”. — 2009. — Вип. 1. — С. 152–157.
2018
Статті
Парфенюк Н. В. Особливості міжкультурної комунікації у полеміці кін. XVI – пер. пол. XVII ст. / Н. В. Парфенюк // Соціальні комунікації: теорія і практика сучасної науки : матер. міжн. наук.-прак. конференції (м. Київ, 4–5 травня 2018 р.). — К. : ТНУ ім. В. І. Вернадського, 2018. — С. 84–92.
Парфенюк Н. В. Структурно-функціональні особливості комунікативного дискурсу / Н. В. Парфенюк // Сучасні тенденції розвитку науки : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 23–24 грудня 2018 р.) / у 2-х ч. — Херсон : Вид-во «Молодий вчений», 2018. — Ч. 2. — С. 22–26.
Парфенюк Н. В. Особливості міжкультурної комунікації у полеміці кін. XVI – пер. пол. XVII ст. / Н. В. Парфенюк // Соціальні комунікації: теорія і практика сучасної науки : матер. міжн. наук.-прак. конференції (м. Київ, 4-5 травня 2018 р.). — К. : ТНУ ім. В. І. Вернадського, 2018. — С. 84–92.
Парфенюк Н. В. Структурно-функціональні особливості комунікативного дискурсу / Н. В. Парфенюк // Сучасні тенденції розвитку науки : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 23–24 грудня 2017 р.) / у 2-х ч. — Херсон : Вид-во «Молодий вчений», 2018. — Ч. 2. — С. 22–26.
2017
Статті
Парфенюк Н. В. Жанрова специфіка полемічної літератури кін. XVI – поч. XVII ст. (на прикладі полемічних творів Г. Смотрицького та В. Суразького) / Н. В. Парфенюк // Збірник матеріалів конференції «Мова. Суспільство. Журналістика» / ред. кол. проф. Шумарова Н. — К. : «Стиль і текст», 2017.
Парфенюк Н. В. Електронна бібліотека як засіб використання інформаційно-комунікативних технології в системі вищої освіти / Н. В. Парфенюк // Збірник матеріалів міжнар. науково-прак. конференції «Інноваційні технології навчання обдарованої молоді». — Одеса, 2017.
Парфенюк Н. В. Загальна характеристика текстів полемічної літератури як складових комунікативного процесу кін. XVI – пер. пол. XVII ст. / Н. В. Парфенюк // «Альманах науки» : науковий журнал. — К. : «Європейський центр науки», 2017.
2016
Статті
Іванов В. Ф. Дискурсивні особливості відтворення комунікативної ситуації в текстах полемічної літератури / В. Ф. Іванов, Н. В. Парфенюк // Global world : науковий альманах. — 2016. — V. 2 (ІI). — С. 109–114.
Парфенюк Н. В. Етимологія поняття «комунікативний дискурс»: аналіз українських та російських наукових досліджень / Н. В. Парфенюк // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (10 березня м. Острог). — Острог : Вид-во НаУОА, 2016. — С. 48–52.
Парфенюк Н. В. Лексико-стилістичні особливості друкованого тексту як елемента комунікативного дискурсу (на прикладі друкованих творів Клірика Острозького) / Н. В. Парфенюк // Соціальні комунікації: теорія і практика : наук. журн. / наук. ред. О. М. Холод. — К. : КНУКіМ, 2016. — Т. 2. — C. 144–149.
Парфенюк Н. В. Полеміка як складова публіцистичного видання: поняття, характеристика та особливості / Н. В. Парфенюк // Филология, социология и культурология. Современные проблемы и перспективы развития : збір. матер. міжнар. конфренції (29.04-30.04., м. Краків). — Краків, 2016. — C. 112–116.
2015
Статті
Парфенюк Н. Дефініція поняття «полемічна література»: аналіз українських та російських наукових досліджень / Н. Парфенюк, В. Іванов // Global world : scientific almanac. — 2015. — V. 1 (1). — С. 20–24.
Парфенюк Н. В. Полеміка як складова публіцистичного видання: поняття, характеристика та особливості / Н. В. Парфенюк // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Філологія. Соціальні комунікації» : зб. наук. праць. — Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2015. — Вип. 34. — С. 47–54.
Парфенюк Н. В. Тексти полемічної літератури як складова частина комунікативного дискурсу / Н. В. Парфенюк // Діалог: Медіа-студії : зб. наук. праць / ред. кол. О. Александров. — Одеса : Астропринт, 2015. — Вип. 20. — С. 121–130.
2014
Статті
Парфенюк Н. В. Лінгвістичні характеристики текстів полемічної літератури Острозького культурного осередку [Електронний документ] / Н. В. Парфенюк // Науково-практична конференція «Бібліотечна справа у сучасних інформаційно-комунікативних процесах: тенденції та перспективи». — Режим доступу : http://libconf.oa.edu.ua/conf/item/17. — Назва. з екрана.
Парфенюк Н. В. Особливості полемічного тексту кінця XVI – першої половини XVII століття: інформаційно-психологічна складова / Н. В. Парфенюк // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. / відп. ред. В. М. Шейко. — Х. : ХДАК, 2014. — Вип. 43. — С. 248–256.
Парфенюк Н. В. Місце комунікації та її видів у дискурсі / Н. В. Парфенюк // XІХ Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки Національного університету «Острозька академія». — Острог, 2014.
Parfenyuk N. Etymology and semantics of the term discourse in modern humanities = Этимология и семантика термина дискурс в современных гуманитарных науках [Електронний ресурс] / Natalia Parfenyuk, Walery Zukow // Journal of Health Sciences. — 2014 — Vol. 4. — № 4. — Р. 151–160. — Available from : http://www.journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/article/view/2014%3B04%2804%29%3A151-160. — Назва з екрана.
2011
Статті
Квасюк Л. В. "Книжиця" у шести розділах (Острог, 1588) як пам'ятка полеміки / Л. В. Квасюк // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". — Острог, 2011. — Вип. 18. — С. 141–156.
2010
Статті
Квасюк Л. В. Виклад християнського віровчення в «Катехізмі, тобто сумарії, або короткому зібранні віри і церемоній святої Східної церкви» Мелетія Смотрицького / Л. В. Квасюк // Українознавство / відп. за вип. П. Кононенко. — Київ, 2010. — Число 3 (36). — С. 173–178.
Квасюк Л. В. «Книжиця» у шести розділах (Острог, 1588) як пам’ятка полеміки / Л. В. Квасюк // Українознавство / відп. за вип. П. Кононенко. — Київ, 2010. — Число 4 (37). — С. 173–178.
Квасюк Л. В. Аргументація проти католицького догмату про зверхність папи римського у православному полемічному трактаті Захарії Копистенського «Палінодія» (1617–1624) / Л. В. Квасюк // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства. — К., 2010.
Квасюк Л. В. Полемічна інтерпретація догматів у катехізисах 1595–1596 рр. Стефана Зизанія / Л. В. Квасюк // Наукові записки. Серія «Культурологія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 6. — С. 28–41.
Квасюк Л. В. Еволюція поглядів Мелетія Смотрицького на проблему догматичних відмінностей між західною (католицькою) та східною (православною) церквами / Л. В. Квасюк // Острозький краєзнавчий збірник. — Острог, 2010. — Вип. 4. — С. 52–60.
Квасюк Л. В. Догматична проблематика в контексті унійного проекту І. Потія (за твором «Унія греків з костелом римським») / Л. В. Квасюк // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / упоряд. О. Киричук, О. Омельчук, І. Орлевич. — Л. : Львівський музей історії релігії ; Вид-во «Логос», 2010. — Кн. 1. — С. 423–430
Квасюк Л. В. Полеміка про квасний хліб та опрісноки у догматичній частині «Треносу» (1610) Мелетія Смотрицького / Л. В. Квасюк // Українознавство / відп. за вип. П. Кононенко. — Київ, 2010. — Число 1 (34). — С. 157–160.
Квасюк Л. В. Онтологія шанування Святих у східнохристиянській традиції (за «Треносом») Мелетія Смотрицького / Л. В. Квасюк // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 6. — С. 179–187.
Квасюк Л. В. Практичний компонент підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності / Л. В. Квасюк // Наукові записки: Серія «Культура та соціальні комунікації». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 2 — С. 186–193.
Квасюк Л. В. Філософські категорії Арістотеля в аргументації на захист східнохристиянської інтерпретації догмату про походження Святого Духа у «Треносі» (1610) Мелетія Смотрицького / Л. В. Квасюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». "Філософські науки" / відп. за вип. В. Л. Петрушенко. — Львів, 2010. — С. 103–108.
2009
Статті
Квасюк Л. В. Пропаганда спадщини Острозької академії як актуальний напрям діяльності відділу зв'язків з громадськістю Національного університету "Острозька академія" / Л. В. Квасюк // Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”. — Острог, 2009. — Вип. 1. — С. 68–76.
2008
Статті
Квасюк Л. В. Архетип Церкви-Матері в міфологічних побудовах Мелентія Смотрицького / Л. В. Квасюк // Наукові записки. Серія "Філософія" : матеріали конференції "Віра і розум в історії слов'янської філософії (до 430-річчя з дня народження М. Смотрицького)". — 2008. — Вип. 4. — С. 55–64.
Квасюк Л. В. Суспільно-політичні орієнтації "Писаній к утікшим от православної віри єпископом" (Острог, 1598) Івана Вишенського / Л. В. Квасюк // Острозький краєзнавчий збірник. — Острог, 2008. — Вип. 3. — С. 32–36.
2000
Статті
Квасюк Л. Ілеал краси в концепції М. О. Лосського / Лариса Квасюк // Наукові записки. Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. — Острог, 2000. — Т. ІІІ : Біблія на теренах України. — С. 32–37.
1998
Статті
Квасюк Л. В. Значення ікони для сучасної культури / Л. В. Квасюк // Наукові записки. — Острог : Вид. Комплекс Острозької Академії, 1998. — Т. І, ч. ІІ. — С. 177–179.
0
Статті
Квасюк Л. В. Полемічна інтерпретація догматів у «Великому катехізисі» (1627) Лаврентія Зизанія / Л. В. Квасюк // Вісник Волинського національного університету.
Квасюк Л. В. Специфіка інтерпретації догматів у катехізисах 1595–1596 рр. Стефана Зизанія / Л. В. Квасюк // Вісник Волинського національного університету.
Квасюк Л. В. Духовно-ціннісний світ православ’я в інтерпретації «Казання» (1596) Стефана Зизанія / Л. В. Квасюк // Вісник Національного педагогічного університету Драгоманова.
2018
Статті
Охріменко Г. В. Візуальна складова фейсингу у реалізації бренд-менеджменту українських торгових марок / Г. В. Охріменко // World Science. — Warsaw : RS Global Sp.z.O. O., 2018. — № 4 (32). — V. 6. — P. 45–51.
2017
Статті
Okhrimenko G. Specificity of the use of marketing information for the formation of brandbooks / Ganna Okhrimenko // Topical issues of science and educacation / RS Global Sp. z O. O. — Warsaw, Poland. — 2017.
Охріменко Г. В. Стан та перспективи використання Social Media Marketing (SMM) у книговидавничій галузі України / Г. В. Охріменко // Науково-практична конференція «Бібліотечна справа у сучасних інформаційно-комунікативних процесах: тенденції та перспективи» (20–26 травня 2017 р., м. Острог). — Острог, 2017.
2016
Статті
Охріменко Г. Висвітлення становлення та науково-просвітницької діяльності Київської духовної академії (1819–1919 рр.) у науковому доробку М. С. Грушевського / Г. Охріменко // Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). — Острог, 2016. — С. 141–142.
Охріменко Г. В. Виставково-ярмаркова діяльність у книговидавничій сфері в Україні: маркетингово-комунікативний аспект / Г. В. Охріменко, Ю. С. Колошва // Global world : науковий альманах. — 2016. — № 2 (ІI). — С. 148–154.
Охріменко Г. В. Особливості використання пропагандистського методу «анонімний авторитет» у друкованих ЗМК (на прикладі польської та російської преси) / Г. В. Охріменко, О. В, Якубовська // Global world : науковий альманах. — 2016. — № 2 (ІI). — С. 155–159.
Охріменко Г. Висвітлення становлення та науково-просвітницької діяльності Київської духовної академії (1819–1919 рр.) у науковому доробку М. С. Грушевського / Г. Охріменко // Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). — Острог, 2016. — С. 141–142.
Охріменко Г. В. Використання бенчмаркінгу в реалізації маркетингу освітніх послуг вищими навчальними закладами України / Г. В. Охріменко // Маркетинг і менеджмент інновацій. — 2016. — № 1. — С. 84–93.
2015
Статті
Охріменко Г. В. Життєвий цикл інформаційної продукції як товару / Г. В. Охріменко // Матеріали I Міжнародної науково-практичної е-конференції «Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації. Гуманітарні та соціальні науки» (10–11 вересня 2015, м. Київ). — Київ, 2015. — С. 158–160.
Охріменко Г. В. BTL-marketing communication in the formation of brand of universities in Ukraine / Г. В. Охріменко // A New Role of Marketing and Communication Technologies in Business and Society: local and global aspects Collective monograph Edited / Y. S. Larina, O. O. Romanenko. — Usa : Publishing house science and innovation center, ltd, st. louis, missouri, 2015. — С. 337–345.
Охріменко Г. В. До питання трактування поняття "Інформаційна продукція": історіографічний аналіз сучасних українських та російських досліджень / Г. В. Охріменко // Слов'янський вісник : збірник наукових праць. — Рівне, 2015. — Вип. 22. — С. 19–22. — (Серія «Історичні та політичні науки»).
2013
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Охріменко Г. В. Висвітлення проблеми укладання Берестейської унії та полеміки щодо неї у роботах викладачів та студентів Київської духовної академії : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук / Г. В. Охріменко ; Національний університет "Острозька академія". — Острог, 2013. — 19 с.
Статті
Охріменко Г. В. Інструментарій українських полемістів XVI–XVII ст. і сучасний дискурс онлайн-медіа / Г. В. Охріменко // Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія : збірник наукових доповідей. — 2013. — С. 33–35.
2012
Статті
Варич І. Еволюція первісного житлобудівництва / І. Варич, Н. Скляренко, Г. Охріменко // Острозький краєзнавчий збірник. — Острог, 2012. — Вип. 5. — С. 283–292.
Охріменко Г. Джерела вивчення питання укладання Берестейської унії та полеміки щодо неї на основі наукових досліджень представників Київської духовної академії / Г. Охріменко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог, 2012. — Вип. 6. — С. 331–340.
Okhrimenko G. Interference hierarchical, heterarhichnyh and cognitive models of advertising communication (Взаємовплив ієрархічних, гетерархічних та когнітивних моделей рекламної комунікації) / Ganna Okhrimenko, Michał Kwaśnik, Walery Zukow // Current problems of advertisement and image in economy and tourism. — Radom, 2012. — С. 25–30.
Охріменко Г. В. Основні проблеми впровадження систем електронного документообігу в організаціях та установах / Г. В. Охріменко // Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому самоврядуванні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 лютого 2012, м. Острог). — Острог, 2012. — Вип. 3. — С. 93–95.
Охріменко Г. В. Наукові пошуки професорів та студентів Київської духовної академії у сфері церковно-релігійної історії / Г. В. Охріменко // Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство". — 2012. — Вип. 7. — С. 195–203.
2011
Статті
Охріменко Г. Археологічні відкриття Яна Юзефа Фітцке на Волині / Г. Охріменко, О. Каліщук // Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. — 2011. — Вип. 3. — С. 135–141.
2010
Статті
Охріменко Г. Реалізація функції реєстрації в системах електронного документообігу / Г. Охріменко // Наукові записки. Серія «Культура та соціальні комунікації». — 2010. — Вип. 2. — С. 237–245.
Охріменко Г. Прясла пізньотрипільської культури із Західної Волині / Г. Охріменко, К. Собуцька // Острозький краєзнавчий збірник. — Острог, 2010. — Вип. 4. — С. 227–235.
2009
Статті
Охріменко Г. Основні принципи та проблеми впровадження електронного документообігу в організації / Г. Охріменко // Наукові записки. Серія «Культура та соціальні комунікації». — 2009. — Вип. 1. — С. 300–307.
Охріменко Г. Використання BTL-реклами та інтегрованих маркетингових комунікацій в рекламній стратегії просування товару на ринок / Г. Охріменко // Науковий вісник Волинського Національного університету ім. Л. Українки. — Луцьк, 2009. — № 23. — С. 48–52.
2008
Статті
Охріменко Г. Категорія справедливості та моральних відносин в українських полемічних творах кінця XVI – початку XVII ст. / Г. Охріменко // Наукові записки. Серія «Філософія». — 2008. — Вип. 3. — С. 81–92.
Охріменко Г. Етична складова в полемічних творах представників Острозького культурно-освітнього осередку (на прикладі „Апокрисису" X. Філалета та „Ключ царства небесного" Г. Смотрицького) / Г. Охріменко // Острозький краєзнавчий збірник. — 2008. — Вип. 3. — С. 37–42.
2015
Статті
Плевако И. Г. Динамика геополитического и экономического позиционирования Перу в азиатском регионе в конце ХХ – начале ХХІ века / И. Г. Плевако, О. С. Батищева // Государственное управление и государственная служба. Вопросы модернизации государственной и дипломатичесской службы.. — 2015. — № 2. — С. 105–112.
2013
Статті
Батіщева О. С. Поведінкові аспекти та розбіжності у цінностях: аналіз стану громадянської свідомості української молоді / О. С. Батіщева // Актуальні проблеми громадянської освіти та виховання: український та зарубіжний досвід. — 2013. — С. 30–33.
Батіщева О. С. Громадянська освіта як інструмент формування громадянського суспільства в Україні: проблеми та шляхи їх подолання / О. С. Батіщева // Актуальні проблеми громадянської освіти та виховання: український та зарубіжний досвід. — 2013. — С. 9–15.
2010
Статті
Батіщева О. С. До питання сучасних теоретико-методологічних підходів у вивченні державних послуг як суспільних благ / О. С. Батіщева // Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка”. — 2010. — Вип. 14. — С. 500–509.
Батіщева О. С. Зарубіжні стандарти оцінювання ефективності роботи законодавчих органів: методологічні аспекти / О. С. Батіщева // Перша міжнародна наукова конференція "Парламентські читання". — 2010. — С. 16–22.
2018
Статті
Zubarieva M. Marketing features of promotion of social business in social networks / М. Zubarieva, S. Shturkhetsky // Науковий вісник Полісся. — Чернігів : ЧНТУ, 2018. — № 1 (13), ч. 2. — С. 205–209.
Зубарєва М. А. Anti-crisis communications in crisis management / М. А. Зубарєва // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — № 8 (36).— С. 19–23.
2017
Статті
Зубарєва М. А. Новітні медіа як каталізатор ризиків у суспільстві / М. А. Зубарєва // Новинний контент аудіовізуальних мас-медій у соціальному вимірі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 5 квітня 2017 р.). — К. : Інститут журналістики, 2017. — С. 78–82.
Зубарєва М. А. Тактика пропаганди національної ідеї «правих» партій у Європі / М. А. Зубарєва, Ю. В. Пастух // Інформаційне суспільство : науковий журнал / голова редкол. В. В. Різун ; голов. ред. В. Ф. Іванов. — К. : Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2017. — Вип. 26. — С. 72.
Zubarieva M. Propaganda of gender equality (on the example of female entrepreneurship in Ukraine): tactical aspects and results / М. Zubarieva, V. Mykolaichuk // International Journal of Legal Studies. — 2017. — No 2 (2). — С. 317–326.
2016
Статті
Зубарєва М. А. Групи в соціальних мережах як інструмент побудови громадянського суспільства / М. А. Зубарєва // Global world: науковий альманах. — 2016. — № 2 (ІI). — С. 104–108.
Зубарєва М. А. Групи у соціальних мережах як інструмент побудови громадянського суспільства / М. А. Зубарєва // Global world : науковий альманах. — Острог : Вид-во НаУОА, 2016. — Т. 2 (2). — Вип. 1. — С. 94–99.
2015
Статті
Зубарєва М. Пропаганда європейських цінностей в соціальних мережах: лобіювання теми гендерної рівності в Україні / М. Зубарєва // Global world : scientific almanac. — 2015. — V. 1 (1). — С. 14–19.
Zubarieva M. Major hotel business trends in digital market / Mariia Zubarieva // The Economic Annals-ХХI Journal. 2015. — N 7–8 (2).
Зубарєва М. Управління масами в епоху суспільства споживання / М. Зубарєва // Альманах «Грані». "Соціологія". — 2015. — № 2 (118). — С. 53–57.
Зубарєва М. Особливості реклами та ПР в туризмі / М. Зубарєва // Альманах «Грані». "Соціологія". — 2015. — № 7 (123). — С. 181–188.
Зубарєва М. Інструменти популяризації готелю у соціальних мережах / М. Зубарєва // Глобальні та національні проблеми економіки. — 2015. — Вип. 4. — С. 738–742.
Зубарєва М. А. Аналіз інформаційної війни між Росією та Україною в інформаційному суспільстві [Електронний ресурс] / М. А. Зубарєва // Інформаційне суспільство. — 2015. — Вип. 21. — С. 6–11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/is_2015_21_0. — Назва з екрана.
Зубарєва М. А. Психолінгвістичний підтекст подій Євромайдану в незалежній Україні / М. А. Зубарєва // Збірник наукових праць «Психолінгвістика». — Переяслав - Хмельницький : Вид-во ФОП Лукашевич О. М., 2015. — Вип. 18 (2). — С. 150–160.
Зубарєва М. А. Європейська інформаційна політика та інтеграція моделі європейського інформаційного суспільства в українські медіа / М. А. Зубарєва // Збірник наукових праць «Діалог: медіа-студії». — Одеса : Вид-во «Астропринт», 2015. — Вип. 20. — С. 162–171.
Зубарєва М. А. Пропаганда європейських цінностей в соціальних мережах: лобіювання теми гендерної рівності в Україні / М. А. Зубарєва // Global world : науковий альманах. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — Т. 1. — Вип. 1. — С. 12–19.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Прикладні антикризові PR-технології : навчальний посібник / М. А. Зубарєва. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 162 с.
У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та методологічні аспекти антикризових комунікацій, аналіз кризових явищ; визначаються основні передумови, чинники та закономірності виникнення кризових явищ; розкрито концептуальні положення розробки та впровадження сучасних антикризових сценаріїв. Подається зміст лекційних і семінарських занять, матеріали та методичні рекомендації щодо самостійної роботи бакалаврів і магістрів, питання для підсумкового контролю і планування семінарських занять, список рекомендованої літератури. На прикладі авторської розробки проекту заходів з побудови антикризових комунікацій в газорозпридільній галузі України надається уявлення про сутність, структуру та дієвість прикладних антикризових PR-технологій. Посібник розрахований насамперед для студентів, які вивчають дисципліни інформаційної сфери. Водночас посібник може бути корисним для науковців, викладачів, аспірантів, працівників засобів масової інформації, представників прес-служб та відділів зв"язків з громадскістю установ і організацій.
2016
Статті
Руденко О. М. Інституціалізація діалогу влади та громадянського суспільства / О. М. Руденко, Т. М. Сегеда // Global world : науковий альманах. — 2016. — № 2 (II). — С. 23–31.
2015
Статті
Руденко О. Суспільна стабільність в контексті проблем державного управління / О. Руденко // Global world: scientific almanac. — 2015. — V. 1(1). — С. 28–32.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Місцевий розвиток за участі громади : колективна монографія / за заг. ред. Ю. М. Петрушенка. — Суми : Університетська книга, 2014. — Т. 2 : Інституційні та прикладні аспекти управління місцевим розвитком, орієнтованим на громаду. — 368 с.
У другому томі монографії викладено інституційні та прикладні аспекти управління місцевим розвитком, орієнтованим на громаду, приділено увагу економічним та фінансовим складовим соціально-економічного розвитку територіальних громад. Для фахівців з управління соціально-економічним розвитком державних службовців, представників органів місцевого самоврядування, громадських діячів, викладачів, аспірантів, студентів економічних, управлінських та соціально-гуманітарних спеціальностей.
Розвиток громадянського суспільства в Україні: минуле, су­часність, перспективи : колективна монографія / за заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 328 с. – (Серія : «Громадянське суспільство», Вип. 7).
Колективна монографія вітчизняних дослідників актуальних проблем роз витку громадянського суспільства в Україні містить огляд як теоре­тико­методологічних, так і практичних аспектів взаємодії влади і грома­ди, ді яльності громадянських інституцій, суспільно­політичних процесів.Монографія може стати в нагоді для науковців, студентів, держав­них службовців та громадських діячів і загалом для усіх, хто цікавиться проблемами й перспективами становлення і розвитку громадянського суспільства в Україні.
2013
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Європейська інтеграція України: сучасні наукові дослідження і розробки / В. Д. Бондаренко, Д. В. Вітер, Л. І. Загайнова, О. М. Руденко, С. В. Штурхецький та ін. ; за заг. ред. І. Д. Пасічника, О. М. Руденко. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 66 с. — (Серія : "Громадянське суспільство", Вип. 4).
Видання містить моніторинг і експертну оцінку наукових досліджень та розробок, присвячених питанням розвитку системи державного управління в Україні у контексті адаптації його до європейських стандартів. На підставі аналізу наукової літератури виокремлено основні аспекти європейської інтеграції щодо розвитку громадянського суспільства, визначено пріоритети європейської інтеграції в контексті національних інтересів України. Розкрито теоретико-методологічний та науковий потенціал досліджень у сфері європейської інтеграції та глобалізації в аспекті перспектив розвитку вітчизняної системи державнго управління.